0

Chuong10 QHLP LS TG

33 172 0
 • Chuong10 QHLP LS TG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:52

Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp Bộ môn Tài Chính Quốc Tế TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Mối quan hệ LP – LS & TG International Finance - 2009 LÝ THUYẾT NGANG GIÁ SỨC MUA (PPP) Một lý thuyết tiếng gây nhiều tranh cãi tài quốc tế Lý thuyết ngang giá sức mua phân tích mối quan hệ lạm phát tỷ giá hối đoái, bao gồm hình thức : Ngang giá sức mua tuyệt đối Ngang giá sức mua tương đối NGANG GIÁ SỨC MUA TUYỆT Đ Hình thức Ngang giá sức mua tuyệt đối gọi Luật giá Luật giá xây dựng dựa giả đònh thò trường cạnh tranh hoàn hảo THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO LÀ GÌ ? THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO Không có chi phí giao dòch, chi phí vận tải Hoạt động thương mại tự do, can thiệp phủ hàng rào thuế quan, bảo hộ mậu dòch v.v NGANG GIÁ SỨC MUA TUYỆT Đ Hình thức tuyệt đối (luật giá) cho giá sản phẩm giống hai nước khác tính đồng tiền chung Và có chênh lệch giá tính đồng tiền chung mức cầu dòch Cơ sở lý thuyết LUẬT MỘT GIÁ Pi = ef P*i Giá hàng hóa i nước Giá hàng hóa i nước ngồi Tỷ giá hối đối Khi quy đổi đơn vị tiền tệ, giá loại hàng hóa phải đồng nhất, khơng phụ thuộc vào nơi tiêu thụ hàng hóa Cơ sở lý thuyết Giá bánh mỳ Việt Nam = 17500VND E = 17500VND/USD Giá bánh mỳ Mỹ = 1USD Cơ sở lý thuyết Ngang giá sức mua tuyệt đối ∑P = e ∑P * i f i Kiểm đònh hiệu lực lý thuyết ngang giá sức mua Chênh lệch lạm phát (%) Mỹ nước -3 Nha • ät Đư • ùc -5 • • Canada Anh -2 Tỷ giá hối đoái trung bình hàng năm đồng ngoại tệ (%) Dùng Ngang giá sức mua để dự báo tỷ giá S t +1  (1 + I h )  = S t 1 + − 1  (1 + I f )  Công thức gần là: S t +1 = S t [1 + ( I h − I f ) ] Tỷ giá hối đoái thực Tỷ giá thực số sức mua chuyển đổi đồng nội tệ ngoại tệ Sức mua phản ánh giá trò hàng hóa nước mua * S t St = Ph / Pf St : Tỷ giá giao ngoại tệ so với đô la Ph : Mức giá nước Pf : Mức giá nước Cơ sở lý thuyết Ngang giá sức mua tuyệt đối khơng phải ln ln Có chênh lệch sức mua ngắn hạn Tồn khuynh hướng ngang sức mua dài hạn Cơ sở lý thuyết Mức độ chênh lệch sức mua ngắn hạn khuynh hướng dài hạn dường rõ nét với biều đồ sử dụng PPI Cơ sở lý thuyết Mối quan hệ lạm phát năm tốc độ trượt giá so với đồng Đơla Mỹ CPI PPI Mối quan hệ lạm phát trung bình năm giai đoạn 29 năm tốc độ trượt giá so với đồng Đơla Mỹ Cơ sở lý thuyết Ngang giá sức mua tương đối khơng phải ln ln Tồn khuynh hướng ngang sức mua dài hạn HIỆU ỨNG FISHER QUỐC TẾ  Lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế – IFE sử dụng lãi suất để giải thích tỷ giá hối đoái thay đổi theo thời gian  Lý thuyết IFE có liên quan mật thiết với lý thuyết ngang giá sức mua lãi suất thường có mối quan Chênh lệch lãi suất hệ với tỷ lệ lạm phát quốc gia kết chênh lệch lạm phát Tỷ suất sinh lợi thực nhà đầu tư đầu tư vào chứng khoán, thò trường tiền tệ nước tùy thuộc không vào lãi suất nước (if) mà vào phần trăm thay đổi giá trò ngoại tệ (ef) Công thức tính tỷ suất sinh lợi thực (đã điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái) gọi tỷ suất sinh lợi có hiệu lực : ( r = 1+ if ) (1+ ef ) −1 Theo lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế, tỷ suất sinh lợi từ đầu tư nước tính trung bình tỷ suất sinh lợi có hiệu lực từ đầu tư nước Tức là: r = ih ( rf = + i f ef + ih ) ( = (1+ if ) ) ( + e f ) − = ih − ≈ ih − i f  Khi ih > if ef > nghóa đồng ngoại tệ tăng giá lãi suất nước thấp lãi suất nước  Khi ih < if ef < nghóa đồng ngoại tệ giảm giá lãi suất nước cao lãi suất nước Phân tích hiệu ứng Fisher quốc i -i tế đồ thò h f J F -5 -1 -1 -3 H E -3 -5 G Đường hiệu ứng Fisher quốc tế %  tỷ giá giao đồng ngoại tệ Nghiên cứu hiệu ứng fisher quốc tế góc độ nhiều nhà đầu tư khác Nhà đầu Địa điểm Ih - If ef ih if rf tư đầu tư Nhật Nhật Mỹ Canada Mỹ Canada Nhật Mỹ Canada Nhật Mỹ Canada 3% - 8% 3% - 8% 3% 3% - 5% - 5% 8% 5% 8% 5% - - (If +/- ef) rr (rf – Ih) 5% 8% 13% 5% 5% 5% 2% 2% 2% 5% 8% 13% 8% 8% 8% 2% 2% 2% 5% 8% 13% 13% 13% 13% 2% 2% 2% I h - If NHAT MY CANADA NHAT MY CANADA NHAT MY CANADA NHAT MY CANADA ef rf rf+/-ef r real - 3% 8% - 3% 8% 5% 8% 13% 5% 5% 5% 2% 2% 2% 3% 3% - 5% - 5% 5% 8% 13% 8% 8% 8% 2% 2% 2% 8% 5% 8% 5% 5% 8% 13% 13% 13% 13% 2% 2% 2% quan hệ lạm phát, lãi suất tỷ Ngang giá lãi suất (IRP) Chênh Chênh lệch lệch lãi lãi suất suất Hiệu ứng Fisher Tỷ Tỷ giá giá kỳ kỳ hạn hạn Phần Phần bù bù hoặc Chiết Chiết khấu khấu Chênh Chênh lệch lệch lạm lạm phát phát PPP Hiệu ứng Fisher quốc tế (IFE) Tỷ Tỷ giá giá hối hối đoái đoái kỳ kỳ vọng vọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong10 QHLP LS TG , Chuong10 QHLP LS TG ,

Hình ảnh liên quan

Hình thức Ngang giá sức mua tuyệt - Chuong10 QHLP LS TG

Hình th.

ức Ngang giá sức mua tuyệt Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình thức tuyệt đối (luật một giá) - Chuong10 QHLP LS TG

Hình th.

ức tuyệt đối (luật một giá) Xem tại trang 7 của tài liệu.
TƯƠNG ĐỐI Hình thức tương đối Ngang giá sức mua giải thích cho khả của lý thuyết - Chuong10 QHLP LS TG

Hình th.

ức tương đối Ngang giá sức mua giải thích cho khả của lý thuyết Xem tại trang 14 của tài liệu.
Theo hình thức này, tỷ lệ thay đổi trong giá cả sản phẩm sẽ phần nào giống nhau khi được tính bằng một đồng tiền chung, miễn là chi phí vận chuyển và các hàng rào mậu dịch không thay đổi. - Chuong10 QHLP LS TG

heo.

hình thức này, tỷ lệ thay đổi trong giá cả sản phẩm sẽ phần nào giống nhau khi được tính bằng một đồng tiền chung, miễn là chi phí vận chuyển và các hàng rào mậu dịch không thay đổi Xem tại trang 15 của tài liệu.