0

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

120 388 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2017, 09:00

Mục tiêu tổng quát của đề tài là dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn về vấn đề địa vị pháp lý của NĐTNN trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Từ đó, phân tích những kinh nghiệm quốc tế để vận dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đưa ra những đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật của Việt Nam về địa vị pháp lý NĐTNN trong lĩnh vực chứng khoán.Nhiệm vụ của luận văn: Xác định nội dung và làm rõ một số vấn đề lý luận về khái niệm, đặc điểm có liên quan tới địa vị pháp lý của NĐTNN trong lĩnh vực chứng khoán. Phân tích, làm rõ các hạn chế, bất cập, đánh giá thực trạng xác định luật áp dụng về địa vị pháp lý của NĐTNN trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam và một số nước trên thế giới cụ thể là Brazil, Thái Lan, Hàn Quốc. Từ những vướng mắc, bất cập giữa lý luận và thực trạng đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật xác định luật áp dụng về địa vị pháp lý của NĐTNN trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam trong thời gian tới. Đối tượng nghiên cứuCơ sở lý luận, các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán, thực tiễn tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Những nội dung chính về địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán của một số nước trên thế giới.Phạm vi nghiên cứuLuận văn sẽ tập trung nghiên cứu chuyên sâu về quy định của pháp luật Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài khi hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam và phân tích một số thị trường chứng khoán nước ngoài, giới hạn trong ba nước điển hình là Brazil, Thái Lan, Hàn Quốc, tiếp cận trên phương diện pháp lý. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ DIỆU QUYÊN ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật Quốc tế Mã số : 60 38 01 08 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Năng Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tôi hoàn thành tất môn học toán tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tôi hoàn thành tất môn học toán tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội .2 Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iii LỜI MỞ ĐẦU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1.3.2 Nhà đầu tư .10 1.2.4.1 Pháp luật Brazil .27 1.2.4.2 Pháp luật Thái Lan 30 1.2.4.3 Pháp luật Hàn Quốc 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG I .36 Chương II .38 QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM 38 VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 38 TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 38 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN .38 2.1.1 Giai đoạn từ năm 1975 đến 1987 38 2.1.2 Giai đoạn từ năm 1987 đến 1996 40 2.1.3 Giai đoạn từ năm 1996 đến 2006 44 2.1.4 Giai đoạn từ 2006 đến 47 2.2 NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 50 2.2.1 Các quy định bảo đảm đầu tư nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán 50 2.2.1.1 Chính sách nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán 50 i 2.2.1.2 Bảo đảm đầu tư nhà đầu tư nước TTCK 51 2.2.2 Tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước vào thị trường chứng khoán Việt Nam 56 2.2.3 Quy định quyền nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán62 2.2.4 Các nghĩa vụ nhà đầu tư nước tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam .71 2.2.5 Thủ tục tham gia thị trường chứng khoán nhà đầu tư nước 77 2.3 QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 80 2.3.1 Hiệp định đầu tư toàn diện Asean (ACIA) 80 2.3.2 Hiệp định Việt Nam Nhật Bản tự do, xúc tiến bảo hộ đầu tư 83 2.3.3 Hiệp định Việt Nam Vương quốc Anh Bắc Ireland khuyến khích bảo hộ đầu tư 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 86 Chương III 87 THỰC TIỄN THI HÀNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 87 CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA 87 NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 87 3.1 THỰC TIỄN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM .87 3.1.1 Thực tiễn hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam 87 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN .94 3.2.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật địa vị pháp lý nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán 94 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật địa vị pháp lý nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán 97 3.2.2.1 Hoàn thiện quy định khái niệm nhà đầu tư nước 97 3.2.2.2 Xác định tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam .98 3.2.2.3 Quy định phát hành cố phiếu quyền biểu 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt/ký hiệu ACIA AEC AIA BCTC ĐTNN Diễn giải Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN Cộng đồng kinh tế ASEAN Hiệp định chung khu vực đầu tư ASEAN Báo cáo tài Đầu tư nước iii NĐTNN SGDCK TTCK TTGDCK TTLKCK UBCKNN VSD Nhà đầu tư nước Sở giao dịch chứng khoán Thị trường chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Ủy ban chứng khoán Nhà nước Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam iv LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam thời kỳ phát triển công nghiệp hóa – đại hóa đất nước đòi hỏi phải có tảng kinh tế nói chung tài nói riêng ổn định phát triển Với tư cách ngành dẫn dắt, hệ thống tài tiền tệ quốc gia có bước phát triển, cải cách hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thúc đẩy trình lên đất nước Việc đời thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng năm 2000 coi mốc phát triển quan trọng tất yếu hệ thống tài đại Có thể thấy, thị trường chứng khoán phận cấu thành thiếu kinh tế phát triển, tranh phản ánh sâu sắc xác phát triển kinh tế quốc gia Tồn nhiều yếu tố có ảnh hưởng tới tầm quan trọng phát triển thị trường chứng khoán có ba yếu tố cốt lõi là: Môi trường pháp lý, hàng hóa giao dịch thị trường tình hình trị quốc gia, hiểu biết công chúng thị trường chứng khoán Thị trường động vận hành vươn lên khung pháp lý cần thiết cho tổ chức hoạt động thị trường Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn sâu rộng nay, thị trường quốc gia có tham gia chủ thể quan trọng có tác động rõ rệt đến thị trường – Nhà đầu tư nước Và điều tất yếu đặt quốc gia giới có sách hỗ trợ, ưu đãi khuôn khổ pháp lý thích đáng để bảo vệ quyền lợi nhóm chủ thể nhằm thu hút vốn đầu tư Với vị trí quốc gia phát triển không ngừng, Việt Nam thời gian gần vấn đề thu hút, mở rộng vốn đầu tư nước vào thị trường chứng khoán nước ta ngày trọng trở thành vấn đề công chúng quan tâm Đặc biệt đây, đời Nghị định 60/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán nội dung bật liên quan đến nhà đầu tư nước tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước lên đến 100% Đây điều đáng mừng việc tăng độ mở thị trường chứng khoán thông qua tỷ lệ sở hữu, biện pháp tăng cường hoạt động đầu tư nước vào thị trường chứng khoán, động lực để đẩy nhanh lộ trình nâng hạng thị trường Dẫu vậy, thị trường chứng khoán nước ta non trẻ, mẻ mà hệ thống pháp luật chứng khoán nước ta chưa hoàn thiện, tồn bất cập, thiếu sót định cần sớm khắc phục để phù hợp với vận động, phát triển không ngừng loại thị trường nói riêng hội nhập kinh tế quốc tế nói chung Một quy định quan trọng liên quan đến đầu tư nước thị trường chứng khoán xác định địa vị pháp lý nhà đầu tư nước lĩnh vực Bởi vậy, cần thiết phải có nghiên cứu mang tính hệ thống toàn diện địa vị pháp lý nhà đầu tư nước lĩnh vực chứng khoán Việt Nam để so sánh với số nước có thị trường chứng khoán phát triển điển hình giới, từ vận dụng kinh nghiệm tích cực quốc tế vào thị trường nước ta để đảm bảo quyền lợi ích nhà đầu tư, rộng mở cánh cửa đầu tư cho nhà đầu tư ngoại, thu hút vốn cho thị trường Với lý nêu trên, tác giả chọn đề tài “Địa vị pháp lý nhà đầu tư nước lĩnh vực chứng khoán Việt Nam” làm luận văn Thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu nhiều góc độ khác liên quan đến thị trường chứng khoán Tuy nhiên, tính mẻ thị trường nên nghiên cứu chuyên sâu yếu tố thị trường bị giới hạn có vấn đề địa vị pháp lý nhà đầu tư nước hoạt động thị trường chứng khoán Hiện nay, vấn đề nằm rải rác số công trình nghiên cứu lĩnh vực chứng khoán nói chung như: - Hoàng Văn Thứ (2009), Địa vị pháp lý nhà đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam, luận văn thạc sỹ luật học Nghd: PGS.TS Phạm Duy Nghĩa - Lê Anh Tuấn (2010), Địa vị pháp lý nhà đầu tư nước lĩnh vực chứng khoán, kinh nghiệm quốc tế hướng hoàn thiện, luận văn thạc sỹ luật học, Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội - Tác giả Nguyễn Đức Hiến với đề tài “Hành vi nhà đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam”, luận án Tiến sĩ, trường Đại học Kinh tế quốc dân, bảo vệ thành công năm 2012 Luận án nghiên cứu lý luận đo lường yếu tố cấu thành hành vi nhà đầu tư chứng khoán Tâm lý nhà đầu tư theo trình độ học vấn Qua khuyến nghị thay đổi số sách liên quan đến quản lý điều hành thị trường chứng khoán - Tác giả Nguyễn Thủy Anh với đề tài “Minh bạch hóa thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án Tiến sĩ, trường Đại học Ngoại thương, bảo vệ thành công năm 2012 Luận án trình bày sở khoa học minh bạch hóa thông tin thị trường chứng khoán Thực trạng, phương hướng giải pháp tăng cường minh bạch hóa thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế - Tác giả Phạm Thị Giang Thu với viết “Một số vấn đề pháp lý tham gia nhà đầu tư nước vào thị trường chứng khoán Việt Nam” đăng tạp chí Nhà nước Pháp luật Viện Nhà nước Pháp luật, Số 5/2006, tr 36 – 41; - Tác giả Hoàng Thị Quỳnh Chi với viết “Một số vấn đề pháp lý đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung” đăng tạp chí Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2004, tr - 11 - Bộ Kế hoạch Đầu tư (2014), Báo cáo nghiên cứu pháp luật đầu tư số nước, báo cáo nghiên cứu Và số viết, công trình khoa học khác Nhà đầu tư nước lĩnh vực chứng khoán số nhà nghiên cứu khác học tập công tác ngành kinh tế, tài Tuy nhiên, tác phẩm đề cập đến khía cạnh tài chính, chứng khoán không sâu tìm hiểu mặt pháp lý Có thể nói, công trình nghiên cứu kể đề cập đến vấn đề đầu tư nước vào thị trường Việt Nam Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cách hệ thống hóa quy định luật thực tiễn áp dụng quy định địa vị pháp lý nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán đặc biệt nước Brazil, Thái Lan, Hàn Quốc Do đó, luận văn nghiên cứu thị trường chứng khoán nước nêu để người đọc thấy tính đa dạng kinh nghiệm quốc tế mà Việt Nam cần học hỏi, đồng thời đóng góp nghiên cứu, tìm hiểu mẻ, cập nhật cho bạn đọc Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn Mục tiêu tổng quát đề tài dựa sở lý luận để nghiên cứu quy định pháp luật hành thực tiễn vấn đề địa vị pháp lý NĐTNN lĩnh vực chứng khoán Việt Nam số nước giới Từ đó, phân tích kinh nghiệm quốc tế để vận dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đưa đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam địa vị pháp lý NĐTNN lĩnh vực chứng khoán Nhiệm vụ luận văn: - Xác định nội dung làm rõ số vấn đề lý luận khái niệm, đặc điểm có liên quan tới địa vị pháp lý NĐTNN lĩnh vực chứng khoán - Phân tích, làm rõ hạn chế, bất cập, đánh giá thực trạng xác định luật áp dụng địa vị pháp lý NĐTNN lĩnh vực chứng khoán Việt Nam số nước giới cụ thể Brazil, Thái Lan, Hàn Quốc - Từ vướng mắc, bất cập lý luận thực trạng đưa số kiến nghị hoàn thiện pháp luật xác định luật áp dụng địa vị pháp lý NĐTNN lĩnh vực chứng khoán Việt Nam thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Cơ sở lý luận, quy định hành pháp luật Việt Nam liên quan đến địa vị pháp lý nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán, thực tiễn tham gia nhà đầu tư nước Những nội dung địa vị pháp lý nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán số nước giới dịch… vấn đề khác liên quan đến loại cổ phiếu Do đó, cần sớm có quy định pháp luật điều chỉnh để quy định sớm thực thực tiễn Theo tác giả, ban hành quy định pháp luật cổ phiếu quyền biểu quyết, mô hình Việt Nam, vận dụng kinh nghiệm nước phân tích luận văn để lựa chọn: Một là, phát hành cổ phiếu quyền biểu cổ phiếu giao dịch theo bảng riêng Hai là, không cần phát hành cổ phiếu quyền biểu phần vượt tỷ lệ tính cổ phiếu quyền biểu Ba là, phát hành chứng lưu ký quyền biểu Thái Lan Tuy vậy, thay đổi có vượt 5% sở hữu cần phải có chấp thuận quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Ngoài ra, doanh nghiệp nhóm ngành cần tái cấu trúc việc NĐTNN nâng tỷ lệ cổ phần biểu công ty niêm yết số ngành lên 60% giúp thúc đẩy làm sôi động thị trường M&A Các nhóm ngành trình tái cấu trúc, cần nguồn vốn chứng khoán, bất động sản hay ngân hàng Chính phủ khuyến khích trước tiên thu hút vốn ngoại Việc nới room cho nhà đầu tư chiến lược vào ngân hàng thông qua vào đầu năm 2014 cho thấy điều Hiện nay, theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP, room công ty chứng khoán mở lên tới 100%, điều chắn tác động lớn đến trình tái cấu trúc công ty chứng khoán Bên cạnh đó, pháp luật nước mà Luận văn phân tích có thị trường tương đương với thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển không cách xa thị trường Việt Nam không phân biệt tỷ lệ đầu tư loại hình công ty Việt Nam, mà hạn chế đầu tư nước theo danh mục ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Quy định pháp luật Việt Nam nới room cho khối công ty đại chúng công ty chứng khoán, chưa đề cập đến khối công ty niêm yết Trong khối công ty niêm yết thu hút nhà đầu tư nước 100 tiềm lực tài tốt, kinh doanh minh bạch Do đó, để thúc đẩy mạnh mẽ trình cổ phần hóa doanh nghiệp, mua bán sáp nhập doanh nghiệp tái cấu trúc công ty số lĩnh vực, cần sớm có quy định pháp luật nâng tỷ lệ cổ phần biểu công ty niêm yết số ngành định Tuy nhiên, việc nâng cao tỷ lệ sở hữu chứng khoán NĐTNN dẫn tới hệ NĐTNN với tiềm lực tài mạnh thâu tóm công ty Việt Nam; NĐTNN rút vốn nhanh, ạt qua thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô Việt Nam Để hạn chế hệ nên thực biện pháp sau: Một là, tỷ lệ sở hữu cần quy định theo ngành nghề, lĩnh vực đầu tư Hai là, giám sát chặt chẽ vận động dòng vốn đầu tư nước ngoài, giao dịch lớn giao dịch bất thường NĐTNN Kiểm soát hoạt động công bố thông tin việc thực nghĩa vụ NĐTNN Ba là, khuyến khích thu hút vốn đầu tư dài hạn, tạo chứng khoán phái sinh có khả thu hút vốn lâu dài nhà đầu tư Thứ tư, việc xây dựng quy chế pháp lý nhà đầu tư nước tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam Hiện nay, quy chế pháp lý nhà đầu tư nước tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam quy định rải rác nhiều văn pháp luật chưa có văn quy định đầy đủ, cụ thể Điều gây khó khăn trình bảo vệ quyền lợi thực thi nghĩa vụ NĐTNN Như Luật đầu tư có nhiều quy định quyền nghĩa vụ nhà đầu tư nói chung chưa có quy định cụ thể quyền nghĩa vụ NĐT nước lĩnh vực chứng khoán Luật chứng khoán văn hướng dẫn quy định nghĩa vụ chủ thể khác tham gia thị trường chứng khoán, từ tác giả suy quyền nhà đầu tư Thông tư 123/2015/TT-BTC chủ yếu quy định thủ tục tham gia thị trường NĐTNN Do đó, cần sửa đổi quy định theo hướng thống nhất, tập trung, tránh chồng chéo, mâu thuẫn Thêm nữa, cần tạo khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh hình thành phát triển Tại nước phát triển có khung pháp lý cho việc hình 101 thành thị trường công cụ phái sinh Thị trường làm tăng tính hấp dẫn, tính chuyên nghiệp thị trường chứng khoán, đồng thời tăng khả thu hút NĐTNN Luật chứng khoán quy định số dạng chứng khoán phái sinh Cho đến ngày 5/5/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2015/NĐ-CP quy định chứng khoán phái sinh thị trường chứng khoán phái sinh Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán, Bộ Tài dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định số 42/2015/NĐ-CP, Thông tư có quy chế Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Dự kiến, Thông tư lấy ý kiến thành viên thị trường, hoàn thiện trình Bộ Tài ban hành thời gian tới Vì vậy, cần thực khẩn trương việc hoàn thiện văn pháp luật quy định thị trường chứng khoán phái sinh để tạo khung pháp lý cho thị trường để thực lộ trình theo Quyết định 366/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng phát triển TTCK phái sinh Việt Nam Cụ thể, theo Quyết định 366/2014/QĐ-TTg việc phát triển TTCK phái sinh chia làm giai đoạn: (i) Giai đoạn 2013 - 2015: Xây dựng khung pháp lý, hoàn thiện hệ thống giao dịch, toán bù trừ chứng khoán phái sinh, hệ thống giám sát công bố thông tin Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thành viên thị trường (ii) Giai đoạn 2016 - 2020: Tổ chức vận hành TTCK phái sinh Trước mắt sản phẩm phái sinh dựa số chứng khoán, trái phiếu phủ cổ phiếu (iii) Giai đoạn sau năm 2020: Hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động TTCK phái sinh, bước đa dạng hóa sản phẩm giao dịch Bên cạnh đó, cần sớm triển khai hoạt động tuyên truyền, đào tạo người hành nghề, công chúng đầu tư, thành viên thị trường TTCK phái sinh, cần hình thành chế bảo vệ hiệu nhà đầu tư trình tham gia thị trường Tiếp theo, cần ban hành quy định, đại hoá phương thức giao dịch để cải thiện thời gian toán chứng khoán Ngày 11/6/2015, UBCK vừa công bố Dự thảo Quy trình rút ngắn thời gian toán Dự thảo thông tin thay 102 Thông tư 74, có nội dung mua bán loại chứng khoán phiên để lấy ý kiến thành viên thị trường Theo Dự thảo quy trình toán, thời gian toán rút ngắn từ T+3 xuống T+2 Trong đó, theo Dự thảo thông tư thay Thông tư 74, nhà đầu tư thực giao dịch mua, bán loại chứng khoán ngày giao dịch, đáp ứng điều kiện theo quy định Như vậy, việc rút ngắn thời gian toán từ T+3 xuống T+2 bước tiến thị trường chứng khoán Việt Nam, mở rộng lực giao dịch, thúc đẩy khoản TTCK, tăng tính khoản luân chuyển vốn, thu hút thêm nhà đầu tư nói chung nhà đầu tư nước nói riêng tham gia thị trường Đồng thời, hướng đến mục tiêu cải thiện dần chuẩn mực giao dịch TTCK Việt Nam theo chuẩn mực chung Tổ chức quốc tế Ủy ban Chứng khoán Hiện nay, SGDCK khẳng định lực công nghệ Sở đủ sức thực thi quy định Tuy nhiên, để thực thi được, điều quan trọng phụ thuộc vào thành viên TTCK, cụ thể khối Công ty chứng khoán thành viên lưu ký phải hoàn thiện kết nối, công nghệ, hệ thống… để thực thi việc rút ngắn thời gian toán xuống T+2 Các quan có thẩm quyền cần khẩn trương lấy ý kiến thành viên thị trường để Dự thảo sớm ban hành thức, tránh trường hợp Dự thảo quy định nới room soạn thảo từ năm 2012 đến 2015 thức ban hành, đem lại nhiều lần hy vọng thất vọng cho nhà đầu tư thị trường Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước hay nước ngoài, vi phạm quy định pháp luật chứng khoán ảnh hưởng đến thị trường Những vi phạm yếu tố ảnh hưởng đến quyền lợi NĐTNN Về phía NĐTNN, chia thành hai nhóm Một nhóm có chiến lược đầu tư trung dài hạn dựa danh mục đầu tư rõ ràng Nhóm thứ hai đầu mua bán liên tục đáng lo ngại số lượng NĐTNN thuộc nhóm có xu hướng tăng có vai trò định định hướng thị trường Nhóm tham gia lũng đoạn tin đồn thủ thuật làm giá Vì vậy, cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ giao dịch NĐTNN, đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành 103 lĩnh vực chứng khoán, theo nâng mức phạt hành vi vi phạm đủ tính răn đe Với mức phạt thấp nay, nhiều chủ thể vi phạm cố tình vi phạm chịu nộp phạt mức phạt không thấm vào đâu so với lợi nhuận thu Ngoài ra, tổ chức phát hành cần phát hành sản phẩm để hấp dẫn NĐTNN tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam Cơ quan có thẩm quyền cần ý đến việc xây dựng quy định pháp luật liên quan đến việc phát hành sản phẩm Liên quan đến công khai, minh bạch thông tin TTCK sở để NĐTNN tiếp cận khuyến khích họ đầu tư vào thị trường chứng khoán nước ta cần thực số nội dung sau: - Khuyến khích công ty niêm yết cung cấp thông tin tiếng Anh cho người nước ngoài, tài liệu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung tâm Giao dịch chứng khoán báo cáo bạch, báo cáo định kỳ đột xuất hoạt động tiếp xúc Ban lãnh đạo công ty nhân viên công bố thông tin Các báo cáo tài công ty cần diễn giải rõ ràng, có so sánh với tiêu chuẩn kế toán quốc tế để NĐTNN hiểu cách dễ dàng - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán cần xây dựng phát triển trang thông tin điện tử cung cấp thông tin thức tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam tình hình tài hoạt động công ty niêm yết Trang thông tin giảm thiểu chi phí tiếp cận thông tin TTCK Việt Nam NĐTNN quan tâm chưa có điều kiện tìm hiểu thực tế, từ thu hút quan tâm công chúng đầu tư nước - Cải thiện quyền tiếp cận thông tin cổ đông Hiện nay, hành lang pháp lý đầu tư vào công ty cổ phần thiếu nghĩa vụ quyền buộc công ty phải cung cấp thông tin quan trọng tới cổ đông Luật không cho phép cổ đông quyền tiếp cận biên họp Ban Giám đốc thông tin tài công ty Các nhà đầu tư nước tồn mối hoài nghi thị trường họ không tiếp cận cách khách quan, toàn diện, công hồ 104 sơ công ty NĐTNN thêm tin cậy vào TTCK Việt Nam tất Công ty cổ phần Việt Nam có chế độ báo cáo hoàn chỉnh - Tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đầu tư vào TTCK Việt Nam để tạo nên diễn đàn trao đổi rộng mở lý luận kinh nghiệm thực tế, chia sẻ thông tin Việc thực nội dung giúp cho thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam đến với đông đảo công chúng đầu tư nước ngoài, thu hút quan tâm nhiều tăng cường lòng tin vào chất lượng thông tin Đây yếu tố định dòng vốn nước vào đầu tư TTCK 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG III Tuy pháp luật địa vị pháp lý NĐTNN TTCK quy định hệ thống pháp luật đầu tư, chứng khoán văn hướng dẫn thi hành khác góp phần xây dựng thành công hoạt động đầu tư NĐTNN thị trường với chuyển biến tích cực, tồn số quy định chưa phù hợp Điều đặt nhu cầu cấp thiết cần phải hoàn thiện quy định pháp luật địa vị pháp lý NĐTNN TTCK nhằm hạn chế, khắc phục tồn tại, hạn chế quy định hành, đảm bảo phù hợp với toàn hệ thống pháp luật đầu tư nói chung Trên sở yêu cầu tương ứng với hạn chế, bất cập quy định địa vị pháp lý NĐTNN TTCK giải pháp cụ thể để hoàn thiện chế đảm bảo thực thi quy định Cụ thể gồm: - Hoàn chỉnh hệ thống pháp lý chung để tạo lập môi trường kinh doanh lĩnh vực chứng khoán ổn định, an toàn, bình đẳng cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt vấn đề thủ tục tiến tới đơn giản hóa nâng cao minh bạch, công khai thị trường này; - Ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc tượng vi phạm, tiêu cực tắc trách công việc thị trường chứng khoán để tạo môi trường lành mạnh cho chủ đầu tư nước nước 106 KẾT LUẬN Thị trường chứng khoán thị trường đóng vai trò quan trọng việc thu hút vốn đầu tư nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nội địa Vốn đầu tư nước qua thị trường chứng khoán chủ yếu dạng tiền tệ, giúp cho phủ bù đắp phần cán cân toán, từ giảm bớt áp lực cầu ngoại tệ Vốn đầu tư nhà đầu tư nước qua thị trường chứng khoán giúp tăng khả toán hiệu suất thị trường vốn nội địa Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa kinh tế nay, kinh tế quốc gia nói chung thị trường chứng khoán nói riêng tồn ốc đảo riêng biệt Sự tham gia, thâm nhập nhà đầu tư nước vào thị trường chứng khoán nước điều đương nhiên giới chí có xu hướng thể hóa thị trường chứng khoán nhiều quốc gia khu vực Việc thu hút đầu tư nước vào thị trường chứng khoán cần thiết để làm điều phải tạo thị trường chứng khoán hấp dẫn chế, sách pháp luật động, cởi mở nhà đầu tư nước Nền tảng thị trường hấp dẫn quyền lợi họ đối xử công bẳng nhà đầu tư nước bảo hộ thích đáng Địa vị pháp lý nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán khía cạnh quốc gia dành nhiều quan tâm, nhà đầu tư nước vai trò đem lại nguồn vốn đầu tư nước cho quốc gia, thúc đẩy dòng vốn vận động toàn cầu mà định đầu tư họ mang tính chất tham khảo, học hỏi cho nhà đầu tư nước ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán nước Qua nghiên cứu luận văn cho thấy, Đảng Nhà nước ta dành quan tâm thích đáng việc tạo lập hệ thống sở pháp lý xác định địa vị pháp lý nhà đầu tư nước lĩnh vực chứng khoán Trong thời gian qua, hệ thống pháp luật quan tâm chỉnh sửa để phù hợp với thực trạng kinh tế đất nước, đó, địa vị pháp lý nhà đầu tư nước lĩnh vực chứng khoán đặt vào khuôn khổ quản lý chung nhằm đảm bảo thống 107 phát triển theo hướng có lợi cho thị trường chứng khoán nói riêng kinh tế quốc gia nói chung Điểm bật năm 2015 việc Chính phủ, Bộ Tài Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nỗ lực triển khai hàng loạt giải pháp nhằm thu hút tham gia nhà đầu tư nước TTCK Việt Nam Sự đời Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán Trong đó, đáng ý việc nâng tỷ lệ sở hữu công ty đại chúng cho nhà đầu tư nước tham gia TTCK Việt Nam; cho phép nhà đầu tư nước đầu tư không hạn chế vào trái phiếu phủ, trái phiếu doanh nghiệp Đây xem bước đột phá không TTCK mà sách vĩ mô, thể định hướng lớn kiên định hội nhập Đảng, Chính phủ, đánh giá vai trò TTCK