0

Tho mac giang quyen 14, bai 1301-1400

100 231 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:01

100 Thơ Mặc Giang – Quyển 14 (từ số 1301 đến 1400) thnhattan@yahoo.com.au 30 đầu: Trƣờng Ca Pháp Hoa TNT Mặc Giang 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00 (Tác giả xin mở) Trường Ca Pháp Hoa 01 (Phẩm Tựa, thứ 1) Trường Ca Pháp Hoa 02 (Phẩm Phương Tiện, thứ 2) Trường Ca Pháp Hoa 03 (Phẩm Thí Dụ, thứ 3) Trường Ca Pháp Hoa 04 (Phẩm Tín Giải, thứ 4) Trường Ca Pháp Hoa 05 (Phẩm Dược Thảo Dụ, thứ 5) Trường Ca Pháp Hoa 06 (Phẩm Thọ Ký, thứ 6) Trường Ca Pháp Hoa 07 (Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7) Trường Ca Pháp Hoa 08 (Phẩm Ngũ bá Đệ tử thọ ký, thứ 8) Trường Ca Pháp Hoa 09 (Phẩm Thọ Học, Vô Học, thứ 9) Trường Ca Pháp Hoa 10 (Phẩm Pháp Sư, thứ 10) Trường Ca Pháp Hoa 11 (Phẩm Hiện Bảo Tháp, thứ 11) Trường Ca Pháp Hoa 12 (Phẩm Đề Bà Đạt Đa, thứ 12) Trường Ca Pháp Hoa 13 (Phẩm Trì, thứ 13) Trường Ca Pháp Hoa 14 (Phẩm An Lạc Hạnh, thứ 14) Trường Ca Pháp Hoa 15 (Phẩm Tùng Địa dõng xuất, thứ 15) Trường Ca Pháp Hoa 16 (Phẩm Như Lai thọ lượng, thứ 16) Trường Ca Pháp Hoa 17 (Phẩm Phân biệt Công đức, thứ 17) Trường Ca Pháp Hoa 18 (Phẩm Tùy Hỷ Công đức, thứ 18) Trường Ca Pháp Hoa 19 (Phẩm Pháp sư Công đức, thứ 19) Trường Ca Pháp Hoa 20 (Phẩm Thường bất khinh Bồ Tát, thứ 20) Trường Ca Pháp Hoa 21 (Phẩm Như Lai Thần Lực, thứ 21) Trường Ca Pháp Hoa 22 (Phẩm Chúc Lụy, thứ 22) Trường Ca Pháp Hoa 23 (Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23) Trường Ca Pháp Hoa 24 (Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24) Trường Ca Pháp Hoa 25 (Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, thứ 25) Trường Ca Pháp Hoa 26 (Phẩm Đà La Ni, thứ 26) Trường Ca Pháp Hoa 27 (Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự, thứ 27) Trường Ca Pháp Hoa 28 (Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát, thứ 28) Trường Ca Pháp Hoa 30 (Hồi hướng công đức - Tác giả xin kết) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Trao lại cho em Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng Thƣơng Ngƣời Miền Trung Cát bụi hoen mờ Thế à! Quán Âm Thị Kính Việt Nam Quán Âm Thị Kính Việt Nam Mấy phù sinh Con tàu quê hƣơng Con tàu tha phƣơng Đừng tan tro bụi tâm hồn Biên Hòa - Chợ Quán xác xơ Ai thƣơng Thầy Chùa Nhớ chuyện Vân Tiên Giấc ngủ quê hƣơng (*) 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Nhƣ cánh chim bay Vọng cố hƣơng Tiếng vọng núi rừng Thƣơng cội tùng già Ai Vua, Cọp! “Quê hƣơng thứ hai” nghe nhục lắm! Dìu dắt vào Nhà Nhƣ Lai Đạo Pháp Dân Tộc Ba nghiệp tịnh Ngƣỡng vọng hành trạng Ngài Nhật Liên Tiễn Ngƣời thăm lại nhà xƣa Tiễn bƣớc Tây Thƣơng lấy Haiti Việt Nam dân tộc anh hùng Ba mƣơi lăm năm Quán trọ vô thƣờng Biết thƣơng Cha Mẹ Quê hƣơng yêu dấu Nhớ Tình Quê Một tiếng Tình Quê Chiêu hồn Lịch Sử Từ tạ Song Đƣờng Không đánh đổi Tình Quê Thăm cánh hoa Hoa Sen tám cánh Sống đi, đừng hỏi! Ca ngợi quê hƣơng Em thƣờng hỏi Tô thắm giang sơn Hùng ca Sông Núi Tuyệt sơn hà Đầy bãi thuẫn mâu Dựa lƣng cõi chết Cuộc lữ hành Ta thiên thu Lại với ta Mang kiếp gió sƣơng Cành hoa dâng Cha Mẹ Tuổi Trẻ Phật Giáo Đất Tổ, Quê Cha Gia tài Mẹ Ngàn năm Thăng Long Tình Quê sống Không bỏ Một đời chƣa trọn Tìm bóng hình Tìm em từ thuở ban sơ 93 Ta tìm em 94 Nƣớc Non Nhà 95 Non nƣớc hữu tình 96 Nƣớc Việt dấu yêu 97 Ấm lạnh tình quê 98 Quyền thiêng liêng tối thƣợng 99 Bảo tồn sông núi 100.Dƣ đồ Tổ Quốc Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00 (Tác giả xin mở) “Hơn sáu muôn lời thành bảy Rộng chứa đựng vô biên nghĩa mầu Trong cổ, nƣớc cam lồ rịn nhuận Trong miệng, chất đề hồ nhỏ mát Bên răng, ngọc trắng tuôn xá lợi Trên lƣỡi, sen hồng phóng hào quang Dầu cho, tạo tội núi Chẳng nhọc, Diệu Pháp vài ba hàng” “Phật Pháp cao siêu ý thâm sâu Trăm ngàn muôn kiếp biết tìm đâu Con nghe thấy xin ca tụng Nguyện tỏ Nhƣ Lai nghĩa nhiệm mầu” Bƣớc vào nhà Nhƣ Lai Mặc áo Nhƣ Lai Ăn cơm Nhƣ Lai Nói chuyện Nhƣ Lai Vào nhà Nhƣ Lai Mặc áo Nhƣ Lai Ăn cơm Nhƣ Lai Nói chuyện Nhƣ Lai Pháp Hoa vi diệu khôn lƣờng Ba đời Chƣ Phật tán dƣơng Chúng sanh thành tâm quy ngƣỡng Ánh trăng dẫn lối đƣa đƣờng Con đƣờng thẳng đến Nhƣ Lai Pháp Hoa không luận dong dài Pháp Hoa vua pháp Phật Thừa không hai Nam Mô Pháp Hoa Hội Nam Mô Pháp Hoa Hội Thƣợng Phật Pháp Hoa Hội Thƣợng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tháng 11 – 2009 Trƣờng Ca Pháp Hoa 01 (Phẩm Tựa, thứ nhất) Mƣời phƣơng Chƣ Phật khứ Mƣời phƣơng Chƣ Phật thời Mƣời phƣơng Chƣ Phật tƣơng lai Truyền tiếp thị đời Chỉ vì, đại nhân duyên Bao trùm trời đất Vũ trụ bao la Pháp giới sa Không Tri Kiến Phật Tại Núi Kỳ Xà Quật Đẹp thay Vƣơng Xá Thành Đại chúng số ngàn Bồ Tát số muôn Thiên nhơn số ức Đức Thế Tôn Quyền Giáo chân thật Dùng phƣơng tiện chuyển xe Ba Thừa Nhƣ ngàn mây hội tụ đổ mƣa Cả trời đất nhờ mƣa (ơn) pháp vũ Đây chuyến xe nhỏ Đây chuyến xe vừa Đây chuyến xe lớn Ba chuyến xe Khai mở Phật Tri Kiến Giải bày Phật Tri Kiến Tỏ ngộ Phật Tri Kiến Chứng nhập Phật Tri Kiến Khi nói ngàn vạn tiếng Ngƣng bặt, dứt âm thinh Đâu bóng hình « Mình với ta hai mà » Ta với không không hai Tiếng chuông tỉnh thức ngân dài Linh Sơn vi diệu phƣơng đài Linh Sơn Tháng 11 – 2009 Trƣờng Ca Pháp Hoa 02 (Phẩm Phƣơng Tiện, thứ hai) Đẹp thay, hai tiếng Pháp Hoa Nhƣ Lai điều ngự Liên tòa Đất trời sáu lần rung chuyển Hƣớng Diệu Pháp Liên Hoa Nhiệm mầu Bổn giác diệu tâm Sáng ánh sáng trăng rằm Thanh trăng mƣời sáu Tam Thừa vận chuyển pháp luân Phật tri kiến Phật khôn lƣờng Ba đời Chƣ Phật mƣời phƣơng Xuất Thánh lâm phàm Giáng Thế Mở đƣờng Đƣờng ngàn vạn lối Nẻo đến phƣơng Chứng ngộ lý chơn thƣờng Phá tan tăm tối Vì chúng sanh mê muội Vì sinh tử trầm luân Vì biển khổ mênh mông Quên thuyền từ bát nhã Linh Sơn mở hội Pháp Hoa Hoa sen diệu pháp kết tòa Đuốc tuệ soi đƣờng mở lối Mƣời phƣơng ba cõi gần xa Năm châu bốn biển nhà Không phân chủng tộc màu da Trí tuệ vƣợt tầm pháp giới Tuyệt vời Hải hội Pháp Hoa Tháng 11 – 2009 Trƣờng Ca Pháp Hoa 03 (Phấm Thí Dụ, thứ ba) Tội thay, ông Trƣởng giả Ở nhà lửa mà chi Các ông nhỏ Làm hiểu biết đƣợc Nhà lửa tam đồ bát nạn Nhà lửa sinh tử tử sinh Tan hợp hợp tan, thất tán Biết đâu tìm lại bóng hình Ngọn lửa vô thƣờng cháy Đốt tan vô thỉ đến Ngọn lửa vô thƣờng cháy Đốt tan vô chung Sá nhà cao cửa rộng Có chi cải dƣ thừa Một mai vô thƣờng thăm viếng Nổi chìm bong bóng giọt mƣa Này, ta có xe dê Này, ta có xe hƣơu Này, ta có xe trâu Các muốn xe Ta cho xe Đây, cổ xe nhỏ Đây, cổ xe trung Đây, cổ xe lớn Xe xe Ta cho tất Thoát nhà lửa Thoát khỏi biển trầm mê Từ có đƣờng Ta đâu lo Phật thƣơng chúng sanh nhƣ nhỏ Phật quý chúng sanh nhƣ trẻ thơ Các ơi, đừng có chần chờ Hãy mau mau lên đƣờng giác ngộ Xe Tam Thừa thênh thang rộng mở Các ơi, ta chở Pháp Hoa Diệu Pháp huyền vi Pháp Hoa Diệu Pháp từ bi độ đời Tháng 11 – 2009 Trƣờng Ca Pháp Hoa 04 (Phẩm Tín Giải, thứ tƣ) Ta ngƣời tử hoang Đi lang thang lối mòn Đi lang thang không nhà không cửa Sống lạc loài, gian khổ, héo hon Ta ngƣời tử bơ vơ Đi lang thang từ đến Không ngƣời thân, không cha không mẹ Sống dại khờ nhƣ kẻ ngu ngơ Ta ngƣời tử cô đơn Đờn đứt dây, hỏi chi đờn Vọng không vang, không âm không tiếng Sống trơ vơ quán trọ vô thƣờng Ta ngƣời tử phiêu du Đi lang thang muôn kiếp mịt mù Không có ba đƣờng sáu nẻo Hỡi đất trời, thiên thu Ta ngƣời hôm qua Không hôm nay, ngày mai Không mái ấm nhà tranh bếp lửa Hỏi đời, có chi Ta ngƣời tuổi thơ Không từ đến Không anh em, không cha không mẹ Sống đời, kiếp bơ vơ Đâu ngờ nhà ta giàu có Đâu ngờ trƣởng giả cao sang Đƣờng đất lối mòn nho nhỏ Bƣớc đƣờng quan Phải không, nhà xƣa ta Ô kìa, lối ngõ Mở mắt, nhìn cho rõ Còn chi mong ƣớc thề Thôi rồi, kiếp sống vơ bơ Ta, trang công tử khôi ngô Đẹp nhƣ sen vàng cao quý Trổ bông, Diệu Pháp Liên Hoa Thôi rồi, kiếp không nhà Hát lên ngàn vạn câu ca Cung đàn hòa âm trổi khúc Hát mừng Diệu Pháp Liên Hoa Tháng 11 – 2009 Trƣờng Ca Pháp Hoa 05 (Phẩm Dƣợc Thảo Dụ, thứ 5) Ta đấng Nhƣ Lai Ứng cúng, Chánh biến tri Minh hạnh túc, Thiện thệ Thế gian giải, Vô thƣợng sĩ Điệu ngự, Trƣợng phu Thiên nhơn Sƣ, Phật Thế Tôn Thân Phật thân kim cƣơng Trí Phật trí kim sắc Lời Phật lời chân lý Nói từ miệng vàng Nhƣ pháp vũ mƣa ngàn Thấm nhuần lớn nhỏ Nhƣ vầng trăng sáng tỏa Chiếu rọi khắp trần gian Nhƣ vầng thái dƣơng lên Trải nắng vàng tƣơi đẹp Tung khung cửa hẹp Rộng khắp chốn hải hồ Dù đồng ruộng, sông khô Hay núi rừng biển Không sang giàu nghèo khó Không học vị thấp hèn Khi đuốc tuệ soi đèn Đều nhờ ơn tế độ Tri Kiến Phật Pháp Hoa Hội hiển bày Từ khứ đến Tới ngàn sau không đổi Nam Mô Pháp Hoa Hội Nam Mô Pháp Hoa Hội Thƣợng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tháng 11 – 2009 Trƣờng Ca Pháp Hoa 06 (Phẩm Thọ Ký, thứ 6) Hạnh phúc thay, Ngài Ma Ha Ca Diếp Diễm phúc thay, Bồ tát Mục Kiền Liên Cao thƣợng thay, Ngài đại Ca Chiên Diên Cao quý thay, Tu Bồ Đề tôn giả Chính Đức Phật tuyên dƣơng thọ ký Vô lƣợng kiếp sau, giác hạnh viên toàn Công đức lợi tha bảo mãn vuông tròn Phật Pháp, chân nhƣ, tràn đầy chơn thể Đâu đầu nguồn vô thỉ Đâu tận đáy vô chung Soi biển tuệ vô Chiếu mƣời phƣơng ba cõi Đâu tam đồ bát nạn Đâu sáu nẻo luân hồi Nhất tâm, Dứt sa pháp giới Chắp tay đảnh lễ Ngài Mục Liên, Ca Diếp Chắp tay xƣng tán Ngài Chiên Diên, Bồ Đề Tất chúng sanh, từ có đƣờng Căn nhà xƣa từ lâu bỏ ngõ Đấng Cha Lành đợi chờ ta Một đàn con, trầm biển đục hoang Nhƣng lòng ẩn dấu son Khơi bấc lửa đèn tâm bừng sáng Vƣợt núi cả, đèo cao, ghềnh láng Vƣợt sông mê, bến hẹn, kinh cầu Đêm đêm về, xin thắp ánh hỏa châu Dâng trƣớc thềm, đền ơn Vô Thƣợng Giác Tháng 11 – 2009 Trƣờng Ca Pháp Hoa 07 (Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7) Mau lên đến Hóa Thành Mƣời sáu Vƣơng Tử an lành Pháp vƣơng Mỗi vị Hóa Phật phƣơng Trăm nơi, ngàn cõi, vạn đƣờng độ sinh Soi gƣơng, ngỡ bóng Lìa gƣơng, tìm bóng hỏi Sao Hôm chờ đợi Sao Mai Màn đêm biến phơi đài xa xôi Thƣơng không lạc đà Giữa sa mạc trụt trồi Thẫn thờ đi Về cuối nẻo chân trời Chừng nhƣ đâm chồi Đồng xanh non cỏ Đang đợi chờ ngƣơi Lạc đà mỏi mòn trông Hễ có biển, phải có sông Hễ có núi, phải có đồi Thẫn thờ bên bờ suối Ngơ ngẩn nai vàng Hóa Thành, Thành Hóa mộng mơ Khi đến đó, ngờ đâu Hóa Thành, lại tìm cầu Còn Bảo Sở, bảo châu liên đài Sáng rồi, đợi ban mai Hỏi thêm tiếng nữa, khện vài hèo nghe Sáng rồi, đợi ban mai Hỏi thêm tiếng nữa, khện vài hèo nghe ! Tháng 11 – 2009 Trƣờng Ca Pháp Hoa 08 (Phẩm Ngũ bá Đệ tử Thọ Ký, thứ 8) Hóa Thành Dụ, trông ly kỳ Khi đến nơi, đom đóm hƣ không Khi có mƣa, bong bóng nƣớc lông Cơn mƣa tạnh, tìm đâu bong bóng 10 Ta bƣớc chân đi, nghe tiếng rung tình tự Ta bƣớc chân đi, nghe lệ sử chƣa nhòa Đất nƣớc này, non sông này, gìn giữ điểm tô Quê hƣơng này, non nƣớc này, sông núi Ta bƣớc chân đi, mắt cha già ngóng đợi Ta bƣớc chân đi, mắt mẹ già chờ trông Anh em ta, chị em ta, dƣới lòng Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, núi sông Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung Giống Lạc Hồng, Tiên Rồng nƣớc Việt Nam Tháng – 2010 Mặc Giang macgiang@y7mail.com Gia tài Mẹ Gia tài Mẹ năm ngàn năm Đâu phải riêng thủ đắc giành Ngất ngƣỡng lâu đài ngồi bảnh chọe Mắt cƣời ti hí nói nhăn Năm mƣơi kỷ tiền nhân Xƣơng máu hy sinh góp phần Sức lực tinh ba cống hiến Mới thành nƣớc nhân dân Dân tộc Việt Nam có quyền Cái quyền tối thƣợng, quyền thiêng liêng Kề vai gánh vác chung hƣởng Không có làm riêng Gia tài Mẹ tự ngàn xƣa Để lại cháu kế thừa Tiếp tục tài bồi bảo vệ Ngƣời ngƣời dân Việt biết hay chƣa Một mảnh dƣ đồ nƣớc Việt Nam Ai mang máu mủ giống da vàng Ai mang huyết thống dòng Hồng Lạc Không thể nhƣợng quyền không bán buôn Vùng biển vùng trời hay ngoại biên Đồng rừng núi hay Cao Nguyên 86 Thƣợng Du xuống tận Trung Du Bất nơi đâu nối liền Không ngoại nhập không ngoại lai Không nô lệ hóa, không mang hai Nƣớc ta ta giữ, dân ta sống Thà chết phải đọa đày Thế tiền nhân Ngàn năm văn hiến máu xƣơng rơi Đan vết sử liền tro cốt Thế hệ Nƣớc yên thời sống yên bình Nƣớc biến cần chiến chinh Kim cổ xƣa Không trí trá hƣởng riêng Gia tài Mẹ Việt Nam Dị đồng âm lời Khác miệng đồng lòng chung chí hƣớng Việt Nam bền vững đến muôn đời Tháng – 2010 Mặc Giang macgiang@y7mail.com Ngàn năm Thăng Long Ôi Thăng Long, ngàn năm nƣớc non trời Nam Ôi Thăng Long, ngàn năm cháu Rồng Tiên Sử hùng ca, sông núi hồn thiêng Của Việt Nam, rạng rỡ Ba Miền Ôi Thăng Long, ngàn năm dấu xƣa Ôi Thăng Long, Rồng Tiên khắp bay trời mây Tim tim, tay nắm bàn tay Truyền nối nhau, không đổi thay Nhớ ngày nao, Vua Lý dời đô Hà Nội thành, rực sáng kinh đô Dựng an bang, chiến thắng Giòng máu hùng anh, tô thắm đồ Nhớ ngàn xƣa, tiếp nối ngàn sau Dù tang thƣơng bãi biển nƣơng dâu 87 Núi dời, sông chuyển Dân tộc kiêu hùng, muôn thuở minh châu Ta hát tiếng ngàn năm Thăng Long Ta ca vang Việt Nam trời đông Hà Nội - Huế - Sài Gòn rạng rỡ Non nƣớc Ba Miền núi sông Ta hát tiếng ngàn năm kinh đô Ta ca vang quê hƣơng nên thơ Truyền nối muôn đời sống Tổ quốc Việt Nam sừng sững đồ Tháng – 2010 Mặc Giang macgiang@y7mail.com Tình Quê sống Quê nghèo cuối phƣơng trời biền biệt Bóng thời gian không đủ sức nguôi ngoai Vẫn đong đầy sống Lỡ nhắm mắt ôm khối sầu muôn thuở Tôi đi, mẹ Cha oằn vai vá nhuộm mảnh khô cằn Em thơ không vui trọn tuổi xanh Và anh chị ngƣời thân an phận Tôi nhà quê chân bùn tay lấm Quen ruộng đồng, quen cuốc bẫm cày sâu Quen nắng mƣa sƣơng gió nhuộm dãi dầu Quen lúa mạ đẫm mồ hôi quê mẹ Nếp châu thành không che miền quê nhỏ Áo quần the không vƣợt mảnh vải thô Nên sống nhà quê Mấy mƣơi năm vóc hình cổ hủ Tôi lang thang, kiếp ngƣời du thủ Cả đời, viễn xứ tha phƣơng Dõi mắt buồn, trông cố quận mù sƣơng Chƣa dừng bƣớc hành trình phiêu lữ Rồi có ngày thuyền xƣa bến cũ Mái nhà tranh ôm ấp bếp lửa hồng 88 Bao tự tình mang giọt nắng hong Ôi Đất Mẹ, tình quê hƣơng sống Tháng – 2010 Mặc Giang macgiang@y7mail.com Không bỏ Bên hốc đá vẽ thiên trang diễm ảnh Cả đời diện bích gọi tên em Em lặng yên nhƣ cõi vô thinh Ta tìm hành trình sinh tử Sầu Kinh Kỳ ta bờ Bến Ngự Sóng Hƣơng Giang bèo đẩy gợn hợp tan Ta trèo lên chót đỉnh Hải Vân Đèo heo hút gió ngàn khua vách núi Gọi tên em độc hành đƣờng cô lữ Chân chân hình chẳng lộ diện nhƣ nhƣ Trăm năm qua bách niên dƣ Mỗi qui khứ ta không mệt mỏi Ta nghe tiếng vang từ hạt sỏi Ta nghe hạt bụi biết kêu đau Nhƣng không nghe em vạn lý tinh cầu Em có mặt hay chƣa có mặt Ta muốn em trở qui Cõi vô vốn mờ mịt em Ta nƣơng hạt bụi Qua cửa ải muôn hình vạn trạng Em ta vốn trinh nguyên trọn vẹn Chỉ lỡ làng thuở Bất Giác hồng hoang Cho đến đƣờng sinh tử mòn Chƣa gặp mặt phút tƣơng phùng tao ngộ Vụn vỡ ngàn mờ tỏ Lạnh ngắt ngàn đời tuyết băng Ta tìm em, không chút băn khoăn Em bặt tích, nhƣng ta không bỏ Tháng – 2010 89 Một đời chƣa trọn Ta tìm em đời chƣa vẹn Ta tìm em kiếp chƣa tròn Tâm can mòn mỏi tâm đoan Tâm nhƣ trống rỗng đảo hoang không ngƣời Ta tìm em nụ tƣơi héo Ta tìm em tằm kéo tơ Mắt xanh mắt mờ Mắt huyền hóa ảo mắt mơ hóa sầu Vẽ chân dung muôn màu muôn sắc Dệt vóc dáng muôn vẻ muôn hình Minh châu rực sáng trƣớc đèn Nhƣng em bặt dấu nhƣ thềm hƣ vô Em lại chẳng xuất Gọi tên em tiếng không lời Vô tình chi em Cho ta khốn khổ đời chƣa xong Ta tìm em nhƣ hong giọt nắng Ta tìm em khắp nẻo đƣờng Lần theo bóng dáng vô thƣờng Thử xem chơn thể tƣ lƣờng Em ẩn nhƣ bao tinh tú Đêm đêm vần vũ tầng không Rằng xa nhƣ thể mênh mông Rằng gần nhƣ thể hồng treo chuông Ta tìm em tròn vuông chƣa vẹn Ta tìm em hò hẹn chƣa thành Đôi bờ sinh tử loanh quanh Trêu ta chi thế, cỏ xanh Tháng – 2010 Tìm bóng hình Tìm em từ thuở xanh Thời gian mòn mỏi treo cành tầm không Tìm em lên núi xuống non Xuống sông xuống biển xuống đảo xa Tháng ngày lần lữa qua Đêm đêm thức giấc canh gà chìm sâu Tìm em điểm trắng mái đầu Cuối sông nƣớc chảy bên cầu sóng xô Vô tình em mơ Bỗng choàng thức dậy vật vờ bóng đêm 90 Bật lên ánh sáng dõi đèn Vén rèm lồng lộng vô thinh Nhìn trông bóng ngỡ Nhƣng không, hình ta Tìm em lặn lội gần xa Tìm khắp cõi Ta bà hƣ hao Cho ta tìm thấy Trinh nguyên đành Dù cho trâm ngọc tinh anh Hay xây xát đá hay xanh cỏ vàng Dù cho diễm lệ thiên trang Hay khô khốc cháy hay tàn bụi tro Tƣơng giao từ thuở ban sơ Khôn lanh dại khờ có chi Thế mà hôm ni Em đâu chẳng thấy cớ hỡ em ! Tháng – 2010 Tìm em từ thuở ban sơ Tìm em từ thuở ban sơ Cớ chi từ đến Em lặng thinh ẩn mặt Mình ta cõi trơ vơ Tìm em từ thuở ban sơ Cớ chi em lại hững hờ Không cho thấy mặt Vô tình lại mơ Chừng nhƣ em chẳng xa ta Đi đâu mà Dù cho ngủ thức Nhƣng tìm kiếm không “Hữu duyên thiên lý tƣơng ngộ Vô duyên đối diện bất phùng” Thì tri kỷ Nhƣng ta lại tri âm Ta vui em chẳng mừng Ta buồn em chẳng chia Duyên chi vô tình nhẽ Vô duyên lại chẳng lìa 91 Bảo tiền khiên oan trái Đẳng đeo duyên nợ trả vay Nói ta xin đƣợc trả Cũng không lên tiếng mảy may Cớ ta lại tìm em Không tên mà tìm Diện mạo chẳng thấy Nhƣng ta không lúc yên Tìm từ ta có mặt Lan man Em không hình không bóng Ta tìm từ thƣở ban sơ Tháng – 2010 Ta tìm em Ta tìm em Ngƣời em không tên Không bóng không hình Nhƣng lại không quên Ta tìm em Ngƣời em không tên Chƣa gặp mặt Diện mục vô hình Ta tìm em Vết cũ lối mòn Đồng xanh cỏ nội Em biệt tăm Núi cao rừng thẳm Biển rộng sông sâu Vạn hữu tinh cầu Em nơi đâu Làng quê phố thị Ghế đá công viên Sông Hậu Sông Tiền Em thuyền quyên Trƣờng Tiền nhịp Đó vắng bóng ngƣời 92 Góc biển chân trời Em chơi vơi Ta tìm em Trên khắp miền Ngày dài đêm ngắn Không thuở quên Ta tìm em Ngƣời em không tên Không bóng không hình Trùng trùng vạn hữu Ta gọi tên em Tháng – 2010 Nƣớc Non Nhà Nƣớc non nƣớc non nhà Nhà nƣớc, nƣớc dân Trên thời ngƣớc mặt cao ngần Dƣới thời đạp đất bƣớc chân kiêu hùng « Bầu thƣơng lấy Bí » Ba miền đất nƣớc chung giàn Ngẩng đầu dõng dạc dọc ngang Nam nhi nữ kiệt vẻ vang giống nòi Nƣớc non nƣớc non nhà Nhà nƣớc, nƣớc dân Nắng mƣa dội ngƣợc phong trần Bền gan vững chí nhƣ thần mà Trong thời dung thứ từ bi Ngoài thời đối biện kiêu kỳ ngán Chung lƣng đấu cật kề vai Thắm tô bồi đắp gia tài Việt Nam Nƣớc non nƣớc non nhà Nhà nƣớc, nƣớc dân Tin yêu bảo bọc ân cần Anh em nhƣ thể thƣơng thân khác Lo từ việc nhỏ tí ti Cho tới việc lớn, Cùng chung giọt máu đào Sang hèn tài trí thấp cao không màng Cùng chung dòng giống da vàng Cùng chung Dân tộc huy hoàng Việt Nam Nƣớc non nƣớc non nhà Nhà nƣớc, nƣớc dân 93 Nƣớc non nƣớc non Non nƣớc, nƣớc quang vinh Tháng – 2010 Non Nƣớc hữu tình Quê hƣơng non nƣớc hữu tình Đi đâu nhớ nhƣ với ta Quê hƣơng non nƣớc kiêu sa Đi đâu nhớ cửa nhà Việt Nam Quê hƣơng sắc chạm lên chàm Kết nên sử tích danh lam tuyệt vời Quê hƣơng nƣớc Việt nơi nơi Đi đâu thấy vạn lời mến yêu Yêu nhƣ bắc nhịp cầu kiều Yêu nhƣ thắm tơ điều vắt vai Yêu nhƣ giấc mộng trang đài Yêu nhƣ biển rộng sông dài thân thƣơng Chân bƣớc đƣờng Vẳng nghe tình tự vƣơng vƣơng dấu hài Chân bƣớc hai Vẳng nghe dấu ngọc hoa cài tinh anh Nào em chị anh Nắm tay xây đắp lành Việt Nam Đầy vƣờn có quít cam Có bầu có bí chứa chan nhà Dừng chân bắt nhịp câu ca Bỗng trầm uốn khúc mặn mà tình quê Đi đâu nhớ Ở đâu vẹn ƣớc thề sắt son Tình rằng, nƣớc nƣớc non non Quê hƣơng sông núi đá mòn không phai Ba Miền, vốn không hai Không ba không bốn phƣơng đài điểm tô Tình rằng, suối lạch ao hồ Sông dài biển rộng đồ mến thƣơng Đâu đâu quê hƣơng Dù vạn nẻo đƣờng Việt Nam Tháng – 2010 Nƣớc Việt dấu yêu Ta yêu tổ quốc sơn hà 94 Non sông gấm vóc nhà Việt Nam Ta yêu thắng cảnh danh lam Giang san cẩm tú tâm đoan sử vàng Ta yêu từ Ải Nam Quan Xuống sông biển băng ngàn Cà Mau Ta yêu non nƣớc màu Bắc Nam Trung quyện tàu quê hƣơng Ta yêu khắp phố khắp phƣờng Xuyên qua đồng nội xuyên đƣờng quan Ta yêu khắp xóm khắp làng Xinh xinh trúc biếc hàng hàng tre xanh Ta yêu đồi dốc thác ghềnh Núi cao đèo thênh thênh đất trời Ta yêu nƣớc Việt muôn đời Ngàn năm văn hiến giống nòi Rồng Tiên Ta yêu non nƣớc Ba Miền Tổ Tiên cháu hồn thiêng kiêu hùng Ta yêu nƣớc Việt chung Truyền trao gìn giữ vô mà Ta yêu ao lạch sông ngòi Biển Đông sóng vỗ mặn mòi Trƣờng Sơn Ta yêu đƣờng cũ lối mòn Lần trang lịch sử sắt son hình Ta yêu non nƣớc quê Gừng cay muối mặn nặng tình keo sơn Ta yêu biển mộng, ôm Thùy dƣơng vọng ƣớc, ôm cồn ven sông Ta yêu ruộng lúa xanh đồng Tƣơi non mạ đƣợm giồng ngô khoai Quê hƣơng tổ quốc ta Ta yêu mãi muôn đời Việt Nam Tháng – 2010 Ấm lạnh Tình Quê Quê nho nhỏ Miền Trung Ngƣời đông đất hẹp chập chùng núi non Đất cày sỏi đá hao mòn Đồng khô cỏ cháy héo hon ngõ Quê trĩu nặng tình quê Dù kham khổ cận kề có Thƣơng nhƣ mùi trắng hoa cau Mùi hoa bƣởi hoa ngâu cúc vàng Quê bốn xóm làng Có tre lũy có hàng trúc xanh 95 Có sông nhỏ lành Mƣa thành lũ lụt nắng thành đồng khô Quê hòa quyện bốn mùa Xuân thu đông hạ gió lùa lại qua Dân làng vui sống mặn mà Sẻ chia ấm lạnh nhà nhà thân thƣơng Quê tình nặng vấn vƣơng Chia chung lối nhỏ cạnh đƣờng quan Xem thân thiện họ hàng Thể nhƣ khoai sắn khoai lang vƣờn Quê tôi nhớ thƣơng Nhƣ đồng nhớ lúa nhƣ nƣơng nắng chiều Tình quê đâu nói chi nhiều Chỉ hong bếp lửa nâng niu lòng Tình quê đâu nói long bong Chỉ ôm ấm lạnh lòng mà Tháng – 2010 Quyền thiêng liêng tối thƣợng Trời đất rộng thu ốc đảo Dân tộc hùng thúc thủ bó tay Muối mặn, gừng cay Ai chịu đƣợc nhục nhằn đày đất mẹ Trời đất rộng thu ngõ hẹp Dân tộc hùng tắt nghẽn lối Quốc hồn xúc phạm, quốc túy suy vi Mọi ngƣời dân có quyền lên tiếng Thuở lập quốc, Tổ Tiên vừa xây dựng Họ Hồng Bàng, mƣời tám đời Hùng Vƣơng Giặc phía Nam, giặc phía Bắc nhiễu nhƣơng Vẫn an định gần ba mƣơi kỷ Thời Bắc thuộc, ngàn năm thống trị Bạch Đằng giang, tài dũng lƣợc Ngô Quyền Đuổi quân thù, chấm dứt ách khiên Viết trang sử chống ngoại xâm oanh liệt Đinh, Lê, Lý, Trần – anh hùng hào kiệt Quật Bắc phƣơng, mở rộng phía Nam phƣơng Lê Lợi, Quang Trung kiệt xuất phi thƣờng Quân Hán Tàu lần khóc rống 96 Một trăm năm, thực dân Tây nuốt hận Dẹp mộng xâm, tủi hổ phải cờ Trang sử ta lần điểm tô Vào nƣớc ta, từ bị thƣơng tới chết Thời hôm nay, chín chục triệu ngƣời dõng dạc Cùng tuyên xƣng, đụng tới nƣớc non Dân tộc ta trừng trị thẳng tay Đừng hống hách, đừng ngang tàn bạo Ai tiếp tay, để giữ quyền, uy, danh, lợi Ai tiếp tay, cõng rắn cắn gà nhà Ai nhu nhƣợc, mang hậu họa sơn hà Quét cả, phƣờng buôn dân bán nƣớc Không có lý gì, thu ốc đảo Không có lý gì, thu ngõ hẹp Tiếng ta ta nói Nƣớc ta ta giữ Đất ta ta sống Đƣờng ta ta Đó quyền tối thƣợng Và quyền thiêng liêng cao Tháng – 2010 Mặc Giang Bảo tồn Sông Núi Sống xa quê thấy tình cố quận Sống xa nhà đậm nét cố hƣơng Không thiếu mà thiếu tình thƣơng Không mà tình ruột thịt Không chia tim đau buốt Không chia nỗi cay xé tâm hồn Cùng xa quê thấm héo hon Cùng ly hƣơng thấu đời biệt xứ Ông cha ta dạy chữ Một chữ mà sâu sắc vô bờ Đánh đổi không đánh đổi tình quê Và tình quê chẳng có bù đắp đƣợc Đã có quê ta phải có nƣớc Đã có núi ta phải có sông 97 Nƣớc muôn hƣớng đổ sông Nhƣng, ta không đem đổ nƣớc Lại nhớ xƣa dạy Nƣớc nhà Nhà ta Nƣớc không tấc đất Thì ta không Còn nƣớc bị biến thái suy vi Cả dân tộc coi chừng không đất sống Đừng ôm mộng leo lên đồi ảo vọng Đừng ôm mơ thêu dệt giấc chiêm bao Đừng ôm trăng hỏi vớ vẩn ngàn Chẳng khác bọt bèo trôi biển Tất cả, nói lên tiếng Nƣớc Việt dân tộc Nƣớc Việt dân tộc Bởi, sống mà không chủ quyền chủ đất Nếu không nô lệ, ngoại thuộc ngoại lai Một ngàn năm xƣa, thống thiết dài Một trăm năm trƣớc, không ngắn Quá khứ, ngậm bồ ngâm trái đắng Hiện tại, Tàu phù Tàu thực bủa vây Quốc thể, Quốc hồn xúc phạm xát xây Ta chống để bảo tồn sông núi Tháng – 2010 Dƣ đồ Tổ Quốc Đứng nơi đây, ta nhớ Bản Giốc Núi chót vót non, địa đầu phƣơng Bắc Thác vắt vảnh lƣng đèo, đổ xuống vực sâu Núi cả, cao, rừng thẳm kê đầu Vẽ nét ngọc dƣ đồ tổ quốc Ta nhìn dấu mốc Ghi Ải Nam Quan Khói lửa thiêng sử tích chƣa tàn Rung tình tự năm ngàn năm thuở trƣớc Đức Hùng Vƣơng dựng cờ mở nƣớc Hiệu Văn Lang dòng giống Tiên Rồng Xuôi xuống, tận đồng sóng vỗ Biển Đông Ngƣợc lên, chạy dài trùng trùng Trƣờng Sơn vách núi 98 Đây Chi Lăng, Bạch Đằng Đó Đống Đa, Chí Linh Hồn cha ông non nƣớc vặn Bao thời đại vùi chôn xâm thực Ôi Cổ Loa, dấu tích đền đài, bóng mờ rêu phủ Ôi Thăng Long, di thành bảo quốc, rực sáng kinh đô Đây rồi, Hà Nội Ngàn năm văn vật nên thơ diệu kỳ Sông Gianh hút ta Để xem nơi có hay không Một thời Nam Bắc trôi sông Gần ba kỷ bềnh bồng nƣớc non Thì « Nhất đái hoành sơn » « Dung thân vạn đại » lối mòn chƣa pha Ghé Cố Đô nhìn qua lối cũ Vết Kinh Kỳ bao phủ Hƣơng Giang Dừng chân chút bên đàng Trƣờng Tiền đẩy nhịp vang vang sóng cồn Ta ghé Qui Nhơn Đồ Bàn xƣa hồn Chiêm vợn khói Hƣơng nhạt nhòa nhắn gởi ngàn mây Hòa có Nhìn gốc vƣớng rễ nhìn dây vƣớng rừng Bờ mi khép mắt rƣng rƣng Trôi bờ dĩ vãng lạnh lùng Huyền Trân Đi vào thành phố Sài Gòn Ba trăm năm cũ khắc ghi Đƣờng qua Bến Nghé ta Đƣờng Gia Định thầm trƣớc sau Anh đừng vội mau Ghé thăm Bà Chiểu sắc màu quên Sài Gòn ta dễ quên Nhƣng xin giã biệt, vẫy chào thành đô Miền Nam đợi chờ Nhanh chân lên xuôi Miền Nam Miền Nam ruộng lúa bạt ngàn Miền Nam bất bạc đất vàng viễn đông Vƣợt cầu Mỹ Thuận Sông Hậu Sông Tiền Hát Cửu Long giang Hòa reo chín khúc Miền Nam ngào ngạt Đƣợm tình Miền Nam Cà Mau mây nƣớc mênh mông Mới thành chữ “S” núi sông nƣớc nhà 99 Cả dòng lịch sử can qua Mới thành tổ quốc sơn hà Việt Nam Cà Mau nhớ ải Nam Quan Đứng vọng nhớ Văn Lang thuở Tình quê tình nƣớc nao nao Hồn quê hồn nƣớc lệ đào chƣa khô Nhìn trông mảnh đồ Ngƣời ngƣời dân Việt thắm tô muôn đời Tháng – 2010 100 ... trâu Các muốn xe Ta cho xe Đây, cổ xe nhỏ Đây, cổ xe trung Đây, cổ xe lớn Xe xe Ta cho tất Tho t nhà lửa Tho t khỏi biển trầm mê Từ có đƣờng Ta đâu lo Phật thƣơng chúng sanh nhƣ nhỏ Phật quý chúng... Tình Quê Thăm cánh hoa Hoa Sen tám cánh Sống đi, đừng hỏi! Ca ngợi quê hƣơng Em thƣờng hỏi Tô thắm giang sơn Hùng ca Sông Núi Tuyệt sơn hà Đầy bãi thuẫn mâu Dựa lƣng cõi chết Cuộc lữ hành Ta thiên... hoa khô Chất tƣơi đâu, mà cƣời chớm nở Tự nhiên, hƣơng hữu xạ Vô xạ, tìm đâu hƣơng Dù phết phấn thoa son Phập phù bay trƣớc gió Khi trƣớc ngõ Sao lại hỏi tìm nhà Còn xuôi ngƣợc đƣờng xa Biết nơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tho mac giang quyen 14, bai 1301-1400, Tho mac giang quyen 14, bai 1301-1400,