0

[www.toancapba.net] GTLN GTNN

15 172 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 19:31

[...]... doanh của các tác nhân tham gia vào kênh phân phối Từ đó, cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối sản dâu phẩm Hạ Châu 4 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 2.1.1 Một số thuật ngữ kinh tế: - Hiệu quả: là việc xem xét và lựa chọn thứ tự ưu tiên các nguồn lực sao cho đạt kết quả cao nhất Hiệu quả bao. .. nhuận = Tổng thu nhập - Tổng chi phí - Thu nhập/Chi phí (chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư, nghĩa là khi nông hộ đầu tư một đồng sẽ thu được bao nhiêu đồng giá trị sản xuất) [6, tr.46] - Lợi nhuận/Thu nhập (chỉ tiêu phản ánh tỷ suất lợi nhuận, nghĩa là nông hộ giữ được bao nhiêu phần trăm trong giá trị sản xuất tạo ra) [6, tr.46] 5 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net - Thu nhập/Ngày công (chỉ tiêu... các Báo cáo Kinh tế, Niên giám Thống kê huyện Phong Điền năm 2006 Đồng thời tham khảo sự giới thiệu của các cô, chú, anh, chị Phòng Kinh tế huyện, trạm Khuyến nông để chọn địa bàn có diện tích trồng dâu Hạ Châu tương đối lớn - Cách chọn nông hộ phỏng vấn như sau: Trước tiên, tham khảo danh sách các hộ nông dân có trồng dâu Hạ Châu từ Ban Khuyến nông của Thị trấn Phong Điền, xã Nhơn Ái, xã Mỹ Khánh Sau... Châu không gặp trở ngại trong việc cạnh tranh với một số cây ăn quả khác, gần như mang tính độc quyền trên thị trường vào thời điểm này, tạo thuận lợi trong việc tiêu thụ - Dâu Hạ Châu trái có màu vàng nhạt, vỏ mỏng, buồng trái dài, mỗi trái có từ 03 - 04 múi, trái có vị ngọt đậm, chua nhẹ và mùi thơm đặc trưng so với một số dâu cùng loài như dâu xiêm, dâu xanh, dâu bòn bon… Chính vì những khác biệt... nghiên cứu, cho thấy diện tích đất canh tác bình quân của nông hộ là 7,52 công (nhỏ nhất là 2 công, lớn nhất là 30 công), được sử dụng hết cho việc trồng dâu Hạ Châu là chính (Xem Phụ lục 1) Sở dĩ, diện tích đất được dùng hết cho việc trồng dâu là vì dâu Hạ Châu phù hợp với đất đai tại địa phương, dễ trồng nhất so với một số cây mà nông dân đã trồng trước đó (như cam, chanh, quýt…) Tuy nhiên, từ bảng số... trạng 17 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net trên cũng cho thấy diện tích đất sản xuất tại địa bàn nghiên cứu còn manh mún, quy mô nhỏ lẻ Điều này cũng là một hạn chế về nguồn lực sản xuất của nông hộ, đồng thời lại là một trở ngại đối với việc xây dựng một vùng sản xuất chuyên canh dâu Hạ Châu 4.2.1.2 Lực lượng lao động: Bảng 3 LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRỒNG DÂU HẠ CHÂU CỦA NÔNG HỘ NĂM 2007 ĐVT: người/hộ... xen với một số loại cây khác tùy vào điều kiện cụ thể của mỗi vườn Lý do là vì, cây dâu Hạ Châu là loài sống cộng sinh và chịu bóng râm cho nên nông hộ dễ dàng trồng xen canh với các loại cây khác như cóc (chiếm 50%), xoài, cam, chanh, măng cục, chuối… Một mặt vừa tạo được bóng râm che mát cho dâu Hạ Châu (có 27,3% ý kiến trả lời), vừa bù đắp được phần nào chi phí trồng dâu Hạ Châu (4,5%), lấy ngắn... lực sao cho đạt kết quả cao nhất Hiệu quả bao gồm ba yếu tố: không sử dụng nguồn lực lãng phí, sản xuất với chi phí thấp nhất, sản xuất để đáp ứng nhu cầu của con người [7, tr.77] - Hiệu quả sản xuất: bao gồm : + Hiệu quả kinh tế: Tiêu chí về hiệu quả kinh tế thực ra là giá trị Nghĩa là khi sự thay đổi làm tăng giá trị thì sự thay đổi đó có hiệu quả và ngược lại thì không có hiệu quả [7, tr.78] + Hiệu... nông hộ; đối với quá trình tiêu thụ, đề tài phân tích tổng quát kênh tiêu thụ sản phẩm dâu Hạ Châu, phân tích phương thức tiêu thụ, những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức trong quá trình kinh doanh của các tác nhân tham gia vào kênh Cuối cùng, từ kết quả phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ, đề tài đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dâu... 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở hạ lưu sông Mê Kông với đất đai màu mỡ, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới… thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp đa canh nhiệt đới Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện Sachthamkhao.Vn TRC NGHIM CHUYấN : GI TR LN NHT GI TR NH NHT CA HM S Cõu 1: Cho hm s y = A y = [ 0;1] x Chn phng ỏn ỳng cỏc phng ỏn sau x +1 max y = max y = y = B C D [ 2;0] [ 0;1] [ 0;1] x3 x + x cú GTLN trờn on [0;2] l: 2x + Cõu 3: GTLN v GTNN ca hm s y = f ( x ) = trờn on [ 2; 4] ln lt l x A -4 v -5 B -3 v -7 C -3 v -4 D -3 v -5 Cõu 4: Tỡm GTNN ca hm s y = cos2x 2sin x 1l: Cõu 2: Hm s y = A y = B y = C y = 3 Cõu 5: Tỡm GTLN ca y = x - 3x - 9x + 35 trờn on [- 4;4 ] l: A 41 B 40 C 15 Cõu 6: Giỏ tr nh nht ca hm s y = ( x + 2) x A Khụng cú kt qu no ỳng C Cõu 7: Gi a l giỏ tr ca x hm s y = D y = D trờn ( 0;+ ) l: B D x+2 x2 + t giỏ tr ln nht bng A trờn Ă Nhn nh no sau õy l ỳng A a + A2 = B + = A2 a C a = A Cõu 8: Tỡm GTNN ca y = x - x + 4x + - - 3 bng l: 4 C D A a = D A B Cõu 9: Xột lp lun sau: Cho hm s f(x) = ex(cosx - sinx + 2) vi x (I) Ta cú f'(x) = 2ex(1 - sinx) (III) Hm s t GTLN ti x = (II) f'(x) = v ch x = (IV) Suy f(x) e , x ( 0; ) Lp lun trờn sai t on no: A (III) C (IV) B (II) D Cỏc bc trờn khụng sai Cõu 10: Tỡm GTLN v GTNN ca cỏc hm s sau: y = 2+ x + x l: y = max y = A 2;4 B 2;4 C 2;4 D 2;4 max y = y( 1) = y = Cõu 11: Cho hm s y = x 3x + Chn phng ỏn ỳng cỏc phng ỏn sau Sachthamkhao.Vn Trang 1/15 Sachthamkhao.Vn max y = 2, y = A [ 1;1] [ 1;1] max y = 0, y = B [ 1;1] max y = 2, y = C [ 1;1] [ 1;1] max y = 2,min y = D [ 1;1] [ 1;1] [ 1;1] Cõu 12: GTLN v GTNN ca hm s y = f ( x ) = x x + trờn on [ 1;1] ln lt l A v -6 B v -7 C v -7 D -1 v -7 y = x 3x + , chn phng ỏn ỳng cỏc phng ỏn sau: max y = 2, y = max y = 4, y = A [ 2;0] B [ 2;0] [ 2;0] [ 2;0] Cõu 13: Cho hm s max y = 4, y = C [ 2;0] max y = 2, y = D [ 2;0] [ 2;0] [ 2;0] Cõu 14: Giỏ tr nh nht ca hm s y = 25 x trờn on [-3;4] l: A B C Cõu 15: Trờn khong ( 0;+ ) Kt lun no ỳng cho hm s y = x + D x A Cú giỏ tr ln nht v khụng cú giỏ tr nh nht B Cú giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht C Khụng cú giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht D Cú giỏ tr nh nht v khụng cú giỏ tr ln nht Cõu 16: Trong h to Oxy cho parabol (P): y = - x Mt tip tuyn ca (P) di ng cú honh dng ct hai trc Ox v Oy ln lt ti A v B Din tớch tam giỏc OAB nh nht honh ca im M gn nht vi s no di õy: A 0,7 B 0,6 C 0,9 D 0,8 y = x 3x , chn phng ỏn ỳng cỏc phng ỏn sau: max y = 7, y = 27 max y = 2, y = A [ 2;0] B [ 2;0] [ 2;0] [ 2;0] Cõu 17: Cho hm s max y = 2, y = C [ 2;0] max y = 3, y = D [ 2;0] [ 2;0] Cõu 18: Tỡm GTLN v GTNN ca hm s f ( x) = A v Cõu 19: Hm s y = A GTNN bng C GTNN bng 16 v B [ 2;0 ] x 3x + trờn on [ 2; 4] l: x 13 v D v 10 C 3 x + x trờn on [ 3;6] cú GTLN v GTNN l B GTNN bng + , GTLN bng + , GTLN bng D GTNN bng + , GTLN bng + , GTLN bng Cõu 20: Kt lun no l ỳng v giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht ca hm s y = A Cú giỏ tr ln nht v cú giỏ tr nh nht; B Cú giỏ tr nh nht v khụng cú giỏ tr ln nht; C Cú giỏ tr ln nht v khụng cú giỏ tr nh nht; D Khụng cú giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht x x2 ? Cõu 21: Giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht ca hm s y = sin x + cos x l: A GTLN bng 2; GTNN bng B GTLN bng 2; GTNN bng C GTLN bn ; GTNN bng D GTLN bng 1; GTNN bng 1 3 Cõu 22: Giỏ tr nh nht ca hm s y = x 3x trờn [ 2;0] l Sachthamkhao.Vn Trang 2/15 Sachthamkhao.Vn A B - C Cõu 23: Tỡm giỏ tri ln nht ca hm s y = C Cõu 24: Tỡm GTLN v GTNN ca hm s f(x) = A v B v Cõu 25: Tỡm GTLN ca y = x A B x trờn khong ( ; + ) : + x2 B A + D D x 3x + trờn on 2; l: x C v D v trờn ( 0;3] bng l: x C 10 3 D Cõu 26: ( THI THPT QUC GIA NM 2017) Tỡm giỏ tr nh nht m ca hm s y = x + trờn x on ; A m = 17 B m = 10 C m = D m = Cõu 27: Giỏ tr ln nht ca hm s y = x + 3x + l 29 Cõu 28: Gi M l giỏ tr ln nht v m l giỏ tr nh nht ca hm s y = |- x 3+3x2 - 3| trờn on [1; 3] Thỡ M + m gn nht vi s no: A B C D Cõu 29: Cho hm s y = x x x + Chn phng ỏn ỳng cỏc phng ỏn sau 7 A max y = 2, y = B max y = 2, y = [ 1;1] [ 1;1] [ 1;1] [ 1;1] 16 13 C max y = , y = D max y = , y = [ 1;1] [ 1;1] [ 1;1] [ 1;1] A 13 B -5 C D , giỏ tr nh nht ca hm s trờn [ 1;1] l x2 B C D 3 Cõu 30: Cho hm s y = x + A Cõu 31: Cho hm s y = x 3mx + , giỏ tr nh nht ca hm s trờn [ 0;3] bng Cõu 32: Gi M l GTLN v m l GTNN ca hm s y = cỏc phng ỏn sau: A M = 0, 5; m = - B M = 2; m = 2x2 + 4x + , chn phng ỏn ỳng x2 + C M = 6; m = D M = 6; m = - Cõu 33: Cho hm s y = x + x + Chn phng ỏn ỳng cỏc phng ỏn sau Sachthamkhao.Vn Trang 3/15 y = A [ 0;2] max y = B [ 1;1] Cõu 34: Giỏ tr ln nht ca hm s y = A B 2 Cõu 35: Cho hm s y = A max y = [ 1;1] Sachthamkhao.Vn C max y = D [ 0;2] y = [ 1;1] sinx + cosx l: C D 2 2x +1 Chn phng ỏn ỳng cỏc phng ỏn sau x 1 11 B y = C y = D max y = [ 1;2] [ 3;5] [ 1;0] Cõu 36: GTLN v GTNN ca hm s y = f ( x ) = x + x ln lt l A v -2 v -2 B C 2 v -2 D 2 v , giỏ tr nh nht ca hm s trờn [ 1;2] l x+2 A B C D Cõu 38: T mt ming tụn hỡnh ch nht cú kớch thc ì 12 dm Bỏc Hựng ct b hỡnh Cõu 37: Cho hm s y = x + ( ) vuụng bng gúc sau ú gp li thnh mt cỏi khay hỡnh hp ch nht khụng np nh hỡnh v Cnh ca hỡnh vuụng b ct b phi bng bao nhiờu (dm) th tớch khay ln nht A 82 B C 12 ( x + 2) y= D 1+ 2 treõn khoaỷng ( 0;+ ) l: x B Khụng cú kt qu no ỳng D Cõu 39: ...[...]... Hè Thu -x- http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả sản xuất lúa cao sản DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cứu Long TPCT: Thành Phố Cần Thơ TP: Thành Phố KHKT: Khoa học kỹ thuật BVTV: bảo vệ thực vật - xi - http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả sản xuất lúa cao sản CHƯƠNG 1 GIỚI THI U 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI... cho một đơn vị diện tích bằng năng suất nhân với đơn giá của sản phẩm cho một đơn vị diện tích Doanh thu = Năng suất * Đơn giá * Đơn vị diện tích b Tổng chi phí: là toàn bộ số tiền chi ra cho ho t động canh tác để tạo ra sản phẩm bao gồm chi phí lao động, chi phí vật chất và chi phí khác Tổng chi phí = chi phí lao động + Chi phí vật chất + chi phí khác - - 11 - - http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net... lượng, giá trị ngày càng cao, tăng thu nhập cho gia đình nông dân, cải thi n đời sống mọi mặt ở nông thôn, cung cấp sản phẩm cho đô thị, công nghiệp và xuất khẩu, đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngay từ kinh tế hộ Sớm ho n thành việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ổn định lâu dài cho nông dân, mở rộng cho nông dân vay vốn bằng nhiều hình tức phù hợp với từng loại cây trồng,... làm tăng thu nhập cho nông hộ, đồng thời bảo vệ môi truờng tiến đến bảo vệ một nền nông nghiệp bền vững b Khái niệm độc canh Độc canh là chỉ gieo trồng một ho c rất ít loài cây trồng trên một khu đất nhằm thu càng nhiều lợi nhuận càng tốt Độc canh thường gay rủi ro về dịch bệnh, thi n tai, có khi những người nông dân phải làm chỉ vì ép buộc để tự nuôi sống mình trong lúc thi u vốn, thi u tư liệu sản... thêm việc làm ở nông thôn và tăng thêm thu nhập cho nhân dân Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đã tạo ra sự thay đổi lớn trong nông thôn Nâng cao thu nhập và cải thi n đời sống cho nông dân luôn là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng và Nhà nước ta cũng như nhân dân Nhằm để tăng thêm thu nhập cho người dân, làm cho nông thôn ngày càng giàu đẹp, góp phần chuyển... bảng F, Sig.F cho ta kết quả ngay mô hình hồi quy có ý nghĩa khi Sig.F < mức ý nghĩa α nào đó Giá trị xác suất p: là mức ý nghĩa α nhỏ nhất mà ở đó giả thuyết H0 bị bác bỏ - - 15 - - http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả sản xuất lúa cao sản CHƯƠNG 3 GIỚI THI U TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN LỰC CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA CAO SẢN 3.1 GIỚI THI U SƠ LƯỢC... khép kín, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất 2 vụ lúa Vĩnh Hiệp là 1 trong 3 phường đi đầu của Thành Phố Rạch Giá về sản xuất lúa cao sản, đã góp phần cải thi n thu nhập cho người nông dân Trong những năm gần dây việc sản xuất lúa cao sản của các nông hộ bước đầu đã đem lại hiệu quả Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc trồng lúa cao sản ở phường Vĩnh Hiệp nhằm giúp cho nông dân có đúng đắn hơn trong... http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả sản xuất lúa cao sản sử dụng các nguồn lực này một cách triệt để để tạo nên một chu kỳ khép kín trong sản xuất và sẽ nâng cao được hiệu quả sử dụng các nguồn lực của mình, làm tăng thu nhập cho nông hộ 2.1.3 Khái niệm hiệu quả, hiệu quả sản xuất - Hiệu quả Hiệu quả là việc xem xét và lựa chọn thứ tự ưu tiên các nguồn lực sao cho đạt... Phủ cho hộ nông dân vay vốn - Thông tư số 01/TT-NH1 ngày 26 tháng 03 năm 1993 hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và kinh tế nông thôn - Nghị định số 64/CP của chính phủ ngày 27 tháng 09 năm 1993 về giao đất nông nghiệp cho hộ nông dân - Nghị định số 74/CP của Chính phủ ngày 25 tháng 10 năm 1993 về quy định chi tiết thi. .. các Xi ho c % các Xi ảnh hưởng đến Y, phần còn lại cho các yếu tố khác mà chúng ta chưa nghiên cứu R2 càng lớn càng tốt - Hệ số điều chỉnh R2: hệ số Ngời viết : Cao Quốc Cờng - Trờng thcs Vĩnh Tờng- Vĩnh Tờng- Vĩnh Phúc A mở đầu Các bài toán về cực trị đại số ở cấp 2 có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh ở bậc học này .Để giải các bài toán cực trị đại số , tìm giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số ngời làm toán phải sử dụng các phép biến đổi đồng nhất các biểu thức đại số , phải biến đổi và sử dụng khá nhiều các dạng hằng đẳng thức từ các dạng đơn giản đến các dạng phức tạp .Bởi thế , có thể nói các bài toán cực trị đại số ở cấp 2 tạo ra khả năng giúp học sinh có điều kiện rèn luyện kỹ năng biến đổi đồng nhất các biểu thức đại số. Các bài toán cực trị đại số ở chơng trình toán cấp 2 có sự liên quan mật thiết đến các kiến thức chứng minh bất dẳng thức , các bài toán giải phơng trình và hệ phơng trình , các kiên thức về tập hợp về hàm số và đồ thị hàm số. Về mặt t tởng bài toán cực trị đại số giúp học sinh thêm gần gũi với kiến thức thực tế của đời sống xã hội , rèn luyện nếp nghĩ khoa học , luôn mong muốn những công việc đạt hiệu quả cao nhất , tốt nhất . Tóm lại các bài toán cực trị trong đại ở chong trình toán cấp 2 là các bài toán tổng hợp các kiến thứcvà kỹ năng tính toán rèn khả năng t duy cho học sinh , nó có một vai trò quan trọng trong việc bồi dỡng học sinh giỏi .Bồi dõng HS thi vào các trờng chuyên , thi vào cấp 3. B nội dung: I. Phơng pháp tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của một biểu thức bằng cách đa về dạng A x 0 hoặc A x 0 a, Cơ sở lý luận - Trong tập hợp các số (nguyên , hữu tỷ , số thực) không âm thì số 0 có giá trị nhỏ nhất . - Trong tập hợp các số (nguyên , hữu tỷ , số thực) âm thì số 0 có giá trị lớn nhất . - Từ đó ta có kết luận : Nếu M = A x / A x 0 thì GTNN của A x = 0 Nếu M = A x / A x 0 thì GT LN của A x = 0 b, Các ví dụ . Ví dụ 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A x = 2x 2 8x +1 với x là số thực bất kỳ . Lời giải : Ta có A x = 2x 2 8x +1 = 2( x- 2 ) 2 7 Ta có với mọi x thì (x- 2 ) 2 0 Nên ta có 2( x- 2 ) 2 7 -7 . Vậy A x đạt giá trị nhỏ nhất bằng -7 khi x=2 Ví dụ 2: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: M x = - 5x 2 4x + 1 với x là số thực bất kỳ . Lời giải: Ta có M x = - 5x 2 4x + 1 = -5 ( x + 5 2 ) 2 + 5 9 Với mọi giá trị của x ta luôn có : -5 ( x + 5 2 ) 2 0 . Vậy M x 5 9 (dấu = xảy ra khi x = - 5 2 . Ta có GTLN của M x = 5 9 với x = - 5 2 . 1 Ngời viết : Cao Quốc Cờng - Trờng thcs Vĩnh Tờng- Vĩnh Tờng- Vĩnh Phúc II . Phơng pháp giải các bài toán tìm GTLN, GTNN của biểu thức đại số bằng cách đa về dạng 0 2 k Ax hoặc 0 2 k Ax Ví dụ 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A x = x xx 3 1615 2 ++ Vói x là các số thực dơng . Lời giải: Ta có A x = x xx 3 1615 2 ++ = 3 23 3 )4( 2 + x x với mọi x >0 thì 3 23 3 )4( 2 + x x 3 23 . Vậy GTNN của A x = 3 23 với x= 4. Ví dụ 4: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: M x = 32 1063 2 2 ++ ++ xx xx với x thuộc tập hợp số thực. Lời giải:Ta có M x = 32 1063 2 2 ++ ++ xx xx = 3 + 2)1( 1 2 ++ x . Vì 2)1( 1 2 ++ x 2 1 nên ta có M x = 3 + 2)1( 1 2 ++ x 3 + 0,5 = 3,5 . Vậy GTLN M x = 3,5 với (x+1) 2 = 0 hay x= -1 Ví dụ 5: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: F x,y = 22 1)( 2442 222 +++ ++ xyyx xyyxy với x, y là các số thực. Lời giải:Ta có F x,y = 22 1)( 2442 222 +++ ++ xyyx xyyxy = )2)(1( 1 24 4 ++ + xy y vì y 4 +1 0 với mọi giá trị của x nên ta chia cả tử và mẫu cho y 4 +1 ta đợc : F x,y = 2 1 2 + x vì x 2 0 với mọi x nên x 2 + 2 2 với mọi x ,và do đó ta có F x,y = 2 1 2 + x 2 1 Vậy F x,y dật GTLN = 2 1 với x=0, y lấy giá trị tuỳ ý. III. Tìm GTLN, GTNN của Chuyên đề: Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit Năm học: 2011-2012 A. Lý thuyết: 1. Lũy thừa: a. Lũy thừa với số mũ nguyên: Cho n nguyên dương, ta có: . . n a a a a a= ( n thừa số a) Với a 0 ≠ 0 1a = 1 n n a a − = b. Căn bậc n và tính chất: Cho số thực b và số nguyên dương n (n 2)≥ . Số a được gọi là căn bậc n của số b nếu n a b= . + Nếu n lẻ và b R∈ , có duy nhất một căn bậc n của b kí hiệu là n b + Nếu n chẵn và: b<0: không có căn bậc n của b b = 0: Có một căn bậc n của b là 0 b>0: Có hai căn bậc n của b là n b và - n b Tính chất căn bậc n: . . n n n a b a b= n n n a a b b = ( ) nm m n a a= n n a khi n le a a khi n chan   =    n k nk a a= c. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ: Cho a>0 và số hữu tỉ m r= n ( m , , 2)Z n N n∈ ∈ ≥ , ta có: m nr m n a a a= = d. Tính chất của lũy thừa với số mũ thực: Cho a, b >0; , R α β ∈ , ta có: .a a a α β α β + = a a a α α β β − = . ( )a a α β α β = ( . ) .a b a b α α α = a a b b α α α   =  ÷   2. Lôgarit: a. Khái niệm: Cho hai số dương a và b với a 1≠ . Số α thỏa mãn đẳng thức a b α = được gọi là loogarit cơ số a của b, kí hiệu là log a b log a b a b α α = ⇔ = GV: Nguyễn Văn Trường 1 Chuyên đề: Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit Năm học: 2011-2012 b. Tính chất của logarit: Cho 1 0; 0a b≠ > > , ta có tính chất sau: log 1 0 a = log 1 a a = log a b a b= log ( ) a a α α = c. Quy tắc tính lôgarit:  Lôgarit của một tích : Cho ba số dương a, 1 2 ;b b với a 1≠ , ta có: 1 2 1 2 log ( ) log log a a a b b b b= +  Lôgarit của một thương : Cho ba số dương a, 1 2 ;b b với a 1≠ , ta có: 1 1 2 2 log log log a a a b b b b = − Đặc biệt: 1 log log a a b b = −  Lôgarit của lũy thừa : Cho hai số dương a, b với a 1≠ , với mọi α ta có: log .log a a b b α α = Đặc biệt: 1 log log n a a b b n =  Đổi cơ số : Cho ba số dương a,b,c với a 1≠ , c 1≠ , ta có: log log log c a c b b a = Hệ quả: log .log log c a c a b b= Đặc biệt: 1 log log a b b a = ( 1b ≠ ); 1 log log a a b b α α = ( 0 α ≠ ) 3. Phương trình mũ: a. Phương trình mũ cơ bản: x a b= (1) + Nếu b ≤ 0, phương trình (1) vô nghiệm. + Nếu b>0, phương trình (1) có nghiệm là log a x b= b. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản: Cách 1: Đưa về cùng cơ số: Với 1 0a≠ > , ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) f x g x a a f x g x= ⇔ = Cách 2: Đặt ẩn phụ: Cách 3: Lôgarit hóa: GV: Nguyễn Văn Trường 2 Chuyên đề: Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit Năm học: 2011-2012 B. Bài tập: Bài 1: Giải các phương trình mũ sau: 1) 2 1 5 625 x+ = 2) 2(1 ) 16 8 x x− − = 3) 1 2 2 1 3 18 .2 .3 x x x x− − + = 4) 2 1 2 1 5 3.5 550 x x+ − − = 5) 1 6 5 (0.4) (6,25) x x− − = 6) 1 1 3 5 5 2 2 x x x x+ + + − = + 7) 1 2 1 4.9 3. 2 x x− + = 8) 2 1 3 2 2 3 9 3 .5 5 .3 5 x x x x− + = 9) 2 3 2 2 4 x x− + = 10) 2 9 27 3 8 64 x x     =  ÷  ÷     11) 2 3 .5 225 x x = 12) 7 1 2 (0.5) .(0.5) 2 x x+ − = 13) 3 5 (0.2) 1 x− = 14) 2 3 (2 3) 2 3 x+ + = − 15) 1 2 .5 200 x x+ = 16) 2 2 2 8 4 2 3 x x− − = 17) 5 17 7 3 32 0,125.128 x x x x + + − − = 18) 1 2 1 9 27 x x+ + = 19) 2 2 5 7 5 .17 7 .17 0 x x x x − − + = 20) 4 2 1 2 2 5 3.5 x x x x+ + + + = + 21) 1 5 7 2 (1.5) 3 x x + −   =  ÷   22) 3 (3 2 2) 3 2 2 x − = + 23) 1 1 2 2 3 3 2 x x x x− − + − = − 24) 1 1 5 6.5 3.5 52 x x x+ − + − = 25) 1 2 3 1 2 3 3 3 9.5 5 5 x x x x x x+ + + + + + + = + + 26) 2 2 1 1 1 3.4 .9 6.4 .9 3 2 x x x x+ + + + = − 27) 1 2 2 .3 .5 12 x x x− − = 28) 2 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN : TỐN - LỚP 11 – BAN CƠ BẢN Thời gian : 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN : TỐN - KHỐI 11 - BAN CƠ BẢN Tiết : 36 ( theo phân phối chương trình ) I Mục tiêu: - Củng cố ơn tập kiến thức học Tổ hợp – Xác suất - Kiểm tra , đánh giá kết học tập q trình tiếp thu học sinh chương II : TỔ HỢP – XÁC SUẤT - Kết học –để từ điều chỉnh q trình dạy học cho thật hợp lí II.Chuẩn bị : - Giáo viên: ma trận đề, đề đáp án - Học sinh: chuẩn bị giấy kiểm tra kĩ dụng dụng cụ khác III.Các bước tiến hành kiểm tra : Ma trận đề : MỨC ĐỘ NỘI DUNG Nhận Biết Thơng hiểu Vận dụng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL 1 Tổng cộng - Quy tắc đếm 0.5 - Hốn vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - Nhị thức Niu-Tơn 1.0 0.5 2.0 0.5 1 0.5 2.5 0.5 3.5 0.5 1.0 - Phép thử biến cố 0.5 1.0 1.5 - Xác suất biến cố 0.5 1.5 2.0 Số tiết 02 tiết 05 tiết 01 tiết 02 tiết 02 tiết Tổng 4.0 12 2.5 3.5 TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN NĂNG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – TIẾT 36 MƠN : TỐN - LỚP 11 – BAN CƠ BẢN Thời gian : 45 phút ĐỀ I Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 4.0 điểm ) : 08 câu Hãy khoanh tròn câu trả lời Mỗi câu 0.5 điểm Câu 1: Trong xã có 52 niên tiên tiến, chọn niên xuất sắc từ 52 niên để khen thưởng Số cách chọn là: A 104 B 1326 C 450 D 2652 Câu 2: Có năm người xếp vào ngồi quanh bàn tròn với năm ghế để dự họp Số cách xếp là: A 50 B 100 C 120 D 24 Câu 3: Gieo ba súc sắc Xác suất để số chấm xuất ba là: A 12 216 B 216 C 216 D 216 Câu 4: Các thành phố A, B, C nối với đường vẽ Hỏi có cách từ A đến D mà qua B C lần A B C D A 20 B 576 C 24 D 10 Câu 5: Từ chữ số 5, 6, 7, lập số tự nhiên gồm hai chữ số khác A 12 B C D 6 2  Câu : Hệ số x khai triển biểu thức  x +  là: x   A 24 B 12 C D 20 n Câu 7: Biết hệ số x khai triển (1 − 3x ) 90 Khi giá trị n A B 10 C D 12 Câu : Một hộp chứa bốn thẻ đánh số 1, 2, 3, Lấy ngẫu nhiên hai thẻ, số kết xảy phép thử là: A 10 B C 12 D II Phần II : Tự luận ( 6.0 điểm ) : Bài 1(1.0 điểm ) : Bạn Nam có bốn áo màu khác bốn quần kiểu khác Hỏi Nam có cách chọn quần áo? Bài ( 2.5 điểm ) : Từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập số tự nhiên gồm sáu chữ số khác Hỏi: a) Có tất số ? b) Có số chẳn, số lẻ ? c) Có số bé 432 000 ? Bài ( 1.0 điểm ): Từ hộp chứa 10 thẻ, thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, màu đỏ, thẻ đánh số màu xanh thẻ 7, 8, 9, 10 đánh màu trắng Lấy ngẫu nhiên thẻ Kí hiệu A, B, C biến cố sau: A: “ Lấy thẻ màu đỏ ”; B: “ Lấy thẻ màu trắng ”; C: “ Lấy thẻ ghi số chẳn ”; D: “ Lấy thẻ ghi số lẻ ” Hãy biểu diễn biến cố A, B, C tập hợp khơng gian mẫu Bài ( 1.5 điểm ): Từ hộp chứa sáu cầu trắng bốn cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời bốn Tính xác suất cho: a) Bốn lấy màu b) Có màu trắng ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM TỪNG PHẦN I Đáp án trắc nghiệm: Câu Đáp án B D C C A B Â D II Đáp án tự luận: BÀI Bài Bài Bài Bài Thang điểm Nội dung - Bốn áođược ghi a, b, c, d ; bốn quần đánh số 1, 2, 3, - Để chọn quần áo ta phải thực liên tiếp hai hành động - Hành động 1: Chọ áo, có bốn cách chọn ( a, b, c, d) - Hành động 2: Chọn quần Ứng với cách chọn áo có bốn cách chọn quần ( chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn ) Theo quy tắc nhân có x = 16 ( cách ) a) Mỗi số gồm sáu chữ số khác đồng với hốn vị sáu chữ số 1, 2, 3, 4, 5, Vậy có 6! = 720 ( số ) b) Để tạo số chẳn lẻ ta chọn chữ số hàng đơn vị số chẳn hay lẻ Do có cách chọn chữ số hàng đơn vị cho chẳn lẻ từ sáu chữ số Khi chữ số lại ( sau chọn chữ số hàng đơn vị ) xếp theo thứ tự tạo nên hốn vị phần tử Có 5! Cách chọn - Vậy có : x 5! = 360 ( số chẳn có sáu chữ số tạo từ 1, 2, 3, 4, 5, ) - Vậy có : x 5! = 360 ( số lẻ có sáu chữ số tạo nên từ 1, 2, 3, 4, 5, ) c) * Các số có chữ số hàng trăm nghìn nhỏ - Có cách chọn chữ số hàng trăm nghìn, 1, 2, - Sau chọn chữ số hàng trăm nghìn xong ta chọn tiếp chữ số lại, lần chọn hốn vị phần tử, tức có 5! Cách Do theo quy tắc nhân có x 5! = 360 ( số ) * Lập luận tương tự ta có: x 4! = 48 ( số có chữ số hàng trăm nghì chữ số hàng chục nghìn nhỏ ) x 3! = ( số có chữ số hàng trăm nghìn 4, chữ số hàng hàng nghìn ) Vậy theo quy tắc cộng có 360 + 48 + = 414 ( số bé 432000 ) Theo đề ta có A = {1, 2, 3, 4, } biến cố: “ Lấy thẻ màu đỏ ” B ... bng x B C D x+ Cõu 80: Tỡm GTLN v GTNN ca hm s: y = sin x cos x l: A GTLN = 1 ,GTNN = B GTLN = 2, GTNN = C GTLN = 2, GTNN = D GTLN = 1, GTNN = Cõu 81: Tỡm GTLN v GTNN ca hm s y = A v B v Cõu... cosx l: A GTLN bng 2; GTNN bng -2 B GTLN bng 2; GTNN bng C GTLN bng 1; GTNN bng -1 D GTLN baống 2; GTNN baống - Cõu 150: Hm s y = x + x x trờn on ;3 ln lt l C v D v 2 Cõu 153: GTLN v GTNN ca... + 35 trờn on [-4; 4] l: A GTLN bng 40; GTNN bng 15 B GTLN bng 15; GTNN bng C GTLN bng 40; GTNN bng -41 D GTLN bng 15; GTNN bng -41 Cõu 116: Hm s y = x x + + x x t GTLN ti hai giỏ tr x1, x2
- Xem thêm -

Xem thêm: [www.toancapba.net] GTLN GTNN,

Hình ảnh liên quan

Câu 38: Từ một miếng tơn hình chữ nhật cĩ kích thước 4 12 () dm 2. Bác Hùng cắt bỏ 4 hình vuơng bằng nhau gĩc sau đĩ gập lại thành một cái khay hình hộp chữ nhật khơng nắp như hình vẽ - [www.toancapba.net] GTLN GTNN

u.

38: Từ một miếng tơn hình chữ nhật cĩ kích thước 4 12 () dm 2. Bác Hùng cắt bỏ 4 hình vuơng bằng nhau gĩc sau đĩ gập lại thành một cái khay hình hộp chữ nhật khơng nắp như hình vẽ Xem tại trang 4 của tài liệu.
A. 2 và -2 B. 2 và -2 C. 22 và -2 D. 22 và 2 - [www.toancapba.net] GTLN GTNN

2.

và -2 B. 2 và -2 C. 22 và -2 D. 22 và 2 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 45: Từ một tờ giấy hình trịn bán kính R, ta cĩ thể cắt ra một hình chữ nhật cĩ diện tích lớn - [www.toancapba.net] GTLN GTNN

u.

45: Từ một tờ giấy hình trịn bán kính R, ta cĩ thể cắt ra một hình chữ nhật cĩ diện tích lớn Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 54: Trong tất cả các hình chữ nhật cĩ diện tích S, chu vi của hình chữ nhật cĩ chu vi nhỏ nhất - [www.toancapba.net] GTLN GTNN

u.

54: Trong tất cả các hình chữ nhật cĩ diện tích S, chu vi của hình chữ nhật cĩ chu vi nhỏ nhất Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 69: Cho hình nĩn cĩ bán kính đáy R, chiều cao h. Bán kính r của hình trụ nội tiếp hình nĩn - [www.toancapba.net] GTLN GTNN

u.

69: Cho hình nĩn cĩ bán kính đáy R, chiều cao h. Bán kính r của hình trụ nội tiếp hình nĩn Xem tại trang 7 của tài liệu.
bốn hình vuơng bằng nhau, mỗi hình vuơng cĩ cạnh bằng x (cm ), rồi gập tấm nhơm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp khơng nắp - [www.toancapba.net] GTLN GTNN

b.

ốn hình vuơng bằng nhau, mỗi hình vuơng cĩ cạnh bằng x (cm ), rồi gập tấm nhơm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp khơng nắp Xem tại trang 9 của tài liệu.
Câu 95: Cho một tấm nhơm hình vuơng cĩ cạnh 30cm. Người ta cắt ở bốn gĩc của tấm nhơm đĩ - [www.toancapba.net] GTLN GTNN

u.

95: Cho một tấm nhơm hình vuơng cĩ cạnh 30cm. Người ta cắt ở bốn gĩc của tấm nhơm đĩ Xem tại trang 9 của tài liệu.
Câu 135: Cạnh căn biệt thự của mình, ơng A muốn thiết kế một bể bơi cĩ dạng hình hộp chữ nhật, - [www.toancapba.net] GTLN GTNN

u.

135: Cạnh căn biệt thự của mình, ơng A muốn thiết kế một bể bơi cĩ dạng hình hộp chữ nhật, Xem tại trang 13 của tài liệu.