tầm quan trọng nhà đầu tư nước tham gia thị trường vốn Việt Nam Tuy nhiên, với thị trường mang tính động cao, tiềm ẩn nhiều biến chuyển khó kiểm soát việc vấp phải hạn chế pháp luật điều chỉnh TTCK nói chung địa vị pháp lý nhà đầu tư nước lĩnh vực chứng khoán nói riêng không tránh khỏi Trong phạm vi nghiên cứu luận văn, tác giả vào phân tích tiến tới tựu chung lại bất cập biểu số nội dung sau: - Quyền NĐTNN bị hạn chế quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài; - Vấn đề minh bạch hóa việc công bố thông tin thị trường chưa triệt để; - Thủ tục rà soát, xem xét doanh nghiệp phép nới room hay không phức tạp, nhiều thời gian… Nghiên cứu hoàn thiện quy định địa vị pháp lý nhà đầu tư nước lĩnh vực chứng khoán để phát huy hiệu thực tế trình lâu dài, phức tạp, ảnh hưởng tới nhiều vấn đề Những thách thức đặt cho trình 108 đổi biểu mặt khác kinh tế Đòi hỏi nỗ lực từ nhà lập pháp (Quốc hội) để sửa đổi Hiến pháp Luật; nhà quản lý, nhà nghiên cứu Trên phạm vi luận văn thạc sĩ, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật địa vị pháp lý nhà đầu tư nước lĩnh vực chứng khoán phạm vi nước, giới hạn thời gian từ Luật chứng khoán 2006 sửa đổi bổ sung đến Để từ đề xuất số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh nâng cao vai trò địa vị pháp lý nhà đầu tư nước lĩnh vực chứng khoán tương lai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế quốc dân Tổng kết lại luận văn đạt mục tiêu nghiên cứu ban đầu sau đây: Luận giải làm rõ khái niệm thị trường chứng khoán, nêu chủ thể tham gia thị trường, từ đưa khái niệm địa vị pháp lý nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán, phân tích đặc điểm, vai trò chủ thể thị trường Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quy định pháp luật địa vị pháp lý NĐTNN thị trường chứng khoán số quốc gia Qua đó, tác giả nhận thấy đạo luật quốc gia phân tích để đặt giới hạn sở hữu cho NĐTNN đồng thời dành cho chủ thể bảo đảm, ưu đãi đầu tư xứng đáng tham gia thị trường chứng khoán Trên sở phân tích thực trạng quy định địa vị pháp lý NĐTNN TTCK theo pháp luật Việt Nam hành, tiếp cận xu hướng quốc tế, quán triệt quan điểm Đảng Nhà nước quy hoạch phát triển đất nước, luận văn nghiên cứu đề xuất số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật địa vị pháp lý NĐTNN TTCK Do hạn chế mặt thời gian kinh nghiệm làm nghiên cứu nên đề tài hạn chế thiếu sót định, song phần nghiên cứu kiến nghị nêu luận văn đóng góp, nỗ lực tích cực tác giả góp phần giải tồn theo hướng hoàn thiện pháp luật nói chung, quy định địa vị pháp lý NĐTNN thị trường chứng khoán nói riêng Các đề tài 109 nghiên cứu sau đào sâu vấn đề lượng hóa mở rộng phạm vi nghiên cứu khảo sát toàn quốc gia quốc tế có khả để kết thu có tính đại diện cao mức độ xác tốt 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2005), Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Hà Nội; Quốc hội (2005), Luật đầu tư số 59/2005/QH11ngày 29/11/2005, Hà Nội; Quốc hội (2006), Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Hà Nội; Quốc hội (2008), Luật Quốc tịch, Hà Nội; Quốc hội (2014), Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hà Nội; Quốc hội (2014), Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hà Nội Quốc hội (2010), Luật chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010; Bộ Kế hoạch đầu tư (2014), Báo cáo nghiên cứu pháp luật đầu tư số nước, Hà Nội; Bộ Tài (2012), Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 hướng dẫn việc công bố thông tin thị trường chứng khoán, Hà Nội; 10 Bộ Tài (2015), Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam, Hà Nội; 11 Chính phủ (2011), Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Hà Nội; 12 Chính phủ (2012), Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán, Hà Nội; 13 Chính phủ (2014), Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/1/2014 việc nhà đầu tư nước mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam, Hà Nội; 14 Chính phủ (2014), Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh ngoại hối Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, Hà Nội; 111 15 Chính phủ (2015), Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán, Hà Nội; 16 Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (2013), Giáo trình Tư pháp quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 17 Lê Anh Tuấn (2010), Địa vị pháp lý nhà đầu tư nước lĩnh vực chứng khoán, kinh nghiệm quốc tế hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sỹ luật học, Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Nguyễn Ngọc Bích, Tài ba Luật sư - Sách gối đầu muốn trở thành Luật sư, Nhà xuất trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2010, trang 50-55; 19 TS Vũ Bằng – Chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước, Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016 20 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Luật Quốc tế, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội, Tr 119; 21 Bộ Kế hoạch đầu tư (2014), Báo cáo nghiên cứu pháp luật đầu tư số nước, Hà Nội; 22 Bộ kế hoạch đầu tư (2001), Báo cáo tình hình thực giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài; 23 Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, https://vi.wikipedia.org/wiki/C %C3%A1c_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_t%C3%A0i_ch %C3%ADnh_trung_gian; 24 Duy Hoàng (Vietstock) (2013), Khối ngoại tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam nào, https://www.shs.com.vn; 25 Nguyễn Đức Cường (Phòng Nghiên cứu Vietstock) (2014), Nới room nước ngoài: Cổ phiếu hưởng lợi, http://vietstock.vn; 26 Tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước tháng 06/2016, Trang thông tin Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 112 Nam, http://www.vsd.vn/25-p4c22-34232/0/Tinh-hinh-cap-ma-so-giao-dich- chung-khoan-cho-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-trong-thang-062016.htm; 27 Giang Thanh (2014), Cổ phiếu quyền biểu – cần cân nhắc, http://tinnhanhchungkhoan.vn; 28 Brazil (1976), Brazilian bussiness law no 6404 on 15/12/1976; 29 Brazil (2001), Brazilian law no 10.303/2001; 30 Brazil (1983), Private Security Law 7.102, enacted in June 1983; 31 Brazilian Securities and Exchange Commission (2007), CVM Instruction No 461 of the Brazilian Securities and Exchange Commission issued on of October 23, 2007, Brazil; 32 Financial Services Commission (2014), Enforcement Decree of The Financial Investment Services and Capital Markets Act issued on 28/2/2014, Korea; 33 Korea Communications Commission (2008), Telecommunications act in korea issued on 2008, Korea; 34 Lucia Dammert (2008), Private Security: An Answer to public security needs in urban centers?, Brazil; 35 Ministry Korea Communications Commission (2008), Broadcasting act in 2008, Korea; 36 Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs (2009), Aviation act in korea issued on 2009, Korea; 37 Presidential decree (2008), Financial Service and Capital Market Act in Korea, Korea; 38 Prime Minister (1999), Thailand foreign bussiness act of 1999 became active on 03/04/2000, Thailand; 39 Mục tiêu nguyên tắc điều chỉnh pháp luật chứng khoán, Tổ chức quốc tế Ủy ban chứng khoán - IOSCO, Tháng 6/2010, tr 3; 40 Sự phát triển điều chỉnh pháp luật nhà đầu tư có tổ chức thị trường nổi, Ủy ban thị trường Tổ chức quốc tế Ủy ban chứng khoán - IOSCO, 6/2012, tr.iv (Development and Regulation of 113 Institutional Investors in Emerging Markets, Emerging Markets Committee of the International Organization of Securities Comissions, June 2012); 41 Phạm Thị Giang Thu, Luật chứng khoán với việc mở rộng hội đầu tư khuyến khích đầu tư, Tạp chí Luật học số (2006) 52; 114 ... đầu nhu cầu vốn tiết kiệm dân chưa cao nhu cầu vốn chủ yếu vốn ngắn hạn Theo thời gian, phát triển kinh tế, nhu cầu vốn dài hạn cho đầu tư phát triển ngày cao Chính vậy, thị trường vốn đời để... có nhiều chủ sở hữu; huy động vốn nhà đầu tư nước nước để nâng cao lực tài chính, đổi công nghệ, đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu sức cạnh 25 ... hợp xác thông qua số giá chứng khoán thị trường Từ tạo môi trường cạch tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệ mới, cải tiến sản phẩm Thứ tư, giúp Chính phủ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM, ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm