0

BCTH quản trị 2015

12 39 0
  • BCTH quản trị 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:58

1 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------------ NGUYỄN THANH BÌNH HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh, Năm 2007 2 MỤC LỤC TRANGPHẦN MƠÛ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG 6 1.1. Tổng quan lý luận về nguồn nhân lực và quản trò nguồn nhân lực 6 1.1.1 Mục tiêu ý nghóa của quản trò nguồn nhân lực 6 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực 8 1.1.3 Khái niệm quản trò nguồn nhân lực 11 1.1.4 Những nội dung cơ bản chức năng chủ yếu của quản trò nguồn nhân lực 13 1.2. Đặc điểm nguồn nhân lực và quản trò nguồn nhân lực trong ngành Hàng Không Dân dụng 21 1.2.1 Đặc điểm chung của nguồn nhân lực và quản trò nguồn nhân lực hàng không 21 1.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam 24 1.3. Vai trò của nguồn nhân lực cho quốc gia và quản trò nguồn nhân lựcngành hàng không 27 1.3.1 Nguồn nhân lực là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế 27 1.3.2 Nguồn nhân lực là nhân tố thúc đẩy quá trình chuyển dòch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá28 1.3.3 Nguồn nhân lực là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới 29 1.3.4 Nâng cao trí lực 31 1.3.5 Nâng cao thể lực 32 1.3.6 Nâng cao phẩm chất đạo đức tư tưởng tác phong làm việc 32 3 1.4. Các tác động của yếu tố môi trường đến quản trò nguồn nhân lực 37 1.4.1 Tác động của môi trường vó mô 37 1.4.2 Tác động của môi trường vi mô 38 1.5. Mối quan hệ giữa hoàn thiện quản trò nguồn nhân lực cho quốc gia và ngành hàng không 39 1.5.1 Chính sách phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực 39 1.5.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 43 1.5.3 Mối quan hệ kế thừa và hoàn thiện nguồn nhân lực 46 1.6. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc quản trò nguồn nhân lực 48 1.6.1 Đặc điểm chủ yếu về công tác nhân lực của các hãng hàng không Châu Á – Thái Bình Dương 48 1.6.2 Những bài học cho công tác hoàn thiện quản trò nguồn nhân lực của ngành hàng không Việt Nam từ kinh nghiệm của một số quốc gia 52 TÓM TẮT CHƯƠNG I 54 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 55 2.1. Khái quát tình hình phát triển kinh doanh hàng không 55 2.1.1 Bối cảnh chung 55 2.1.2 Hàng không Việt nam trước xu thế canh tranh ngày càng cao trên các đường bay quốc tế đến Việt Nam 55 2.1.3 Quá trình phát triển của ngành Hàng không Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM Môn:Quản trị chiến lược MỤC LỤC3.2. Các giải pháp cho chiến lược kinh doanh. 37 GVHD: TH.S PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT SVTH: NGUYỄN ĐÌNH LINH 1 Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM Môn:Quản trị chiến lược LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường mở cửa hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hầu hết tất cả các quốc gia đều phải thừa nhận trong mọi hoạt động đều phải có cạnh tranh. Công ty chỉ có thể qua một thời gian ngắn mà phát triển rất mạnh hay có thể phá sản, thì việc không ngừng đổi mới nâng cao khả năng thích ứng với những biến động của môi trường đã trở thành nguyên tắc hàng đầu trong kinh doanh.Để làm được điều đó doanh nghiệp phải xác định rõ mình muốn đi đâu? phải đi như thế nào? Những khó khăn, thách thức nào phải vượt qua? Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để mọi thành viên trong doanh nghiệp cùng đồng tâm, nhất trí, nỗ lực hết mình vì thành công chung của doanh nghiệp. Điều này trước hết phụ thuộc vào công tác xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh. Chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ là đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển bền vững, lâu dài theo những mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.Với ý nghĩa thực tiễn đó thì : "Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2011-2015 " đã được chọn làm đề tài cho chuyên đề môn học.2. Mục tiêu nghiên cứuTrên cơ sở nghiên cứu thực tế ở công ty bánh kẹo Hải Châu, có 2 mục tiêu chính cho đề tài:- Phân tích cụ thể các yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại trong kinh doanh của công ty, để từ đó xây dựng được chiến lược kinh doanh hợp lí và hiệu quả.- Xác định và đưa ra các giải pháp để triển khai và áp dụng các chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh giúp công ty tồn tại và phát triển bền vững.3. Đối tượng nghiên cứu GVHD: TH.S PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT SVTH: NGUYỄN ĐÌNH LINH 2 Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM Môn:Quản trị chiến lược - Phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2011-2015.4. Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu trong phạm vi công ty bánh kẹo Hải Châu và một số tài liệu khác.5. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng một số phương pháp sau:+ Phương pháp phân tích thống kê+ Phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu để phân tích+ Phương pháp dự báo, thực chứng ( giải thích và dự báo)+ Phương pháp phân tích chuẩn mực – lựa chọn và quyết định.6.Kết cấu chuyên đềNgoài phần lời mở đầu, kết luận và danh mục tham khảo thì chuyên đề gồm 3 chương chính:Chương 1: Cơ sở lí luận về 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM PHẠM THỊ THÚY MAI ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH ĐẾN NĂM 2015 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NG ƯỜI H ƯỚNG DẦN KHOA HỌC: TS.NGUYỄN ĐÌNH LUÂN 2 LỜI MỞ ĐẦU Xác định vấn đề nghiên cứu Mục tiêu của đề tài Phạm vi, đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC .1 1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC . 1 1.1.1. Khái niệm: .1 1.1.2. Vai trò: 2 1.1.3. Ýnghĩa thực tiễn: .2 1.2. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC .3 1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực: 3 1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 4 1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực: .5 1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 6 1.4. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÁC CÔNG TY VIỆT NAM 9 1.5. MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM . 11 1.5.1. So sánh đặc điểm của quản trị nguồn nhân lực giữa Nhật và Mỹ: .11 1.5.2. So sánh mô hình quản trị “Kaizen” và “Đổi mới phươngTây”: .11 1.5.3. Mô hình quản lý kiểu Bắc Âu: 12 1.5.4. Kinh nghiệm của Singapore: .12 TÓM LƯỢC CHƯƠNG I CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH 14 2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH: 14 2.1.1. Quá trình hình thành: 14 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty VTN: 15 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty VTN: 16 2.1.4. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty VTN trong những năm qua: .18 2.1.4.1. Đặc điểm về phạm vi hoạt động của Công ty: .18 2.1.4.2. Đặc điểm về sản phẩm và dịch vụ của Công ty: 18 2.1.4.3. Kết quả hoạt động SXKD của VTN trong thời gian qua: 19 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH: 20 2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực tại Công ty: .20 2.2.1.1. Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô: .20 2.2.1.2. Ảnh hưởng của môi trường vi mô: 23 2.2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty 1 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------------ NGUYỄN THANH BÌNH HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh, Năm 2007 2 MỤC LỤC TRANG PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG 6 1.1. Tổng quan lý luận về nguồn nhân lực và quản trò nguồn nhân lực 6 1.1.1 Mục tiêu ý nghóa của quản trò nguồn nhân lực 6 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực 8 1.1.3 Khái niệm quản trò nguồn nhân lực 11 1.1.4 Những nội dung cơ bản chức năng chủ yếu của quản trò nguồn nhân lực 13 1.2. Đặc điểm nguồn nhân lực và quản trò nguồn nhân lực trong ngành Hàng Không Dân dụng 21 1.2.1 Đặc điểm chung của nguồn nhân lực và quản trò nguồn nhân lực hàng không 21 1.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam 24 1.3. Vai trò của nguồn nhân lực cho quốc gia và quản trò nguồn nhân lự c ngành hàng không 27 1.3.1 Nguồn nhân lực là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế 27 1.3.2 Nguồn nhân lực là nhân tố thúc đẩy quá trình chuyển dòch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 28 1.3.3 Nguồn nhân lực là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới 29 1.3.4 Nâng cao trí lực 31 1.3.5 Nâng cao thể lực 32 1.3.6 Nâng cao phẩm chất đạo đức tư tưởng tác phong làm việc 32 3 1.4. Các tác động của yếu tố môi trường đến quản trò nguồn nhân lực 37 1.4.1 Tác động của môi trường vó mô 37 1.4.2 Tác động của môi trường vi mô 38 1.5. Mối quan hệ giữa hoàn thiện quản trò nguồn nhân lực cho quốc gia và ngành hàng không 39 1.5.1 Chính sách phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực 39 1.5.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 43 1.5.3 Mối quan hệ kế thừa và hoàn thiện nguồn nhân lực 46 1.6. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc quản trò nguồn nhân lực 48 1.6.1 Đặc điểm chủ yếu về công tác nhân lực của các hãng hàng không Châu Á – Thái Bình Dương 48 1.6.2 Những bài học cho công tác hoàn thiện quản trò nguồn nhân lực của ngành hàng không Việt Nam từ kinh nghiệm của một số quốc gia 52 TÓM TẮT CHƯƠNG I 54 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 55 2.1. Khái quát tình hình phát triển kinh doanh hàng không 55 2.1.1 Bối cảnh chung 55 2.1.2 Hàng không Việt nam trước xu thế canh tranh ngày càng cao trên các đường bay quốc tế đến Việt Nam 55 2.1.3 Quá trình phát triển của ngành Hàng không Việt Nam 57 2.2 Thực trạng 1 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------------ NGUYỄN THANH BÌNH HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh, Năm 2007 2 MỤC LỤC TRANG PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG 6 1.1. Tổng quan lý luận về nguồn nhân lực và quản trò nguồn nhân lực 6 1.1.1 Mục tiêu ý nghóa của quản trò nguồn nhân lực 6 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực 8 1.1.3 Khái niệm quản trò nguồn nhân lực 11 1.1.4 Những nội dung cơ bản chức năng chủ yếu của quản trò nguồn nhân lực 13 1.2. Đặc điểm nguồn nhân lực và quản trò nguồn nhân lực trong ngành Hàng Không Dân dụng 21 1.2.1 Đặc điểm chung của nguồn nhân lực và quản trò nguồn nhân lực hàng không 21 1.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam 24 1.3. Vai trò của nguồn nhân lực cho quốc gia và quản trò nguồn nhân lự c ngành hàng không 27 1.3.1 Nguồn nhân lực là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế 27 1.3.2 Nguồn nhân lực là nhân tố thúc đẩy quá trình chuyển dòch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 28 1.3.3 Nguồn nhân lực là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới 29 1.3.4 Nâng cao trí lực 31 1.3.5 Nâng cao thể lực 32 1.3.6 Nâng cao phẩm chất đạo đức tư tưởng tác phong làm việc 32 3 1.4. Các tác động của yếu tố môi trường đến quản trò nguồn nhân lực 37 1.4.1 Tác động của môi trường vó mô 37 1.4.2 Tác động của môi trường vi mô 38 1.5. Mối quan hệ giữa hoàn thiện quản trò nguồn nhân lực cho quốc gia và ngành hàng không 39 1.5.1 Chính sách phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực 39 1.5.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 43 1.5.3 Mối quan hệ kế thừa và hoàn thiện nguồn nhân lực 46 1.6. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc quản trò nguồn nhân lực 48 1.6.1 Đặc điểm chủ yếu về công tác nhân lực của các hãng hàng không Châu Á – Thái Bình Dương 48 1.6.2 Những bài học cho công tác hoàn thiện quản trò nguồn nhân lực của ngành hàng không Việt Nam từ kinh nghiệm của một số quốc gia 52 TÓM TẮT CHƯƠNG I 54 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 55 2.1. Khái quát tình hình phát triển kinh doanh hàng không 55 2.1.1 Bối cảnh chung 55 2.1.2 Hàng không Việt nam trước xu thế canh tranh ngày càng cao trên các đường bay quốc tế đến Việt Nam 55 2.1.3 Quá trình phát triển của ngành Hàng không Việt Nam 57 2.2 Thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BÂO CÂO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - BCTH quản trị 2015
BÂO CÂO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Xem tại trang 9 của tài liệu.
4_| Số: 07/BB-HĐQT/HN-HP 04/07/2015 |- Sơ bộ kết quả SXKD vă tình hình - BCTH quản trị 2015

4.

_| Số: 07/BB-HĐQT/HN-HP 04/07/2015 |- Sơ bộ kết quả SXKD vă tình hình Xem tại trang 11 của tài liệu.