0

Thay vinh chan doan va dieu tri suy tim (2012) compatibility mode

46 179 0
  • Thay vinh   chan doan va dieu tri suy tim (2012) compatibility mode

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 15:55

CHẨN ĐỐN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM: CẬP NHẬT 2012 PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Bệnh viện Tim Tâm Đức Viện Tim Tp.HCM Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Các vấn đề suy tim • Sinh lý bệnh: mơ hình tiến triển suy tim • Chẩn đốn: vị trí chất điểm sinh học • Điều trị suy tim tâm thu: kéo dài đời sống giảm tần số tim • Điều trị suy tim với phân suất tống máu bảo tồn • Hướng nghiên cứu tương lai Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Sinh bệnh học suy tim SNS: sympathetic nervous system RAS: renin angiotensin system TL: Mann DL.In Braunwald’s Heart Disease, 9th ed, 2012, Elsevier, p.488 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Hoạt hóa hệ giao cảm/suy tim AR: adrenoreceptor RAS: renin angiotensin system TL: Mann DL.In Braunwald’s Heart Disease, 9th ed, 2012, Elsevier,p.488 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Hoạt hóa hệ renin-angiotensinaldosterone/suy tim TL: Nohria A et al In Colluci WS (ed): Atlas of Heart Failure, 4th ed Philadelphia Current Medicine 2005 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Chẩn đốn suy tim: có vai trò chất điểm sinh học? Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Qui trình chẩn đốn suy tim có đo peptide niệu/ bệnh nhân có triệu chứng gợi ý suy tim Khám lâm sàng, ECG, phim ngực siêu âm tim NT- pro BNP; BNP Ít khả suy tim • Chẩn đốn chưa chắn Khả cao suy tim mạn TL: Dickstein K et al ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008 Eur Heart J 2008; 29: 2388-2442 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Các triệu chứng thực thể giảm cung lượng tim Mệt Lừ đừ minh mẫn Thân nhiệt thấp Tim nhanh Huyết áp tâm thu thấp kèm áp lực mạch hẹp Giảm biên độ mạch động mạch trung tâm giảm thể tích (TD: mạch bẹn, mạch cảnh) • Chi lạnh, ẩm • • • • • • Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Natriuretic peptides/chẩn đoán suy tim  BNP, NT-proBNP  Nồng độ bình thường/không điều trò suy tim : khả suy tim  Yếu tố tiên lượng/suy tim  Giúp chẩn đoán : ST tâm thu, ST tâm trương TL : Cleland J et al Guidelines for the diagnosis and treatment of heart failure : executive summary (update 2005) Eur Heart J 2005 ; 26 : 1115-1140 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 NT-proBNP, BNP: hữu ích chẩn đốn cấp cứu lâm sàng suy tim khơng chắn (IIa, A) TL: Jessup M et al 2009 Focused update: ACC/ AHA Guidelines for the Diagnosis and Management of Heart Failure in Adults Circulation 2009; 119: 1977-2016 10 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Tiêu chí gộp (Tử vong tim mạch nhập viện suy tim nặng hơn) Cumulative frequency (%) 40 HR = 0.82 (0.75–0.90) P < 0.0001 Placebo 18% 30 Ivabradine 20 10 0 12 18 Months Swedberg K, et al Lancet 2010;online August 29 24 30 32 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Tử vong suy tim Cumulative frequency (%) 10 HR = 0.74 (0.58–0.94) P = 0.014 Placebo 26% Ivabradine 0 12 18 Tháng Swedberg K, et al Lancet 2010;online August 29 24 30 33 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Điều trị suy tim phẫu thuật dụng cụ 34 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Chỉ định điều trị suy tim có NYHA III/IV dụng cụ (mới) Khuyến cáo Tiêu chuẩn bệnh nhân CRT-P/ CRT-D giúp giảm tật bệnh tử vong NHYA III/IV PXTM ≤ 35% QRS ≥ 120 ms, nhòp xoang Điều trò nội khoa tối ưu Bệnh nhân NYHA loại IV phải bệnh nhân không nằm viện Loại I Mức chứng A TL: Dickstein K et al Eur Heart J 2010; 31: 2677-2687 35 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Chỉ định điều trị suy tim có NYHA II dụng cụ (mới) Khuyến cáo CRT tốt CRT-D nhằm giảm tật bệnh giảm tiến triển bệnh Quần thể bệnh nhân NHYA độ II PXTM ≤ 35% QRS ≥150 ms, nhòp xoang Điều trò nội tối ưu Loại I TL: Dickstein K et al Eur Heart J 2010; 31: 2677-2687 Mức chứng A 36 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Điều trị tái đồng tim: nghiên cứu CARE-HF TL: Cleland JGF et al N Engl J Med 2005; 352: 1539 37 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Điều trị tái đồng tim kèm khử rung thất: Nghiên cứu MADIT-CRT TL: Moss AJ et al N Engl J Med 2009; 361: 1329 38 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Sống bệnh nhân điều trị suy tim/nghiên cứu SCD HcFT TL: Bardy GH et al N Engl J Med 2005; 352: 225 39 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Sống b/n phẫu thuật BC/ĐMV so với điều trị nội • • • • TL: O’ Connor CM et al Am J Cardiol 2002, 90: 101 A = Tất nhóm B = Nhóm có bệnh nhánh ĐMV C = Nhóm có bệnh nhánh ĐMV D = Nhóm có bệnh nhánh ĐMV 40 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Sống bệnh nhân ghép tim TL: Hertz MJ et al Heart Lung Transplant 2008; 27 : 937 41 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Hướng nghiên cứu nay: • Sữa chữa tái tạo tim (Myocardial repair and regeneration) • Gene liệu pháp (Gene therapy) 42 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Tiến trình phát triển điều trị suy tim tế bào IPS cells: induced pluripotent stem cells TL: Chavakis E et al Circulation 2010; 121: 325 43 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Các loại tế bào/ điều trị suy tim (1) MSC: Mesenchymal stem cell; SP cells: side population cells TL: Dimmler S et al J Clin Invest 2005; 115: 572 44 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Các loại tế bào/ điều trị suy tim (2) EPCs: andothelial progenitor cells TL: Dimmler S et al J Clin Invest 2005; 115: 572 45 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Kết luận • Hiểu sâu SLB suy tim: từ thần kinh thể dịch đến tái cấu trúc • Chẩn đốn suy tim: điểm sinh học, chẩn đốn hình ảnh học • Điều trị suy tim: – Tồn diện – Hiệu giảm tần số tim • Hướng tương lai: – Tái tạo tim: myoblast – Gene liệu pháp – Pharmacogenetic liệu pháp 46 ... (suy tim nặng) 19 Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Các giai đoạn tiến tri n suy tim Có nguy suy tim Giai đoạn A Nguy cao suy tim không bệnh tim thực thể tri u chứng suy tim Giai đoạn B Có bệnh tim. .. thất trái Bệnh van tim không tri u chứng Bệnh tim thực thể Suy tim Giai đoạn C Có bệnh tim thực thể trước có tri u chứng suy tim Tiến tri n đến tri u chứng suy tim Td: b/n có bệnh tim thực thể... • • • • Cđ đt suy tim: cập nhật 2012 Natriuretic peptides/chẩn đoán suy tim  BNP, NT-proBNP  Nồng độ bình thường/không điều trò suy tim : khả suy tim  Yếu tố tiên lượng /suy tim  Giúp chẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thay vinh chan doan va dieu tri suy tim (2012) compatibility mode , Thay vinh chan doan va dieu tri suy tim (2012) compatibility mode ,

Hình ảnh liên quan

• Sinh lý bệnh: mơ hình tiến triển của suy tim - Thay vinh   chan doan va dieu tri suy tim (2012) compatibility mode

inh.

lý bệnh: mơ hình tiến triển của suy tim Xem tại trang 2 của tài liệu.
Khả năng chẩn đốn của khảo sát hình ảnh khơng xâm nhập - Thay vinh   chan doan va dieu tri suy tim (2012) compatibility mode

h.

ả năng chẩn đốn của khảo sát hình ảnh khơng xâm nhập Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) giúp chẩn đốn nguyên nhân suy tim: các dạng hyperenhancement - Thay vinh   chan doan va dieu tri suy tim (2012) compatibility mode

nh.

ảnh cộng hưởng từ (MRI) giúp chẩn đốn nguyên nhân suy tim: các dạng hyperenhancement Xem tại trang 13 của tài liệu.
• Chẩn đốn suy tim: chỉ điểm sinh học, chẩn đốn hình ảnh học - Thay vinh   chan doan va dieu tri suy tim (2012) compatibility mode

h.

ẩn đốn suy tim: chỉ điểm sinh học, chẩn đốn hình ảnh học Xem tại trang 46 của tài liệu.