0

Ảnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

116 363 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2017, 17:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ VŨ TUYỀN ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU SỞ HỮU ĐẾN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ VŨ TUYỀN ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU SỞ HỮU ĐẾN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN THỊ THANH HẢI TP Hồ Chí Minh - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc cá nhân tác giả, với hỗ trợ giáo viên hướng dẫn Các nội dung nghiên cứu kết nghiên cứu đề tài trung thực chưa công bố TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Tác giả Trần Thị Vũ Tuyền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 1.1 Các nghiên cứu công bố nước 1.2 Các nghiên cứu công bố nước 10 1.3 Nhận xét tổng quan nghiên cứu xác định khe hổng nghiên cứu 13 1.3.1 Nhận xét tổng quan nghiên cứu 13 1.3.2 Xác định khe hổng nghiên cứu 15 Tóm tắt chƣơng 16 CHƢƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT 17 2.1 2.2 Những vấn đề hành vi quản trị lợi nhuận 17 2.1.1 Định nghĩa hành vi quản trị lợi nhuận .17 2.1.2 Động hành vi quản trị lợi nhuận 19 2.1.3 Các thủ thuật quản trị lợi nhuận kế toán 21 2.1.4 Các mô hình nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận 27 cấu sở hữu hành vi quản trị lợi nhuận .31 2.3 2.2.1 cấu sở hữu 31 2.2.2 Mối quan hệ cấu sở hữu hành vi quản trị lợi nhuận 33 Các lý thuyết tảng 34 2.3.1 Lý thuyết ủy nhiệm (Agency theory) 34 2.3.2 Lý thuyết thông tin bất cân xứng (Asymmetry Information) 36 Tóm tắt chƣơng 38 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Quy trình nghiên cứu 39 3.2 Phương pháp nghiên cứu 40 3.3 Mô hình nghiên cứu phát triển giả thuyết nghiên cứu 41 3.4 3.5 3.3.1 Mô hình nghiên cứu 41 3.3.2 Phát triển giả thuyết nghiên cứu 42 3.3.2.1 Mức độ tập trung quyền sở hữu hành vi QTLN .42 3.3.2.2 Quyền sở hữu nhà đầu tư tổ chức hành vi QTLN 42 3.3.2.3 Quyền sở hữu nhà quảnhành vi QTLN .43 3.3.2.4 Quyền sở hữu nhà nước hành vi QTLN 44 3.3.2.5 Quyền sở hữu nhà đầu tư nước hành vi QTLN 45 3.3.2.6 Các biến kiểm soát .46 Đo lường biến nghiên cứu mô hình 47 3.4.1 Đo lường biến phụ thuộc 47 3.4.2 Đo lường biến độc lập biến kiểm soát mô hình 49 Mẫu nghiên cứu quy trình phân tích liệu 50 3.5.1 Mẫu liệu nghiên cứu 50 3.5.2 Quy trình phân tích liệu 52 3.5.2.1 Phân tích thống kê mô tả 52 3.5.2.2 Phân tích tương quan 53 3.5.2.3 Phân tích hồi quy 53 Tóm tắt chƣơng 55 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 56 4.1 Kết phân tích hồi quy mô hình nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận 56 4.2 Kết phân tích ảnh hưởng cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận 58 4.3 4.2.1 Thống kê mô tả biến 58 4.2.2 Phân tích tương quan 60 4.2.3 Phân tích hồi quy 61 4.2.3.1 Lựa chọn mô hình phù hợp 61 4.2.3.2 Kết phân tích hồi quy đa biến 64 Bàn luận 66 Tóm tắt chƣơng 72 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 73 4.1 Kết luận chung .73 4.2 Gợi ý sách 74 4.3 4.2.1 Đối với tỷ lệ sở hữu nhà quản 74 4.2.2 Đối với tỷ lệ sở hữu nhà nước 75 4.2.3 Đối với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước 76 4.2.4 Đối với đòn bẩy tài 76 4.2.5 Đối với chất lượng kiểm toán 77 4.2.6 Gợi ý sách khác quan quản 78 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tương lai 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo thường niên BGĐ Ban giám đốc BTC Bộ Tài CP Cổ phần FDI Đầu tư trực tiếp nước FEM Mô hình tác động cố định FPI Đầu tư gián tiếp nước GLS Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát HĐQT Hội đồng quản trị Pooled OLS Phương pháp bình phương tối thiểu kết hợp tất quản sát QTLN Quản trị lợi nhuận REM Mô hình tác động ngẫu nhiên TNDN Thu nhập doanh nghiệp TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTCK Thị trường chứng khoán DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ Bảng 1.1 Tổng hợp nghiên cứu mối quan hệ yếu tố liên quan đến cấu sở hữu hành vi QTLN 14 Bảng 3.1 Xác định đo lường biến 49 Bảng 4.1 Kết hồi quy mô hình (2) theo Pooled OLS, FEM REM 56 Bảng 4.2 Bảng kết ước lượng theo mô hình GLS cho mô hình (2) 57 Bảng 4.3 Bảng thống kê mô tả biến định lượng mô hình (*) 58 Bảng 4.4 Bảng thống kê mô tả biến định tính mô hình (*) 59 Bảng 4.5 Bảng ma trận hệ số tương quan biến mô hình (*) 60 Bảng 4.6 Kết hồi quy mô hình (*) theo Pooled OLS, FEM REM 62 Bảng 4.7 Bảng tổng hợp kiểm định lựa chọn mô hình Pooled OLS, FEM REM mô hình (*) 63 Bảng 4.8 Bảng kết hồi quy theo mô hình GLS cho mô hình (*) 65 Bảng 4.9 Bảng tổng hợp kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 71 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu tổng quát luận văn 39 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thông tin BCTN doanh nghiệp giữ vai trò kết nối doanh nghiệp với nhiều đối tượng sử dụng thông tin khác bên doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin hữu ích, giúp cho người sử dụng thông tin định cách hợp lý, thỏa mãn mục tiêu họ Đặc biệt, thông tin lợi nhuận coi thông tin tài quan trọng ảnh hưởng đến tất bên liên quan doanh nghiệp, giá trị lợi nhuận tiêu quan trọng để đánh giá hiệu kinh doanh triển vọng tăng trưởng công ty, can thiệp bóp méo tính xác thông tin báo cáo làm ảnh hưởng đến định người sử dụng BCTC Các vụ bê bối tài giới Enron, WorldCom Parmalat vào đầu năm 2000 Việt Nam Bông Bạch Tuyết, Dược Viễn Đông … liên quan đến thủ thuật BCTC gây tác động không nhỏ đến kinh tế ảnh hưởng đến niềm tin công chúng vào chất lượng thông tin BCTC doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp niêm yết Theo số liệu thống kê Vietstock từ năm 2012 đến tháng năm 2015 cho thấy năm tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết điều chỉnh lợi nhuận sau kiểm toán mức 70%, riêng tháng đầu năm 2015 chiếm 52% Điều dấy lên cảnh báo lớn chất lượng thông tin BCTC, từ tạo nên quan tâm ngày tăng đến QTLN Việc QTLN "hợp pháp" "bất hợp pháp" ảnh hưởng đến chất lượng thông tin BCTC doanh nghiệp Theo lý thuyết ủy nhiệm, tách biệt chủ sở hữu nhà quản lý dẫn đến xung đột lợi ích chủ sở hữu nhà quản lý, giám sát định nhà quản lý cải thiện liên kết quảnlợi ích cổ đông giảm thiểu hành vi hội xung đột lợi ích Trong thực tế, gia tăng vụ bê bối kế toán nhắc đến cần thiết phải cải thiện chất lượng thông tin BCTC cách thiết lập cấu quản trị tốt Quản trị công ty tốt cho phép tối đa hóa giá trị doanh nghiệp minh bạch công bố thông tin (Gupta & Sharma, 2014) Trong tổng thể hệ thống quản trị công ty, cấu sở hữu thành phần nhiều nhà nghiên cứu ý dụ, Ali cộng (2008) nhà quản lý, người sở hữu phần đáng kể vốn chủ sở hữu công ty động lực để thao tác thông tin kế toán báo cáo, hạn chế hành vi QTLN Shaikh cộng (2012) cho nhà đầu tư tổ chức nhiều khả phát QTLN so với nhà đầu tư tổ chức họ tiếp cận nhiều thông tin kịp thời phù hợp Trong nghiên cứu cho cấu sở hữu công ty ảnh hưởng đáng kể đến QTLN, từ ảnh hưởng đến chất lượng thông tin lợi nhuận BCTC Dựa lý thuyết ủy nhiệm, nghiên cứu gần tập trung xem xét tác động cấu sở hữu đến hành vi QTLN nhằm nâng cao chất lượng BCTC Tuy nhiên, tác giả chưa thấy nghiên cứu thực nghiệm cụ thể sâu vấn đề Việt Nam Từ đặt câu hỏi liệu cấu sở hữu công ty Việt Nam ảnh hưởng đến hành vi QTLN hay không ảnh hưởng nào? Nhằm trả lời cho câu hỏi này, chọn đề tài: “ làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn xem xét ảnh hưởng cấu sở hữu đến hành vi QTLN công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Nhằm đạt mục tiêu chung nói trên, luận văn cần đạt mục tiêu cụ thể sau: - Nhận diện yếu tố cấu sở hữu ảnh hưởng đến hành vi QTLN công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh - Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố thuộc cấu sở hữu đến hành vi QTLN công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Từ đưa số gợi ý sách sở kết nghiên cứu đạt 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 VHC VHG Công ty CP Vĩnh Hoàn Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam VIP VIS VNA VNG Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO Công ty CP Thép Việt Ý Công ty CP Vận tải Biển VINASHIP Công ty CP Du lịch Thành Thành Công VNH VNL VNM VNS VOS Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật Công ty CP Logistics Vinalink Công ty CP Sữa Việt Nam Công ty CP Ánh Dương Việt Nam Công ty CP Vận tải Biển Việt Nam VSC VSI VTB VTO Công ty CP Container Việt Nam Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Công ty CP Viettronics Tân Bình Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO Phụ lục 12: Dữ liệu biến mô hình nghiên cứu ... cấu sở hữu ảnh hưởng đến hành vi QTLN công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh - Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố thuộc cấu sở hữu đến hành vi QTLN công ty niêm yết sàn giao dịch. .. ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ VŨ TUYỀN ẢNH HƢỞNG CỦA CƠ CẤU SỞ HỮU ĐẾN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành:... thuộc cấu sở hữu ảnh hưởng đến hành vi QTLN? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố thuộc cấu sở hữu đến hành vi QTLN công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh nào? Đối tƣợng phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh , Ảnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh ,

Từ khóa liên quan