0

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

18 1,051 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2017, 08:26

Thế nào là mối liên hệ? Thế nào là mối liên hệ phổ biến? Các tính chất(tính khách quan, phổ biến, đa dạng phong phú) và ý nghĩa phương pháp luận của mối liên hệ. Bài học có những ví dụ cụ thể, dễ hiểu cho tất cả các nội dung trong bài học. NGUYÊN VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BiẾN Khoa Mác – Lê nin Tư tưởng HCM Giáo viên: Hoàng Thanh Xuân Khái niệm: - Mối liên hệ dùng để quy định, tác động qua lại chuyển hóa lẫn vật, tượng giới Phản ánh mối liên hệ đặc thù giới tự nhiên - Mối liên hệ phổ biến phạm trù dùng để tính phổ biến mối liên hệ vật, tượng giới Đó mối liên hệ mặt đối lập, lượng chất, khẳng định phủ định… nghĩa mối liên hệ phổ biến diễn lĩnh vực từ tự nhiên, xã hội tư người Ví dụ Đàn chim đàn sư tử có liên hệ với không? Vì sao? Tính chất mối liên hệ: - Tính khách quan: Đây mối liên hệ vốn có vật, tượng, tồn độc lập không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người Con người nhận thức vận dụng mối liên hệ hoạt động thực tiễn để đạt hiệu cao - Tính phổ biến: Nghĩa vật, tượng tồn mối liên hệ qua lại với vật khác Ở không gian, thời gian nào, mối liên hệ vật, tượng khối vừa thống nhất, vừa tương tác thúc đẩy lẫn - Tính đa dạng, phong phú: + Các vật, tượng hay trình khác có mối liên hệ cụ thể khác nhau, giữ vị trí, vai trò khác tồn phát triển vật, tượng Sự khốc liệt chiến tranh + Cùng mối liên hệ định vật điều kiện cụ thể khác nhau, giai đoạn khác trình vận động, phát triển vật có tính chất vai trò khác Căn vào tính chất, đặc trưng mối liên hệ, phân thành mối liên hệ sau: • • • • • • Mối liên hệ bên Mối liên hệ bên Mối liên hệ Mối liên hệ không Mối liên hệ trực tiếp Mối liên hệ gián tiếp Sự phân chia thành cặp mối liên hệ mang tính chất tương đối, loại mối liên hệ hình thức, phận, mắt xích mối liên hệ phổ biến Tuy nhiên, phân chia lại cần thiết, loại mối liên hệ có vị trí vai trò xác định vận động phát triển vật Con người phải nắm bắt mối liên hệ đó, để có tác động phù hợp nhằm đem lại lại hiệu cao hoạt động Mối liên hệ bên bên Việt Nam Trung Quốc Mối liên hệ không học sinh, sinh viên Ý nghĩa phương pháp luận: - Tôn trọng quan điểm toàn diện, tránh cách xem xét phiến diện: + Quan điểm toàn diện tìm hiểu vật, tượng phải đặt mối liên hệ qua lại với vật, tượng khác; Xem xét tác động qua lại mặt, yếu tố, trình thân vật, tượng sự c ự h iệt t K n ”? Tuấ n h ệ i n đ Huỳ yền u r s t Võ ng “ ô c ó võ c , i gi ỏ Phải mê tín dị đoan? + Qu a n đ i ể m p h i ế n di ện : Quan điểm phiến diện đánh giá ngang thuộc tính, tính chất hay quy định khác vật, tượng - Quan điểm lịch sử - cụ thể: Trong nhận thức xử tình cụ thể, phải xác định rõ vị trí, vai trò khác mối liên hệ, từ có giải pháp đắn hiệu việc xử vấn đề thực tiễn Nhìn lại kinh tế thời bao cấp Lê Công Tuấn Anh tự kết liễu đời mình, có nên chăng? Nội dung nguyên mối liên hệ phổ biến Khái niệm Tính chất mối liên hệ Ý nghĩa phương pháp luận ... trưng mối liên hệ, phân thành mối liên hệ sau: • • • • • • Mối liên hệ bên Mối liên hệ bên Mối liên hệ Mối liên hệ không Mối liên hệ trực tiếp Mối liên hệ gián tiếp Sự phân chia thành cặp mối liên. .. niệm: - Mối liên hệ dùng để quy định, tác động qua lại chuyển hóa lẫn vật, tượng giới Phản ánh mối liên hệ đặc thù giới tự nhiên - Mối liên hệ phổ biến phạm trù dùng để tính phổ biến mối liên hệ. .. chia thành cặp mối liên hệ mang tính chất tương đối, loại mối liên hệ hình thức, phận, mắt xích mối liên hệ phổ biến Tuy nhiên, phân chia lại cần thiết, loại mối liên hệ có vị trí vai trò xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, , Tính chất của các mối liên hệ:, Ý nghĩa phương pháp luận:

Từ khóa liên quan