0

Phân tích hoạt động quản lý nguồn nhân lực của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Nghệ An

29 975 4
  • Phân tích hoạt động quản lý nguồn nhân lực của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Nghệ An

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2013, 14:29

Thực trạng nguồn nhân lực và kết quả hoạt động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 – 2010 LỜI NÓI ĐẦU Như chúng ta đã biết, trong nguồn lực thì nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng nhất trong một tổ chức, nó quyết định đến sự thành bại của mỗi tổ chức. Mục tiêu cơ bản của bất kỳ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách có hiệu suất nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu của tổ chức đó. Quản trị nhân lực nhằm củng cố duy trì đầy đủ số lượng chất lượng lao động cần thiết cho tổ chức để đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên không phải bất cứ tổ chức nào cũng nhận thức rõ được vấn đề này. Qua một thời gian thực tập tại phòng chuyên trách nguồn nhân lực của Sở Lao động Thương binh hội Tỉnh Nghệ An, nhờ sự giúp đỡ của PGS. TS Trần Thị Thu cùng các anh chị trong phòng Tổng hợp - Tổ chức – Hành chính, em đã hoàn thành “Bản báo cáo tồng hợp” về tình hình quản nhân sự trong Sở Lao động Thương binh hội Tỉnh Nghệ An. Bản Báo cáo tổng hợp gồm 3 chương: Chương I: Giới thiệu tổng quan về Sở Lao động Thương binh hội Tỉnh Nghệ An Chương II : Thực trạng nguồn nhân lực kết quả hoạt động của Sở Lao động Thương binh hội Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 – 2010. Chương III: Phân tích hoạt động quản nguồn nhân lực của Sở Lao động Thương binh hội Tỉnh Nghệ An. Trong quá trình nghiên cứu, do có sự hạn chế về thời gian khả năng thu thập thông tin nên bài viết không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong có sự góp ý của cô giáo để bài viết tiếp tục được hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn. Báo cáo thực tập tổng hợp CHUƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH HỘI TỈNH NGHỆ AN. 1. Quá trình hình thành, phát triển. Cách mạng Tháng Tám thành công, cùng với sự ra đời của Nhà nước công nông, ngày 28/8/1945, Ngành Lao động Ngành Cứu trợ hội từ Trung ương đến địa phương được thành lập. Gắn liền với nhiệm vụ lịch sử, tổ chức hoạt động của Ngành từng bước thay đổi phát triển. Từ ngành Cứu trợ hội phát triển thành Ngành thương binh hội rồi hợp nhất với Ngành Lao động trở thành Ngành Lao động Thương binh hội ngày nay. Hoạt động của Ngành Lao động Thương binh hội Nghệ An 60 năm qua gắn liền với quá trình lịch sử phát triển của Tỉnh nhà, được sự quan tâm của Bộ Lao động Thương binh hội, Lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân Tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc, của các cấp, các ngành sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân Tỉnh nhà. Đồng thời là sự nỗ lực phấn đấu bằng cả Tâm – Trí - Lực của các thế hệ cán bộ công nhân viên toàn Ngành đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của quê hương đất nước đã được ghi nhận nhiều năm liền là đơn vị lá cờ đầu của Ngành Lao động Thương binh hội cả nước, đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Độc lập hạng Ba ( năm 2004), Huân chương lao động hạng Nhất (năm 1995), hạng Hai (năm 1985) hạng Ba (năm 1984); hàng chục đơn vị hàng trăm cán bộ công nhân viên trong ngành đã được Huân chương lao động Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh hội, của Chủ tịch UBND Tỉnh Huy chương, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động Thương binh hội. Cao Thị Thanh Hiền Lớp: HCKT – QTNL – K9A 2 Báo cáo thực tập tổng hợp 2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Sở Lao động Thương binh hội tỉnh Nghệ An. 2.1. Vị trí, chức năng : Sở Lao độngThương binh hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động; tiền lương, tiền công, bảo hiểm hội (bảo hiểm hội bắt buộc, bảo hiểm hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công với Cách mạng; bảo trợ hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công với hội); thanh tra, kiểm tra, kế hoạch tài chính các dịch vụ công thuộc phạm vi quản của Sở thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – TB XH. 2.2. Nhiệm vụ quyền hạn  Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm hàng năm, các chương trình, đề án, dự án, cải cách hành chính thuộc phạm vi quản của Sở; b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Chi cục trực thuộc Sở (nếu có); c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Lao độngThương binh hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố Cao Thị Thanh Hiền Lớp: HCKT – QTNL – K9A 3 Báo cáo thực tập tổng hợp thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) theo quy định của pháp luật.  Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công hội; b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.  Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện các văn bản quy pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản của Sở. phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình các vấn đề khác về lao động, người có công hội sau khi được phê duyệt: tổ chức thông tin, tuyên tuyền, phổ biến giáo dục.  Tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các lĩnh vực: Lao động, Việc làm, tiền lương, tiền công, bảo hiểm thất nghiệp; Xuất khẩu lao động; Dạy nghề; An toàn lao động; Người có công; Bảo trợ hội; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn hội; Bình đẳng giới; công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng cơ bản thuộc phạm vi ngành; công tác Tổng hợp, thống kê, quản tài chính, tài sản, thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực Lao động, Người có công hội trên địa bàn tỉnh. 2.3. đồ cơ cấu tổ chức Sở Lao động Thương binh hội. Cao Thị Thanh Hiền Lớp: HCKT – QTNL – K9A 4 Báo cáo thực tập tổng hợp Cao Thị Thanh Hiền Lớp: HCKT – QTNL – K9A 5 Báo cáo thực tập tổng hợp 2.4. Mối quan hệ giữa Phòng Tổng hợp - Tổ chức – Hành chính với các Phòng ban khác trong Sở. - Chủ trì phối hợp với các phòng của Sở tổng hợp tình hình giúp Giám đốc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình công tác dài hạn, hàng năm, hàng tháng; theo dõi việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch chương trình công tác của Sở, tổng hợp tình hình hoạt động của ngành phục vụ cho Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở điều hành công việc chung dự thảo báo cáo công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng cả năm. -Triển khai thực hiện đề án áp dụng hệ thống quản chất lượng TCVN ISO 9001 – 2000, hệ thống tin học vào quản các lĩnh vực công tác ngành; Chủ trì thực hiện công tác Pháp chế, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách các hoạt động về lĩnh vực Lao động, Người có công hội. -Tham mưu giúp Giám đốc Sở sắp xếp tổ chức, bộ máy cán bộ cán bộ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đề xuất việc bố trí cán bộ chủ chốt của phòng Lao độngThương binh hội các huyện, thành, thị. Đề xuất lãnh đạo Sở tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, đề bạt, bố trí giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý. -Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, hướng dẫn xây dựng chức danh công chức, viên chức các phòng cán bộ quản các đơn vị sự nghiệp; quản danh sách, hồ cán bộ, công chức, viên chức, thực hhiện công tác bảo vệ nội bộ. -Tham mưu cho Giám đốc về công tác thi đua khen thưởng, hướng dẫn công tác tổng kết thi đua định kỳ hàng năm trong toàn ngành; tổng hợp, đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở xét khen thưởng đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Cao Thị Thanh Hiền Lớp: HCKT – QTNL – K9A 6 Báo cáo thực tập tổng hợp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH HỘI NGHỆ AN 1. Phân loại nguồn nhân lựccủa Sở Lao động Thương binh hội tỉnh Nghệ An Tính đến tháng 1 năm 2010 cơ cấu nguồn nhân lực của Sở như sau: Bảng 2.1. Số lượng cơ cấu nguồn nhân lực của Sở phân theo giới tính trình độ. Chỉ tiêu Theo giới tính Theo trình độ Nam Nữ Trên Đại học Đại học Cao đẳng 1. Ban Giám đốc: Giám đốc 1 1,59% 1 1,59% 1 1,59% Phó Giám đốc 3 4,76% 3 4,76% 1 1,59% 2 3,18% 2. Các phòng ban: Phòng VL - LĐ - TL - BHXH 10 15,87% 8 12,7% 2 3,17% 7 11,11% 3 4,76% Phòng Dạy nghề 5 7,93% 3 4,76% 2 3,17% 5 7,93% Phòng Bảo trợ hội 8 12,7% 5 7,94% 3 4,76% 5 7,93% 3 4,76% Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em 5 7,94% 2 3,17% 3 4,76% 4 6,35% 1 1,59% Phòng Thanh tra 3 4,76% 2 3,17% 1 1,59% 3 4,76% Phòng Người có công 5 7,94% 4 6,35% 1 1,59% 3 4,76% 2 3,17% Cao Thị Thanh Hiền Lớp: HCKT – QTNL – K9A 7 Báo cáo thực tập tổng hợp Phòng Phòng chống tệ nạn hội 5 7,94% 5 7,94% 5 7,94% Phòng TH - TC - HC 8 12,7% 6 9,51% 2 3,17% 6 9,51% 2 3,17% Phòng Kế hoạch Tài chính 7 11,11% 5 7,94% 2 3,17% 6 9,51% 1 1,59% Văn phòng 3 4,76% 3 4,76% 3 4,76% Nguồn: Báo cáo về tổ chức bộ máy Số: 555/ SLĐTBXH của Sở Lao động thương binh hội Tỉnh Nghệ An. Bảng 2.2. Số lượng nguồn nhân lực của Sở phân chia theo nhóm tuổi. 1. Ban Giám đốc: Giám đốc 1 1,59% 1 1,59% Phó Giám đốc 3 4,76% 3 4,76%% 2. Các phòng ban: Phòng VL - LĐ - TL - BHXH 10 15,87% 3 4,76% 5 7,93% 2 3,17% Phòng Dạy nghề 5 7,93% 1 1,59% 3 4,76% 1 1,59% Phòng Bảo trợ hội 8 12,7% 1 1,59% 4 6,35% 3 4,76% Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em 5 7,94% 2 3,17% 3 4,76% Phòng Thanh tra 3 4,76% 2 3,17% 1 1,59% Cao Thị Thanh Hiền Lớp: HCKT – QTNL – K9A 8 Báo cáo thực tập tổng hợp Phòng Người có công 5 7,94% 1 1,59% 3 4,76% 1 1,59% Phòng Phòng chống tệ nạn hội 5 7,94% 3 4,76% 2 3,17% Phòng TH - TC - HC 8 12,7% 2 3,17% 3 4,76% 3 4,76% Phòng Kế hoạch Tài chính 7 11,11% 2 3,17% 3 4,76% 2 3,17% Văn phòng 3 4,76% 2 3,17% 1 1,59% Nguồn: Báo cáo về tổ chức bộ máy Số: 555/ SLĐTBXH của Sở Lao động thương binh hội Tỉnh Nghệ An. Qua số liệu ở bảng trên ta thấy: + Cơ cấu theo giới tính: số nhân viên nam chiếm 69,84%, còn số nhân viên nữ chiếm 30,16% trong tổng số nhân viên toàn Sở. + Cơ cấu theo trình độ: số nhân viên có trình độ trên Đại học là 2 người, chiếm 3,18%, tập trung ở Ban Giám đốc của Sở, còn lại là số nhân viên có trình độ Đại học Cao đằng, trong đó Đại học chiếm phần lớn 73,01%. Như vậy toàn bộ nhân viên ở Sở đều là những người có trình độ, tuy nhiên số người có trình độ trên Đại học còn thấp, cần phải có kế hoạch đào tạo thêm, ngoài ra cần phải nâng cao trình độ cho những người đang có trình độ Cao đẳng. + Cơ cấu về độ tuổi: số người trong độ tuổi từ 30 – 50 chiếm tỷ lệ lớn nhất 47,62%, trên 50 tuổi chiếm tỷ lệ 30,16%, còn lại là độ tuổi dưới 30. Tỷ lệ này phù hợp với tính chất công việc ở Sở, cần có những người trình độ có nhiều kinh nghiệm. 2. Kết quả hoạt động của Sở giai đoạn 2007 – 2010. 2.1. Lao động, tạo việc làm thực hiện chính sách đối với lao động. Cao Thị Thanh Hiền Lớp: HCKT – QTNL – K9A 9 Báo cáo thực tập tổng hợp Từ thực tiễn trên cơ sở những kết quả đạt được của thời kỳ 2001 – 2005, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu đến năm 2010, bình quân mỗi năm tạo việc làm thu hút lao động cho 30.000 đến 35.000 người. Sau 4 năm triển khai Nghị quyết, thông qua nhiều chính sách phù hợp, tập trung các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thông qua các chương trình, dự án đầu tư phát trỉên kinh tế - hội, phát triển các loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ, làng nghề, trang trại, xuất khẩu lao động, vốn vay giải quyết việc làm, khuyến khích lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước chương trình 134/CP, 135/CP hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ở các đặ biệt khó khăn; phát triển thông tin thị trường lao động… Vì vậy trong những năm qua toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 128.000 lao động (năm 2007giải quyết việc làm cho 32.600 người; năm 2008: 34.000 người; năm 2009: 33.700 người), trong đó việc làm mới tập trung hơn 38.500 người, tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực đô thị giảm còn 2,87% (năm 2005 là 4,4%); tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn tăng lên 85% (năm 2005 là 73,93%); cơ cấu lao động trong công nghiệp, xây dựng là 15,3%,; nông lâm, ngư nghiệp 64%; dịch vụ 20,7%. Số lao động đi xuất khẩu tăng lên qua các năm đến nay toàn tỉnh có hơn 39.000 lao động đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, số ngoại tệ gửi về gia đình bình quân 90 triệu USD/năm. Hàng năm tỉnh đã làm tốt việc hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chính sách tiền lương, thu nhập, điều chỉnh lương tối thiểu; thực hiện hợp đồng lao động, đăng ký thang, bảng lương, thực hiện BHXH, cấp sổ lao động cho các doanh nghiệp. 2.2. Công tác đào tạo nghề. Xuất phát từ yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định về chính sách khuyến khích phát triển dạy nghề giai đoạn 2001 – 2005, giai đoạn 2006 – 2010. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, sự nghiệp đào tạo nghề của Cao Thị Thanh Hiền Lớp: HCKT – QTNL – K9A 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động quản lý nguồn nhân lực của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Nghệ An, Phân tích hoạt động quản lý nguồn nhân lực của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan