0

Nghiên cứu hệ thống IMS và ứng dụng trong việc triển khai giải pháp IMS của hãng alcatel lucent

115 385 1
  • Nghiên cứu hệ thống IMS và ứng dụng trong việc triển khai giải pháp IMS của hãng alcatel   lucent

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2017, 22:52

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờng đại học bách khoa hà nội - Dơng trọng bình Nghiên cứu hệ thống ims ứng dụng việc triển khai giải pháp ims hng Alcatel-lucent Luận văn thạc sĩ điện tử viễn thông Khóa 2007 - 2009 Hà Nội, Năm 2009 Lun thc s Mc lc Mc lc Mc lc i T v thut ng vit tt v Mc lc hỡnh viii Mc lc bng ix Li m u CHNG I: TNG QUAN V IMS TRONG MNG THễNG TIN DI NG 1.1 Khỏi nim chung v IMS 1.2 Lch s phỏt trin ca IMS 1.2.1 T GSM ti 3GPP Release .5 1.2.2 Phiờn bn Release 99 ca 3GPP .5 1.2.3 Bn Release ca 3GPP 1.2.4 3GPP Release 5, v .6 1.3 Phõn tớch cỏc tiờu chun v IMS ca 3GPP 1.3.1 Cỏc tớnh nng IMS phiờn bn Release 10 1.3.2 Cỏc tớnh nng IMS phiờn bn Release 14 1.3.3 Nhn xột v la chn phiờn bn IMS 15 1.4 IMS cu trỳc h thng thụng tin di ng th h mi 17 1.4.1 Cu trỳc chc nng ca mng NGN di ng 17 1.4.2 Cỏc chc nng c bn ca IMS h thng NGN di ng .18 CHNG II: CU TRC IMS THEO TIấU CHUN 3GPP 22 2.1 Cu trỳc phõn lp 22 2.2 S t truy nhp 23 2.3 Mụ t mi quan h cỏc thc th v cỏc chc nng IMS 24 2.3.1 Cỏc thc th thc hin chc nng iu khin phiờn cuc gi (CSCF) 25 2.3.2 C s d liu 28 2.3.3 Cỏc chc nng dch v 29 2.3.4 Cỏc chc nng hot ng liờn mng 32 2.3.5 Cỏc chc nng h tr .33 i Lun thc s Mc lc 2.3.6 Cỏc thc th GPRS 34 2.4 Cỏc im tham chiu IMS 35 2.4.1 im tham chiu Gm .36 2.4.2 im tham chiu Mw .37 2.4.3 im tham chiu iu khin dch v IMS (ISC) .37 2.4.4 im tham chiu Cx 38 2.4.5 im tham chiu Dx .41 2.4.6 im tham chiu Sh 41 2.4.7 im tham chiu Si 43 2.4.8 im tham chiu Dh 43 2.4.9 im tham chiu Mm .43 2.4.10 im tham chiu Mg 44 2.4.11 im tham chiu Mi 44 2.4.12 im tham chiu Mj 44 2.4.13 im tham chiu Mk 44 2.4.14 im tham chiu Mn 44 2.4.15 im tham chiu Ut 45 2.4.16 im tham chiu Mr 45 2.4.17 im tham chiu Mp 45 2.4.18 im tham chiu Go 46 2.4.19 im tham chiu Gq 46 2.4.20 Tng kt cỏc im tham chiu 47 CHNG III: NGHIấN CU GII PHP IMS CA HNG ALCATEL-LUCENT 50 3.1 Gii thiu gii phỏp IMS ca Alcatel-Lucent 50 3.1.1 Tng quan gii phỏp 50 3.1.2 Cỏc thit b IMS ca Alcatel-Lucent 51 3.2 S cu trỳc mng IMS dựng sn phm Alcatel-Lucent 54 3.3 Thit b iu khin cng phng tin 5020 MGC-8 55 3.3.1 Tng quan chc nng mng NGN 55 3.3.2 Thit b 5020 MGC-8 thc hin chc nng iu khin phng tin MGCF mng IMS 57 3.3.3 Thit b 5020 MGC-8 thc hin chc nng iu khin biờn u ni IBCF 58 ii Lun thc s Mc lc 3.4 Thit b mỏy ch iu khin cuc gi IP 5060ICS 59 3.4.1 Tng quan h thng 5060 ICS mng IMS 59 3.4.2 Cỏc chc nng ca thit b 5060 ICS mng IMS 60 3.4.3 Cu trỳc phn cng v phn mm thit b 5060 ICS .63 3.4.4 Khi iu khin dch v IP 5450 ISC ca thit b 5060 ICS mng IMS 64 3.4.5 Khi iu khin ngun ti nguyờn IP 5450 IRC ca thit b 5060 ICS 66 3.5 Thit b ti nguyờn phng tin 5900 MRF 68 3.6 Mỏy ch iu khin hnh trung OMC-P 70 3.7 Thit b mỏy ch dch v nhn tin tớch hp 5100 CMS 71 3.8 Thit b tớnh cc hi t tc thi 8610 ICC 72 3.9 Cng phng tin 7150 MG 73 3.10 Thit b kim soỏt gúi tin gia hai mng ng cp ACME 9200 74 3.11 Thit b an ninh Fortinet Fortigate -5000 76 CHNG IV: KT NI H THNG IMS ALCATEL-LUCENT VI HNG KHC 77 4.1 Gii thiu 77 4.2 Tng hp kt qu o kim tra 79 4.2.1 Thit b iu khin cng phng tin Alcatel-Lucent kt ni vi thit b truy nhp Nokia-Siemens 79 4.2.2 Thit b iu khin cng phng tin Nokia-Siemens kt ni vi thit b truy nhp Alcatel-Lucent .82 4.2.3 Giao thc SIP-I gia thit b iu khin Alcatel-Lucent vi thit b NokiaSiemens 85 4.3 ỏnh giỏ 87 4.4 Mt s bn tin traces o kim in hỡnh 87 4.4.1 S th tc ng ký SIP .87 4.4.2 Phõn tớch cỏc bn tin 89 4.4.3 Bn tin traces quỏ trỡnh dng ký SIP (IMS Alcatel-Lucent) 92 iii Lun thc s Mc lc KT QU V BN LUN 99 TI LIU THAM KHO 100 TểM TT LUN VN 102 iv Lun thc s T v thut ng vit tt T v thut ng vit tt T vit tt (A-RACF) Ting Anh Access Resource Admission Control Function Ting Vit Chc nng iu khin ti nguyờn truy cp 3GPP 3rd Generation Partnership Project D ỏn hp tỏc v mng vin thụng th h th AAL2/ATM AKA ATM Adaptation Layer Authentication and Key Agreement Lp thớch ng ATM S nhn thc v tho thun khoỏ nhn thc AUC BGCF Authentication Centre Breakout Gateway Control Function Trung tõm nhn thc Chc nng iu khin cng vo BICC Bearer Independent Call Control iu khin cuc gi c lp vi kờnh mang CAMEL Customized Applications Giao thc h tr ti u cỏc dch v trờn for Mobile network mng di ng Enhanced Logic CDR CS CSE Charging Data Record Circuit Switch Customized Service Enviroment Bn ghi d liu tớnh cc Chuyn mch kờnh Mụi trng ti u dch v EDGE Enhanced Data Rates for Global Evolution Mng vụ tuyn ci tin v giao din vụ tuyn GSM nhm tng tc truyn s liu GERAN GSM/Edge Radio Access Network Mng truy nhp vụ tuyn GSM hoc EDGE GGSN Gateway GPRS Support Node Nỳt h tr Cng vo GPRS GPRS General Packet Radio Service Dch v vụ tuyn gúi thụng thng HSS ICCF I-CSCF IMS Home Subscriber Server Mỏy ch thuờ bao thng trỳ Chc nng thu thp tớnh cc cc b CSCF tham Phõn h a phng tin da trờn giao thc Internet IMSI International Mobile Subscriber Identier Interrogating-CSCF IP Multimedia Subsystem S nhn dng thuờ bao di ng quc t v Lun thc s T v thut ng vit tt IP ISIM Internet Protocol IP Multimedia Services Identity Module Giao thc Internet Modun nhn dng cỏc dch v a phng tin IP MAR Multimedia-AuthRequest Yờu cu nhn thc a phng tin MRFC Multimedia Resource Function Controller B iu khin chc nng ti nguyờn a phng tin MRFP Media Resource Function Processor B x lý chc nng ti nguyờn truyn thụng MSC OSA Mobile Switching Centre Trung tõm chuyn mch di ng Open Services Kin trỳc cỏc dch v m Architecture PCRF Policy anh Charging Rule Function Chc nng lut tớnh cc v chớnh sỏch P-CSCF PS PSI PSTN Proxy-CSCF Packet Switch Public Service Identity Public Switched Telephone Network CSCF u quyn Chuyn mch gúi Nhn dng dch v cụng cng Mng in thoi chuyn mch cụng cng RACF+A75 Resource Access Control Phng tin iu khin truy nhp ti Facility nguyờn RTP Real-time Transport Protocol Giao thc truyn ti thi gian thc RTR RegistrationTermination-Request Yờu cu kt thỳc ng ký SA SBLP Security Association Service-Based Local Policy S kt hp bo mt Chớnh sỏch ni b da trờn dch v SDP Session Description Protocol Giao thc mụ t phiờn SEG SGSN Security Gateway Serving GPRS Support Node Cng vo bo mt Nỳt h tr phc v GPRS SGW SIM Signalling Gateway Subscriber Identity Module Cng vo bỏo hiu Modun nhn dng thuờ bao THIG Topology Hiding Internetwork Gateway Cng vo n cu hỡnh gia cỏc mng vi Lun thc s T v thut ng vit tt UAR User-AuthorizationRequest Yờu cu trao quyn ngi dựng UE UMTS User Equipment Universal Mobile Telecommunications System Thit b ca ngi dựng H thng vin thụng di ng ton cu WCDMA Wideband Code Division a truy nhp phõn chia theo mó bng Multiple Access rng WLAN Wireless Local Area Network Mng ni vựng khụng dõy UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network Mng truy nhp vụ tuyn mt t UMTS USIM UMTS Subscriber Identity Module Modun nhn dng thuờ bao UMTS vii Lun thc s Mc lc hỡnh Mc lc hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh 1.1 IMS cỏc mng hi t .4 1.2 Vai trũ ca IMS cỏc mng chuyn mch gúi 1.3 Cu trỳc cỏc phn t chc nng c bn ca IMS (3GPP Release 5) 11 1.4 Cu trỳc phõn lp ca mng NGN- Mobile 18 2.1 Cu trỳc lp v IMS 22 2.2 Truy nhp t IMS 24 2.3 S-CSCF nh tuyn v to lp phiờn IMS c bn 28 2.4 Cu trỳc HSS 29 2.5 Mi quan h gia cỏc loi mỏy ch ng dng khỏc 31 2.6 S chuyn i bỏo hiu SGW 33 2.7 Cu trỳc IMS 35 2.8 HSS gii phỏp s dng SLF 41 3.1 Cu trỳc logic mng IMS vi cỏc thit b Alcatel-lucent 55 3.2 V trớ thit b 5020 MGC-8 trờn mng NGN 56 3.3 Thit b 5020 MGC-8 thc hin chc nng MGCF 57 3.4 V trớ thit b 5060 ICS trờn mng IMS 59 3.5 S chc nng 5060 ICS 63 3.6 Cu trỳc phn cng thit b 5060 ICS 64 3.7 Thit b MRF mng IP 68 4.1 Thit b IMS Alcatel-Lucent kt ni vi IMS hóng Nokia-Siemens 78 4.2 Lu bn tin th tc ng ký .88 viii Lun thc s Mc lc bng Mc lc bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng Bng 1.1 Cỏc c tớnh ca IMS theo cỏc phiờn bn ca 3GPP .8 1.2 Cỏc tớnh nng IMS c bn c chun húa phiờn bn 15 2.1 Cỏc lnh Cx 39 2.2 Cỏc lnh Sh 42 2.3 Tng kt cỏc im tham chiu 49 3.1 Thit b lp ng dng .52 3.2 Thit b lp iu khin phiờn 53 3.3 Thit b lp truy cp v biờn .54 3.4 Thit b h tr khỏc .54 3.5 Cỏc giao din ca thit b 5020 MGC-8 .58 3.6 Cỏc giao din 5450 ISC 66 3.7 Cỏc giao din SPDF ca 5450 IRC 67 3.8 Cỏc giao din PCRF ca 5450 IRC .67 3.9 Cỏc giao din ca 5900 MRF 69 3.10 Cỏc giao din ca server qun lý OMC-P 71 3.11 Cỏc giao din ca thit b 5100 CMS 72 3.12 Cỏc giao din ca thit b 8610 ICC 73 3.13 Cỏc giao din ca thit b 7510 74 3.14 Cỏc giao din ca thit b ACME 9200 .75 4.1 Kt qu o kim tra MGC Alcatel-Lucent kt ni vi AG Nokia-Siemens 82 4.2 Kt qu o kim tra MGC Nokia-Siemens kt ni vi AG Alcatel-Lucent 85 4.3 Kt qu kim tra MGC Nokia-Siemens kt ni vi MGC Alcatel-Lucent 86 4.4 Phõn tớch cỏc bn tin 92 ix Lun thc s 13 Chng IV: Kt ni h thng IMS ca Alcatel-Lucent vi hóng khỏc P-CSCF UE P-CSCF chuyn tip bn tin 401 Unauthorized cho UE - Trc lm vic ny, P-CSCF lu khoỏ mó hoỏ v cỏc khoỏ ton vn, cỏc thụng s ny dựng thit lp an ninh IPsec - P-CSCF phõn b cng khỏch v ch, a ch ny c cho vo bn tin 401 Unauthorized P- CSCF gi cho UE P-CSCF gi bn tin 401 Unauthorized cho UE tiờu WWW-Authenticate - Cú cỏc giỏ tr RAND v AUTN cho thuờ bao - B i cỏc khoỏ ck, ik - Thờm cng khỏch, ch 14 UE P-CSCF P-CSCF UE Thit lp an ninh IPsec cho cỏc cng khỏch v ch thụng qua cỏc bn tin bỏo hiu Trc thc hin vic ny, ti thit b u cui thc hin kim tra AUTN v tớnh toỏn giỏ tr ỏp ng RES da trờn giỏ tr Nonce nhn c 15 UE P-CSCF Ti thi im ny thuờ bao ó thit lp thnh cụng an ninh mng cng truyn d liu gia UE v S-CSCF Thit b u cui UE gi bn tin ng ký ln (ó bo v) cho P-CSCF thụng qua cng ó thụng bỏo bn tin 401 Unauthorized Bn tin ng ký ny cú tham s tr li RES tiờu nhn thc 16 P-CSCF I-CSCF P-CSCF chuyn bn tin ng ký cho I-CSCF, ln ny tiờu nhn thc ch rng bo v ton ó c kớch hot 17 I-CSCF HSS I-CSCF truy HSS cú thụng tin S-CSCF 18 HSS I-CSCF HSS tr li cho I-CSCF tờn S-CSCF hoc nhng yờu cu ca S-CSCF 19 I-CSCF S-CSCF Bn tin ng ký SIP Register c chuyn ti S-CSCF 91 Lun thc s Chng IV: Kt ni h thng IMS ca Alcatel-Lucent vi hóng khỏc tng ng 20 S-CSCF I-CSCF Ngay nhn c bn tin ng ký ln ny, S-CSCF so sỏnh giỏ tr nhn c RES ca bn tin vi giỏ tr mong mun XRES nú nhn c t HSS, nu ging thỡ S-CSCF thụng bỏo bn tin ng ký hon thnh 200 OK 21 I-CSCF Bn tin ng ký hon thnh 200 OK c chuyn n P-CSCF 22 P-CSCF UE P-CSCF Bn tin ng ký hon thnh 200 OK c chuyn n UE, thụng bỏo vic ng ký SIP ca u cui ó hon thnh Bng 4.4 Phõn tớch cỏc bn tin 4.4.3 Bn tin traces quỏ trỡnh ng ký SIP (IMS Alcatel-Lucent) 1st REGISTER: SIP Phone to S-CSCF No Time Source Destination Protocol