0

Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)

183 708 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2017, 15:48

Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QTKD ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QTKD  -VÕ THY TRANG LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THƢƠNG MẠI NỘI NGÀNH HÀNG NÔNG NGHIỆP GIỮA VIỆT NAM VÀ APEC NCS VÕ THY TRANG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên, 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QTKD VÕ THY TRANG Chuyên ngành kinh tế nông nghiệp Mã số: 62 62 01 15 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh Thái Nguyên, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết hoạt động nghiêm túc, tìm tòi trình nghiên cứu Các nội dung nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận án Võ Thy Trang ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo, thầy cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế QTKD - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh tận tình giúp đỡ, hướng dẫn suốt trình nghiên cứu tinh thần khoa học nhiệt thành nghiêm túc Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm động viên, khích lệ, giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Tác giả luận án Võ Thy Trang iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục kí hiệu từ viết tắt vi Danh mục bảng biểu v Danh mục đồ thị, sơ đồ vi MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THƢƠNG MẠI NỘI NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN 13 1.1 Cơ sở lý luận 13 1.1.1 Lý luận thương mại nội ngành 13 1.1.2 Lý luận thương mại nội ngành hàng nông sản 24 1.2 Cơ sở thực tiễn 49 1.2.1 Cơ sở thực tiễn thương mại nội ngành 49 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho nghiên cứu Việt Nam .53 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 55 2.2 Phương pháp tiếp cận khung phân tích 55 2.2.1 Phương pháp tiếp cận 55 2.2.2 Khung phân tích .56 2.3 Phương pháp thu thập thông tin 58 2.3.1 Cách thức thu thập nguồn liệu 58 2.3.2 Tổng hợp liệu 60 2.3.3 Phương pháp phân tích 63 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 78 Chƣơng THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THƢƠNG MẠI NỘI NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN GIỮA VIỆT NAM VÀ APEC 82 3.1 Tác động APEC tiến trình hội nhập kinh tế Việt Nam 82 3.2 Khái quát kết xuất nhập nông sản Việt Nam APEC 85 3.2.1 Kết xuất nông sản Việt Nam sang thành viên APEC 85 iv 3.2.2 Kết nhập nông sản Việt Nam từ thành viên APEC .92 3.3 Thực trạng thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam thành viên APEC 98 3.3.1 Khái quát thương mại nội ngành hàng nông sản .98 3.3.2 Thương mại nội ngành hàng nông sản chủ yếu Việt Nam số thành viên APEC 105 3.3.3 Mức độ thương mại nội ngành hàng nông sản theo chiều ngang 110 3.3.4 Mức độ thương mại nội ngành hàng nông sản theo chiều dọc 114 3.4 Phân tích yếu tố tác động đến IIT hàng nông sản VN APEC 118 3.4.1 Thống kê mô tả 118 3.4.2 Ma trận tương quan biến số 119 3.4.3 Kết ước lượng mô hình 120 Chƣơng GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THƢƠNG MẠI NỘI NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN GIỮA VIỆT NAM VÀ APEC 131 4.1 Xu hướng thị trường tiêu dùng nông sản dự báo IIT hàng nông sản Việt Nam APEC đến năm 2020 131 4.1.1 Xu hướng phát triển thị trường 131 4.1.2 Xu hướng tiêu dùng nông sản .133 4.2 Quan điểm, định hướng xuất nhập nông sản Việt Nam Việt Nam APEC đến năm 2020 136 4.2.2 Định hướng xuất nhập nông sản Việt Nam APEC đến năm 2020 .138 4.2.2.1 Định hướng xuất nông sản .138 4.2.2.2 Định hướng nhập nông sản 139 4.3 Những lợi bất lợi phát triển IIT nông sản VN APEC 140 4.3.1 Những lợi .140 4.4 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam APEC 147 4.4.1 Tăng trưởng bền vững quy mô kinh tế Việt Nam 147 4.4.2 Phát triển sản xuất nông sản hàng hóa gắn với phát triển kinh tế cải thiện thu nhập cho người dân 148 4.4.3.