0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp việt nam (tt)

27 273 1
  • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp việt nam (tt)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2017, 11:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62.34.01.02 PHAN THANH HIỆP HÀ NỘI, NĂM 2017 LUẬN ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS NGUYỄN ĐÌNH THỌ Phản biện 1: PGS, TS ĐINH TRỌNG THỊNH Phản biện 2: PGS, TS NGUYỄN HỮU ÁNH Phản biện 3: PGS, TS LÊ THỊ KIM NHUNG Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp trường họp Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện trường Đại học Ngoại thương LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Nội dung chủ đạo luận án nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp (DNSXCN) Việt Nam Vấn đề cấu trúc vốn doanh nghiệp chưa khái niệm cách thống Tuy nhiên, kế thừa hầu hết nghiên cứu trước giới Việt Nam cấu trúc vốn, phạm vi nghiên cứu cấu trúc vốn hiểu tương quan tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Tiếp theo, vấn đề ảnh hưởng nhân tố đến cấu trúc vốn cần nghiên cứu, đặc biệt góc độ quản trị doanh nghiệp quản trị doanh nghiệp nói chung quản trị tài doanh nghiệp nói riêng, cấu trúc vốn đóng vai trò quan trọng Đầu tiên, khẳng định có nhiều lý thuyết cho thấy cấu trúc vốnảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp Tiếp theo, khẳng định cấu trúc vốn ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, thân cấu trúc vốn doanh nghiệp dường không vận động độc lập theo ý chí nhà quản trị mà chịu ảnh hưởng số nhân tố khác Do đó, việc nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng việc hỗ trợ nhà quản trị điều hành cấu trúc vốn doanh nghiệp Thực tế cho thấy doanh nghiệp ngành kinh tế đặc thù khác lại có tính chất riêng cấu trúc vốn, nên nghiên cứu lựa chọn doanh nghiệp thuộc nhóm ngành sản xuất công nghiệp, nhóm ngành trọng tâm chiến lược công nghiệp hóa – đại hóa đất nước chiếm tỷ trọng khoảng 40% tổng cấu GDP đất nước năm gần Cuối cùng, nội dung nghiên cứu cấu trúc vốn ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn doanh nghiệp Việt Nam, khoảng 10 năm gần đây, vấn đề nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Về lý thuyết, nghiên cứu hầu hết nhắc lại nhóm lý thuyết tiêu biểu cấu trúc vốn thuyết đánh đổi, thuyết thứ tự ưu tiên huy động vốn, thuyết chi phí đại diện, thuyết thời điểm thị trường Về nội dung thực nghiệm, nhiều mẫu nghiên cứu đề cập đến song kết thực nghiệm khác nghiên cứu Đặc biệt, nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn Việt Nam tập trung chủ yếu vào chiều hướng tác động nhân tố lên cấu trúc vốn bỏ qua kiểm chứng ảnh hưởng cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp Đây vấn đề quan trọng dẫn đến tính nội sinh mô hình nghiên cứu Hầu tất nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn doanh nghiệp Việt Nam sử dụng liệu bảng phương pháp ước lượng mô hình ảnh hưởng cố định (FEM) mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) để khảo sát Lý thuyết cho thấy mô hình không khắc phục tượng nội sinh mô hình Do đó, phương pháp ước lượng Generalized Method of Moments (GMM) sử dụng nghiên cứu coi giải pháp để khắc phục tồn phương pháp ước lượng trước Tổng quan tình hình nghiên cứu: Nội dung phân tích phần chương luận án Mục đích nghiên cứu Mục đích chủ đạo nghiên cứu xác định phân tích chiều hướng ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam có xét đến tác động cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp nhằm xây dựng giải pháp hỗ trợ nhà quản trị doanh nghiệp việc hoạch định cấu trúc vốn hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị doanh nghiệp Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án bao gồm chủ thể là: - Các vấn đề lý thuyết cấu trúc vốn - Các vấn đề lý thuyết ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn - Các nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn doanh nghiệp - Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhóm ngành sản xuất công nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu luận án giới hạn khía cạnh sau: - Về khía cạnh nội dung lý thuyết cấu trúc vốn: luận án đề cập đến lý thuyết cấu trúc vốn - Về khía cạnh ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn doanh nghiệp, luận án đề cập đến ảnh hưởng nhân tố thuộc hai nhóm: (1) nhóm nhân tố “kinh doanh” doanh nghiệp (2) nhóm nhân tố “quản trị doanh nghiệp” (corporate governance) - Về doanh nghiệp mẫu nghiên cứu: phạm vi nghiên cứu giới hạn số liệu báo cáo tài kiểm toán 95 DNSXCN niêm yết Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 Phương pháp nghiên cứu Như hầu hết nghiên cứu kinh tế học khác, luận án kết hợp hai phương pháp nghiên cứu phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp nghiên cứu định lượng để giải mục tiêu nghiên cứu luận án Những đóng góp luận án Về mặt khoa học, luận án có điểm sau: (1) luận án xây dựng hai mô hình nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam để kiểm chứng đầy đủ nhóm nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam (2) Luận án có sử dụng pháp nghiên cứu GMM Đây phương pháp ước lượng mới, chưa có nhiều công trình nghiên cứu Việt Nam sử dụng phương pháp ước lượng (3) Luận án có đề cập đến nội dung xác định cấu trúc vốn tối ưu với nhóm DNSXCN Việt Nam thông qua mô hình hồi quy ngưỡng phân tích tác động cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp (4) Việc tập trung vào DNSXCN giúp cho kết nghiên cứu mang tính tập trung hơn, đặc biệt DNSXCN đóng vai trò quan trọng nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước xu hội nhập kinh tế toàn cầu Về mặt thực tiễn, luận án có điểm sau: (1) nghiên cứu giúp nhà hoạch định sách nhà quản trị DNSXCN có nhìn tổng quan số đặc điểm chủ chốt tình hình cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam, (2) nghiên cứu chiều hướng ảnh hưởng cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp, số kết luận mang tính tham khảo vấn đề cấu trúc vốn tối ưu cho DNSXCN Việt Nam, từ đề xuất số kiến nghị nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp, (3) nghiên cứu chiều hướng ảnh hưởng số nhân tố lên cấu trúc vốn doanh nghiệp từ đề xuất số kiến nghị nhằm gia tăng hiệu việc hoạch định cấu trúc vốn nhà quản trị doanh nghiệp Kết cấu đề tài: Ngoài Phần mở đầu, , Kết luận, Phụ lục, Mục lục danh mục, nghiên cứu chia thành chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết cấu trúc vốn ảnh hưởng nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam Chương 4: Mô tả liệu nghiên cứu, mô hình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Chương 4: Phân tích kết hồi quy mô hình ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn doanh nghiệp Chương 6: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Tổng quan tình hình nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp 1.1 Tình hình nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố “kinh doanh” doanh nghiệp đến cấu trúc vốn doanh nghiệp 1.1.1 Các nghiên cứu tiêu biểu giới 1.1.1.1 Các nghiên cứu tiêu biểu giới giai đoạn trước năm 2000 Khảo sát Harris Raviv (1991) tổng kết kết nghiên cứu thực nghiệm Bradley (1984), Long Malitz (1985), Kester (1986), Marsh (1982) Titman Wessels (1988) chiều hướng ảnh hưởng nhân tố lên cấu vốn doanh nghiệp sau: Bảng 1.1: Tổng hợp chiều hướng ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn doanh nghiệp nghiên cứu thực nghiệm giai đoạn trước năm 2000 Bradley Các nhân tố cộng Tính bất ổn kinh doanh Long Malitz - Kester Marsh -* - Nguy phá sản Titman Wessels -* - Tài sản cố định + +* + - -* - -* Cơ hội phát triển + -* Quy mô doanh nghiệp -* Lá chắn thuế từ nợ + Chi phí quảng cáo - - Chi phí nghiên cứu phát triển - - Khả sinh lợi +* -* + Tính riêng biệt doanh nghiệp - Nguồn: Khảo sát Harris Raviv (1991) Trong đó, dấu + thể mối quan hệ chiều, dấu – thể mối quan hệ ngược chiều, ô trống cho biết nghiên cứu tương ứng không khảo sát nhân tố ảnh hưởng lên cấu vốn doanh nghiệp, dấu * cho biết kết thể chiều hướng tác động không mang ý nghĩa thống kê 1.1.1.2 Các nghiên cứu tiêu biểu giới giai đoạn sau năm 2000 Một số nghiên cứu tiêu biểu giai đoạn là: Nghiên cứu Huang Song (2006), Chen (2003), Pandey (2002) nhiều nghiên cứu khác 1.1.2 Các nghiên cứu tiêu biểu Việt Nam 1.1.2.1 Nghiên cứu Trần Đình Khôi Nguyên Rammachandran (2006) với doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2.2 Nghiên cứu Đoàn Ngọc Phi Anh (2010) với phương pháp tiếp cận đường dẫn 1.1.2.3 Nghiên cứu Okuda Lại Thị Phương Nhung (2010) lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn 1.1.2.4 Nghiên cứu Lê Đạt Chí (2013) lý thuyết thứ tự ưu tiên huy động vốn 1.1.2.5 Nghiên cứu Lê Thị Phương Vi Phan Thị Bích Nguyệt ảnh hưởng nhân tố sở hữu nhà nước lên cấu trúc vốn doanh nghiệp 1.1.2.6 Nghiên cứu Đặng Thị Quỳnh Anh Quách Thị Hải Yến (2014) ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn doanh nghiệp HOSE 1.1.2.7 Nghiên cứu Trần Hùng Sơn (2012) với mẫu nghiên cứu gồm DNSXCN Việt Nam 1.1.3 Tổng kết chiều hướng ảnh hưởng nhân tố doanh nghiệp lên cấu trúc vốn nghiên cứu thực nghiệm Bảng 1.2: Tổng hợp chiều hướng ảnh hưởng nhân tố “kinh doanh” doanh nghiệp lên cấu trúc vốn nghiên cứu thực nghiệm Chiều hướng Nhân tố ảnh hưởng lên Các nghiên cứu tiêu biểu cấu trúc vốn Titman Wessels (1988), Antonio, Guney Paudyal (2002), Hall, Hutchison, Michaels (2004), Deesomsak Quy mô doanh nghiệp Cùng chiều (2004), Huang Song (2006), Pandey (2002), Frank Goyal (2007), Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), Okuda Lại Thị Phương Nhung (2010), Đặng Thị Quỳnh Anh Quách Thị Hải Yến (2014) Cùng chiều Quách Thị Hải Yến (2014) Meyrs Majluf (1984), Kester (1986), Thies Klock Hiệu kinh doanh Erol (2004), Pandey (2002), Đặng Thị Quỳnh Anh (1992), Titman Wessels (1988), Chen (2003), Hall, Ngược chiều Hutchison, Michaels (2004), Deesomsak (2004), Trần Đình Khôi Nguyên (2006), Pandey (2002), Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), Okuda Lại Thị Phương Nhung (2010) Cơ hội tăng Cùng chiều / Myers (1977), Chen Zhao (2006), Pandey (2002), trưởng Ngược chiều Frank Goyal (2007) Tốc độ tăng Cùng chiều Bhaduri (2002) trưởng Ngược chiều Titman Wessels (1988), Pandley (2002) Tỷ lệ giá trị tài Cùng chiều sản cố định hữu hình Ngược chiều Chen (1998), Pandley (2002), Chen (2003), Huang Song (2006), Trần Hùng Sơn (2012) Huang Song (2006) Trần Đình Khôi Nguyên Ramachandran (2006), Đoàn Ngọc Phi Anh (2010) Pandly (2002), Huang Song (2001), Bradley đồng Ngược chiều Rủi ro kinh nghiệp (1984), Titman Witsell (1988), Huang Song (2006), Pandey (2002), Đoàn Ngọc Phi Anh (2010) doanh Tính khoản Cùng chiều Trần Đình Khôi Nguyên Ramachandran (2006) Ngược chiều Deesomsak (2004) Mối quan hệ với hệ thống ngân Petersen Rajan (1994), Donnelly, Berry, Thompson (1985), Trần Đình Khôi Nguyên Cùng chiều hàng Ramachandran (2006) Thuế thu nhập doanh nghiệp Cùng chiều Ngược chiều M & M (1963) Trần Hùng Sơn (2012), Đặng Thị Quỳnh Anh Quách Thị Hải Yến (2014) 1.2 Tình hình nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố quản trị doanh nghiệp lên cấu trúc vốn doanh nghiệp Các nghiên cứu tiêu biểu vấn đề kể đến: Nghiên cứu Ahmad cộng (2015), Agyei cộng (2014), Jaradat (2015), Trần Đình Khôi Nguyên Ramachandran (2006), Lê Thị Phương Vy, Phan Bích Nguyệt (2015) Luận án tóm tắt chiều hướng ảnh hưởng nhân tố quản trị lên cấu trúc vốn nghiên cứu thực nghiệm sau: Bảng 1.3: Tổng hợp chiều hướng ảnh hưởng nhân tố quản trị doanh nghiệp lên cấu trúc vốn nghiên cứu thực nghiệm Nhân tố Ảnh hưởng lên Các nghiên cứu tiêu biểu cấu trúc vốn Cùng chiều Ahmad cộng (2015), Agyei cộng (2014), Jaradat (2015) Quy mô hội đồng quản trị Ngược chiều Ranti (2013) Cùng chiều Ranti (2013) Ngược chiều Agyei cộng (2014) Sự kiêm chức chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc điều hành Không có ý Jaradat (2015) nghĩa thống kê Cấu trúc sở hữu ban giám đốc Cùng chiều Agyei cộng (2014) Agyei cộng (2014), Trần Đình Khôi Cấu trúc sở hữu nhà đầu tư có tổ chức Cùng chiều Nguyên Ramachandran (2006), Lê Thị Phương Vy Phan Bích Nguyệt (2015), Đoàn Ngọc Phi Anh (2010) Tỷ lệ số thành viên nữ giới ban giám đốc Tỷ lệ số lượng giám đốc không tham gia điều hành Cùng chiều Jaradat (2015) Agyei cộng (2014) Cùng chiều Agyei cộng (2014), Jaradat (2015) Xác định nội dung nghiên cứu Qua phân tích tổng quan tình hình nghiên cứu nêu trên, luận án xác định số khoảng trống nghiên cứu tồn sau: Thứ nhất, vấn đề ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn doanh nghiệp DNSXCN Việt Nam, cần khảo sát ảnh hưởng hai nhóm nhân tố là: (1) nhóm nhân tố “kinh doanh” (2) nhóm “nhân tố quản trị doanh nghiệp” Thứ hai, nhân tố mô hình thực nghiệm, luận án xác định số vấn đề sau: (1) luận án cần phải có thống tên gọi cách đo lường nhân tố mô hình (2) luận án cần lựa chọn nhân tố mà tác giả cho 11 2.3.2.3 Ảnh hưởng nhân tố tính chất sở hữu tổ chức lên cấu trúc vốn 2.4 Một số vấn đề hoạch định cấu trúc vốn cho doanh nghiệp 2.4.1 Các nguyên tắc chung cho việc hoạch định cấu trúc vốn 2.4.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính tương thích Nguyên tắc hiểu khoản đầu tư cho tài sản cố định máy móc, nhà xưởng… cần sử dụng vốn từ nguồn tài trợ dài hạn gồm vốn chủ sở hữu khoản vay nợ dài hạn doanh nghiệp Ngược lại, khoản đầu tư cho tài sản có vòng quay tài sản nhanh hàng tồn kho, nguyên vật liệu… nhà quản trị sử dụng khoản vay nợ ngắn hạn 2.4.1.2 Nguyên tắc cân lợi ích rủi ro 2.4.1.3 Nguyên tắc đảm bảo quyền kiểm soát doanh nghiệp 2.4.1.4 Nguyên tắc linh hoạt 2.4.1.5 Nguyên tắc tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn 2.4.2 Một số điểm cần ý vận dụng nguyên tắc hoạch định cấu trúc vốn cho doanh nghiệp thuộc nhóm ngành sản xuất công nghiệp 2.4.2.1 Bối cảnh kinh tế thị trường vốn 2.4.2.2 Bối cảnh ngành sản xuất công nghiệp 2.4.2.3 Đặc điểm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 3.1 Tổng quan ngành sản xuất công nghiệp Việt Nam Từ năm 2005 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp trì ổn định trung bình khoảng 7%/năm đạt mức 78,6 tỷ USD vào năm 2015 Tuy nhiên, tỷ trọng đóng góp ngành công nghiệp GDP không cải thiện nhiều, trì khoảng 38% GDP nhiều năm qua 3.2 Thực trạng tình hình cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam có so sánh với cấu trúc vốn doanh nghiệp phi tài niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam 3.2.1 Các DNSXCN Việt Nam đa số tuân thủ nguyên tắc tính tương thích hoạch định cấu trúc vốn 12 3.2.2 Các DNSXCN Việt Nam có tỷ lệ tổng nợ thấp doanh nghiệp phi tài khác 3.2.3 Tỷ lệ nợ dài hạn DNSXCN Việt Nam thấp thể xu hướng giảm nhanh so với doanh nghiệp phi tài khác 3.2.4 Có khác biệt vận động tỷ lệ nợ ngắn hạn DNSXCN Việt Nam so với doanh nghiệp phi tài khác thị trường 3.2.5 Có khác biệt vận động tỷ lệ nợ ngắn hạn tỷ lệ nợ dài hạn DNSXCN Việt Nam 3.2.6 Các DNSXCN Việt Nam trì sách vay nợ tập trung vào nợ ngắn hạn tương tự doanh nghiệp phi tài khác 3.2.7 Mối quan hệ cấu trúc vốn với yếu tố suy thoái kinh tế lãi suất Yếu tố suy thoái kinh tế giai đoạn 2008 – 2011 với hai biến động đột ngột lãi suất kinh tế năm 2008 2011 dường tác động đáng kể đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Nhưng lại có ảnh hưởng rõ rệt đến ROA năm 2008 2011 tương ứng 3.2.8 Có khác biệt cấu trúc vốn DNSXCN hai thành phần kinh tế nhà nước tư nhân 3.2.9 Mối quan hệ cấu trúc vốn ROA DNSXCN Việt Nam Qua thống kê mô tả nhận định mối quan hệ tỷ lệ tổng nợ tỷ lệ nợ ngắn hạn với số ROA doanh nghiệp mối quan hệ ngược chiều 3.2.10 Mối quan hệ cấu trúc vốn tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp 3.2.11 Mối quan hệ nhân tố tính khoản cấu trúc vốn DN 3.3 Tổng kết thực trạng cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam mẫu nghiên cứu Điểm tích cực tình hình cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tính tương thích hoạch định cấu trúc vốn cũng thể số tồn là: (1) tình trạng vay nợ dài hạn để đáp ứng cho việc đầu tư vào tài sản ngắn hạn không cần thiết, chí dẫn đến số tác động tiêu cực bao gồm: Vi phạm nguyên tắc linh hoạt nguyên tắc tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn (2) tình trạng thặng dư vốn dài hạn định tối ưu Và (3) xu hướng giảm tỷ lệ nợ dài hạn lại trì thặng dự vốn dài hạn 13 hạn chế đáng kể hội mở rộng kinh doanh doanh nghiệp trường hợp doanh nghiệp kinh doanh khó khăn lợi nhuận giữ lại, nguồn lực cổ đông không đủ để đáp ứng cho hội đầu tư CHƯƠNG 4: MÔ TẢ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU, CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Mô tả liệu nghiên cứu Luận án xây dựng liệu dạng bảng từ thông tin của 95 DNSXCN niêm yết hai sàn chứng khoán Việt Nam HOSE HNX giai đoạn 2006 – 2015 để làm mẫu nghiên cứu 4.2 Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm 4.3 Mô hình kiểm chứng tác động nhân tố lên cấu trúc vốn doanh nghiệp 4.3.1 Mô hình ảnh hưởng nhân tố “kinh doanh” doanh nghiệp lên cấu trúc vốn 4.3.1.1 Mô hình nghiên cứu, phương pháp đo lường biến giả thiết Về mô hình tổng thể, phương trình hồi quy ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn DNSXCN nghiên cứu thể sau: CAP.STRUC i t = αi + β1 SIZE + β2 ROA + β3 TOBIN.Q + β4 GROWTH + β5 TANG + β6 VOLATILITY + β7 LIQUIDITY + β8 TAX + β9 INTEREST + β10 YEAR.DUM + εi t 4.3.1.2 Phương pháp ước lượng kiểm định Phương pháp hồi quy sử dụng mô hình phương pháp hồi quy SGMM, kiểm định sử dụng AR2 kiểm định Hansen Về lựa chọn biến nội sinh, biến đưa vào nhóm bao gồm: độ trễ cấu trúc vốn (biến lag), hiệu kinh doanh (PROF), hội tăng trưởng (TobinQ), độ rủi ro kinh doanh (VOLATILITY), biến lại biến công cụ 4.3.2 Mô hình ảnh hưởng nhân tố quản trị doanh nghiệp lên cấu trúc vốn 4.3.2.1 Mô hình nghiên cứu, phương pháp đo lường biến giả thiết Về mô hình hồi quy tổng thể, phương trình ước lượng ảnh hưởng nhân tố quản trị lên cấu trúc vốn DNSXCN nghiên cứu sau: 14 CAP.STRUC i t = αi + β1 B.SIZE + β2 CEO.DUAL + β3 CEO.GEN + β4 CEO.AGE + β5 SIZE + β6 STATE + β7 GROW + εi t 4.3.2.2 Phương pháp ước lượng kiểm định Về phương pháp ước lượng, nghiên cứu dự kiến sử dụng hai phương pháp ước lượng thông thường sử dụng cho liệu bảng là mô hình ảnh hưởng cố định (FEM) mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) Về kiểm định cần ý mô hình bao gồm: kiểm định tính tự tương quan, kiểm định tượng phương sai sai số thay đổ kiểm định Hausman 4.4 Mô hình kiểm chứng tác động cấu trúc vốn lên hiệu kinh doanh giá trị doanh nghiệp CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY CÁC MÔ HÌNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ LÊN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 5.1 Mô hình ảnh hưởng nhân tố “kinh doanh” doanh nghiệp lên cấu trúc vốn 5.1.1 Thống kê mô tả nhân tố ma trận hệ số tương quan nhân tố Bảng 5.1: Thống kê mô tả biến đại diện cho cấu trúc vốn mô hình nghiên cứu Số quan Giá trị trung Độ lệch Giá trị nhỏ Giá trị lớn sát bình chuẩn nhất BTDTA 855 0,438702 0,213648 0,030923 1,173151 BLDTA 855 0,08983 0,139485 0,719237 BSDTA 855 0,348872 0,178588 0,006971 0,80502 MTDTA 855 0,445037 0,248727 0,01127 0,950953 MLDTA 855 0,091262 0,144424 0,736801 MSDTA 855 0,354571 0,209072 0,007768 0,909376 Biến 15 Bảng 5.2: Thống kê mô tả biến độc lập mô hình nghiên cứu Số quan Giá trị Độ lệch Giá trị nhỏ Giá trị lớn sát trung bình chuẩn nhất tobinq 855 1,184366 0,886036 0,298066 14,92568 roa 855 0,081122 0,087285 -0,64551 0,783739 size 855 26,93751 1,467045 22,40122 31,32545 grow 855 0,154552 0,319884 -0,68624 3,311883 TANG 855 0,250017 0,193343 0,12134 0,97642 volatility 855 2,734085 3,270647 0,12453 44,57315 tax 855 0,149423 0,256785 -4,57276 3,819248 liquidity 855 2,450976 2,36708 0,113778 23,23605 interest 855 0,038155 0,036473 0,370879 dumyear 855 0,222222 0,415983 Biến 16 Bảng 5.3: Ma trận hệ số tương quan biến độc lập mô hình nghiên cứu size grow tang volatility tax liquidity interest tobinq size grow 0,1735 tang -0,0589 -0,0022 volatility 0,0749 0,0942 -0,0934 tax 0,043 -0,0331 -0,1412 -0,0108 liquidity -0,1664 -0,0556 -0,1237 0,0247 0,0024 interest -0,0454 -0,027 0,255 -0,0424 -0,1035 -0,136 tobinq 0,1286 0,0892 -0,0386 0,264 -0,009 0,0765 -0,1161 roa 0,0753 0,1613 -0,1426 0,2131 0,049 0,2499 -0,2638 0,3001 5.1.2 Kết ước lượng kiểm định Các kết ước lượng tổng hợp bảng Các kết kiểm định AR2 kiểm định Hansen cho thấy kết ước lượng từ mô hình phù hợp tượng tự tương quan bậc biến công cụ mô hình phù hợp roa 17 Bảng 5.4: Kết ước lượng phương pháp SGMM hệ số hồi quy ảnh hưởng nhân tố lên số phản ánh cấu trúc vốn doanh nghiệp kết kiểm định mô hình Nhân tố Tỷ lệ tổng nợ theo GTSS Tỷ lệ nợ ngắn hạn theo GTSS Tỷ lệ nợ dài hạn theo GTSS Tỷ lệ tổng nợ theo GTTT Tỷ lệ nợ ngắn hạn theo GTTT Tỷ lệ nợ dài hạn theo GTTT roa -0,3999*** -0,2740*** -0,0825*** -0,5389*** -0,4133*** -0,1534*** tobinq 0,0021825 -0,0010 0,0079 -1,3227*** -0,099*** -0,0117* size 0,0076597** 0,0066* 0,0011 0,0229*** 0,12** 0,00457* grow 0,037*** - - - 0,024* - tang -0,015 -0,0609** -0,028 0,0311 -0,127*** 0,031818 volatility 0,0001147 -0,0014 0,0009357 -0,01 -0,1363* 0,0037 tax - - - - - - liquidity -0,0175*** -0,0195*** 0,00165 -0,024*** -0,0234*** 0,0016 interest -0,6849*** -0,4233*** -0,1633*** -0,316* - - 0,266*** YEAR.DUM 0,0093 -0,0037 - 0,015*** 0,102*** 0,060*** 0,0435*** AR2 Test z = 1,13 Pr > z = 0,258 z = 1,28 Pr > z = 0,200 z = 0,57 Pr > z = 0,569 z = 0,85 Pr > z = 0,394 z = 0,66 Pr > z = 0,510 chi2(55) = 67,93 chi2(55) = 66,05 chi2(55) = 61,53 chi2(69) = 80,91 chi2(69) = 82,53 chi2(55) = 71,12 Prob > chi2 = 0,113 Prob > chi2 = 0,146 Prob > chi2 = 0,254 Prob > chi2 = 0,155 Prob > chi2 = 0,127 Prob > chi2 = 0,071 Hansen Test z = 0,81 Pr > z = 0,418 18 5.1.3 Phân tích kết hồi quy ảnh hưởng nhân tố “kinh doanh” doanh nghiệp lên cấu trúc vốn 5.2 Mô hình ảnh hưởng nhân tố quản trị DN lên cấu trúc vốn 5.2.1 Thống kê mô tả nhân tố mô hình Bảng 5.5: Thống kê mô tả biến mô hình ảnh hưởng nhân tố quản trị doanh nghiệp lên cấu trúc vốn Số quan Giá trị trung Độ lệch Giá trị nhỏ Giá trị sát bình chuẩn lớn size 828 27,00158 1,431704 23,27481 31,32545 grow 828 0,1589255 0,320169 -0,68624 3,311883 state 828 0,2608696 0,439374 b_size 828 1,313281 0,432808 0,693147 2,70805 ceo_dual 828 0,339372 0,473782 ceo_gen 828 0,9130435 0,286198 ceo_age 828 50,45169 6,983576 25 72 Biến 19 Bảng 5.6: Tổng hợp hệ số VIF biến mô hình ước lượng ảnh hưởng nhân tố quản trị lên cấu trúc vốn Biến VIF 1/VIF size 1,51 0,66026 b_size 1,44 0,692519 state 1,16 0,861421 ceo_dual 1,12 0,896453 ceo_age 1,11 0,900923 ceo_gen 1,08 0,926713 grow 1,04 0,965943 Mean VIF 1,21 5.2.2 Kết ước lượng kiểm định Bảng 5.7: Kết kiểm định tượng tự tương quan mô hình ước lượng ảnh hưởng nhân tố quản trị doanh nghiệp lên biến đại diện cho cấu trúc vốn doanh nghiệp Biến phụ thuộc BTDTA Woolridge Test F( 1, 91) = Pr > F Kết luận 60,290 0,000 Có tượng tự tương quan BSDTA F( 1, 91) = 36,159 0,000 Có tượng tự tương quan BLDTA F( 1, 91) = 127,326 0,000 Có tượng tự tương quan MTDTA F( 1, 91) = 73,205 0,000 Có tượng tự tương quan MSDTA F( 1, 91) = 58,188 0,000 Có tượng tự tương quan MLDTA F( 1, 91) = 48,751 0,000 Có tượng tự tương quan 20 Bảng 5.8: Kết kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình ước lượng ảnh hưởng nhân tố quản trị doanh nghiệp lên biến đại diện cho cấu trúc vốn doanh nghiệp Biến Phương phụ pháp ước thuộc lượng FEM BTDTA REM FEM BSDTA REM FEM BLDTA REM FEM MTDTA REM FEM MSDTA REM FEM MLDTA REM Loại kiểm định WALD BREUSCH AND PAGAN LAGRANGIAN WALD BREUSCH AND PAGAN LAGRANGIAN WALD BREUSCH AND PAGAN LAGRANGIAN WALD BREUSCH AND PAGAN LAGRANGIAN WALD BREUSCH AND PAGAN LAGRANGIAN WALD BREUSCH AND PAGAN LAGRANGIAN Thống Pr > kê Chi2 Chi2 5583,64 0,000 Heterokedasticity 1835,90 0,000 Heterokedasticity 5988,57 0,000 Heterokedasticity 1733,99 0,000 Heterokedasticity Kết luận 2.700.000 0,000 Heterokedasticity 1800,57 0,000 Heterokedasticity 13399,06 0,000 Heterokedasticity 1230,00 0,000 Heterokedasticity 16837,69 0,000 Heterokedasticity 1115,57 0,000 Heterokedasticity 3.000.000 0,000 Heterokedasticity 1658,53 0,000 Heterokedasticity Heterokedasticity: có tượng phương sai sai số thay đổi Bảng 5.9: Kết ước lượng phương pháp FGLS ảnh hưởng nhân tố lên tỷ lệ nợ doanh nghiệp kết kiểm định 21 Biến độc lập BTDTA BSDTA BLDTA MTDTA MSDTA 0,0275*** 0,037393*** 0,0022 grow 0,0144** 0,002866 0,0003 -0,00598 0,0091* -0,00132 state 0,0373** -0,05082*** 0,0454*** 0,04707** -0,09334*** 0,04366*** b_size -0,0004 -0,01244 -0,0031 -0,0189 -0,07056*** -0,00241 ceo_dual -0,0073 0,010773 -0,0015 -0,01252 -0,00379 -0,00080 size ceo_gen 0,0697*** 0,061844*** 0,0017 0,038041*** 0,047313*** MLDTA 0,00387** 0,108425*** 0,091429*** 0,00174 ceo_age 0,0001 0,000617 0,0000 0,000425 -0,00014 0,00003 cons -0,3856 -0,72765 -0,0143 -0,66727 -0,89972 -0,06516 5.2.3 Phân tích kết hồi quy ảnh hưởng nhân tố quản trị doanh nghiệp lên cấu trúc vốn 5.3 Đánh giá mô hình nghiên cứu CHƯƠNG 6: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 6.1 Bối cảnh việc hoạch định sách cấu trúc vốn cho DNSXCN Việt Nam 6.1.1 Bối cảnh kinh tế vĩ mô 6.1.1.1 Tình hình GDP tăng trưởng GDP 6.1.1.2 Tình hình lạm phát lãi suất kinh tế 6.1.2 Sự phát triển thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu 6.1.3 Bối cảnh hoạt động cho vay hệ thống ngân hàng giai đoạn 2007 – 2015 6.1.4 Bối cảnh thể chế sách, khung pháp lý 6.1.4.1 Chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp vừa nhỏ 22 6.1.4.2 Chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 6.1.4.3 Chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp nhà nước 6.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc hoạch định cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam 6.2.1 Một số giải pháp nghiên cứu từ kết kiểm định tác động nhân tố lên cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam 6.2.1.1 Giải pháp nghiên cứu từ kết kiểm định tác động nhân tố quy mô doanh nghiệp lên cấu trúc vốn 6.2.1.2 Giải pháp nghiên cứu từ kết kiểm định tác động nhân tố hiệu kinh doanh lên cấu trúc vốn 6.2.1.3 Giải pháp nghiên cứu từ kết kiểm định tác động nhân tố hội tăng trưởng lên cấu trúc vốn 6.2.1.4 Giải pháp nghiên cứu từ kết kiểm định tác động nhân tố tốc độ tăng trưởng lên cấu trúc vốn 6.2.1.5 Giải pháp nghiên cứu từ kết kiểm định tác động nhân tố tính khoản lên cấu trúc vốn 6.2.1.6 Giải pháp nghiên cứu từ kết kiểm định tác động nhân tố lãi suất lên cấu trúc vốn 6.2.1.7 Giải pháp nghiên cứu từ kết kiểm định tác động nhân tố tỷ lệ tài sản cố định hữu hình lên cấu trúc vốn 6.2.1.8 Giải pháp nghiên cứu từ kết kiểm định tác động nhân tố sở hữu nhà nước lên cấu trúc vốn 6.2.2 Một số giải pháp nghiên cứu từ việc vận dụng lý thuyết cấu trúc vốn quản trị doanh nghiệp DNSXCN Việt Nam 6.2.2.1 Gợi ý cấu trúc vốn tối ưu cho DNSXCN Việt Nam 6.2.2.2 Vận dụng lý thuyết thứ tự ưu tiên huy động vốn 6.2.2.3 Vận dụng lý thuyết thời điểm thị trường việc huy động vốn 6.2.3 Các giải pháp cho số vấn đề cụ thể số trường hợp doanh nghiệp cụ thể 6.2.3.1 Đối với DNSXCN vi phạm nguyên tắc tính tương thích việc hoạch định cấu trúc vốn 23 Các doanh nghiệp cần sớm tìm giải pháp để khắc phục vấn đề bù đắp khoản chênh lệch giá trị tài sản dài hạn với tổng nguồn vốn dài hạn (vốn chủ sở hữu + nợ dài hạn) vốn chủ sở hữu nguồn vốn vay dài hạn 6.2.3.2 Đối với vấn đề liên tục giảm tỷ lệ vay nợ dài hạn DNSXCN Việt Nam giải pháp đa dạng hóa nhà cung cấp nguồn vốn 6.2.3.3 Đối với DNSXCN có tỷ lệ vay nợ 65% Với tỷ lệ vay nợ 65% việc gia tăng vay nợ thêm làm cho ROA ROE doanh nghiệp giảm, ngược lại định giảm cấu trúc vốn mang lại hiệu tích cực lên tiêu ROA ROE doanh nghiệp giúp cải thiện giá trị doanh nghiệp 6.2.3.4 Đối với DNSXCN có tỷ lệ vay nợ 65% Giải pháp gia tăng tỷ lệ nợ nhằm tăng ROE phải tính đến giải pháp giảm thiểu hiệu ứng làm giảm ROA định 6.2.3.5 Giải pháp tận dụng phát triển thị trường chứng khoán DNSXCN niêm yết 6.2.3.6 Đối với DNSXCN chưa niêm yết 6.3 Một số đề xuất quan nhà nước 6.3.1 Đối với Chính phủ 6.3.1.1 Tiếp tục trì sách ổn định kinh tế vĩ mô, sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 6.3.1.2 Đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 6.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước hệ thống ngân hàng thương mại 6.3.2.1 Duy trì ổn định mặt lãi suất kinh tế 6.3.2.2 Khắc phục vấn đề huy động cho vay dài hạn hệ thống ngân hàng 6.3.3 Đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ tài 6.3.3.1 Hỗ trợ DNSXCN niêm yết giải pháp huy động vốn qua thị trường chứng khoán 6.3.3.2 Phát triển thị trường trái phiếu, đặc biệt trái phiếu doanh nghiệp KẾT LUẬN CHUNG CỦA LUẬN ÁN Kết nghiên cứu luận án cho thấy hai lý thuyết đánh đổi lý thuyết thứ tự ưu tiên huy động vốn có khả giải thích định 24 vận động cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam Cụ thể chiều hướng ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn tổng hợp lại sau: - Về nhân tố quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, mô hình ước lượng cho kết mối quan hệ chiều nhân tố cấu trúc vốn doanh nghiệp - Về nhân tố tỷ lệ giá trị tài sản cố định, tính khoản kết hồi quy cho thấy nhân tốảnh hưởng ngược chiều lên tỷ lệ nợ ngắn hạn - Về nhân tố lãi suất, kết ước lượng cho thấy nhân tốảnh hưởng ngược chiều rõ rệt lên tỷ lệ nợ doanh nghiệp - Về yếu tố năm suy thoái kinh tế 2008 2011, điểm đáng lưu ý nhân tố có tác động chiều lên tỷ lệ nợ tính theo GTTT tác động lên tỷ lệ nợ theo GTSS doanh nghiệp - Về nhân tố tính chất sở hữu nhà nước, kết cho thấy mối quan hệ tính chất sở hữu nhà nước với cấu trúc vốn quan hệ chiều ổn định - Về nhân tố giới tính giám đốc điều hành, kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy doanh nghiệp có giám đốc điều hành nam giới có xu hướng vay nợ nhiều doanh nghiệp có giám đốc điều hành nữ giới Về vấn đề giải pháp cho việc hoạch định cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam, luận án đề cập đến nhóm giải pháp sau: - Nhóm gồm giải pháp dựa tiêu chí xây dựng từ việc phân tích ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam - Nhóm gồm gác giải pháp dựa tiêu chí xây dựng từ việc phân tích hướng vận dụng lý thuyết cấu trúc vốn việc điều hành cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam - Nhóm gồm giải pháp dựa phát tác giả vấn đề cá biệt phân tích nội dung thực trạng cấu trúc vốn DNSXCN Việt Nam trình bày chương 3, vấn đề cấu trúc vốn tối ưu tham khảo phần phụ lục luận án, vấn đề bối cảnh thị trường vốn phân tích phần đầu chương luận án Trong đó, điểm đáng ý gợi ý cấu trúc vốn tối ưu cho DNSXCN Việt Nam mức khoảng 64,33% DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Phan Thanh Hiệp, “Hướng cho sách tiền tệ Việt Nam tháng cuối năm 2011”, Tạp chí Ngân Hàng, số 16 – 2011 Phan Thanh Hiệp, “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp công nghiệp: Nghiên cứu từ mô hình GMM”, Tạp chí tài chính, Kỳ – Tháng 06/2016 (634) Phan Thanh Hiệp “Ảnh hưởng cấu trúc vốn lên hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất công nghiệp”, Tạp chí tài chính, Kỳ – Tháng 06/2016 (635) ... CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN, ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN LÊN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Khái niệm cấu trúc vốn phương pháp đo lường... - Các vấn đề lý thuyết cấu trúc vốn - Các vấn đề lý thuyết ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn - Các nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng nhân tố lên cấu trúc vốn doanh nghiệp - Các doanh nghiệp Việt. .. cấu trúc vốn doanh nghiệp 2.3 Tổng quan lý thuyết thực nghiệm ảnh hưởng nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp 2.3.1 Nhóm nhân tố kinh doanh doanh nghiệp 2.3.1.1 Ảnh hưởng nhân tố quy mô lên cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp việt nam (tt) , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp việt nam (tt) ,

Từ khóa liên quan