0

tiểu luận cao học QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về PHÁT TRIỂN văn HOÁ TRONG GIAI đoạn mới

23 640 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2017, 13:19

NỘI DUNGQUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI1. Quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá trong giai đoạn mới1.1 Phương hướng chung về phát triển văn hóaTrong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng ta đã khẳng định nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” mà Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII (1998) đưa ra đến nay vẫn là Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, chỉ đạo quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa ở nước ta, cần được kế thừa, bổ sung và phát huy trong thời kỳ mới. Văn kiện Đại hội X (2006) đã nhấn mạnh: “Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội” .Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển 2011) được Đại hội XI của Đảng thông qua đã xác định: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển” .Đảng ta đã xác định: “Phương hướng chung của sự nghiệp văn hoá nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường, xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh. xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” .Về phương hướng xây dựng và phát triển văn hóa hiện nay, chúng ta cần nhấn mạnh hai điểm sau:Thứ nhất, trong thời kỳ đổi mới hiện nay, chúng ta phải phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ tự cường để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mặc dù đây là thời kỳ hoà bình và xây dựng đất nước nhưng không phải là thời kỳ nghỉ ngơi, hưởng lạc mà là thời kỳ mở ra một cuộc chiến đấu mới chống lại nghèo nàn, lạc hậu, đưa đất nước phát triển giàu mạnh. Trong cuộc chiến đấu quyết liệt này, chủ nghĩa yêu nước, sự thông minh và giàu năng lực sáng tạo của nhân dân, truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ, tự cường là cơ sở tạo nên sự thống nhất về ý chí, bản lĩnh của dân tộc trong quá trình đấu tranh gian khổ, vất vả, đầy thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, giáo dục truyền thống yêu nước, bổ sung những nội dung mới vào khái niệm yêu nước, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với tư tưởng cách mạng và tiến bộ của thời đại; giáo dục tinh thần tự hào, tự tin dân tộc, tin vào con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn; bồi dưỡng quyết tâm chính trị, xây dựng ý chí và bản lĩnh của cả dân tộc trong cuộc chiến đấu mới này là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân ta. NỘI DUNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Quan điểm Đảng xây dựng, phát triển văn hoá giai đoạn 1.1 Phương hướng chung phát triển văn hóa Trong thời kỳ đổi nay, Đảng ta khẳng định văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Nghị “Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc” mà Hội nghị Trung ương khóa VIII (1998) đưa đến Nghị có ý nghĩa chiến lược, đạo trình xây dựng phát triển nghiệp văn hóa nước ta, cần kế thừa, bổ sung phát huy thời kỳ Văn kiện Đại hội X (2006) nhấn mạnh: “Tiếp tục phát triển sâu rộng nâng cao chất lượng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ đồng với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào lĩnh vực đời sống xã hội”1 Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển 2011) Đại hội XI Đảng thông qua xác định: “Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ thấm sâu vào toàn đời sống xã hội, trở thành tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng phát triển”2 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Hội nghị lần thứ năm khóa VIII, Nxb CTQG, H.1998, tr.54-55 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội XI, Sđ d, tr.76 1 Đảng ta xác định: “Phương hướng chung nghiệp văn hoá nước ta phát huy chủ nghĩa yêu nước truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường, xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đạm đà sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn đời sống hoạt động xã hội, vào người, gia đình, tập thể cộng đồng, địa bàn dân cư, tạo đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững lên chủ nghĩa xã hội”1 Về phương hướng xây dựng phát triển văn hóa nay, cần nhấn mạnh hai điểm sau: Thứ nhất, thời kỳ đổi nay, phải phát huy chủ nghĩa yêu nước truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ tự cường để xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Mặc dù thời kỳ hoà bình xây dựng đất nước thời kỳ nghỉ ngơi, hưởng lạc mà thời kỳ mở chiến đấu chống lại nghèo nàn, lạc hậu, đưa đất nước phát triển giàu mạnh Trong chiến đấu liệt này, chủ nghĩa yêu nước, thông minh giàu lực sáng tạo nhân dân, truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ, tự cường sở tạo nên thống ý chí, lĩnh dân tộc trình đấu tranh gian khổ, vất vả, đầy thách thức để xây dựng bảo vệ Tổ quốc Vì vậy, giáo dục truyền thống yêu nước, bổ sung nội dung vào khái niệm yêu nước, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với tư tưởng cách mạng tiến thời đại; giáo dục tinh thần tự hào, tự tin dân tộc, tin vào đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ, Đảng ta nhân dân ta lựa chọn; bồi dưỡng tâm trị, xây dựng ý Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H.2006, tr.106 chí lĩnh dân tộc chiến đấu nhiệm vụ chung toàn Đảng, toàn dân ta Thứ hai, hành động, phải chủ động, tích cực, sáng tạo việc nâng cao chất lượng xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, tạo điều kiện hội nhiều để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, thúc đẩy nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Ở đây, cần phát huy tính tích cực trị công dân, trọng tới phong trào quần chúng tổ chức xây dựng nghiệp phát triển văn hoá, làm cho văn hóa gắn kết chặt đồng với phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống trị thấm sâu vào toàn đời sống xã hội 1.2 Quan điểm đạo Đảng Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng ta đề quan điểm xây dựng phát triển nghiệp văn hóa Đây quan điểm mang tầm chiến lược lâu dài cần quán triệt quán xuyên suốt trình xây dựng phát triển nghiệp văn hoá nước ta Cụ thể sau: Thứ nhất, Văn hoá tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội Càng bước vào trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, cần phải tập trung nâng cao nguồn lực bên dân tộc Trong truyền thống lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc, nguồn lực thể tập trung tiềm lực vật chất tiềm lực tinh thần dân tộc, nhiều thời điểm lịch sử đặc biệt, tiềm lực tinh thần chuyển hoá thành tiềm lực vật chất, đóng vai trò định thắng lợi dân tộc Mối quan hệ tiềm lực vật chất tiềm lực tinh thần mối quan hệ biện chứng, thống nhất, tách rời nhau, gắn bó với Chính Mác Ăngghen phê phán gay gắt thuyết kinh tế nhóm mác xít trẻ họ tuyệt đối hoá nhân tố kinh tế Hiện nay, lý thuyết cũ phát triển hướng vào tăng trưởng kinh tế giá, hướng theo mô hình phương Tây (phát triển ngoại sinh) bị phá sản Tuy vậy, ảnh hưởng lý thuyết tác động mạnh nhiều nước, nước phát triển nuôi ảo tưởng cho có kinh tế có tất Chúng ta cần khắc phục tư tưởng sai lầm khẳng định kiên hơn, triệt để rộng khắp quan điểm: “Văn hoá tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội” Chăm lo bảo vệ xây dựng phát triển nghiệp văn hoá chăm lo bảo vệ, xây dựng phát triển tảng tinh thần dân tộc, thống ý chí lĩnh dân tộc, tâm dân tộc nghiệp đổi Con người, trước hết nhân dân lao động phải đặt vào trung tâm trình phát triển kinh tế - xã hội Mọi chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội phải xuất phát từ người người không chạy theo tìm kiếm lợi nhuận giá, bất chấp pháp luật đạo lý xã hội Đồng thời, cần phải khai thác nguồn lực văn hoá dân tộc để làm động lực cho phát triển kinh tế- xã hội Nguồn lực văn hoá thể trình độ lý luận, trình độ tư khoa học tâm trị cao hệ thống trị, thể nhiệt tình cách mạng, ý chí phục hưng đất nước với trình độ kỹ người lao động, khả sáng tạo chiếm lĩnh, sử dụng thành tựu khoa học công nghệ đại họ; thể việc khai thác sử dụng hợp lý di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh để phát triển du lịch, dịch vụ văn hóa, thể việc phát triển ngành công nghiệp văn hoá có sức cạnh tranh khu vực quốc tế; thể việc hỗ trợ cho ngành kinh tế nâng cao văn hoá doanh nghiệp thương mại, nâng cao tri thức, tầm nhìn kỹ hoạt động kinh tế- xã hội v.v Quan điểm coi văn hoá nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội quan điểm khoa học, đại mang tính thực tiễn cao, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với kinh tế tri thức hội nhập quốc tế Chúng ta phải đặc biệt trọng nâng cao tầm nhìn, tầm văn hoá chủ trương, sách Đảng Nhà nước tất lĩnh vực khác Hiểu biết sâu sắc thời đại dân tộc điểm xuất phát quan trọng để đề chủ trương hành động Thứ hai, Nền văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, cần lưu ý số điểm sau: Hiện xu toàn cầu hoá, khu vực hoá hội nhập kinh tế quốc tế tác động mạnh mẽ đời sống văn hoá đất nước ta Toàn cầu hoá, khu vực hoá xu khách quan, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực tác động đến văn hoá dân tộc Chúng ta kiên chống áp đặt giá trị văn hoá, đạo đức, lối sống theo lối “Âu hóa, Mỹ hoá” Mặt khác, cần chủ động học tập, tiếp thu giá trị tích cực, tinh hoa văn hoá nhân loại để làm giàu cho mình, tránh tư tưởng khép kín, ngoại Đảng ta khẳng định văn hoá mà xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Nền văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc văn hoá yêu nước tiến mà nội dung cốt lõi độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội sở chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Đây văn hoá mang tính dân chủ nhân văn sâu sắc, tham gia tích cực vào nghiệp đổi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Đồng thời, văn hoá đại, đại nội dung, hình thức thể đại sở vật chất kỹ thuật để chuyển tải nội dung Tính chất tiên tiến phải thống hữu với tính chất dân tộc Bản sắc văn hoá dân tộc thống nội dung hình thức văn hoá, thống trình độ tư duy, cách cảm nhận, cách suy nghĩ, triết lý sống, ý chí lĩnh, cốt cách, nhân cách, phẩm chất văn hoá với hình thức biểu bên Đảng ta rõ: “Bản sắc dân tộc bao gồm giá trị bền vững, tinh hoa cộng đồng dân tộc Việt Nam vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước giữ nước Đó lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo lao động; tinh tế ứng xử, tính giản dị lối sống Bản sắc văn hóa dân tộc đậm nét hình thức biểu mang tính dân tộc độc đáo ”1 Bản sắc văn hóa dân tộc thành bất biến mà mang tính lịch sử - cụ thể, luôn tự đổi sở loại bỏ yếu tố tiêu cực lạc hậu, sáng tạo xây dựng giá trị văn hóa thích ứng với yêu cầu biến đổi thời đại Vì vậy, bảo vệ sắc văn hóa dân tộc phải gắn liền với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc hay, tiến văn hóa dân tộc khác Giữ gìn sắc phải liền với việc chống lạc hậu, lỗi thời phong tục tập quán, lề thói cũ Thứ ba, văn hóa Việt Nam văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam Quan điểm đạo xác định tính thống đa dạng văn hóa Hiện nay, 50 dân tộc sống đất nước ta có giá trị văn hóa mang sắc thái khác Các giá trị sắc thái văn hóa bổ sung cho nhau, làm phong phú cho văn hóa Việt Nam Mặt khác, thành tựu văn hóa dân tộc anh em góp phần củng cố thống dân tộc- sở để giữ vững bình đẳng phát huy tính đa dạng văn hóa dân tộc anh em Sự thống văn hóa phải thể thống hệ tư tưởng trị, thống thể chế thiết chế văn hóa Đồng thời, phải phát huy tính đa dạng, hợp tác hỗ trợ phát triển, chống âm mưu lợi dụng khác biệt văn hóa để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Thứ tư, xây dựng phát triển văn hóa nghiệp toàn dân Đảng lãnh đạo, đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng Quan điểm khẳng định động lực nguồn lực để xây dựng phát triển văn hóa Mọi người Việt Nam phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội Văn kiện Hội nghị Trung ương khóa VIII, Sđd, tr.56 công bằng, văn minh tham gia xây dựng phát triển văn hóa nước nhà Công nhân, nông dân, trí thức tảng khối đại đoàn kết toàn dân, tảng nghiệp xây dựng phát triển văn hóa lãnh đạo Đảng, quảnnhà nước Đội ngũ trí thức gắn bó với nhân dân giữ vai trò quan trọng nghiệp xây dựng phát triển văn hóa Đội ngũ trí thức trụ cột để xây dựng phát triển văn hóa, lực lượng then chốt cách mạng khoa học kỹ thuật văn hóa Xây dựng phát huy vai trò đội ngũ trí thức để phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc yêu cầu cấp thiết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy khóa X ban hành Nghị số 27 (6/8/2009) Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước xác định rõ mục tiêu, quan điểm đạo, nhiệm vụ giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Trong nhấn mạnh: “Trí thức Việt Nam lực lượng sáng tạo đặc biệt quan trọng tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức phát triển văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh trực tiếp nâng tầm trí tuệ dân tộc, sức mạnh đất nước, nâng cao lực lãnh đạo Đảng chất lượng hoạt động hệ thống trị Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức đầu tư cho phát triển bền vững” (Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ khóa X, tr.91) Thứ năm, văn hóa mặt trận; xây dựng phát triển văn hóa nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng kiên trì, thận trọng Trong quan điểm này, Đảng ta tiếp tục khẳng định tư tưởng bật Hồ Chí Minh: văn hóa mặt trận, đồng thời, nhấn mạnh tới đặc thù trình xây dựng phát triển văn hóa so với lĩnh vực khác Mặt trận văn hóa nơi đoàn kết, thống lực lượng làm văn hóa đoàn kết toàn dân hướng vào thực mục tiêu nhiệm vụ định Đồng thời mặt trận nơi chiến đấu chống ác, xấu, giả để khẳng định xây dựng đúng, tốt, đẹp, bảo vệ đời sống tinh thần lành mạnh nhân dân Đảng ta yêu cầu phải bảo tồn phát huy di sản văn hóa tốt đẹp dân tộc, sáng tạo nên giá trị văn hóa mới, làm cho giá trị thấm sâu vào sống toàn xã hội người, trở thành tâm lý, tập quán tiến bộ, văn minh Đây trình cách mạng đầy khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian, tránh chủ quan, nóng vội Đồng thời cần phải kiên trì đấu tranh trừ hủ tục, thói hư tật xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mưu toan lợi dụng văn hóa để thực “diễn biến hòa bình” Năm quan điểm đạo xây dựng phát triển văn hóa thể phát triển tư lý luận Đảng văn hóa bình diện khái quát cao, bao quát toàn vấn đề cốt lõi việc xây dựng phát triển văn hóa thời kỳ Sự sáng tạo Đảng không dừng lại việc nhận thức sâu sắc toàn diện vai trò văn hóa nghiệp đổi mà thể việc xác định rõ phương hướng, đặc trưng, tính chất, động lực đặc thù hoạt động xây dựng phát triển văn hóa Đây đúc kết lý luận, tổng kết thực tiễn, vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xác định quan điểm đạo xây dựng phát triển văn hóa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế Nghị Trung ương năm khóa VIII xác định: để đảm bảo lãnh đạo Đảng văn hóa, phải xây dựng văn hóa từ Đảng, máy nhà nước Bác Hồ dạy: “Đảng ta đạo đức, văn minh” Phải đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Gương mẫu nội dung, phương thức trọng yếu công việc lãnh đạo Đảng Tổng kết năm thực Nghị Trung ương khóa VIII, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ mười khóa IX khẳng định Nghị đời “đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nguyện vọng nhân dân, nhanh chóng vào sống, xã hội nhiệt tình hưởng ứng thực hiện, gắn kết chặt chẽ văn hóa với lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định trị tạo nên thành tự kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… đất nước” Và “Nghị có ý nghĩa chiến lược văn hóa cách mạng nước ta thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Việc tiếp tục thực Nghị nhân tố định để nâng cao chất lượng sống nhân dân ta, làm cho tảng tinh thần chế độ ta, xã hội nước ta ngày vững chắc, tiến bộ, phong phú, góp phần giữ vững độc lập, thống nhất, định hướng xã hội chủ nghĩa thúc đẩy nhanh trình phát triển đất nước” 1.3 Mục tiêu nhiệm vụ đường lối phát triển văn hóa Tại Nghị Trung ương khóa VIII Nghị Đảng văn hóa, Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ mười khóa IX , Đảng ta nhấn mạnh mục tiêu cần phải đạt tới tạo việc phát triển văn hóa là: Một, bảo đảm gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa- tảng tinh thần xã hội; tạo nên phát triển đồng ba lĩnh vực điều kiện định bảo đảm cho phát triển toàn diện bền vững đất nước Hai, trình mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế giao lưu văn hóa, với việc tập trung xây dựng giá trị văn hóa Việt Nam đương đại, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị tốt đẹp truyền thống văn hóa dân tộc tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa giới, bắt kịp phát triển thời đại Ba, vừa phát huy mạnh mẽ tính đa dạng, sắc độc đáo văn hóa Đảng Cộng sản Việt Nam, Kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) Về tiếp tục thực Nghị Trung ương (khóa VIII) “xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc” năm tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) Về tiếp tục thực Nghị Trung ương (khóa VIII) “xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc” năm tới dân tộc anh em, làm phong phú văn hóa chung nước, vừa kiên trì củng cố nâng cao tính thống đa dạng văn hóa Việt Nam, đấu tranh chống khuynh hướng lợi dụng văn hóa để chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc Bốn, nghiên cứu, nắm bắt kịp thời thành tựu văn hóa- thông tin đại, huy động tiềm lực xã hội cho nghiệp phát triển văn hóa, chăm lo tài năng, chủ động có kế hoạch, sách, chế phù hợp để tạo điều kiện cho văn hóa nước nhà phát triển vững hướng thời kỳ Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khóa IX xác định nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống đời sống văn hóa lành mạnh xã hội; nâng cao chất lượng hiệu nhiệm vụ xây dựng người Việt Nam theo đức tính xác định Nghị Trung ương (khóa VIII); trọng xây dựng đời sống văn hóa sở, cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp, phong phú Đại hội X Đảng (2006) tiếp tục khẳng định quan điểm Đảng xây dựng phát triển văn hóa nêu lên văn kiện trước nhấn mạnh tư tưởng phát triển văn hóa, tảng tinh thần xã hội Đảng ta khẳng định: “Tiếp tục phát triển sâu rộng nâng cao chất lượng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ đồng với phát triển kinh tế- xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào lĩnh vực đời sống xã hội”1 Đồng thời, Đảng ta rõ: “Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội người điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Bảo đảm gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế trung tâm, xây dựng Đảng then chốt với phát triển văn hóa- tảng tinh thần Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006, tr.107 10 xã hội”2 Như vậy, vấn đề xây dựng phát triển văn hóa đặt mối quan hệ biện chứng ba lĩnh vực kinh tế, trị văn hóa Sự phát triển toàn diện bền vững đất nước thời kỳ đổi đòi hỏi phải phát triển đồng ba lĩnh vực lĩnh vực có quan hệ hữu với lĩnh vực khác, tạo nên hợp lực bền vững phát triển, văn hóa tảng tinh thần cho phát triển kinh tế sở công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống trị Khẳng định tư tưởng quan trọng đường lối văn hóa Đảng, cần phải phê phán quan điểm “duy kinh tế” “duy trị” “duy văn hóa” phát triển Mối quan hệ biện chứng kinh tế, trị văn hóa ngày chiếm vị trí đặc biệt đường lối xây dựng phát triển đất nước, thể tầm nhìn sáng suốt Đảng trình phát triển bền vững đất nước Đây tư tưởng thể sáng tạo Đảng ta trình vận dụng chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Trên sở kế thừa quan điểm Đảng ta phát triển văn hóa thời kỳ đổi vừa qua, Đại hội XI Đảng nhấn mạnh số nhiệm vụ: - Phát triển toàn diện, đồng lĩnh vực văn hóa, vừa phát huy giá trị tốt đẹp dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xử lý tốt mối quan hệ kinh tế văn hóa để văn hóa thực tảng tinh thần xã hội, động lực phát triển kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế - Tập trung xây dựng đời sống, lối sống môi trường văn hóa lành mạnh, coi trọng văn