agl 06. non destructionsupplementaryrequirement

32 69 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 18:32

BỘ NỘI VỤ –––– Số: 06/2006/QĐ-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4054/TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2005; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. QUY CHẾ Đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 1. Quy chế này quy định nội dung, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đối với giáo viên hiện đang công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập. 2. Quy chế này không áp dụng để đánh giá, xếp loại giáo viên, giảng viên hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học và viên chức không trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 1 điều này. Điều 2. Mục đích đánh giá, xếp loại Đánh giá, xếp loại giáo viên nhằm mục đích làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm căn cứ để các cấp quản lý giáo dục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên. Điều 3. Yêu cầu đánh giá, xếp loại 1. Đánh giá, xếp loại giáo viên là một nội dung quan trọng của công tác quản lý cán bộ. Khi tiến hành đánh giá, xếp loại phải đảm bảo khách quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, phản ánh đúng năng lực và phẩm chất của giáo viên; phải làm rõ được ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và hiệu quả công tác, khả năng phát triển của giáo viên. 2. Đánh giá, xếp loại giáo viên là việc làm thường xuyên của các cơ sở giáo dục trong từng năm học nhằm thúc đẩy đội ngũ giáo viên không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học. 3. Đánh giá, xếp loại giáo viên phải bảo đảm các kết luận đúng và chính xác. 4. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên thực hiện hàng năm sau một năm học. Điều 4. Căn cứ đánh giá, xếp loại 1. Căn cứ vào tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Bureau of Accreditation (BoA) YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỂ CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY Supplementary requirement for accreditation in the field of Non- Destruction testing Mã số/Code: AGL 06 Lần ban hành/Issue number: 04.16 Ngày ban hành/ Issue date: 03/2016 Yêu cầu bổ sung để công nhận phòng thử nghiệm NDT Supplementary requirements for accreditation in the field of NDT NỘI DUNG PHẦN GIỚI THIỆU Error! Bookmark not defined 1.1 Thuật ngữ định nghĩa Error! Bookmark not defined 1.2 Phạm vi Error! Bookmark not defined 1.3 Chuẩn mực công nhận Error! Bookmark not defined 1.4 Cấu trúc Error! Bookmark not defined PHẦN CÁC YÊU CẦU BỔ SUNG VỀ CÔNG NHẬN Error! Bookmark not defined CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ 4.1 Tổ chức 4.2 Hệ thống chất lượng 4.5 Hợp đồng phụ thử nghiệm hiệu chuẩn 4.11 Hành động phòng ngừa 4.13 Kiểm soát hồ sơ 4.14 Đánh giá nội 4.15 Xem xét lãnh đạo CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT 5.2 Nhân 5.4 Phương pháp thử nghiệm hiệu chuẩn phê duyệt phương pháp 11 Lựa chọn phương pháp 11 Các phương pháp thử PTN tự xây dựng 11 Phê duyệt phương pháp 11 Tính độ không đảm bảo đo 11 5.6 Liên kết chuẩn đo lường 12 5.6.1 Yêu cầu chung 12 5.6.2 Các yêu cầu cụ thể 12 5.7 Lấy mẫu 12 5.9 Đảm bảo kết thử nghiệm hiệu chuẩn 13 5.10 Báo cáo kết 14 5.10.2 Biên thử nghiệm chứng hiệu chuẩn 14 5.10.3 Biên thử nghiệm 15 5.10.7 Truyền kết phương tiện điện tử ban hành kết từ xa 15 PHỤ LỤC 1.1: CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT TRONG THỬ NGHIỆM CHỤP HÌNH BẰNG TIA X/ TIA g (gamma) 16 4.13 Kiểm soát hồ sơ 16 4.13.2 Hồ sơ kỹ thuật 16 4.14 Đánh giá nội bộ: 17 5.2 Nhân 17 5.3 Tiện nghi điều kiện môi trường 17 5.5 Thiết bị 17 5.6 Liên kết chuẩn đo lường 17 5.6.2.1 Hiệu chuẩn 17 PHỤ LỤC 1.2 YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THỬ NGHIỆM SIÊU ÂM 18 PHỤ LỤC 1.3 CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THỬ NGHIỆM BỘT TỪ 19 PHỤ LỤC 1.4 CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT THỬ NGHIỆM THẨM THẤU 20 AGL 06 Lần ban hành: 4.16 Trang: /31 Yêu cầu bổ sung để công nhận phòng thử nghiệm NDT Supplementary requirements for accreditation in the field of NDT PHỤ LỤC 1.5 CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ NGOẠI QUAN 21 4.13 kiểm soát hồ sơ 21 4.13.2 Hồ sơ kỹ thuật 21 5.2 Nhân 21 5.4 Phương pháp thử nghiệm hiệu chuẩn hiệu lực phương pháp 21 5.5 Thiết bị 22 5.6 Liên kết chuẩn đo lường 22 5.6.2.1 Hiệu chuẩn 22 PHỤ LỤC 1.6 CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT THỬ NGHIỆM DÒNG ĐIỆN XOÁY 23 4.13 kiểm soát hồ sơ 23 4.12.2 Hồ sơ kỹ thuật 23 5.2 Nhân 23 5.4 Phương pháp thử nghiệm hiệu chuẩn 23 5.5 Thiết bị 23 5.6 Tính liên kết chuẩn đo lường 24 5.6.2.1 Hiệu chuẩn 24 PHỤ LỤC 1.7 BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TẠI CHỖ/ KỸ THUẬT 25 PHẦN 3: THỜI HẠN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 27 PHỤ LỤC 2.1: THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM BỨC XẠ 28 PHỤ LỤC 2.2: THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM SIÊU ÂM 29 PHỤ LỤC 2.3: THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM BỘT TỪ 30 PHỤ LỤC 2.4: THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM THẨM THẤU 31 PHỤ LỤC 2.5: THIẾT BỊ ĐÁNH GIÁ NGOẠI QUAN 31 AGL 06 Lần ban hành: 4.16 Trang: /31 Yêu cầu bổ sung để công nhận phòng thử nghiệm NDT Supplementary requirements for accreditation in the field of NDT PHẦN GIỚI THIỆU 1.1 MỤC ĐÍCH Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 "Yêu cầu chung lực phòng thử nghiệm hiệu chuẩn" đề cập yêu cầu hệ thống quản lý yêu cầu kỹ thuật cho phòng thí nghiệm áp dụng Các yêu cầu tiêu chuẩn xây dựng để áp dụng cho tất lĩnh vực thử nghiệm hiệu chuẩn Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) xây dựng thêm tài liệu bổ sung để diễn giải cho lĩnh vực hiệu chuẩn thử nghiệm cụ thể cho kỹ thuật thử nghiệm, hiệu chuẩn 1.2 PHẠM VI ÁP DỤNG – Tài liệu đề cập yêu cầu chi tiết cụ thể để áp dụng cho công nhận phòng thử nghiệm (PTN) thuộc lĩnh vực NDT – Các yêu cầu công nhận cho PTN NDT không phụ thuộc vào qui mô PTN, số lượng phép thử nghiệm mà PTN thực số lượng nhân viên 1.3 CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN Chuẩn mực để công nhận phòng thí nghiệm lĩnh vực NDT BoA bao gồm: ISO/IEC 17025 : 2005 - "Yêu cầu chung lực phòng thử nghiệm hiệu chuẩn" - - Yêu cầu bổ sung để công nhận cho phòng thử nghiệm lĩnh vực NDT - Các sách BoA liên quan công nhận phòng thử nghiệm - Các văn pháp qui liên quan đến hoạt động thử nghiệm lĩnh vực NDT Thủ tục công nhận phòng thí nghiệm theo tài liệu APL 01 Ngoài có tài liệu kỹ thuật để hỗ trợ PTN liên quan tới lĩnh vực kỹ thuật cụ thể Một số tài liệu kỹ thuật viện dẫn tài liệu Các tài liệu kỹ thuật nhằm đưa hướng dẫn yêu cầu để công nhận trừ chúng nêu cụ thể tài liệu 1.4 THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA - Phòng thí nghiệm: phận tổ chức tiến hành hoạt động khác việc hiệu chuẩn thử nghiệm Thuật ...QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ T R Ư ỞNG BỘ N Ộ I V Ụ SỐ 0 6 / 2 0 0 6/QĐ -B NV NGÀY 21 T H Á N G 3 NĂM 20 0 6 VỀ VIỆC B A N H À N H Q U Y C H Ế ĐÁNH G I Á , XẾP LO Ạ I G I Á O VIÊN M Ầ M N O N VÀ GIÁO V I Ê N PHỔ TH Ô N G CÔNG L Ậ P BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4054/TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2005; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Bộ trưởng Đỗ Quang Trung QUY CHẾ Đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 1. Quy chế này quy định nội dung, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đối với giáo viên hiện đang công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập. 2. Quy chế này không áp dụng để đánh giá, xếp loại giáo viên, giảng viên hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học và viên chức không trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 1 điều này. Điều 2. Mục đích đánh giá, xếp loại Đánh giá, xếp loại giáo viên nhằm mục đích làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm căn cứ để các cấp quản lý giáo dục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên. Điều 3. Yêu cầu đánh giá, xếp loại 1. Đánh giá, xếp loại giáo viên là một nội dung quan trọng của công tác quản lý cán bộ. Khi tiến hành đánh giá, xếp loại phải đảm bảo khách quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, phản ánh đúng năng lực và phẩm chất của giáo viên; phải làm rõ được ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và hiệu quả công tác, khả năng phát triển của giáo viên. 2. Đánh giá, xếp loại giáo viên là việc làm thường xuyên của các cơ sở giáo dục trong từng năm học nhằm thúc đẩy đội ngũ giáo viên không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học. 3. Đánh giá, xếp loại giáo viên phải bảo đảm các kết luận đúng và chính xác. 4. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên thực hiện hàng năm sau một năm học. Điều 4. Căn cứ đánh giá, xếp loại 1. Căn cứ vào tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo được quy định tại Khoản 2 Điều 61, Điều 63 và Điều 67 Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Điều 70, Điều 72 và Điều 77 Luật giáo dục sửa đổi ngày 14 tháng 6 năm 2005. 2 2. Nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000. 3. Chức trách, nhiệm vụ của giáo viên được phân công; những quy định về giáo viên được quy định trong Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường hiện hành và điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đánh giá, xếp loại giáo viên. 4. Kết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ĐẶNG THỊ HƯƠNG KIẾN THỨC - THÁI ĐỘ - THỰC HÀNH VỀ PHÁT HIỆN SỚM KHUYẾT TẬT Ở TRẺ DƯỚI 06 TUỔI CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 60.72.03.01 HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ĐẶNG THỊ HƯƠNG KIẾN THỨC - THÁI ĐỘ - THỰC HÀNH VỀ PHÁT HIỆN SỚM KHUYẾT TẬT Ở TRẺ DƯỚI 06 TUỔI CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 60.72.03.01 Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thủy Hà Nội - 2014 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn này, cũng như toàn khóa học, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Y tế Công cộng, các thầy cô giáo nhà trường đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình học. Đặc biệt thôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thủy, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện Luận văn này. Cô cũng là người truyền đạt cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc và cuộc sống. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến TTYT huyện Hoài Đức, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Hoài Đức, Ban giám hiệu các trường mầm non trên địa bàn huyện và các giáo viên mầm non đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thu thập số liệu thực hiện nghiên cứu. Tôi vô cùng biết ơn gia đình mình, tổ ấm đã cho tôi sức mạnh và nghị lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống để có được ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn trong đại gia đình lớp Cao học Y tế Công cộng khóa 16 đã đoàn kết, luôn yêu thương và sát cánh bên nhau trong suốt hai năm học. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc tất cả mọi người sức khỏe, thành công trong cuộc sống./. i MỤC LỤC Trang TÓM TẮT NGHIÊN CỨU vii ĐẶT VẤN ĐỀ 1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1. Các khái niệm 4 1.1.1. Định nghĩa khuyết tật 4 1.1.2. Phân loại khuyết tật 4 1.1.3. Nguyên nhân khuyết tật ở trẻ em 5 1.1.4. Phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật ở trẻ 6 1.1.5. Đối tượng của phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật 6 1.1.6. Các bước triển khai phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật 6 1.2. Tỷ lệ trẻ khuyết tật trên thế giới và tại Việt Nam 7 1.2.1. Tỷ lệ khuyết tật chung 7 1.2.2. Tỷ lệ trẻ khuyết tật trên thế giới 8 1.2.3. Tỷ lệ trẻ khuyết tật tại Việt Nam 9 1.3. Tầm quan trọng của phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ 9 1.4. Vai trò của giáo viên mầm non trong phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ 11 1.5. Thực trạng phát hiện sớm khuyết tật tại trường mầm non 12 1.5.1. Phát hiện sớm trẻ khuyết tật tại các trường mầm non trên thế giới 12 1.5.2. Phát hiện sớm trẻ khuyết tật tại các trường mầm non tại Việt Nam 15 1.6. Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành của giáo viên mầm non về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ trên thế giới và tại Việt Nam 19 1.6.1. Nghiên cứu trên thế giới 19 1.6.2. Nghiên cứu tại Việt Nam 21 1.7. Khung lý thuyết 22 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1. Đối tượng nghiên cứu 24 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 24 ii 2.3. Thiết kế nghiên cứu 24 2.4. Cỡ mẫu 24 2.5. Phương pháp chọn mẫu 25 2.6. Phương pháp thu thập số liệu 25 2.6.1. Công cụ thu thập số liệu 25 2.6.2. Tổ chức thu thập số liệu 26 2.7. Các biến số nghiên cứu 26 2.8. Các khái niệm, thước đo, tiêu chuẩn đánh giá 27 2.8.1. Các khái niệm 27 2.8.2. Tiêu chuẩn đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ 27 2.9. Phương pháp phân tích số liệu 28 2.10. Vấn đề đạo đức của nghiên cứu 28 Chương 3 KẾT QUẢ 29 3.1. Đặc điểm cá nhân của đối tượng nghiên cứu 29 3.2. Kiến thức, thái độ, thực hành về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 06 tuổi của giáo viên mầm non tại Hoài Đức 31 3.2.1. Kiến thức về phát hiện sớm khuyết tật của giáo viên mầm non 31 3.2.2. Thái độ Phũng GD T Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam Trng mm non c lp - T - hnh phỳc TI SNG KIN KINH NGHIM H v tờn : Ngy thỏng nm sinh: Nm vo ngnh: 2010 Chc v : Cụ nuụi n v cụng tỏc: Trỡnh chuyờn mụn: S cp nu n Nm hc 2011 2012 Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Trờng mầm non Tam Hng B Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Li cm n Tụi xin cm n ban giỏm hiu nh trng, cỏc cụ giỏo cựng cỏc ch em t bp ó quan tõm, giỳp v ng h tụi sut quỏ trỡnh m tụi nghiờn cu ti n tụi ó hon thnh song ti nghiờn cu ca mỡnh Tụi xin chõn thnh cm n Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Trờng mầm non Tam Hng B Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Cu trỳc sỏng kin kinh nghim MT S KINH NGHIM CH BIN MểN N CHO TR MU GIO TRNG MM NON TAM HNG B T VN *C S THC TIN Tr em l ngun hnh phỳc ca mi gia ỡnh, l tng lai ca t nc, l lp ngi k tc s nghip ca cha anh Núi n qua trỡnh chm súc v giỏo dc tr trng mm non núi chung v tr mu giỏo núi riờng thỡ cỏc cụ phi chm súc nh th no cú c mt c th tt, mt sc khe tt ú mi l iu quan tõm ca ban giỏm hiu nh trng, cỏc cụ giỏo v nht l cỏc cụ nuụi chỳng tụi ũi hi cỏc cụ nuụi phi cú trỡnh chuyờn mụn v nuụi dng v phi cú tinh thn yờu ngh mn tr, phi luụn luụn tỡm tũi hc hi nhng kinh nghim v ch bin cỏc mún n dng vo cụng vic chm súc tr ca mỡnh ti trng tr phỏt trin tt v th cht nh ó nờu trờn thỡ chỳng ta phi cõn i hi ho hp lý gia cỏc cht dinh dng vi ch bin nhng mún n ngon, giỳp tr n ngon ming v ht sut ca mỡnh, nhm giỳp tr tng cng sc kho lm c s cho s phỏt trin ca nhiu hot ng m tr tham gia gia ỡnh cng nh nh trng mt cỏch tt nht, quan trng hn l s phỏt trin v nhõn cỏch cho tr c s quan tõm ca ban giỏm hiu nh trng, hiu phú nuụi dng cựng cỏc cụ nuụi ó thng xuyờn thay i thc n theo m bo dinh dng cho tr giỳp tr n ngon ming ht xut, song bờn cnh ú tụi thy cũn mt s tr n cha ngon ming v ht xut ca mỡnh v cũn mt s tr khụng n tht, n rau iu ú ó thỳc y tụi chn ti Mt s kinh nghim ch bin mún n cho tr mu giỏo trng mm non Tam Hng B Bờn cnh ú tụi cú c hi tỡm tũi hc hi nhiu hn na nhng kinh nghim v ch bin mún n giỳp tr cú nhng ba n ngon ming Giỳp tr cú mt c th kho mnh c v th cht ln tinh thn Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Trờng mầm non Tam Hng B Đề tài sáng kiến kinh nghiệm * i tng v phm vi thc hin ti: i tng: L cỏc chỏu mu giỏo trng mm non Tam Hng B Phm vi: Thc hin ti trng mm non Tam Hng B t thỏng nm 2011 n thỏng nm 2012 GII QUYT VN I C S Lí LUN Dinh dng l nhu cu sng hng ngy ca ngi, c bit l tr em cn dinh dng phỏt trin th lc v trớ tu cũn ngi ln cn dinh dng trỡ s sng v lm vic, hay núi cỏch khỏc dinh dng quyt nh s tn ti v phỏt trin ca c th m c trng c bn ca s sng l sinh trng, phỏt trin, sinh sn, cm ng, ng, trao i cht v nng lng Nh chỳng ta cng ó bit ngi l mt thc th sng nhng s sng khụng th tn ti c nu ngi khụng n v ung T ú cho chỳng ta thy c tm quan trng ca vic n v ung, õy l nhu cu hng ngy, mt nhu cu cp bỏch, bc thit khụng th thiu c i vi mi ngi chỳng ta, c bit l tr em vỡ tr em lỳc ny ang thi k phỏt trin mnh Vỡ vy nhu cu dinh dng rt ln Nu thiu n tr s l i tng u tiờn chu hu qu ca cỏc bnh v dinh dng nh: suy dinh dng, cũi xng Bờn cnh ú cn bnh bộo phỡ tr em cú xu hng gia tng mt s ụ th ln nh H Ni, thnh ph H Chớ Minh v ang xy khu vc nụng thụn chỳng ta, õy cng l mi quan tõm ca nhiu gia ỡnh v nh trng nht l tui mu giỏo Vỡ tr mu giỏo lỳc ny nhu cu dinh dng ca tr rt ln, nu chỳng ta khụng cú khu phn dinh dng thớch hp thỡ dn n bnh bộo phỡ tr Hin thi k ca nn kinh t th trng cụng nghip hoỏ v hin i hoỏ ca nc ta thỡ cỏc ny sinh ch dinh dng khụng y v khụng hp lý l m chỳng ta cn phi quan tõm v xem xột Chỳng ta bit rng tỡnh trng dinh dng tt ca mi ngi ph thuc vo khu phn dinh dng thớch hp thỡ mi cho chỳng ta mt c th kho mnh, ngoi cũn ph thuc vo cỏc kin thc n ung khoa hc ca mi ngi Vỡ Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Trờng mầm non Tam Hng B Đề tài sáng kiến kinh nghiệm vy chỳng ta phi cú khu phn dinh dng phự hp vi la tui, phự hp vi quỏ trỡnh lao ng.S giỳp cho ngi phỏt trin kho mnh v phũng trỏnh c cỏc bnh Trong cuc sng ca chỳng ta mun c thnh t cụng vic ca mỡnh thỡ u tiờn l chỳng ta phi cú sc kho tt, tinh thn thoi UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Số: 4561 /TTr-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 23 tháng 11 năm 2009 TỜ TRÌNH Về quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, kỳ họp thứ 17. Thực hiện Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015", Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 639/2008/QĐ-UBND ngày 05/3/2008 phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Thực hiện các mục tiêu của Đề án, thời gian qua tỉnh đã rất quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, biên chế . nên đời sống của cán bộ giáo viên mầm non từng bước được cải thiện, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp và chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ ngày càng cao. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2008 và 2009, các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) ở khu vực miền núi, hải đảo đã được tỉnh đầu tư gần 30 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất; bổ sung 1.446 chỉ tiêu biên chế (tính cả năm 2010) cho các cơ sở GDMN trong tỉnh, đảm bảo 100% cơ sở GDMN ở 103 xã, thị trấn khu vực miền núi, hải đảo đều đủ biên chế theo qui định của nhà nước. Việc quan tâm đầu tư cho giáo dục mầm non đã tạo bước chuyển biến quan trọng cho sự phát triển 2 của ngành học mầm non nói riêng và sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung, đồng thời cũng tạo được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân và toàn xã hội. Mặc dù đã được tỉnh quan tâm hỗ trợ (theo Quyết định số 3718/2004/QĐ-UB ngày 20/10/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: giáo viên hợp đồng được trợ cấp từ NSNN là 100% mức lương tối thiểu đối với khu vực miền núi, hải đảo và 50% mức lương tối thiểu đối với khu vực còn lại), được ngân sách cấp huyện, nguồn thu học phí và các nguồn hợp pháp khác để chi trả tiền công, nhưng đến nay đã bộc lộ một số bất cập: - Mức hỗ trợ còn thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ, tiền công chi trả cho giáo viên hợp đồng chưa tương đương với ngạch, bậc (đạt bình quân khoảng 1.000.000 đồng/tháng), giáo viên hợp đồng chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi như giáo viên trong biên chế. Do thu nhập thấp nên đã có tình trạng giáo viên mầm non hợp đồng bỏ việc (Móng Cái); - Mất công bằng ngay ở trong một cơ sở GDMN về thu nhập giữa tiền công của giáo viên hợp đồng với tiền lương của giáo viên biên chế làm cùng công việc, có cùng trình độ và năm công tác; - Để có nguồn thu chi trả www.luatminhgia.com.vn Công ty Luật Minh Gia BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ Số: 06/2015/TTLTBGDĐT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP Căn Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nội vụ; Căn Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2011 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; Căn Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2012 Chính phủ quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ... KỸ THUẬT TRONG THỬ NGHIỆM BỘT TỪ 19 PHỤ LỤC 1.4 CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT THỬ NGHIỆM THẨM THẤU 20 AGL 06 Lần ban hành: 4.16 Trang: /31 Yêu cầu bổ sung để công nhận phòng thử nghiệm NDT Supplementary... LỤC 2.4: THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM THẨM THẤU 31 PHỤ LỤC 2.5: THIẾT BỊ ĐÁNH GIÁ NGOẠI QUAN 31 AGL 06 Lần ban hành: 4.16 Trang: /31 Yêu cầu bổ sung để công nhận phòng thử nghiệm NDT Supplementary... địa điểm tạm thời, + Tại từ phương tiện di động - PTN cố định: PTN đặt địa đề cập hồ sơ đăng ký AGL 06 Lần ban hành: 4.16 Trang: /31 Yêu cầu bổ sung để công nhận phòng thử nghiệm NDT Supplementary

Hình ảnh liên quan

Cỡ định hình Ban đầu - agl 06. non destructionsupplementaryrequirement

nh.

hình Ban đầu Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan