0

đề thi sinh lý

25 229 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2017, 14:14

THI THUYẾT SINH LẦN Y – RHM K34 – NĂM HỌC 2009 – 2010 Thời gian : 35 phút Chất sau vận chuyển qua màng tế bào hình thức khuếch tán gia tốc ? A Nước B Các đường đơn hay acid amin C Các ions D Vitamin Chức khử độc tế bào do: A Tiêu thể (lysosome) B Ty thể C Ribosome D Perisosomes Trong thể đường máu tăng, tụy tiết Insulin để đưa vào tế bào làm ổn định đường huyết Đây thuộc chế: A Feedback âm tính B Feedback dương tính C Điều hòa thần kinh D Điều hòa thể dịch Nơi tổng hợp protein tế bào: A Mạng lưới nội bào tương trơn B Mạng lưới nội bào tương hạt C Ty thể D Bộ golgi Trao đổi thông tin theo hệ thần kinh: A Qua khe synap B Chất truyền tin hóa chất trung gian C Bộ phận nhận tin receptor màng sau synap D Tất Hệ số thấm màng tế bào A Tỷ lệ thuận với độ dày màng B Tỷ lệ thuận với nhiệt độ C Tỷ lệ nghịch với độ hòa tan chất thấm lipid D Tất Chức bơm Na +K+ATPase: CHỌN CÂU SAI: A Giữ vững thể tích tế bào B Là bơm điện C Duy trì điện âm mặt dương mặt tế bào D Góp phần tạo tính phân cực màng Nguồn gốc điện tế bào lúc nghỉ: A Khuếch tán K+ B Khuếch tán Na + C Hoạt động Na + K+ATPase D Tất Hoạt động sau thuộc vận chuyển chủ động sơ cấp? A Vận chuyển Ca ++ qua kênh protein B Hoán đổi H+ với Na + ống thận C Bài tiết H+ tế bào ống thận thể nhiễm toan D Bài tiết H+ ống tiêu hóa 10 Yếu tố tham gia điều hòa chất khí dịch thể : A Các thụ cảm quan ngoại vi trung ương B Tác động thông qua ion H+ C Làm thay đổi hoạt động thông khí phổi D Tất 11 Vận chuyển thụ động qua màng tế bào : A Do chênh lệch gradient từ thấp đến cao B Hầu hết không cần chất chuyên chở C Cần lượng dạng ATP D Tạo chênh lệch bậc thang nhiều 12 Khuếch tán nước qua màng tế bào: A Chỉ qua kênh protein nước không tan lipid B Chỉ qua lớp lipid kép kích thước kênh nhỏ C Qua kênh protein qua lớp lipid kép nước có kích thước nhỏ động lớn D Được khuếch tán có gia tốc nhờ chất mang 13 Dịch kẽ: A Có chức cung cấp oxy chất dinh dưỡng cho tế bào B Nhận từ tế bào CO2 sản phẩm chuyển hóa để chuyển thải C Chiếm khoảng 15% tổng trọng lượng thể D Tất 14 Dịch bạch huyết: CHỌN CÂU SAI: A Là đường chủ yếu để vận chuyển lipid hấp thu từ ống tiêu hóa vào thể B Là đường bạch cầu lympho tái tuần hoàn C Đóng vai trò quan trọng làm onnr định nồng độ protein thể D Vận chuyển lượng protein dịch từ dịch kẽ hệ thống tuần hoàn 15 Điều hòa tăng nồng độ thẩm thấu ngăn ngoại bào: A Ức chế hậu yên tiết ADH B Thận giảm tái hấp thu nước C Kích thích trung khu khát D Tất 16 ANP (Atrial Natriuretic peptid): A Được tăng tiết giảm thể tích dịch ngoại bào B Làm tăng mức lọc cầu thận C Làm tăng ức chế tiết ADH Aldosteron D Tất 17 Điều hòa thể tích ngăn ngoại bào CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT A Kiểm soát cân Na + B Chủ yếu qua ANP hệ thống renin – Angiotensin C Chủ yếu qua chế khát ADH D Tăng tái hấp thu Na + ống thận 18 Vai trò ion Ca ++ : A Dẫn truyền xung thần kinh B Tham gia vào chế co C Tham gia vào chế đông máu D Tất 19 Hệ thống Renin – Angiotensin A Khởi động tăng thể tích dịch ngoại bào B Thông qua Angiotensin II gây giãn mạch mạnh C Thông qua Angiotensin II làm tăng ADH Aldosteron D Thông qua Angiotensin II gây giải phóng Cathecholamin từ tủy thượng thận 20 Men chuyển có tác dụng : A Tạo Angiotensin II từ Angiotensin I B Ức chế tiết Aldosteron C Ức chế tiết ADH D Giãn mạch 21 Bản thân cấu trúc màng bào tương tế bào tích trữ đó: A Hóa B Động C Thẩm thấu D Điện 22 Hai dạng lượng có nguồn gốc từ bên màng tế bào là: A Hóa B Điện thẩm thấu C Hóa nhiệt D Cơ nhiệt 23 Hình thái thể trì nhờ: A Hóa B Động C Thẩm thấu D Nhiệt 24 Để đo chuyển hóa sở cần dặn bệnh nhân: A Nhịn ăn không vận động B Đi vệ sinh C Uống nhiều nước D Hít thở sâu 25 Quá trình oxy hóa khử tạo lượng trình chuyển giao điện tử của: A Carbon B Hydro C Oxy D Nitơ 26 Điều kiện để thể thải nhiệt truyền nhiệt là: A Nhiệt độ thể lớn nhiệt độ môi trường B Nhiệt độ thể nhiệt độ môi trường C Nhiệt độ thể nhỏ nhiệt độ môi trường D Trong môi điều kiện 27 Cấp cứu sốt cao co giật trẻ em cần nhanh chóng A Ủ ấm cho trẻ B Cởi bớt quần áo trẻ C Cho trẻ uống nhiều nước D Uống thuốc hạ sốt 28 Trong điều kiện bình thường, lượng nước ngày không nhìn thấy không ý thức là: A 0,1 lít/ngày B 0,5 lít/ngày C 0,6 lít/ngày D -2 lít/ngày 29 Độc tố vi khuẩn gây sốt công trực tiếp vào” A Vỏ não B Set point vùng đồi C Tim mạch hô hấp D Mạch máu da 30 hạ sốt phương pháp lau nước ấm dựa sở: A Giảm hoạt động chuyển hóa thể B Tăng cường truyền nhiệt tiếp xúc C Tăng giãn mạch da làm tăng truyền nhiệt bốc nước D Tất sở 31 Thành phần dịch lọc cầu thận CHỌN CÂU SAI: A Giống thành phần huyết tương B Không có tế bào máu lượng protein cho phép nhỏ 0,25g/24h C Cl- HCO3 - cao huyết tương khoảng 5% D Na+ K+ thấp huyết tương khoảng 5% 32 Mức lọc cầu thận (GFR), CHỌN CÂU ĐÚNG: A Là thể tích dịch lọc lọc qua quản cầu thận thận phút B Chỉ số (GFR) bình thường 125ml/phút C GFR không phụ thuộc vào áp suất máu, áp suất keo mà phụ thuộc vào áp suất bao Bowman D Kích thích giao cảm mạnh gây tăng lọc lâu dài 33 Tác dụng ANP (Atrial Natriuretic peptid) A Làm tăng tiết ADH B Làm tăng tiết Aldosteron C Giảm độ lọc cầu thận D Tất sai 34 Ngưỡng thận Glucose là: A 165 mg/dL B 170 mg/dL C 175 mg/dL D 180 mg/dL 35 Tại ống lượn xa ống góp : A Phần lớn Na + hấp thu kèm theo với Cl B Một số Na + hấp thu cách trao đổi với K + H+ C Dưới ảnh hưởng ADH, tế bào ống thận tăng khả thấm nước D Tất 36 Sự tiết, CHỌN CÂU SAI : A Khi tăng K+: K+ tiết chủ động qua quai Henle ống lượn xa B Tốc độ tiết K+ phụ thuộc vào tốc độ hấp thu Na + ống lượn xa ống góp C Khi [K+] tăng ngoại bào Aldosteron kích thích tiết K+ nhiều D Sự tiết K+ ảnh hưởng trạng thái toan kiềm 37 Tiêu chuẩn chất dùng đo lọc cầu thận, CHỌN CÂU SAI : A Được lọc tự qua cầu thận B Không tái hấp thu ống thận C Được tiết ống thận D Không gắn với protein huyết tương 38 Thành phần cấu tạo sau làm cho màng hồng cầu mang điện tích âm ? A Phân tử acid sialic bề mặt B Men pyruvat kinase C Màng bán thấm D Men G6PD 39 Các loại Hemoglobin khác thành phần sau ? A Nhân porphyrin B Gốc Heme C Các chuỗi Globin D Vị trí gắn Fe 40 Trong gắn kết oxy với Hemoglobin, sau SAI : A Oxy oxy nguyên tử B Phản ứng oxy với Hb phản ứng oxy hóa C Sắt có hóa trị II D Một phân tử Hb gắn với phân tử oxy 41 Bệnh nhân bị MetHb có tượng sau ? A Fe++ hồng cầu chuyển thành Fe +++ B Hồng cầu không khả vận chuyển oxy C Bệnh nhân có triệu chứng xanh tím lâm sàng D Tất 42 Thành phần chuỗi Globin Hemoglobin A gồm: A chuỗi alpha chuỗi zeta B chuỗi alpha chuỗi gamma C chuỗi alpha chuỗi beta D chuỗi alpha chuỗi delta 43 Sắt dự trữ thể dạng sau đây? A Transferrin B Heme C Ferritin D Myoglobin 44 Các nguyên nhân thường gặp gây thiếu vitamin B12, NGOẠI TRỪ: A Cắt dày B Viêm teo niêm mạc dày C Ăn chay trường D Viêm hồi tràng 45 Vitamin B12 cung cấp từ loại thức ăn sau đây? A Củ dền, đậu xanh, thịt bò B Củ dền, rau xanh, thịt bò C Trứng, sữa, thịt bò D Cá, rau xanh, thịt gà 46 Các vị trí sau thường dùng để khảo sát tủy xương trẻ em tuổi, NGOẠI TRỪ: A Gai chậu sau B Gai chậu trước C Đầu xương chày D Xương ức 47 Nhóm máu sau chọn để truyền cho bệnh nhân nhóm máu B, Rhesus dương, NGOẠI TRỪ: A Nhóm máu B, Rhesus dương B Nhóm máu B, Rhesus âm C Nhóm máu O, Rhesus âm D Nhóm máu AB, Rhesus dương 48 Các đặc điểm sau làm tượng thực bào xảy nhanh hơn, NGOẠI TRỪ: A Bề mặt vật lạ thô nhám, gồ ghề B Vật lạ mang điện tích trái dấu với bạch cầu C Vật lạ có kích thước lớn D Vật lạ opsonin hóa 49 Xét nghiệm thời gian Quick (TQ) khảo sát yếu tố đông máu sau đây? A VII, X, V, III, I B VII, VIII, IX, XI C II, III, V, VII, X D XII, XI, IX, VIII, VII 50 Hiện tượng xuất huyết xảy nguyên nhân sau đây, NGOẠI TRỪ: A Giảm số lượng tiểu cầu B Giảm chất lượng tiểu cầu C Giảm yếu tố chống đông máu D Giảm yếu tố đông máu ĐỀ THI THUYẾT SINH LẦN Đối tượng : Y NHA K34 Thời gian: 40 phút Từ câu đến 90, chọn câu Đúng (a), Sai (b) Trong dịch lọc cầu thận Cl - HCO3 - thấp huyết tương khoảng 5% Tác dụng ANP làm tăng tiết ADH tốc độ lọc cầu thận Mức lọc cầu thận lớn 125ml/phút bất thường Glucose tái hấp thu chủ yếu ống lượng gần, ống lượng xa phần ống góp Bình thường đường không xuất nước tiểu đường có kích thước phân tử lớn, không qua màng lọc cầu thận Creatinin không gọi chất đạt tiêu chuẩn vàng để đo mức lọc cầu thận tái hấp thu phần ống thận Ngưỡng thận Glucose 180mg% Tại ống lượn xa ống góp, phần lớn Na + tái hấp thu kèm theo với Cl- Dưới ảnh hưởng ADH, tế bào ống thận tăng khả thấm nước 10 Tốc độ tiết K+ phụ thuộc vào tốc độ hấp thu Na + ống lượn xa ống góp 11 Khi [K]- tăng ngoại bào Aldosteron kích thích tiết K + nhiều 12 Sự tiết K+ ảnh hưởng trạng thái toan kiềm 13 Protein, aminoacid, vitamin lọc dễ dàng qua màng lọc cầu thận bị tái hấp thu hoàn toàn ống lượn gần 14 Để xác định bệnh nhân có suy thận hay không ta cần siêu âm cẩn thận thận 15 Khi tổn thương màng lọc cầu thận xuất protein hồng cầu nước tiểu 16 Trong điều kiện bình thường có Glucose lọc qua màng lọc tái hấp thu 70% ống lượn gần 17 Tủy xương dài tham gia tạo máu người trưởng thành 18 Ở máu ngoại biên Monocyte tế bào chưa trưởng thành 19 20 21 22 23 Gan, lách tủy xương quan tham gia tạo máu trẻ sơ sinh Tủy tạo máu gọi tủy vàng Quá trình biệt hóa dòng bạch cầu trình tích lũy men Tiểu cầu tạo trình phân bào nguyên nhiễm Quá trình tổng hợp Hemoglobin hồng cầu nguyên hồng cầu ưa kiềm 24 Bình thường tế bào hồng cầu không dính màng có phân tử acid sialic 25 Số lượng hồng cầu giảm bệnh gây thiếu oxy mô 26 Globin protein không màu giống loài 27 Phân áp CO2 tăng làm tăng lực Hemoglobin với oxy 28 Bệnh Hemoglobin bệnh bất thường cấu trúc chuỗi polypeptide 29 Transferrin protein vận chuyển sắt máu 30 Thiếu máu thiếu vitamin B12 làm cho hồng cầu nhỏ, nhược sắt 31 Lympho T tế bào có chức miễn dịch dịch thể 32 Prothrombin yếu tố đông máu phụ thuộc Vitamin K 33 Streptokinase liên hồng cầu khuẩn có khả làm tiêu sợi huyết 34 Tiểu cầu có khả tiết serotonin gây dãn mạch 35 Bạch cầu Monocyte có khả thực bào mạnh 36 Thời gian Cephalin Kaolin (TCK) xét nghiệm khảo sát đường đông máu ngoại sinh 37 Nhờ hoạt động tim hệ mạch, dịch ngoại bào đóng vai trò quan trọng hệ thống vận chuyển thể 38 Ion K+ tham gia vào chế co cơ, đông máu ảnh hưởng đến tính hưng phấn sợi thần kinh 39 Protein ngoại vi màng tế bào đóng vai trò enzym, điều khiển chức nội bào 40 Trong khuếch tán đơn giản, tương quan tốc độ khuếch tán chênh lệch nồng độ chất khuếch tán có dạng sigma 41 Điện màng tính phương trình Nernst đạt có cân lực : khuếch tán điện thẩm 42 Điện màng tế bào lúc nghỉ có trị số -90mV 43 Bài tiết H+ dày thuộc vận chuyển chủ động thứ cấp 44 CO2 vận chuyển qua màng tế bào hình thức khuếch tán có gia tốc 45 Trong giai đoạn khử cực Na + di chuyển ạt vào tế bào 46 Phản xạ có điều kiện phụ thuộc vào tính chất tác nhân kích thích phận nhận cảm 47 Để tạo phản xạ có điều kiện, cần có tham gia vỏ não 48 Hệ thống Renin – Angiotensin phát huy tác dụng tác dụng men chuyển 49 ,,, 50 Áp suất thủy tĩnh có tác dụng đẩy nước chất hòa tan 51 Angiotensin II chất gây co mạch mạnh 52 Angiotensin II kích thích tiết Aldosteron ADH 53 Nồng độ Albumin máu giảm làm tăng áp suất thủy tĩnh 54 Kiểm soát cân Na + chế để cân áp suất thẩm thấu thể 55 ANP (Atrial Natriuretic peptid) tăng tiết giảm thể tích dịch ngoại bào 56 Aldosteron có tác dụng ức chế tái hấp thu Na + nước ống thận 57 Renin có tác dụng kích thích men chuyển 58 Vận chuyển thụ động qua màng tế bào hầu hết không cần chất chuyên chở 59 Bơm Na - - K- - ATPase vận chuyển K+ Na + vào tế bào 60 Khả chịu kích thích vừa biểu sống vừa điều kiện tồn sống 61 Quá trình đồng hóa phân giải vật chất tạo lượng để thể hoạt động 62 Quá trình chuyển hóa cần hợp chất giàu lượng ATP men sinh học 63 Hệ hô hấp tham gia làm ổn định pH máu 64 Hệ thống vận chuyển chất dinh dưỡng bào gồm tim hệ thống mạch máu 65 Cơ chế điều hòa ngược âm tính có tác dụng làm tăng hoạt động thể 66 Trong chế điều hòa ngược âm tính thường đươc kết thúc điều hòa ngược dương tính để tạo cân môi trường nội môi 67 Dịch thể chiếm khoảng 60% tổng trọng lượng thể 68 Tính thấm thấu dịch thể định thành phần điện giải 69 Dich ngoại bào (ECF: Extracellular fluid): chiếm 2/3 tổng lượng dịch thể 70 Trị số bình thường áp suất keo khoảng 28mmHg 71 Dich kẽ có chức cung cấp oxy chất dinh dưỡng cho tế bào đồng thời nhận CO2 sản phẩm chuyển hóa tế bào 72 Nồng độ thẩm thấu dịch thể định trao đổi nước qua màng tế bào 73 Dịch nhãn cầu nằm ổ mắt cân lượng tiết tái hấp thu 74 Hệ thống bạch huyết có chức vận chuyển đường từ ống tiêu hóa vào thể bạch cầu Lympho tái tuần hoàn 75 Trong thể dòng điện sinh học lan truyền từ cực (+) sang cực (-) 76 Ty thể có khả tự phân chia nhân lên theo nhu cầu thể 77 Chức Lympho T tham gia đáp ứng miễn dịch thể dịch 78 Tiểu cầu tiết serotonin có tác dụng gây giãn mạch 79 Tế bào bạch cầu ưa kiềm có khả tiết histamin sock phản vệ 80 Khả thực bào tăng có tượng opsonin hóa 81 Người có nhóm máu A+ nhận máu từ người có nhóm máu A 82 Một Hb có khả vận chuyển nguyên tử oxy 83 Hb thai nhi chủ yếu HbF 84 Bốn yếu tố phụ thuộc Vitamin K gan sản suất I, II, VII, IX 85 Gradient hình thức vận chuyển thẩm thấu chênh lệch nồng độ bên màng 86 Nếu giảm nồng độ Albumin huyết tương gây phù 87 Điện tế bào lúc nghỉ có trị số -90mV 88 Chức tiêu hóa tế bào lyzosom 89 Phản xạ không điều kiện không củng cố 90 Hiện tượng sổ thai sở feedback (+) 1 Điều hòa mức lọc cầu thận (GFR): a Renin tiết từ tổ chức cận cầu thận, qua trung gian Angiotensin II làm tăng GFR b Khi huyết áp tăng làm tăng GFR đáng kể c Aldosteron góp phần làm giảm GFR d ANP làm giảm GFR Khi bệnh nhân ăn nhạt liên tục nhiều tháng, kết là: a Ống lượn gần tái hấp thu 65% lượng Na+ lọc b K+ máu tăng c Ống lượng xa ống góp tăng tái hấp thu Na+ d Tất Nhóm thuốc lợi tiểu làm tăng K+ máu: a Ức chế men Carbonic anhydrase b Ức chế tái hấp thu Na+ quai Henle c Ức chế tái hấp thu Na+ ống lượn xa d Ức chế Aldosteron Chọn câu đúng: a Aldosteron làm tăng tái hấp thu Na+ ống lượn gần b Aldosteron ức chế tiết K+ ống lượn xa ống góp c ADH làm tăng tính thấm nước ống lượn xa ống góp d Parathyroid hormone làm tăng tái hấp thu PO 43- ống lượn gần Bình thường hoạt động-vị trí Nephron ngăn ngừa tình trạng tải phần sau ống thận lưu lượng lọc tăng Đó hoạt động tái hấp thu: a Na+ nước quai Henle b Na+ nước ống lượn gần c 50% ure nước ống lượn gần d Na+ nước ống lượn xa ống góp Toan kiềm thể, chọn câu SAI: a Cơ thể đứng trước mối nguy nhiễm toan sinh học b PaCO2 điều chỉnh chủ yếu qua đường hô hấp c Thận bổ sung lượng HCO 3- thể cách hoán đổi 1H+ lấy 1Na+ 1HCO3d Tất sai 7 Thuốc ức chế men chuyển có tác dụng sau NGOẠI TRỪ: a Giảm tiết Aldosteron b Tăng tiết ADH c Giãn mạch d Tăng lượng nước tiểu xuất Tái hấp thu HCO 3- tăng trường hợp sau NGOẠI TRỪ: a Tăng K+ máu b Tăng CO2 máu c Giảm lượng Cl- huyết tương d Cường Aldosteron (Mineralocorticoid) Bài tiết NH3: a Nước tiểu Acid, thận giảm tiết NH3 b NH4+ khuếch tán dễ dàng từ lòng ống vào TB ống thận c Bài tiết NH3 tăng pH máu giảm d NH3 theo máu đến thận xuất dễ dàng nước tiểu 10 Khi tăng ANP (Atrial natriuretic peptid): a Thận giảm lọc tiết muối nước b Kích thích tăng tiết Aldosteron c Thận tăng hấp thu muối nước d Giảm hấp thụ nước ức chế tiết ADH 11 Angiotensin II gây tác dụng sau đây: a Làm giảm tái hấp thu muối nước thận b Ức chế tiết ADH c Ức chế tiết Aldosteron d Làm tăng thể tìch dịch ngoại bào 12 Tác nhân làm giảm áp suất lọc: a Tăng huyết áp b Giảm áp suất keo huyết tương c Sỏi niệu quản d Hội chứng thận hư 13 Liên quan đến ANP (Atrial natriuretic peptid): a Làm thận giảm tiết Na+, nước b Được tăng tiết tăng thể tích dịch ngoại bào c Kích thích vỏ thượng thận tiết Aldosteron d Tất ý 14 Đáp ứng sau thể giảm thể tích dịch ngoại bào? a Ức chế trung khu khát b Giảm lượng ADH máu c Thận giảm lượng nước tiểu xuất d Giảm tiết Aldosteron 15 Hai phương thức giúp thận tham gia điều hòa toan kiềm thể là: a Bài tiết H+ hoán đổi với Na+ hấp thu b Một H+ tiết HCO 3- hấp thu c Tái hấp thu HCO 3- lọc bổ sung HCO3- d Bài tiết H+ kèm theo tiết NH3 16 Yếu tố sau điều động tiết NH thận: a CO2 máu b Lượng H+ lòng ống thận c Tốc độ dòng chảy dịch lòng ống d Ion K+ lòng ống thận 17 Để tránh tình trạng toan nước tiểu nghịch, thận điều chỉnh trạng thái kiềm chuyển hóa, cần bổ sung ion sau đây: a K+, Clb HCO3c Cld Na+ 18 Nhóm thuốc sau dẫn đến nhiễm toan? a Ức chế men CA b Ức chế chất chuyên chở ba Na+ K+ 2Cl- nhánh lên quai Henle c Ức chế Andosteron d Ức chế tái hấp thu Na+ đỉnh quai Henle 19 Hệ thống tiết sản phẩm chuyển hóa, tham gia điều hòa tính nội môi, gồm: a Hệ hô hấp, hệ tiết niệu, hệ tiêu hóa, da b Hệ hô hấp, tim, hệ mạch, hệ tiêu hóa c Hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, gan, hệ niệu d Hệ hô hấp, hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, gan 20 Phù bệnh suy tim yếu tố sau đây? a Giảm áp suất thủy tĩnh mô kẽ b Giảm áp suất keo huyết tương c Tăng áp suất thủy tĩnh mao mạch d Kết hợp yếu tố 21 Chức hệ thống bạch huyết Chọn câu SAI: a Vận chuyển mỡ hấp thu vào tuần hoàn máu b Bạch cầu Lymphocyte tái tuần hoàn máu c Vận chuyển protein dịch từ dịch kẽ trở lại hệ thống tuần hoàn d Tham gia điều hòa thể tích áp suất máu 22 Dịch thành phần ngăn dịch thể: a Về khối lượng, chất điện giải chiếm ưu huyết tương b Do chiếm ưu nên chất điện giải định tính thẩm thấu dịch thể c Protein huyết tương tạo phần áp suất thẩm thấu dịch thể, định phân phối nước thể d Tất sai 23 Bệnh nhân sốt xuất huyết, dịch thoát lòng mạch gây trụy mạch Người ta truyền dung dịch cao phân tử để kéo nước trở lại vào máu nhờ tượng: a Thẩm thấu b Điện thẩm c Vận chuyển tích cực nguyên phát d Vận chuyển tích cực thứ phát 24 Năng lượng tiêu hao cho chuyển hóa sở bao gồm phần lượng tiêu hao cho hoạt động sau, NGOẠI TRỪ: a Tim mạch b Vận c Hô hấp d Tiết niệu 25 SDA chế độ ăn sau lớn nhất: a Protid b Glucid c Lipid d Hỗn hợp 26 ATP thuộc dạng lượng: a Hóa b Cơ c Thẩm thấu d Điện 27 Phương thức thải nhiệt thực nhiệt độ môi trường cao thân nhiệt là: a Bài tiết mồ hôi c Truyền nhiệt đối lưu b Truyền nhiệt xạ d Truyền nhiệt trực tiếp 28 Thân nhiệt ngoại vi: a Là thân nhiệt chung cho toàn thể b Thường đo ba nơi: nách, miện, trực tràng c Chịu ảnh hưởng nhiệt độ môi trường d Được xem mục đích điều nhiệt thể * ĐIỀN VÀO BẢNG TRẢ LỜI THÍCH HỢP: Kháng thể hệ thống nhóm máu ABO kháng thể …………………… Các chất cần thiết cho thành lập hồng cầu gồm: sắt, B12, acid amin …………………… Chức đại thực bào thực bào …………………… Phân tử Oxy gắn với ……… thành phần Heme Lympho T có chức miễn dịch ……………………, Lympho B có chức miễn dịch …………………… Tiểu cầu tham gia vào giai đoạn …………………… thành lập nút chận tiểu cầu cầm máu ban đầu Yếu tố đông máu số IV …………………… Thiếu sắt gây thiếu máu …………………… Các phản ứng yếu tố Rhesús thường xảy với người có nhóm máu …………………… 10 Chức chủ yếu hồng cầu …………………… THI THUYẾT SINH LẦN Y – RHM K34 – NĂM HỌC 2009 – 2010 Thời gian : 35 phút Chất sau vận chuyển qua màng tế bào hình thức khuếch tán gia tốc ? A Nước B Các đường đơn hay acid amin C Các ions D Vitamin Chức khử độc tế bào do: A Tiêu thể (lysosome) B Ty thể C Ribosome D Perisosomes Trong thể đường máu tăng, tụy tiết Insulin để đưa vào tế bào làm ổn định đường huyết Đây thuộc chế: A Feedback âm tính B Feedback dương tính C Điều hòa thần kinh D Điều hòa thể dịch Nơi tổng hợp protein tế bào: A Mạng lưới nội bào tương trơn B Mạng lưới nội bào tương hạt C Ty thể D Bộ golgi Trao đổi thông tin theo hệ thần kinh: A Qua khe synap B Chất truyền tin hóa chất trung gian C Bộ phận nhận tin receptor màng sau synap D Tất Hệ số thấm màng tế bào A Tỷ lệ thuận với độ dày màng B Tỷ lệ thuận với nhiệt độ C Tỷ lệ nghịch với độ hòa tan chất thấm lipid D Tất Chức bơm Na +K+ATPase: CHỌN CÂU SAI: A Giữ vững thể tích tế bào B Là bơm điện C Duy trì điện âm mặt dương mặt tế bào D Góp phần tạo tính phân cực màng Nguồn gốc điện tế bào lúc nghỉ: A Khuếch tán K+ B Khuếch tán Na + C Hoạt động Na + K+ATPase D Tất Hoạt động sau thuộc vận chuyển chủ động sơ cấp? A Vận chuyển Ca ++ qua kênh protein B Hoán đổi H+ với Na + ống thận C Bài tiết H+ tế bào ống thận thể nhiễm toan D Bài tiết H+ ống tiêu hóa 10 Yếu tố tham gia điều hòa chất khí dịch thể : A Các thụ cảm quan ngoại vi trung ương B Tác động thông qua ion H+ C Làm thay đổi hoạt động thông khí phổi D Tất 11 Vận chuyển thụ động qua màng tế bào : A Do chênh lệch gradient từ thấp đến cao B Hầu hết không cần chất chuyên chở C Cần lượng dạng ATP D Tạo chênh lệch bậc thang nhiều 12 Khuếch tán nước qua màng tế bào: A Chỉ qua kênh protein nước không tan lipid B Chỉ qua lớp lipid kép kích thước kênh nhỏ C Qua kênh protein qua lớp lipid kép nước có kích thước nhỏ động lớn D Được khuếch tán có gia tốc nhờ chất mang 13 Dịch kẽ: A Có chức cung cấp oxy chất dinh dưỡng cho tế bào B Nhận từ tế bào CO2 sản phẩm chuyển hóa để chuyển thải C Chiếm khoảng 15% tổng trọng lượng thể D Tất 14 Dịch bạch huyết: CHỌN CÂU SAI: A Là đường chủ yếu để vận chuyển lipid hấp thu từ ống tiêu hóa vào thể B Là đường bạch cầu lympho tái tuần hoàn C Đóng vai trò quan trọng làm onnr định nồng độ protein thể D Vận chuyển lượng protein dịch từ dịch kẽ hệ thống tuần hoàn 15 Điều hòa tăng nồng độ thẩm thấu ngăn ngoại bào: A Ức chế hậu yên tiết ADH B Thận giảm tái hấp thu nước C Kích thích trung khu khát D Tất 16 ANP (Atrial Natriuretic peptid): A Được tăng tiết giảm thể tích dịch ngoại bào B Làm tăng mức lọc cầu thận C Làm tăng ức chế tiết ADH Aldosteron D Tất 17 Điều hòa thể tích ngăn ngoại bào CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT A Kiểm soát cân Na + B Chủ yếu qua ANP hệ thống renin – Angiotensin C Chủ yếu qua chế khát ADH D Tăng tái hấp thu Na + ống thận 18 Vai trò ion Ca ++ : A Dẫn truyền xung thần kinh B Tham gia vào chế co C Tham gia vào chế đông máu D Tất 19 Hệ thống Renin – Angiotensin A Khởi động tăng thể tích dịch ngoại bào B Thông qua Angiotensin II gây giãn mạch mạnh C Thông qua Angiotensin II làm tăng ADH Aldosteron D Thông qua Angiotensin II gây giải phóng Cathecholamin từ tủy thượng thận 20 Men chuyển có tác dụng : A Tạo Angiotensin II từ Angiotensin I B Ức chế tiết Aldosteron C Ức chế tiết ADH D Giãn mạch 21 Bản thân cấu trúc màng bào tương tế bào tích trữ đó: A Hóa B Động C Thẩm thấu D Điện 22 Hai dạng lượng có nguồn gốc từ bên màng tế bào là: A Hóa B Điện thẩm thấu C Hóa nhiệt D Cơ nhiệt 23 Hình thái thể trì nhờ: A Hóa B Động C Thẩm thấu D Nhiệt 24 Để đo chuyển hóa sở cần dặn bệnh nhân: A Nhịn ăn không vận động B Đi vệ sinh C Uống nhiều nước D Hít thở sâu 25 Quá trình oxy hóa khử tạo lượng trình chuyển giao điện tử của: A Carbon B Hydro C Oxy D Nitơ 26 Điều kiện để thể thải nhiệt truyền nhiệt là: A Nhiệt độ thể lớn nhiệt độ môi trường B Nhiệt độ thể nhiệt độ môi trường C Nhiệt độ thể nhỏ nhiệt độ môi trường D Trong môi điều kiện 27 Cấp cứu sốt cao co giật trẻ em cần nhanh chóng A Ủ ấm cho trẻ B Cởi bớt quần áo trẻ C Cho trẻ uống nhiều nước D Uống thuốc hạ sốt 28 Trong điều kiện bình thường, lượng nước ngày không nhìn thấy không ý thức là: A 0,1 lít/ngày B 0,5 lít/ngày C 0,6 lít/ngày D -2 lít/ngày 29 Độc tố vi khuẩn gây sốt công trực tiếp vào” A Vỏ não B Set point vùng đồi C Tim mạch hô hấp D Mạch máu da 30 hạ sốt phương pháp lau nước ấm dựa sở: A Giảm hoạt động chuyển hóa thể B Tăng cường truyền nhiệt tiếp xúc C Tăng giãn mạch da làm tăng truyền nhiệt bốc nước D Tất sở 31 Thành phần dịch lọc cầu thận CHỌN CÂU SAI: A Giống thành phần huyết tương B Không có tế bào máu lượng protein cho phép nhỏ 0,25g/24h C Cl- HCO3 - cao huyết tương khoảng 5% D Na+ K+ thấp huyết tương khoảng 5% 32 Mức lọc cầu thận (GFR), CHỌN CÂU ĐÚNG: A Là thể tích dịch lọc lọc qua quản cầu thận thận phút B Chỉ số (GFR) bình thường 125ml/phút C GFR không phụ thuộc vào áp suất máu, áp suất keo mà phụ thuộc vào áp suất bao Bowman D Kích thích giao cảm mạnh gây tăng lọc lâu dài 33 Tác dụng ANP (Atrial Natriuretic peptid) A Làm tăng tiết ADH B Làm tăng tiết Aldosteron C Giảm độ lọc cầu thận D Tất sai 34 Ngưỡng thận Glucose là: A 165 mg/dL B 170 mg/dL C 175 mg/dL D 180 mg/dL 35 Tại ống lượn xa ống góp : A Phần lớn Na + hấp thu kèm theo với Cl B Một số Na + hấp thu cách trao đổi với K + H+ C Dưới ảnh hưởng ADH, tế bào ống thận tăng khả thấm nước D Tất 36 Sự tiết, CHỌN CÂU SAI : A Khi tăng K+: K+ tiết chủ động qua quai Henle ống lượn xa B Tốc độ tiết K+ phụ thuộc vào tốc độ hấp thu Na + ống lượn xa ống góp C Khi [K+] tăng ngoại bào Aldosteron kích thích tiết K+ nhiều D Sự tiết K+ ảnh hưởng trạng thái toan kiềm 37 Tiêu chuẩn chất dùng đo lọc cầu thận, CHỌN CÂU SAI : A Được lọc tự qua cầu thận B Không tái hấp thu ống thận C Được tiết ống thận D Không gắn với protein huyết tương 38 Thành phần cấu tạo sau làm cho màng hồng cầu mang điện tích âm ? A Phân tử acid sialic bề mặt B Men pyruvat kinase C Màng bán thấm D Men G6PD 39 Các loại Hemoglobin khác thành phần sau ? A Nhân porphyrin B Gốc Heme C Các chuỗi Globin D Vị trí gắn Fe 40 Trong gắn kết oxy với Hemoglobin, sau SAI : A Oxy oxy nguyên tử B Phản ứng oxy với Hb phản ứng oxy hóa C Sắt có hóa trị II D Một phân tử Hb gắn với phân tử oxy 41 Bệnh nhân bị MetHb có tượng sau ? A Fe++ hồng cầu chuyển thành Fe +++ B Hồng cầu không khả vận chuyển oxy C Bệnh nhân có triệu chứng xanh tím lâm sàng D Tất 42 Thành phần chuỗi Globin Hemoglobin A gồm: A chuỗi alpha chuỗi zeta B chuỗi alpha chuỗi gamma C chuỗi alpha chuỗi beta D chuỗi alpha chuỗi delta 43 Sắt dự trữ thể dạng sau đây? A Transferrin B Heme C Ferritin D Myoglobin 44 Các nguyên nhân thường gặp gây thiếu vitamin B12, NGOẠI TRỪ: A Cắt dày B Viêm teo niêm mạc dày C Ăn chay trường D Viêm hồi tràng 45 Vitamin B12 cung cấp từ loại thức ăn sau đây? A Củ dền, đậu xanh, thịt bò B Củ dền, rau xanh, thịt bò C Trứng, sữa, thịt bò D Cá, rau xanh, thịt gà 46 Các vị trí sau thường dùng để khảo sát tủy xương trẻ em tuổi, NGOẠI TRỪ: A Gai chậu sau B Gai chậu trước C Đầu xương chày D Xương ức 47 Nhóm máu sau chọn để truyền cho bệnh nhân nhóm máu B, Rhesus dương, NGOẠI TRỪ: A Nhóm máu B, Rhesus dương B Nhóm máu B, Rhesus âm C Nhóm máu O, Rhesus âm D Nhóm máu AB, Rhesus dương 48 Các đặc điểm sau làm tượng thực bào xảy nhanh hơn, NGOẠI TRỪ: A Bề mặt vật lạ thô nhám, gồ ghề B Vật lạ mang điện tích trái dấu với bạch cầu C Vật lạ có kích thước lớn D Vật lạ opsonin hóa 49 Xét nghiệm thời gian Quick (TQ) khảo sát yếu tố đông máu sau đây? A VII, X, V, III, I B VII, VIII, IX, XI C II, III, V, VII, X D XII, XI, IX, VIII, VII 50 Hiện tượng xuất huyết xảy nguyên nhân sau đây, NGOẠI TRỪ: A Giảm số lượng tiểu cầu B Giảm chất lượng tiểu cầu C Giảm yếu tố chống đông máu D Giảm yếu tố đông máu ... máu số IV …………………… Thi u sắt gây thi u máu …………………… Các phản ứng yếu tố Rhesús thường xảy với người có nhóm máu …………………… 10 Chức chủ yếu hồng cầu …………………… THI LÝ THUYẾT SINH LÝ LẦN Y – RHM K34... tiểu cầu B Giảm chất lượng tiểu cầu C Giảm yếu tố chống đông máu D Giảm yếu tố đông máu ĐỀ THI LÝ THUYẾT SINH LÝ LẦN Đối tượng : Y NHA K34 Thời gian: 40 phút Từ câu đến 90, chọn câu Đúng (a), Sai... Hemoglobin bệnh bất thường cấu trúc chuỗi polypeptide 29 Transferrin protein vận chuyển sắt máu 30 Thi u máu thi u vitamin B12 làm cho hồng cầu nhỏ, nhược sắt 31 Lympho T tế bào có chức miễn dịch dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi sinh lý , đề thi sinh lý ,