0

SLIDE bài thuyết trình: Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam

26 650 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2017, 07:37

2. Sự hình thành tư duy của Đảng về KTTT thời kì đổi mới b. Từ Đại hội IX đến XIIĐại hội IX Đại hội IX vủa Đảng (tháng 42001) xác định: nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.2. Sự hình thành tư duy của Đảng về KTTT thời kì đổi mới b. Từ Đại hội IX đến XIIĐại hội IX Nhiệt liệt chào mừng cô bạn đến với thuyết trình NHÓM Môn: Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam Lớp: ĐH5KN I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng  Đại hội IX: KTTT thời kì đổi b Từ Đại hội IX đến XII *Đại hội IX Đại hội IX vủa Đảng (tháng 4-2001) xác định: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mô hình kinh tế tổng quát nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi b Từ Đại hội IX đến XII *Đại hội IX Vậy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa??? I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi Là KT hàng hóa nhiều thành b Từ Đại hội IX đến XII *Đại hội IX phần vận động theo chế thị - Khái niệm trường, có quản lý Nhà nước nước theo theo định định hướng hướng XHCN XHCN Thị trường đóng VT chủ yếu huy huy động động và phân phân bổ bổ có có hiệu hiệu quả nguồn lực phát triển Có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành thành phần phần KT, KT, trong đó KT KT nhà nhà nước giữ vai trò chủ đạo Các chủ thể thuộc thành phần Tăng trưởng KT gắn liền với bảo KT KT bình bình đẳng, đẳng, hợp hợp tác tác và cạnh cạnh tranh tranh đảm tiến công XH theo pháp luật I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi b Từ Đại hội IX đến XII *Đại hội IX -Khái niệm KTTT - Sự hình thành KTTT định hướng Tổ chức KT tuân theo quy luật KTTT XHCN KTTT định hướng XHCN Dựa sở chịu dẫn dắt chi phối nguyên tắc chất CNXH I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi b Từ Đại hội IX đến XII *Đại hội IX Như mô hình kinh tế tổng quát nước ta thời kì độ lên CNXH kế thừa nội dung trước đó, nội hàm mở rộng I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi b Tư Đảng kinh tế thị trường *Đại hội IX * Đại hội X Đến Đại hội X (4-2006), Đảng tiếp tục khẳng định mô hình kinh tế lựa chọn đồng thời nhấn mạnh, để lên chủ nghĩa xã hội, phải phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế I Quá trình đổi nhận thức KTTT Chia Sự hình thành tư Đảng Toàn KTTT thời kì đổi KT b Tư Đảng kinh tế thị Nông, lâm Công nghiệp nghiệp thủy xây dựng sản trường Dịch vụ *Đại hội IX * Đại hội X Tốc độ tăng bình quân năm •Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ tăng tương đối khá, đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, bước vào nhóm nước phát triển có mức thu nhập trung bình Tốc độ tăng GDP bình quân năm mười năm 1991-2000 2001-2010 Đơn vị tính : % 1991-2000 7.56 4.20 11.30 7.20 1991-1995 8.18 4.09 12.00 8.60 1995-2000 6.94 4.30 10.60 5.75 2001-2010 7.26 3.58 0.09 7.35 2001-2005 7.51 3.83 10.25 6.96 2005-2010 7.01 3.34 7.94 7.73 Tốc độ tăng bình quân năm I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi Đầu tư trực tiếp nước cấp giấy phép 22 năm (1989- b Tư Đảng kinh tế thị 2010) trường Số dự án Tổng số vốn ĐK (triệu USD) (1989-2010) 579 10767.4 1898-1990 0.6 1991-2000 42 32.3 2001-2010 533 10734.5 *Đại hội IX * Đại hội X Tổng số 22 năm * Hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển toàn diện sâu rộng, đưa nước ta hội nhập ngày đầy đủ với kinh tế khu vực giới I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng Tổng số Tốc độ tăng trưởng so với (triệu USD) năm trước (%) KTTT thời kì đổi b Tư Đảng kinh tế thị trường *Đại hội IX Tính chung 10 năm * Đại hội X 2001-2010 846246.4 18.0 2001 31247.1 103.7 2002 36451.7 116.7 2003 45405.1 124.6 2004 58453.8 128.7 2005 69208.2 118.4 2006 84717.3 122.4 2007 111326,1 * Hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển toàn diện sâu rộng, đưa nước ta hội nhập ngày đầy đủ với kinh tế khu vực giới Tổng mức lưu chuyển hàng hóa ngoại thương giai đoạn 2001-2010 2008 2009 2010 131,4 143398,9 128,8 127045,1 88,6 156993,1 123,6 I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi b Tư Đảng kinh tế thị trường *Đại hội IX * Đại hội X Trong Văn kiện Đại hội XI, Đảng ta lại tiếp tục khẳng định tính khách quan 1- Đa dạng hóa hình thức sở hữu * Đại hội XI - Chính sách Đảng đại hội XI 2- Coi trọng hình thức sở hữu loại hình KD 3- Vai trò chủ đạo thành phần KTNN I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi Nhiều hình thức b Tư Đảng kinh tế thị sở hữu trường *Đại hội IX * Đại hội X * Đại hội XI - Chính sách Đảng đại hội XI Phát triển Nhiều hình thức phân phối KTTT định hướng XHCN Đa dạng hóa hình thức sỡ hữu Nhiều tổ chức kinh doanh Nhiều thành phần kinh tế I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi b Tư Đảng kinh tế thị trường *Đại hội IX * Đại hội X * Đại hội XI Tiếp tục thể chế hóa quan điểm Đảng phát triển đa dạng hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp - Chính sách Đảng đại hội XI Đa dạng hóa hình thức sở hữu Hoàn thiện chế, sách để phát triển mạnh kinh tế tư Coi trọng hình thức sở hữu loại hình KD nhân trở thành động lực kinh tế I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi b Tư Đảng kinh tế thị Vai trò chủ đạo thành phần KTNN trường *Đại hội IX * Đại hội X * Đại hội XI - Chính sách Đảng đại hội XI Đa dạng hóa hình thức sở hữu Coi trọng hình thức sở hữ u loại hình KD KTNN giữ vai trò chủ đạo Các hình thức sở hữu hỗn hợp đan kết với hình thành tổ chức kinh tế đa dạng ngày phát triển Nhà nước quản lý kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách lực lượng vật chất Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật phận hợp thành quan trọng kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi KTTT định hướng XHCN b Tư Đảng kinh tế thị Việt Nam trường *Đại hội IX * Đại hội X * Đại hội XI * Đại hội XII Là KT vận hành đầy đủ, đồng theo quy luật KTTT Đảm bảo định hướng XHCN cho phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước Là KTTT đại hội nhập quốc Do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tế, có quản lý nhà nước pháp nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, quyền XHCN dân chủ, công bằng, văn minh” I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi Trong năm qua sách giải pháp Chính phủ thực thi kiên trì với mục b Tư Đảng kinh tế thị trường *Đại hội IX tiêu ưu tiên đề từ năm 2011: - Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; * Đại hội X * Đại hội XI * Đại hội XII - Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; - Hỗ trợ thị trường để có tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý bảo đảm an sinh xã hội Thực tế,tuy có nhiều khó khăn thách thức tranh kinh tế Việt Nam năm từ năm (2011-2015) diễn biến tích cực mở nhiều hội phát triển bền vững năm tới I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi Như vậy, kế thừa tư ĐH IX, ĐH X XI, đại hội XII làm sáng tỏ thêm nội dung định hướng XHCN phát triển KTTT nước ta, thể tiêu chí : b Tư Đảng kinh tế thị trường *Đại hội IX * Đại hội X * Đại hội XI * Đại hội XII -Chính sách đại hội XII - Sự kế thừa tư ĐH IX Về mục đích phát triển Về định hướng XH phân phối Về phương hướng phát triển Về quản lý I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi Giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản b Tư Đảng kinh tế thị trường *Đại hội IX * Đại hội X * Đại hội XI * Đại hội XII -Chính sách đại hội XII - Sự kế thừa tư ĐH IX: Mục đích phát triển Mục đích xuất phát triển: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Không ngừng nâng cao đời sống nhân dân Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi b Tư Đảng kinh tế thị trường *Đại hội IX ển hát tri p g n g hư Phươn Nhiều thành phần KT * Đại hội X * Đại hội XI * Đại hội XII -Chính sách đại hội XII - Sự kế thừa tư ĐH IX Mục đích phát triển Phương hướng phát triển Nhiều hình thức sở hữu Tạo tiềm phát triển I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi b Tư Đảng kinh tế thị Thực tiến công xã hội trường *Đại hội IX * Đại hội X * Đại hội XI * Đại hội XII -Chính sách đại hội XII - Sự kế thừa tư duy: Mục đích phát triển Phương hướng phát triển Định hướng XH phân phối Định hướng XH phân phối Phân phối chủ yếu theo kết lao động I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi Phát huy vai trò làm chủ nhân dân, đảm bảo quản lý, điều tiết Nhà nước pháp quyền CNXH lãnh đạo Đảng b Tư Đảng kinh tế thị trường *Đại hội IX * Đại hội X * Đại hội XI Kinh tế nhà nước Kinh tế tập thể * Đại hội XII -Chính sách đại hội XII - Sự kế thừa tư duy: Mục đích phát triển Phương hướng phát triển Định hướng XH phân phối Quản lý Quản lý Kinh tế có vốn Kinh tế tư nhân đầu tư nước Kinh tế Tư Nhà nước I Quá trình đổi nhận thức KTTT Sự hình thành tư Đảng KTTT thời kì đổi b Tư Đảng kinh tế thị trường b* So sánh đại hội VI, VII VII với đại hội IX, X, XI, XII • Giống nhau: Xác định kinh tế thị trường riêng có chủ nghĩa tư mà thành tựu phát triển chung nhân loại • Khác nhau: (Bảng) Đại hội VI đến VIII •  Đây giai đoạn hình thành phát triển tư Đảng kinh tế thị trường So với thời kì đổi mới, nhận thức KTTT có thay đổi sâu sắc: Đại hội VII Đảng (6/1991) đưa kết luận quan trọng sản xuất hàng hóa   Đại hôi VIII Đảng (6/1996) đề nhiệm vụ đẩy mạnh công đổi toàn diện đồng bộ, tiếp tục phát triển kinh tế nhiều thành phần có quản lý Nhà nước XHCN •  - Đây giai đoạn định hướng phát triển tư Đảng KTTT Sự thay đổi tư thể tiêu chí: Một là, kinh tế thị trường tồn khách quan thời kì độ CNXH không đối lập với CNXH, tồn khách quan cần thiết cho CNXH  Đại hội IX đến XII Về mục đích phát triển: “dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh” Về phương hướng phát triển: Giữ vai trò chủ đạo, kinh tế Nhà nước phải nắm vị trí then chốt kinh tế   Hai là, cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng CNXH nước ta Về định hướng xã hội phân phối: Thực tiến công xã hội Về quản lý: Phát huy vai trò làm chủ xã hội nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết kinh tế Nhà nước pháp quyền XHCN lãnh đạo Đảng CNTB không sinh kinh tế thị trường biết thừa kế khai thác có hiểu lợi để phát triển Thực tiễn đổi nước ta chứng minh cần thiết hiệu việc sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện xây dựng CNXH  Đây bước chuyển quan trọng từ nhận thức khinh tế thị tường công cụ ,một chế quản lý,đến nhận thức coi kinh tế thị trường chỉnh thể,là sở kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Các thành viên nhóm:      Bùi Xuân Đạt Đỗ Mỹ Ngọc Phượng Đỗ Thị Nhật Phương Đỗ Thị Hải Như Phạm Thị Nguyệt      Nguyễn Diệu Quỳnh Nguyễn Tuyết Nhung Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Kiều Oanh Chu Thị Oanh Cảm ơn cô giáo bạn lắng nghe thuyết trình Tiết học kết thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE bài thuyết trình: Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam, SLIDE bài thuyết trình: Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam, , I. Quá trình đổi mới về nhận thức KTTT

Từ khóa liên quan