0

POLIME (đh 2007 2017)

9 707 26
  • POLIME (đh 2007 2017)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 23:20

Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 HÓA HỮU CƠ TRONG ĐỀ THI ĐH (2007-1017) CHƯƠNG 4: POLIME - VẬT LIỆU POLIME Câu (2007): Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng với k mắt xích mạch PVC Giá trị k A B C D _ _ _ Câu (2007): Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh B CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2 D CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 Câu (2008): Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 đvC đoạn mạch tơ capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 113 114 C 121 152 D 121 114 _ _ _ Câu (2008): Phát biểu là: A Cao su thiên nhiên sản phẩm trùng hợp isopren B Các chất etilen, toluen stiren tham gia phản ứng trùng hợp C Tính axit phenol yếu rượu (ancol) D Tính bazơ anilin mạnh amoniac Câu (2008): Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc) Giá trị V (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%) A 286,7 B 358,4 C 224,0 D 448,0 Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 _ _ _ Câu (2008): Polime có cấu trúc mạng không gian là: A PVC B nhựa bakelit C PE D amilopectin Câu (2008): Tơ nilon - 6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng A HOOC-(CH2)4-COOH H2N-(CH2)6-NH2 B HOOC-(CH2)4-COOH HO-(CH2)2-OH C H2N-(CH2)5-COOH D HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH Câu (2009): Poli (metyl metacrylat) nilon-6 tạo thành từ monome tương ứng A CH3-COO-CH = CH2 H2N-[CH2]5-COOH B CH2 = C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH C CH2 = C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]5-COOH D CH2 = CH-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH Câu (2009): Dãy gồm chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp là: A stiren; clobenzen; isopren; but-1-en B 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua C 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen D buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en Câu 10 (2009): Phát biểu sau đúng? A Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na cao su buna-N B Tơ visco tơ tổng hợp C Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng trùng ngưng monome tương ứng D Trùng hợp stiren thu poli(phenol-fomanđehit) Câu 11 (2009): Trong thực tế, phenol dùng để sản xuất A nhựa PVC, nhựa novolac chất diệt cỏ 2,4-D B nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D thuốc nổ TNT C PPF, chất diệt cỏ 2,4-D axit picric D nhựa rezol, nhựa rezit thuốc trừ sâu 666 Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 Câu 12 (2010): Cho loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6 Số tơ tổng hợp A B C D Câu 13 (2010): Trong polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylenterephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng là: A (1), (3), (6) B (3), (4), (5) C (1), (2), (3) D (1), (3), (5) Câu 14 (2010): Polime sau tổng hợp phản ứng trùng ngưng? A poli(metyl metacrylat) B poli(etylen terephtalat) C polistiren D poliacrilonitrin Câu 15 (2011): Sản phẩm hữu phản ứng sau không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A Trùng hợp vinyl xianua B Trùng ngưng axit ε-aminocaproic C Trùng hợp metyl metacrylat D Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic Câu 16 (2011): Cho sơ đồ phản ứng: CH≡ CH + HCN →X; X → polime Y; X + CH 2=CH-CH=CH2 → polime Z Y Z dùng để chế tạo vật liệu polime sau đây? A Tơ capron cao su buna B Tơ nilon-6,6 cao su cloropren C Tơ olon cao su buna-N D Tơ nitron cao su buna-S Câu 17 (2011): Cho tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6 Có tơ thuộc loại tơ poliamit? A B C D Câu 18 (2011): Cho polime : (1) polietilen , (2) poli (metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) (6) tơ nilon-6,6 Trong polime trên, polime bị thuỷ phân dung dịch axit dung dịch kiềm là: A (2),(3),(6) B (2),(5),(6) C (1),(4),(5) D (1),(2),(5) Câu 19 (2012): Phát biểu sau sai? A Lực bazơ anilin yếu lực bazơ metylamin B Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 C Chất béo gọi triglixerit triaxylglixerol D Poli(metyl metacrylat) dùng để chế tạo thủy tinh hữu Câu 20 (2012): Cho chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5) Các chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A (3), (4) (5) B (1), (2) (3) C (1), (3) (5) D (1), (2) (5) Câu 21 (2012): Các polime thuộc loại tơ nhân tạo A tơ nilon-6,6 tơ capron B tơ visco tơ xelulozơ axetat C tơ visco tơ nilon-6,6 D tơ tằm tơ vinilon Câu 22 (2012): Loại tơ sau điều chế phản ứng trùng hợp? A Tơ nilon-6,6 B Tơ visco C Tơ nitron D Tơ xenlulozơ axetat Câu 23 (2013): Trùng hợp m etilen thu polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng 80% Giá trị m A 1,80 B 2,00 C 0,80 D 1,25 Câu 24 (2013): Tơ nilon-6,6 sản phẩm trùng ngưng A etylen glicol hexametylenđiamin B axit ađipic glixerol C axit ađipic etylen glicol D axit ađipic hexametylenđiamin Câu 25 (2013): Trong polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, polime có nguồn gốc từ xenlulozơ A tơ tằm, sợi tơ nitron B tơ visco tơ nilon-6 C sợi bông, tơ visco tơ nilon-6 D sợi tơ visco Câu 26 (2013): Tơ nitron (olon) sản phẩm trùng hợp monome sau đây? A CH2  C(CH )  COOCH3 B CH3COO  CH  CH2 C CH2  CH  CN D CH2  CH  CH  CH2 Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 Câu 27 (2014) Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường dùng để dệt vải may quần áo ấm Trùng hợp chất sau tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron? A CH2  CH  CN B CH  CH  CH3 C H2 N  CH2 5  COOH D H2 N  CH2 6  NH2 Câu 28 (2014) Polime sau thành phần chứa nguyên tố nitơ? A Nilon-6,6 B Polietilen C Poli(vinyl clorua) D Polibutađien Câu 29 (2014) Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng với axit teraphtalic với chất sau đây? A Etylen glicol B Etilen C Glixerol D Ancol etylic Câu 30 (2015): Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng A trùng ngưng B trùng hợp C xà phòng hóa D thủy phân Polime (2017) 52 Polime sau điều chế phản ứng trùng ngưng? A Poliacrilonitrin B Poli(metyl metacrylat) C Poli (etylen terephtalat) D Polistiren 53 Tơ sau sản xuất từ xenlulozơ? A Tơ nitron B Tơ visco C Tơ nilon-6,6 D Tơ capron 54 Phân tử poime sau chứa hai nguyên tố C H? A Poli(vinyl clorua) B Polietilen C Poli(vinyl axetat) D Poliacrilonitrin 55 Tơ sau thuộc loại tơ thiên nhiên? A Tơ tằm B Tơ nilon-6,6 C Tơ nilon-6 D Tơ nitron Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 Tổng hợp (2017) 56 Cho chất sau: saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, Ala-Gly-Ala Số chất tham gia phản ứng thủy phân là: A B C D 57 Cho chất sau: etyl fomat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, glyxin Số chất bị thủy phân môi trường axit là: A B C D 58 Cho chất sau: etyl axetat, anilin, glucozơ, Gly-Ala Số chất bị thủy phân môi trường kiềm là: A B C D 59 Cho chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala Số chất tham gia phản ứng thủy phân là: A B C D 60 Chất sau tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo glixerol? A Metyl axetat B Glyxin C Glucozơ D Tristearin 61 Cho phát biểu sau: (a) Trong dung dịch, glyxin tồn chủ yếu dạng ion lưỡng cực (b) Amino axit chất rắn kết tinh, dễ tan nước (c) Glucozơ saccarozơ có phản ứng tráng bạc (d) Hidro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, to) thu tripanmitin (e) Triolein protein có thành phần nguyên tố (f) Xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc súng không khói Số phát biểu A B C D 62 Cho phát biểu sau: (a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ đun nóng (b) Trong phân tử lysin có nguyên tử nitơ (c) Dung dịch alanin làm đổi màu quì tím (d) Triolein có phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to) Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 (e) Tinh bột đồng phân xenlulozơ (f) Anilin chất rắn, tan tốt nước Số phát biểu A B C D 63 Cho phát biểu sau: (a) Trong phân tử triolein có liên kết π (b) Hidro hóa hoàn toàn chất béo lỏng (xúc tác Ni, to) thu chất béo rắn (c) Xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc súng không khói (d) Poli(metyl metacrylat) dùng chế tạo thủy tinh hữu (e) Ở điều kiện thường, etyl amin chất khí, tan nhiều nước (f) Thủy phân saccarozơ thu glucozơ Số phát biểu A B C D 64 Cho phát biểu sau: (a) Chất béo trieste glixerol axit béo (b) Chất béo nhẹ nước không tan nước (c) Glucozơ thuộc loại monosaccarit (d) Các este bị thủy phân môi trường kiềm tạo muối ancol (e) Tất peptit có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím (f) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc Số phát biểu A B C D 65 Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Hiện tượng Mẫu thử Thuốc thử X Dung dịch AgNO3 NH3 Kết tủa Ag Y Quỳ tím Chuyển màu xanh Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 Z Cu(OH)2 Màu xanh lam T Nước brom Kết tủa trắng Các dung dịch X, Y, Z, T là: A Anilin, glucozơ, lysin, etyl fomat B Etyl fomat, anilin, glucozơ, lysin C Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin D Etyl fomat, lysin, glucozơ, anilin 66 Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Chuyển màu xanh Y Dung dịch I2 Có màu xanh tím Z Cu(OH)2 Có màu tím T Nước brom Kết tủa trắng Các dung dịch X, Y, Z, T là: A Etylamin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột, anilin B Etylamin, hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin C Etylamin, hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng D Anilin, etylamin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột 67 Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Chuyển màu đỏ Y Dung dịch AgNO3 NH3 Kết tủa Ag Z Dung dịch I2 Có màu xanh tím Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong T Đề cương ôn thi 12 Có màu tím Cu(OH)2 Các dung dịch X, Y, Z, T là: A Glucozơ, lòng trắng trứng, hồ tinh bột, axit axetic B Axit axetic, glucozơ, hồ tinh bột, lòng trắng trứng C Axit axetic, hồ tinh bột, glucozơ, lòng trắng trứng D Axit axetic, glucozơ, lòng trắng trứng, hồ tinh bột 68 Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Chuyển màu hồng Y Dung dịch I2 Có màu xanh tím Z Dung dịch AgNO3 NH3 Kết tủa Ag T Nước brom Kết tủa trắng Các dung dịch X, Y, Z, T là: A Anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamic B Axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin C Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ D Axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin  ... (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng A trùng ngưng B trùng hợp C xà phòng hóa D thủy phân Polime (2017) 52 Polime sau điều chế phản... D Câu 18 (2011): Cho polime : (1) polietilen , (2) poli (metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) (6) tơ nilon-6,6 Trong polime trên, polime bị thuỷ phân dung... ađipic Câu 16 (2011): Cho sơ đồ phản ứng: CH≡ CH + HCN →X; X → polime Y; X + CH 2=CH-CH=CH2 → polime Z Y Z dùng để chế tạo vật liệu polime sau đây? A Tơ capron cao su buna B Tơ nilon-6,6 cao su
- Xem thêm -

Xem thêm: POLIME (đh 2007 2017), POLIME (đh 2007 2017),

Hình ảnh liên quan

65. Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: - POLIME (đh 2007 2017)

65..

Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Xem tại trang 7 của tài liệu.
66. Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: - POLIME (đh 2007 2017)

66..

Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Xem tại trang 8 của tài liệu.
67. Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: - POLIME (đh 2007 2017)

67..

Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Xem tại trang 8 của tài liệu.
68. Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: - POLIME (đh 2007 2017)

68..

Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Xem tại trang 9 của tài liệu.