0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang Toanchuyen_deda

5 23 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:18

S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI TUY N SINH L P 10 THPTỞ Ụ Ạ Ể Ớ QU NG NAMẢ NĂM H C 2009-2010ỌMôn thi TOÁN ( chung cho t t c các thí sinh)ấ ả Th i gian 120 phút (không k th i gian giao đ )ờ ể ờ ềBài 1 (2.0 đi m )ể1. Tìm x đ m i bi u th c sau có nghĩa ể ỗ ể ứa) xb)11x −2. Tr c căn th c m uụ ứ ở ẫa) 32b)13 1−3. Gi i h ph ng trình : ả ệ ươ1 03xx y− =+ =Bài 2 (3.0 đi m )ểCho hàm s y = xố2 và y = x + 2a) V đ th c a các hàm s này trên cùng m t m t ph ng t a đ Oxyẽ ồ ị ủ ố ộ ặ ẳ ọ ộb) Tìm t a đ các giao đi m A,B c a đ th hai hàm s trên b ng phép tínhọ ộ ể ủ ồ ị ố ằc) Tính di n tích tam giác OABệBài 3 (1.0 đi m )ểCho ph ng trình xươ2 – 2mx + m 2 – m + 3 có hai nghi m xệ1 ; x 2 (v i m là thamớ s ) .Tìm bi u th c xố ể ứ12 + x22 đ t giá tr nh nh t.ạ ị ỏ ấBài 4 (4.0 đi m )ểCho đ ng tròn tâm (O) ,đ ng kính AC .V dây BD vuông góc v i AC t i K ( Kườ ườ ẽ ớ ạ n m gi a A và O).L y đi m E trên cung nh CD ( E không trùng C và D), AE c t BD t iằ ữ ấ ể ỏ ắ ạ H.a) Ch ng minh r ng tam giác CBD cân và t giác CEHK n i ti p.ứ ằ ứ ộ ếb) Ch ng minh r ng ADứ ằ2 = AH . AE.c) Cho BD = 24 cm , BC =20cm .Tính chu vi c a hình tròn (O).ủd) Cho góc BCD b ng α . Trên m t ph ng b BC không ch a đi m A , v tamằ ặ ẳ ờ ứ ể ẽ giác MBC cân t i M .Tính góc MBC theo α đ M thu c đ ng tròn (O).ạ ể ộ ườ======H t======ế1Đ CHÍNH TH CỀ ỨH và tên : ọ .S báo danhố H ng d n: ướ ẫBài 1 (2.0 đi m )ể1. Tìm x đ m i bi u th c sau có nghĩa ể ỗ ể ứa) 0x b)1 0 1x x −�2. Tr c căn th c m uụ ứ ở ẫa) 3 3. 2 3 222 2. 2= =b)( )( ) ( )1. 3 11 3 1 3 13 1 23 13 1 3 1++ += = =−−− +3. Gi i h ph ng trình : ả ệ ươ1 0 1 13 1 3 2x x xx y y y− = = =� � �� �� � �+ = + = =� � �Bài 2 (3.0 đi m )ểCho hàm s y = xố2 và y = x + 2a) V đ th c a các hàm s này trên cùng m t m t ph ng t a đ Oxyẽ ồ ị ủ ố ộ ặ ẳ ọ ộL p b ngậ ả : x 0 - 2 x - 2 - 1 0 1 2y = x + 2 2 0 y = x2 4 1 0 1 4b) Tìm to đ giao đi m A,Bạ ộ ể : G i t a đ các giao đi m A( xọ ọ ộ ể1 ; y1 ) , B( x2 ; y2 ) c a hàm s y = xủ ố2 có đ th (P)ồ ị và y = x + 2 có đ th (d)ồ ịVi t ph ng trình hoành đ đi m chung c a (P) và (d)ế ươ ộ ể ủ x2 = x + 2  x2 – x – 2 = 0( a = 1 , b = – 1 , c = – 2 ) có a – b + c = 1 – ( – 1 ) – 2 = 0 11x = −� ; 2221cxa−= − = − = thay x1 = -1  y1 = x2 = (-1)2 = 1 ; x2 = 2  y2 = 4V y t a đ giao đi m là ậ ọ ộ ể A( - 1 ; 1 ) , B( 2 ; 4 ) c) Tính di n tích tam giác OABệ2OyxABKCHCách 1 : SOAB = SCBH - SOAC =12(OC.BH - OC.AK)= . =12(8 - 2)= 3đvdtCách 2 : Ct đ ng th ng OA và đ ng th ng AB vuông góc ỏ ườ ẳ ườ ẳOA2 2 2 21 1 2AK OK= + = + = ; BC = 2 2 2 24 4 4 2BH CH+ = + =;AB = BC – AC = BC – OA = 3 2 (ΔOAC cân do AK là đ ng cao đ ng th i trung tuy n ườ ồ ờ ếOA=AC)SOAB = 12OA.AB = 1.3 2. 2 32=đvdtHo c dùng công th c đ tính AB = ặ ứ ể2 2( ) ( )B A B Ax x y y− + −;OA=2 2( ) ( )A O A Ox x y y− + − .Bài 3 (1.0 đi m ).Tìm bi u th c xể ể ứ12 + x22 đ t giá tr nh nh t.ạ ị ỏ ấCho ph ng trình xươ2 – 2mx + m 2 – m + 3 ( a = 1 ; b = - 2m => b’ = - m ; c = m2 - m + 3 ) Δ’ = .= m2 - 1. ( m2 - m + 3 ) = m2 - m2 + m - 3 = m – 3 ,do pt có hai nghi m xệ1 ; x 2 (v iớ m là tham s ) Δ’ ≥ 0 ố m ≥ 3 theo viét ta có:x1 + x2 = . = 2mx1 . x2 = . = m2 - m + 3 x12 + x22 = ( x1 + x2) 2 – 2x1x2 = (2m)2 - 2(m2 - m + 3 )=2(m2 + m - 3 ) =2(m2 + 2m12 + 14- 14 - 124 ) =2[(m +12)2 - 134]=2(m +12)2 - 132Do đi u ki n m ≥ 3 ề ệ m + 12 ≥ 3+12=72 (m +12)2 S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI TUY N SINH L P 10 THPTỞ Ụ Ạ Ể Ớ QU NG NAMẢ NĂM H C 2009-2010ỌMôn thi TOÁN ( chung cho t t c các thí sinh)ấ ả Th i gian 120 phút (không k th i gian giao đ )ờ ể ờ ềBài 1 (2.0 đi m )ể1. Tìm x đ m i bi u th c sau có nghĩa ể ỗ ể ứa) xb)11x −2. Tr c căn th c m uụ ứ ở ẫa) 32b)13 1−3. Gi i h ph ng trình : ả ệ ươ1 03xx y− =+ =Bài 2 (3.0 đi m )ểCho hàm s y = xố2 và y = x + 2a) V đ th c a các hàm s này trên cùng m t m t ph ng t a đ Oxyẽ ồ ị ủ ố ộ ặ ẳ ọ ộb) Tìm t a đ các giao đi m A,B c a đ th hai hàm s trên b ng phép tínhọ ộ ể ủ ồ ị ố ằc) Tính di n tích tam giác OABệBài 3 (1.0 đi m )ểCho ph ng trình xươ2 – 2mx + m 2 – m + 3 có hai nghi m xệ1 ; x 2 (v i m là thamớ s ) .Tìm bi u th c xố ể ứ12 + x22 đ t giá tr nh nh t.ạ ị ỏ ấBài 4 (4.0 đi m )ểCho đ ng tròn tâm (O) ,đ ng kính AC .V dây BD vuông góc v i AC t i K ( Kườ ườ ẽ ớ ạ n m gi a A và O).L y đi m E trên cung nh CD ( E không trùng C và D), AE c t BD t iằ ữ ấ ể ỏ ắ ạ H.a) Ch ng minh r ng tam giác CBD cân và t giác CEHK n i ti p.ứ ằ ứ ộ ếb) Ch ng minh r ng ADứ ằ2 = AH . AE.c) Cho BD = 24 cm , BC =20cm .Tính chu vi c a hình tròn (O).ủd) Cho góc BCD b ng α . Trên m t ph ng b BC không ch a đi m A , v tamằ ặ ẳ ờ ứ ể ẽ giác MBC cân t i M .Tính góc MBC theo α đ M thu c đ ng tròn (O).ạ ể ộ ườ======H t======ế1Đ CHÍNH TH CỀ ỨH và tên : ọ .S báo danhố H ng d n: ướ ẫBài 1 (2.0 đi m )ể1. Tìm x đ m i bi u th c sau có nghĩa ể ỗ ể ứa) 0x b)1 0 1x x −�2. Tr c căn th c m uụ ứ ở ẫa) 3 3. 2 3 222 2. 2= =b)( )( ) ( )1. 3 11 3 1 3 13 1 23 13 1 3 1++ += = =−−− +3. Gi i h ph ng trình : ả ệ ươ1 0 1 13 1 3 2x x xx y y y− = = =� � �� �� � �+ = + = =� � �Bài 2 (3.0 đi m )ểCho hàm s y = xố2 và y = x + 2a) V đ th c a các hàm s này trên cùng m t m t ph ng t a đ Oxyẽ ồ ị ủ ố ộ ặ ẳ ọ ộL p b ngậ ả : x 0 - 2 x - 2 - 1 0 1 2y = x + 2 2 0 y = x2 4 1 0 1 4b) Tìm to đ giao đi m A,Bạ ộ ể : G i t a đ các giao đi m A( xọ ọ ộ ể1 ; y1 ) , B( x2 ; y2 ) c a hàm s y = xủ ố2 có đ th (P)ồ ị và y = x + 2 có đ th (d)ồ ịVi t ph ng trình hoành đ đi m chung c a (P) và (d)ế ươ ộ ể ủ x2 = x + 2  x2 – x – 2 = 0( a = 1 , b = – 1 , c = – 2 ) có a – b + c = 1 – ( – 1 ) – 2 = 0 11x = −� ; 2221cxa−= − = − = thay x1 = -1  y1 = x2 = (-1)2 = 1 ; x2 = 2  y2 = 4V y t a đ giao đi m là ậ ọ ộ ể A( - 1 ; 1 ) , B( 2 ; 4 ) c) Tính di n tích tam giác OABệ2OyxABKCHCách 1 : SOAB = SCBH - SOAC =12(OC.BH - OC.AK)= . =12(8 - 2)= 3đvdtCách 2 : Ct đ ng th ng OA và đ ng th ng AB vuông góc ỏ ườ ẳ ườ ẳOA2 2 2 21 1 2AK OK= + = + = ; BC = 2 2 2 24 4 4 2BH CH+ = + =;AB = BC – AC = BC – OA = 3 2 (ΔOAC cân do AK là đ ng cao đ ng th i trung tuy n ườ ồ ờ ếOA=AC)SOAB = 12OA.AB = 1.3 2. 2 32=đvdtHo c dùng công th c đ tính AB = ặ ứ ể2 2( ) ( )B A B Ax x y y− + −;OA=2 2( ) ( )A O A Ox x y y− + − .Bài 3 (1.0 đi m ).Tìm bi u th c xể ể ứ12 + x22 đ t giá tr nh nh t.ạ ị ỏ ấCho ph ng trình xươ2 – 2mx + m 2 – m + 3 ( a = 1 ; b = - 2m => b’ = - m ; c = m2 - m + 3 ) Δ’ = .= m2 - 1. ( m2 - m + 3 ) = m2 - m2 + m - 3 = m – 3 ,do pt có hai nghi m xệ1 ; x 2 (v iớ m là tham s ) Δ’ ≥ 0 ố m ≥ 3 theo viét ta có:x1 + x2 = . = 2mx1 . x2 = . = m2 - m + 3 x12 + x22 = ( x1 + x2) 2 – 2x1x2 = (2m)2 - 2(m2 - m + 3 )=2(m2 + m - 3 ) =2(m2 + 2m12 + 14- 14 - 124 ) =2[(m +12)2 - 134]=2(m +12)2 - 132Do đi u ki n m ≥ 3 ề ệ m + 12 ≥ 3+12=72 (m +12)2 S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI TUY N SINH L P 10 THPTỞ Ụ Ạ Ể Ớ QU NG NAMẢ NĂM H C 2009-2010ỌMôn thi TOÁN ( chung cho t t c các thí sinh)ấ ả Th i gian 120 phút (không k th i gian giao đ )ờ ể ờ ềBài 1 (2.0 đi m )ể1. Tìm x đ m i bi u th c sau có nghĩa ể ỗ ể ứa) xb)11x −2. Tr c căn th c m uụ ứ ở ẫa) 32b)13 1−3. Gi i h ph ng trình : ả ệ ươ1 03xx y− =+ =Bài 2 (3.0 đi m )ểCho hàm s y = xố2 và y = x + 2a) V đ th c a các hàm s này trên cùng m t m t ph ng t a đ Oxyẽ ồ ị ủ ố ộ ặ ẳ ọ ộb) Tìm t a đ các giao đi m A,B c a đ th hai hàm s trên b ng phép tínhọ ộ ể ủ ồ ị ố ằc) Tính di n tích tam giác OABệBài 3 (1.0 đi m )ểCho ph ng trình xươ2 – 2mx + m 2 – m + 3 có hai nghi m xệ1 ; x 2 (v i m là thamớ s ) .Tìm bi u th c xố ể ứ12 + x22 đ t giá tr nh nh t.ạ ị ỏ ấBài 4 (4.0 đi m )ểCho đ ng tròn tâm (O) ,đ ng kính AC .V dây BD vuông góc v i AC t i K ( Kườ ườ ẽ ớ ạ n m gi a A và O).L y đi m E trên cung nh CD ( E không trùng C và D), AE c t BD t iằ ữ ấ ể ỏ ắ ạ H.a) Ch ng minh r ng tam giác CBD cân và t giác CEHK n i ti p.ứ ằ ứ ộ ếb) Ch ng minh r ng ADứ ằ2 = AH . AE.c) Cho BD = 24 cm , BC =20cm .Tính chu vi c a hình tròn (O).ủd) Cho góc BCD b ng α . Trên m t ph ng b BC không ch a đi m A , v tamằ ặ ẳ ờ ứ ể ẽ giác MBC cân t i M .Tính góc MBC theo α đ M thu c đ ng tròn (O).ạ ể ộ ườ======H t======ế1Đ CHÍNH TH CỀ ỨH và tên : ọ .S báo danhố H ng d n: ướ ẫBài 1 (2.0 đi m )ể1. Tìm x đ m i bi u th c sau có nghĩa ể ỗ ể ứa) 0x b)1 0 1x x −�2. Tr c căn th c m uụ ứ ở ẫa) 3 3. 2 3 222 2. 2= =b)( )( ) ( )1. 3 11 3 1 3 13 1 23 13 1 3 1++ += = =−−− +3. Gi i h ph ng trình : ả ệ ươ1 0 1 13 1 3 2x x xx y y y− = = =� � �� �� � �+ = + = =� � �Bài 2 (3.0 đi m )ểCho hàm s y = xố2 và y = x + 2a) V đ th c a các hàm s này trên cùng m t m t ph ng t a đ Oxyẽ ồ ị ủ ố ộ ặ ẳ ọ ộL p b ngậ ả : x 0 - 2 x - 2 - 1 0 1 2y = x + 2 2 0 y = x2 4 1 0 1 4b) Tìm to đ giao đi m A,Bạ ộ ể : G i t a đ các giao đi m A( xọ ọ ộ ể1 ; y1 ) , B( x2 ; y2 ) c a hàm s y = xủ ố2 có đ th (P)ồ ị và y = x + 2 có đ th (d)ồ ịVi t ph ng trình hoành đ đi m chung c a (P) và (d)ế ươ ộ ể ủ x2 = x + 2  x2 – x – 2 = 0( a = 1 , b = – 1 , c = – 2 ) có a – b + c = 1 – ( – 1 ) – 2 = 0 11x = −� ; 2221cxa−= − = − = thay x1 = -1  y1 = x2 = (-1)2 = 1 ; x2 = 2  y2 = 4V y t a đ giao đi m là ậ ọ ộ ể A( - 1 ; 1 ) , B( 2 ; 4 ) c) Tính di n tích tam giác OABệ2OyxABKCHCách 1 : SOAB = SCBH - SOAC =12(OC.BH - OC.AK)= . =12(8 - 2)= 3đvdtCách 2 : Ct đ ng th ng OA và đ ng th ng AB vuông góc ỏ ườ ẳ ườ ẳOA2 2 2 21 1 2AK OK= + = + = ; BC = 2 2 2 24 4 4 2BH CH+ = + =;AB = BC – AC = BC – OA = 3 2 (ΔOAC cân do AK là đ ng cao đ ng th i trung tuy n ườ ồ ờ ếOA=AC)SOAB = 12OA.AB = 1.3 2. 2 32=đvdtHo c dùng công th c đ tính AB = ặ ứ ể2 2( ) ( )B A B Ax x y y− + −;OA=2 2( ) ( )A O A Ox x y y− + − .Bài 3 (1.0 đi m ).Tìm bi u th c xể ể ứ12 + x22 đ t giá tr nh nh t.ạ ị ỏ ấCho ph ng trình xươ2 – 2mx + m 2 – m + 3 ( a = 1 ; b = - 2m => b’ = - m ; c = m2 - m + 3 ) Δ’ = .= m2 - 1. ( m2 - m + 3 ) = m2 - m2 + m - 3 = m – 3 ,do pt có hai nghi m xệ1 ; x 2 (v iớ m là tham s ) Δ’ ≥ 0 ố m ≥ 3 theo viét ta có:x1 + x2 = . = 2mx1 . x2 = . = m2 - m + 3 x12 + x22 = ( x1 + x2) 2 – 2x1x2 = (2m)2 - 2(m2 - m + 3 )=2(m2 + m - 3 ) =2(m2 + 2m12 + 14- 14 - 124 ) =2[(m +12)2 - 134]=2(m +12)2 - 132Do đi u ki n m ≥ 3 ề ệ m + 12 ≥ 3+12=72 (m +12)2 S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI TUY N SINH L P 10 THPTỞ Ụ Ạ Ể Ớ QU NG NAMẢ NĂM H C 2009-2010ỌMôn thi TOÁN ( chung cho t t c các thí sinh)ấ ả Th i gian 120 phút (không k th i gian giao đ )ờ ể ờ ềBài 1 (2.0 đi m )ể1. Tìm x đ m i bi u th c sau có nghĩa ể ỗ ể ứa) xb)11x −2. Tr c căn th c m uụ ứ ở ẫa) 32b)13 1−3. Gi i h ph ng trình : ả ệ ươ1 03xx y− =+ =Bài 2 (3.0 đi m )ểCho hàm s y = xố2 và y = x + 2a) V đ th c a các hàm s này trên cùng m t m t ph ng t a đ Oxyẽ ồ ị ủ ố ộ ặ ẳ ọ ộb) Tìm t a đ các giao đi m A,B c a đ th hai hàm s trên b ng phép tínhọ ộ ể ủ ồ ị ố ằc) Tính di n tích tam giác OABệBài 3 (1.0 đi m )ểCho ph ng trình xươ2 – 2mx + m 2 – m + 3 có hai nghi m xệ1 ; x 2 (v i m là thamớ s ) .Tìm bi u th c xố ể ứ12 + x22 đ t giá tr nh nh t.ạ ị ỏ ấBài 4 (4.0 đi m )ểCho đ ng tròn tâm (O) ,đ ng kính AC .V dây BD vuông góc v i AC t i K ( Kườ ườ ẽ ớ ạ n m gi a A và O).L y đi m E trên cung nh CD ( E không trùng C và D), AE c t BD t iằ ữ ấ ể ỏ ắ ạ H.a) Ch ng minh r ng tam giác CBD cân và t giác CEHK n i ti p.ứ ằ ứ ộ ếb) Ch ng minh r ng ADứ ằ2 = AH . AE.c) Cho BD = 24 cm , BC =20cm .Tính chu vi c a hình tròn (O).ủd) Cho góc BCD b ng α . Trên m t ph ng b BC không ch a đi m A , v tamằ ặ ẳ ờ ứ ể ẽ giác MBC cân t i M .Tính góc MBC theo α đ M thu c đ ng tròn (O).ạ ể ộ ườ======H t======ế1Đ CHÍNH TH CỀ ỨH và tên : ọ .S báo danhố H ng d n: ướ ẫBài 1 (2.0 đi m )ể1. Tìm x đ m i bi u th c sau có nghĩa ể ỗ ể ứa) 0x b)1 0 1x x −�2. Tr c căn th c m uụ ứ ở ẫa) 3 3. 2 3 222 2. 2= =b)( )( ) ( )1. 3 11 3 1 3 13 1 23 13 1 3 1++ += = =−−− +3. Gi i h ph ng trình : ả ệ ươ1 0 1 13 1 3 2x x xx y y y− = = =� � �� �� � �+ = + = =� � �Bài 2 (3.0 đi m )ểCho hàm s y = xố2 và y = x + 2a) V đ th c a các hàm s này trên cùng m t m t ph ng t a đ Oxyẽ ồ ị ủ ố ộ ặ ẳ ọ ộL p b ngậ ả : x 0 - 2 x - 2 - 1 0 1 2y = x + 2 2 0 y = x2 4 1 0 1 4b) Tìm to đ giao đi m A,Bạ ộ ể : G i t a đ các giao đi m A( xọ ọ ộ ể1 ; y1 ) , B( x2 ; y2 ) c a hàm s y = xủ ố2 có đ th (P)ồ ị và y = x + 2 có đ th (d)ồ ịVi t ph ng trình hoành đ đi m chung c a (P) và (d)ế ươ ộ ể ủ x2 = x + 2  x2 – x – 2 = 0( a = 1 , b = – 1 , c = – 2 ) có a – b + c = 1 – ( – 1 ) – 2 = 0 11x = −� ; 2221cxa−= − = − = thay x1 = -1  y1 = x2 = (-1)2 = 1 ; x2 = 2  y2 = 4V y t a đ giao đi m là ậ ọ ộ ể A( - 1 ; 1 ) , B( 2 ; 4 ) c) Tính di n tích tam giác OABệ2OyxABKCHCách 1 : SOAB = SCBH - SOAC =12(OC.BH - OC.AK)= . =12(8 - 2)= 3đvdtCách 2 : Ct đ ng th ng OA và đ ng th ng AB vuông góc ỏ ườ ẳ ườ ẳOA2 2 2 21 1 2AK OK= + = + = ; BC = 2 2 2 24 4 4 2BH CH+ = + =;AB = BC – AC = BC – OA = 3 2 (ΔOAC cân do AK là đ ng cao đ ng th i trung tuy n ườ ồ ờ ếOA=AC)SOAB = 12OA.AB = 1.3 2. 2 32=đvdtHo c dùng công th c đ tính AB = ặ ứ ể2 2( ) ( )B A B Ax x y y− + −;OA=2 2( ) ( )A O A Ox x y y− + − .Bài 3 (1.0 đi m ).Tìm bi u th c xể ể ứ12 + x22 đ t giá tr nh nh t.ạ ị ỏ ấCho ph ng trình xươ2 – 2mx + m 2 – m + 3 ( a = 1 ; b = - 2m => b’ = - m ; c = m2 - m + 3 ) Δ’ = .= m2 - 1. ( m2 - m + 3 ) = m2 - m2 + m - 3 = m – 3 ,do pt có hai nghi m xệ1 ; x 2 (v iớ m là tham s ) Δ’ ≥ 0 ố m ≥ 3 theo viét ta có:x1 + x2 = . = 2mx1 . x2 = . = m2 - m + 3 x12 + x22 = ( x1 + x2) 2 – 2x1x2 = (2m)2 - 2(m2 - m + 3 )=2(m2 + m - 3 ) =2(m2 + 2m12 + 14- 14 - 124 ) =2[(m +12)2 - 134]=2(m +12)2 - 132Do đi u ki n m ≥ 3 ề ệ m + 12 ≥ 3+12=72 (m +12)2 S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI TUY N SINH L P 10 THPTỞ Ụ Ạ Ể Ớ QU NG NAMẢ NĂM H C 2009-2010ỌMôn thi TOÁN ( chung cho t t c các thí sinh)ấ ả Th i gian 120 phút (không k th i gian giao đ )ờ ể ờ ềBài 1 (2.0 đi m )ể1. Tìm x đ m i bi u th c sau có nghĩa ể ỗ ể ứa) xb)11x −2. Tr c căn th c m uụ ứ ở ẫa) 32b)13 1−3. Gi i h ph ng trình : ả ệ ươ1 03xx y− =+ =Bài 2 (3.0 đi m )ểCho hàm s y = xố2 và y = x + 2a) V đ th c a các hàm s này trên cùng m t m t ph ng t a đ Oxyẽ ồ ị ủ ố ộ ặ ẳ ọ ộb) Tìm t a đ các giao đi m A,B c a đ th hai hàm s trên b ng phép tínhọ ộ ể ủ ồ ị ố ằc) Tính di n tích tam giác OABệBài 3 (1.0 đi m )ểCho ph ng trình xươ2 – 2mx + m 2 – m + 3 có hai nghi m xệ1 ; x 2 (v i m là thamớ s ) .Tìm bi u th c xố ể ứ12 + x22 đ t giá tr nh nh t.ạ ị ỏ ấBài 4 (4.0 đi m )ểCho đ ng tròn tâm (O) ,đ ng kính AC .V dây BD vuông góc v i AC t i K ( Kườ ườ ẽ ớ ạ n m gi a A và O).L y đi m E trên cung nh CD ( E không trùng C và D), AE c t BD t iằ ữ ấ ể ỏ ắ ạ H.a) Ch ng minh r ng tam giác CBD cân và t giác CEHK n i ti p.ứ ằ ứ ộ ếb) Ch ng minh r ng ADứ ằ2 = AH . AE.c) Cho BD = 24 cm , BC =20cm .Tính chu vi c a hình tròn (O).ủd) Cho góc BCD b ng α . Trên m t ph ng b BC không ch a đi m A , v tamằ ặ ẳ ờ ứ ể ẽ giác MBC cân t i M .Tính góc MBC theo α đ M thu c đ ng tròn (O).ạ ể ộ ườ======H t======ế1Đ CHÍNH TH CỀ ỨH và tên : ọ .S báo danhố H ng d n: ướ ẫBài 1 (2.0 đi m )ể1. Tìm x đ m i bi u th c sau có nghĩa ể ỗ ể ứa) 0x b)1 0 1x x −�2. Tr c căn th c m uụ ứ ở ẫa) 3 3. 2 3 222 2. 2= =b)( )( ) ( )1. 3 11 3 1 3 13 1 23 13 1 3 1++ += = =−−− +3. Gi i h ph ng trình : ả ệ ươ1 0 1 13 1 3 2x x xx y y y− = = =� � �� �� � �+ = + = =� � �Bài 2 (3.0 đi m )ểCho hàm s y = xố2 và y = x + 2a) V đ th c a các hàm s này trên cùng m t m t ph ng t a đ Oxyẽ ồ ị ủ ố ộ ặ ẳ ọ ộL p b ngậ ả : x 0 - 2 x - 2 - 1 0 1 2y = x + 2 2 0 y = x2 4 1 0 1 4b) Tìm to đ giao đi m A,Bạ ộ ể : G i t a đ các giao đi m A( xọ ọ ộ ể1 ; y1 ) , B( x2 ; y2 ) c a hàm s y = xủ ố2 có đ th (P)ồ ị và y = x + 2 có đ th (d)ồ ịVi t ph ng trình hoành đ đi m chung c a (P) và (d)ế ươ ộ ể ủ x2 = x + 2  x2 – x – 2 = 0( a = 1 , b = – 1 , c = – 2 ) có a – b + c = 1 – ( – 1 ) – 2 = 0 11x = −� ; 2221cxa−= − = − = thay x1 = -1  y1 = x2 = (-1)2 = 1 ; x2 = 2  y2 = 4V y t a đ giao đi m là ậ ọ ộ ể A( - 1 ; 1 ) , B( 2 ; 4 ) c) Tính di n tích tam giác OABệ2OyxABKCHCách 1 : SOAB = SCBH - SOAC =12(OC.BH - OC.AK)= . =12(8 - 2)= 3đvdtCách 2 : Ct đ ng th ng OA và đ ng th ng AB vuông góc ỏ ườ ẳ ườ ẳOA2 2 2 21 1 2AK OK= + = + = ; BC = 2 2 2 24 4 4 2BH CH+ = + =;AB = BC – AC = BC – OA = 3 2 (ΔOAC cân do AK là đ ng cao đ ng th i trung tuy n ườ ồ ờ ếOA=AC)SOAB = 12OA.AB = 1.3 2. 2 32=đvdtHo c dùng công th c đ tính AB = ặ ứ ể2 2( ) ( )B A B Ax x y y− + −;OA=2 2( ) ( )A O A Ox x y y− + − .Bài 3 (1.0 đi m ).Tìm bi u th c xể ể ứ12 + x22 đ t giá tr nh nh t.ạ ị ỏ ấCho ph ng trình xươ2 – 2mx + m 2 – m + 3 ( a = 1 ; b = - 2m => b’ = - m ; c = m2 - m + 3 ) Δ’ = .= m2 - 1. ( m2 - m + 3 ) = m2 - m2 + m - 3 = m – 3 ,do pt có hai nghi m xệ1 ; x 2 (v iớ m là tham s ) Δ’ ≥ 0 ố m ≥ 3 theo viét ta có:x1 + x2 = . = 2mx1 . x2 = . = m2 - m + 3 x12 + x22 = ( x1 + x2) 2 – 2x1x2 = (2m)2 - 2(m2 - m + 3 )=2(m2 + m - 3 ) =2(m2 + 2m12 + 14- 14 - 124 ) =2[(m +12)2 - 134]=2(m +12)2 - 132Do đi u ki n m ≥ 3 ề ệ m + 12 ≥ 3+12=72 (m +12)2
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

tứ giác MNPQ là hình vuơng. Tính độ đài của cạnh hình vuơng MANPQ. - Đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang Toanchuyen_deda

t.

ứ giác MNPQ là hình vuơng. Tính độ đài của cạnh hình vuơng MANPQ Xem tại trang 3 của tài liệu.