Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp

19 2,758 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2017, 10:30

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, ý nghĩa phương phá Mục lục Ý thức (triết học Marx-Lenin) 1.1 Nguồn gốc 1.1.1 Mặt tự nhiên 1.1.2 Mặt xã hội 1.2 Bản chất 1.3 Cấu tạo ý thức 1.4 Mối quan hệ vật chất ý thức 1.4.1 Vật chất định ý thức 1.4.2 Sự tác động ý thức 1.5 am khảo 1.6 Chú thích Ba quy luật phép biện ứng vật 2.1 Nội dung 2.2 Ý nghĩa 2.3 am khảo 2.4 Chú thích Hai nguyên lý phép biện ứng vật 3.1 3.1.1 Cơ sở khoa học 3.1.2 Tính chất 3.1.3 Biểu 3.2 Nguyên lý phát triển 3.3 am khảo 3.4 Chú thích Nguyên lý mối liên hệ phổ biến Vật ất (triết học Marx-Lenin) 10 4.1 Phạm trù gì? 10 4.2 Các quan điểm trước Mác - Lenin 10 4.3 Sự phê phán Mác Ăng-ghen 10 4.4 Định nghĩa Vật chất Lê Nin 11 4.5 Ý nghĩa 11 i ii MỤC LỤC 4.6 Mối quan hệ Vật chất Ý thức 11 4.7 am khảo 13 4.8 Liên kết 13 Lý luận sức sản xuất 5.1 Chứng minh thực nghiệm 14 14 Nhà nước cộng sản 14 5.2 Xem thêm 14 5.3 am khảo 15 5.4 Liên kết 15 5.5 Nguồn, người đóng góp, giấy phép cho văn hình ảnh 16 5.5.1 Văn 16 5.5.2 Hình ảnh 16 5.5.3 Giấy phép nội dung 16 5.1.1 Chương Ý thức (triết học Marx-Lenin) Ý thức theo định nghĩa triết học Mác - Lenin phạm trù song song với phạm trù vật chất, theo ý thức phản ánh giới vật chất khách quan vào óc người có cải biến sáng tạo Ý thức có mối quan hệ hữu với vật chất óc thể chỗ óc bị tổn thương hoạt động ý thức bị rối loạn Tuy nhiên, có óc người mà tác động giới bên để óc phản ánh lại tác động có ý thức Phản ánh thuộc tính chung, phổ biến đối tượng vật chất Phản ánh lực giữ lại, tái lại hệ thống vật chất đặc điểm hệ thống vật chất khác 1.1 Nguồn gốc Trong trình phát triển lâu dài giới vật chất, eo quan điểm chủ nghĩa Lenin lịch sử thuộc tính phản ánh vật chất phát triển từ triết học, vấn đề nguồn gốc, chất ý thức thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp: vấn đề trung tâm đấu tranh chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm Phản ánh vật lý: Là hình thức phản ánh đơn giản giới vô sinh, thể qua trình biến đổi cơ, lý, hoá 1.1.1 Mặt tự nhiên Phản ánh sinh học: Là phản ánh sinh giới giới hữu sinh có nhiều hình thức khác ứng với trình độ phát triển giới sinh vật eo quan điểm triết học Mác - Lê nin, ý thức thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao óc người, phản ánh giới khách quan vào não người Nếu tác động giới khách quan vào não người não người với tính cách quan vật chất ý thức ý thức Bộ não người tác động giới khách quan vào não người nguồn gốc tự nhiên ý thức Các nhân tố bao gồm: Phản ánh ý thức: hình thức cao phản ánh giới thực, ý thức nảy sinh giai đoạn phát triển cao giới vật chất, với xuất người 1.1.2 Mặt xã hội • Bộ óc: Để ý thức đời, bên nguồn gốc tự nhiên điều kiện định cho đời ý thức nguồn gốc xã hội, thể vai trò lao động, ngôn ngữ quan hệ xã hội Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định ý thức thuộc tính dạng vật chất sống có tổ chức cao óc người Bộ óc người đại sản phẩm trình tiến hoá lâu dài mặt sinh vật - xã hội có cấu tạo phức tạp, gồm khoảng 14 - 15 tỷ tế bào thần kinh Các tế bào tạo nên nhiều mối liên hệ nhằm thu nhận, xử lý, dẫn truyền điều khiển toàn hoạt động thể quan hệ với giới bên thông qua phản xạ có điều kiện không điều kiện • Lao động: Là hoạt động đặc thù người, hoạt động chất người Đó hoạt động chủ động, sáng tạo, có mục đích Lao động đem lại cho người dáng thẳng đứng, giải phóng hai tay Điều với chế độ ăn có thịt thực có ý nghĩa định • Sự phản ánh: trình chuyển hoá từ vượn thành người, từ tâm lý động Cũng theo chủ nghĩa Mác-Lê nin, hoạt động ý thức vật thành ý thức người diễn sở hoạt động sinh lý thần kinh Việc chế tạo công cụ lao động có ý nghĩa to lớn óc người Sự phụ thuộc ý thức vào hoạt động người có ý thức mục đích hoạt động biến đổi CHƯƠNG Ý THỨC (TRIẾT HỌC MARX-LENIN) giới ực chất hoạt động lao động tác động vào giới khách quan, làm biến đổi giới nhằm thỏa mãn nhu cầu người Nhờ có lao động, não người phát triển ngày hoàn thiện, làm cho khả tư trừu tượng người ngày cao Cũng lao động từ đầu liên kết người lại với mối liên hệ tất yếu, khách quan Mối liên hệ không ngừng củng cố phát triển đến mức làm nảy sinh họ nhu cầu “cần thiết phải nói với đó" ngôn ngữ xuất • Ngôn ngữ: eo quan điểm triết học Mác - Lê nin ngôn ngữ phương tiện để người giao tiếp xã hội, hệ thống tín hiệu thứ hai, vỏ vật chất tư duy, hình thức biểu đạt tư tưởng Ngôn ngữ yếu tố quan trọng để phát triển tâm lý, tư người xã hội loài người 1.2 Bản chất Chủ nghĩa vật biện chứng cho chất, ý thức phản ánh khách quan vào óc người cách động, sáng tạo • Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan: ể nội dung ý thức giới khách quan quy định Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan nằm não người Ý thức phản ánh giới khách quan thuộc phạm vi chủ quan, thực chủ quan Ý thức tính vật chất, hình ảnh tinh thần, gắn liền với hoạt động khái quát hóa, trừu tượng hóa, có định hướng, có lựa chọn ý thức phản ánh giới não người • Ý thức phản ánh sáng tạo giới: Ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người, hình ảnh chủ quan giới khách quan Tuy nhiên, giới khách quan tác động vào óc người tự nhiên trở thành ý thức Ngược lại, ý thức phản ánh động, sáng tạo giới, nhu cầu việc người cải biến giới tự nhiên định thực thông qua hoạt động lao động Sự phản ánh sáng tạo ý thức biểu cải biến vật chất di chuyển vào não người thành tinh thần, thành hình ảnh tinh thần Sáng tạo ý thức sáng tạo phản ánh, dựa sở phản ánh, khuôn khổ theo tính chất, quy luật phản ánh Tính sáng tạo ý thức thể phong phú Trên sở có, ý thức tạo tri thức vật, tưởng tượng thực tế Ý thức tiên đoán, dự báo tương lai, tạo ảo tưởng, huyền thoại, giả thuyết, lý thuyết khoa học trừu tượng có tính khái quát cao Ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người, song phản ánh đặc biệt – phản ánh trình người cải tạo giới á trình ý thức trình thống mặt là: trao đổi thông tin chủ thể đối tượng phản ánh Tiếp đến mô hình hóa đối tượng tư dạng hình ảnh tinh thần cuối chuyển mô hình từ tư thực khách quan Ý thức phản ánh sáng tạo, phản ánh dù trực tiếp hay gián tiếp, dù dười dạng ý tưởng củng phải dựa vào tiền đề vật chất, dựa hoạt động thực tiễn định Sự sáng tạo ý thức không đối lập, loại trừ, tách rời phản ánh mà ngược lại thống với phản ánh, sở phản ánh Phản ánh sáng tạo hai mặt thuộc chất ý thức Ý thức – trường hợp phản ánh thực tiễn xã hội người tạo phản ánh phức tạp, động, sáng tạo óc • Ý thức sản phẩm lịch sử phát triển xã hội nên chất có tính xã hội: Ý thức tượng tự nhiên túy mà tượng xã hội ý thức bắt nguồn từ thực tiễn lịch sử-xã hội, phản ánh quan hệ xã hội khách quan eo Lenin coi tư tưởng (ý thức) có tính vật chất tức bước sai lầm đến chỗ lẫn lộn chủ nghĩa vật với chủ nghĩa tâm.[5] 1.3 Cấu tạo ý thức Ý thức tượng tâm lý - xã hội có kết cấu phức tạp bao gồm nhiều thành tố khác có quan hệ với Có thể chia cấu trúc ý thức theo hai chiều: • eo chiều ngang: Bao gồm yếu tố tri thức, tình cảm, niềm tin, lý trí, ý chí…, tri thức yếu tố bản, cốt lõi 1.5 THAM KHẢO • eo chiều dọc: Bao gồm yếu tố tự ý thức, tiềm thức, vô thức chủ nghĩa vật tầm thường, không biện chứng phủ nhận, coi nhẹ tác động tinh thần mà thôi.[7] 1.4 Mối quan hệ vật chất ý 1.5 Tham khảo thức • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Bộ Giáo dục Lê nin: Sự đối lập vật chất ý thức có ý nghĩa tuyệt đối phạm vi hạn chế, trường hợp giới hạn vấn đề nhận thức luận thừa nhận có trước sau? Ngoài giới hạn không nghi ngờ đằng sau đối lập tương đối.[6] 1.4.1 Vật chất định ý thức Vật chất có trước, ý thức có sau Vật chất định ý thức, ý thức phản ánh giới vật chất vào não người Vật chất định nguồn gốc ý thức: tác động giới khách quan vào não người ý thức Ý thức sản phẩm dạng vật chất có tổ chức cao não người ế giới vật chất nguồn gốc khách quan ý thức Vật chất định nội dung ý thức: ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan, nội dung ý thức mang tính khách quan, giới khách quan quy định Vật chất định chất ý thức Vật chất định phương thức, kết cấu ý thức 1.4.2 Sự tác động ý thức Sự tác động ý thức vật chất phải thông quan hoạt động thực tiễn người Biểu chỗ: ý thức trang bị cho người hiểu biết giới xung quanh, giúp người xác định mục tiêu, lựa chọn phương pháp cho hoạt động tạo nên người tình cảm, niềm tin, ý chí, thúc người nỗ lực hành động để đạt mục tiêu đề Ý thức thúc đẩy kìm hãm vận động, phát triên điều kiện vật chất mức độ định Nếu ý thức phản ánh phù hợp với thực làm thúc đẩy phát triển điều kiện vật chất Nếu ý thức phản ánh không phù hợp với thực kìm hãm phát triển điều kiện vật chất Song kìm hãm mang tính tạm thời, vật vận động theo quy luật khách quan vốn có nó, nên định phải có ý thức tiến bộ, phù hợp, thay cho ý thức lạc hậu, không phù hợp Trong đấu tranh, bút chiến quan hệ vật chất ý thức Ph.Ăng-ghen bảo vệ quan điểm Các Mác phê phán lại đấu tranh với người theo chủ nghĩa tâm, Mác buộc phải nhấn mạnh vào nguyên lý chủ yếu mà họ phủ nhận, nghĩa hạ thấp vai trò ý thức, tinh thần Chỉ có Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006 • Giáo trình Triết học Mác - Lê nin, Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006 • Giáo trình Triết học Mác – Lê nin, Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình ốc gia môn khoa học Mác – Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2004 • Giáo trình đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006 • Giáo trình Kinh tế học Chính trị Mác – Lê nin (tái bản), Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình ốc gia môn khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2005 • Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tái có sửa đổi, bổ sung), Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình ốc gia môn khoa học Mác – Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2003 • Nhập môn Marx, Rius (Eduardo del Rio), người dịch: Nguyễn Hà, hiệu đính: Bùi Văn Nam Sơn, Nhà xuất Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006 • Một số vấn đề Triết học Mác – Lenin: Lý luận thực tiễn (tái có bổ sung), Lê Doãn Tá, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2003 • Triết học Mác – Lenin (tập II), Học viện trị ốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, năm 1994 (xuất lần thứ ba) • Triết học Mác – Lenin (tập III), Học viện trị ốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, năm 1994 (xuất lần thứ ba) • Triết học Mác – Lenin (tập II), Vụ Công tác Chính trị - Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 1996 CHƯƠNG Ý THỨC (TRIẾT HỌC MARX-LENIN) • Kinh tế Chính trị Mác – Lenin (in lần thứ có sửa chữa, bổ sung), Vũ Anh Tuấn, Phạm ang Phân, Tô Đức Hạnh, Nhà xuất Tổng hợp, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2007 • 100 câu hỏi tập kinh tế trị Mác – Lenin (tái lần thứ 5), An Như Hải, Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội, năm 2008 • Chính trị, Bộ Giáo dục Đào tạo – Chủ biên: Lê ế Lạng, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2004 (tái có bổ sung, sửa chữa) 1.6 Chú thích [1] Biện chứng tự nhiên, Engels, Nhà xuất Chính trị ốc gia-Sự thật, Hà Nội, năm 1971, trang 259 [2] Biện chứng tự nhiên, Engels, Nhà xuất Chính trị ốc gia-Sự thật, Hà Nội, năm 1971, trang 251-252 [3] C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập Nhà xuất trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, năm 1993 tập 23, trang 35 [4] C.Mác Ph.Ăngghen: Tuyển tập, tập I Nhà xuất trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, năm 1980, trang 290 [5] VI Lê nin: Toàn tập, tập 18, Nhà xuất Tiến bộ, Matcova, 1980, trang 300 [6] Lê nin: Toàn tập, tập 18, Nhà xuất tiến bộ, Matcova, năm 1980, trang 173 [7] Triết học Mác – Lenin, chương trình cao cấp, tập II, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 1994, trang 50 Chương Ba quy luật phép biện chứng vật Ba quy luật phép biện ứng vật triết học Mác - Lênin quy luật phương pháp luận triết học Mác - Lênin áp dụng để giải thích phát triển sư vật, tượng, ba quy luật hợp thành nguyên lý phát triển Ba quy luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng phép vật biện chứng triết học Mác-Lênin, tảng, cấu thành phép biện chứng vật nội dung quan trọng toàn triết học Mác-Lenin bao hàm quan niệm, phủ định tồn đó, diệt vong tất yếu nó, hình thái phép biện chứng xét vận động, tức xét mặt thời hình thái đó;… phép biện chứng không khuất phục trước cả, thực chất có tính chất phê phán cách mạng.[1] 2.2 Ý nghĩa Các quy luật phép biện chứng vật hình thức chung vận động, phát triển 2.1 Nội dung giới vật chất nhận thức người giới đó, đồng thời quy luật tạo sở cho Chủ nghĩa vật biện chứng bao gồm hai nguyên lý phương pháp chungbiện chứng nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên Trong phép biện chứng vật, quy luật thống lý phát triển Nguyên lý mối liên hệ phổ biến đấu tranh mặt đối lập nguyên thể qua sáu cặp phạm trù sử dụng Cái nhân động lực bên vận động, quy luật chung riêng, Bản chất tượng, Nội dung chuyển hoá từ biến đổi lượng dẫn đến hình thức, Tất nhiên ngẫu nhiên, Nguyên nhân biến đổi chất ngược lại cách thức tính kết quả, Khả thực chất phát triển quy luật phủ định phủ Nguyên lý phát triển bao gồm: y luật mâu định khuynh hướng, hình thức kết thuẫn, quy luật lượng - chất quy luật phủ định phát triển Trong đó: Các quy luật định hướng cho việc nghiên cứu quy luật đặc thù đến lượt mình, quy • y luật mâu thuẫn nguồn gốc phát luật phát triển giới, nhận thức triển hình thức cụ thể chúng có tác dụng • y luật lượng - chất cách thức, hình thức sở gắn bó với quy luật đặc thù phát triển eo triết học Mác-Lênin mối quan hệ qua lại • y luật phủ định khuynh hướng quy luật phép biện chứng vật với phát triển quy luật đặc thù khoa học chuyên ngành tạo nên sở khách quan mối liên hệ chủ nghĩa Ba quy luật có ý nghĩa nhận thức vật biện chứng với khoa học chuyên ngành hành động Những kết luận mặt phương pháp luận coi “kim nam” cho hoạt động cách mạng người cộng sản 2.3 Tham khảo eo Các Mác: Dưới dạng hợp lý nó, phép biện chứng đem lại giận kinh hoàng cho giai cấp tư sản bọn tư tưởng gia giao điếu chúng mà thôi, quan niệm tích cực tồn tại, phép biện chứng • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006 CHƯƠNG BA QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT • Giáo trình Triết học Mác - Lê nin, Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006 • Giáo trình Triết học Mác – Lê nin, Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình ốc gia môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2004 • Giáo trình đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006 • Giáo trình Kinh tế học Chính trị Mác – Lê nin (tái bản), Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình ốc gia môn khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2005 • Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tái có sửa đổi, bổ sung), Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình ốc gia môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2003 • Nhập môn Marx, Rius (Eduardo del Rio), người dịch: Nguyễn Hà, hiệu đính: Bùi Văn Nam Sơn, Nhà xuất Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006 • Một số vấn đề Triết học Mác – Lênin: Lý luận thực tiễn (tái có bổ sung), Lê Doãn Tá, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2003 • Triết học Mác – Lênin (tập II), Học viện trị ốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, năm 1994 (xuất lần thứ ba) • Triết học Mác – Lênin (tập III), Học viện trị ốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, năm 1994 (xuất lần thứ ba) • Triết học Mác – Lênin (tập II), Vụ Công tác Chính trị - Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 1996 • Kinh tế Chính trị Mác – Lênin (in lần thứ có sửa chữa, bổ sung), Vũ Anh Tuấn, Phạm ang Phân, Tô Đức Hạnh, Nhà xuất Tổng hợp, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2007 • 100 câu hỏi tập kinh tế trị Mác – Lênin (tái lần thứ 5), An Như Hải, Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội, năm 2008 • Chính trị, Bộ Giáo dục Đào tạo – Chủ biên: Lê ế Lạng, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2004 (tái có bổ sung, sửa chữa) 2.4 Chú thích [1] Các Mác Ph.Ăng-ghen: Tuyển tập, tập III, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội, năm 1982, trang 209 Chương Hai nguyên lý phép biện chứng vật tượng giới Nguyên lý biểu thông qua 06 cặp phạm trù • Nguyên lý phát triển nguyên tắc lý luận mà xem xét vật, tượng khách quan phải đặt chúng vào trình luôn vận động phát triển (vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện vật) Nguyên lý biểu thông qua ba quy luật Ph.Ăng-ghen định nghĩa: và: 3.1 Nguyên lý mối liên hệ phổ biến eo chủ nghĩa Mác -Lênin vật tượng giới biểu tồn thông qua vận động, tác động qua lại lẫn Bản chất tính quy luật vật, tượng bộc lộ thông qua tác động qua lại mặt thân chúng hay tác động chúng vật, tượng khác Đồng thời qua phê phán cách xem xét nhà siêu hình học Ph.Ăng-ghen, người kiến giải nguyên lý phép biện chứng vật Hai nguyên lý phép biện ứng vật hai nguyên lý đóng vai trò xương sống phép vật biện chứng triết học Mác - Lênin xem xét, kiến giải vật, tượng Phép biện chứng vật xây dựng sở hệ thống nguyên lý, phạm trù bản, quy luật phổ biến phản ánh thực khách quan 3.1.1 Cơ sở khoa học Nguyên lý dựa khẳng định trước triết học Mác-Lênin khẳng định tính thống vật chất giới sở mối liên hệ vật tượng Các vật, tượng tạo thành giới dù có đa dạng, phong phú, có khác bao nhiêu, Trong hệ thống nguyên lý mối liên hệ phổ biến song chúng dạng khác nguyên lý phát triển hai nguyên lý khái quát giới nhất, thống nhất- giới vật chất Engels Hai nguyên lý gồm: nhấn mạnh điều eo Hồ Chí Minh thì: ống lý luận thực tiễn, nguyên tắc chủ nghĩa MácLênin.[6] • Nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên tắc lý luận xem xét vật, tượng khách quan tồn mối liên hệ, ràng buộc lẫn tác động, ảnh hưởng lẫn vật, tượng hay mặt vật, Nhờ có tính thống đó, chúng tồn biệt lập tách rời mà tồn tác động qua CHƯƠNG HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT lại chuyển hoá lẫn theo quan hệ xác định Chính sở triết học vật biện chứng khẳng định mối liên hệ phạm trù triết học dùng để quy định tác động qua lại chuyển hoá lẫn vật, tượng hay mặt vật, tượng giới Liên hệ phạm trù triết học dùng để quy định, tác động qua lại, chuyển hóa lẫn vật, tượng hay mặt vật, tượng giới 3.1.2 Tính chất là"… là" có “vừa là… Vừa là" Chẳng hạn, theo quan điểm biện chứng, vật hữu hình lúc vừa nó, vừa nó, tên bay lúc vừa vị trí A lại vừa không vị trí A, khẳng định phủ định vừa loại trừ vừa lìa [7][8] eo Lênin: Muốn thực hiểu vật cần phải nhìn bao quát nghiên cứu tất mặt, mối liên hệ “quan hệ gián tiếp” vật đó[9] ông cho rằng: Phép biện chứng đòi hoỉ người ta phải ý đên tất mặt mối quan hệ phát triển cụ thể mối quan hệ đó.[10] eo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, mối 3.1.3 Biểu liên hệ có ba tính chất bản: Tính khách quan, tính Nguyên lý biểu rõ thông qua sáu cặp phạm phổ biến tính đa dạng, phong phú trù gồm: • Tính khách quan mối liên hệ biểu hiện: mối liên hệ vốn có vật, tượng, không phụ thuộc vào ý thức người • Tính phổ biến mối liên hệ biểu hiện: vật, tượng nào, không gian thời gian có mối liên hệ với vật, tượng khác Ngay vật, tượng thành phần nào, yếu tố có mối liên hệ với thành phần, yếu tố khác • Tính đa dạng, phong phú mối liên hệ biểu hiện: vật khác nhau, tượng khác nhau, không gian khác nhau, thời gian khác mối liên hệ biểu khác Có thể chia mối liên hệ thành nhiều loại: mối liên hệ bên trong, mối liên hệ bên ngoài, mối liên hệ chủ yếu, mối liên hệ thứ yếu, v.v Các mối liên hệ có vị trí, vai trò khác tồn vận động vật, tượng • Cái chung riêng • Bản chất tượng • Nội dung hình thức • Nguyên nhân kết • Khả thực • Tất nhiên ngẫu nhiên 3.2 Nguyên lý phát triển Triết học Mác-Lênin coi trọng vận động phát triển vật, tượng Việc đặt vật, tượng trạng thái phát triển nguyên lý quan trọng triết học Mác-Lênin Liên hệ tức vận động,mà không vận động phát triển.Nhưng vận động phát triển hai khái niệm khác nhau.Khái niệm vận động khái quát biến đổi nói chung,không tính đến xu hướng kết Để khái quát nên tính chất biến hóa vật, biến đổi nào.Sự vận động diễn tượng, Ăng-ghen viết rằng: không ngừng giới có nhiều xu hướng Tư nhà siêu hình dựa phản đề tuyệt đối dung được, họ nói có có, không không Đối với họ, vật tồn không tồn tại, tượng vừa lại vừa khác, khẳng định phủ định tuyệt đối trừ nhau… Ngược lại tư biện chứng tư mềm dẻo linh hoạt, đến đường ranh giới tuyệt đối nghiêm ngặt, đến “hoặc là"… “hoặc là"… “vô điều kiện” (kiểu như: “hoặc có, không”, tồn tại, không tồn tại”) Tư biện chứng thừa nhận trường hợp cần thiết bên cạnh “hoặc Nguyên lý phát triển bao gồm: y luật mâu thuẫn, quy luật lượng - chất quy luật phủ định Trong đó: • y luật mâu thuẫn nguồn gốc phát triển • y luật lượng - chất cách thức, hình thức phát triển • y luật phủ định khuynh hướng phát triển Ba quy luật có ý nghĩa nhận thức hành động 3.4 CHÚ THÍCH 3.3 Tham khảo • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006 • Giáo trình Triết học Mác - Lê nin, Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006 • Giáo trình Triết học Mác – Lê nin, Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình ốc gia môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2004 • Giáo trình đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2006 • Giáo trình Kinh tế học Chính trị Mác – Lê nin (tái bản), Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình ốc gia môn khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2005 • Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tái có sửa đổi, bổ sung), Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình ốc gia môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2003 • Nhập môn Marx, Rius (Eduardo del Rio), người dịch: Nguyễn Hà, hiệu đính: Bùi Văn Nam Sơn, Nhà xuất Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006 • Một số vấn đề Triết học Mác – Lênin: Lý luận thực tiễn (tái có bổ sung), Lê Doãn Tá, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2003 • Triết học Mác – Lênin (tập II), Học viện trị ốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, năm 1994 (xuất lần thứ ba) • Triết học Mác – Lênin (tập III), Học viện trị ốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, năm 1994 (xuất lần thứ ba) • Triết học Mác – Lênin (tập II), Vụ Công tác Chính trị - Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 1996 • Kinh tế Chính trị Mác – Lênin (in lần thứ có sửa chữa, bổ sung), Vũ Anh Tuấn, Phạm ang Phân, Tô Đức Hạnh, Nhà xuất Tổng hợp, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2007 • 100 câu hỏi tập kinh tế trị Mác – Lênin (tái lần thứ 5), An Như Hải, Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội, năm 2008 • Chính trị, Bộ Giáo dục Đào tạo – Chủ biên: Lê ế Lạng, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2004 (tái có bổ sung, sửa chữa) 3.4 Chú thích [1] C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nhà xuất Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, năm 1994, tập 20, trang 201 [2] Mác, Ph.Ăng-ghen: Tuyển tập, tập V, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội, 1983, trang 38 [3] Các Mác Ph Ăngghen: Toàn tập, Nhà xuất Chính trị ốc gia-Sự thật, Hà Nội, năm 1994, tập 20, trang 96 [4] Ph.Ăng-ghen, Chống Duy-ring, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội, năm 1960, trang 39 [5] Các Mác Ph Ăngghen: Toàn tập, Nhà xuất Chính trị ốc gia-Sự thật, Hà Nội, năm 1994, tập 20, trang 721 [6] Hồ Chí Minh: Tuyển tập, tập 2, Nhà xuất thật, Hà Nội, năm 1980, trang 72 [7] Ph Ăng-ghen: Chống Duyring, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội, năm 1960, trang 35-37 [8] Ph Ăng-ghen: Biện chứng tự nhiên, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội, năm 1963, trang 335-336 [9] VI.Lê nin: Toàn tập: tập 29, Nhà xuất Tiến bộ, Mat1xcova, năm 1980, trang 239 [10] VI.Lênin, Toàn tập, Nhà xuất Tiến bộ, Matcova, 1981, tập 42, trang 359 [11] Ph Ăngghen: Biện chứng tự nhiên, Nhà xuất Chính trị ốc gia-Sự thật, Hà Nội, năm 1971, trang 18-19 [12] Các Mác Ph Ăngghen: Toàn tập, tập 2, Nhà xuất Tiến bộ, Mátxcơva, trang 261 [13] C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nhà xuất Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, năm 1994, tập 20, trang 471 Chương Vật chất (triết học Marx-Lenin) Vật ất (triết học Marx-Lenin) theo định nghĩa Lê Nin có trước, vật chất tồn khách quan bên ý thức không phụ thuộc vào ý thức định ý thức; tác động lại vật chất; có quan hệ biện chứng qua lại với Nói chung nhà triết học cổ đại quan niệm vật chất dạng cảm tính quy vật chất thành thực thể cụ thể, cố định Mặc dù có hạn chế mặt lịch sử, song quan niệm lại có ý nghĩa tích cực việc đấu tranh chống lại quan niệm tâm thời Đến thời kỳ cận đại, khoa học phát tồn nguyên tử, quan niệm thuyết nguyên tử cấu tạo vật chất ngày khẳng định an niệm tồn nhà triết học Phạm trù khái niệm phản ánh đặc trưng vật nhà khoa học tự nhiên tiếng sử chung nhóm, lớp… đối tượng; dụng tận cuối kỷ 19 mà “khái niệm” thiếu ngành khoa học “Phạm trù" “khái niệm” Trong giai đoạn kỷ 17 - kỷ 18, có “khái niệm” “phạm trù" Nói cách bước phát triển, xuất tư tưởng khác, “khái niệm” xem biện chứng định quan niệm vật chất, song khái niệm ngành khoa học không quan niệm nhà triết học vật thời kỳ thể thiếu ngành khoa học “khái niệm” mang tính chất giới, khuynh hướng gọi “phạm trù" Ví dụ ngành đồng vật chất với nguyên tử với khối lượng Sinh học có phạm trù: "đồng hóa, “dị hóa” Trong an niệm chịu ảnh hưởng mạnh học Vật lý có phạm trù: “khối lượng”, “vận tốc”, “chất cổ điển Newton, lĩnh vực vật lý coi điểm”, “gia tốc” Trong Triết học có phạm trù: “vật phát triển hoàn thiện thời chất”, “chuyển động”, “biện chứng”, “siêu hình”, “chiết Cơ học cổ điển coi khối lượng vật thể đặc trưng trung”… bất biến vật chất; giới bao gồm 4.1 Phạm trù gì? vật thể lớn nhỏ khác nhau, nhỏ phân chia nhỏ nguyên tử; đặc trưng 4.2 Các quan điểm trước Mác - vật thể khối lượng; tính tất yếu khách quan thực tính tất yếu khách quan thể qua Lenin định luật học Newton; vật chất, vận động, không gian thời gian thực thể khác Khuynh hướng chung nhà triết học vật thời tồn quan hệ ràng buộc nội cổ đại tìm thực thể ban đầu coi với yếu tố tạo tất vật, tượng khác giới, tất bắt nguồn từ cuối tan biến Tức họ muốn tìm thực thể 4.3 Sự phê phán Mác Ăngchung, sở bất biến toàn tồn tại, ghen bảo toàn vật dù trạng thái thuộc tính vậtbiến đổi gọi vật chất (tiếng Latin materia) Trong lịch sử triết học cổ đại, nhà triết Karl Marx Friedrich Engels kế thừa giá trị học vật quan niệm vật chất khác tích cực đồng thời vạch hạn chế quan Ví dụ ales (624-547 trước Công nguyên) coi vật chất niệm vật chất nhà vật trước đó, tổng nước, Anaximenes (585-524 trước Công nguyên) coi kết thành tựu khoa học tự nhiên, khái quát vật chất không khí, Heraclitus (540-480 trước Công hình thành nên quan niệm khoa học phạm nguyên) coi vật chất lửa, Democritus (460-370 trước trù vật chất Các ông nêu lên đối lập vật chất Công nguyên) coi vật chất nguyên tử,… với ý thức, tính thống vật chất giới, 10 4.6 MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT Ý THỨC 11 tính khái quát phạm trù vật chất tồn vật chất dạng cụ thể… hình quan niệm vật chất Chủ nghĩa vật trước Mác; eo Ăng-ghen thì: Cần phân biệt dạng tồn khách quan vật chất khái niệm vật chất Vật chất với tư cách phạm trù triết học tồn cảm tính Khác với đối tượng vật chất cụ thể “Những từ vật chất vận động tóm tắt tập hợp theo thuộc tính chúng, nhiều vật khác cảm biết giác quan”.[1] Engels nhấn mạnh cần phân biệt dạng tồn khách quan vật chất khái niệm vật chất Vật chất với tư cách phạm trù triết học tồn cảm tính • Định nghĩa nêu lên tính khái quát phổ biến cao phạm trù vật chất, bao gồm tất tồn khách quan; Marx Engels phê phán quan điểm đem quy vật chất nguyên tử hạt nhỏ đồng hoàn toàn giống “chất” khác “lượng”, quan niệm mang tính siêu hình giới a ông nêu lên tính vô hạn vô tận, tính sáng tạo tiêu diệt vật chất hình thức tồn tức vận động, không gian thời gian… Trong Ph.Ăng-ghen đặc biệt nhấn mạnh phê phán quan điểm đem quy vật chất nguyên tử, hạt nhỏ đồng hoàn toàn giống chất, khác lượng, ông coi siêu hình, mang tính giới, qua ông nêu lên tính vô hạn vô tận, tính sáng tạo tiêu diệt vật chất hình thức tồn không gian thời gian.[2] Ở cần phân biệt quan niệm vật chất với tư cách phạm trù triết học với quan niệm vật lý học khoa học khác vật chất Điều giúp nhận thức hiểu vật chất dạng xã hội, ví dụ lịch sử xã hội loài người quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất có tính vật chất không cấu tạo nên từ nguyên tử hay phân tử vật chất 4.4 Định nghĩa Vật chất Lê Nin Phạm trù vật chất xuất từ triết học đời thời kỳ cổ đại, chế độ chiếm hữu nô lệ Tuy nhiên nội dung phạm trù bất biến mà luôn biến đổi phát triển 4.5 Ý nghĩa • Định nghĩa ngắn gọn giải đáp đầy đủ hai mặt vấn đề triết học lập trường vật biện chứng, chống lại tất quan điểm sai lầm vật chất, mối quan vật chất ý thức Chủ nghĩa tâm, chống thuyết bất khả tri thuyết hòa nghị, khắc phục tính máy móc, siêu • Định nghĩa giúp tìm yếu tố vật chất lĩnh vực xã hội tồn xã hội • Định nghĩa vạch cho khoa học đường vật sâu nghiên cứu ế giới, tìm phương pháp cải tạo ế giới ngày có hiệu Ví dụ: Hỡi Cô tát nước bên đường, Sao Cô múc Ánh trăng vàng đổ Ánh trăng vàng Vật chất, vì: Nhìn thấy (được đem lại cho người cảm giác); Nhớ lại tả lại cho người khác (được cảm giác người chép lại, chụp lại, phản ánh); Nó tồn dù Cô tát nước hay (nó tồn không lệ thuộc vào cảm giác) 4.6 Mối quan hệ Vật chất Ý thức Mối quan hệ vật chất ý thức vấn đề triết học Phạm trù vật chất mối liên hệ vật chất ý thức nhà triết học trước Mác quan tâm với nhiều quan điểm khác diễn đấu tranh chủ nghĩa tâm chủ nghĩa vật suốt lịch sử triết học an điểm Mácxit cho có giới thống giới vật chất ế giới vật chất tồn khách quan có trước độc lập với ý thức người 12 CHƯƠNG VẬT CHẤT (TRIẾT HỌC MARX-LENIN) Lenin – người bảo vệ phát triển Triết học Mác nêu định nghĩa Vật chất Định nghĩa thể nội dung sau: • Vật chất phạm trù triết học: Đó phạm trù rộng khái quát nhất, hiểu theo nghĩa hẹp khái niệm vật chất thường dùng lĩnh vực khoa học cụ thể đời sống hàng ngày • uộc tính vật chất “tồn không lệ thuộc vào cảm giác”, tiêu chuẩn để phân biệt vật chất vật chất • ực khách quan đem lại cho người cảm giác “tồn không lệ thuộc vào cảm giác” Điều khẳng định “thực khách quan” (vật chất) có trước (tính thứ nhất) Còn “cảm giác”, (ý thức) có sau (tính thứ hai) Vật chất tồn không lệ thuộc vào ý thức • “ực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh” Điều nói lên “thực khách quan” (vật chất) biểu thông qua dạng cụ thể “cảm giác” (ý thức) người nhận thức “thực khách quan” (vật chất) nguồn gốc nội dung “cảm giác” (ý thức) • Khẳng định giới thực chất khách quan vô cùng, vô tận vận động phát triển không ngừng, nên có tác động cổ vũ, động viên nhà khoa học nghiên cứu giới vật chất, tìm kết cấu mới, thuộc tính quy luật hoạt động vật chất để làm phong phú thêm kho tàng vật chất nhân loại • Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định ý thức người sản phẩm trình phát triển tự nhiên lịch sử xã hội Chủ nghĩa vật biên chứng cho ý thức phản ánh giới khách quan vào não người thông qua hoạt động thực tiễn, nên chất ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan, phản ánh sáng tạo giới vật chấtÝ thức hình ảnh chủ quan giới khách quan Điều có nghĩa nội dung ý thức giới khách quan quy định, ý thức hình ảnh chủ quan, hình ảnh tinh thần hình ảnh vật lý, vật chất chủ nghĩa vật bình thường quan niệm • Khi nói ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan, củng có nghĩa ý thức phản ánh tự giác, sáng tạo giới • Tính động sáng tạo ý thức thể việc người thu nhận thông tin, cải biến thông tin sở có, ý thức tạo tri thức vật chất Ý thức tiên đoán, tiên liệu tương lai, tạo ảo tưởng, huyền thoại, giả thiết khoa học Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quanÝ thức phản ánh thực khách quan vào óc người, song phản ánh đặc biệt – phản ánh trình người cải tạo giới á trình diễn mặt: trao đổi thông tin chủ thể đối tượng phản ánh, mô hình hoá đối tượng tư hình ảnh tinh thần chuyển vào mô hình hoá từ tư thực khách quan hay gọi thực hoá mô hình tư - giai đoạn cải tạo thực khách quan Chủ nghĩa vật biện chứng cho ý thức tượng tự nhiên tuý mà gọi tượng xã hội ý thức bắt nguồn từ thực tiễn lịch sử xã hội, phản ánh quan hệ xã hội khách quan Đây chất xã hội ý thức • an điểm Mác xit cho vật chất định ý thức, ý thức sản phẩm dạng vật chất có tổ chức cao óc người Bộ óc người với giới bên tác động lên óc – nguồn gốc tự nhiên ý thức • Nguồn gốc trực tiếp quan trọng định đời phát triển ý thức lao động thực tiễn xã hội • Mối quan hệ vật chất ý thức thể quan điểm sau: Vật chất định ý thức, vật chất định nội dung ý thức Cả ý thức thông thường ý thức lý luận bắt nguồn từ điều kiện tự nhiên xã hội định Những ước mơ phong tục, tập quán, thói quen nầy nẩy sinh điều kiện vật chất 4.8 LIÊN KẾT NGOÀI định thực tiễn xã hội – lịch sử Chủ nghĩa xã hội khoa học dựa mảnh đất thực tiền đề kinh tế trị xã hội, khoa học tự nhiên kế thừa tinh hoa tư tưởng, văn hoá nhân loại với thiên tài Các Mác Ăngghen Do thực khách quan luôn biến động vận động nên nhận thức luôn biến đổi theo, xét đến vật chất củng định ý thức Nhưng ý thức đời có tác động lại vật chất Với tính độc lập tương đối ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người Sự tác động trở lại theo hai hướng thúc đẩy kìm hãm chí phá hoại phát triển bình thường vật Vai trò ý thức chỗ đạo hoạt động người, hình thành mục tiêu, kế hoạch, ý chí biện pháp hoạt động người Cho nên điều kiện khách quan định ý thức – tư tưởng trở thành nhân tố quan trọng có tác dụng định làm cho người hoạt động hay sai, thành công hay thất bại Sức mạnh ý thức người chỗ tách rời điều kiện vật chất thoát ly điều kiện khách quan mà biết dựa vào điều kiện vật chất có phản ánh quy luật khách quan để cải tạo giới cách chủ động sáng tạo có hiệu "Ý thức người không phản ánh giới khách quan mà tạo giới khách quan” - Lenin 4.7 Tham khảo [1] P Ăng- ghen: Biện chứng tự nhiên, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội, năm 1971, trang 367 [2] Triết học Mác – Lenin, chương trình cao cấp, tập II, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 1994, trang [3] VẬT CHẤT Ý THỨC 13 4.8 Liên kết • Có thể rút ngắn định nghĩa vật chất Lenin Ts Võ Văn ắng, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học An Giang Chương Lý luận sức sản xuất Lý luận sức sản xuất (tiếng Anh: eory of productive forces) gọi định luận sức sản xuất (productive forces determinism) biến thể phổ biến rộng rãi vật lịch sử chủ nghĩa Mác, trọng chủ yếu vào tiến kỹ thuật làm sở cho tiến bộ, thay đổi cấu trúc xã hội văn hóa văn minh định Sức mạnh liên quan tới ảnh hưởng xã hội gán cho vai trò phát triển kỹ thuật (hoặc công nghệ) phân biệt khác tiến xã hội môn phái khác nhà tư tưởng Mác-xít Có khái niệm liên quan khác định luận công nghệ (technological determinism) cương lĩnh thực tiễn họ, có nghĩa lý thuyết cộng sản nhà lãnh đạo quốc gia xã hội chủ nghĩa Mác-Lênin, thực trả giá cho giả dối tính ưu việt thay đổi ý thức hệ cá nhân việc trì xã hội cộng sản, sử dụng sức sản xuất, thứ hai thay đổi ý thức hệ Lý luận sức sản xuất gói gọn câu trích sau từ Hệ tư tưởng Đức: …nó đạt giải phóng thực giới thực… cách sử dụng phương thức thực… chế độ nô lệ bị xóa bỏ mà động nước, máy kéo sợi máy se sợi Chế độ nông nô bị xóa bỏ mà không cần cải thiện nông nghiệp, và… nói chung, người giải thoát họ có thực phẩm đồ uống, nhà quần áo với chất lượng số lượng đầy đủ 'Giải phóng' hành động mang tính lịch sử mang tính tinh thần, xảy điều kiện lịch sử, phát triển ngành công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, điều kiện mậu dịch [Verkehr]… –1 Trên quy tắc, quan điểm đặt nhấn mạnh vào cần thiết phải tăng cường sức sản xuất kinh tế điều kiện tiên để thực chủ nghĩa xã hội, kinh tế xã hội chủ nghĩa danh nghĩa, cần thiết để đạt chế độ cộng sản Lý thuyết có nhiều chủ nghĩa Marx thốngcũng chủ nghĩa Mác-Lenin; kết là, đóng vai trò quan trọng báo cáo sách kinh tế nhà nước cộng sản mang chủ nghĩa Mác-Lênin kỷ 20 5.1 Chứng minh thực nghiệm 5.1.1 Nhà nước cộng sản Bảo vệ ý tưởng mang tính triết học có ảnh hưởng truyền bá Gerald Cohen sách ông “Học thuyết Lịch sử Karl Marx: Một lời bào chữa"(Karl Marx’s eory of History: A Defence) eo quan điểm này, thay đổi kỹ thuật gây thay đổi xã hội; nói cách khác, thay đổi phương thức (và cường độ) sản xuất làm thay đổi mối quan hệ sản xuất, ví dụ giao lưu tư tưởng văn hóa người dân, mối quan hệ xã hội họ tiến tới giới rộng lớn an điểm tảng chủ nghĩa Mác thống Dựa lý luận sức sản xuất viễn cảnh tương quan, hệ thống kinh tế khối Đông Âu cũ nước cộng sản khác, thực đại diện cho hình thức tư nhà nước,mà nhà nước tích lũy vốn thông qua bòn rút thặng dư nhân dân vũ lực nhằm mục đích đại hóa công nghiệp hóa nhanh chóng đất nước họ, nước công nghệ tiên tiến đến mức mà kinh tế xã hội chủ nghĩa thực đạt được.[1] an điểm triết học đứng sau nhiệt tình đại hoá Liên Xô Trung ốc dựa mong muốn công nghiệp hóa đất nước eo quan điểm này, chủ nghĩa xã hội thực tế, dựa họ Tại Trung ốc, lý luận sức sản xuất quyền sở hữu xã hội phân bố rộng rãi sản phẩm tảng thảm họa Đại Nhảy Vọt.[2] thặng dư dồi dào, không theo kịp, khả xã hội sản xuất cải tích tụ đủ để thỏa mãn toàn dân số hỗ trợ phương thức sản xuất xã 5.2 Xem thêm hội chủ nghĩa Sử dụng lý luận tảng cho 14 5.4 LIÊN KẾT NGOÀI 5.3 Tham khảo [1] Bertrand Badie; Dirk Berg-Schlosser; Leonardo Morlino (2011) International Encyclopedia of Political Science SAGE Publications, Inc tr 2459 ISBN 978-1412959636 e repressive state apparatus is in fact acting as an instrument of state capitalism to carry out the process of capital accumulation through forcible extraction of surplus from the working class and peasantry [2] Chan (2001) Mao’s crusade: politics and policy implementation in China’s great leap forward ISBN 978-0-19-924406-5 5.4 Liên kết • http://www.marxists.org/archive/marx/works/ 1845/german-ideology/ch01b.htm#b1 • http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj102/ harman.htm • http://www.marxists.org/archive/marx/works/ 1847/poverty-philosophy/ch02.htm 15 16 CHƯƠNG LÝ LUẬN SỨC SẢN XUẤT 5.5 Nguồn, người đóng góp, giấy phép cho văn hình ảnh 5.5.1 Văn • Ý thức (triết học Marx-Lenin) Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9D_th%E1%BB%A9c_(tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc_ Marx-Lenin)?oldid=26240109 Người đóng góp: Newone, Phương Huy, Phó Nháy, Cheers!-bot, AlphamaBot, itxongkhoiAWB, Én bạc AWB, Tran Trong Nhan, Trantrongnhan100YHbot người vô danh • Ba quy luật phép biện ứng vật Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_quy_lu%E1%BA%ADt_c%C6%A1_ b%E1%BA%A3n_c%E1%BB%A7a_ph%C3%A9p_bi%E1%BB%87n_ch%E1%BB%A9ng_duy_v%E1%BA%ADt?oldid=25395111 Người đóng góp: Phương Huy, Cheers!, Cheers!-bot, AlphamaBot, TuanminhBot người vô danh • Hai nguyên lý phép biện ứng vật Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_nguy%C3%AAn_l%C3%BD_c%E1%BB%A7a_ ph%C3%A9p_bi%E1%BB%87n_ch%E1%BB%A9ng_duy_v%E1%BA%ADt?oldid=26097989 Người đóng góp: Pvmt1978, Pq, Phương Huy, Cheers!-bot, AlphamaBot, Earthshaker, Tuanminh01, TuanminhBot, Én bạc, Én bạc AWB, Nguyenduyanh93, Trantrongnhan100YHbot người vô danh • Vật ất (triết học Marx-Lenin) Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_ch%E1%BA%A5t_(tri%E1%BA%BFt_h%E1% BB%8Dc_Marx-Lenin)?oldid=26240103 Người đóng góp: ái Nhi, Newone, JAnDbot, Alexbot, Porcupine, Phương Huy, Dinhtuydzao, MastiBot, Phó Nháy, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, Duc2101, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, AlphamaBot, Addbot, Gaconnhanhnhen, TuanminhBot, Én bạc AWB, Tran Trong Nhan 13 người vô danh • Lý luận sức sản xuất Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_lu%E1%BA%ADn_s%E1%BB%A9c_s%E1%BA%A3n_xu%E1% BA%A5t?oldid=20456893 Người đóng góp: ái Nhi, DangTungDuong, Cheers!-bot, AlphamaBot, AlphamaBot2, eHunwarrior người vô danh 5.5.2 Hình ảnh • Tập_tin:Auguste_Rodin_-_Penseur.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Auguste_Rodin_-_Penseur png Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Photo par user:Hansjorn Nghệ sĩ đầu tiên: retouche par Walké • Tập_tin:Friedrich_Engels-1840-cropped.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Friedrich_ Engels-1840-cropped.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: [1] Nghệ sĩ đầu tiên: Không rõ • Tập_tin:Gnome-emblem-web.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Gnome-emblem-web.svg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: HTTP / FTP Nghệ sĩ đầu tiên: GNOME icon artists • Tập_tin:Greek_letter_uppercase_Phi.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Greek_letter_uppercase_ Phi.svg Giấy phép: GPLv3 Người đóng góp: A character from the font Linux Libertine Nghệ sĩ đầu tiên: • SVG by Tryphon • Tập_tin:Marx_Engels_Lenin.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Marx_Engels_Lenin.svg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Jgaray • Tập_tin:Marx_and_Engels.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Marx_and_Engels.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Chuyển từ Wikipedia sang Commons Nghệ sĩ đầu tiên: e original uploader was Σ Wikipedia Tiếng Anh 5.5.3 Giấy phép nội dung • Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0 ... thuộc vào cảm giác) 4.6 Mối quan hệ Vật chất Ý thức Mối quan hệ vật chất ý thức vấn đề triết học Phạm trù vật chất mối liên hệ vật chất ý thức nhà triết học trước Mác quan tâm với nhiều quan điểm... đối.[6] 1.4.1 Vật chất định ý thức Vật chất có trước, ý thức có sau Vật chất định ý thức, ý thức phản ánh giới vật chất vào não người Vật chất định nguồn gốc ý thức: tác động giới khách quan vào não... mặt, mối liên hệ quan hệ gián tiếp” vật đó[9] ông cho rằng: Phép biện chứng đòi hoỉ người ta phải ý đên tất mặt mối quan hệ phát triển cụ thể mối quan hệ đó.[10] eo quan điểm chủ nghĩa vật biện
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp, Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp, Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp

Từ khóa liên quan