0

Vận dụng quan điểm tương tác vào dạy học phần kỹ thuật điện bộ môn công

125 170 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2017, 21:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - - TRẦN THỊ THÚY NGA VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TƢƠNG TÁC VÀO DẠY HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 12 TRƢỜNG THPT NGỌC HỒI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM KĨ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC CHUYÊN SÂU: SƢ PHẠM KĨ THUẬT ĐIỆN Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - - TRẦN THỊ THÚY NGA VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TƢƠNG TÁC VÀO DẠY HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 12 TRƢỜNG THPT NGỌC HỒI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM KĨ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC CHUYÊN SÂU: SƢ PHẠM KĨ THUẬT ĐIỆN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Lan Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có sai phạm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tác giả Trần Thị Thúy Nga i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành: Cô giáo hƣớng dẫn : TS Vũ Thị Lan, Đại học Bách khoa Hà Nội tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tác giả để hoàn thành luận văn Các thầy cô viện Sƣ phạm kỹ thuật, viện đào tạo Sau đại học, Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả việc học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Ban giám hiệu toàn thể thầy cô giáo học sinh trƣờng THPT Ngọc Hồi tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho tác giả thực luận văn Bạn bè, đồng nghiệp gia đình quan tâm động viên giúp đỡ suốt trình nghiên cứu, thực luận văn Tác giả Trần Thi Thúy Nga ii DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Viết tắt Đọc CSLL: Cơ sở lí luận ĐC: Đối chứng GV: Giáo viên HS: Học sinh KTDH: Kĩ thuật dạy học KTĐ Kĩ thuật điện LLDH: Lí luận dạy học MTDH Môi trƣờng dạy học PP: Phƣơng pháp PPCT: Phân phối chƣơng trình PPDH: Phƣơng pháp dạy học PTDH: Phƣơng tiện dạy học QĐTT: Quan điểm tƣơng tác QĐSPTT: Quan điểm sƣ phạm tƣơng tác SGK: Sách giáo khoa SPTT: Sƣ phạm tƣơng tác SPKT: Sƣ phạm kĩ thuật TCTT: Tiếp cận tƣơng tác TN: Thực nghiệm THKT: Thực hành kỹ thuật Tr: Trang iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM TƢƠNG TÁC 1.1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Dạy học theo quan điểm tƣơng tác giới 1.1.2 Dạy học theo quan điểm tƣơng tác Việt Nam 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 10 1.2.1 Tƣơng tác 10 1.2.2 Dạy học tƣơng tác 11 1.2.3 Môi trƣờng dạy học tƣơng tác 12 1.3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM TƢƠNG TÁC 13 1.3.1 Một số đặc điểm dạy học tƣơng tác 13 1.3.2 Quy trình dạy học 20 1.4 KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TƢƠNG TÁC VÀO DẠY HỌC KĨ THUẬT 26 1.4.1.Đặc điểm dạy học kĩ thuật phù hợp với quan điểm tƣơng tác 26 1.4.2 Những lợi ích thách thức vận dụng dạy học theo quan điểm tƣơng tác 27 1.5 THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƢỜNG THPT NGỌC HỒI .28 1.5.1 Về giáo viên dạy môn công nghệ 29 1.5.2 Về học sinh 30 1.5.3 Về sở vật chất .31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 Chƣơng 2: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG PHẦN KĨ THUẬT ĐIỆN LỚP 12 THEO QUAN ĐIỂM TƢƠNG TÁC 33 2.1 PHÂN TÍCH MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG PHẦN KĨ THẬT ĐIỆN LỚP 12 THEO QUAN ĐIỂM TƢƠNG TÁC 33 iv 2.1.1 Mục tiêu phần kĩ thuật điện lớp 12 phù hợp với dạy học theo quan điểm tƣơng tác 33 2.1.2 Nội dung phần kĩ thuật điện lớp 12 phù hợp với dạy học theo quan điểm tƣơng tác 36 2.2 NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TƢƠNG TÁC 37 2.2.1 Nguyên tắc thiết kế giảng vận dụng quan điểm dạy học tƣơng tác 37 2.2.2 Yêu cầu thiết kế giảng vận dụng quan điểm tƣơng tác 40 2.2.3 Quy trình thiết kế giảng vận dụng quan điểm tƣơng tác 41 2.3 TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN KĨ THUẬT ĐIỆN LỚP 12 THEO QUAN ĐIỂM TƢƠNG TÁC 47 2.3.1 Các hình thức học tập 47 2.3.2 Tổ chức thực kế hoạch học môn công nghệ theo quan điểm tƣơng tác 550 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 53 2.4.1 Ý kiến tự đánh giá học sinh 53 2.4.2 Nhận xét giáo viên 54 2.4.3 Tổ chức đánh giá kết học tập lớp 54 2.5 VÍ DỤ MINH HỌA 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 Chƣơng 3: KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 66 3.1 TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 66 3.1.1 Mục đích, qui mô, đối tƣợng thực nghiệm .66 3.1.2 Nội dung thực nghiệm 67 3.1.3 Phƣơng pháp kĩ thuật tiến hành thực nghiệm 67 3.2 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 67 3.2.1 Kết định tính 68 3.2.2 Kết định lƣợng 68 3.3 ĐÁNH GIÁ QUA PHƢƠNG PHÁP CHUYÊN GIA 74 v 3.3.1 Mục đích, qui mô nội dung đánh giá 74 3.3.2 Tiến trình thực 74 3.3.3 Kết đánh giá 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 KẾT LUẬN CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 84 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Kết điều tra mức độ sử dụng phƣơng pháp dạy học 30 Bảng 1.2: Kết điều tra mức độ sử dụng phƣơng tiện dạy học 30 Bảng 2.1: PPCT phần kĩ thuật điện môn công nghệ lớp 12 34 Bảng 2.2: Mục tiêu dạy học phần KTĐ môn công nghệ lớp 12 35 Bảng 3.1: Kết bảng phân phối Fi 69 Bảng 3.2: Bảng tần suất fi (%) 69 Bảng 3.3: Bảng tần suất hội tụ tiến fa (%) .70 Bảng 3.4: Bảng so sánh tham số thống kê lớp ĐC TN 71 vii DANH MỤC HÌNH Hình: 3.1: Đồ thị tần số fi (%) 73 Hình: 3.2: Đồ thị tần suất hội tụ tiến fa (%) 73 viii d.Không thực đƣợc □; 4- Khả sử dụng dạy cụ thể theo thiết kế đề xuất vào thực tiễn giảng dạy lớp: a.Thực đƣợc mức tốt □ b.Thực đƣợc mức bình thƣờng □ c Khó thực □; d Không thực đƣợc □; 5- Về khả áp dụng kết hợp hình thức kiểm tra đánh giá giáo viên với việc cho học sinh tự kiểm tra đánh giá kết học tập mình: a Áp dụng tốt □; c Áp dụng đƣợc mức bình thƣờng □; b Khó áp dụng □; d Không áp dụng đƣợc □; 6- Theo quý Thầy, Cô có nên có điều chỉnh, bổ sung khác cho thiết kế dạy theo quan điểm tƣơng tác ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… II- Đánh giá qua giảng thiết kế 1- Mục tiêu giảng a.Phù hợp ; b Bình thƣờng ; c.Chƣa phù hợp  2- Chuẩn bị giáo viên cho dạy a Hoàn toàn tốt ; b.Tƣơng đối ; c.Chƣa tốt  3- Các hoạt động thầy, trò phối hợp hai hoạt động này: a Hợp lý ; b.Tƣơng đối ; c.Chƣa hợp lý  4- Hoạt động kiểm tra đánh giá: a Hoàn toàn phù hợp ; b.Bình thƣờng ; 100 c.Chƣa phù hợp  5- Thiết kế dạy theo quan điểm tƣơng tác nâng cao hứng thú nhận thức, tạo điều kiện để học sinh tích cực, tự lực, chủ động giải vấn đề a.Tốt ; b.Trung bình ; c.Thấp ; 6- Một số ý kiến đánh giá khác giảng thiết kế ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô cộng tác giúp đỡ! 101 BÀI KIỂM TRA PHỤ LỤC 3.2 Sở giáo dục &đào tạo Hà Nội Trƣờng THPT Ngọc Hồi Năm học 2014- 2015 KIỂM TRA Môn: Công Nghệ 12 Thời gian 15 phút Điểm Lời phê thầy, cô giáo Họ tên: ……………………………………… Lớp…………………… Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Đáp án Hãy lựa chọn điền đáp án vào bảng theo câu hỏi 01: Khi tải nối tam giác dây pha bị đứt dòng điện qua tải: A Giảm xuống B Tăng lên C Không đổi D Bằng không 02: Khi tải nối hình có dây trung tính dây pha bị đứt điện áp đặt tải hai pha lại là: A Không đổi B Tăng lên C Bằng không D Giảm xuống 03: Tải ba pha gồm ba bóng đèn đèn có ghi 220V - 100W nối vào nguồn ba pha có Ud = 380v; IP Id giá trị sau đây: A IP = 0,45A ; Id = 0,45A B IP = 0,35A ; Id = 0,45A C IP = 0,5A ; Id = 0,5A D IP = 0,75A ; Id = 0,5A 04: Nguồn ba pha đối xứng có U d = 220V tải nối hình với RA = 12,5 , RB = 12,5 , RC = 25 dòng điện pha giá trị nào: A IA = 10A ; IB = 10A ; IC = 5A B IA = 10A ; IB = 7,5A ; IC = 5A 102 C IA = 10A ; IB = 10A ; IC = 20A D IA = IB = 15A ; IC = 10A 05: Tải ba pha đối xứng nối hình thì: A Id = IP ; Ud = C Id = UP B Id = IP ; Ud = UP IP ; Ud = UP D Id = IP ; Ud = UP 06: Tải ba pha đối xứng nối tam giác thì: A Id = IP ; Ud = UP B Id = IP ; Ud = C Id = IP ; Ud = UP D Id = UP IP ; Ud = UP 07: Mắc bóng đèn có U = 110V vào mạchd diện ba pha ba dây với Ud = 380V cách mắc đúng: A Măc nối tiếp hai bóng đèn thành cụm, cụm nối hình B Mắc nối tiếp hai bóng đèn thành cụm, cụm nối hình tam giác C Mắc song song hai bóng đèn thành cụm, cụm nối hình tam giác D Mắc song song hai bóng đèn thành cụm, cụm nối hình 08: Mắc bóng đèn có U = 220V vào mạch điện ba pha dây có Ud = 380V Cách mắc dƣới đúng: A Mắc song song ba bóng thành cụm, cụm nối hình B Mắc nối tiếp ba bóng thành cụm, cụm nối hình tam giác C Mắc nối tiếp ba bóng thành cụm, cụm nối hình D Mắc song song ba bóng thành cụm, cụm nối hình tam giác 09: Trong mạch điện xoay chiều ba pha Chọn đáp án sai A Dòng điện chạy dây pha dòng điện pha (IP) B Điện áp dây pha dây trung tính điện áp pha (UP) C Điện áp hai dây pha điện áp dây (Ud) D Dòng điện chạy qua tải dòng điện pha (IP) 10: Chọn câu sai: A Nối tam giác U d U p , nối hình I d Ip B Nối hình I d 3I p , nối tam giác U d C Nối tam giác I d 3I p , cách mắc hình I d 103 Up Ip D Nối hình U d 3U p , nối tam giác U d Up 11: Trong nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây Ud là: A Điện áp dây pha dây trung tính B Điện áp điểm đầu A điểm cuối X pha C Điện áp điểm đầu A điểm trung tính O D Điện áp hai dây pha 12: Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải ba điện trở RP nhau, nối tam giác Cho biết Id = 80A Cƣờng độ dòng điện pha có giá trị sau đây: A 64,24AB 46,24A C 46,24mA D 64,24mA 13: Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải ba điện trở RP nhau, nối tam giác Cho biết Id = 80A Điện trở RP có giá trị sau đây: A 8,21ΩB 7.25 Ω C 6,31 Ω D 9,81 Ω = 10Ω d = 380V IP Id A IP = 38A, Id = 22A : B IP = 38A, Id = 65,8A C IP = 65,8A, Id = 38A D IP = 22A, Id = 38A P = 220V IP Id : A IP = 38A, Id = 22A B IP = 22A, Id = 38A C IP = 22A, Id = 22A D IP = 38A, Id = 38A 104 GIÁO ÁN THEO LỐI TRUYỀN THỐNG PHỤ LỤC 3.3 BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA (Tiết 1) A Mục tiêu Sau học xong tiết mạch điện xoay chiều ba pha học sinh có thể: Kiến thức: - Hiểu khái niệm mạch điện xoay chiều ba pha - Hiểu nguồn điện ba pha - Trình bày đƣợc nguyên lí làm việc máy phát điện xoay chiều ba pha, đồ thị tức thời đồ thị véc tơ suất điện động xoay chiều ba pha - Biết kí hiệu cuộn dây máy phát điện xoay chiều pha - Biết tải ba pha (Khái niệm kí hiệu sơ đồ điện) Kĩ - Đọc vẽ đƣợc sơ đồ nguồn điện xoay chiều ba pha Thái độ - Tham gia tích cực tìm hiểu mạch điện xoay chiều ba pha B Chuẩn bị dạy Chuẩn bị giáo viên a Chuẩn bị nội dung - Nghiên cứu nội dung 23 - Xem nội dung dòng điện xoay chiều ba pha môn vật lí - Chú ý kí hiệu sơ đồ mạch điện xoay chiều ba pha; b Đồ dùng phƣơng tiện dạy học - Phóng to số sơ đồ mạch điện ba pha hình 23-1;23-2; 23-3 hình 23-4 - Máy chiếu projector, máy tính Chuẩn bị học sinh Đọc trƣớc 23 theo hƣớng dẫn giáo C Các hoạt động dạy học ổn định lớp: Kiểm tra cũ: 105 Pháp vấn - Hãy cho biết hệ thống điện quốc gia? - Hệ thống điện quôc gia vai trò ? Tiến trình nghiên cứu kiến thức Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Hỏi: Kể tên máy móc thiết bị sử dụng Vận dụng thực tiễn dòng điện xoay chiều ba pha? trả lời câu hỏi Hỏi: Dòng điện xoay chiều ba pha có ƣu HS so sánh trả lời điểm so với dòng điện xoay chiều theo hƣớng dẫn pha GV (Gợi ý HS so sánh hiệu suất, độ ổn định, tiết kiệm vật liệu chế tạo Khái niệm Mạch điện xoay chiều ba pha gồm có HS liên hệ kiến thức mạch điện xoay thành phần nào? chiều ba pha GV giảng, gồm: 22 trả lời - Nguồn điện ba pha - Đƣờng dây ba pha - Các tải ba pha 1.Nguồn điện ba Hỏi: Dòng điện xoay chiều tạo từ pha đâu?(Máy phát điện xoay chiều ba pha) Hỏi: Cấu tạo máy phát điện xoay chiều ba pha? Hƣớng dẫn học sinh quan sát hình 23-1 để tìm hiểu cấu tạo máy phát điện xoay chiều ba pha -Nam châm điện (N-S) - Ba cuộn dây ba pha: AX, BY, CZ giống đặt lệch pha góc 1200 hay 106 Ghi nội dung giảng HS trả lời Nghe giảng góc không gian Hỏi: Máy phát điện xoay chiều ba pha phát Trả lời dòng điện xoay chiều ba pha nào? (Nam châm quay với tốc độ không đổi, ba cuộn dây xuất sức điện động cảm ứng, mạch điện đƣợc nối kín) GV cho học sinh quan sát hình 23-2; 23-3 giảng nguyên lí làm việc máy phát điện xoay chiều ba pha; giải thích về: Trị số tức thời eA;eB; eB đồ thị véc tơ ngồn điện pha Tải ba pha ; ; ; Hỏi: Tải sử dụng nguồn điện ba pha Liên hệ thực tế trả lời loại nào? Gv giảng tải ba pha thƣờng là: Ghi lời giảng -Động điện ba pha giáo viên - Lò điện ba pha Đƣợc kí hiệu: - Tổng trở pha A ZA - Tổng trở pha B ZB - Tổng trở pha C ZC (Yêu cầu học sinh quan sat tranh động ba pha SGK) Củng cố kiến thức học Cho học sinh trả lời câu hỏi -Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều ba pha -Các đại lƣợng đặc trƣng nguồn điện ba pha Nhiệm vụ nhà: Học trả lời câu trang 94 107 Bài 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU PHA (tiết 3) A Mục tiêu Sau học xong tiết mạch điện xoay chiều ba pha học sinh Kiến thức: - Hiểu sơ đồ mạch điện ba pha - Biết công thức liên hệ đại lƣợng dây đại lƣợng pha mạch điện xoay chiều ba pha Kĩ - Đọc vẽ đƣợc sơ đồ mạch điện ba pha Thái độ - Tham gia tích cực tìm hiểu mạch điện xoay chiều ba pha B Chuẩn bị dạy Chuẩn bị giáo viên a Chuẩn bị nội dung - Nghiên cứu nội dung 23 - Xem nội dung dòng điện xoay chiều ba pha môn vật lí - Chú ý kí hiệu sơ đồ mạch điện xoay chiều ba pha; b Đồ dùng phƣơng tiện dạy học - Phóng to số sơ đồ mạch điện ba pha hình 23-7;23-8; 23-9 hình 23-10 - Máy chiếu projector, máy tính Chuẩn bị học sinh Đọc trƣớc 23 theo hƣớng dẫn giáo viên C Các hoạt động dạy học ổn định lớp Kiểm tra cũ: Pháp vấn Trình bày cách nối nguồn điện hình sao, hình tam giác? Tại thực tế mạch điện ba pha không liên hệ đƣợc dùng? 108 Tiến trình nghiên cứu kiến thức Ở tiết trƣớc cô em tìm hiểu cách nối nguồn tải nhƣng để biết cần nối theo hình sao, cần nối theo tam giác đƣợc biết tiết học Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tìm hiểu sơ đồ mạch điện ba pha Sơ đồ mạch điện ba pha a Khái niệm GV giảng: - Dây pha -Dây trung tính HS nghe giảng ghi khái niệm Hỏi: Quan sát hình 23-7, 23-8, 23-9 cho HS quan sát trả lời dây pha, dây trung tính? (Yêu cầu học sinh quan sát hình SGK để trả lời) b Nguồn điện nối hình tải nối hình Hỏi: Cách nối có đặc điểm HS trả lời GV giảng: Ghi - Điểm đầu nguồn A,B,C nối với điểm đầu tải - Điểm cuối nguồn đƣợc nối chung O; tải nối chung O’ GV hỏi , củng cố lại kiến thức : Trả lời -Dòng điện pha: IA; IB; IC; -Điện áp pha Up; -Điện áp dây Ud; Hỏi: Cách nối thƣờng sử dụng với loại phụ tải nào? (Phụ tải đối xứng ZA= ZB =ZC) 109 Trả lời b Nguồn điện tải nối hình có dây trung tính Hỏi: cách nối có đặc điểm gì? Liên hệ thực tế trả lời GV giảng: Ghi lời giảng -Điểm đầu nguồn A, B, C nối với điểm giáo viên đầu tải - Điểm cuối nguồn nối chung O; Của tải nối chung O’ - O O’ nối chung với thành dây trung tính Hỏi: Cách nối thƣờng đƣợc sử dụng với loại phụ tải nào? (Phụ tải khôn đối xứng Z A ZB ZC ) d/ Nguồn điện nối hình tải nối tam giác Hỏi: cách nối có đặc điểm gì? HS trả lời GV: Giảng HS nghe giảng Điểm đầu nguồn A,B,C nối với điểm đầu tải Hỏi: Cách nối thƣờng sử dụng với loại HS trả lời phụ tải nào? (Phụ tải đối xứng ZA= ZB =ZC) Quan sát hình 23-10 xác định tải 1,2,3 đƣợc nối hình gì? Hoạt động : Tìm hiểu quan hệ đại lƣợng dây đại lƣợng pha (Phần học sinh học vật lí) 110 a Tải nối hình Điều kiện: Tải ba pha đối xứng nghĩa Z A= ZB =ZC Hỏi: Khi tải nối hình quan hệ Ud, Liên hệ với kiến thức Up, Id, Ip, nhƣ nào? học trả lời Gv giảng Id=Ip ; Ud= Up (Với học sinh giỏi GV phân tích dựa mạch điện ba pha hình để thấy rõ mối quan hệ trên) b Tải nối hình Điều kiện: Tải ba pha đối xứng nghĩa tam giác ZAB= ZBC =ZC A Hỏi: Khi tải nối hình tam giác quan hệ HS liên hệ kiến thức Ud, Up, Id, Ip, nhƣ nào? học trả lời Gv giảng HS ghi Ud=Up ; Id= Ip (Với học sinh giỏi GV phân tích dựa mạch điện ba pha hình tam giác để thấy rõ mối quan hệ trên) Ví dụ 1,2: Mục đích cho học sinh làm quen với cách tính trị số đại lƣợng dây đại lƣợng pha) GV yêu cầu học sinh tìm hiểu ví dụ 1,2 Học sinh thảo luận SGK hƣớng dẫn cách nối theo nhóm bàn Nguồn điện thƣờng đƣợc nối hình tải rút nhận xét động ba pha đèn thắp sáng cần cấp điện áp 220V 380V Hoạt động 6: Ƣu điểm mạch điện ba pha dây GV giảng: thực tế mạng điện ba pha 111 Liên hệ thực tế dây đƣợc sử dụng rộng rãi sinh hoạt nghe giảng sản xuất Hỏi: Em cho biết đặc điểm sử dụng tải Căn vào thực tiễn mạch điện ba pha dùng cho sinh hoạt? trả lời GV giảng: Nghe giảng -Các tải đối xứng nhƣ động điện ba pha - Các tải không đối xứng nhƣ đèn điện sinh hoạt Sử dụng mạng điện ba pha bốn dây với hệ thống điện sinh hoạt (Thắp sáng), tải không đối xứng bóng đèn điện pha sáng bình thƣờng lúc dây trung tính xuất dòng I0có tác dụng cân điện áp pha Quan sát hình 23-11 Các đèn đƣợc đấu Thảo luận trả lời hình gì? Khi tắt đè pha C pha A B sáng bình thƣờng? Tại sao? Củng cố kiến thức Nhắc lại dạng sơ đồ mạch điện ba pha mối quan hệ đại lƣợng điện mạch điên xoay chiều ba pha Cho học sinh trả lời câu hỏi trang 94 Nhiệm vụ nhà Yêu cầu học sinh học làm tập 3, đọc SGK chuẩn bị 24 112 KẾT QUẢ CỦA PHƢƠNG PHÁP CHUYÊN GIA PHỤ LỤC 3.4 1.Bảng danh sách : Họ tên TT Đơn vị công tác Đỗ Văn An Công việc đảm trách Trƣờng THPT Hoàng Văn Giáo viên công nghệ Thụ, Hoàng Mai - Hà Nội Trần Thế Công Trƣờng THPT Việt Nam-Ba Giáo viên công nghệ Lan, Hoàng Mai- Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Trƣờng THPT Việt Nam-Ba Nhóm trƣởng môn Hƣơng Lan, Hoàng Mai- Hà Nội Trần Bình Luyên Trƣờng THPT Ngọc Hồi, Nhóm trƣởng môn công nghệ Thanh Trì - Hà Nội Lê Thị Thu công nghệ Trƣờng THPT Ngọc Hồi, Giáo viên công nghệ Thanh Trì - Hà Nội Bảng tổng hợp phiếu xin ý kiến chuyên gia TT Họ tên I Tính khả thi đề xuất II.Đánh giá qua giảng thiết kế Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 5 Đỗ Văn An a a b a a a a a a a Trần Thế Công a b a a a a a a a a Nguyễn Thị Thanh a a a a a a a a a a Hƣơng 113 Trần Bình Luyên a a a a a a b a a a Lê Thị Thu a a a a a a a b a a Kết đánh gia qua phƣơng pháp chuyên gia KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ SUẤT Câu a b c d Số lƣợng % Số lƣợng % Số lƣợng % Số lƣợng % 100 0 0 0 80 20 0 0 80 20 0 0 100 0 0 0 5 100 0 0 0 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ QUA BÀI GIẢNG ĐÃ THIẾT KẾ 100 0 0 0 80 20 0 0 80 20 0 0 100 0 0 0 5 100 0 0 0 114 ... phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn, chọn nghiên cứu đề tài "Vận dụng quan điểm tương tác vào dạy học phần kỹ thuật điện môn công nghệ lớp 12 trường THPT Ngọc Hồi” nhằm nâng cao chất lƣợng dạy. .. Phân tích đặc điểm dạy học tƣơng tác khả vận dụng dạy học tƣơng tác vào quy trình dạy học kĩ thuật điện môn công nghệ lớp 12 - Đề xuất quy trình thiết kế giảng kĩ thuật điện môn công nghệ lớp... đặc điểm dạy học tƣơng tác 13 1.3.2 Quy trình dạy học 20 1.4 KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TƢƠNG TÁC VÀO DẠY HỌC KĨ THUẬT 26 1.4.1.Đặc điểm dạy học kĩ thuật phù
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quan điểm tương tác vào dạy học phần kỹ thuật điện bộ môn công , Vận dụng quan điểm tương tác vào dạy học phần kỹ thuật điện bộ môn công ,

Từ khóa liên quan