0

Ôn tập Toán lớp 10

6 247 2
  • Ôn tập Toán lớp 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2017, 05:32

Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10Ôn tập Toán lớp 10 PHẦN ĐẠI SỐ Câu Tập hợp A = [–3; 1) U (0; 4] viết A [–3; 5) B (–3; 4) C [–3; 4] D (–3; 5) Câu Nếu [0; 2] U [–1; 1] = [a; b] giá trị a b A a = b = B a = –1 b = C a = –1 b = D a = b = Câu Cho (–∞; –1) ∩ (–5; +∞) = { x ∈ R | |x – a| < b} Giá trị a b A a = b = B a = –3 b = C a = b = D a = –2 b = Câu Tập hợp A = (–2; 3) \ [1; 5) viết A (–2; 1) B (–2; 5) C (–2; 1] D (–2; 5] Câu Cho hai tập hợp A = (–4; 1] B = (–5; 1) Chọn phát biểu đúng? A Tập hợp A tập hợp B B Giao hai tập hợp A ∩ B = [–4; 1] C Hai tập hợp có phần tử chung D Hợp hai tập hợp A U B = (–5; 1] Câu Cho hai tập hợp A = “tập hợp số thực dương nhỏ 10”, B = “tập hợp số tự nhiên không lớn 10” Tập hợp C = B \ A có số phần tử A B C D Câu Hệ thức sau đúng? A {0; 1; 2; 3} \ (–1; 3) = {0; 1; 2} B (–1; 3) \ {–1; 3} = (0; 2) C (–1; 2) ∩ {–1; 2} = Ø D (–2; 5] U {–1; –2} = {–1; –2; 5} Câu Phát biểu sau sai? A Tập hợp số thực nhỏ –1 (–∞; –1) B Tập hợp số thực lớn –2 (–2; +∞) C Tập hợp số hữu tỉ nhỏ 1/2 (–∞; 1/2) D Tập hợp số tự nhiên nhỏ 1/2 {0} Câu Tìm tập xác định hàm số y = x + x − 5x + A D = R \{0; 2; 3} B D = R \ {2; 3} C D = R \ {0; 2} D D = R \ {0; 3} Câu 10 Tìm tập xác định hàm số y = x + − x+2 A (–2; +∞) B (–5; +∞) C [2; +∞) D [5; +∞) Câu 11 Tìm tập xác định hàm số y = (x − 3) x − A (1; +∞) U {3} B (1; +∞) ∩ {3} C (1; +∞) \ {3} D (1; +∞) x −1 +1 Câu 12 Tìm tập xác định hàm số y = x +5 −2 A (–5; +∞) \ {–1} B (–5; +∞) \ {2} C (1; +∞) D [1; +∞) Câu 13 Hàm số sau hàm số lẻ? A y = x³ + (x + 1)³ B y = x|x| C y = |x| – x³ D y = –x + Câu 14 Hàm số sau chẵn? A y = |2x² – 1| + |2x + 1| B y = (2x – 1)² + (2x + 1)² C y = |2x² – 1| – (2x + 1)² D y = (2x – 1)² – (2x + 1)² Câu 15 Viết phương trình đường thẳng d song song với đường thẳng Δ: y = 3x – qua M(2; 3) A y = 3x – B y = 3x + C y = 3x – D y = 3x + Câu 16 Viết phương trình đường thẳng d qua hai điểm A(–1; 3) B(1; 1) A y = –x – B y = –x + C y = x + D y = x + Câu 17 Parabol y = –x² + 4x – có đỉnh A (2; 3) B (–2; –15) C (2; 1) D (–1; –8) Câu 18 Giá trị nhỏ hàm số y = 2x² – 4x – A –3 B –4 C –5 D –6 Câu 19 Giá trị lớn hàm số y = –x² – x + A B C 3/4 D 5/4 Câu 20 Xác định Parabol (P): y = x² + bx + c qua A(–2; 1) B(–1; –3) A y = x² – 5x – B y = x² – 9x – 21 C y = x² – 7x – 17 D y = x² – 8x – 19 Câu 21 Xác định Parabol (P): y = ax² + bx + qua A(1; 0) có trục đối xứng x = 3/2 A y = x² – 3x + B y = 2x² – 3x + C y = x² + 3x + D y = –x² + 3x + Câu 22 Xác định Parabol (P): y = ax² – x + c có đỉnh I (–1; 1/2) A y = x²/2 – x – B y = x² – x – 3/2 C y = 2x² – x – 5/2 D y = x²/2 – x + Câu 23 Xác định Parabol (P): y = x² + bx + c có đỉnh I(1; –4) A y = x² + 2x – B y = x² – 2x – C y = x² + x – D y = x² – x – Câu 24 Cho hàm số y = –x² + 4x + m – Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành hai điểm có hoành độ dương A m > B m > C m > D m > –3 − Câu 25 Xác định tập nghiệm phương trình =1 x −1 x +1 A {2; –3} B {1; 2} C {–2; 3} D {3; –3} 96 2x − 3x − = + Câu 26 Nghiệm phương trình + x − 16 x + x − A x = B x = C x = D x = x+2 − = Câu 27 Cho phương trình Chọn phát biểu x − x x − 2x A Phương trình tương đương với x² – x = B Phương trình có nghiệm phân biệt không âm C Phương trình có nghiệm D Phương trình nghiệm nguyên Câu 28 Tổng nghiệm phương trình (x – 1)(5x + 3) = (3x – 8)(x – 1) A S = 9/2 B S = –9/4 C S = –9/2 D S = 9/4 Câu 29 Giải phương trình x + – x – = A x = B x = –4 C x = ±4 D x = ±2 Câu 30 Cho phương trình 2x + 8x + = x + Chọn phát biểu A Phương trình cho có hai nghiệm nguyên âm B Phương trình cho nghiệm dương C Phương trình cho tương đương với phương trình x² + 4x + = D Phương trình cho vô nghiệm Câu 31 Cho phương trình 9x + 8x − = 2x + có hai nghiệm x 1, x2 Phương trình sau có nghiệm y1 = x1 + x2 y2 = x1x2? A 5y² – 6y + = B 5y² + 6y – = C 5y² – 6y – = D 5y² + 6y + = Câu 32 Phương trình x − 3x − = 2x + có tập nghiệm A {–2; 3} B {–1; 6} C {–3; 2} D {–6; 1} Câu 33 Nghiệm nhỏ phương trình 4x − 9x + = 4x² – 9x + A –1 B 1/4 C D 13/4 Câu 34 Số nghiệm phương trình 2x – x² + 6x − 12x − = A B C D  2x + y = Câu 35 Tìm tập nghiệm hệ phương trình  2  x − 2y − x = A {(2; 1), (–4; 3)} B {(20/7; –5/7); (–2; 9)} C {(25/7; –15/7); (–2; 9)} D {(25/7; –15/7); (2; 1)}  xy + 2x + 2y = Câu 36 Tìm tập nghiệm hệ phương trình  2  x + y − xy + x + y = A {(1; 2), (2; 1)} B {(1; 3), (3; 1)} C {(–1; 3), (3; –1)} D {(2; –3), (–3; 2)} 3 − 2x − y = 2x + y Câu 37 Gọi A(x1; y1) B(x2; y2) có tọa độ nghiệm hệ phương trình  Phương  x − 2x = y − trình đường thẳng AB A y = – 2x B y = – 2x C y = – 2x D y = –2x  x + y = 13 Câu 38 Tìm tập nghiệm hệ phương trình  (x − 1)(y − 1) = −6 A {(2; –3), (–3; 2)} B {(3; –2), (–3; 2)} C {(2; –3), (3; –2)} D {(–2; 3), (3; –2)}  x − 3y − 2x = Câu 39 Cho hệ phương trình  Số nghiệm hệ phương trình  y − 3x − 2y = A B C D 2  x − y − x − y = Câu 40 Tìm tập nghiệm hệ phương trình  2  x − 2y − 3x + = A {(–1; 1), (4; –4), (1; –1), (–3; 3)} B {(–2; 1), (–1; 2), (1; –1), (–3; 3)} C {(1; –1), (–4; 4), (–1; –2), (2; 1)} D {(1; –1), (–4; 4), (1; –2), (2; –1)} Câu 41 Giải phương trình |7x – 3| = 3x + A x = V x = 1/5 B x = 1/5 V x = C x = 1/2 V x = D x = 1/2 V x = 1/5 Câu 42 Nghiệm nhỏ phương trình |2x² + 5x| = 3|x + 2| A –1 B –2 C –3 D Câu 43 Số nghiệm số nguyên phương trình |3x – 1| = |x – 3|(x + 2) A B C D Câu 44 Phương trình (x + 2)² = |3x + 16| có nghiệm thuộc khoảng sau đây? A (0; 3) B (3; 6) C (–3; 0) D (–5; –2) Câu 45 Tìm giá trị m cho phương trình m²(x + 1) = x + m vô nghiệm A m = ±1 B m = C m = –1 D m = (2m − 1)x + Câu 46 Tìm giá trị m cho phương trình = m + có nghiệm x −1 A m ≠ ±1 B m ≠ –1 m ≠ C m ≠ m ≠ D m ≠ ±2 Câu 47 Tìm giá trị m cho phương trình 2m(x + 1) – = (m² + 1)x có tập nghiệm R A không tồn m B m = C m = D m = V m = Câu 48 Phương trình (m – 5)x² + 3mx + 4m – = có nghiệm x1 = Tìm giá trị m nghiệm lại A m = x2 = B m = x2 = 1/2 C m = x2 = 4/5 D m = x2 = Câu 49 Phương trình (2m – 4)x² + 2mx + m + = có nghiệm x1 = –1 Tìm giá trị m nghiệm lại A m = –2 x2 = B m = x2 = 5/2 C m = x2 = D m = x2 = 7/2 Câu 50 Tìm giá trị tham số m để phương trình x² + 2(m – 2)x + m² – 2m = có nghiệm phân biệt x 1, x2 cho x1x2 = A m = B m = –2 C m = ±2 D m = ±4 Câu 51 Tìm giá trị tham số m để phương trình (m + 2)x² + (2m + 1)x + = có nghiệm phân biệt x 1, x2 thỏa mãn x1 + x2 = –3 A m = –5 B m = –3 C m = –2 D m = –1 Câu 52 Tìm giá trị tham số m để phương trình x² – (m – 3)x – 2m = có nghiệm phân biệt x 1, x2 thỏa mãn |x1 – x2| = A m = B m = C m = D m = V m = Câu 53 Tìm giá trị tham số m để phương trình x² – 2(m – 1)x + m² – 3m = có hai nghiệm phân biệt x 1, x2 thỏa mãn x1² + x2² = A m = V m = –1 B m = C m = –1 D m = Câu 54 Tìm giá trị tham số m để phương trình mx² + 2x + m² + 2m – = có hai nghiệm trái dấu A –3 < m < V m > B m < V m > C m < –3 V < m < D m < –1 V < m < Câu 55 Tìm giá trị tham số m để phương trình (m – 3)x² – 2x + = có hai nghiệm phân biệt dấu A < m < B < m < C < m < D < m < Câu 56 Tìm giá trị tham số m để phương trình mx² – 3mx + = có hai nghiệm phân biệt x 1, x2 x1 = 2x2 A m = B m = C m = D m = Câu 57 Tìm giá trị lớn biểu thức M = (1 – x)(x + 2) A max M = 9/4 B max M = C max M = 3/2 D max M = Câu 58 Tìm giá trị lớn biểu thức D = (2x + 1)(4 – x)², với –1/2 ≤ x ≤ A 32 B 20 C 27 D 16 Câu 59 Tìm giá trị lớn biểu thức E = x²(9 – 4x), với < x < 9/4 A max E = B max E = 27/4 C max E = D max E = 27/8 Câu 60 Cho số thực x, y thỏa mãn điều kiện x + y = 9, x ≥ y > –4 Biểu thức G = (x – 2)²(4y + 17) đạt giá trị lớn A x = y = B x = 10 y = –1 C x = 19/2 y = –1/2 D x = 21/2 y = –3/2 Câu 61 Cho hai số thực x y thỏa mãn 6x² + 3y² = Giá trị lớn biểu thức K = 2x – y A 1/2 B 3/4 C 5/3 D Câu 62 Tìm giá trị nhỏ biểu thức C = x² + 2/x, với x > A C = B C = C C = D C = Câu 63 Tìm giá trị nhỏ biểu thức M = 2x³ + 3/x², với x > A B C D Câu 64 Tìm giá trị nhỏ biểu thức I = x + 1/y + 1/(x – y), với x > y > A B C D Câu 65 Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = 4/x + 1/y với x, y > x + y = A B C D Câu 66 Xác định parabol (P): y = ax² + bx – có đỉnh I(–1; –3) A y = x² + 2x – B y = 2x² + 2x – C y = x² – 2x – D y = 2x² – 2x – x−4 = Câu 67 Giải phương trình x −6 x +3 A x = V x = –3 B x = –3 V x = C x = –1 V x = D x = –2 V x = x + 2y =  Câu 67 Cho hai số thực x, y thỏa mãn hệ phương trình  Giá trị nhỏ P = x + y  2x − 5y = A P = 3/8 B P = –3/8 C P = D P = –1 Câu 67 Tìm giá trị lớn biểu thức A = 3x² – 2x³ với ≤ x ≤ 3/2 A 1/2 B 1/3 C 1/4 D Câu 67 Cho phương trình x² + mx + = Tìm giá trị tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1² + x2² = A m = ±4 B m = –3 C m = ±3 D m = Câu 67 Giải phương trình 5x + 10 – + x = A x = B x = –1/5 C x = –6/5 D x = –9/5 PHẦN HÌNH HỌC r r r r r r Câu Cho a = | u |, b = | v |, c = | u − v |, d = | u + v | So sánh sau đúng? A c ≤ a + b ≤ d B c ≤ d ≤ a + b C c ≤ a + b d ≤ a + b D a – b ≤ c a + b ≤ d Câu Chouutam ur giác uuur ABC uuuu rcó trọng tâm G Lấy M đoạn BC cho MB = 2MC Tìm hai số thực m, n cho mAB + nAC = AM A m = 1/2; n = 2/3 B m = 1/3; n = 2/3 C m = 2/3; n = 1/3 D m = 2/3; n = 1/2 Câu Cho tứ ABCD Eurvà F uuu r uu u r giác uuu r uuurGọi u r trung điểm đoạn AB CD Tìm số thực m thỏa mãn AD + BC − 2AC − 2BD + mEF = A m = B m = C m = –3 D m = –2 Câu ABCD có tâm O gọi E trung điểm đoạn AD Tìm số thực m thỏa mãn uuur 4.uuCho u r hình uuu r bình uuuhành r EA + EB + 2EC = mAB A m = B m = C m = uuuu r D uurm u=ur3/2r Câu Cho tam giác ABC có trung tuyến AM Gọi I điểm cho 2IA + IB + IC = Xác định vị trí I A I trọng tâm tam giác ABC B I điểm thuộc AM cho AM = 4AI C I điểm thuộc AM cho AM = 3AI D I trung điểm AM Câu Cho tam ABC, gọi D trung điểm BC, I trung điểm AD Tìm hai số thực m, n thỏa uur uuur giác uuu r mãn AI = mCA + nCB A m = –1/4 n = 1/2 B m = 1/2 n = –1/4 C m = 1/4 n = –1/2 D m = –1/2 n = 1/4 Câu Cho ΔABC có AB = 4, BC = , CA = Tính độ dài đường trung tuyến AM ΔABC A AM = 3/2 B AM = C AM = D AM = 5/2 Câu Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(–4; 2), B(2; 4), C(2; –2) Tính diện tích ΔABC A S = 12 B S = 15 C S = 18 D S = 16 Câu Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(–1; 0), B(3; 1), C(1; 2) Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H ΔABC A G(1; 1) H(1/3; –8/3) B G(1; 1) H(–1/3; 4/3) C G(1; 1) H(2/3; 10/3) D G(1; 1) H(–2/3; 2/3) Câu 10 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(0; 1), B(4; 2), C(2; 3) Tìm tọa độ điểm N Oy để ABCN hình thang có đáy AB A N(0; 5/2) B N(0; 3) C N(0; 2) D N(0; 7/2) Câu 11 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(1; 1), B(5; 2), C(0; 3) Xác định điểm E trục Ox cho uuur uuu r uuu r | EA + EB + EC | có giá trị nhỏ A E(1; 0) B E(2; 0) C E(3; 0) D E(5/2; 0) Câu 12 Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có M(3; 3), N(2; 1), P(0; 2) trung điểm cạnh BC, CA, AB Tìm tọa độ đỉnh A tam giác ABC A (–1; 0) B (1; 4) C (4; 0) D (5; 6) r r r Câu 13 Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ a = (2; –1), b = (–1; 3) c = (3; 1) Tìm hai số thực m, n r r r cho c = ma + nb A m = n = B m = n = C m = 1/2 n = D m = n = 1/2 Câu 14 Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(1; 1), B(–1; 2), C(–3; –3) Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC A (1; 0) B (2; 0) C (3; 0) D (–1; 0) Câu 15 Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(2; 1), B(–1; 2), C(–3; –2) Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành A (0; –1) B (–1; 1) C (–6; –1) D (0; –3) Câu 16 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(4; 1), B(–2; 3) Tìm tọa độ E Ox cho EA + EB lớn A E(4; 0) B E(5/2; 0) C E(2; 0) D E(3/2; 0) Câu 17 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(3; 0), B(–1; 3) Tìm tọa độ I Oy cho |IA – IB| nhỏ A I(0; 9/2) B I(0; 9/4) C I(0; 5) D I(0; 4) Câu 18 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(4; 5), B(3; 2), C(–1; 4) Tìm tọa độ điểm D cho điểm C trọng tâm ΔABD A (–10; 5) B (–4; –1) C (–8; –3) D (–9; 1) Câu 19 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(3; 2), N(–1; 3), P(–2; 1) Tứ giác ABCD nhận M, N, P trung điểm AB, BC, CD Tìm tọa độ trung điểm Q DA A (–6; 2) B (2; 0) C (2; 2) D (–6; 2) Câu 20 Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(–2; 1) B(4; 5) Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A (1; 2) B (–1; 3) C (1; 3) D (–1; 2) Câu 21 Cho sin α = –5/13 π/2 ≤ α ≤ 3π/2, tính cos α A cos α = 12/13 B cos α = –12/13 C cos α = –8/13 D cos α = 8/13 Câu 22 Cho cos α = –3/5 –π ≤ α ≤ –π/2, tính tan 2α A tan 2α = –27/4 B tan 2α = –24/7 C tan 2α = 24/7 D tan 2α = 27/4 Câu 23 Cho tan α = –2 3π/2 ≤ α ≤ 2π, tính P = cos 2α A P = –3/5 B P = 3/5 C P = 4/5 D P = –4/5 Câu 24 Cho sin α + cos α = 1/5 –π/2 ≤ α ≤ 0, tính P = cos 2α A P = –7/25 B P = 7/25 C P = 13/25 D P = 12/25 Câu 25 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm B(–4; 0), C(2; 4) Gọi N điểm BC cho NB = 3NC Tìm tọa độ điểm N A (–2; 1) B (–5/2; 1) C (0; 3) D (1/2; 3) Câu 26 Cho tam giác ABC có AB = 8; AC = 5; góc BAC = 60° Tìm độ dài cạnh BC A BC = B BC = C BC = D BC = Câu 27 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(1; –5), B(7; 7) Trên cạnh AB lấy điểm M cho MB = 2MA Tìm tọa độ điểm M A (3; –1) B (2; –3) C (5; 3) D (6; 5) Câu 28 Cho tam giác ABC có AB = 13 cm; BC = 14 cm; AC = 15 cm Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC A B C D Câu 29 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(0; 2), B(8; 6), C(4; 0) Xác định tọa độ trực tâm tam giác ABC A (3; 1) B (5; 1) C (9/2; –1) D (7/2; –1) Câu 30 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(4; 1), B(12; 5), C(7; 0) Số đo góc BAC A 30° B 45° C 60° D 120° Câu 31 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(3; 2), B(10; 1), C(2; 5) Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC A (5; 7) B (4; 6) C (6; 4) D (7; 5) Câu 32 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(1; 1), B(4; 4), C(0; 2) Tìm tọa độ chân đường phân giác hạ từ đỉnh A A (3; 7/2) B (1; 7/2) C (3; 5/2) D (1; 5/2) Câu 33 Một tàu cano xuất phát từ vị trí A theo hai hướng AB AC hợp với góc 60° Tàu chạy với tốc độ 25 km/h; cano chạy với tốc độ 40 km/h Sau kể từ lúc chạy từ A khoảng cách tàu cano A 35 km B 40 km C 45 km D 30 km Câu 34 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(–1; 1), B(3; 3), C(1; –1) Chọn phát biểu A Ba điểm A, B, C thẳng hàng B Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác C Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác vuông cân D Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác cân có góc nhỏ A Câu 35 Cho tam giác ABC có góc A = 30° BC = cm Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC A cm B 10 cm C 7,5 cm D 7,1 cm Câu 36 Cho tam giác ABC có BC = 5; CA = 8; AB = Gọi G trọng tâm ΔABC Tính P = GA² + GB² + GC² A P = 61 B P = 46 C P = 184/3 D P = 52 Câu 37 Cho góc xOy = 60° Trên Ox lấy điểm H cho OH = cm Dựng tia phân giác Ot góc xOy đường thẳng d vuông góc với Ox H Gọi A giao điểm d Ot Trên Ox, Oy lấy điểm B C cho tam giác ABC có chu vi nhỏ Giá trị chu vi nhỏ A cm B cm C cm D cm Câu 38 Cho tam giác ABC có sin A + sin B = 2sin C AC = cm; AB = cm Độ dài cạnh BC A cm B cm C cm D cm Câu 39 Cho tam giác ABC có AB = 14 cm; AC = 18 cm; BC = 20 cm Số đo góc A gần giá trị sau đây? A 70° B 75° C 80° D 78° Câu 40 Cho tam giác ABC có BC = 13 cm; AC = cm cos C = –5/13 Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC A r = B r = 3/4 C r = 3/2 D r = 7/4 Câu 41 Cho tan α = 1/5 Tính giá trị biểu thức P = 2cos² α + 3sin α cos α A P = 3/2 B P = 5/2 C P = 13/5 D P = 13/2 Câu 42 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(1; –1), B(3; 2) Tìm tọa độ điểm M Ox cho MA² + MB² đạt giá trị nhỏ A (0; 1) B (0; –1) C (0; 1/2) D (0; –1/2) ... Câu 35 Tìm tập nghiệm hệ phương trình  2  x − 2y − x = A {(2; 1), (–4; 3)} B {(20/7; –5/7); (–2; 9)} C {(25/7; –15/7); (–2; 9)} D {(25/7; –15/7); (2; 1)}  xy + 2x + 2y = Câu 36 Tìm tập nghiệm... m ≠ C m ≠ m ≠ D m ≠ ±2 Câu 47 Tìm giá trị m cho phương trình 2m(x + 1) – = (m² + 1)x có tập nghiệm R A không tồn m B m = C m = D m = V m = Câu 48 Phương trình (m – 5)x² + 3mx + 4m – = có nghiệm... trực tâm H ΔABC A G(1; 1) H(1/3; –8/3) B G(1; 1) H(–1/3; 4/3) C G(1; 1) H(2/3; 10/ 3) D G(1; 1) H(–2/3; 2/3) Câu 10 Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(0; 1), B(4; 2), C(2; 3) Tìm tọa độ điểm N Oy
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập Toán lớp 10, Ôn tập Toán lớp 10,