Đẩy mạnh mức độ IIT dựa vào yếu tố khoảng cách địa lý 149 v 4.4.4 Nâng cao chất lượng nông sản chế biến .149 4.4.5 Tăng cường kí kết Hiệp định thương mại song phương 151 4.4.6 Mở cửa thị trường tăng cường hợp tác đầu tư nông nghiệp 152 4.4.7 Đẩy mạnh tập trung ruộng đất cho sản xuất hàng nông sản 154 4.4.8 Đa dạng hóa nông sản nhập phục vụ thị trường tiêu dùng nội địa 154 KẾT LUẬN 158 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 161 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 162 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT Các kí hiệu, từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự ASEAN Asia-Pacific Economic Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Cooperation Thái Bình Dương GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FEM Fixed Effect Model Mô hình tác động cố định FTA Free Trade Agrrement Hiệp định thương mại tự GM Gravity Model Mô hình trọng lực GLS Generalized least squares Hồi quy hai giai đoạn GLM General Linear Model Mô hình tuyến tính tổng quát HIIT Horizontal Intra - Industry Trade Thương mại nội ngành theo chiều ngang IIT Harmonized Commodity Description and Coding System Intra - Industry Trade Hệ thống hài hòa mô tả mã hóa hàng hóa Thương mại nội ngành IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ Quốc tế MNC Multinational Corporation Công ty đa quốc gia OLS Ordinary Least Square REM Random Effect Model Mô hình tác động ngẫu nhiên Danh mục tiêu chuẩn Ngoại thương VIIT Standard International Trade Classification Vertical Intra Industry Trade 2SLS Two-stage Least-squares Model Bình phương nhỏ hai giai đoạn World Bank Ngân hàng giới World Trade Organization Tổ chức thương mại giới AFTA APEC HS SITC WB WTO Phương pháp bình phương nhỏ thông thường Thương mại nội ngành theo chiều dọc v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tóm lược yếu tố tác động đến IIT qua công trình nghiên cứu 48 Bảng 2.1: Tóm tắt yếu tố tác động dấu hiệu dự đoán 74 Bảng 3.1: Khối lượng thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam thành viên APEC 103 Bảng 3.2: Chỉ số thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam thành viên APEC 104 Bảng 3.3: IIT mặt hàng nông sản chủ yếu Việt Nam – Trung Quốc 106 Bảng 3.4: IIT mặt hàng nông sản chủ yếu Việt Nam – Thái Lan 107 Bảng 3.5: IIT mặt hàng nông sản chủ yếu Việt Nam – Indonesia 108 Bảng 3.6: IIT mặt hàng nông sản chủ yếu Việt Nam – Singapore 109 Bảng 3.7: Chỉ số thương mại nội ngành hàng nông sản theo chiều ngang Việt Nam thành viên APEC 113 Bảng 3.8: Chỉ số thương mại nội ngành hàng nông sản theo chiều dọc Việt Nam thành viên APEC 116 Bảng 3.9: Chỉ số thương mại nội ngành hàng nông sản chủ yếu Việt Nam số thành viên APEC 117 Bảng 3.10 Thống kê mô tả biến mô hình thương mại nội ngành 118 Bảng 3.11 Kết ước lượng yếu tố ảnh hưởng đến thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam APEC sau: 122 vi DANH MỤC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Tóm tắt mô hình IIT theo chiều ngang chiều dọc 18 Sơ đồ 2.1: Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành nông sản Việt Nam 57 Đồ thị 3.1: Kim ngạch xuất nông sản Việt Nam sang APEC 86 Đồ thị 3.2: Thị phần xuất nông sản Việt Nam giai đoạn 1997 - 2014 86 Đồ thị 3.3: Tỷ lệ xuất nông sản chủ yếu sang nước thành viên APEC 88 Đồ thị 3.4: Kim ngạch xuất nông sản chủ yếu sang thành viên APEC 89 Đồ thị 3.5:Thị trường xuất nông sản chủ yếu Việt Nam sang APEC trung bình giai đoạn 2000 - 2014 90 Đồ thị 3.6: Tình hình xuất nông sản theo nhóm hàng VN – APEC 91 Đồ thị 3.7: Cơ cấu nông sản xuất theo nhóm