0

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

114 446 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2017, 15:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - NGUYỄN THỊ HẠNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - NGUYỄN THỊ HẠNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục (Chương trình tạo theo ịnh hướng ứng dụng) Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Xuân Thanh HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Lời ầu tiên xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu quý thầy cô, Phòng Quản lý Đào tạo sau Đại học trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhà khoa học, thầy cô giáo ã trực tiếp giảng dạy, góp ý, bảo, tạo iều kiện thuận l ợi cho suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, giáo viên, em học sinh Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ã nhiệt tình cộng tác, giúp ỡ ể hoàn thành luận văn Đặc bi ệt t ôi xin tr ân tr ọng v b ày t ỏ l òng bi ết ơn ch ân th ành nh ất t ới PGS.TS.Nguyễn Xuân Thanh - Ng ười ã t ận t ình gi úp ỡ v h ướng d ẫn, ộng viên suốt thời gian nghiên cứu ề tài hoàn thành luận văn Mặc dù ã có nhiều cố gắng trình nghiên cứu thực ề tài, song tránh khỏi thiếu sót luận văn, kính mong nhận ợc ý kiến ó ng góp thầy, cô giáo bạn ồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Điện Biên Phủ, tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Hạnh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGH Ban Giám hiệu CBGV Cán giáo viên CBQL Cán quản lý CNH-HĐH Công nghiệp hóa - Hiện ại hóa CMHS Cha mẹ học sinh CSVC Cơ sở vật chất ĐTN Đoàn Thanh niên GD&ĐT Giáo dục tạo GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm GVBM Giáo viên môn GDNGLL Giáo dục lên lớp HS Học sinh QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục TP Thành phố THPT Trung học phổ thông TBDH Thiết bị dạy học TTCM Tổ trưởng chuyên môn UBND Ủy ban nhân dân UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc WTO Tổ chức Thương mại giới VHGT Văn hóa giao tiếp MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 L ọn ý ch ề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên c ứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG NHÀ TRƯỜNG 1.1 M ột s ố kh ệm c ni ông c ục ề tài 1.1.1 Qu ản l ýv ản l qu ý gi áo d ục .5 ản l 1.1.2 Qu ường h ý tr ọc .7 1.1.3 Văn hóa giao tiếp .9 1.1.4 Quản lý xây dựng văn hóa giao tiếp 13 1.2 Lý luận xây dựng văn hóa giao tiếp 13 1.2.1 Vai tr òv ý ngh ĩa c xây d ựng v ăn h óa giao ti ếp .13 1.2.2 Nhiệm vụ xây dựng văn hóa giao tiếp .15 1.2.3 Nội dung xây dựng văn hóa giao tiếp 18 1.2.4 Các ường xây dựng văn hóa giao tiếp 20 1.2.5 C ác l ực l ượng tham gia x 24 ây d ựng v ăn h óa giao ti ếp cho h ọc sinh 1.3 Qu ản l ýx ây d ựng VHGT cho HS nhà tr ường THPT .25 1.3.1 Mục tiêu 25 1.3.2 Vai trò Hiệu trưởng nhà trường phổ thông 26 1.3.3 Nội dung quản lý xây dựng VHGT 27 1.4 Yếu tố tác ộng tới xây dựng VHGT 30 1.4.1 Các yếu tố thuộc môi trường gia ình xã hội 30 1.4.2 Đặc iểm tâm lý học sinh THPT .31 CHƯƠNG 2: TH ỰC TR ẠNG QU ẢN L Ý X ÂY D ỰNG V ĂN H ÓA GIAO TI ẾP TRONG TRƯỜNG THPT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN .34 2.1 Gi ới thi ệu chung v ề Trường THPT TP Điện Bi ên Ph ủ, t ỉnh Điện Biên 34 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 38 2.2.1 Đối tượng 38 2.2.2 Mục í ch 38 2.2.3 Nội dung 38 2.2.4 Phương pháp 38 2.3 Thực trạng xây dựng VHGT Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 38 2.3.1 Nh ận th ức c cán b ộ, GV v HS v ề s ự c ần thi ết x ây d ựng VHGT 38 2.3.2 Nhận thức ội ngũ cán bộ, GV HS Trường THPT TP Điện Biên Phủ vai trò VHGT .39 2.3.3 Thực trạng thực nhiệm vụ xây dựng VHGT Trường THPT TP Đi ện Biên .41 2.3.4 Thực trạng nội dung xây dựng VHGT Trường THPT TP Điện Biên Ph ủ 43 2.3.5 Thực trạng ường xây dựng VHGT Trường THPT TP Điện Biên Phủ 45 2.3.6 Thực trạng biện pháp ã tiến hành ể xây dựng VHGT Trường THPT TP Điện Biên Phủ .46 2.3.7 Biểu hành vi VHGT HS Trường THPT TP Điện Biên Phủ 48 2.3.8 Đánh giá cán quản lý, GV VHGT HS Trường THPT TP Điện Biên Ph ủ 54 2.3.9 Các y ếu t ố ảnh hưởng xây d ựng VHGT Trường THPT TP Điện Biên Ph ủ 55 2.4 Đánh giá thực trạng 59 2.4.1 Điểm mạnh 59 2.4.2 Điểm yếu .60 2.4.3 Thời 61 2.4.4 Thách thức 61 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG THPT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 64 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp .64 3.1.1 Nguyên tắc ảm bảo tính hệ thống, tính ồng 64 3.1.2 Nguyên tắc ảm bảo tính thực tiễn .64 3.1.3 Nguyên tắc ảm bảo tính kế thừa phát triển 64 3.1.4 Nguyên tắc ảm bảo tính hiệu 65 3.2 Biện pháp quản lý xây dựng VHGT Trường THPT TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 65 3.2.1 Lồng ghép, tích hợp nội dung xây dựng VHGT cho HS vào việc giảng dạy môn học có ưu 65 3.2.2 Nâng cao nhận thức văn hóa cho HS thông qua tổ chức hoạt ộng giáo dục lên lớp 66 3.2.3 Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thẩm mỹ, phòng chống tác ộng tiêu cực xã hội 68 3.2.4 Kịp thời uốn nắn lệch lạc, nêu gương sáng, nhân rộng iển hình tiên tiến 68 3.2.5 Ph ối h ợp c ác l ực l ượng gi áo d ục v ngo ài nh tr ường c ùng tham gia .70 3.2.6 Tăng cường kiểm tra, nh giá; Khuyến khích HS tự kiểm tra, tự nh giá; Xây dựng v th ực hi ện quy ch ế khen th ưởng v tr ách ph ạt r õ r àng, h ợp lý 71 3.2.7 T ăng cường iều kiện cho c ác h oạt ộng x ây d ựng v ăn h óa giao ti ếp 72 3.3 Mối quan hệ biện pháp 72 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 74 3.4.1 Mục tiêu 74 3.4.2 Nội dung cách thức 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .80 Kết luận 80 Kiến nghị 81 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê số lớp, số học sinh .35 Bảng 2.2 Thống kê kết xếp loại hạnh kiểm, học lực 37 Bảng 2.3 Ý kiến cán bộ, giáo viên Trường THPT TP Điện Biên Phủ cần thiết xây dựng VHGT 39 Bảng 2.4 Nhận thức cán bộ, GV Trường THPT TP Điện Biên Phủ vai trò VHGT 39 Bảng 2.5 Nhận thức học sinh vai trò xây dựng VHGT 40 Bảng 2.6 Thực trạng thực nhiệm vụ xây dựng VHGT .41 Bảng 2.7 Thực trạng thực nhiệm vụ xây dựng VHGT .42 Bảng 2.8 Thực trạng thực nội dung xây dựng xây dựng VHGT cho HS Trường THPT TP Điện Biên Phủ 43 Bảng 2.9 Đánh giá học sinh nội dung xây dựng VHGT GV 44 Bảng 2.10 Các ường xây dựng VHGT cho HS Trường THPT TP Điện Biên Ph ủv àm ức ộ th ện 45 ực hi Bảng 2.11 Các biện pháp xây dựng VHGT cho HS Bảng 2.12 Những biểu hành vi HGT HS 48 Bảng 2.13 Đánh giá cán quản lý, GV VHGT HS 55 Bảng 2.14 Các yếu tố ảnh hưởng ến xây dựng VHGT cho HS Trường THPT TP Đi ện Bi ủ ên Ph .56 Bảng 2.15 Các yếu tố ảnh hưởng ến xây dựng VHGT cho HS Trường THPT TP Đi ện Bi ên Ph ủ 57 Bảng 2.16 Khó khăn Trường THPT TP Điện Biên Phủ công tác xây dựng VHGT cho HS .59 Bảng 3.1 Đối tượng khảo nghiệm .74 Bảng 3.2 Đánh giá cán quản lý, GV Trường THPT TP Điện Biên Phủ tính cấp thiết biện pháp xây dựng VHGT cho HS .75 Bảng 3.3 Đánh giá cán quản lý, GV Trường THPT TP Điện Biên Phủ tính khả thi biện pháp xây dựng VHGT cho HS 76 Bảng 3.4 Tổng hợp nh giá mức ộ cấp thiết mức ộ khả thi biện ề xu pháp ất 77 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu 2.1 Động học tập học sinh 50 Biểu 2.2 Sự khác biệt hành ộng lớp học học sinh lớp 10 học sinh lớp 12 52 Biểu 3.1 Mối liên quan tính cấp thiết tính khả thi MỞ ĐẦU Lí chọn ề tài Trong bối cảnh giới có nhiều thay ổi với xu hướng hội nhập quốc tế ngày c àng s âu r ộng, Vi ệt Nam ti ếp t ục c ông cu ộc ổi m ới to àn di ện ất n ước, ang mở nhiều triển vọng cho phát triển giáo dục quốc gia nói chung cho nhà trường trung h ọc phổ thông (THPT) n ói riêng; Đồng thời tiếp nhận thách thức to l ớn ối với phát triển giáo dục tạo (GD&ĐT), ặc 10 TT M ức Con Mức ườngộ xây thựcdựng văn hóa giao tiếp Phù h Bình thư Không Thường ợp ờng phù hợp xuyên Đôi Không ộ tác ộng Thông qua ho ạt ộng d ạy h ọc (l ồng gh ép v m ột s ố môn học có ưu thế) Thông qua t ổ ch ức ho ạt ộng GDNGLL Thông qua bu ổi sinh ho ạt trị ầu năm Thông qua t ấm gương ạo ức thầy/cô Câu Để xây dựng văn hóa giao ti ếp cho h ọc sinh trường thầy (cô) ã sử dụng biện pháp â y ? TT Biện pháp xây dựng văn hóa tiếp cho học sinh Biên so ạn t ài li ệu h ọc t ập c ó n ội dung ri êng v ề v ăn hóa giao tiếp Tổ chức hoạt ộng có nội dung tìm hiểu văn hóa giao tiếp thi, buổi thảo luận, toạ àm Lồng ghép, tích hợp xây dựng văn hóa giao tiếp vào n ội dung môn học Mức ộ (%) Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Nói chuyện trao ổi trực tiếp với học sinh chủ ề văn hóa giao tiếp Lồng gh ép n ội dung x ây d ựng v ăn h óa giao ti ếp v sinh hoạt lớp, sinh hoạt trị Câu Th ầy (cô) vui l òng nh giá mức ộ bi ểu c ác h ành vi v ăn hóa giao tiếp học sinh trường thầy (cô) Biểu Mục í ch h ọc tập a Có trí thức nghề nghiệp ổn ịnh b Có hội ể thành ạt c Có ịa vị xã hội d Để giống người khác Hành ộng a Nghe, ghi ch ép ầy ủ tích cực học lớp xây dựng b Ghi chép không ầy ủ c Chỉ ghi chép thích d Không ghi chép iều Tham gia NCKH Mức ộ (%) Các lựa chọn a V ì th ược ý ngh ĩa c ho ạt ộng NCKH b Vì tò mò, muốn ược thử sức c Bạn bè mời tham gia d Nếu môn học bắt buộc có tính i ểm Thường Thỉnh tho Không bao xuyên ảng a C Hành ố g vi ắng làm b phòng ài v khôngthi có ý b Hỏi bạn kế bên ịnh s d ụng c Nếu thuận lợi xem tài liệu tài liệu d Sử dụng tài liệu hay chép b ạn kế bên Trước nh a Bất bình, lên án ững hành vi b.Không dám tỏ thái ộ dù biết sai sai trái c Kh ông p hải vi ệc c m ình, kh ông quan tâm d Bao che n ếu kh ông h ại g ì ến Với phong trào c a Hăng hái tham gia coi ó trách nhiệm nhà trường b Tham gia v ì iều mang l ại l ợi ích cho thân c Tho th ác, ùn ẩy tr ách nhi ệm cho người khác d T ch ối th ẳng v cho r ằng ó công việc Mối quan h a Kính trọng lễ phép ệ với thầy/cô b Khi gặp, chào tất thầy/cô trường c Ch ỉ ch nh ững th ầy c ô n d ạy d Lảng tránh ể ỡ phải giáp mặt Chấ a.8.Ch ấpp hành h ành nội quyt cúc ủam nghiêm b Chỉ chấp hành nghiêm túc c ó s nhà tr ườ ng ọi lúc, nơi ự giám sát thầy/cô c Chấp hành cách khiên cưỡng Câu Theo th ầy (c ô) c ó nh ững y ếu t ố n ảnh h ưởng ến x ây d ựng văn hóa giao tiếp cho học sinh? Mức ộ (%) Nguồn thông tin Nhiều Bình thư Không ảnh ờng hưởng Sự tự nhận thức thân Truyền thống dân tộc, gia ình Nhân cách, lối sống phương pháp giáo dục thầy/cô Các hoạt ộng Đoàn, Hội Các ph ương ti ện th ông tin ại ch úng (m ạng Internet, sách báo, ài phát thanh, truyền hình) Câu Theo thầy (cô), khó khăn trường mà thầy (cô) ang công tác việc xây dựng văn hóa giao tiếp cho học sinh gì? TT Mức ộ (%) Khó khăn, trở ngại Nhiều Bình thường Không ảnh hư ởng Giáo vi ên thi ếu nhi ệt t ình, thi ếu k ỹ n ăng, kinh nghiệm Giáo dục văn hóa giao tiếp nội dung Hạn chế thời gian ch ưa phải môn học khóa Học sinh không quan tâm Phương ph áp v c ách th ức t ổ ch ức ch ưa ph ù h ợp Thiếu tài liệu Những ý kiến khác: Thầy/cô vui lòng cho biết vài thông tin thân (không bắt buộc): - Họ tên: - Trình ộ tạo: Cảm ơn hợp tác thầy/cô, chúc thầy/cô mạnh khỏe, thành ạt hạnh phúc! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho ối tượng học sinh ) Để xây dựng văn hóa giao ti ếp Trường Trung h ọc phổ thông Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, em vui lòng cho biết ý kiến v ấn ề sau â y cách tích () vào ô tương ứng: Câu Em cho biết mức ộ quan trọng vai trò, ý nghĩa xây d ựng văn hóa giao tiếp? TT Vai trò, ý nghĩa xây dựng Mức ộ (%) văn hóa giao tiếp Tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt nh ất gi úp HS c ảm th t ự nhiên, thoải mái, ham học hỏi Rất ồng ý Đồng ý (3) (2) Không ồng ý (1) Điểm Thứ TB bậc môi trường văn hóa í ch thực Tạo m ôi tr ường th ân thi ện gi úp HS c ảm th an to àn, c ởi m ở, bi ết chia sẻ chấp nhận nhu c ầu, hoàn cảnh khác Giúp HS t ích c ực kh ám ph á, tr ải nghiệm, hợp tác… Xây d ựng m ối quan h ệ giao ti ếp tôn tr ọng, hi ểu bi ết, h ọc h ỏi l ẫn gi ữa c ác c nh ân m ột c ách tích cực Giúp HS hình thành kỹ giao, tiếp linh ho ạt m ọi t ình hu ống, tự tin trước tập thể Tất ý nghĩa Câu Theo em qu trình xây dựng văn hóa giao ti ếp cho HS, th ầy (cô) trường em ã thực nhiệm vụ â y ? Nhiệm vụ xây dựng Mức ộ (%) TT văn hóa giao tiếp Giáo d ục h ọc sinh c ó tri th ức v ề chuẩn mực ạo ức xã hội Giáo dục học sinh c ó xúc c ảm, tình cảm tích cực ối với chu ẩn mực ạo ức xã hội Thường xuyên Thỉnh thoảng Không Giáo dục học sinh c ó hành vi, th ói quen giao tiếp phù hợp chuẩn mực ạo ức xã hội Tất nhiệm vụ Câu Em h ãy cho biết, ể xây dựng văn hóa giao tiếp cho học sinh, th ầy (cô) trường ã tiến hành nội dung sau â y ? Nội dung xây dựng Mức ộ (%) TT văn hóa giao tiếp Giáo dục văn hóa giao tiếp m ối quan hệ với thầy/cô giáo (kính tr ọng thầy/cô): thấy ược công lao to lớn c th ầy/cô ối v ới s ự nghiệp giáo dục nói chung, v ới h ệ trẻ nói riêng, từ ó có lòng biết ơn ối với thầy/cô; c x ú ng m ực, giữ ú ng ạo làm trò với thầy/cô Giáo dục văn hóa giao tiếp m ối quan h ệ với bạn bè (tôn trọng b ạn; biết quan tâm, giúp ỡ bạn gặp kh ó kh ăn; bi ết chia s ẻ, ờng nh ịn; giao ti ếp v ới b ạn th ân thi ện, c ởi m ở, vui v ẻ, hòa nh ã, ch ân th ành, trung th ực; không n ói t ục, ch ửi b ậy, kh ông nh nhau…) Giáo dục văn hóa giao tiếp vi Thường xuyên Thỉnh thoảng Không ệc chấp hành nội quy, quy chế nhà trường (th ực hi ện nghi êm c ác quy ịnh v ề n ề n ếp, h ọc t ập, không gian lận thi cử , không mắc tệ nạn xã hội ) Tất nội dung Câu Em nh giá mức ộ biểu hành vi văn hóa giao tiếp nêu â y học sinh trường ? Biểu Các lựa chọn Mức ộ (%) Thường Thỉnh Không xuyên thoảng bao gi Mục í ch h ọc tập a Có trí thức nghề nghiệp ổn ịnh b Có hội ể thành ạt c Có ịa vị xã hội d Để giống người khác Hành ộng h a Nghe, ghi chép ầy ủ tích cực xây d ọc lớp ựng b Ghi chép không ầy ủ c Chỉ ghi chép thích d Không ghi chép iều 3.Tham gia NCKH a V ì th ược ý ngh ĩa c hoạt ộng NCKH b Vì tò mò, muốn ược thử sức c Bạn bè mời tham gia d Nếu môn học bắt buộc có tính iểm Hành vi a Cố gắng làm ý ịnh sử d phòng thi ụng tài liệu b Hỏi bạn kế bên c Nếu thuận lợi xem tài liệu d Sử dụng tài liệu hay chép bạn k ế bên 5.Trước a Bất bình, lên án hành vi sai trái b.Không dám tỏ thái ộ dù biết sai c Không phải việc mình, không quan tâm d Bao che không hại ến Với phong trào nhà trường a Hăng hái tham gia v coi ó trách nhi ệm b Tham gia iều mang lại lợi ích cho thân c Tho th ác, ùn ẩy tr ách nhi ệm cho người khác d Từ chối thẳng cho ó không ph ải công việc Mối quan hệ a Kính trọng lễ phép với thầy/cô b Khi g ặp bạn chào tất c ác thầy/cô trường c Chỉ chào thầy cô dạy d Lảng tránh ể ỡ phải giáp mặt Chấp hành n a Chấp hành nghiêm túc lúc, nơi ội quy nhà trường b Chỉ chấp hành nghiêm túc có giám sát thầy/cô c Chấp hành cách khiên cưỡng Câu Theo em, yếu tố ảnh hưởng ến xây dựng văn hóa giao tiếp cho học sinh ? Mức ộ (%) Nguồn thông tin Nhiều Bình thư Không ảnh ờng hưởng Sự tự nhận thức thân Truyền thống dân tộc, gia ình Nhân c ách, l ối s ống v ph ương ph áp gi áo d ục c th ầy/cô Các hoạt ộng Đoàn, Hội Các ph ương ti ện th ông tin ại ch úng (M ạng Internet, sách báo, ài phát thanh, truyền hình) Câu Hi ện kh ó khăn trường em vi ệc xây dựng văn hóa giao tiếp cho học sinh gì? TT Khó khăn, trở ngại Mức ộ (%) Nhiều Giáo viên thiếu nhiệt tình, thiếu kỹ năng, kinh nghiệm Bình thư ờng Không ảnh hư ởng Giáo dục văn hóa giao tiếp nội dung Hạn ch ế v ề th ời gian ch ưa ph ải l m ôn h ọc ch ính khóa Học sinh không quan tâm Phương pháp cách thức tổ chức chưa phù hợp Thiếu tài liệu Các em vui lòng cho biết thêm vài thông tin thân (không bắt buộc): - Họ tên học sinh: - Lớp: Cảm ơn hợp tác em Chúc em mạnh khỏe thành công! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý cấp) Để tìm hiểu thực trạng, nhu c ầu, từ ó góp phần xây dựng văn hóa giao ti ếp Trường THPT Th ành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, xin ồng chí cho biết ý kiến thể việc trả lời câu hỏi sau â y: (á nh dấu () vào ô tương ứng) Câu Đồng ch í h ãy cho bi ết t ầm quan tr ọng c v ăn h óa giao ti ếp trình giáo dục nhà trường mức ộ ? Rất quan trọng  Quan trọng  Không quan trọng  Câu Đồng chí cho biết thứ tự mức ộ quan trọng nội dung xây d ựng văn hóa giao tiếp nhà trường nêu â y ? (Dùng số thứ tự 1,2,3 nh dấu vào cột tương ứng ể thể mức ộ quan trọng nội dung) Giáo dục văn hóa giao tiếp mối quan hệ với thầy/cô giáo Giáo dục văn hóa giao tiếp mối quan hệ với bạn bè Giáo dục văn hóa giao tiếp việc chấp hành nội quy, quy ch ế nhà trường Câu Đồng ch í h ãy nh gi m ức ộ quan tr ọng c c ác ường xây dựng văn hóa gia tiếp nêu â y (dùng số thứ tự 1, 2, 3, iền vào ô hàng tương ứng với mức ộ quan trọng) Thông qua hoạt ộng dạy học Thông qua tổ chức hoạt ộng GDNGLL Thông qua buổi sinh hoạt trị ầu năm Thông qua gương ạo ức thầy/cô Câu Đồng chí cho biết mức ộ thể Hiệu trưởng vi ệc xây dựng văn hóa giao tiếp trường ồng chí ? (Đánh d ấu () vào ô tương ứng) Tốt  Khá  Trung bình  Chưa tốt  Câu Th ực ề tài nghiên cứu "Quản lý xây dựng văn hóa giao ti ếp Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên" ã ề xuấ biện pháp nêu â y Xin ồng chí cho biết ý kiến mức ộ cấp thiết tính khả thi biện pháp ? TT Tính cầp thiết Biện Pháp RCT CT KCT THĐ KTH KTHĐ Biện pháp 1: Lồng ghép, tích hợp Tính khả thi nội dung x ây d ựng v ăn h óa giao ti ếp cho học sinh vào việc giảng dạy môn học có ưu Biện pháp 2: Nâng cao nh ận thức văn hóa cho h ọc sinh th ông qua tổ ch ức ho ạt ộng gi áo d ục ngo ài lên lớp Biện ph áp 3: Xây d ựng m ôi trư ờng giáo dục an toàn, lành mạnh, th ẩm mỹ, ph òng ch ống c ác t ác ộng tiêu cực xã hội Biện ph áp 4: Kịp th ời u ốn n ắn l ệch l ạc, n g ương s áng, nh ân r ộng iển hình tiên tiến Biện pháp 5: Phối hợp lực lư ợng giáo dục nhà trư ờng tham gia Biện ph áp 6: Tăng c ường ki ểm tra, nh gi á; Khuy ến kh ích h ọc sinh tự kiểm tra, tự nh giá; Xây d ựng thực quy chế khen thư ởng trách phạt rõ ràng, hợp lý Biện ph áp 7: Tăng c ường iều ki ện cho hoạt ộng xây dựng văn hóa giao tiếp Đồng chí vui lòng cho biết vài thông tin thân (không bắt buộc): - Họ tên: - Trình ộ tạo: .; Chức vụ: - Số năm giữ chức vụ tại: Cảm ơn s ự h ợp t ác c ồng ch í, ch úc ồng ch í m ạnh kh ỏe, th ành ạt v h ạnh phúc! ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - NGUYỄN THỊ HẠNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo... 1.1.3 Văn hóa giao tiếp .9 1.1.4 Quản lý xây dựng văn hóa giao tiếp 13 1.2 Lý luận xây dựng văn hóa giao tiếp 13 1.2.1 Vai tr òv ý ngh ĩa c xây d ựng v ăn h óa giao. .. ộng giao tiếp, tương tác với môi trường xã hội 22 1.1.4 Quản lý xây dựng văn hóa giao tiếp Quản lý xây dựng VHGT tác ộng có ý thức chủ thể quản lý tới ối tượng quản lý, nhằm ưa hoạt ộng xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN, QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN,

Từ khóa liên quan