0

thiết kế cafe opital art

22 249 2
 • thiết kế cafe opital art

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ H CHÍ MINH O0 - Đ ÁN TỐT NGHIỆP CAFE OPTICAL ART Chuyên ngành: THIẾT KÉ NỘI THẢT Ma số ngành: 301 (nội thất) GVHD: Thầy ĐỈNH ANH TUẤN SVTH: NGUYÊN LÊ KHÁI NGUYÊN T H Ư V IỆ N TPUÒNG 3H KỶ ĨHUÁĨ CỒNG NGHỆ TP-HCM \A Ú / ụ ọ 5Ạ /ft \ Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BỘ M Ồ N:2bít.M JNjội'.-Ẩ\C Lt n h iệ m v ụ đổ n tố t n g h iệ p CHỦ Ý: sv phải dán tờ vào trang thứ nhât thuyêr minh „ọ VÀ i t » i i N t y H F N , í t » n ý N W Ì M ngành' g g à MSSV: j m m o ì Q — LỚP: * “ “ -2 - Đầu đề Đồ án tốt nghiệp: C&E.Ũ- Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu): \ZlhưLJMm A.Ẩầu ^È/?J^ ,LiiCL^.ùonq ấADE „r &ỂLa.-£aịz puức< r - H&ư- Ấ.aỳL Lmah vl 'y.h, - Ẩầuu cjxfc-^ăac lái KảiA à— Ngày giao Đồ án tốt nghiệp : 2ZJ Ũ.ò l.Ầ.GẢ0 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Àb.J.ữ l.l-2.QẮŨ- Họ tên người hướng dẫn \ / Phận hỹ “g Ị an / J s'a a Icõn ẨÚMÙ Aaaíị AC ari / Nội dung yêu cầu ĐATN thông qua Bộ môn Ngày tháng năm 20 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN (Ký vù ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (chấm sơ bộ): Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tổng kết: — - Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp: NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÂN Điểm số số Điểm số chữ TP.HCM, ngày tháng năm 2010 (GV hướng dẫn ký ghi rõ họ tên) cảm ơn: Em xin chân thành cám ơn ban giám hiệu khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp trương Đại'Học Kỹ Thuật C ô n g N ghệTP Hồ Chí Minh tạo đieu kiện tốt để e hòan thành đồ án tốt nghiệp Em xin gửi lời cám ơn tới thầỵ Đ in h Anh Tuấn, thầy giúp đỡ, bảo tân tình suốt trình làm đô án tôt nghiệp Em cung xin cam ơn tập thể thầy cô khoa tận tình dạy cho em tat ca cae môn học có liên quan suốt năm học vừa qua Em xin chân thành cám ơn gia đình quan tâm, ủng ộ, ợ mặt để em có trường thành hôm LỜ! MỞ ĐÀU I Lý chọn đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu Giới hạn đề tà i Chương 1: Tìm hiểu Op Art 1.1 Khái niệm, định nghĩa 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến Op Art 1.2.1 Đặc điểm thị giác 1.2.2 Thói quen suy nghĩ theolối mòn 1.2.3 Tâm lý, thẩm mỹ xã hội 1.3 ứng dụng Op Art 1.3.1 Mục đích công đon thuần: Tạoảo giác rộng, hẹp 1.3.2 Mục đích làm sinh động không gian sống, làm việc, .6 1.3.3 Mục đích thu hút thị giác triển lãm, quảng cáo, Chuơng 2: ứ n g dụng Op Art đô án : 2.1 Mặt sử dụng cho đồ án tốt nghiệp: 2.2 Các không gian quán: .8 2.2.1 Khu cafe nước: .8 2.2.2 Khu cafe chênh vênh: 2.2.3 Khu cafe đảo lộn: .11 2.2.4 Quầy bar ranh giới: 15 KẾT LUẬN: .17 LỜI MỎ ĐÀU Lỵ chon dề tài , , , Điệu kiện xã hội ngày phát triển, sống ngày hôi hả, có khuynh hướng căng thẳng Chính lẽ mà e m muôn tìm hiểu kĩ ve Op Art muốn đưa vào sống đê làm cho sông vui vẻ thoải mái Ỷ nghĩa khoa hoc thưc tiễn Khi hình ảnh xung quanh trở nên quen thuộc cuọc sống người, từ thiên nhiên, làng quê đến sổng đô thị thứ lạp lặp lại trở nên ngày nhàm chán, thứ đêu b nh thườnạ chúng hiển nhiên có Op Art dùng để tạo ảo giác, dùng đê đánh lừa thị giác người, tạo nhìn lạ sông Muc tiêu nghiên cứu Art Muốn tìm hiểu sâu thêm đề tài Op Art, ứng dụng Op Art vào không gian nội thất Nghiên cứu đưa vào không gian cate Giới han dề tài , , , , Ẵ, ,,.; ,; Ôn Alt sử dụng nhiều lĩnh vực thiết kế, học vê thiêt kê Ộ1 thất nen em chủ yếu tập trung ứng dụng Op Art vào nội thât Chương Ị : Tìm hiếu vê Op Art 1.1 Khái niêm, đinh nghĩa Op Art nghệ thuật hình học trừu tượng với ảo ảnh quang học Họa sĩ Op Art nghĩ không gian nghệ thuật quang học phức tạp hình thức lặp lặp lại đường song song, mô hình bàn cờ đam vonẹ tron đong tâm bàng cách tạo sức ép màu từ đặt màu săc bô sung cạnh nhau, nhờ tạo chuyển động ảo giác 1.2 Các vếu tố ảnh hưởng đến Op Art 1.2.1 Đăc điểm thi giác Đăc điểm thuộc sinh lý mắt người, ví dụ nhìn nhiêu vòng tròn đong tam chóng mặt hoa mắt, nhiều đường cong song song tạo chuyên động ảo, 1.2.2 Thói quen v SUY nghĩ theo lồi mòn Thói quen ngày làm cho người cho thật la nên Op Art CO the lợi dụng yểu tố đế tạo ảo giác 1.2.3 Tâm lý, thầm mv xã hỏi Cuộc sống cằn có vui nhộn muôn tạo me, chọc ghẹo người khác 1.3 ủ n g dung Op Art 1.3.1 Mục đích công đơn thuần: Tạo ảo giác rộng, h ẹp xung quanh mặt đất 1.3.2 Muc đích làm sinh đỏng không gian sông, làm v iệ c , Không gian trang trí giác thú vị 1.3.3 mảng màu đơn giản gây ảo Muc đích thu hút thi giác triển lãm, quảng cáo, Poster dùng Op Art Chirong : Ú ng dung Op Art án: 2.1 Mát báng sir dung cho án tót nghiep: Mát báng quán café sau tao 2.2 Các không gian quáni 2.2.1 Khu cafe nước: _ Lấy ý tưởng từ cách suỵ nghĩ theo lôi mòn cùa mà thiết kế, khu cafe có trần ximăng thô có hệ thông đèn treo chiếu sáng khu ghế sàn, đè trân sàn có cách bố trí song song để tạo ánh sáng nhân Phần sàn gồm có phần: kính có độ phản chiêu cao, sàn gồ lắp cao cốt sàn có đèn hăc ngoai Ngòai ra, có l hồ nhỏ dùng để chứa nước từ hộp bơm nước nối với hồ nước bên ngòai, nước chảy xuông thật mặt nước xung quanh ghế ngồi khách già, xung quanh thành hồ kính xếp chòng lên tạo hình ảnh nước lan tỏa Là khu không gian mở nên có vách để ngăn với khu ngoai trời Một bưc vách kích có nước chảy làm cho không gian thêm tươi mát, kính có tráng gương mơ dan tư lên tạo độ phản chiếu phần ghế cùa khách tạo cảm giác ảo cho góc nhìn từ vào Tất hình thức nham vào mục đích đánh lừa suy nghĩ cùa khách, khách có cảm gmc bên mặt nươc ngồi miếng gỗ trôi Góc nhìn từ khu café nước sang hồ nước khu khác 2.2.2 Khu cafe chênh vênh: , , Không gian hoàn toàn đơn giản từ trân đên sàn, chi tạp trung nha mang tường gây ý mạnh từ đầu Mảng tường trang trí thiết kế với khối thụt lồi mạnh, sử dụng chất liệu nhựa cứng xử lý làm mờ để gắn đèn bên cho màu sắc mờ đục, với nhiêu dây đèn neon màu đỏ xếp song song Phần sàn sử dụng vật liệu gưong phản chiếu cho cảm giác bị sâu hút xuống, sử dụng ghế có thiết kế đặt biệt nhìn có chân làm tăng ảo giác cho không gian, tạo tò mò cho khách 10 2.2.3 Khu cafe đảo lộn: „ Không gian chia làm ba phân, sử dụng vạt liẹu ấn định cho tran, tường, sàn xi măng thô, sơn màu xanh go roí lấy vật liệu ốp lên cho trần, tường, sàn theo hình xoắn ốc tạo nên không gian ảo vị trí, trọng lực Ở không gian này, thứ bình thường, bàn ghế cửa sổ đèn với vách ngăn nước bên cạnh đêu trạng thái trọng lực 11 Không gian thứ bắt đầu có chuyển động, khung cửa sồ bàn ghế mô hình treo lên vách lại ốp vật liệu sàn, em muốn tạo cho khách ảo giác họ ngồi trần thay mặt đất Phối cảnh nhìn từ mặt đất lên không gian thứ 12 Không gian thứ không gian chuyên động với trần va san đao ngược nhau, phần trần lót gổ sàn có mô hình bàn ghế , tre giả với đèn treo ngược Phần san thiết kế trân có xa chạy ngang bang go có ánh sáng hắt ra, bên kính đê có the đe bàn ghế lên để thấy rõ hình ảnh sàn, đèn soi tranh vách treo ngược làm tăng ảo giác lên Bên cạnh đó, vách ngăn khu thứ với đường bên thống khung cửa vào khung cửa sô băng mi ca co gắn đèn bên co chức chiếu sáng phân chia không gianlàm khách có cảm giác minh treo ngược trần nhà 13 Góc nhìn không gian thứ đứng từ không gian thứ 14 2.2.4 Quầy bar ranh giới: Quầy bar thiết kế dựa việc phân chia không gian theo mảng miếng, dựa vào màu sắc, ánh sáng đê tạo nên khối không gian nhăm đánh lừa thị giác, tạo nhâm lần cho người quan sát 15 Mảng tường khu bar khoảng giật trần làm theo hình thức xi măng thô với đèn giâu hôc kệ tạo ánh sáng hắt hai phía kệ Một màng tường lớn màu đỏ bao lấy quầy bar, mảng tường xanh chạy xéo từ tường xuống tới sàn, hốc tường lắp kính phun mờ bên có nguồn sáng giúp tạo ranh giới cho mảng màu Quầy bar làm từ gạch kính có gắn đèn bên trong, bị màu sắc ánh sáng cắt dọc nối liền với màu xanh trang sàn 16 KẺTLUẬN: Qua trình nghiên cứu thực đồ án em nhận thây tính hữu ích Op Art sống ngày Nó mang lại niêm vui cho không gian tẻ nhạt, mang lại rộng rãi thoáng đãng cho khồng gian chật chôi diện tích Ngoài ra, Op Art giúp khả sáng tạo phát triên Nếu áp dụng phong cách vào công trình công cộng như: trường học, bệnh viện, công viên, trạm xe bus chắn phần giúp cho người sử dụng cảm thây vui vẻ cho sông bớt căng thăng T H Ư VIỆN T*UỜK3 t?H Ớ T H JẬĨ CÒNG NGHỆ TP.HCM 17 ... sử dụng nhiều lĩnh vực thiết kế, học vê thiêt kê Ộ1 thất nen em chủ yếu tập trung ứng dụng Op Art vào nội thât Chương Ị : Tìm hiếu vê Op Art 1.1 Khái niêm, đinh nghĩa Op Art nghệ thuật hình học... chúng hiển nhiên có Op Art dùng để tạo ảo giác, dùng đê đánh lừa thị giác người, tạo nhìn lạ sông Muc tiêu nghiên cứu Art Muốn tìm hiểu sâu thêm đề tài Op Art, ứng dụng Op Art vào không gian nội... Op Art đô án : 2.1 Mặt sử dụng cho đồ án tốt nghiệp: 2.2 Các không gian quán: .8 2.2.1 Khu cafe nước: .8 2.2.2 Khu cafe chênh vênh: 2.2.3 Khu cafe
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế cafe opital art , thiết kế cafe opital art ,

Hình ảnh liên quan

Op Art là nghệ thuật hình học trừu tượng với ảo ảnh quang học. Họa sĩ Op Art nghĩ ra không gian nghệ thuật quang học phức tạp của các hình thức lặp đi lặp lại như đường song song, mô hình bàn cờ đam và vonẹ tron đong tâm hoặc bàng cá - thiết kế cafe opital art

p.

Art là nghệ thuật hình học trừu tượng với ảo ảnh quang học. Họa sĩ Op Art nghĩ ra không gian nghệ thuật quang học phức tạp của các hình thức lặp đi lặp lại như đường song song, mô hình bàn cờ đam và vonẹ tron đong tâm hoặc bàng cá Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tất cả các hình thức trên đều nham vào mục đích là đánh lừa suy nghĩ cùa khách, khách sẽ có cảm gmc bên dưới là mặt nươc và mình đang ngồi trên một miếng gỗ trôi. - thiết kế cafe opital art

t.

cả các hình thức trên đều nham vào mục đích là đánh lừa suy nghĩ cùa khách, khách sẽ có cảm gmc bên dưới là mặt nươc và mình đang ngồi trên một miếng gỗ trôi Xem tại trang 13 của tài liệu.