hóa lãnh đạo, quản lý, văn hóa kinh doanh văn hóa ứng xử Chú trọng xây dựng nhân cách người Việt Nam lý tưởng, trí tuệ - đạo đức, lối sống, thể chất, lòng tự tin dân tộc, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, hệ trẻ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006, tr.213 11 - Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc Thực tốt bình đẳng giới, tiến phụ nữ; chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền trẻ em - Đảm bảo quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo công dân theo quy định pháp luật - Khuyến khích tự sáng tạo văn học, nghệ thuật - Xây dựng nâng cấp đồng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao - Coi trọng bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc - Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, báo chí, internet, xuất Đảm bảo quyền thông tin hội tiếp cận thông tin nhân dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… - Đấu tranh phòng, chống biểu phản văn hóa, tiêu cực tệ nạn xã hội - Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây đựng dời sống văn hóa Nhìn lại quan điểm Đảng xây dựng phát triển văn hóa thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, thấy Đảng ta luôn xuất phát từ thực tế khách quan, nắm vững nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề xuất cách chủ động sáng tạo quan điểm, tư tưởng đạo, xây dựng nhiệm vụ, nội dung giải pháp cụ thể cho giai đoạn cách mạng, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa đảm bảo phát triển để bước nâng cao chất lượng hiệu việc xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Chính nhờ sáng tạo động đó, đường lối văn hóa Đảng đáp ứng nhu cầu đòi hỏi nhân dân, nhân dân hưởng ứng nhiệt tình thực hiện, tạo thành sức mạnh để làm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, củng cố hệ thống trị, giữ vững an ninh quốc phòng, góp phần to lớn vào phát triển bền vững đất nước Những vấn đề đặt việc thực đường lối, quan điểm Đảng phát triển văn hóa 12 2.1 Những thành tựu hạn chế trình thực đường lối, quan điểm phát triển văn hóa 25 năm đổi vừa qua 2.1.1 Thành tựu Thực tiễn 25 năm đổi vừa qua khẳng định đường lối, quan điểm Đảng ta phát triển văn hóa người hoàn toàn đắn, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cấp thiết xã hội Chính nhờ có đường lối quan điểm đạo đắn văn hóa Việt Nam thời gian qua đạt tiến đáng kể, góp phần lĩnh vực khác làm nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử dân tộc Kiểm điểm năm thực Nghị Đại hội X Đảng nhìn lại 25 năm xây dựng phát triển lĩnh vực văn hóa người, Đại hội XI khẳng định “Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục, thể thao ngày mở rộng, bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nhân dân Phong trào “toàn dân đoàn kết xây đựng dời sống văn hóa” bước vào chiều sâu”1 Quá trình triển khai thực đường lối, sách văn hóa Đảng nhà nước thực nghiêm túc cấp, ngành Đặc biệt sau có Nghị Trung ương năm khóa VIII, cấp ủy Đảng cấp có chương trình thực Nghị nghiêm túc nhân dân đồng tình hưởng ứng thực Việc thực năm quan điểm đạo, 10 nhiệm vụ giải pháp lớn mà Nghị Trung ương năm khóa VIII tạo nên phong trào sâu rộng Đảng, quan nhà nước đoàn thể trị - xã hội, góp phần to lớn vào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam để xây dựng phát triển đất nước Tổng mức đầu tư Nhà nước cho Chương trình mục tiêu giai đoạn sau cao giai đoạn trước Tính tích cực, chủ động sáng tạo nhân dân phát huy, dân chủ xã hội mở rộng Hệ thống di sản văn hóa dân tộc đầu tư, tôn tạo phát huy vai trò phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd , tr.155 13 thần nhân dân Nhiều di tích văn hóa cộng đồng quốc tế công nhận Di sản văn hóa giới như: Cố đô Huế, Di tích Mỹ Sơn, Khu phố cổ Hội An, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long, Di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc Cung đình Huế, Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Hát Xoan (Phú Thọ) UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu nhân loại bảo vệ khẩn cấp Những giá trị văn hóa đặc sắc dân tộc anh em đất nước Việt Nam giữ gìn, kế thừa phát huy làm phong phú cho văn hóa dân tộc Năm 2008, nước có 7.966 lễ hội, có 7.039 lễ hội dân gian, 544 lễ hội tôn giáo, 332 lễ hội lịch sử cách mạng Các phương tiện thông tin đại chúng phát triển nhanh chóng đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội Hiện nước có 707 quan báo chí (báo in: 166, báo điện tử: 09, tạp chí: 440, phát truyền hình: 68, nhà cung cấp thông tin Internet: 24, có 13.348 nhà báo) Cả nước có 53 nhà xuất (xuất khoảng 20.504 sách với 211.615.158 triệu bản) Có 125 đơn vị phát hành, có 7.045 thư viện Các tài lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật bước đầu phát huy tham gia tích cực vào phát triển văn học nghệ thuật dân tộc Hiện nước có 48 hãng phim, 131 đoàn nghệ thuật Tổng số tác phẩm đăng ký quyền tác giả từ 1986 đến 21.143 Hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế mở rộng Công tác văn hóa đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực để giới thiệu thành tựu văn hóa Việt Nam nước tiếp thu giá trị tích cực văn hóa giới vào Việt Nam, nâng cao vị văn hóa Việt Nam cộng cồng quốc tế Những thành tựu lĩnh vực văn hóa góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nhân dân, góp phần vào xây dựng người xây dựng môi trường văn hóa tinh thần lành mạnh, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, trình thực đường lối, quan điểm Đảng văn hóa, thấy lên số yếu sau: 2.1.2 Hạn chế 14 Thứ nhất, việc thực đường lối, quan điểm Đảng văn hóa, xã hội xây dựng người mang nặng tính hình thức, chưa ý tới chất lượng hiệu thiết thực Những quan điểm đạo việc xây dựng phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc quan điểm đắn xuất sớm từ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư, khóa VII (1993), khẳng định lại nhiều lần Nghị sau Đảng triển khai nhiều bất cập Việc xây dựng phát triển văn hóa tiến hành chủ yếu lĩnh vực hoạt động văn hóa, chưa tác động sâu rộng gắn bó chặt chẽ với kinh tế trị Các hoạt động kinh tế, khu vực nhà nước lĩnh vực kinh tế có vốn đầu tư nước thường chưa quan tâm mức tới vai trò văn hóa phát triển Nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế nặng tìm lợi ích kinh tế, coi nhẹ nhân tố văn hóa môi trường Trong quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất, công trình nhà cho người lao động thiết chế văn hóa - xã hội phục vụ nhu cầu công nhân khu công nghiệp chưa đầu tư thỏa đáng Sự phối hợp lĩnh vực kinh tế văn hóa diễn chậm mang tính hình thức Nhiều vấn đề xã hội lên giải việc làm, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội chậm chưa giải Thứ hai, thành tựu tiến đạt lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội xây dựng người chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế chưa vững chắc, chưa tác động có hiệu lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống Sự suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp, có số mặt nghiêm trọng hơn, gây tổn hại không nhỏ đến uy tín Đảng Nhà nước, niềm tin nhân dân Công tác xây dựng môi trường văn hóa Đảng, quan Nhà nước, đoàn thể trị - xã hội hạn chế Tình trạng quan liêu, tham nhũng suy thoái lối sống, đạo đức phận cán bộ, đảng viên kể người có chức, có quyền chưa ngăn chặn Nhiệm vụ xây 15 dựng người thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa chưa có chuyển biến rõ rệt Môi trường văn hóa bị ô nhiễm tệ nạn xã hội lan tràn dịch vụ sản phẩm văn hóa mê tín, dị đoan, thấp kém, lai căng, độc hại Còn thiếu tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật có giá trị cao tư tưởng nghệ thuật, có tác động tích cực sâu sắc việc giáo dục người Trong lĩnh vực lý luận - phê bình sáng tác, có biểu lúng túng, hữu khuynh đấu tranh khuynh hướng tư tưởng trước tác động phức tạp trình hội nhập kinh tế quốc tế mở rộng giao lưu văn hóa Xu hướng “thương mại hóa” chạy theo thị hiếu thấp phận báo chí, xuất bản, hoạt động văn hóa nghệ thuật chưa ngăn chặn có hiệu Thứ ba tình trạng phân hóa hưởng thụ văn hóa vùng, miền, tầng lớp xã hội gia tăng Tình trạng nghèo nàn, lạc hậu đời sống văn hóa tinh thần nhiều vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cách mạng trước chưa khắc phục Thứ tư việc xây dựng hoàn thiện thể chế văn hóa, hệ thống văn quy phạm pháp luật sách lĩnh vực văn hóa, đặc biệt mối quan hệ kinh tế văn hóa, văn hóa công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống trị chậm thiếu đồng bộ, làm hạn chế tác động văn hóa phát triển đất nước Thứ năm, Lĩnh vực văn hóa nhiều vấn đề xúc, chậm giải Đặc biệt việc xây dựng nếp sống văn hóa chưa coi trọng mức Tình trạng suy thoái, xuống cấp đạo đức, lối sống, gia tăng tệ nạn xã hội tội phạm đáng lo ngại, lớp trẻ Quảnnhà nước văn hóa nhiều sơ hở, yếu Đấu tranh ngăn ngừa văn hóa phẩm độc hại chưa ý đầy đủ, nhiều khuyết điểm, bất cập Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng Tội phạm số tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng Tai nạn giao thông gây nhiều thiệt hại người cho nhân dân chưa khắc phục… 16 * Những nguyên nhân hạn chế trên: Một là, nhận thức Đảng từ Trung ương đến cấp ủy cấp vai trò đặc biệt việc phát triển văn hóa chưa thật đầy đủ, thời kỳ phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế Nhiệm vụ trung tâm mà Đảng Nhà nước đặt xây dựng phát triển kinh tế nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh Các vấn đề văn hóa, xã hội yếu tố đứng kinh tế, kết thụ động kinh tế, mà vừa mục tiêu, động lực để phát triển kinh tế - xã hội Như vậy, bên cạnh việc phát huy vai trò văn hóa việc thực nhiệm vụ trị - xã hội, đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày cao nhân dân, cần phát huy vai trò văn hóa xã hội động lực nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội Muốn làm giàu văn hóa văn hóa, cần phải thay đổi tư đầu tư cho văn hóa, xã hội phát triển người đầu tư cho công trình kinh tế - kỹ thuật trọng điểm, khắc phục quan điểm đầu tư nhằm “chống xuống cấp”, để “bảo vệ” chưa trọng đầu tư để khai thác nguồn lực văn hóa, xã hội người cho phát triển Đặc biệt gắn kết văn hóa du lịch, phát triển ngành công nghiệp văn hóa yếu Đây lĩnh vực đòi hỏi phải có tập trung cao độ nguồn lực để phát triển cạnh tranh khu vực quốc tế hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Mặt khác, vận dụng quan hệ thị trường vào công tác lãnh đạo quảnvăn hóa, xã hội yếu, tư tưởng bao cấp chậm khắc phục Việc thực chủ trương xã hội hóa chưa đồng chưa thống dẫn đến tình trạng ỷ lại cho dân tự lo, coi nhẹ vai trò Nhà nước, biến chủ trương “xã hội hóa” thành “tư nhân hóa”, coi nhẹ phúc lợi xã hội công xã hội Việc chuyển hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao sang dịch vụ công lúng túng Nhận thức xây dựng phát triển người mang tính chủ quan Những tiêu chuẩn xây dựng người xa thực tế, khó thực thực tiễn Hai là, việc xây dựng thiết chế văn hóa, xã hội mang tính áp đặt, 17 chưa ý đến vai trò chủ thể cộng đồng việc tiếp nhận sử dụng thiết chế Mặc dù tiêu hưởng thụ văn hóa người dân năm đổi vừa qua tăng lên gấp nhiều lần so với trước tính sáng tạo văn hóa nhân dân bị hạn chế áp đặt “văn hóa đại chúng” Trong lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật lý luận phê bình tác phẩm đỉnh cao Việc gắn kết lĩnh vực văn hóa xây dựng người với kinh tế trị lỏng, chí có xu hướng tách biệt Các quan điểm đạo, phương hướng, nhiệm vụ việc xây dựng người phát triển văn hóa xác định Nghị Đảng chưa quán triệt thực nghiêm túc Việc tổ chức thực thiếu tập trung, chưa đồng bộ, chưa kiên Ba là, nhiệm vụ xây dựng văn hóa Đảng, máy nhà nước chưa triển khai tích cực, có nơi bị xem nhẹ, không cán bộ, đảng viên chưa nêu gương văn hóa cho quần chúng Bốn là, tổ chức thực hiện, lực tầm lãnh đạo phát triển văn hóa cấp ủy, quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhiều hạn chế Sự phối hợp cán bộ, ban, ngành đoàn thể việc phát triển văn hóa, xã hội yếu, trách nhiệm chưa rõ ràng Chậm thể chế hóa quan điểm, chủ trương lớn Đảng thành luật pháp, bị động trước khuynh hướng xuất số biến đổi lĩnh vực văn hóa Chưa có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tài năng, nâng cao lực người hoạt động, sáng tạo văn hóa; coi nhẹ đấu tranh lĩnh vực lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Chưa xây dựng chế sách giải pháp phù hợp để phát triển văn hóa chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Năm là, phận đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, người hoạt động lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, thông tin, báo chí xuất có biểu xa rời đời sống, lúng túng định hướng sáng tạo hoạt động nghiệp vụ, chạy theo chủ nghĩa thực dụng, chiều theo thị hiếu thấp tạo số sản phẩm văn hóa chất lượng thấp, chí sai trái 18 2.2 Giải pháp chủ yếu để góp phần nâng cao chất lượng hiệu phát triển văn hóa, xã hội người thời gian tới Giải pháp quan trọng hàng đầu nâng cao lực, hiệu lãnh đạo, đạo tổ chức Đảng cấp ủy cấp lĩnh vực xây dựng người phát triển văn hóa, xã hội Cần phải đổi tư phương thức lãnh đạo Đảng việc xây dựng người phát triển văn hóa, xã hội sở phát huy tính chủ động sáng tạo Nhà nước việc thể chế hóa đường lối, quan điểm Đảng, đổi công tác quảnquan giáo dục đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế, thể thao nhằm tạo hợp lực chung tất ngành, cấp, xã hội việc thực chiến lược xây dựng người phát triển văn hóa Xây dựng chế phối hợp chia sẻ trách nhiệm lĩnh vực trị, kinh tế văn hóa để nâng cao chất lượng hiệu việc xây dựng người, phát triển văn hóa lĩnh vực cải cách hành chính, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh dịch vụ xã hội Để đảm bảo gắn kết chặt chẽ ba lĩnh vực: phát triển kinh tế trọng tâm, xây dựng Đảng then chốt, văn hóa tảng tinh thần xã hội, cần có chế phối hợp chung lĩnh vực Ở đây, cần có đạo kiên Đảng Nhà nước tạo phối hợp đồng thuận Đội ngũ tri thức (văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà giáo, đội ngũ y bác sĩ…) trụ cột chiến lược xây dựng người phát triển văn hóa đất nước Vì Đảng Nhà nước sớm xây dựng sách trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Đồng thời cần chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức, có quy hoạch kế hoạch chăm sóc, bồi dưỡng tài lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, giữ vững định hướng trị phát huy dân chủ, đề cao ý thức trách nhiệm họ trước nhân dân, trước dân tộc chủ nghĩa xã hội Phát huy tính động, sáng tạo quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân, hội sáng tạo văn học - nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, thông tin báo chí, tổ chức kinh tế- xã hội, tạo nên sức 19 mạnh tổng hợp toàn thể xã hội nhằm nâng cao chất lượng hiệu vấn đề xây dựng người phát triển văn hóa, xã hội Xây dựng chế, sách, chế tài ổn định đáp ứng yêu cầu xã hội hóa hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao nhằm huy động nguồn lực nước quốc tế tham gia vào nghiệp xây dựng người phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Tập trung xây dựng môi trường văn hóa, lối sống đời sống văn hóa người dân sở, phát huy tính tự nguyện, tính tự quản lực làm chủ nhân dân Khuyến khích sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật, tạo công trình khoa học nghệ thuật có giá trị cao Xây dựng nâng cấp đồng hệ thống thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao sở Chú trọng công trình văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao mang tầm vóc quốc gia cập nhật với trình độ khu vực giới Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số Chú trọng xây dựng hoàn thiện thiết chế văn hóa - xã hội khu vực Tăng cường đầu tư thiết chế văn hóa- xã hội khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung đông công nhân lao động Thực sách xã hội người lao động đối tượng sách Chú ý giảm phân hóa giàu nghèo, nâng cao chất lượng dân số, khai thác bảo vệ tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên, chăm lo bảo vệ môi trường sinh thái Kiên đấu tranh loại trừ tiêu cực xã hội tệ nạn xã hội lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao Bài trừ tệ nạn, mê tín, dị đoan, ma túy, mại dâm loại tội phạm khác Khắc phục tình trạng tai nạn giao thông trầm trọng Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, đập tan âm mưu “diễn biến hòa bình” lực phản động nước quốc tế 20 KẾT LUẬN Trong trình lãnh đạo nhân dân tiến hành nghiệp đổi đất nước, Đảng ta “nhận thức ngày sâu sắc xã hội, văn hóa lĩnh vực thể rõ chất chế độ xã hội chủ nghĩa Trong năm tới, cần đưa việc giải vấn đề xã hội phát triển văn hóa lên nhanh nữa, tương xứng với nhịp độ phát triển kinh tế” Chiến lược xây dựng người phát triển văn hóa, xã hội mục tiêu, động lực quan trọng nghiệp đổi mới, đồng thời thể chất ưu việt chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam bước vào phát triển kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Đường lối xây dựng người phát triển văn hóa, xã hội hoàn toàn đắn Đảng ta thời kỳ đổi vừa qua góp phần quan trọng vào việc củng cố hệ thống trị, phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày cao nhân dân, góp phần vào phát triển bền vững đất nước Đường lối kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể đất nước ta Những đóng góp sáng tạo Đảng lý luận xây dựng người, phát triển văn hóa phận quan trọng hợp thành lý luận đổi Đảng Việc tổ chức triển khai quan điểm nhiệm vụ xây dựng người phát triển văn hóa 25 năm đổi vừa qua tạo nên chuyển biến tích cực đời sống văn hóa đất nước Những thành tựu đóng góp lý luận đạo thực tiễn Đảng lĩnh vực góp phần phát huy mạnh mẽ vai trò to lớn văn hóa người nghiệp đổi Sự nghiệp đổi thời kỳ toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế tác động mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ đại Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Sđd, tr.32 21 đem đến thời thách thức cho việc xây dựng người đảm bảo tiến xã hội phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Trong trình này, việc tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đường lối, sách xây dựng người phát triển văn hóa, xã hội yêu cầu khách quan Mặt khác, việc tổ chức triển khai nghiêm túc quan điểm đạo, nhiệm vụ quan trọng chiến lược xây dựng người phát triển văn hóa thực tiến công xã hội nhân tố có ý nghĩa định để biến tư tưởng Đảng thành thực Trong trình này, cần phát huy thành tựu đạt được, khắc phục khuyết điểm yếu thời kỳ vừa qua, tranh thủ thời cơ, tâm thực đồng toàn diện giải pháp cấp bách nêu để giành thành tựu mới, tạo nên phát triển chất để khẳng định sức mạnh người văn hóa Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nhà xuất Chinh trị Quốc Gia, HN, 2006 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất Chính trị Quốc Gia, HN, 2011 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương khóa VIII, Nxb CTQG, HN.1998 Đảng Cộng sản Việt Nam Kết luận Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) Về Tiếp tục thực Nghị Trung ương (Khóa VIII) “Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc năm tới” Phạm Minh Hạc - Nguyễn Khoa Điềm (Chủ biên), Về phát triển văn hóa xây dựng người thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa, Nxb CTQG, HN.2003 Phạm Duy Đức (Chủ biên), Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Xu hướng giải pháp, Nxb CTQG, HN, 2011 23 ... quốc tế, Đảng ta đề quan điểm xây dựng phát triển nghiệp văn hóa Đây quan điểm mang tầm chiến lược lâu dài cần quán triệt quán xuyên suốt trình xây dựng phát triển nghiệp văn hoá nước ta Cụ thể sau:... lớn vào phát triển bền vững đất nước Những vấn đề đặt việc thực đường lối, quan điểm Đảng phát triển văn hóa 12 2.1 Những thành tựu hạn chế trình thực đường lối, quan điểm phát triển văn hóa... đất nước ta Những đóng góp sáng tạo Đảng lý luận xây dựng người, phát triển văn hóa phận quan trọng hợp thành lý luận đổi Đảng Việc tổ chức triển khai quan điểm nhiệm vụ xây dựng người phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về PHÁT TRIỂN văn HOÁ TRONG GIAI đoạn mới, tiểu luận cao học QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về PHÁT TRIỂN văn HOÁ TRONG GIAI đoạn mới,

Từ khóa liên quan