Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang hoa2_deda

10 145 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:43

1 Họ tên thí sinh:…………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… . …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1: (4 điểm) Chứng minh công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. Câu 2: (4 điểm) Trình bày khái quát các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối thế kỉ XX? Qua đó hãy rút ra những đặc điểm riêng biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này. Câu 3: (4 điểm) Nêu bối cảnh lịch sử tóm lược di ễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược Thanh (1788-1789)? Hãy cho biết nghệ thuật quân sự tiêu biểu trong cuộc kháng chiến này của quân Tây Sơn ? Câu 4: (4 điểm) Vì sao Nguyễn Thiện Thuật chọn khu Bãi Sậy (ở Hưng Yên) làm căn cứ chống Pháp? Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của nghĩa quân Bãi Sậy. Câu 5: (4 điểm) Sự ra đời hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạ ng thanh niên. Vì sao Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được đánh giá là một chính đảng hoạt động tiến bộ đúng đắn nhất ở nước ta từ năm 1925 đến năm 1929 ? --- HẾT --- (Gồm 01 trang) CHÍNH THỨC 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) *Quá trình thành lập công xã (0,5đ) - 18/3/1871, cuộc cách mạng thắng lợi. - 26/3/1871, chính phủ cách mạng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. - 28/3/1871, Hội đồng Công xã tuyên bố thành lập. *Chính sách: - Cơ cấu tổ chức : + Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, tập trung trong tay cả quyền lập pháp hành pháp, gồm 9 ủy ban. (0,25đ) + Đứng đầu mỗi uỷ ban là một uỷ viên công xã, chịu trách nhiệm trướ c nhân dân có thể bị bãi miễn. (0,25đ) + Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội lực lượng cảnh sát cũ thay bằng lực lượng vũ trang an ninh nhân dân. (0,25đ) - Kinh tế: + Giao cho công nhân quản lí một số nhà máy, xí nghiệp chủ đã bỏ trốn (0,25đ) + Kiểm soát chế độ tiền lương, bớt lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân (0,25đ) + Đề ra chế độ ngày làm 8 giờ tăng lương cho công nhân. 0,25đ) - Xã hội: + Giải quyết nạn thất nghiệp, quy định giá bánh mì (0,25đ) + Hoàn trả tiền thuê nhà, hoãn nợ (0,25đ) + Chăm lo đời sống nhân dân, ra sắc lệnh đảm bảo quyền công dân cho phụ nữ… (0,25đ) - Văn hoá - giáo dục: + Đề ra chế độ giáo dục bắt buộc miễn phí… (0,25đ) + Tách nhà thờ ra khỏi nhà nuớc, tr ường học không dạy kinh thánh (0,25đ) * Cơ cấu tổ chức, các chính sách của Công xã Pari là chăm lo đến đời sống của nhân dân, vì nhân dân, không có áp bức bóc lột nhân dân như những nhà nước trước đây. Vì vậy, Công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. (0,75đ) Câu 2: (4 điểm) a. Khái quát các giai đoạn phát triển … Sau chiến tranh thế giới thứ II , phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, được gọi là lụ c địa mới trỗi dậy (Gồm 04 trang) CHÍNH THỨC 2 * Giai đoạn 1945 – 1954: - Phong trào nổ ở Bắc Phi với thắng lợi trong cuộc chính biến cách mạng của binh lính sĩ quan Ai Cập (7/1952) lật đổ nền thống trị của thực dân Anh, thành lập nước Cộng hòa Ai Cập (18/6/1953). (0,5đ) - Cùng năm 1952, nhân dân Libi cũng giành được độc lập… (0,25đ) * Giai đoạn 1954 – 1960: Chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ của Việt Nam, đã cổ vũ các thuộc địa của Pháp ở các nước Bắc Phi Tây Phi đứng lên đấu tranh giành độc lập: Angiêri (1954 – 1962), Marốc, Xuđăng (1956) Ghana (1957) … (0,75đ) * Giai đoạn 1960 – 1975: - Năm 1960, có 17 nước giành độc lập, nên gọi là “Năm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC - VÒNG – Môn: HÓA HỌC CÂU NỘI DUNG Câu I 1) Vì mol X tác dụng với NaHCO3 giải phóng mol CO2 chứng tỏ X điểm axit hai lần axit nên phân tử chứa nguyên tử oxi @ CTPT (X): C4H4O4 hay C2H2(COOH)2 Ứng với mạch không nhánh có đồng phân cis – trans HOOC COOH H COOH C=C H H HOOC 12 x.100 = 24, 24 MA 12 x '.100 = 20 MB ⎧x = x, x’ ≤ ⇒ ⎨ ⎩x ' = %C( B ) = 0,25 H a 0,25 C=C Cis trans có dạng cis đóng vòng Do tác dụng với P2O5 thu anhydric O O C C H C OH H C PO ⎯⎯⎯ → O + 2HPO3 H C OH H C C C O O Axit maleic anhydric maleic ( axit cis-but-2-endioic ) CT B: Cx’Hy’Clz’ 2) Đặt CT A: CxHyClz %C( A) = ĐIỂM @ MA x = 1,818 ⇒ = MB x' 0,25 0,25 x 0,25 0,25 0,25 • MA = 12x + y + 35,5z = 99 @ y + 35,5z = 75 ( z số nguyên ) @ 35,5z < 75 @ z < 2,1126 @ z = y = @ CTPT A: C2H4Cl2 • MB = 12x’ + y’ + 35,5z’ = 180 @ y’ + 35,5z’ = 144 @ 35,5z’ < 144 @ z’ < 4,056 mặt khác y’ + z’ = 144 – 34,5z’ ≤ @ z’ ≥ @ z’ = y’ = Trang - 0,25 0,25 @ CTPT B: C3H2Cl4 b Đồng phân A: CH2Cl – CH2Cl ; CH3 – CHCl2 đồng phân B: CCl2 =CCl – CH2Cl CCl2 = CH – CHCl2 CHCl =CCl – CHCl2 ( cis – trans ) CHCl=CH – CCl3 ( cis – trans ) CH2=CCl – CCl3 Cl Cl C Cl CH 0,25 0,125 0,125 0,25 0,25 0,25 CH2 CH Cl Cl Cl C 0,25 C Cl Cl Câu II 1) Cơ chế phản ứng điểm AlCl3 + Cl2 ⎯⎯ → AlCl4− + Cl + x 0,25 Cl + + C6 H ⎯⎯ → C6 H 6Cl + C6 H 6Cl + ⎯⎯ → C6 H 5Cl + H + + H + + AlCl4− ⎯⎯ → AlCl3 + HHCl 2) a Có thể nhận biết axit nhờ quỳ tím, KL Fe, Zn muối CO322C2H5COOH + Na2CO3 ⎯⎯ → 2C2H5COONa + H2O + CO2 - Nhận biết andehit nhờ phản ứng tráng bạc CH3-CH(OH)-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O ⎯⎯ → CH3-CH(OH)_COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 - Để nhận biết este rõ ràng trước hết cho hỗn hợp tác dụng với Na để C2H5COOH CH3-CH(OH)-CHO tạo muối không bay Sau đun nhẹ có mùi thơm đặt trưng este b Có nhiều cách để xác định thành phần hỗn hợp cách - Lấy mol ( tức 74 gam ) cho tác dụng với lượng dư Na2CO3 xác định lượng CO2 thoát ( na ) 2C2H5COOH + Na2CO3 ⎯⎯ → 2C2H5COONa + H2O + CO2 ( xác định lượng CO2 theo đo V CO2 điều kiện nhiệt độ, áp suất ví dụ (đktc) theo khối lượng CO2 bị hấp thụ KOH theo lượng kết BaCO3 - Lấy mol hỗn hợp cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 ( dư ), cân lượng Ag thoát tính số mol andehit ( nb ) CH3-CH(OH)-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O ⎯⎯ → CH3-CH(OH)_COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 Suy số mol etse: nC = – na – nb Trang - 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 Câu III 1) điểm Vì C dẫn xuất benzene nên B phải thuộc loại ankin, A 0,25 dẫn xuất đibrom cacbon lân cận, C3H6 propen, xiclopropan x 0,25 CH = CH − CH + Br2 ⎯⎯ → CH ( Br ) − CH ( Br ) − CH ancol CH ( Br ) − CH ( Br ) − CH + KOH ⎯⎯⎯ → CH ≡ C − CH + KBr + H 2O trùng hop 3CH ≡ C − CH ⎯⎯⎯⎯ → C6 H (CH )3 (1,3,5 − trimetylbenzen) Vì đốt cháy D lại chất rắn Vậy D phải chứa kim loại Kali, chất rắn 0,25 207 = 1,5 mol K2CO3 suy ba nhóm –CH3 K2CO3 mol D tạo 138 bị oxi hóa biến thành nhóm –COOK 1,3,5-C6H3(CH3)3 + 6KMnO4 ⎯⎯ → 1,3,5-C6H3(COOK)3 + 6MnO2 + 3KOH + 3H2O ( chất D ) 2) * C4H8 có đồng phân: But-1-en; Cis-but-2-en; Trans-but-2-en; metylpropen; xiclobutan metylxiclopropan ( CTCT ) * C4H8 làm nhạt màu brom phải có liên kết đôi @ A, B, C, D anken * Không làm nhạt màu brom có liên kết đơn @ E, F xicloankan * Đồng phân có điểm sôi cao có µ lớn µ(metylxiclopropan) # µ(xiclobutan) = @ E metylxiclopropan F xiclobutan * Muốn tạo sản phẩm hidro hóa chất ban đầu phải có cấu trúc tương tự nhau, khác vị trí liên kết đôi @ A, B, C But-1-en But-2-en, D metylpropen - Hai đồng phân hình học thi cộng Br2 để tạo đồng phân lập thể Ví dụ: - Cis-but-2-en tạo dạng Meso 2,3-dibrompropan - Trans-but-2-en tạo đồng phân đối hình R,R S,S tương ứng 2,3-dibrompropan @ B, C Cis-but-2-en Trans-but-2-en, A But-1-en - Do trans- but-2-en có momen lưỡng cực triệt tiêu nên điểm sôi thấp @ C Cis-but-2-en B Trans-but-2-en Câu IV 1) Gọi CT X Y CxHy y điểm C H + ( x + y )O ⎯⎯ t → xCO2 + H 2O x y MX(Y) = 32 10,12 = 92 3,52 Trang - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ⎧ y ⎧x = ⎪ x : = 1, 75 ⇒⎨ ⇒ CTPT X (Y): C7H8 ⎨ ⎩y = ⎪⎩12 x + y = 92 • X phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 @ CT C7-2nH8-n(C≡CH)n @ CT kết tủa C7-2nH8-n(C≡CAg)n 2*0,25 6,9 = 0, 075 mol @ nkết tủa= 0,075 mol 92 22,95 = 306 @ Mkết tủa = 0, 075 nX pứ = @ 12(7 – 2n ) + ( – n ) + 132n =306 @ Vậy X có cấu tạo sau CH≡C – CH2 – CH2 – CH2 – C≡CH CH≡C – CH(CH3) – CH2 – C≡CH CH≡C – CH(C2H5)– C≡CH CH≡C – C(CH3)2 – C≡CH • CTPT Z: ( C7H8.mHCl ) Ta có: 35,5m.100 m = 44 = 59, 66 ⇒ m 92 + 35,5m + m n=2 0,25 (1) (2) (3) (4) 0,25( cấu tạo ) Vậy CT Z : C7H12Cl4 0,25 Theo quy tắc cộng maccopnhicop: X phản ứng với HCl tạo nên Z chất sau (1) CH3 – C(Cl)2- CH2 – CH2 – CH2 – C(Cl)2 – CH3 (2) CH3 – C(Cl)2 – CH(CH3) – CH2 – C(Cl)2 – CH3 (3) CH3 – C(Cl)2 – CH(C2H5) – C(Cl)2 – CH3 (4) CH3 – C(Cl)2 – C(CH3)2 – C(Cl)2 – CH3 • Khi brom hóa Z cho sản phẩm dẫn xuất halogen nên Z phải là: CH3 – C(Cl)2 – C(CH3)2 – C(Cl)2 – CH3 Vậy CTCT A: CH≡C – C(CH3)2 – C≡CH • Y không phản ứng với AgNO3/NH3, không tác dụng với HCl bị KMnO4 oxi hóa đun nóng Suy CTCT Y: C6H5 – ...Sở Giáo dục đào tạo thanh hoá Đề chính thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2006-2007 Môn thi: toán Ngày thi: 28/03/2007 Lớp: 12 Trung học Bổ túc. Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) Đề thi này có 4 câu, gồm 1 trang. Câu 1: (6,0 điểm) 1. Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị hàm số: 2 1 1 x x y x + + = + ( ) 1 2. Tìm để đờng thẳng: k ( ) 21kx y 0 += cắt đồ thị ( ) 1 tại hai điểm phân biệt , A B thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số ( ) 1 . Câu 2: (6,0 điểm) 1. Gii bt phng trỡnh: 22 3 2 16 10 2 xx x AA C x +. 2. Cho . Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đờng có phơng trình là: 0a > 22 4 3 1 x a y a + = + 2 4 3 1 aa y a = + x 0 . Câu 3: (6,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng vi h toạ độ cho đờng tròn Oxy (V): tâm 22 463xy xy++= I đờng thẳng ( ) 20: xby+= . Chứng minh rằng v (V) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi b. Tìm b để có độ dài lớn nhất. () , PQ PQ 2. Trong không gian với hệ toạ độ cho các điểm Oxyz ( ) 200;;A , ( ) 080;;B , ( ) 003;;C v là điểm thoả mãn: N 23ON OA OB OC = ++ u uur uuuruuur uuur . Tính thể tích tứ diện . NABC Câu 4: (2,0 điểm) Tỡm giỏ tr ln nht v nh nht ca hm s: 2 33yx x = + Hết Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu gì. Cán bộ coi thi không đợc giải thích gì thêm. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM 2007 Môn: TOÁN. THBT (Đáp án - Thang điểm gồm 2 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I (6,0 điểm) 1 (3,0 điểm) • TXĐ: { } \1− • Sự biến thiên: () 2 2 2 02 1 ' , ' hoÆc xx yyx x + ==⇔=− + 0x= . ( ) ( ) 23 01, CT yy=− = = CD yy=− 1,0 Bảng biến thiên: 1,0 • Đồ thị: 1,0 2 (3,0 điểm) Phương trình hoành độ giao điểm: () ()() ( 2 2 1 21 1 20 1 xx kx k x k x x ) 1 x ++ =− +⇔⇔− +− = ≠− + 1,5 Gọi ( ) ( ) ( ) 2 12 f xkxk=− +−x . Thoả mãn yêu cầu bài toán khi: ( ) ( ) ( ) ( ) 110 11 20kf k k k k− −<⇔ − −−+ <⇔<1 . 1,5 II (6,0 điểm) 1 (3,0 điểm) Điều kiện: 3 vµ x x≥∈N. Bất phương trình tương đương với x y ' y − ∞ − ∞ − ∞ + ∞ + ∞ + ∞ − 3 1 0 0 0 − 2 −1 2 − − + + y O −1 1 −2 x − 3 ( ) ()() () 2 16 10 22 2 2 3 3 ! !! !!!! x xx xxxx −≤ −− − + 1,5 4 x ⇔⇔≤. Kết hợp với điều kiện suy ra 34vµ x x = = . 1,5 2 (3,0 điểm) Xét phương trình: 222 44 33 2 11 hoÆc xaaax x ax aa +− a = ⇔ ⇔ =− =− ++ có Vì [ ] 22 320 2,; x ax a x a a++≤∀∈−− nên diện tích là: () 22 22 44 22 11 32 32 11 aa aa S x ax a dx x ax a dx aa −− −− =++=−++ ++ ∫∫ 1,5 () 32 3 2 4 4 2 13 2 132 61 a a xax a ax a a − − ⎛⎞ =− + + = ⎜⎟ + + ⎝⎠ 1,5 III (6,0 điểm) 1 (3,0 điểm) Tâm , bán kính ( 23;I − ) 4 R = , khoảng cách từ I đến ( ) Δ là 2 3 1 b d b = + , suy ra 222 91616 7160dR b b b b<⇔ < + ⇔ + >∀ 1,5 Độ dài lớn nhất khi PQ () Δ đi qua tâm I 23 20 0bb ⇔ −−=⇔= 1,5 2 (3,0 điểm) ()() 2169 2169;; ;;ON N=⇔ uuur . () ()( ) ( 0169 289 2166 721832 ;; ;; , ; ; , ;; NA NB NC NA NB =−− ⎡⎤ =− − − =− − − ⇒ = − ⎣⎦ uuur uuuruuur uuuruuur ) 1,5 Thể tích tứ diện là () 1 40 6 ,. ®vt VNANBNC ⎡⎤ == ⎣⎦ t u uuruuuruuur 1,5 IV (2,0 điểm) TXĐ: 33; ⎡⎤ − ⎣⎦ , () () 22 2 3 30330 2 3 ',' x yyxxx x =− =⇔ −= ≥⇒= − x 1,0 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ ====***==== ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN : TIẾNG ANH Thời gian : 180 (Không kể thời gian phát đề) A)Ngữ âm : I – A)Viết từ dựa theo phiên âm : O là một ví dụ : O Hate / heit/ 1) / ` \ pi:pl / 6) / \ l∂:nd / 2) / \ p∂:fikli / 7) / \ tổmpi∂n / 3) / f∂ \ g ე t / 8) / f∂ \ t ე gr∂fi / 4) / i \ din / 9) / \ eksp ე :t / 5) / br ∂ \ zil / 10) / \ f ე rist / II- B) : Hãy gạch chân phần trọng âm chính của mỗi từ sau: O là một ví dụ : O pupil 1) innocent 6) internet 2) preparative 7) character 3) invention 8) nation 4) detailed 9) important 5) athlete 10) hello B) Từ Vựng I – B) Chia động từ trong ngoặc : 1) When I (come) back home yesterday, my car( go). 2) If I( be) in your position, I( answer ) his letter by now. 3) Sam already( leave ) when we ( get) there. 4) My brother and sister (argue) about something when I (walk) into the room. 5) Diane can’t come to the phone because she ( wash). 6) How you (break) your arms ? I (slip ) on the ice while I ( cross ) the street. 7) Most films ( make) (show) in the theatre. 8) Whenever my father ( get) angry, his nose(get) red. 9) I hope it (stop) raining by 5 o’clock this afternoon. 10)When I ( be) in Egypt for 10 years. I ( write ) a book. 1)…………………………………….6)……………………………… 2)…………………………………….7)……………………………… 3)…………………………………….8)……………………………… 4)…………………………………….9)……………………………… 5)…………………………………….10)……………………………… II – B) Tìm một giới từ thích hợp điền vào chỗ trống: 1) Football is no interest her daughter. 2) Nowadays, crime is the increase. 3) He went to London a view setting up a company my mind. 4) When I saw her, she was lost thought. 5) We must come a decision what to do tomorrow. 6) She is far the most successful singer the world today. 7) She doesn’t go out night. She is afraid the dark. 8) After six months working overtime, she succeeded paying off her debts. 9) Who does this car belong ? It’s my way. 10) She was concentrating so hard her book that she didn’t hear me come the room. 1) ……………………………….6)……………………………… 2) ……………………………….7)……………………………… 3) ……………………………….8)……………………………… 4) ……………………………….9)……………………………… 5) ……………………………….10)……………………………… III – B) Cho dạng đúng của từ : 1) A person who tells lie is a (lie) 2) Nadal is an excellent tennis player. He’s a (Spain) 3) I have won a to study at Harvard . (school ) 4) Her advice appeared to be (interest) 5) His anwer is so confusing, it’s (explain) 6) There are fifty four in our country. (people) 7) It’s often useful to make a between 2 things. (compare) 8) I feel with this book. (bore) 9) An man has stolen all my money. ( know) 10)This knife is blunt. It needs (sharp) 1)……………………………… 6)…………………………………. 2)……………………………… 7)…………………………………. 3)……………………………… 8)…………………………………. 4)……………………………… 9)…………………………………. 5)……………………………… 10)…………………………………. IV- B) Chọn đáp án đúng nhất ( ứng với A,B,C hoặc D)để hoàn thành các câu sau: 1) Roses an important role in the wedding. A. contribute B. take C. give D. play 2)What I said hasn’t effect on him, it’s like water off a duck’s A. head B. neck C. back D. wrist 3)The novel is based on a story. A. real B. factual C. true D. A,B,C are correct 4)I congratulated him winning first prize. A. at B. Ǿ C. on D. for 5) She will be her car before she goes on holiday. A. having / serviced B. having / service C. getting / service D. got / servied 6) Don’t spend any money it is really necessary. A. whenever B. if C. in case D. unless. 7) You go ahead. I’ll catch you later. A. on to B. out on C.up with D. down on. 8) They provided and a bed, which was very kind. A. food with me B. me with food C. food to me D. me food 9) Dr Sales is a person don’t have much confidence. A. in whom I B. Whom I C. in that I D. I 10) Several SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH – THPT chuyên Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề. Ngày thi: 02/11/2012. Câu 1. Hãy cho biết những chất như estrôgen, prôtêin, ion, O 2 qua màng sinh chất bằng cách nào? Câu 2. Vi khuẩn nào có khả năng làm sạch môi trường bị ô nhiễm H 2 S? Thực tế, ta nên dùng loại vi khuẩn nào để xử lý môi trường ô nhiễm H 2 S? Câu 3. a. Tại sao để tổng hợp một phân tử glucôzơ, thực vật C 4 thực vật CAM cần nhiều ATP hơn so với thực vật C 3 ? b. Người ta tiến hành thí nghiệm trồng hai cây A B trong một nhà kính. Khi tăng cường độ chiếu sáng tăng nhiệt độ trong nhà thì cường độ quang hợp của cây A giảm, nhưng cường độ quang hợp của cây B không thay đổi. Mục đích thí nghiệm này là gì? Giải thích? Câu 4. Ở người, trong chu kì tim, khi tâm thất co thì lượng máu ở hai tâm thất tống đi bằng nhau không bằng nhau trong những trường hợp nào? Giải thích? Câu 5. a. Loại ARN nào là đa dạng nhất? Loại ARN nào có số lượng nhiều nhất trong tế bào nhân thực? Giải thích? b. Có một đột biến xảy ra trong gen quy định một chuỗi polipeptit chuyển bộ ba 5’-UGG-3’ mã hoá cho axit amin triptophan thành bộ ba 5’-UGA-3’ ở giữa vùng mã hoá của phân tử mARN. Tuy vậy, trong tế bào lại còn có một đột biến thứ hai thay thế nucleotit trong gen mã hoá tARN tạo ra các tARN có thể “sửa sai” đột biến thứ nhất. Nghĩa là đột biến thứ hai “át chế” được sự biểu hiện của đột biến thứ nhất, nhờ tARN lúc này vẫn đọc được 5’-UGA-3’ như là bộ ba mã hoá cho triptophan. Nếu như phân tử tARN bị đột biến này tham gia vào quá trình dịch mã của gen bình thường khác quy định chuỗi polipeptit thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? Câu 6. Ở một loài động vật, tính trạng độ dài lông chỉ có hai dạng là lông dài lông ngắn, trong đó kiểu gen AA quy định lông dài, kiểu gen aa quy định lông ngắn. Cho con đực thuần chủng lông dài giao phối với con cái thuần chủng lông ngắn được F 1 . Cho F 1 giao phối ngẫu nhiên với nhau được F 2 có số con lông dài chiếm 3/4 ở giới đực 1/4 ở giới cái. Biện luận tìm quy luật di truyền viết đồ lai từ P đến F 2 . Câu 7. Trong một quần thể ruồi giấm xét 2 cặp nhiễm sắc thể: cặp số I có hai locut (locut 1 có 2 alen, locut 2 có 3 alen), cặp số II có 1 locut với 5 alen. Trên nhiễm sắc thể X ở vùng không tương đồng có 2 locut, mỗi locut đều có 2 alen. Biết các gen liên kết không hoàn toàn. Tính số kiểu gen tối đa được tạo thành trong quần thể liên quan đến các locut trên. Câu 8. Giải thích quá trình hình thành 2 loài mới từ 1 loài gốc bằng con đường sinh thái dưới góc nhìn của thuyết tiến hóa hiện đại? Câu 9. a. Theo quan điểm tiến hoá hiện đại, những nhận định sau về cơ chế tiến hoá là đúng hay sai? Giải thích? - Trong điều kiện bình thường, chọn lọc tự nhiên luôn đào thải hết một alen lặn gây chết ra khỏi quần thể giao phối. - Chọn lọc tự nhiên là nhân tố trực tiếp tạo ra những kiểu gen thích nghi với môi trường. b. Nêu mối quan hệ giữa đột biến giao phối theo quan điểm thuyết tiến hóa hiện đại? Câu 10. a. Những loài như thế nào có tiềm năng sinh học cao, loài như thế nào có tiềm năng sinh học thấp? b. Khi giảm kích thước quần thể con mồi thì kích thước quần thể vật ăn thịt cũng giảm theo, sau đó kích thước quần thể con mồi có khả năng phục hồi nhanh hơn. Giải thích? Hết Giám thị không giải thích gì thêm Họ tên thí sinh Số báo danh - 1 - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn: SINH – THPT chuyên HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 3 trang) Câu Nội dung 1 - Estrogen có thể đi qua lớp kép photpholipit vì estrogen là 1 loại lipit - Protêin qua màng bằng cách xuất nhập bào vì protein là phân tử có kích thước quá lớn - Ion đi qua kênh protêin vì nó tích điện - Oxi đi qua lớp photpholipit vi nó là phân tử nhỏ, không phân cực 2 * Nên sử dụng vi khuẩn: - Vi khuẩn hóa tổng hợp lấy 1 Họ tên thí sinh:…………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… . …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1: (4 điểm) Chứng minh công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. Câu 2: (4 điểm) Trình bày khái quát các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối thế kỉ XX? Qua đó hãy rút ra những đặc điểm riêng biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này. Câu 3: (4 điểm) Nêu bối cảnh lịch sử tóm lược di ễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược Thanh (1788-1789)? Hãy cho biết nghệ thuật quân sự tiêu biểu trong cuộc kháng chiến này của quân Tây Sơn ? Câu 4: (4 điểm) Vì sao Nguyễn Thiện Thuật chọn khu Bãi Sậy (ở Hưng Yên) làm căn cứ chống Pháp? Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của nghĩa quân Bãi Sậy. Câu 5: (4 điểm) Sự ra đời hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạ ng thanh niên. Vì sao Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được đánh giá là một chính đảng hoạt động tiến bộ đúng đắn nhất ở nước ta từ năm 1925 đến năm 1929 ? --- HẾT --- (Gồm 01 trang) CHÍNH THỨC 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) *Quá trình thành lập công xã (0,5đ) - 18/3/1871, cuộc cách mạng thắng lợi. - 26/3/1871, chính phủ cách mạng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. - 28/3/1871, Hội đồng Công xã tuyên bố thành lập. *Chính sách: - Cơ cấu tổ chức : + Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, tập trung trong tay cả quyền lập pháp hành pháp, gồm 9 ủy ban. (0,25đ) + Đứng đầu mỗi uỷ ban là một uỷ viên công xã, chịu trách nhiệm trướ c nhân dân có thể bị bãi miễn. (0,25đ) + Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội lực lượng cảnh sát cũ thay bằng lực lượng vũ trang an ninh nhân dân. (0,25đ) - Kinh tế: + Giao cho công nhân quản lí một số nhà máy, xí nghiệp chủ đã bỏ trốn (0,25đ) + Kiểm soát chế độ tiền lương, bớt lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân (0,25đ) + Đề ra chế độ ngày làm 8 giờ tăng lương cho công nhân. 0,25đ) - Xã hội: + Giải quyết nạn thất nghiệp, quy định giá bánh mì (0,25đ) + Hoàn trả tiền thuê nhà, hoãn nợ (0,25đ) + Chăm lo đời sống nhân dân, ra sắc lệnh đảm bảo quyền công dân cho phụ nữ… (0,25đ) - Văn hoá - giáo dục: + Đề ra chế độ giáo dục bắt buộc miễn phí… (0,25đ) + Tách nhà thờ ra khỏi nhà nuớc, tr ường học không dạy kinh thánh (0,25đ) * Cơ cấu tổ chức, các chính sách của Công xã Pari là chăm lo đến đời sống của nhân dân, vì nhân dân, không có áp bức bóc lột nhân dân như những nhà nước trước đây. Vì vậy, Công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. (0,75đ) Câu 2: (4 điểm) a. Khái quát các giai đoạn phát triển … Sau chiến tranh thế giới thứ II , phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, được gọi là lụ c địa mới trỗi dậy (Gồm 04 trang) CHÍNH THỨC 2 * Giai đoạn 1945 – 1954: - Phong trào nổ ở Bắc Phi với thắng lợi trong cuộc chính biến cách mạng của binh lính sĩ quan Ai Cập (7/1952) lật đổ nền thống trị của thực dân Anh, thành lập nước Cộng hòa Ai Cập (18/6/1953). (0,5đ) - Cùng năm 1952, nhân dân Libi cũng giành được độc lập… (0,25đ) * Giai đoạn 1954 – 1960: Chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ của Việt Nam, đã cổ vũ các thuộc địa của Pháp ở các nước Bắc Phi Tây Phi đứng lên đấu tranh giành độc lập: Angiêri (1954 – 1962), Marốc, Xuđăng (1956) Ghana (1957) … (0,75đ) * Giai đoạn 1960 – 1975: - Năm 1960, có 17 nước giành độc lập, nên gọi là “Năm y= x +1 1+ 2 4x + 2x +1 3 y= x2 + 5x + 3x - y= a sin x + b cos x c cos x + a » 1, 07752; b » 1, 67814; c » 0, 38671 f ( x) = sin x + 3cos x - cos x + max f ( x ) » 0,93675; f ( x ) » -4, 27008 y= x - 3x + x x2 y2 + =1 16 ì x1 » 2, 6379 ì x2 » -3,9666 í í î y1 » 2, 2552 î y2 » -0,3867 ì x1 » 10,1381 ì x2 » -0,1381 í í î y1 » -0, 4310 î y1 » -5,5690 x2 y =1 ì x1 » -3, 0058 ì x2 » 3, 2973 í í î y1 » ... dụ: - Cis-but-2-en tạo dạng Meso 2,3-dibrompropan - Trans-but-2-en tạo đồng phân đối hình R,R S,S tương ứng 2,3-dibrompropan @ B, C Cis-but-2-en Trans-but-2-en, A But-1-en - Do trans- but-2-en... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC - VÒNG – Môn: HÓA HỌC CÂU NỘI DUNG Câu I 1)... * Muốn tạo sản phẩm hidro hóa chất ban đầu phải có cấu trúc tương tự nhau, khác vị trí liên kết đôi @ A, B, C But-1-en But-2-en, D metylpropen - Hai đồng phân hình học thi cộng Br2 để tạo đồng

Hình ảnh liên quan

- Hai đồng phân hình học thi khi cộng Br2 để tạo ra đồng phân lập thể của nhau  - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang hoa2_deda

ai.

đồng phân hình học thi khi cộng Br2 để tạo ra đồng phân lập thể của nhau Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan