0

agl 08. metrology calibrationsupplementaryrequirement

36 156 0
  • agl 08. metrology calibrationsupplementaryrequirement

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 18:31

VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Bureau of Accreditation (BoA) YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỂ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM LĨNH ĐO LƯỜNG HIỆU CHUẨN Supplementary requirement for accreditation in the field of Metrology/ Calibaration Mã số/Code: AGL 08 Lần ban hành/Issue number: 5.16 Ngày ban hành/ Issue date: 03/2016 Họ tên/ name Biên soạn/ Prepared by Xem xét/ Reviewed by Phê duyệt/ Approved by Đặng Quốc Quân Ban kỹ thuật lĩnh vực ĐLHC Vũ Xuân Thủy Ký tên/ signed by THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU DOCUMENT REVISION HISTORY TT Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Location Revision content Revision date Yêu cầu bổ sung để công nhận phòng thí nghiệm lĩnh vực Đo lường/ hiệu chuẩn Supplementary requirements for accreditation in the field of Metrology/ Calibration Nội dung Phần Phần 4.1 4.2 4.5 4.12 4.13 5.2 5.3 5.4 5.6 5.9 5.10 Phần 3.1 3.2 AGL 08 Giới thiệu Mục đích Phạm vi Chuẩn mực công nhận Cấu trúc Yêu cầu bổ sung để công nhận Tổ chức Hệ thống quản lý Hợp đồng phụ thử nghiệm Hành động phòng ngừa Kiểm soát hồ sơ Nhân Tiện nghi điều kiện môi trường Phương pháp thử xác nhận giá trị sử dụng phương pháp Liên kết chuẩn đo lường Đảm bảo chất lượng kết thử nghiệm/ hiệu chuẩn Báo cáo kết Chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị loại phép đo/ hiệu chuẩn Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra thiết bị thông thường Phân loại lĩnh vực Đo lường/ Hiêu chuẩn loại phép hiệu chuẩn Lần ban hành: 5.16 Trang 3 4 5 6 7 13 14 14 20 20 28 Trang: 1/34 Yêu cầu bổ sung để công nhận phòng thí nghiệm lĩnh vực Đo lường/ hiệu chuẩn Supplementary requirements for accreditation in the field of Metrology/ Calibration Supplementary requirement for accreditation in the field of Metrology/ Calibaration Content Section Section 4.1 4.2 4.5 4.12 4.13 5.2 5.3 5.4 5.6 5.9 5.10 Section 3.1 3.2 AGL 08 Introduction Purpose Scope Accreditation criteria Structure Supplementary requirement for accreditation in the field of Metrology/ calibration Organization Management system Subcontracting of test Preventive action Control of record Personnel Accommodation and environmental conditions Test methods and method validation Measurement traceability Assuring the quality of test and calibration results Reporting the results Equipment calibration/check interval and Metrology/ calibration fields, classes of test Equipment calibration/check interval Metrology/ calibration fields and classes of test Lần ban hành: 5.16 Page 3 4 5 6 7 13 14 14 20 20 28 Trang: 2/34 Yêu cầu bổ sung để công nhận phòng thí nghiệm lĩnh vực Đo lường/ hiệu chuẩn Supplementary requirements for accreditation in the field of Metrology/ Calibration PHẦN GIỚI THIỆU SECTION INTRODUCTION MỤC ĐÍCH PURPOSE Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 "Yêu cầu chung lực phòng thử nghiệm hiệu chuẩn" đề cập yêu cầu hệ thống quản lý yêu cầu kỹ thuật cho phòng thí nghiệm áp dụng Các yêu cầu tiêu chuẩn xây dựng để áp dụng cho tất lĩnh vực thử nghiệm hiệu chuẩn Văn phòng công nhận chất lượng xây dựng thêm tài liệu bổ sung để diễn giải cho lĩnh vực hiệu chuẩn thử nghiệm cụ thể cho kỹ thuật thử nghiệm, hiệu chuẩn International Standard ISO/IEC 17025 “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories” included requirements of management system and technical for laboratories These requirements are designed to apply to all types of testing and calibration and therefore BoA often need to be developed supplementary requirements to interpreted with respect to the type of calibration or testing concerned, and the techniques involved PHẠM VI ÁP DỤNG SCOPE Tài liệu đề cập yêu cầu chi tiết cụ thể This document provides detailed and specified to accreditation for để áp dụng cho công nhận phòng thử requirements Metrology/Calibration laboratories nghiệm (PTN) thuộc lĩnh vực Đo lường/ hiệu chuẩn Các yêu cầu công nhận cho PTN hiệu chuẩn không phụ thuộc vào qui mô PTN, số lượng phép thử nghiệm mà PTN thực số lượng nhân viên CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN Requirements for Calibartion laboratory is applicable to all of Chemical testing laboratories regardless of the organization size, the number of personnel or extent of the scope of testing ACCREDITATION CRITERIA Chuẩn mực để công nhận phòng thí nghiệm lĩnh Accreditation criteria for calibration including: vực hiệu chuẩn bao gồm: - ISO/IEC 17025 : 2005 - "Yêu cầu chung lực phòng thử nghiệm hiệu chuẩn" - ISO/IEC 17025 : 2005 - “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories” - Yêu cầu bổ sung để công nhận cho phòng thử nghiệm lĩnh vực Đo lường hiệu chuẩn - Supplementary requirements for accreditation in the field of calibration - Các sách BoA liên quan công nhận phòng hiệu chuẩn - BoA policies concerning accreditation for calibration laboratories - Các văn pháp qui liên quan đến hoạt động thử nghiệm lĩnh vực đo lường hiệu chuẩn - Regulation concerning accreditation for Metrology/calibration field AGL 08 Lần ban hành: 5.16 Trang: 3/34 Yêu cầu bổ sung để công nhận phòng thí nghiệm lĩnh vực Đo lường/ hiệu chuẩn Supplementary requirements for accreditation in the field of Metrology/ ...Trn S Tựng Trung tõm BDVH & LTH QUANG MINH s 8 THI TH I HC V CAO NG NM 2010 Mụn thi: TON Thi gian: 180 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) I. PHN CHUNG (7 im) Cõu I (2 im): Cho hm s xyx211-=-. 1) Kho sỏt s bin thiờn v v th (C) ca hm s. 2) Gi I l giao im hai tim cn ca (C). Tỡm im M thuc (C) sao cho tip tuyn ca (C) ti M vuụng gúc vi ng thng MI. Cõu II (2 im): 1) Gii phng trỡnh: xxxx3coscoscossin20263226ppppổửổửổửổử-+-+-+-=ỗữỗữỗữỗữốứốứốứốứ 2) Gii phng trỡnh: xxxx422112--+++= Cõu III (1 im): Gi (H) l hỡnh phng gii hn bi cỏc ng: (C): xy2(1)1=-+, (d): yx4=-+. Tớnh th tớch khi trũn xoay to thnh do hỡnh (H) quay quanh trc Oy. Cõu IV (1 im): Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh thoi, cnh a, ãABC060=, chiu cao SO ca hỡnh chúp bng a 32, trong ú O l giao im ca hai ng chộo AC v BD. Gi M l trung im ca AD, mt phng (P) cha BM v song song vi SA, ct SC ti K. Tớnh th tớch khi chúp K.BCDM. Cõu V (1 im): Cho cỏc s dng x, y, z tho món: xyz2221++=. Chng minh: xyzyzzxxy222222332+++++ II. PHN T CHN (3 im) 1. Theo chng trỡnh chun Cõu VI.a (2 im): 1) Trong mt phng vi h to Oxy, cho ng trũn (C) cú tõm O, bỏn kớnh R = 5 v im M(2; 6). Vit phng trỡnh ng thng d qua M, ct (C) ti 2 im A, B sao cho DOAB cú din tớch ln nht. 2) Trong khụng gian vi h to Oxyz, cho mt phng (P): xyz30+++= v im A(0; 1; 2). Tỡm to im AÂ i xng vi A qua mt phng (P). Cõu VII.a (1 im): T cỏc s 1, 2, 3, 4, 5, 6 thit lp tt c cỏc s t nhiờn cú 6 ch s khỏc nhau. Hi trong cỏc s ú cú bao nhiờu s m hai ch s 1 v 6 khụng ng cnh nhau. 2. Theo chng trỡnh nõng cao Cõu VI.b (2 im): 1) Trong mt phng vi h to Oxy, cho tam giỏc ABC cú nh C(4; 3). Bit phng trỡnh ng phõn giỏc trong (AD): xy250+-=, ng trung tuyn (AM): xy413100+-=. Tỡm to nh B. 2) Trong khụng gian vi h to Oxyz, cho hai ng thng: (d1): xtytzt238104ỡ=-+ù=-+ớù=ợ v (d2): xyz32221-+==-. Vit phng trỡnh ng thng (d) song song vi trc Oz v ct c hai ng thng (d1), (d2). Cõu VII.b (1 im): Tỡm a h phng trỡnh sau cú nghim: xxaxx24223451log()log(1)ỡù-ớù+-+ợ ============================ Trn S Tựng Hng dn: I. PHN CHUNG Cõu I: 2) Giao im ca hai tim cn l I(1; 2). Gi M(a; b) ẻ (C) ị aba211-=- (a ạ 1) Phng trỡnh tip tuyn ca (C) ti M: ayxaaa2121()1(1)-=--+-- Phng trỡnh wũng thng MI: yxa21(1)2(1)=-+- Tip tuyn ti M vuụng gúc vi MI nờn ta cú: aa2211.1(1)(1)-=--- abab0(1)2(3)ộ==ờ==ở Vy cú 2 im cn tỡm M1(0; 1), M2(2; 3) Cõu II: 1) PT xxxxcoscos2cos3cos4026262626ppppổửổửổửổử-+-+-+-=ỗữỗữỗữỗữốứốứốứốứ t xt26p=-, PT tr thnh: ttttcoscos2cos3cos40+++= ttt54cos.cos.cos022= tttcos02cos05cos02ộ=ờờ=ờờ=ờở tmtlkt(21)2255pppppộ=+ờ=+ờờờ=+ờở ã Vi tmxm(21)(42)3ppp=+ị=++ ã Vi tlxl4223pppp=+ị=+ ã Vi kktx211455155pppp=+ị=+ 2) iu kin: xxx22101ỡ-ùớ-ùợ x 1. Khi ú: xxxxxx4222111++>+-+- (do x 1) ị VT > ( )( )CoõSixxxxxxxx448222211211---++---+- = 2 ị PT vụ nghim. Cõu III: Phng trỡnh tung giao im ca (C) v (d): yy2(1)14-+=- yy21ộ=ờ=-ở V = yyydy22221(22)(4)p--+--ũ = 1175p Cõu IV: Gi N = BM ầ AC ị N l trng tõm ca DABD. K NK // SA (K ẻ SC). K KI // SO (I ẻ AC) ị KI ^ (ABCD). Vy KBCDMBCDMVKIS.1.3= Ta cú: DSOC ~ DKIC ị KICKSOCS= (1), DKNC ~ DSAC ị CKCNCSCA= (2) T (1) v (2) ị COCOKICNCOONSOCACOCO123223++==== ị aKISO2333== Ta cú: DADC u ị CM ^ AD v CM = a 32 ị SBCDM = DMBCCMa2133().28+= Trn S Tựng ị VK.BCDM = BCDMaKIS31.38= Cõu V: Ta cú xxyzx2221=+-. Ta cn chng minh: xxx223321-. Tht vy, ỏp dng BT Cụsi ta cú: ( )xxxxxxxx22222222222118212(1)(1)327ổử+-+--=--Ê=ỗữốứ ị xx22(1)33-Ê ị xxx223321- ị xxyz222332+ (1) Tng t: yyxz222332+ (2), zzxy222332+ (3) Do ú: ( )xyzxyzyzxzxy222222222333322++++=+++ Du "=" xy ra xyz33=== . II. PHN T CHN 1. Theo chng trỡnh chun Cõu VI.a: 1) Tam giỏc OAB cú din tớch ln nht DOAB vuụng cõn ti O. Khi ú dOd52(,)2= . Gi s phng trỡnh ng thng d: AxByAB22(2)(6)0(0)-+-=+ạ Ta cú: dOd52(,)2= ABAB2226522--=+ BABA224748170+-= BABA24555472455547ộ--=ờờ-+ờ=ờở ã Vi BA2455547--= : chn A = 47 ị B = 24555-- ị d: ( BIOMARKERS AS INDICATOR FOR WATER POLLUTION WITH HEAVY METALS IN RIVERS, SEAS AND OCEANSM.NAGEEB RASHEDFaculty of Science, 81528 Aswan, South Valley University, EgyptE-mail m n r a s h e d @h o t m a il. co m Fax 002 097 480 449Water is one of our most important natural resources, and there are many conflicting demands upon it. Skilful management of our water bodies is required if they are to be used for such diverse purpose as domestic and industrial supply, crop irrigation, transport, recreation , sport and commercial fisheries, power generation and waste disposal. Water pollution is most commonly associated with the discharge of effluents from sewers or sewage treatment plants, drains and factories to the water body of rivers, seas and marines. In the attempt to define and measure the presence and effects of pollutants epically the metals in rivers and oceans, the biological markers have attracted a great deal of interest. The principle behind the biomarker approach is the analysis of an organism metal content and compared the metal concentration with the background metal levels. In this review, the data were collected from different literatures around the world in using the aquatic organisms as biological indicator for metal pollution in aquatic system.INTRODUCATIONWater Pollution with metalsThe aquatic environment with its water quality is considered the main factor controlling the state of health and disease in both man and animal. Nowadays, the increasing use of the waste chemical and agricultural drainage systems represents the most dangerous chemical pollution. The most important heavy metals from the point of view of water pollution are Zn, Cu, Pb, Cd, Hg, Ni and Cr. Some of these metals (e.g. Cu, Ni, Cr and Zn) are essential trace metals to living organisms, but become toxic at higher concentrations. Others, such as Pb and Cd have no known biological function but are toxic elements.Source of pollution with metalsMetals have many sources from which they can flow into the water body, these sources are:I Natural Sources: Metals are found throughout the earth, in rocks, soil and introduce into the water body through natural processes, weathering and erosion.II Industrial Sources: Industrial processes, particularly those concerned with the mining and processing of metal ores, the finishing and plating of metals and the manufacture of metal objects. Metallic compounds which are widely used in other industries as pigments in paint and dye manufacture; in the manufacture of leather,2rubber, textiles , paint, paper and chromium factories which are built close to water for shipping.III Domestic Wastewater: Domestic wastewater contains substantial quantities of metals. The prevalence of heavy metals in domestic formulations, such as cosmetic or cleansing agents, is frequently overlooked.IV Agricultural Sources: Agricultural discharge contains residual of pesticides and fertilizers which contains metals.V Mine runoff and solid waste disposal areas.VI Atmospheric pollution: Acid rains containing trace metals as well as SPM input to the water body will cause the pollution of water with metals.Biological markers (biomarkers or bioindicators)In the attempt to define and measure the effects and presence of pollutants on aquatic system, biomarkers have attracted a great deal of interest. The principle behind the biomarker approach is the analysis of an organism to their metal contents in order to monitor the metal excess in their tissues. Various aquatic organisms occur in rivers, lakes, seas and marines potentially useful as biomarkers of metal pollutants, including fish, shellfish, oyster, mussels, clams, aquatic animals and aquatic plants and Người soạn : LÊ VĂN THỊNHChuyên viên chính Cục Giám định Nhà nướcvề chất lượng công trình xây dựng---------------SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNGHÀ NỘI – 8/2003SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG Người soạn : LÊ VĂN THỊNHChuyên viên chính Cục Giám định Nhà nướcvề chất lượng công trình xây dựngChương IKHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾI. KHÁI NIỆM - CHỦ THỂ - NGUYÊN TẮC - HIỆU LỰC – BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KINH TỂ1. Khái niệm hợp đồng kinh tế (HĐKT)Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự qui định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình. 2. Chủ thể của hợp đồng kinh tếTheo Pháp lệnh HĐKT, chủ thể của HĐKT bao gồm:2.1. Pháp nhân với pháp nhân;2.2. Pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.Trong đó: a) Pháp nhân phải là một tổ chức có đủ các điều kiện sau:- Là một tổ chức đợc thành lập một cách hợp pháp;- Có tài sản riêng và chịu trách nhiệm một cách độc lập bằng các tài sản đó;- Có quyền quyết định một cách độc lập về các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình; b) Cá nhân có đăng ký kinh doanh:2Theo qui định của pháp luật, là người đã được cấp giấy phép kinh doanh và đã đăng ký kinh doanh. tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng qui định về đăng ký kinh doanh.3. Nguyên tắc ký kết và thực hiện HĐKTTheo tinh thần của Pháp lệnh HĐKT, khi ký kết và thực hiện HĐKT cần quán triệt các nguyên tắc sau: "Tự nguyện, cùng có lợi, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản và không trái pháp luật" . Riêng loại HĐKT theo chỉ tiêu pháp lệnh phải tuân theo nguyên tắc "bình đẳng, hợp tác cùng có lợi và trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản". 4. Hiệu lực pháp lý của HĐKT 4.1.Trường hợp HĐKT được ký kết bằng văn bản HĐKT được coi là đã hình thành và có hiệu lực pháp lý từ thời điểm các bên đã ký vào văn bản. 4.2. Trường hợp HĐKT được ký kết bằng tài liệu giao dịch. HĐKT được coi là đã hình thành và có hiệu lực pháp lý kể từ khi các bên nhận được tài liệu qui định thể hiện sự thỏa thuận về tất cả những điều khoản chủ yếu của HĐKT. 5. Các biện pháp bảo đảm thực hiện HĐKT .5.1. Thế chấp tài sản Là trường hợp dùng động sản, bất động sản hoặc giá trị tài sản khác thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm tài sản cho việc thực hiện HĐKT đã ký kết. .5.2. Cầm cố tài sản Là trao động sản thuộc quyền sở hữu của mình cho người cùng quan hệ hợp đồng giữ để làm tin và bảo đảm tài sản trong trường hợp vi phạm HĐKT đã ký kết.5.3. Bảo lãnh tài sản Là sự bảo đảm bằng tài sản thuộc quyền sở hữu của người nhận bảo lãnh để chịu trách nhiệm tài sản thay cho người được bảo lãnh khi người này vi phạm HĐKT đã ký kết. 36. Những HĐKT trái pháp luật 6.1. HĐKT vô hiệu toàn bộNhững HĐKT vô hiệu toàn bộ trong các trường hợp sau đây:a) Nội dung HĐKT vi phạm điều cấm của pháp luật; b) Một trong các bên ký kết HĐKT không có đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật để thực hiện công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng;c) Người ký HĐKT không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo.6.2. HĐKT vô hiệu từng phần HĐKT bị coi là vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm điều cấm của pháp luật, nhưng không ảnh hưởng đến nội dung các phần còn lại của hợp đồng.II. CƠ CẤU CỦA VĂN BẢN HỢP ĐỔNG KINH TẾ1. Khái niệm văn bản HĐKT và các loại văn bản HĐKT1.1. Khái niệm văn bản HĐKTVăn bản HĐKT lâ một loại tài ... requirements for accreditation in the field of Metrology/ Calibration Nội dung Phần Phần 4.1 4.2 4.5 4.12 4.13 5.2 5.3 5.4 5.6 5.9 5.10 Phần 3.1 3.2 AGL 08 Giới thiệu Mục đích Phạm vi Chuẩn mực... Supplementary requirements for accreditation in the field of Metrology/ Calibration Supplementary requirement for accreditation in the field of Metrology/ Calibaration Content Section Section 4.1 4.2... 5.4 5.6 5.9 5.10 Section 3.1 3.2 AGL 08 Introduction Purpose Scope Accreditation criteria Structure Supplementary requirement for accreditation in the field of Metrology/ calibration Organization
- Xem thêm -

Xem thêm: agl 08. metrology calibrationsupplementaryrequirement,

Hình ảnh liên quan

01 Thông số hình học/ Goemetric features - agl 08. metrology calibrationsupplementaryrequirement

01.

Thông số hình học/ Goemetric features Xem tại trang 32 của tài liệu.
1.05 Các phép đo địa hình bề mặt/ Surface topography - agl 08. metrology calibrationsupplementaryrequirement

1.05.

Các phép đo địa hình bề mặt/ Surface topography Xem tại trang 32 của tài liệu.