0

Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10

6 315 0
  • Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2017, 00:07

Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10 A B vA SA SB C hA h hB hC A h C B R h0 A h B A A 16m m B H h O C K R S1 S2 l p p2 a H h1 F C E A Hg T1 l D h0 p1 M h B p0 p1 K N O l V V2 T, p V1 p0 V hA a C T R A V p 3 A p D O A ϕ(rad)1 D BT B O 12 p20 P V O E C AA p0p/21 A F1 a/2 m1 O O t (s) xO B B V V02 p L 21 V F1 a/2 V1 pa/2 B 2V A M N B α B B N M M A A α N α P Q B a0 A y m2 m1 B O x α α A α A O C H B D h2 m2 h h1 B m1 B m2 C ∗ r F B ∗ m B m3 M α B Hình 19.22 O T A a4 O H h K I Hình 2.4 a3 a2 a1 h hO EA  S TB TB N v0 r Qr TA α r A A TA P TB r rh TA T PA B  PAA PB B P2 l D m1 P2 r PB  B α B   C   O P α   C A B F G A G E D C D B A B M G E D C h α C B C D A D D M O A C z β T1 B T2 A A hα αα N K b O BD φ y Q D x AA A m AA M m C m m A E 2a A B B h • A C A Hình 5Hình  B v A R B α β h R HH α0 H BH A C v O α C α vy Mv A A B R B h M A B x  α v' h B  B v '−v x(cm) P1 P2 2,5 O -2 h t(s) Ag Fe h h h H A E F α C hE hA m2 B D O B H C D m1 A B A ... y m2 m1 B O x α α A α A O C H B D h2 m2 h h1 B m1 B m2 C ∗ r F B ∗ m B m3 M α B Hình 19.22 O T A a4 O H h K I Hình 2.4 a3 a2 a1 h hO EA  S TB TB N v0 r Qr TA α r A A TA P TB r rh TA T PA B... O A C z β T1 B T2 A A hα αα N K b O BD φ y Q D x AA A m AA M m C m m A E 2a A B B h • A C A Hình 5Hình  B v A R B α β h R HH α0 H BH A C v O α C α vy Mv A A B R B h M A B x  α v' h B  B v
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10, Hình vẽ cho bài tập Vật Lý 10,