0

LuyenDe DeSo37(LPT2015 37 de)

6 74 0
  • LuyenDe DeSo37(LPT2015 37 de)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 14:00

Khoá LUYỆN GIẢI ĐỀ môn HOÁ – Thầy Lê Phạm Thành Facebook: https://www.facebook.com/thanh.lepham THỬ SỨC TRƯỚC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – MOON.VN Môn HOÁ HỌC – Đề luyện thi số 37 (08/5/2014) Thầy Lê Phạm Thành VIDEO LỜI GIẢI CHI TIẾT có website MOON.VN [Tab: Hoá học – Khoá học: luyện đề thi thử đại học 2015] Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207 Câu [193728]: Dẫn hỗn hợp khí gồm Cl2, SO2, CO, H2S, CO2, O2, N2 H2 qua dung dịch NaOH Số khí bị hấp thụ A B C D Câu [193937]: Phát biểu sau ? A Phân tử aminoaxit có nhóm -NH2 nhóm -COOH B Dung dịch amino axit không làm đổi màu quỳ tím C Dung dịch amino axit làm đổi màu quỳ tím D Các amino axit chất rắn nhiệt độ thường Câu [194119]: Điện phân dung dịch chứa 0,6 mol Cu(NO3)2 0,4 mol HCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, sau thời gian, dừng điện phân thu dung dịch Y giảm 43 gam so với dung dịch ban đầu Cho tiếp m gam Fe vào dung dịch Y, sau phản ứng hoàn toàn thu khí NO (sản phẩm khử N +5) 0,5m gam hỗn hợp kim loại Giá trị m A 30,4 B 15,2 C 18,4 D 36,8 2+ Câu [193504]: Số proton số nơtron có ion 56 26 Fe A 26 30 B 30 26 C 24 30 D 28 26 Câu [194498]: Hiđrocacbon X không làm màu dung dịch KMnO4 nhiệt độ thường Đốt a mol X thu 3a mol H2O Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện X là: A B C D Câu [81778]: Để xác định độ rượu loại etylic (kí hiệu rượu X) người ta lấy 10 ml rượu X cho tác dụng hết với Na thu 2,564 lít H2 (đktc) Tính độ rượu X, biết drượu = 0,8 g/ml A 87,50 B 85,70 C 91,00 D 92,50 Câu [193592]: Cho phương trình phản ứng sau: Fe(NO3)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Sau cân phương trình với hệ số nguyên tối giản hệ số phân tử HNO3 A 16x - 6y B 14x - 6y C 6x - 2y D 15x – 6y Câu [188979]: Phát biểu sau không đúng? A Tinh bột polime có cấu trúc dạng mạch phân nhánh không phân nhánh B Tinh bột không tan nước lạnh Trong nước nóng từ 65oC trở lên, tinh bột chuyển thành dung dịch keo nhớt C Tinh bột không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng D Etanol sản xuất phương pháp lên men nông sản chứa nhiều tinh bột Tham gia trọn vẹn khoá TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ môn HOÁ để đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 ! Khoá LUYỆN GIẢI ĐỀ môn HOÁ – Thầy Lê Phạm Thành Facebook: https://www.facebook.com/thanh.lepham Câu [116363]: Cho dung dịch X chứa x mol FeCl2 x mol NaCl vào dung dịch chứa 4x mol AgNO3 thu 53,85 gam kết tủa dung dịch Y Khối lượng chất tan có dung dịch Y A 37,77 B 32,7 C 38,019 D 54,413 Câu 10 [179498]: Cho cân hóa học sau:   NH3 (k) ∆H < N2 (k) + H2 (k)   Phát biểu sau ? A Thêm bột Fe (chất xúc tác) vào bình phản ứng, cân chuyển dịch theo chiều thuận B Giảm thể tích bình chứa, cân chuyển dịch sang chiều thuận C Tăng nhiệt độ, cân chuyển dịch sang chiều thuận D Thêm HCl vào bình phản ứng, cân không chuyển dịch Câu 11 [194213]: Nhận định sau sai ? A Xà phòng hóa este thu muối ancol B Thủy phân chất béo thu glixerol C Để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn ta tiến hành hiđro hóa chất béo lỏng có Ni xúc tác D C4H8O2 có đồng phân đơn chức Câu 12 [120110]: Cho 0,15 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) (H2N)2C5H9COOH (lysin) vào 200 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch Y Y phản ứng vừa hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M Số mol lysin X A 0,05 B 0,1 C 0,8 D 0,75 Câu 13 [193733]: Thu khí O2, HCl SO2 vào đầy lọ có dung tích chiều cao úp ngược miệng lọ vào chậu nước thấy nước dâng lên lọ theo thứ tự h1, h2, h3 Độ cao nước dâng lên giảm theo thứ tự A h3 > h1 > h2 B h2 > h1 > h3 C h2 > h3 > h1 D h1 > h3 > h2 Câu 14 [193826]: Chất X có công thức: CH3–CH(CH3)–CH=CH2 Tên thay X A – Metylbut – – en B – Metylbut – – in C – Metylbut – – en D – Metylbut – – in Câu 15 [179663]: Hỗn hợp X gồm 0,04 mol Fe 0,12/n mol kim loại R (hóa trị n không đổi, không tan nước đứng trước hiđro dãy điện hoá) Cho X vào dung dịch AgNO3 dư Khối lượng Ag thu A 21,6 gam B 25,92 gam C 28,08 gam D 29,52 gam Câu 16 [193725]: Cho phương trình phản ứng: (1) dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3 dư →; ; (3) F2 + H2O  (5) K + H2O →; o t ; (6) H2S + O2 dư  (8) Mg + dung dịch HCl →; o (7) SO2 + dung dịch Br2 →; (9) Ag + O3 →; A (2) Hg + S →; t  (4) NH4Cl + NaNO2  to t ; (10) KMnO4  C o B D Câu 17 [194197]: Ba chất hữu đơn chức, mạch hở X, Y, Z có công thức phân tử C 3H6O2 có tính chất: X, Y, Z phản ứng với dung dịch NaOH; X, Z khả tác dụng với kim loại Na; đun nóng chất X với dung dịch H2SO4 loãng số sản phẩm thu được, có chất có khả tham gia phản ứng tráng bạc Các chất X, Y, Z A CH3COOCH3, C2H5COOH, HCOOC2H5 B HCOOC2H5, CH3COOCH3, C2H5COOH C HCOOC2H5, C2H5COOH, CH3COOCH3 D C2H5COOH, HCOOC2H5, CH3COOCH3 Câu 18 [181992]: Trước người ta điều chế cao su buna theo phương pháp Le-be-đep từ nguyên liệu đầu tinh bột Tính lượng bột mì chứa 90% tinh bột cần để sản xuất cao su với hiệu suất trung bình giai đoạn 60% ? A 28,578 B 0,48 C 25,72 D 38,58 Tham gia trọn vẹn khoá TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ môn HOÁ để đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 ! Khoá LUYỆN GIẢI ĐỀ môn HOÁ – Thầy Lê Phạm Thành Facebook: https://www.facebook.com/thanh.lepham Câu 19 [193482]: Khi tiến hành thí nghiệm điều chế khí Clo, học sinh lắp đặt dụng cụ sau: Tác dụng bình (B) A Giữ khí HCl B Giữ nước C Giữ MnCl2 D Giữ khí Cl2 Câu 20 [182026]: Cho chất: C2H2, C2H4, HCHO, HCOOH, HCOOCH3, glucozơ, saccarozơ, fructozơ, CH3NH3Cl Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 (dư) thu chất kết tủa A B C D Câu 21 [194037]: Cho 25,8 gam X gồm Al Al2O3 phản ứng với HCl dư thu 6,72 lít H2 Cũng 25,8 gam X phản ứng hết với HNO3 thu 4,48 lít khí NO2 (đktc) dung dịch Y Khối lượng muối khan thu cô cạn dung dịch Y A 131,8 gam B 127,8 gam C 89,2 gam D 85,2 gam Câu 22 [193515]: Phần trăm khối lượng nguyên tố R hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) oxit cao tương ứng a% b%, với a : b = 15 : 8, biết R có cấu hình electron lớp ns2np2 Giá trị a gần với A 65 B 75 C 85 D 95 Câu 23 [193997]: Kết luận ? A Xenlulozơ chất rắn hình sợi, màu trắng, không tan nước B Tinh bột chất rắn vô định hình, màu trắng, không tan nước lạnh tan nước nóng C Saccarozơ chất rắn kết tinh màu trắng, vị ngọt, dễ tan nước D Glucozơ chất rắn, không màu, vị ngọt, có nồng độ máu ổn định mức 0,01% Câu 24 [32290]: Chia lượng gồm hai chất hữu A, B chứa C, H, O liên tiếp dãy đồng đẳng (MA < MB) làm hai phần nhau: - Phần 1: hoá hoàn toàn thu 2,24 lit (đktc) - Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn cần 7,36 gam oxi Sản phẩm cháy cho qua bình chúa dung dịch Ca(OH) dư thấy bình nặng thêm 13,64 gam có 22 gam kết tủa Công thức phân tử B A C3H6O B C4H8O C C4H8O2 D C3H6O2 Câu 25 [74338]: Cho kim loại dd: Al, Cu, Fe(NO3)2, HNO3 loãng, HCl, AgNO3 Khi cho chất tác dụng với đôi một, số cặp chất có xảy phản ứng A 11 B 12 C D 10 Câu 26 [194421]: Chất hữu X có công thức đơn giản CH2O chứa nhóm chức tác dụng với Na Khi cho X tác dụng với Na NaHCO3 thu số mol khí số mol X phản ứng Có công thức cấu tạo thoả mãn X ? A B C D Câu 27 [194455]: Hòa tan hết 15,08 gam Ba Na vào 100 ml dung dịch X gồm Al(NO3)3 3a M Al2(SO4)3 2a M thu dung dịch có khối lượng giảm 0,72 gam so với X thoát 0,13 mol H2 Giá trị a A 0,10 B 0,15 C 0,05 D 0,20 Tham gia trọn vẹn khoá TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ môn HOÁ để đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 ! Khoá LUYỆN GIẢI ĐỀ môn HOÁ – Thầy Lê Phạm Thành Facebook: https://www.facebook.com/thanh.lepham Câu 28 [193593]: Có phát biểu sau: (1) Lưu huỳnh, photpho bốc cháy tiếp xúc với CrO3 (2) Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn [Ar]3d5 (3) Bột nhôm tự bốc cháy tiếp xúc với khí clo (4) Phèn chua có công thức Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Số phát biểu A B C D Câu 29 [113165]: Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X mạch hở thu mol glyxin (Gly), mol Alanin (Ala), mol Valin( Val) Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X thấy thu sản phẩm có chứa Ala-Gly Gly-Val Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 30 [116658]: Hợp chất hữu A gồm ba nguyên tố C, H, O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666% Sau phản ứng thu dung dịch X, cô cạn dung dịch X phần có H2O với khối lượng 86,6 gam, lại chất rắn Y có khối lượng 23 gam Đốt cháy hoàn toàn Y thu 13,8 gam K2CO3 38 gam hỗn hợp CO2 H2O Toàn lượng CO2 cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 70 gam kết tủa Biết A hợp chất hữu đơn chức, công thức cấu tạo A A CH3COOC6H5 B HCOOC6H5 C CH3CH2COOC2H3 D C2H3COOCH3CH2 + 2+ 2+ Câu 31 [94289]: Một loại nước chứa 0,03 mol Na ; 0,02 mol Mg ; 0,01 mol Ca ; 0,02 mol Cl-; x mol HCO3- Sau đun nóng hồi lâu, lọc tách kết tửa thu dung dịch X Nước X thuộc loại A Nước cứng v nh cửu B Nước cứng toàn phần C Nước cứng tạm thời D Nước mềm Câu 32 [188672]: Dãy chuyển hóa sau không ? A B C D Câu 33 [193481]: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol H 2SO4 b mol AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Tỉ lệ a : b có giá trị gần với A 1,50 B 1,35 C 0,75 D 0,65 Câu 34 [194491]: Cho chất sau: Cr, Cr2O3, Cr(OH)3, CrO3, K2CrO4, CrSO4 Số chất tan dung dịch NaOH loãng, dư tạo dung dịch A B C D Câu 35 [188735]: Dãy xếp theo chiều tăng dần độ linh động nguyên tử H nhóm chức A C2H5OH, C6H5OH, C6H5COOH, CH3COOH B C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH, C6H5COOH C C6H5OH, C2H5OH, CH3COOH, C6H5COOH D C2H5OH, CH3COOH, C6H5OH, C6H5COOH Câu 36 [189325]: X hiđrocacbon mạch hở có không liên kết π phân tử Hỗn hợp Y gồm X lượng H2 gấp đôi lượng cần dùng để hiđro hóa hoàn toàn X Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp Z có tỉ khối so với hiđro 31/3 Đốt m gam hỗn hợp Z cần 13,44 lít O2 (đktc), hấp thụ sản phẩm cháy vào 400ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M KOH 0,25M thu m gam kết tủa m gần với giá trị A 33,5 B 35,5 C 37,5 D 39,5 Tham gia trọn vẹn khoá TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ môn HOÁ để đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 ! Khoá LUYỆN GIẢI ĐỀ môn HOÁ – Thầy Lê Phạm Thành Facebook: https://www.facebook.com/thanh.lepham Câu 37 [194543]: Nhận xét ? A Hợp chất Fe2O3 có tính axit, có oxi hóa B Hợp chất Fe(OH)3 có tính bazơ, có tính khử C Dung dịch FeCl3 có pH = 7, FeCl3 vừa oxi hóa vừa khử D Dung dịch Fe2(SO4)3 có pH < 7, Fe2(SO4)3 có oxi hóa Câu 38 [181942]: Có dung dịch: CH3NH2 (1); anilin (2); amoniac (3); HOOC-CH(NH2)-COOH (4); H2N-CH(COOH)-NH2 (5); lysin (6); axit glutamic (7) Số chất làm quỳ tím chuyển thành màu xanh A B C D Câu 39 [49320]: Đem nung nóng lượng quặng hematit (chứa Fe2O3, có lẫn tạp chất trơ) cho luồng khí CO qua, thu 300,8 gam hỗn hợp chất rắn, đồng thời có hỗn hợp khí thoát Cho hấp thụ hỗn hợp khí vào bình đựng lượng dư dung dịch xút thấy khối lượng bình tăng thêm 52,8 gam Nếu hòa tan hết hỗn hợp chất rắn lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu 387,2 gam muối nitrat Hàm lượng Fe2O3 (% khối lượng) loại quặng hematit A 38% B 40% C 39% D 41% C D Câu 40 [113655]: Cho thí nghiệm sau: (1) dung dịch AlCl3 + dung dịch Na[Al(OH)4]; (2) dung dịch NaOH dư + dung dịch AlCl3; (3) khí CO2 (dư) + dung dịch Na[Al(OH)4]; (4) Na[Al(OH)4] (dư) + dung dịch HCl; (5) khí CO2 (dư) + dung dịch Ba(OH)2 Số thí nghiệm thu kết tủa sau phản ứng A B Câu 41 [189381]: Cho dãy chất: Na, NaOH, HCOOH, NaHCO3, HNO3, HBr, HCHO, Br2 Số chất có phản ứng với phenol (trong điều kiện thích hợp) A B C D Câu 42 [113645]: Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hợp chất hữu X (chỉ gồm C, H, O) cần vừa đủ 110 ml khí O2, thu 160 ml hỗn hợp Y gồm khí Dẫn Y qua dung dịch H2SO4 đặc (dư), lại 80 ml khí Z Biết thể tích khí đo điều kiện Số đồng phân X tác dụng Na giải phóng khí A B C D Câu 43 [94032]: Có mẫu kim loại Ag, Mg, Fe, Zn, Ba Chỉ dùng hóa chất nhận biết mẫu kim loại đó? A Dung dịch NaCl B Dung dịch NaOH C Dung dịch H2SO4 loãng D Dung dịch NH3 Câu 44 [194284]: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic (propanđial), fomanđehit, anđehit oxalic anđehit acrylic cần 21,84 lít O2 thu 20,16 lít CO2 11,7 gam H2O Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng, đến phản ứng hoàn toàn thu m gam Ag Các thể tích khí đo đktc; m nhận giá trị sau ? A 54,0 B 108,0 C 162,0 D 216,0 Tham gia trọn vẹn khoá TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ môn HOÁ để đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 ! Khoá LUYỆN GIẢI ĐỀ môn HOÁ – Thầy Lê Phạm Thành Facebook: https://www.facebook.com/thanh.lepham Câu 45 [193598]: Cho phát biểu sau: (1) CaOCl2 muối kép (2) Liên kết kim loại liên kết hình thành nguyên tử ion kim loại mạng tinh thể tham gia electron tự (3) Supephotphat kép có thành phần chủ yếu Ca(H2PO4)2 (4) Trong HX (X: halogen) HF có tính axit yếu (5) Bón nhiều phân đạm amoni s làm cho đất chua (6) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp thủy ngân (Hg) (7) CO2 phân tử không phân cực, liên kết C=O phân cực Số phát biểu ng A B C D Câu 46 [114617]: Một loại phân kali có chứa 68,56% KNO3, lại gồm chất không chứa kali Độ dinh dưỡng loại phân kali A 35,9% B 86,5% C 43,3% D 31,9% Câu 47 [188757]: Cho phản ứng sau: (1) C2H6 + Br2 →; (2) 2C2H5OH → C2H5OC2H5 + H2O; (3) C2H2 + Br2 →; (4) C2H5COOH + Na →; (5) C2H5OH + HBr →; (6) CH3CHO + H2 →; Số phản ứng thuộc loại phản ứng A B C D Câu 48 [104427]: Hòa tan hoàn toàn 1,44 gam Mg cần V lit dung dịch hỗn hợp NaHSO4 2M NaNO3 0,3M thu dung dịch X chứa m gam chất tan; hỗn hợp khí không màu hóa nâu không khí có tỉ khối so với heli 31/6 Giá trị m gần với A 27,0 B 26,0 C 28,0 D 29,0 Câu 49 [196140]: Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa mol peptit X mol peptit Y thu mol Gly mol Ala Đốt cháy hoàn toàn 18,13 gam peptit X cần dùng vừa đủ 20,16 gam khí oxi thu CO 2, H2O N2, khối lượng H2O CO2 19,8 gam Vậy Y A Tripeptit B Tetrapeptit C Pentapeptit D Hexapeptit Câu 50 [196163]: Nung 19,4 gam Fe(NO3)2 AgNO3 thời gian thu hỗn hợp chất rắn X Cho X vào nước đến phản ứng hoàn toàn thu chất rắn Y dung dịch Z Cho Y vào dung dịch HCl dư có 4,32 gam chất rắn không tan Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư có khí không màu thoát hoá nâu không khí Phần trăm khối lượng AgNO3 hỗn hợp đầu có giá trị gần với A 34,0% B 34,5% C 35,0% D 35,5% Biên soạn: Thầy LÊ PHẠM THÀNH Đăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: www.moon.vn Tham gia trọn vẹn khoá TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ môn HOÁ để đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 !
- Xem thêm -

Xem thêm: LuyenDe DeSo37(LPT2015 37 de) , LuyenDe DeSo37(LPT2015 37 de) ,

Hình ảnh liên quan

A. Xenlulozơ là chất rắn hình sợi, màu trắng, không tan trong nước. - LuyenDe DeSo37(LPT2015 37 de)

enluloz.

ơ là chất rắn hình sợi, màu trắng, không tan trong nước Xem tại trang 3 của tài liệu.