hàng VN – APEC 91 Đồ thị 3.8: Kim ngạch nhập Việt Nam từc ác thành viên APEC 93 Đồ thị 3.9: Kim ngạch xuất nhập nông sản Việt Nam APEC 94 Đồ thị 3.10: Kim ngạch nhập nông sản chủ yếu từ thành viên APEC 96 Đồ thị 3.11: Tình hình nhập nông sản theo nhóm hàng VN - APEC 97 Đồ thị 3.12: Cơ cấu nhập nông sản theo nhóm hàng VN - APEC 98 Đồ thị 4.1: Xu hướng thương mại nội ngành hàng nông sản VN – APEC 136 159 liệu thứ cấp thu thập từ tổ chức uy tín giới; Dữ liệu thể qua việc phân tổ thống kê; Bảng thống kê Đồ thị thống kê Phương pháp phân tích sử dụng luận án gồm phương pháp so sánh, phương pháp trung bình động, phương pháp phân tích định lượng gồm thống kê mô tả, ma trận hệ số tương quan phân tích hồi quy Đặc biệt phân tích hồi quy, luận án đưa ba mô hình phân tích với yếu tố tác động đến IIT, HIIT VIIT Các biến mô tả chi tiết mô hình xây dựng 12 giả thuyết quan trọng xu hướng tác động yếu tố mô hình phân tích Đồng thời luận án trình bày lý thuyết nội dung phương pháp kiểm định để lựa chọn mô hình FEM hay REM mô hình phù hợp cho kết ước lượng mô hình phân tích Đối với số yếu tố không lượng hóa thiếu thông tin khó lượng hóa, luận án sử dụng phương pháp phân tích định tính để đánh giá yếu tố tác động đến IIT hàng nông sản Việt Nam APEC Thứ năm, luận án sử dụng mô hình trọng lực để xây dựng khung phân tích thiết kế mô hình yếu tố tác động đến IIT, HIIT VIIT hàng nông sản Việt Nam thành viên APEC Từ luận án chủ yếu tập trung vào sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng để xác định yếu tố tác động đến IIT hàng nông sản Việt Nam đối tác thương mại thuộc APEC giai đoạn 1997 -2014 Trong trình bày kết kiểm định, mô tả biến mô hình, ma trận hệ số tương quan kết ước lượng mô hình Mô hình hồi quy sử dụng liệu mảng áp dụng phương pháp REM Thứ sáu, luận án chiều hướng tác động mức độ tác động yếu tố tác động đến IIT, HIIT VIIT hàng nông sản Việt Nam APEC gồm có: (i) Quy mô kinh tế, (ii) Sự khác biệt quy mô kinh tế, (iii) thu nhập bình quân đầu người, (iv) Sự khác biệt mức thu nhập bình quân đầu người, (v) Khoảng cách địa lý, (vi) Quy mô dân số, (vii) Độ mở kinh tế, (viii) Diện tích đất nông nghiệp, (ix) Đường biên giới chung (x) Tham gia hiệp định thương mại tự song phương Việt Nam với đối tác thương mại Các kết thực nghiệm phần lớn với lý thuyết giả thuyết nghiên cứu Thứ bảy, để thúc đẩy thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam APEC đến năm 2020, số giải pháp sách phát triển thương mại nội ngành 160 phù hợp với bối cảnh thay đổi sâu sắc kinh tế giới là: (i) Đẩy mạnh tăng trưởng quy mô kinh tế Việt Nam; (ii) Phát triển sản xuất nông sản hàng hóa gắn với phát triển kinh tế cải thiện thu nhập cho người dân; (iii) Đẩy mạnh mức độ IIT dựa vào yếu tố khoảng cách địa lý; (iv) Nâng cao chất lượng nông sản chế biến; (v) Tăng cường tham gia Hiệp định thương mại song phương; (vi) Mở cửa thị trường tăng cường hợp tác đầu tư nông nghiệp; (vii) Đẩy mạnh tập trung ruộng đất cho sản xuất hàng nông sản; (viii) Đa dạng hóa nông sản nhập phục vụ thị trường tiêu dùng nội địa Thứ tám, luận án hoàn thiện bổ sung phần nội dung đánh giá yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam APEC thông qua số liệu sơ cấp khảo sát lấy ý kiến chuyên gia Đây phần hạn chế luận án mở hướng nghiên cứu Khi mô hình cách tiếp cận cho nghiên cứu xa cung cấp ý nghĩa sâu rộng thực tế yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản Hơn nữa, theo hướng khác, người nghiên cứu tập trung vào kết hợp yếu tố khác ảnh hưởng đến thương mại thuế, yếu tố lịch sử văn hóa, chi phí hội… Sự sửa đổi làm cho mô hình gần với thực tế 161 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN (1) Võ Thy Trang (2013),“Nghiên cứu thương mại nội ngành Việt Nam với số nước thành viên thuộc APEC”, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia – Kho bạc Nhà Nước, số 138 (12/2013), tr.50– tr.52 (2) Võ Thy Trang, Vũ Thị Quỳnh Anh (2013), “Vấn đề nâng cao lực xuất doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 109, số 09, tr121 – tr.127 (3) Võ Thy Trang (2014), “Vận dụng mô hình trọng lực đo lường thương mại nội ngành hàng chế biến Việt Nam với số nước thành viên thuộc APEC”, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 117, số 03, tr.167- tr.176 (4) Võ Thy Trang (2016), “Phát triển thương mại nội ngành hàng nông nghiệp Việt Nam với APEC”, Tạp chí Tài – Bộ Tài chính, kì tháng 6/2016 (634), tr.89– tr90 (5) Võ Thy Trang (2016), “Yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam với APEC”, Tạp chí Tài – Bộ Tài chính, kì tháng 12/2016 (647), tr.18– tr21 162 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Từ Thúy Anh, (2008) “Thương mại quốc tế ngành dệt may Việt Nam: nội ngành hay liên ngành?”,Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, tháng 11/2008 [2] Từ Thúy Anh, Hoàng Xuân Trung, (2008) “Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại nội ngành Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, tháng 12/2008 [3] Từ Thúy Anh (2013), Giáo trình kinh tế học quốc tế, Đại học Ngoại thương, Nxb Thống kê, Hà Nội [4] Bách khoa toàn thư Việt Nam - Nông nghiệp (1991), Nxb Quốc gia, Hà Nội [5] Nguyễn Thị Bằng (2005), Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nxb Tài Chính, Hà Nội, tr 104 [6] Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2010), Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nxb Kinh tế quốc dân, Hà Nội [7] Bộ Tư Pháp (2005), Luật Thương mại, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội [8] Nguyễn Tiến Dũng (2011), “Đánh giá tác động AKFTA tới thương mại Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Kinh doanh, Đại học quốc gia Hà Nội, tr.219 - 231 [9] Đặng Đình Đào, Hoàng Đức Thân (2013), Giáo trình Kinh tế thương mại, Nxb Kinh tế quốc dân, Hà Nội [10] Đỗ Đức Định (2003), Xu hướng điều chỉnh sách số nước Châu Á bối cảnh toàn cầu hóa tự hóa, Nxb Thế Giới, Hà Nội [11] Hoàng Lan Hoa đồng nghiệp (2006), Việt Nam – APEC: Tăng cường hợp tác pháp triển, Nxb Thế Giới, Hà Nội [12] Trần Hòe đồng nghiệp (1998), Thương mại quốc tế - Lý thuyết sách, Nxb Thống Kê, Hà Nội [13] Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Hoàng Tuấn (2012), Phân loại hàng hoá xuất xứ hàng hóa, Nxb Học Viện Tài chính, Hà Nội [14] Đan Thu (2016), Năm APEC 2017: Trọng tâm sách đối ngoại Việt Nam, Tạp chí Cộng Sản, số tháng 10/2016 [15] Nguyễn Khắc Minh, (2002), Các phương pháp phân tích dự báo kinh tế, Nxb Khoa học Kỹ Thuật, Hà Nội [16].New Era (2006), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, tr 1427 [17] OECD (2015), Các sách nông nghiệp Việt Nam 2015, Nxb PECD, Paris 163 [18] Đinh Thị Liên, Trương Tiến Sĩ, Nguyễn Xuân Đạo (2011), Giáo trình Thương mại quốc tế, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội [19] Cù Chí Lợi (2012), Mạng sản xuất toàn cầu tham gia ngành công nghiệp Việt Nam, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội [20] Bùi Ngọc Sơn (2009), Năng lực xuất doanh nghiệp Việt Nam điều kiện kinh tế thị trường, Nxb Văn hóa Thông tin Truyền thông, Hà Nội [21] Tô Trung Thành (2013), “Biến động tỷ giá hối đoái Việt Nam ảnh hưởng nhân tố đặc thù”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số tháng 6/2013, tr.20 - 23 [22] Võ Trí Thành cộng (2007), Xuất Việt Nam vào thị trường EU, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Nxb Tài chính, Hà Nội [23] Nguyễn Văn Thắng (2013), Thực hành nghiên cứu kinh tế quản trị kinh doanh, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [24] Trung tâm nghiên cứu APEC (2012), Những thay đổi cấu trúc thương mại sau sách mở cửa Việt Nam APEC, Viện nghiên cứu kinh tế phát triển [25].Nguyễn Văn Tuấn, Trần Hòe (2008),Giáo trình Thương mại quốc tế, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [26] Phạm Anh Tuấn cộng (2005), “Báo cáo nghiên cứu khả cạnh tranh mặt hàng nông sản Việt Nam bối cảnh hội nhập AFTA”, Trung tâm phát triển nông thôn, Hà Nội [27] Phan Anh Tú đồng nghiệp (2014), Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nxb Đại học Cần Thơ [28] Viện nghiên cứu Đông Nam Á (2012), APEC hội thách thức,Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [29] Nguyễn Minh Vũ (2011), “Nhìn nhận lại vị trí vai trò APEC sách đối ngoại Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 3/2011, Học viện Ngoại Giao, Hà Nội [30] Một số trang WEB: http:/www.fao.org, http:/www.wto.org, http:/www.gso.gov 164 Tài liệu Tiếng Anh [31] Andresen, M A, (2003), Empirical intra-industry trade: What we know and what we need to know [32] Aquino, A (1978), “Intra – Industry Trade and Inter - Industry specialization as Concurrent Sources of International Trade in anufactures”,Weltwirtschaftliches Archiv, 114 (2), 275 -296 [33] Aturupane, C., Djankov, S., Hoekman, B,, (1999), “Horizontal and vertical intra-industry trade between Eastern Europe and the European Union” Weltwirtschaftliches Archiv, 135 (1), 62–81 [34] Balassa, B, and L Bauwens, (1987), “Intra-Industry Trade Specialization in a Multi Country and Multi-Industry Framework”Economic Journal, 97(388), 923-939 [35] Balassa, B., (1966), “Tariff Reductions and Trade in Manufactures among the Industrial Countries”, American Economic Review, 56 (3), 466-473 [36] Balassa, B., (1986), “Intra-industry Specialization: A Cross-Country Analysis” European Economic Review,30: 27-42 [37] Bergstrand, J,H., (1989), "The generalized gravity equation, monopolistic competition, and the factorproportions theory in international trade”, Review of World Economics [38].Caves, R E (1981), “Intra-industry trade and market structure in the industrial countries”, Oxford EconomicPapers, 33: 203–223 [39] Chemsripong, Lee, Agbola (2005), “Intra – industry trade in manufactures between Thailand and other Asia Pacific Economic Cooperation countries for 1980 - 1999” [40] Corden, W,M., 1979, Intra-industry trade and factor proportions theory, in: H Giersch, ed., On the economics of intra-industry trade: Symposium3-17 [41] Dixit, A and Stiglitz, J (1977), Monopolistic competition and optimum product diversity, American Economic Review, 67 (3): 297-308 [42] Duc, N.H.(1994), Intra-industry trade among Asia -Pacific economies: case study in econometric analysis, Economics Division Working Papers, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, Canberra [43] Durkin JT, Krygier M, (2000), “Differences in GDP per capital and the share of Intra – Industry Trade: The role of vertically differential trade”, Review of international Economics (4): 760 – 774 165 [44] Falvey, D & H Kierzkowski, (1987), “Product Quality, Intra-Industry Trade and (Im) Perfect Competition”, In H Kierzkowski (Ed.), Protection and Competition in International Trade: Essays in Honor of W.M Corden.Oxford [45] Flam, H & E Helpman, (1987), “Vertical Product Differentiation and North-South Trade”, American Economic Review, 77: 810-822 [46] Gabrisch, H and Segnana, M,L.,(2003) “Vertical and horizontal patterms of intra – industry trade between EU and candidate countries”, IWH – Sonderheft, Halle Institute for Economic Reseach [47] Glick R, Rose AK (2002), “Does a currency union affect trade? The time series vidence”, European Economic Review, 46: 1125–1151 [48] Greenaway, D., R Hine & C Milner, (1994) „Country-Specific Factors and the Pattern of Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade in the UK‟, Weltwirtschaftliches Archiv, 130 (1): 77-100 [49] Greenaway, D & C Milner, (1986), The Economics of Intra-Industry Trade, New York: Basil Blackwell Ltd [50] Grubel, H.G., P.J Lloyd, (1975), Intra-industry trade: the theory and measurement of international trade in differentiated products, McMillan: London [51] Helpman, E.(1981), “International trade in the presence of product differentiation, economics of scale and monopolistic competition”, Journal of International Economics, 11: 305 – 340 [52] Helpman E, and Krugman (1985), Market Structure and Foreign Trade, Wheatsheef Boods, Harvester Press, MIT [53] Hirschberg, J,G,, Sheldon, I,M,, Dayton, J,R, 1994, An analysis of bilateral intraindustry trade in the food processing sector, Applied Economics 26, 159-167 [54] Hummels, E and J Levinsohn, (1995), „Monopolistic Competition and International Trade: Reconsidering the Evidence‟, Quarterly Journal of Economics, 110 (3), 799-836 [55] Jambor, A., (2014), Country-Specific Determinants of Horizontal and Vertical Intra-industry Agri-food Trade: The Case of the EU New Member States, Journal of Agricultural Economics, 65(3): 663–682 [56] Kandogan, Y., (2003), “Intra-Industry Trade of Transition Countries: Trends and Determinants”, Emerging Markets Review, (3): 272-286 166 [57].Tran Nhuan Kien (2016),“Determinants of Intra-Industry Trade for Vietnam‟s Manufacturing Industry”, Journal of Economics and Development, Vol.18, No.1, April 2016: 5-18 [58] Kierzkowski H, (1984), Monopolistic Compertition and International Trade, Oxford University Press [59] Kim, T.G and Oh, K.Y (2001), “Country size, income level and intra industry trade”, Applied Economics, 33: 401 – 406 [60] Krugman, P., (1979), „Increasing returns, monopolistic competition and international trade‟, Journal of International Economics, (4): 469-479 [61] Krugman, P., (1981), “Intra – Industry Trade Specialization and the Gains from Trade,” Journal of Political Economy, 9: 950 – 959 [62] Lancaster, K., (1980), “Intra-industry trade under perfect monopolistic competition”, Journal of International Economics, 10 (2): 151-175 [63] Lee, H H, and Lloyd, P J (2002), Intra-industry trade in services, In P J Lloyd and H.H, Lee, Frontiers of Research in Intra-Industry Trade London: Palgrave Macmillan, 159-179 [64] Leamer, E.(1988), Measure of Openness, in: R.E.Baldwin, ed., Trade Policy Inssures and Empirical Analysis, University of Chicago Press, Chicago [65] Le Duc Niem (2012), Essay on Vertical Intra – Industry Trade: Determinants from Demand side, Ph.D.dissertation, Department of Economics, Chonnam National University, South Korea [66] Leitão N C & H Faustino, (2008) „Intra-Industry Trade in the Food Processing Sector: The Portuguese Case‟, Journal of Global Business and Technology, (1): 49-58 [67] Li, Donghui, F Moshirian & A Sim, (2003) “The Determinants of Intra-Industry Trade in Insurance Services”, The Journal of Risk and Insurance, (70): 269-287 [68] Linder, S (1961), An Essay on Trade and Transformation, New York: John Wiley [69] Linnermann, H.(1966), “An Econometric Study of International Trade Flows”, Amsterdam, North – Holland [70] Loertsher, R, and F, Wolter (1980), “Determinants of Intra-industry Trade: Among Countries and Across Industries”, Weltwirtschaftliches Archiv, 116(2): 280–293 [71] Markusen Venables(1998), “Multinational Firms and the Theory of International Trade”, Journal of International Economics, 46: 183 – 203 167 [72] Martinez-Zaroso I Nowak-Lehmann F.(2003), “Augmented gravity model: an application to Mercosur– European Union trade flows”, Journal of Applied conometrics 18 (1): 291–316 [73] Matyas L, (1997), Proper econometric specification of the gravity model, World Economy 20: 363–368 [74] Moses Muse Sichei (2007), Determinants of Sound Africa – US Intra – Industry Trade in Services, Ph.D dissertation, Department of Economics, University of Pretoria, South Africa [75] Min, K (1992), Measurement and determinants of intra-industry trade in Asian countries, Ph.D dissertation, City University of New York, New York, USA [76] Menon, J.(1996), Intra-industry trade and the ASEAN Free Trade Area, Pacific Economic Paper, Australia -Japan Research Centre, Melbourne Australia, January [77] Martin-Montaner, J A & V O Rios, (2002), “Vertical Specialization and Intra Industry Trade: The Role of Factor Endowments”, Review of World Economics, 138: 340-365 [78] Nasser Al – Mawali (2005), “Country – Specific Determinants of Vertical and Horizontal Intra – Industry Trade of South Africa”, South Afican Journal of Economics,73(3) [79] Stone, J & H Lee, (1995), “Determinants of Intra-Industry Trade: A Longitudinal, Cross-Country Analysis”, Weltwirtschaftliches Archiv, 131(1): 67-85 [80] Serlenga, L Shin, Y (2007), Gravity Models of Intra – EU Trade, Journal of Applied Econometrics, 22: 361 – 381 [81] Sharma, K (2000), The pattern and determinants of intra – industry Trade in Australia experience, The Australian Economics Review, 33 (3): 121 – 130 [82] SAS Institute 1989, World Map SAS/STAT User's Guide, Version 6, SAS Institute Inc., Cary, NC [83] Tinbergen, J., (1962), Shaping the world economy – Suggestions for an international economic policy, The Twentieth Century Fund [84] Thorpe, M.W, (1993), Intra-industry trade and ASEAN-The experience of Malaysia, The Philippines and Singapore, Ph.D dissertation, Department of Economics, Florida State University College of Social Sciences, Florida USA 168 [85] Ratnayke, R., and S, Jayasuriya, (1991), “Intra – Industry Trade and Protection, Which Way does the Causation Go?”, Economics Letter, 35 : 71 – 76, [86] Rault, C., Sova, R,, Sova, A.M., (2007), Modeling international trade flows between Eastern European countries and OECD contries, IZA DP [87] Raymond Vernon, (1966): http://www.provenmodels.com/583[61] WTO, 1999, Annual Report, World Trade Organization [88] Venable, A, J., (1985), Trade and Trade policy with Imperfect Competion: The Case of Identical Products and Free Entry, Journal of International Economics, 19: 1-19 [89] World Bank (2012), World Development Report, NewYork: Oxford University Press for the World Bank [90] Yushi Yoshida, C Faustino (2008), Intra-Industry Trade between Japan and European Countries: A Closer Look at the Quality Gap in VIIT Technical University of Lisbon [91] Zhang, Z & C Li, (2006), „Country-specific factors and the pattern of intra-industry trade in China‟s manufacturing‟, Journal of International Development, 18: 1137-1149 Phụ lục 1: Một số thông tin thành viên APEC Thành viên APEC Australia Brunei Canada Chilê Trung Quốc Hồng Kông Inđônêxia Nhật Bản Hàn Quốc 10 Malaixia 11 Mêhicô 12 New Zealand 13 Papua 14 Pêru 15 Philippin 16 Nga 17 Singapore 18 Đài Loan 19 Thái Lan 20 Mỹ 21 Việt Nam Ngày gia nhập APEC 6-7/11/1989 6-7/11/1989 6-7/11/1989 11-12/11/1994 12-14/11/1991 12-14/11/1991 6-7/11/1989 6-7/11/1989 6-7/11/1989 6-7/11/1989 17-19/11/1993 6-7/11/1989 17-19/11/1993 14-15/11/1998 6-7/11/1989 14-15/11/1998 6-7/11/1989 12-14/11/1991 6-7/11/1989 6-7/11/1989 14-15/11/1998 Thủ đô Canberra Banda seri - Begawan Ottawa Santiago Bắc King Jakarta Tokyo Seoul Kuala Lumpur Mexico city Wellington Port Moresby Lima Manila Moskva Singapore Zhongxing New Village Bangkok Washington, D.C Ha noi Diện tích (km2) 7.692.000 5.769 9.984.670 756.096 9.596.960 1.103 1.904.569 377.873 100.104 329.847 1.964.375 270.534 462.840 1.285.216 299.764 17.099 6923 26.329 513.115 9.629.091 336.836 Đơn vị tiền Australian dollar (AUD) Bruneian dollar (BND) Đồng Canadian dollar (CAD) Đồng peso (CLP) Nhân dân tệ (CNY) $ Đô la (HKD) Rupiah Indonesia (IDR) Yên Nhật (JPY) Đại Hàn Dân Quốc Weon (KRW) Ringgit Kuala Lumpur (RM) Peso México (MXN) Dollar (NZD) Kina (PGK) Nuevo Sol (PEN) Peso (PHP) Ruble (RUB) Đôla Singapore (SGD) New Taiwan dollar (NT$) ฿ baht (THB) Đô la mỹ (USD) Đồng (VNĐ) Phụ lục 02: Danh mục nông sản theo tiêu chuẩn ngoại thƣơng (SITC) Nhóm 0: Lương thực, thực phẩm động vật sống 00 – Động vật sống 01 – Thịt sản phẩm thịt 02 – Sản phẩm sữa chứng gia cầm 04 – Ngũ cốc sản phẩm từ ngũ cốc 05 – Rau 06 – Đường, sản phẩm từ đường mật 07 – Cà phê, chè, ca cao, gia vị sản phẩm kèm theo 08 – Thức ăn cho gia súc (trừ ngũ cốc chưa xay) 09 – Các đồ ăn khác chế phẩm Nhóm 1: Đồ uống thuốc 11 – Đồ uống 12 – Thuốc sản phẩm thuốc Nhóm 2: Nguyên vật liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu 21 – Da sống, da lông chưa chế biến 22 – Các hạt có dầu 23 – Cao su thô 24 – Bần Gỗ 25 – Bột giấy giấy loại 26 – Sợi dệt (trừ sợi len loại len trải khác) phế phẩm chúng (chưa sản xuất thành sợi vải) 29 – Nguyên liệu thô từ động thực vật khó phân loại Nhóm 4: Dầu mỡ động thực vật 41 – Dầu mỡ động thực vật 42 – Dầu mỡ thực vật cố định (thô, tinh luyện cắt phân đoạn) 43 – Dầu mỡ động thực vật (đã chế biến); sáp có nguồn gốc động thực vật; hỗn hợp sản phẩm điều chế (không ăn được) có dầu mỡ động thực vật khó phân loại Phụ lục 03 Ma trận tƣơng quan biến mô hình thƣơng mại nội ngành IIT HIIT VIIT GDPi GDPj DGDPij PCIi PCIj DPCIij DISTij POPi POPj OPENi OPENj TIMBi TIMBj FDIij EXCHij AGRI AGRI LANDi LANDi IIT 1,00 HIIT 0,82 1,00 VIIT 0,95 0,60 1,00 GDPi 0,16 0,14 0,14 1,00 GDPj 0,30 0,23 0,29 0,21 1,00 DGDPij -0,21 -0,10 0,23 -0,11 0,63 1,00 PCIi 0,16 0,15 0,15 0,59 0,21 -0,11 1,00 PCIj 0,01 0,14 0,09 0,30 0,19 0,14 0,30 1,00 DPCIij -0,05 -0,01 0,08 -0,08 0,08 0,12 -0,08 0,46 1,00 DISTij -0,40 -0,44 -0,31 0,00 -0,13 -0,13 0,00 -0,05 0,06 1,00 POPi 0,18 0,17 0,16 0,66 0,21 -0,10 0,68 0,31 -0,08 0,00 1,00 POPj 0,44 0,28 0,46 0,01 0,60 0,44 0,01 -0,27 -0,34 -0,19 0,01 1,00 OPENi 0,18 0,17 0,15 0,49 0,20 -0,09 0,61 0,30 -0,07 0,00 0,65 0,01 1,00 OPENj 0,12 0,23 0,04 -0,01 -0,30 -0,39 -0,01 0,22 0,24 -0,44 0,00 -0,20 0,02 1,00 TIMBi -0,02 -0,02 -0,01 -0,56 -0,10 0,06 -0,50 -0,13 0,04 0,00 -0,37 0,00 -0,30 0,03 1,00 TIMBj -0,33 -0,38 -0,26 -0,06 -0,19 0,14 -0,06 -0,12 -0,13 -0,17 -0,05 -0,09 -0,04 0,00 0,06 1,00 FDIij 0,32 0,21 0,33 0,25 0,65 0,33 0,25 0,11 0,00 -0,12 0,25 0,71 0,26 0,08 -0,11 -0,20 1,00 EXCHij 0,24 0,20 0,22 -0,12 0,02 0,13 -0,13 -0,07 -0,08 -0,10 -0,14 0,35 -0,16 0,01 0,05 -0,07 0,06 1,00 0,19 0,17 0,18 0,69 0,20 -0,09 0,61 0,29 -0,07 0,00 0,67 0,01 0,64 0,01 -0,31 -0,05 0,24 -0,1 1,00 0,27 0,12 0,32 -0,01 0,44 0,51 -0,01 -0,01 -0,08 -0,01 -0,01 0,72 -0,01 -0,32 0,00 -0,09 0,62 0,25 -0,01 AGRI LANDi AGRI LANDj 1,00 Nguồn: Tính toán tác giả Phụ lục 04: Kết chạy mô hình trọng lực kết kiểm định phần mềm Stata phiên 12 ... ngành hàng đến chưa có công trình nghiên cứu yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam với thành viên APEC chưa rõ mức độ tác động yếu tố đến thương mại nội ngành hàng nông sản. .. nội ngành hàng nông sản, phân tích thực trạng thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam thành viên APEC nhằm xác định yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam APEC Từ đề... trạng thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam APEC (3) Xác định yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam APEC (4) Đề xuất số giải pháp khuyến nghị sách nhằm thúc đẩy thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ), Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ),

Từ khóa liên quan