0

Môn tác phẩm kinh điển tư tưởng của lê nin về xây dựng đảng vô sản kiếu mới trong tác phấm một bước tiến, hai bước lùi

23 554 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2017, 15:02

PHẦN A. MỞ ĐẦUKe tục sự nghiệp của c. Mác Ph Anghen, các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, Lênin không chỉ vận dụng sáng tạo học thuyết của các ông vào hoàn cảnh cụ thể của nước Nga, thực hiện thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, mà còn bảo vệ và phát triển xuât sắc toàn diện lý luận đó trong điều kiện mới, góp phần làm giàu kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác. Tư tưởng của Lênin về Đảng kiểu mới và xây dựng Đảng cộng sản cầm quyền chính là sự bảo vệ và phát triển sáng tạo, độc đáo học thuyết Mác vế Đảng cách mạng trong điều kiện nước Nga những năm đầu của thế kỷ XX. Là lãnh tụ của giai cấp công nhân quốc tế, được hội đủ những phấm chất thông thái của một nhà khoa học vĩ đại và tầm nhìn chiến lược của nhà cách mạng thiên tài, từ khi bước vào hoạt động cách mạng, năm 1894, Lênin đã sớm nhận ra yêu cầu của cách mạng Nga cần sớm xây dựng một đảng mác xít chân chính “phải tổ chức một đảng công nhân xã hội chủ nghĩa”.Trong hàng loạt các tác phấm của mình, Lênin, một mặt đã tỏ rõ tháiđộ không khoan nhượng trước “chủ nghĩa kinh tế”, một biến dạng của chủ nghĩa cơ hội quốc tế ở Nga và chủ nghĩa xét lại đủ mọi màu sắc để bảo vệ chủ nghĩa Mác; mặt khác, đã luận chứng về vai trò không thể có một lý luận nào ngoài chủ nghĩa Mác đối với đảng cách mạng và đối với phong trào cách mạng. Lê nin viết “Không thể có một đảng xã hội chủ nghĩa vững mạnh, nếu không có lý luận cách mạng để đoàn kết những người xã hội chủ nghĩa lại, để họ rút ra từ trong lý luận đó tất cả những tín điều của họ và đem áp dụng những tín điều đó vào những phương pháp đấu tranh và phương sách hành động của họ, và “không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng. Chỉ đảng nào được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có một khả năng làm tròn vai trò chiến sỹ tiên phong”. Đối với Đảng mác xít, theo Lênin, đảng mác xit là bộ phận, đồng thời là đội tiền phong có tổ chức và tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng chỉ có thể vững mạnh và đoàn kết nếu nó được xây dựng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác, theo nguyên tắc tập trung dân chủ; Đảng cộng sản phải là hiện thân cho mỗi liên hệ mật thiết với nhân dân lao động; Đảng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng trước những bước phát triển mới của cách mạng, có năng lực nắm bắt qui luật và khả năng đề ra và thực hiện đường lối cách mạng phù hợp yêu cầu phát triển của cách mạng. Những chỉ dẫn của Lênin cũng chính là những định hướng, những nguyên tắc để xây dựng Đảng kiểu mới, Đảng cộng sản cầm quyền.Trong hoàn cảnh thực tiễn của phong trào cách mạng thế giới lúc bấy giờ, những tư tưởng về Đảng kiểu mới của Lê nin có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nú như ngọn đuốc soi đường cho phong trào cách mạng đang lâm vào khủng hoảng thoái trào. Cách mạng Xã hội chủ nghĩa đã thắng lợi, phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, và cũng đã trải qua những khó khăn, có những bước thụt lùi, song những tư tưởng của Lê nin thì còn nguyên giá trị, nó là kim chỉ nam, là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của một Đảng cách mạng chân chính. Nhận thức được giá trị to lớn của những tư tưởng đó và trong điều kiện Đảng cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo nhân dân cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội hiện nay, em chọn đề tài: “ tư tưởng của Lê nin về xây dựng Đảng vô sản kiếu mới trong tác phấm một bước tiến, hai bước lùi” làm tiểu luận. PHẦN A MỞ ĐẦU Ke tục nghiệp c Mác- Ph Anghen, nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, Lênin không vận dụng sáng tạo học thuyết ông vào hoàn cảnh cụ thể nước Nga, thực thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, mà bảo vệ phát triển xuât sắc toàn diện lý luận điều kiện mới, góp phần làm giàu kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác Tư tưởng Lênin Đảng kiểu xây dựng Đảng cộng sản cầm quyền bảo vệ phát triển sáng tạo, độc đáo học thuyết Mác vế Đảng cách mạng điều kiện nước Nga năm đầu kỷ XX Là lãnh tụ giai cấp công nhân quốc tế, hội đủ phấm chất thông thái nhà khoa học vĩ đại tầm nhìn chiến lược nhà cách mạng thiên tài, từ bước vào hoạt động cách mạng, năm 1894, Lênin sớm nhận yêu cầu cách mạng Nga cần sớm xây dựng đảng mác xít chân “phải tổ chức đảng công nhân xã hội chủ nghĩa” Trong hàng loạt tác phấm mình, Lênin, mặt tỏ rõ thái độ không khoan nhượng trước “chủ nghĩa kinh tế”, biến dạng chủ nghĩa hội quốc tế Nga chủ nghĩa xét lại đủ màu sắc để bảo vệ chủ nghĩa Mác; mặt khác, luận chứng vai trò có lý luận chủ nghĩa Mác đảng cách mạng phong trào cách mạng Lê -nin viết “Không thể có đảng xã hội chủ nghĩa vững mạnh, lý luận cách mạng để đoàn kết người xã hội chủ nghĩa lại, để họ rút từ lý luận tất tín điều họ đem áp dụng tín điều vào phương pháp đấu tranh phương sách hành động họ, “không có lý luận cách mạng có phong trào cách mạng Chỉ đảng lý luận tiên phong hướng dẫn có khả làm tròn vai trò chiến sỹ tiên phong” Đối với Đảng mác xít, theo Lênin, đảng mác xit phận, đồng thời đội tiền phong có tổ chức tổ chức cao giai cấp công nhân nhân dân lao động Đảng vững mạnh đoàn kết xây dựng tảng chủ nghĩa Mác, theo nguyên tắc tập trung dân chủ; Đảng cộng sản phải thân cho liên hệ mật thiết với nhân dân lao động; Đảng phải có lĩnh trị vững vàng trước bước phát triển cách mạng, có lực nắm bắt qui luật khả đề thực đường lối cách mạng phù hợp yêu cầu phát triển cách mạng Những dẫn Lênin định hướng, nguyên tắc để xây dựng Đảng kiểu mới, Đảng cộng sản cầm quyền Trong hoàn cảnh thực tiễn phong trào cách mạng giới lúc giờ, tư tưởng Đảng kiểu Lê - nin có ý nghĩa vô quan trọng, nú đuốc soi đường cho phong trào cách mạng lâm vào khủng hoảng thoái trào Cách mạng Xã hội chủ nghĩa thắng lợi, phát triển mạnh mẽ toàn giới, trải qua khó khăn, có bước thụt lùi, song tư tưởng Lê - nin nguyên giá trị, kim nam, tảng cho tồn phát triển Đảng cách mạng chân Nhận thức giá trị to lớn tư tưởng điều kiện Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân nước lên Chủ nghĩa xã hội nay, em chọn đề tài: “ tư tưởng Lê - nin xây dựng Đảng vô sản kiếu tác phấm bước tiến, hai bước lùi” làm tiểu luận PHẦN B NỘI DƯNG I HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA TÁC PHẨM Năm 1898, Đại hội lần thứ Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga tuyên bố thành lập Đảng, thực tế chưa hình thành, lúc Đảng chưa có cương lĩnh, điều lệ Trung ương Đảng bị bắt, Đảng lâm vào tình trạng vô khó khăn, lộn xộn tư tưởng, phân tán tổ chức, tư tưởng: phái “kinh tế” phủ nhận vai trò lý luận cách mạng, phủ nhận vai trò Đảng, sùng bái tính tự phát phong trào công nhân, coi đấu tranh kinh tế tất tổ chức: Đảng bao gồm nhiều nhóm riêng biệt, phân tán địa phương, không liên hệ mặt tổ chức thiếu quan lãnh đạo tập trung thống Sau Đại hội I năm 1898 Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga rơi vào tình trạng vô khó khăn, hoàn cảnh Lê - nin viết tác phẩm “làm gỡ” hàng loạt báo khác để đấu tranh mặt lý luận chống lại phái “kinh tế” tạo thống mặt lý luận, cương lĩnh, sách lược Đảng Sau quan điếm hội chủ nghĩa phái kinh tế bị đánh bại Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga, Lê - nin tiến hành triệu tập Đại hội II Đảng vào tháng 7-1903 Đại hội có nhiệm vụ thông qua cương lĩnh điều lệ, bầu Ban chấp hành trung ương, kiện toàn quan ngôn luận Đảng phải “thành lập Đảng chân nguyên tắc sở tổ chức báo tia lửa nêu lên thảo r a T r o n g Đai hội diễn đấu tranh gay gắt hai phái Bôn - sê - vích Men-sê-vích, cuối phần thắng thuộc phái Bôn - sê -vích, Ban chấp hành thành lập, ban biên tập báo “tia lửa” thành lập Đây bước tiến lớn phong trào công nhân Nga người dân chủ Tuy nhiên sau phái Men-sê-vích phản lại kết Đại hội, chiếm tờ báo bịa đặt nói xấu Lê - nin người Bôn- sê-vích Thực tiễn đặt cho Lê nin người Bôn - sê - vích nhiệm vụ phải đánh bại bọn hội xét lại, bảo vệ chủ nghĩa Mác vê mặt tổ chức đảng Trong tình hình đó, từ tháng đến tháng năm 1904 Thụy Sĩ Lê - nin viết tác phẩm “một bước tiến, hai bước lùi” II NỘI DUNG CHÍNH CỦA TÁC PHẨM Trong tác phẩm “một bước tiến, hai bước lùi” Lê nin phân tích, làm rõ nguồn gốc, diễn biến, ý nghĩa đấu tranh Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga, vạch trần âm mưu thủ đoạn bọn hội chủ nghĩa, xét lại, khẳng định nguyên tắc tổ chức Đảng theo kiếu mới- Đảng giai cấp công nhân, chứkhông phải đảng đội quân ô hợp, tổ chức kỷ luật Diễn biến Đại hội II, thành phần triệu tập gồm 51 đại biểu 26 tổchức đảng, có mặt tham dự Đại hội 43 đại biểu Do thành phần tham gia Đại hội phức tạp nên từ đầu phân thành nhiều phái khác Nhóm “tia lửa” gồm 33 đại biểu Lê - nin đứng đầu Nhưng đến Đại hội nhóm phân thành hai: phái thiểu số phái đa số Phái đa số gọi Bôn - sê - vích Lê - nin đứng đầu, chiếm 24 người, lãnh thổ Trong nhóm chống “tia lửa” có đại biểu phái nghiệp công nhân Họ chống lại nguyên tắc báo “tia lửa” mặt cương lĩnh, sách lược tố chức Ba nhóm lưng chừng ngả nghiêng, gồm đại biếu nhóm công nhân miền Nam, nhóm miệng thừa nhận báo tia lửa, đồng thời lại có kế hoạch riêng, họ không vững vàng nguyên tắc Ngoài nhóm nhỏ có số nhóm nhỏ khác phụ thuộc vào nhóm công nhân miền Nam có chung lập trường hội Sự tồn từ đầu nhóm với khuynh hướng trị khác nguồn gốc đấu tranh hai khuynh hướng: khuynh hướng cách mạng khuynh hướng hội suốt trình Đại hội sau Đại hội tất vấn đề cương lĩnh, sách lược điều lệ Nội dung chủ yếu tác phẩm “ bước tiến, hai bước lùi” chia làm bốn phần: - Phần thứ nhất: Trong phần đề cập đến việc chuẩn bị Đại hội ý nghĩa việc phân chia phe phái Đại hội Vạch trần luận điệu phái Men - sê - ví ch việc phủ nhận Đại hội: “ Đại hội thần thánh nghị Đại hội thiêng liêng''’ vạch trần luận điệu cho rằng, việc phân nhóm trị đại hội “mảnh khỏe trị cỏ tính chất tiểu tổ” người theo phái đa số Lê - nin khẳng định: tồn phe phái nguồn gốc đấu tranh Đại hội có phân rõ phái đa số phái thiểu số hiểu sắc thái trị phái Lê - nin vạch rõ thái độ lật lọng, không kiên định phái Men - sê - vích thất bại Đại hội phái quay lại phủ nhận Nghị Đại hội - Phần thứ hai: Trong phần Lê - nin thông qua đấu tranh Đại hội để phân tích rõ sắc thái trị phe phái Đại hội Và quan trọng Lê - nin đập tan luận điệu Mác - tốp y cho bị cáo buộc tội oan hội chủ nghĩa - Phần thứ ba: Ở phần này, Lê - nin vạch trần hành động phai thiểu số sau Đại hội, quan điểm hội chủ nghĩa mặt tổ chức, phê phán thái độ nhân nhượng thiếu nguyên tắc Plekhnop - Phần thứ tư: Lê - nin phác họa lại cách tổng quát phát triển khủng hoảng Đảng quy luật phát triến Lê - nin rằng: có phát triến quanh co, có bước lùi lại đảng giai cấp vô sản đến thắng lợi, lập Đảng chân cách mạng thống tư tưởng giai cấp công nhân dựa sơ chủ nghĩa Mác, củng cố thống vật chất tổ chức III TƯ TƯỞNG CỦA LÊ-NIN VÈ XÂY DựNG ĐẢNG VÔ SẢN KIỂU MỚI TRONG TÁC PHẨM “MỘT BƯỚC TIẾN, HAI BƯỚC LÙI” Cơ sở lý luận chung 1.1 Khái niệm Đảng Đảng trị lực lượng trị tổ chức, lực lượng tập hợp công dân có chung khuynh hướng trị, nhằm hướng tới mục tiêu định, nhằm mục đích tham gia quyền, đồng thời thay đổi chương trình hoạt động để thực mục tiêu Khái niệm Đảng cộng sản Đảng Cộng sản đội tiên phong giai cấp công nhân, giai cấp vô sản, đại biểu trung thành quyền lợi giai cấp công nhân, nhân dân lao động Lấy chủnghĩa Mác - Lênin làm tảng tư tưởng Mục đích Đảng cộng sản đánh bại chủ nghĩa tư bản, giải phóng giai cấp công nhân nhân dân lao động giới khỏi ách áp bóc lột chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội mới, tự bình đăng, người không chịu áp bức, bất công Đó xã hội Xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa Cộng sản Nội dung xây dựng Đảng Xây dựng Đảng nhiệm vụ trọng tâm, then chốt mà Đảng ta quan tâm trọng phát triển Ngay từ thành lập Đảng nay, chưa lúc Đảng ta nhãng việc mạnh công tác xây dựng Đảng ba mặt: trị, tư tưởng tổ chức Bởi có làm tốt công tác Đảng tồn phát triển được, Đảng có lực lãnh đạo sức chiến đấu tốt, chống lại âm mưu hành động phá hoại kẻ thù, thực thắng lợi công xây dựng Chủ nghĩa xã hội Trong công tác xây dựng Đảng, nội dung thể ba măt: - Xây dựng Đảng chỉnh trị: việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, gắn chặt lý luận với thực tiễn cách mạng Việt Nam để nâng cao lực hoạch định đường lối cách mạng, góp phần phát triển lý luận Mác - Lê nin, soi sáng đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều cốt yếu Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Lập trường nguyên tắc Đảng kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội để tìm hình thức bước phù hợp, chống biểu chủ quan, giáo điều biểu hội Đảng mầu sắc - Xây dựng Đảng tư tưởng: trình đưa ý thức Xã hội chủ nghĩa vào Đảng, làm cho tư tưởng thấm sâu vào tổ chức đảng cá nhân đảng viên Đảng, biến thành niềm tin, lý tưởng, mục đích sống, đạo đức hoạt động tổ chức đảng đảng viên cấp, ngành Xây dựng Đảng tư tưởng tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam, rút học kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác giáo dục trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhân dân - - Xây dựng Đảng tổ chức: xây dựng hệ thống tổ chức từ xuống theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình phê bình, có kỷ luật tự giác nghiêm minh, giữ gìn đoàn kết thống Đảng Đảng luôn chăm lo xây dựng đội ngũ kế cận theo hướng trọng lĩnh trị, đạo đức tài năng; nâng cao sức chiến đấu tổ chức sở Đảng, thường xuyên giáo dục niên để tạo nguồn phát triển Đảng Để bảo đảm thống ý chí hành động Đảng kiên đấu tranh chống tượng độc đoán, dân chủ hình thức, cục bộ, chia rẽ, bè phái, tiếp tục đối phương thức nâng cao lực lãnh đạo hệ thống trị, phát huy vai trò hiệu lực quản lý nhà nước Tổ chức Đảng đảng viên hoạt động khuôn khổ hiến pháp, pháp luật Đảng thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra để xây dựng Đảng vững mạnh Xây dựng Đảng trị, tư tưởng tổ chức ba mặt tổng thể công tác xây dựng Đảng, chúng có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau, sở, tiền đề, hệ nhau, thúc đẩy vận hành, bảo đảm cho Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiền phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiền phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biếu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc 2 Tư tưởng Lê-nin xây dựng Đảng kiểu tác phẩm “một bước tiến, hai bước lùi” 2.1 Đảng đội tiên phong giai cấp công nhân: Nguyên lý Đảng đội tiên phong giai cấp công nhân Mác-Ăngghen nêu Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản năm 1848 Lúc này, vị để chống lại quan điểm phái Mensêvích chủ trương xóa nhòa ranh giới Đảng giai cấp, coi Đảng giai cấp một, Lênin khẳng định lại: Đảng “ đội tiên phong giai cấp công nhân, với toàn giai cấp” Người rõ rằng, người nghĩ chế độ tư chủ nghĩa, gần hết toàn giai cấp hay toàn giai cấp ngày Học viên: Hà Công Hợp Lớp XDĐ& CQNNK31 Thanh Hóa đủ sức vươn lên đến chỗ đạt trình độ giác ngộ tích cực đội tiên phong , Đảng dân chủ - xã hội người mắc bệnh Manilốp “chủ nghĩa theo đuôi” Dưới chế độ tư chủ nghĩa, tố chức công đoàn không đủ sức bao hàm gần hết hay toàn giai cấp công nhân Là đội tiên phong, Đảng trung thành tuyệt nghiệp giai cấp công nhân, có lý luận tiên phong có tộ chức chặt chẽ Vai trò tiên phong Đảng phải thể mặt tổ chức thống nhất, chặt chẽ ý chí hành động cách mạng, tiên phong gương mẫu người Đảng viên, kỷ luật chặt chẽ, tự giác nghiêm minh Đưa công thức Điều 1, Lênin bảo vệ tính tiên phong Đảng, nâng cao danh hiệu Đảng viên, phong ngừa tính chất phần tử hội vào Đảng, từ mà bảo vệ vai trò tiên phong Đảng tổ chức 2.2 Đảng phận cổ tổ chức giai cấp công nhân: Năm 1864, Quốc tế I thành lập, từ phong trào công nhân có tổ chức, đảng vô sản lãnh đạo Đó tiền đề, điều kiện tiên để phong trào công nhân phát triển, trưởng thành ngày mạnh đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư Nhưng trước yêu cầu tình hình mới, Quốc tế II vào thoái trào, phần tử hội, xét lại có ý đồ lái phong trào công nhân theo đường khác Chúng phủ nhận chuyên vô sản, phủ nhận đấu tranh trị, phủ nhận liên minh công nông, tán thành liên minh với giai cấp tư sản Trước tình hình thực tế đặt yêu cầu phải có đảng kiểu để dẫn dắt phong trào đấu tranh giai cấp vô sản, chống lại chủ nghĩa tư bản, chống lại phong trào cách mạng chuyển dần sang cải lương Lênin cho rằng: “Trong đấu tranh để giành chỉnh quyền, giai cấp vỏ sản vũ khí khác tổ chức Bị phân chia cạnh tranh vô phủ thịnh hành giới tư sản, bị đè nặng lao động nô lệ cho tư bản, luôn bị dìm sâu “tận đáy” cảnh khổ cực, quẫn thoái hóa, giai cấp vô sản trở thành lực lượng vỏ địch, ỉỷ này: thống tư tưởng giai cấp vô sản dựa sở nguyên lỷ chủ nghĩa Mác củng cố thống vật chất tổ chức” Sức mạnh giai cấp công nhân tổ chức, tổ chức quần chúng, giai cấp vô sản không hết, tổ chức lại, tất Lê-nin cho giai cấp vô sản thấy rằng, khó khăn nhiều mặt, luôn bị giai cấp tư sản bóc lột, có tổ chức tiên phong, trang bị lý luận cách mạng chủ nghĩa Mác giai cấp vô sản đứng lên chống lại giai cấp tư sản giành thắng lợi 2.3 Đảng hình thức tổ chức cao nhẩt giai cấp công nhân Theo Lê-nin, Đảng đội tiền phong, đội tiền phong có tổ chức chặt chẽ từ xuống mà tổ chức cao giai cấp công nhân Lê - nin viêt “ Đảng giai câp, toàn bộgiai cấp thời kỳ chiến tranh, thời kỳ nội chiến toàn giai cấp không trừ người cần phải hoạt động lãnh đạo Đảng, phải triệt để xiết thật chặt hàng ngũ chung quanh Đảng Sở dĩ, Đảng có trách nhiệm khả lãnh đạo tất tổ chức giai cấp công nhân, hướng hoạt động tất tổ chức giai cấp công nhân vào mục đích chung thủ tiêu chế độ bóc lột, xây dựng chế độ Xã hội chủ nghĩa Vì Đảng bao gồm phần tử tiên tiến giác ngộ cách mạng nhất, vũ trang lý luận khoa học và có tổ chức chặt chẽ Điều dự thảo Điều lệ Đảng đòi hỏi người đảng viên phải thừa nhận, cương lĩnh điều lệ Đảng, bắt buộc phải tham gia tổ chức Đảng, nhằm làm cho Đảng trởthành tổ chức cao giai cấp công nhân Lê nin đưa quan điểm nhằm chống lại quan điểm Mác - tốp khẳng định, giai cấp công nhân cần có tổ chức chặt chẽ lãnh đạo Khi có Đảng cách mạng chân lãnh đạo phong trào vô sản phát triển mạnh khắc phục tính tự phát phong trào đấu tranh 2.4 Đảng tồ chức theo chế độ tập trung: Chế độ tập trung đòi hỏi Đảng phải có điều lệ thống nhất, quan lãnh đạo thống nhất, số phục tùng số nhiều, cấp phục tùng cấp trên, toàn đảng phục tùng Đại hội Đảng toàn quốc Ban chấp hành Trung ương Chỉ có đảm bảo cho Đảng thật thống thật có sức mạnh Trước nguyên tắc chế độ tập trung Lênin xảy đấu tranh gay gắt phái "Tia lửa" với đại biểu phái Bun, nhóm nghiệp công nhân nhóm công nhân miền Nam thể rõ khuynh hướng trị hội chủ nghĩa Cuộc thảo luận chế độ tập trung, vấn đề thành phần Ban chấp hành Trung ương Những người chống phái "Tia lửa" "phái giữa" phản đối chế độ tập trung lẫn chế độ hai quan trung ương; coi chế độ phân quyền, gọi chế độ tập trung "gớm ghiếc" đưa đến chỗ tiêu diệt tổ chức sở thay vào Ban chấp hành Trung ương có quyền vô hạn, quyền can thiệp vô hạn vào việc, tổ chức có quyền cúi đầu theo lệnh lệnh từ ban xuống Họ chủ trương mở rộng thẩm quyền ban chấp hành địa phương, cụ thể Ban chấp hành "có quyền" tự "thay đổi số ủy viên mình" ban chấp hành *?*? Mân Nghiên cứu tác phâm kinh điên địa phương phải cán hoạt động địa phương bầu Sở dĩ họ phản đối chế độ tập trung gây bất lợi đến lợi ích "bản vị", lợi ích tiểu tổ phái Bun, nhóm "công nhân miền Nam", ban biên tập cũ báo "Tia lửa" Trong sau Đại hội, phần tử Mensêvích với loại hội khác kịch liệt chống lại chế độ tập trung Đảng, chúng phủ nhận thứ quyền lực nhằm kéo lùi Đảng trở lại thời kỳ phân tán Tìm cách phá hoại Đảng, không phục tùng nghị Đại hội định quan Trung ương Đảng hai phương pháp: phương pháp thứ nhất: phá rối toàn công tác đảng, làm hỏng việc, cố ý gây trở ngại cho việc mà không giải thích nguyên nhân; phương pháp thứ hai: tổ chức gây lộn; chúng phủ nhận thứ quyền lực nhằm kéo lùi Đảng thời kỳ phân tán, tiểu tổ "Chúng cho tổ chức đảng "công xưởng" kỳ quái; nguyên tắc phận phục tùng toàn thiểu số phục tùng đa số, họ cho "sự nô dịch"; phân công, quyền lãnh đạo quan Trung ương họ la lên biến người thành "những bánh xe đinh vít", nhắc tới Điều lệ tổ chức Đảng khiến họ khinh bỉ, miệt thị người ta hoàn toàn cho không cần đến Điều lệ Nếu theo nguyên tắc Lênin đề có nghĩa "thiết lập chế độ nông nô Đảng, biến Đảng thành nhà máy đứng đầu giám đốc (tức Ban chấp hành trung ương), biến Đảng viên thành "bánh xe lò xo guồng máy" Lênin người cộng sản chân đấu tranh bảo vệ vấn đề có tính nguyên tắc tổ chức đảng, Người khẳng định: "Trước Đảng ta chưa phải khối thức có tổ chức, mà tổng số nhóm riêng biệt đó, nhóm có quan hệ khác, tác động mặt tư tưởng Hiện nay, trở thành Đảng có tổ chức, điều có ý nghĩa tạo quyền lực, biến uy tín tư tưởng thành uy tín quyền lực, khiến cấp phải phục tùng cấp Đảng” Giai cấp vô sản có chế độ tập trung tuyệt đối có kỷ luật nghiêm minh, điều kiện để chiến thắng giai cấp tư sản Trong lập trường báo "Tia lửa" vấn đề tổ chức gắn chủ nghĩa Gi-rông-danh chủ nghĩa vô phủ quý tộc: bênh vực chế độ tự trị chống lại chế độ tập trung Trước tình hình Lênin vạch trần xu hướng chối cãi nhằm bênh vực chế độ tự trị, chống lại chế độ tập trung, đặc điểm có tính nguyên tắc chủ nghĩa hội vấn đề tổ chức Và lẽ tự nhiên chủ nghĩa hội mặt cương lĩnh gắn liền với chủ nghĩa hội sách lược gắn liền chủ nghĩa hội vấn đề tố chức Từ Lênin khắng định cần phải có thống tổ chức: "trong thời kỳ khôi phục thống thật Đảng dựa sở thống mà giải tán tiểu tổ lỗi thời quan tối cao tất nhiên Đại hội đảng, tức quan tối cao Đảng Đại hội tập hơp tất đại biếu tố chức tích cực lại cử quan trung ương Đại hội biến quan thành quan tối cao Đảng đến nhiệm kỳ đại hội sau” Như vậy, tác phấm Lênin coi nguyên tắc tập trung nguyên tắc cần phải toát toàn Điều lệ để phù hợp với hoàn cảnh lúc đấu tranh diễn nội Đó lúc quyền Sa hoàng không cho phép hoạt động công khai, nội Đảng đầy rẫy tượng phân tán, ngập ngừng, dự, lề lối thủ công nghiệp, tản mạn, không muốn phục tùng lãnh đạo thống ủy ban Trung ương Đại hội bầu ra, phái "Kinh tế", phái "Bun", sau bọn Mensêvích chống lại tất mà Đảng nêu Trong điều kiện vậy, nguyên tắc tập trung đảm bảo chắn ngăn ngừa phục hồi lối vô kỷ luật, lỏng lẻo tổ chức Người biểu chủ nghĩa cá nhân phần tử trí thức tham gia phong trào xã hội dân chủ là: "cái tâm lý người trí thức tư sản" tự cho số "những người lựa chọn", đứng tổ chức quần chúng kỷ luật quần chúng Lênin nhấn mạnh tập trung nghĩa xem nhẹ dân chủ, tập trung phải đôi với dân chủ, tập trung dân chủ hai mặt tách rời chế độ tổ chức đảng mácxít Ngay sau nội chiến kết thúc, Đảng Bôn sê vích Nga chủ trương không ngừng phát triển dân chủ Đảng Theo Lênin, điều kiện trị cho phép, thực chế độ bầu cử Đảng vô điều kiện, nói bênh vực chế độ tập trung có nghĩa bênh vực chế độ tập trung dân chủ 2.5 Đảng thân liên lạc đội tiên phong giai cấp công nhân quần chúng lao động: Đảng đội tiên phong giai cấp công nhân, muốn tồn tại, phát triển có đủ lực lượng, sức mạnh hoàn thành sứ mệnh lịch sử phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng Lênin viết: “muốn trở thành Đảng dân chủ xã hội, cần phải ủng hộ giai cap Mối liên hệ Đảng quần chúng chủ yếu, số liệu đảng nhiều hay định mà chất lượng đội ngũ đảng viên định, “các tổ chức đảng bao gồm người dân chủ - xã hội chân mà mạnh mẽ bao nhiêu, nội Đảng có tình trạng dao động không kiên đinh bao nhiêu, ảnh hưởng Đảng người quần chúng công nhân chung quanh Đảng vá chịu lãnh đạo Đảng, rộng rãi, nhiều mặt phong phú, hiệu nhiêu” Trong mối liên hệ với quần chúng, Đảng phải khắc phục khuynh hướng lệch lạc, vượt xa trình độ quần chúng, xa rời quần chúng Đồng thời khắc phục tình trạng theo đuôi, hạ thấp trình độ Đảng xuống ngang hàng trình độ quần chúng Lê nin viết: “chúng ta lừa dối mình, nhắm mắt trước nhiệm vụ bao la chúng ta, thu hẹp nhiệm vụ lại, quen khác đội tiên phong tất số đông quần chúng hướng theo đội tiên phong đó; quên đôi tiên phong có nghĩa vụ thường xuyên phải nâng tầng lớp ngày đông đảo lên trình độ tiên tiến ấy” 2.6 Phê bình tự phê bình quy luật phát trìến Đảng Theo Lênin, Đảng phải luôn tự phê bình phê bình tự vạch sai lầm khuyết điểm, phân tích rõ nguyên nhân tìm cách sửa chữa Lênin coi quan trọng để xem xét Đảng có thật Đảng mác xít chân hay không Một đảng mà tìm sai lầm, công khai thừa nhận sai lầm, phân tích hoàn cảnh đẻ sai lầm, nghiên cứu cẩn thận biện pháp để sửa chữa sai lầm dấu hiệu chứng tỏ đảng nghiêm túc, đảng làm tròn nghĩa vụ Trong tác phẩm này, Lênin vạch mặt phái Mensêvích lợi dụng phê bình phê bình vô nguyên tắc “ngồi lê đôi mách bên đại hội” Người cho hành vi vu khống, hành động thiếu nhân cách Và Lê - nin đấu tranh vạch trần âm mưu Mác - tốp lợi dụng việc tranh luận đại hội để kéo phong trào theo đường hội, cải lương Tư tưởng phê bình tự phê bình Lênin phát triển tổ chức với xây dựng Đảng trị xây dựng Đảng tư tưởng Riêng công tác xây dựng Đảng tổ chức, nguyên lý xây dựng Đảng kiểu Lê - nin cho thấy: công tác xây dựng Đảng, phải xây dựng điều lệ Đảng thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, quan lãnh đạo thống từ trung ương tới sở, có uy tín có tính chất quyền lực Người đảng viên phải có ý thức tổ chức kỷ luật, cho dù cương vị người đảng viên phải tham gia tố chức Đảng, coi Đảng tổ chức vô phủ, tự vô điều kiện, phải chịu quản lý, giám sát tổ chức Đảng Trong hoàn cảnh phức tạp khó khăn tình hình thực tế tư tưởng Lê - nin xây dựng Đảng vô sản kiểu đặt sở cho sựnghiệp xây dựng Đảng cộng sản Liên Xô Đảng cộng sản nước Nó có đóng góp lớn lao cho phong trào cách mạng giai cấp công nhân toàn giới Từ tới nay, phong trào cách mạng giới có nhiều biến đổi to lớn song tư tưởng Lê - nin nguyên giá trị thực tiễn Ý nghĩa vận dụng Đảng ta nguyên lý tổ chức xây dựng Đảng vô sản kiểu mói tác phẩm “Một bước tiến, hai bước lùi”: 3.1 Ỷ nghĩa: mặt lý luận: Lênin kế thừa phát triển học thuyết Đảng chủ nghĩa Mác, vạch cách đầy đủ hoàn chỉnh nguyên tắc đảng cách mạng giai cấp vô sản Trong suốt đời hoạt động cách mạng, Người không ngừng tuyên truyền, giáo dục, truyền bá, vận dụng quan điểm lý luận Mác vào thự tiễn phong trào đấu tranh giai cấp công nhân Nga, chúng minh tính đắn, tính cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác bước tiến không ngừng phong trào cách mạng đạo, định hướng học thuyết đảng vô sản kiểu Thông qua đấu tranh chống chủ nghĩa hội để thống phong trào cách mạng giai cấp công nhân Nga, Lênin luận giải cách sâu sắc rút nguyên lý xây dựng Đảng tổ chức: Đảng phận có tổ chức giai cấp công nhân, Đảng hình thức tổ chức cao giai cấp công nhân, Đảng tổ chức theo chế độ tập trung, tự phê bình phê bình quy luật phát triển Đảng Là sở lý luận cho quan trọng để xây dựng đảng cách mạng Bônsêvích vững mạnh mặt tổ chức, tư tưởng trị, khẳng định Đảng đội tiên phong có tổ chức, lãnh đạo phong trào cách mạng kiếu giai cấp công nhân mặt thực tiễn: nguyên lý tổ chức xây dựng Đảng vô sản kiểu tác phẩm góp phần to lớn việc vạch trần chất hội chủ nghĩá người hội chủ nghĩa Máctốp, Ácxenrốt coi thường hạ thấp ý nghĩa vấn đề tổ chức Đẳng, vấn đề tập trung thống phong trào công nhân, chủ trương đảng viên Đảng không cần tham gia sinh hoạt tổ chức đảng, không cần chấp hành nghị phục tùng kỷ luật Đảng Đảng không cần thành tổ chức, không cần có hình thù rõ rệt, lờ mờ ô hợp, giáng đòn chủ nghĩa hội Nga giới Nguyên lý tổ chức xây dựng Đảng vô sản kiểu Lênin rõ giai cấp vô sản cần sinh hoạt tổ chức Đảng, tổ chức đảng lấy nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc sinh hoạt, tự phê bình phê bình quy luật phát triển Đảng Đối với Đảng cộng sản Việt Nam nguyên lý tổ chức xây dựng Đảng vô sản kiểu Lênin đến nguyên giá trị, dẫn có tính nguyên tắc trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng Việc nghiên cứu tư tưởng Lênin góp phần xây dựng Đảng ta ngày vững mạnh, xứng đáng người lãnh đạo cách mạng Việt Nam Góp phần tăng cường kỷ kuật Đảng, thực nghiêm minh Đảng Mỗi đảng viên phải sinh hoạt tổ chức Đảng, phải tuyệt đối trung thành vói lý tưởng Đảng, phải tuân thủ cương lĩnh, Điều lệ Đảng, kiên chống lại phần tử hội chống phá Đảng, đưa người không đủ tư cách đảng viên khỏi Đảng làm cho Đảng ta đạo đức, văn minh 3.2 Vận dụng Đảng cộng sản Việt Nam nguyên lý tổ chức xây dựng Đảng vô sản tác phẩm "Một bước tiến, hai birởc lùi" việc xây dựng chỉnh đon Đảng nay: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, giáo dục rèn luyện Đảng ta, người vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin xây dựng Đảng vào điều kiện cụ thể nước ta để giải đắn vấn đề đặt trình xây dựng Đảng Người quán triệt nguyên tắc Đảng Dưới lãnh đạo Ban chấp hành Trung ương Đảng, toàn Đảng khối thống ý chí hành động, có trí cao đường lối trị, tư tưởng tổ chức, thực thắng lợi mục tiêu cách mạng Người rõ: lãnh đạo, cấp đảng phải thực nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Mọi việc bàn bạc cách dân chủ tập thể Khi định rồi, phân phối công tác phải rạch ròi, giao cho đông chí phụ trách làm đến nơi đến chốn Người nói, dân chủ phải đôi với tập trung, "phải kiên quyêt thực hành kỷ luật, tức cá nhân phải tuyệt đối phục tùng tố chức, số phục tùng số nhiều, cấp phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương Người dặn, Đảng ta phải chống lại biểu tập trung quan liêu, độc đoán, dân chủ hình thức, đồng thời chống lại biếu phân tán, cục bộ, hẹp hòi, bè phái, vô tố chức, kỷ luật Người không nói tập trung dân chủ mà gương mẫu thực nguyên tắc Ngay từ đời, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức Đảng Mặc dù tác phẩm (viết năm 1904), Lênin chưa đề cập đến nguyên tắc tập trung dân chủ mà nói tập trung dân chủ, chúng có mối liên hệ tác động qua lại Cho đến năm 1905, Người dùng thuật ngữ tập trung dân chủ tư tưởng Lênin nguyên tắc tập trung dân chủ mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam Tập trung Đảng có nghĩa là: Đảng cộng sản Việt Nam phải có Cương lĩnh cách mạng chung, mục tiêu đường cách mạng phải đảng viên tố chức quán triệt Trong Đảng phải có điều lệ thống nhất, thể tiêu chuẩn sinh hoạt mà tổ chức đảng viên phải tuân theo Đảng phải có quan cao lãnh đạo tổ chức đảng công tác đảng viên toàn Đảng Tập trung đòi hỏi phải có kỷ luật thống nhất, đảng viên tổ chức đảng phải tuân thủ tiêu chuẩn sinh hoạt Đảng, có ý thức phục tùng nghị Đảng Dân chủ Đảng có nghĩa là: tất đảng viên bình đẳng, tự thảo luận công việc Đảng Cơ quan lãnh đạo cấp Đảng bầu cử lập Cơ quan lãnh đạo phải báo cáo công việc chịu trách nhiệm hoạt động Thực chế độ tập thể lãnh đạo, thực chế độ tự phê bình phê bình Chỉ đảng viên tự giác thảo luận giải tất công việc đảng, kể thành lập quan lãnh đạo sức mạnh Đảng thể hiện, tính tích cực đảng viên nâng cao Điều Điều lệ Đảng quy định nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ: quan lãnh đạo cấp Đảng bầu cử lập ra, thực tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; quan lãnh đạo cao Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc, quan lãnh đạo cấp đại hội đại biêu đại hội đảng viên, hai kỳ đại hội quan lãnh đạo Đảng Ban chấp hành Trung ương, cấp ban chấp hành đảng bộ, chi bộ; cấp ủy cấp báo cáo tình hình hoạt động đến tổ chức đảng trực thuộc, thực tự phê bình phê bình; tố chức đảng đảng viên phải chấp hành nghị Đảng Thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, tổ chức toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc Ban chấp hành Trung ương; nghị quan lãnh đạo Đảng có giá trị thi hành có nửa số thành viên quan tán thành, đảng viên có ý kiến thuộc thiểu số bảo lưu báo cáo lên cấp ủy cấp Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị Đảng; tổ chức đảng định vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn mình, song không trái với nguyên tắc, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước nghị cấp Đảng ta xác định nguyên tắc tập trung dân chủ thống biện chứng giữa hai mặt tập trung dân chủ Dân chủ điều kiện, tiền đề tập trung, tập trung sở, đảm bảo cho dân chủ thực Chỉ điều kiện dân chủ Đảng phát huy cao tạo sức mạnh toàn Đảng Ngược lại, điều kiện có tổ chức cao, tính kỷ luật chặt chẽ, thừa nhận lãnh đạo thống Đảng đảng viên thực nghĩa vụ quyền lợi Tập trung dân chủ hai mặt thống với nhau, dân chủ mà tập trung định biến Đảng vô sản thành khối tập hợp mơ hồ, thống nội bộ, tính toàn tính tổ chức, vai trò lãnh đạo giai cấp vô sản toàn thể nhân dân lao động Trong tình hình nay, để thực nguyên tắc tập trung dân chủ cách đắn, việc phải hiểu chất, nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ, mối quan hệ biện chứng hai mặt tập trung dân chủ, điều định phải bảo đảm thực tế phải có chế đúng, có quy định cụ thể phải có tinh thần đấu tranh kiên để thực quy chế, quy định Nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ phải "thể chế hóa", "pháp luật hóa" thành Điều lệ, quy chế để thực Vì cần tiếp tục phát huy dân chủ, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo tổ chức Đảng đảng viên Thực tập trung thống sở mở rộng phát huy dân chủ Hoàn thiện thực tốt chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách cấp ủy tố chức Đảng từ Trung ương đến chi Giữ vững nếp tự phê bình phê bình nội Đảng vận động quần chúng góp ý ý phê bình cán bộ, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đảng mácxít - lêninnít chân thực đắn nguyên tắc tập trung dân chủ Đảng tạo sức mạnh to lớn đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến tự phê bình phê bình, Người thường dặn cán bộ, đảng viên: người ngày phải thiết thực kiểm điểm đồng chí thấy khuyết điểm phải kiên tự súa chữa giúp đồng chí sửa chữa.nên Báo cáo trị Đại hội II Đảng, Người khẳng định: "về luật phát triển, Đảng Lao động Việt Nam dùng đường lối phê bình tự phê bình để giao dục đảng viên, giáo dục quần chúng" Người cho rằng, không kiên sửa chữa khuyết điểm, giấu giếm bệnh tật mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày nặng, nguy đến tính mệnh "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm Đảng hỏng Một Đảng cỏ gan thừa nhận khuyết điểm mình, vạch rõ đó, đâu mà có khuyết điểm, xét rồ hoàn cảnh sinh khuyết điểm đó, tìm kiếm cách để sửa chữa khuyết điểm đỏ Như Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắn, chân chính" Tại đại hội I (1935) Đảng ta phát động mở rộng tự trích Bôn sê vích cấp ủy đảng để nghiên cứu, học tập ưu điểm, tìm khuyết điểm mà tránh Bước vào lãnh đạo công đổi mới, Đảng ta nghiêm túc khắc phục tự phê bình sai lầm khuyết điểm Trong Hội nghị Trung ương (lần 2) khóa VIII, Đảng ta định tiến hành vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tự phê bình phê bình Nội dung tự phê bình phê bình Đảng bao gồm toàn hoạt động Đảng cán bộ, đảng viên Phê phán quan điểm lệch lạc, sai trái, tệ nạn gia trưởng, độc đoán, quan liêu, tham nhũng nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân cán đảng viên, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức đảng Hình thức tự phê bình phê bình Đảng bao gồm tự phê bình phê bình cấp cấp dưới, cấp với cấp trên; cán bộ, đảng viên phê bình cán lãnh đạo, quản lý tổ chức đảng, quan, đơn vị phê bình cung cấp Phương pháp tự phê bình phê bình phải cứng rắn nguyên tắc, mềm dẻo khéo léo cách thức tiến hành, phải thể rõ đặc tính tự phê bình phê bình Đảng Phải biết xử tế nhị, không làm cho họ khó chịu nản lòng họ tiếp thu sửa chữa khuyết điểm nhanh chóng Đe nâng cao chất lượng tự phê bình phê bình cần nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa đặc tính tự phê bình phê bình Đảng Thực tốt dân chủ Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, quy định tự phê bình phê bình, tiếp tục đưa tự phê bình phê bình thành nếp thường xuyên Tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận trị, trinh độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ Kết hợp chặt chẽ tự phê bình phê bình Đảng với phê bình nhân dân Gắn tự phê bình với công tác kiểm tra, tra xử lý, tăng cường theo dõi, giúp đỡ cấp PHÀN c KẾT LUẬN Tác phẩm “một bước tiến, hai bước lùi”, Lê - nin viết cách 100 năm, song nguyên lý xây dựng Đảng cách mạng chân giai cấp vô sản nguyên giá trị Những tư tưởng Lê nin giúp cho phong trào cộng sản công nhân quốc tế vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng cho đảng cách mạng chân chính, đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư Những nguyên lý xây dựng Đảng vô sản kiểu củng cố đảng công nhân - dân chủ xã hội Nga, tiền thân Đảng cộng sản Liên xô sau Nó làm tiền đề vững cho thắng lợi sau giai cấp vô sản, mà tiêu biểu Cách mạng tháng Mười vĩ đại Ngày nay, phong trào cộng sản công nhân quốc tế không diễn mạnh mẽ trước, chủ nghĩa xã hội gặp phải không khó khăn trình phục hồi sau biến động to lớn Liên xô Đông Âu năm cuối kỷ XX Song tư tưởng Lê - nin định hướng cho Đảng cách mạng chân Đối với Đảng cộng sản Việt Nam việc lấy nguyên tắc tập trung - dân chủ nguyên tắc xây dựng tố chức Đảng, quán triệt tư tưởng Lê-nin Với lãnh đạo đắn Đảng, với “cẩm nang thần kỳ” chủ nghĩa Mác - lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta không ngừng tự chỉnh đốn nâng cao sức chiến đấu cho Đảng, qua lãnh đạo đất nước ta ngày phát triển, thu nhiều thành to lớn nghiệp xây dựng đất nước tiếp tục vững bước đường lên Chủ nghĩa xã hội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê - nin toàn tập, t8 Nxb Mát - - va 1979; Giáo trình giới thiệu tác phấm C.Mác, Ănghen,V.I.Lê- nin, Hồ Chí Minh xây dựng Đảng quyền nhà nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001; Giáo trình phong trào lịch sử cộng sản công nhân quốc tế - Học viện báo chí tuyên truyền; Quá trình đổi tư lý luận Đảng từ 1986 đến nay- Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội, 2006 Giáo trình xây dựng Đảng tư tưởng, trị, tổ chức - Học viện báo chí truyền truyền ... đảng Trong tình hình đó, từ tháng đến tháng năm 1904 Thụy Sĩ Lê - nin viết tác phẩm một bước tiến, hai bước lùi II NỘI DUNG CHÍNH CỦA TÁC PHẨM Trong tác phẩm một bước tiến, hai bước lùi Lê. .. thống vật chất tổ chức III TƯ TƯỞNG CỦA LÊ -NIN VÈ XÂY DựNG ĐẢNG VÔ SẢN KIỂU MỚI TRONG TÁC PHẨM “MỘT BƯỚC TIẾN, HAI BƯỚC LÙI” Cơ sở lý luận chung 1.1 Khái niệm Đảng Đảng trị lực lượng trị tổ chức,... với xây dựng Đảng trị xây dựng Đảng tư tưởng Riêng công tác xây dựng Đảng tổ chức, nguyên lý xây dựng Đảng kiểu Lê - nin cho thấy: công tác xây dựng Đảng, phải xây dựng điều lệ Đảng thống nhất,
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn tác phẩm kinh điển tư tưởng của lê nin về xây dựng đảng vô sản kiếu mới trong tác phấm một bước tiến, hai bước lùi, Môn tác phẩm kinh điển tư tưởng của lê nin về xây dựng đảng vô sản kiếu mới trong tác phấm một bước tiến, hai bước lùi,

Từ khóa liên quan