Info 0.002040 172.17.81.82 172.17.128.70 SIP Request: REGISTER sip:poc.alcatel-lucent.com Frame (993 bytes on wire, 993 bytes captured) Ethernet II, Src: CompalCo_94:f8:1f (00:16:d4:94:f8:1f), Dst: Alcatel-_9c:66:54 (00:e0:b1:9c:66:54) Internet Protocol, Src: 172.17.81.82 (172.17.81.82), Dst: 172.17.128.70 (172.17.128.70) User Datagram Protocol, Src Port: 41797 (41797), Dst Port: sip (5060) Session Initiation Protocol Request-Line: REGISTER sip:poc.alcatel-lucent.com SIP/2.0 Method: REGISTER [Resent Packet: False] Message Header Via: SIP/2.0/UDP 172.17.81.82:41797;branch=z9hG4bK-d8754z730e720ec240d202-1 -d8754z-;rport Transport: UDP 92 Lun thc s Chng IV: Kt ni h thng IMS ca Alcatel-Lucent vi hóng khỏc Sent-by Address: 172.17.81.82 Sent-by port: 41797 Branch: z9hG4bK-d8754z-730e720ec240d202-1 -d8754zRPort: rport Max-Forwards: 70 Contact: Contact Binding: To: "8444500035" SIP Display info: "8444500035" SIP to address: sip:+8444500035@poc.alcatel-lucent.com From: "8444500035";tag=2950a36f SIP Display info: "8444500035" SIP from address: sip:+8444500035@poc.alcatel-lucent.com SIP tag: 2950a36f Call-ID: NWZmZmYwYTQ5MDkwODhkMjA5YmNmYjk5MmRiYmM3YjQ CSeq: REGISTER Expires: 3600 Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO User-Agent: X-Lite release 1100l stamp 47546 [truncated] Authorization: Digest username="4500035",realm="poc.alcatellucent.com",nonce="b496308057c9036dbf3054aea940e9703dc8f84c0108",uri="sip :poc.alcatellucent.com",response="26d2f04e26fb9de61828f2a48020b083",cnonce="66f2bffe67 6068f75 Authentication Scheme: Digest Username: "4500035" Realm: "poc.alcatel-lucent.com" Nonce Value: "b496308057c9036dbf3054aea940e9703dc8f84c0108" Authentication URI: "sip:poc.alcatel-lucent.com" Digest Authentication Response: "26d2f04e26fb9de61828f2a48020b083" CNonce Value: "66f2bffe676068f758163019b41d0262" 93 Lun thc s Chng IV: Kt ni h thng IMS ca Alcatel-Lucent vi hóng khỏc Nonce Count: 00000004 QOP: auth Algorithm: MD5 Opaque Value: "Lss:scsf-stdn.imsgroup0-000.ics01.poc.alcatellucent.com:5060" Content-Length: 401 UNAUTHORIZED: S-CSCF to SIP Phone No Time Source Destination Protocol Info 0.003897 172.17.128.70 172.17.81.82 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings) Frame (736 bytes on wire, 736 bytes captured) Ethernet II, Src: AlcatelD_c3:06:3b (00:11:3f:c3:06:3b), Dst: IETF-VRRP-virtualrouter-VRID_0a (00:00:5e:00:01:0a) Internet Protocol, Src: 172.17.128.70 (172.17.128.70), Dst: 172.17.81.82 (172.17.81.82) User Datagram Protocol, Src Port: sip (5060), Dst Port: 41797 (41797) Session Initiation Protocol Status-Line: SIP/2.0 401 Unauthorized Status-Code: 401 [Resent Packet: False] Message Header Call-ID: NWZmZmYwYTQ5MDkwODhkMjA5YmNmYjk5MmRiYmM3YjQ Via: SIP/2.0/UDP 172.17.81.82:41797;received=172.17.81.82;branch=z9hG4bK-d8754z730e720ec240d202-1 -d8754z-;rport=41797 Transport: UDP Sent-by Address: 172.17.81.82 Sent-by port: 41797 Received: 172.17.81.82 Branch: z9hG4bK-d8754z-730e720ec240d202-1 -d8754zRPort: 41797 94 Lun thc s Chng IV: Kt ni h thng IMS ca Alcatel-Lucent vi hóng khỏc To: "8444500035" ;tag=4962d5aa-1231226927821203 SIP Display info: "8444500035" SIP to address: sip:+8444500035@poc.alcatel-lucent.com SIP tag: 4962d5aa-1231226927821203 From: "8444500035";tag=2950a36f SIP Display info: "8444500035" SIP from address: sip:+8444500035@poc.alcatel-lucent.com SIP tag: 2950a36f CSeq: REGISTER Date: Tue, 25 Aug 2009 07:28:47 GMT Server: Lucent-HPSS/3.0.3 WWW-Authenticate: Digest realm="poc.alcatel-lucent.com",\r\n nonce="b7c9036dbf3054aea940e974963082f03dc8f84c2308",\r\n opaque="Lss:scsf-stdn.imsgroup0-000.ics01.poc.alcatel-lucent.com:5060",\r\n algorithm=MD5,\r\n qop="auth" Authentication Scheme: Digest Realm: "poc.alcatel-lucent.com" Nonce Value: "b7c9036dbf3054aea940e974963082f03dc8f84c2308" Opaque Value: "Lss:scsf-stdn.imsgroup0-000.ics01.poc.alcatellucent.com:5060" Algorithm: MD5 QOP: "auth" Content-Length: 2nd REGISTER: SIP Phone to S-CSCF No Time Source Destination Protocol Info 31 0.107533 172.17.81.82 172.17.128.70 SIP Request: REGISTER sip:poc.alcatel-lucent.com Frame 31 (993 bytes on wire, 993 bytes captured) Ethernet II, Src: CompalCo_94:f8:1f (00:16:d4:94:f8:1f), Dst: Alcatel-_9c:66:54 (00:e0:b1:9c:66:54) Internet Protocol, Src: 172.17.81.82 (172.17.81.82), Dst: 172.17.128.70 (172.17.128.70) 95 Lun thc s Chng IV: Kt ni h thng IMS ca Alcatel-Lucent vi hóng khỏc User Datagram Protocol, Src Port: 41797 (41797), Dst Port: sip (5060) Session Initiation Protocol Request-Line: REGISTER sip:poc.alcatel-lucent.com SIP/2.0 Method: REGISTER [Resent Packet: False] Message Header Via: SIP/2.0/UDP 172.17.81.82:41797;branch=z9hG4bK-d8754z2e0fa70d1e391412-1 -d8754z-;rport Transport: UDP Sent-by Address: 172.17.81.82 Sent-by port: 41797 Branch: z9hG4bK-d8754z-2e0fa70d1e391412-1 -d8754zRPort: rport Max-Forwards: 70 Contact: Contact Binding: To: "8444500035" SIP Display info: "8444500035" SIP to address: sip:+8444500035@poc.alcatel-lucent.com From: "8444500035";tag=2950a36f SIP Display info: "8444500035" SIP from address: sip:+8444500035@poc.alcatel-lucent.com SIP tag: 2950a36f Call-ID: NWZmZmYwYTQ5MDkwODhkMjA5YmNmYjk5MmRiYmM3YjQ CSeq: REGISTER Expires: 3600 Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO User-Agent: X-Lite release 1100l stamp 47546 [truncated] Authorization: Digest username="4500035",realm="poc.alcatellucent.com",nonce="b7c9036dbf3054aea940e974963082f03dc8f84c2308",uri="sip: poc.alcatel- 96 Lun thc s Chng IV: Kt ni h thng IMS ca Alcatel-Lucent vi hóng khỏc lucent.com",response="78a07b0e6d99d209ee3b8da29ee7b6fd",cnonce="9e1f53a79 55fb330f Authentication Scheme: Digest Username: "4500035" Realm: "poc.alcatel-lucent.com" Nonce Value: "b7c9036dbf3054aea940e974963082f03dc8f84c2308" Authentication URI: "sip:poc.alcatel-lucent.com" Digest Authentication Response: "78a07b0e6d99d209ee3b8da29ee7b6fd" CNonce Value: "9e1f53a7955fb330faa1f4fba6f26007" Nonce Count: 00000001 QOP: auth Algorithm: MD5 Opaque Value: "Lss:scsf-stdn.imsgroup0-000.ics01.poc.alcatellucent.com:5060" Content-Length: 200 OK: S-CSCF to SIP Phone No Time Source Destination Protocol Info 35 0.110626 172.17.128.70 172.17.81.82 SIP Status: 200 OK (1 bindings) Frame 35 (781 bytes on wire, 781 bytes captured) Ethernet II, Src: AlcatelD_c3:06:3b (00:11:3f:c3:06:3b), Dst: IETF-VRRP-virtualrouter-VRID_0a (00:00:5e:00:01:0a) Internet Protocol, Src: 172.17.128.70 (172.17.128.70), Dst: 172.17.81.82 (172.17.81.82) User Datagram Protocol, Src Port: sip (5060), Dst Port: 41797 (41797) Session Initiation Protocol Status-Line: SIP/2.0 200 OK Status-Code: 200 [Resent Packet: False] Message Header Call-ID: NWZmZmYwYTQ5MDkwODhkMjA5YmNmYjk5MmRiYmM3YjQ 97 Lun thc s Chng IV: Kt ni h thng IMS ca Alcatel-Lucent vi hóng khỏc Via: SIP/2.0/UDP 172.17.81.82:41797;received=172.17.81.82;branch=z9hG4bK-d8754z2e0fa70d1e391412-1 -d8754z-;rport=41797 Transport: UDP Sent-by Address: 172.17.81.82 Sent-by port: 41797 Received: 172.17.81.82 Branch: z9hG4bK-d8754z-2e0fa70d1e391412-1 -d8754zRPort: 41797 To: "8444500035" ;tag=4962d5aa-1231226927927120 SIP Display info: "8444500035" SIP to address: sip:+8444500035@poc.alcatel-lucent.com SIP tag: 4962d5aa-1231226927927120 From: "8444500035";tag=2950a36f SIP Display info: "8444500035" SIP from address: sip:+8444500035@poc.alcatel-lucent.com SIP tag: 2950a36f CSeq: REGISTER Allow-Events: reg Contact: ;expires=3 600 Contact Binding: ;expires=3 600 Date: Tue, 25 Aug 2009 07:28:47 GMT Path: P-Associated-URI: Server: Lucent-HPSS/3.0.3 Content-Length: 98 Lun thc s Kt qu v bn lun KT QU V BN LUN Kt lun v kin ngh - Kt lun Lun nghiờn cu v cu trỳc mng IMS theo tiờu chun ca t chc 3GPP, cỏc chc nng v cỏc im tham chiu kt ni gia cỏc chc nng ca cu trỳc IMS, cỏc im tham chiu kt ni mng IMS vi mng IMS ng cp v vi mng PSTN Lun nghiờn cu gii phỏp, thit b IMS ca hóng Alcatel-Lucent, thc hin kim tra tớnh tng thớch thit b hóng ny vi thit b iu khin IMS ca hóng Nokia-Siemens - Kin ngh hng nghiờn cu tip theo Hin cỏc tiờu chun h thng IMS theo mụ hỡnh 3GPP ó phỏt trin n phiờn bn 9, nhiờn mt s tiờu chun tip tc c hon thin, iu ny luụn t bi toỏn nghiờn cu sm cỏc tiờu chun ny hon thin v ban hnh Song song vic ú, cỏc hóng sn xut thit b vin thụng theo cu trỳc IMS cn nhanh chúng xõy dng cỏc sn phm ca mỡnh phự hp vi cỏc tiờu chun mi c ban hnh Trong khuụn kh lun ny hc viờn ó thc hin c mt phn kim tra tng thớch thit b IMS ca hóng Alcatel-Lucent vi thit b IMS hóng Nokia-Siemens thụng qua giao thc H248 v giao thc SIP-I (SIP cha bn tin SS7 ISDN) Ngoi vic trờn cú th trin khai o kim tra tng tỏc giao thc SIP gia thit b CSCF ca hóng Alcatel-Lucent vi thit b tng ng ca cỏc hóng khỏc nhm ỏnh giỏ tớnh tng thớch, kh nng phự hp cỏc tiờu chun ca thit b IMS ca cỏc hóng vin thụng khỏc 99 Lun thc s Ti liu tham kho TI LIU THAM KHO Ting Vit [1] Vin Khoa hc k thut Bu in (2008) NGHIấN CU CU TRC IMS TRONG MNG THễNG TIN DI NG Ting Anh [2] 3GPP TS 33.102 (2003) 3G security; Security architecture [3] 3GPP TS 23.228 (2005) IP Multimedia Subsystem Stage [4] 3GPP TS 23.218 V8.4.0 (2008) 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; IP Multimedia (IM) session handling; IM call model; Stage Release [5] 3GPP TR 24.930 V8.2.0 (2008), 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Signalling flows for the session setup in the IP Multimedia core network Subsystem (IMS) based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage Release [6] 3GPP TS 23.002 V9.1.0 (2009) 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and Systems Aspect; Network architecture release [7] 3GPP TS 29.162 V9.2.0 (2009), 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Interworking between the IM CN subsystem and IP networks Release [8] Alcatel-Lucent (2005), Alcatel 8688 MRF 6.3, Host-based Audio&Video Media Resource Call Flows Examples SIP [9] Alcatel-Lucent (2006), IP Multimedia Subsystem | Release 07.00.00, Solution Technical Description 100 Lun thc s Ti liu tham kho [10] Alcatel-Lucent (2008), Consolidated Design Specification for ICS IP Architecture [11] Alan B Johnston (2004), Understanding the Session Initiation Protocol Second Edition, Artech House Boston London www.artechhouse.com [12] Miikka Poikselka-Nokia, Finland, Georg Mayer-Nokia, Finland, Hisham Khartabil Telio- Norway, Aki Niemi-Nokia, Finland (2006), THE IMS IP Multimedia Concepts and Services, SECOND EDITION, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England 101 Lun thc s Túm tt lun TểM TT LUN VN Trong chng I, lun tỡm hiu ngun gc khỏi nim IMS v phõn tớch nhng ci tin, nõng cp ca cỏc phiờn bn IMS t phiờn bn u tiờn IMS Release n phiờn bn hin ang c chun húa IMS Release Cu trỳc IMS c thc hin vi mc ớch to mt nn tng cung cp dch v a phng tin cú kh nng h tr trin khai nhanh chúng cỏc loi hỡnh dch v kt hp cỏc phng tin thụng tin khỏc nhau: thoi, bn, õm v hỡnh nh Cu trỳc da trờn giao thc iu khin kt ni SIP ny cú kh nng to iu kin cho cỏc bờn th ba d dng trin khai cỏc dch v a phng tin Cu trỳc iu khin dch v ny cng to nn tng cho vic hi t cỏc h thng truy nhp c nh v di ng ng thi lun cp n cu trỳc c bn IMS c nh ngha Release ca t chc chun hoỏ 3GPP gm cỏc phn t c bn ú l: Cỏc loi iu khin phiờn cuc gi CSCF v mỏy ch d liu thuờ bao HSS Kin trỳc IMS da trờn mụ hỡnh phõn lp: gm lp truy nhp vi nhiu hỡnh thc truy nhp khỏc nhau, lp iu khin vi cỏc phn t trung tõm iu khin phiờn cuc gi CSCF, lp ng dng tỏch riờng lp iu khin cho phộp nh cung cp dch v khai thỏc mng IMS phỏt trin linh hot, trin khai nhanh chúng cỏc dch v mi a phng tin Chng II ca lun nghiờn cu cu trỳc h thng IMS theo mụ hỡnh ca t chc chun hoỏ 3GPP, a s chc nng ca mng IMS, phõn tớch chi tit chc nng, nhim v cỏc phn t mng IMS cng nh giao tip, tng tỏc ca mng IMS vi mng IMS khỏc, mng IMS vi cỏc mng cụng ngh chuyn mch kờnh nh mng in thoi cụng cng hay mng in thoi di ng GSM Ngoi chng ny ó phõn tớch chc nng cỏc im tham chiu ca giao din ghộp ni gia cỏc phn t mng IMS Chng III ca lun vn, hc viờn dng cỏc kin thc lý thuyt mng IMS phõn tớch, nghiờn cu v gii phỏp v sn phm IMS ca hóng Alcatel-Lucent, õy l mt nhng nh cung cp thit b, gii phỏp vin thụng, cụng ngh 102 Lun thc s Túm tt lun thụng tin hng u trờn th gii hin ny, hóng ny ó tham gia úng ghúp rt nhiu vic thit lp cỏc tiờu chun mng IMS ca t chc 3GPP Gii phỏp IMS ca Alcatel-Lucent l gii phỏp linh hot, trn gúi vi nhiu sn phm thc hin y cỏc chc nng IMS ca mụ hỡnh 3GPP vi thit b iu khin phiờn giao thc SIP trng tõm l mỏy ch iu khin dch v 5060 ICS Chng IV ca lun vn, hc viờn ó thc hin vic kim tra ỏnh giỏ tng thớch thit b cu trỳc IMS ca hóng Alcatel-Lucent vi thit b iu khin IMS ca hóng Nokia- Siemens, vic kim tra ny da trờn cỏc bi o kim IMS ca Tp on bu chớnh vin thụng VNPT a khuụn kh tiờu chun ngnh, vi s cng tỏc ca cỏc chuyờn gia hóng Alcatel-Lucent v chuyờn gia hóng Nokia-Siemens vic thit lp mụ hỡnh kt ni Kt qu kim tra cho thy thit b truy cp AGW ca hóng Alcatel-Lucent cn iu chnh giao thc H248 mt ng cnh context cú th cho phộp thc hin nhiu kt ni hn, ú thit b truy nhp AGW ca hóng Nokia-Siemens cn sa i phn mm giao thc cú kh nng thc hin lnh MOVE thit b iu khin phng tin MGC gi lnh n Ngoi vic tin hnh kim tra cho thy giao thc bỏo hiu SIP-I ca hóng ỏp ng tt cỏc bi o kim tra ca VNPT 103 Lun thc s Túm tt lun ABSTRACT THESIS In Chapter I, the essays researches on the concept of IMS origin, analysis of his improvement and upgraded versions of IMS, look at from the first IMS version (IMS Release 5) to the current version being standardized IMS Release IMS architecture is done with the aim of creating a platform to provide multimedia services which are capable of supporting rapid deployment types of services combining various media: voice, text, sound and image This control Structure IMS based on protocol SIP connection is capable of creating advantage conditions for third parties to easily deploy rich media services Structure control service is also the foundation for the convergence of fixed access systems and mobile Besides that the thesis also refers to the basic IMS architecture defined in 3GPP Release with the basic elements of the different kinds calls CSCF session control, home subscriber server HSS IMS-based architecture model includes subclasses: access layer are having many different forms of access, control layer with the central element calls CSCF session control, finally, the application layer which separated from the control layer allows IMS network operators to develop flexible, fast and new multimedia services Chapter II of the thesis researches into the IMS system architecture model of 3GPP standardization organization, made functional block diagram of the IMS network, a detailed analysis of functional elements in the IMS network as well as interworking communication between IMS network and other IMS peer network, the IMS network with circuit switched network technology such as public telephone network or GSM mobile phone network It also has analyzed the function of reference point of the interface pairing between IMS network elements Chapter III of this thesis, the authors applies the theoretical knowledge to analyze the IMS network, learn about IMS products of Alcatel-Lucent corporation, this firm is one of the suppliers of equipment and solutions to telecommunications, 104 Lun thc s Túm tt lun public informatic technology leading the world, Alcatel-Lucent was involved that contribute a lot in setting the standards of 3GPP IMS networks The IMS solution of Alcatel-Lucent is a flexible package with end to end products fully implement the function blocks of 3GPP IMS architecture Notable device is focus session control server 5060 ICS, this equipment is a key product in the stategy of Alcatel-Lucent in approaching to IMS network Finally, chapter IV of the thesis, the author verified the inspection evaluation of compatible device architecture between firm Alcatel-Lucent's IMS device and IMS control of IMS Nokia-Siemens, the protocol checking is based on test items that issued by the Post and Telecommunications corporation VNPT on IMS's standardization within his framework In collaboration with experts firm AlcatelLucent and Nokia-Siemens experts to establish the IMS connection model Test results showed that the access devices AGW of Alcatel-Lucent needs to adjust to the H248 protocol context so that one context implementation can allow more than connections, while the access equipment AGW od Nokia-Siemens company needs to modify the software protocol module to be able to execute the command MOVE received from MGC controller In addition to conducting testing protocol, it proves that SIP-I signaling by two firms meet well the test item requirements of VNPT 105 ... I: Tng quan v IMS mng thụng tin di ng - Chng II: Cu trỳc IMS theo tiờu chun 3GPP - Chng III: Nghiờn cu gii phỏp IMS ca hóng Alcatel- Lucent - Chng IV: Kt ni h thng IMS ca Alcatel- Lucent vi hóng... kim tra MGC Alcatel- Lucent kt ni vi AG Nokia-Siemens 82 4.2 Kt qu o kim tra MGC Nokia-Siemens kt ni vi AG Alcatel- Lucent 85 4.3 Kt qu kim tra MGC Nokia-Siemens kt ni vi MGC Alcatel- Lucent 86 4.4... CU GII PHP IMS CA HNG ALCATEL- LUCENT 50 3.1 Gii thiu gii phỏp IMS ca Alcatel- Lucent 50 3.1.1 Tng quan gii phỏp 50 3.1.2 Cỏc thit b IMS ca Alcatel- Lucent
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống IMS và ứng dụng trong việc triển khai giải pháp IMS của hãng alcatel lucent , Nghiên cứu hệ thống IMS và ứng dụng trong việc triển khai giải pháp IMS của hãng alcatel lucent , , CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ IMS TRONG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG, CHƯƠNG II: CẤU TRÚC IMS THEO TIÊU CHUẨN 3GPP, CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP IMS CỦA HÃNG ALCATEL-LUCENT, CHƯƠNG IV: KẾT NỐI HỆ THỐNG IMS ALCATEL LUCENT, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan