0

Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng bền vững đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tóm tắt)

21 251 0
  • Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng bền vững đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tóm tắt)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2017, 17:34

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Bắc Kạn tỉnh vùng núi cao, có địa hình phức tạp, 90% dân số đồng bào dân tộc thiểu số, 80% dân số sống nghề nông- lâm nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo 15,39% năm 2013 Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún; khả cạnh tranh hàng nông sản không cao, giá trị thu nhập đơn vị diện tích canh tác thấp Nhiều lao động độ tuổi chưa có việc làm, chất lượng lao động đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu Một số nơi nhiều phong tục, tập quán lạc hậu, dân trí thấp, khả tiếp cận với dịch vụ kinh tế- xã hội hạn chế Chủ trương tỉnh Bắc Kạn nói riêng, tỉnh miền núi nói chung quan điểm đường lối Đảng, Nhà nước ta giai đoạn phát triển ngành nông lâm nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo thông qua nghị chương trình, dự án quốc gia tỉnh Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững, Nghị số 80/NQ-CP ngày 19 tháng năm 2011 Chính phủ định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, Chương trình 134, Chương trình 135, Chương trình nông thôn Quản lý, sử dụng đất bền vững có hiệu trở thành chiến lược quan trọng tồn phát triển quốc gia Tuy vậy, tài nguyên đất đối mặt với thách thức: hoang hóa suy thoái đất tám vấn đề cấp bách chiến lược bảo vệ môi trường giới kỷ XXI Thoái hóa đất, xói mòn, rửa trôi, bồi lắng hạ lưu, v.v chủ yếu hoạt động sản xuất người Quản lý, sử dụng đất bền vững nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ phát triển quỹ đất nông nghiệp quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu sử dụng đất, nghiên cứu xói mòn đất quy mô ô thửa, sườn dốc theo đơn vị hành chính, nghiên cứu quy mô lưu vực Lưu vực hồ Ba Bể đặc điểm địa hình, đồi núi, khí hậu đặc trưng tỉnh Bắc Kạn vùng sinh thái miền núi phía Bắc, có đặc điểm riêng biệt tiểu vùng khí hậu hồ núi đá với khu vực trung tâm lưu vực hồ Ba Bể, biết đến 20 hồ nước đẹp giới công nhận Vườn di sản ASEAN, khu Ramsar thứ ba Việt Nam, hồ trung tâm Vườn quốc gia Ba Bể nằm trọn vẹn khu vực bảo vệ nghiêm ngặt Vườn, mặt hồ có diện tích 300 ha, có chiều dài km chiều rộng 800 m Nằm độ cao 178 m so với mặt nước biển, hồ Ba Bể hồ tự nhiên núi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Việt Nam Hồ Ba Bể “viên ngọc xanh” điểm du lịch sinh thái tiếng nước quốc tế Việc sử dụng đất lưu vực hồ Ba Bể bên cạnh việc nâng cao hiệu kinh tế - xã hội – môi trường, phải bảo vệ cảnh quan, sinh thái, hạn chế tối đa việc bồi lấp lòng hồ sông suối Xuất phát từ lý trên, sau tìm hiểu tình hình thực tế địa phương khu vực nghiên cứu thực đề tài “Nghiên cứu tiềm đề xuất sử dụng bền vững đất nông nghiệp lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá tiềm khai thác sử dụng đất cho phát triển nông nghiệp bền vững định hướng sử dụng gắn với giải pháp thực 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá trạng sử dụng đất, hiệu loại sử dụng đất nông nghiệp; - Đánh giá tiềm khai thác, sử dụng đất cho nông nghiệp bền vững lưu vực hồ; - Định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững giải phải thực lưu vực Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học - Góp phần bổ sung sở lý luận thực tiễn đánh tiềm năng, sử dụng đất nông nghiệp bền vững lưu vực hồ lớn có rừng quốc gia dựa tiếp cận hệ thống, tổng hợp liên ngành - Cung cấp sở khoa học cho việc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp nói riêng sử dụng đất nói chung phục vụ phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ môi trường lưu vực 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu đề tài không giúp nâng cao giá trị gia tăng đơn vị diện tích đất nông nghiệp mà góp phần bảo tồn quỹ đất nông nghiệp gắn với bảo tồn đa dạng sinh học rừng quốc gia Ba Bể Một số đóng góp đề tài - Đề tài công trình nghiên cứu có hệ thống, tổng hợp sử dụng đất nông nghiệp toàn lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Lựa chọn loại sử dụng đất mô hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững đề xuất cho áp dụng - Đề tài xây dựng liệu bao gồm liệu không gian với đồ chuyên đề đồ tổng hợp phương pháp chuẩn liệu thuộc tính trạng sử dụng đất, tài nguyên đất, rừng, khí hậu làm sở cho nghiên cứu chuyên ngành Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Phần tổng quan tài liệu trình bày chi tiết luận án từ trang đến trang 50 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 2.2 Nội dung nghiên cứu - Nội dung 1: Một số nét khái quát điều kiện tự nhiên lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Nội dung 2: Hiện trạng sử dụng đất, loại sử dụng đất nông nghiệp yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp lưu vực hồ Ba Bể - Nội dung 3: Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp lưu vực hồ Ba Bể - Nội dung 4: Đánh giá tiềm đất nông nghiệp lưu vực hồ Ba Bể - Nội dung 5: Xây dựng số mô hình sử dụng đất bền vững lưu vực hồ Ba Bể - Nội dung 6: Đề xuất định hướng giải pháp sử dụng bền vững đất nông nghiệp lưu vực hồ Ba Bể 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp xác định lưu vực Để xác định phạm vi không gian vùng nghiên cứu, đề tài luận án sử dụng công cụ điển hình xác định lưu vực Hydrologic Modeling (V 1.1), AVSWAT (ArcView SWAT) viết ngôn ngữ Avenue Script Arcview GIS 3.2 Lưu vực xác định cách tự động, xây dựng dựa lý thuyết "D8 flow direction model" mô hình dòng chảy hướng, gồm 05 bước sau: - Bước 1: Chuẩn bị số liệu cao độ số DEM, luận án sử dụng mô hình số độ cao DEM (10m), nguồn Cục Đo đạc Bản đồ, Bộ Tài nguyên Môi trường - Bước 2: Xử lý số liệu cao độ số - Bước 3: Tính toán xác định hướng dòng chảy theo mô hình hướng - Bước 4: Xác định liên kết hướng dòng chảy ô lưới - Bước 5: Xác định lưu vực sông tính toán đặc trưng 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu tài liệu 2.3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp - Số liệu điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên, trạng môi trường thu thập Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Kạn; riêng số liệu nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm…được lấy trạm Phương Viên (Chợ Đồn), Chợ Rã (Ba Bể), Thị trấn Ngân Sơn, Bắc Kạn, Thác Riềng, Đầu Đẳng vòng 10 năm từ 2005-2015, Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Bộ cung cấp Mô hình số độ cao DEM Cục đo đạc đồ cung cấp mành đồ F-48-44-A Bản đồ đất, đồ xói mòn đất, báo cáo thuyết minh thoái hoá đất tỉnh Bắc Kạn xây dựng năm 2015 - Số liệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Bể, Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn thu thập Cục Thống kê tỉnh (theo Niên giám Thống kê) UBND huyện Ba Bể, Chợ Đồn - Số liệu trạng sử dụng đất nông nghiệp, trạng loại hình sử dụng thu thập Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Kạn 2.3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp phiếu điều tra có câu hỏi soạn sẵn - Chọn địa bàn hộ điều tra: Lãnh thổ vùng nghiên cứu thuộc lưu vực có 11 xã, nghiên cứu chọn xã để điều tra thuộc tiểu vùng thượng lưu (gồm xã Bản Thi, Quảng Bạch, Tân Lập, Bằng Phúc, Đồng Phúc phần xã Quảng Khê) chọn xã là: Bản Thi, Bằng Phúc, Đồng Phúc, trung lưu (gồm xã Xuân Lạc, Đồng Lạc, Hoàng Trĩ, Quảng Khê) chọn xã Xuân Lạc, Đồng Lạc, Quảng Khê hạ lưu (gồm xã Nam Mẫu, Nam Cường) chọn xã Trong tiểu vùng điều tra 100 phiếu, tương ứng 100 hộ số xã điều tra tiểu vùng khác nên số lượng phiếu xã khác (bảng 2.1), xã chọn thôn để điều tra Tiêu chí để chọn hộ hộ nông, có LUT kiểu sử dụng đất phổ biến xã, tiểu vùng Các hộ chọn để điều tra hoàn toàn ngẫu nhiên dựa theo sổ giao đất cán địa xã thôn, viết thăm rút đủ thôn từ 30-50 phiếu, lấy đủ cho tiểu vùng 100 hộ, tổng số toàn vùng 300 hộ, tương ứng 300 phiếu Bảng 2.1: Danh sách xã chọn số phiếu điều tra tiểu vùng lưu vực hồ Ba Bể Số phiếu STT Tiểu vùng Xã điều tra Bản Thi 35 Tiểu vùng thượng lưu Bằng Phúc 34 Đồng Phúc 31 Xuân Lạc 30 Tiểu vùng trung lưu Đồng Lạc 30 Quảng Khê 40 Nam Mẫu 48 Tiểu vùng hạ lưu Nam Cường 52 Tổng 300 - Thu thập số liệu sơ cấp phiếu điều tra có câu hỏi soạn sãn: Sau xác định xã, hộ cần điều tra, nghiên cứu tiến hành điều tra vấn hộ nông dân theo mẫu phiếu in sẵn để thu thập số liệu sơ cấp phục vụ cho nghiên cứu thôn xã khu vực nghiên cứu Nội dung điều tra tập trung vào trạng sử dụng đất, loại sử dụng kiểu sử dụng đất; hiệu đầu tư loại sử dụng, kiểu sử dụng đất nông nghiệp Các thông tin liên quan đến sách, đất đai, lao động, việc làm, tập quán sản xuất, khó khăn sản xuất, mô hình, định hướng sử dụng đất tương lai hộ dân khu vực 2.3.2.3 Xử lý tài liệu, số liệu thu thập - Các tài liệu sử dụng đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng, có tính pháp lý, đảm bảo độ tin cậy trình thực đề tài - Thông tin, số liệu thu thập xử lý theo nội dung nghiên cứu hỗ trợ phần mềm Excel - Số liệu liên quan đến nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới sử dụng đất mã hóa dạng định lượng số liệu chạy phần mềm XLSTAT2013 PRIMER 5.0 - Các liệu không gian xử lí, phân tích phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS): SWAT, Arcview, ArcGis v.v 2.3.3 Phương pháp phúc tra, chỉnh lý đồ đất lấy mẫu đất phân tích Kế thừa đồ đất tỉ lệ 1/50.000 tỉnh Bắc Kạn Trung tâm điều tra đánh giá đất đai, Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên Môi trường thực năm 2014 dự án ”Điều tra đánh giá thoái hoá đất lần đầu tỉnh Bắc Kạn” Tác giả chuyển toàn nội dung có đồ đất tỉnh Bắc Kạn sang Bản đồ địa hình lưu vực hồ Ba Bể theo ranh giới xác định tỉ lệ 1/25.000 hệ chiếu VN2000 để thành lập đồ đất lưu vực hồ Ba Bể Đây đồ bổ sung, chỉnh lý từ nguồn tài liệu gốc Bản đồ đất tỉ lệ 1/50.000 Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp tiến hành năm 2007 Tuy nhiên tổng hợp Bản đồ đất phục vụ cho đánh giá thoái hoá đất theo quy trình, tiêu độ dày tầng đất thay đổi từ cấp chuyển thành cấp (>100 cm, 50-100 cm 900 m rừng bảo tồn đa dạng sinh học nên không đào phẫu diện không lấy mẫu đất Kết thành lập đồ đất lưu vực tỉ lệ 1/25.000 với đầy đủ thông tin phục vụ cho đánh giá tiềm đất 2.3.4 Phương pháp phân tích đất 2.3.5 Phương pháp đánh giá hiệu quả, bền vững loại sử dụng đất 2.3.5.1 Phương pháp đánh giá hiệu Kinh tế 2.3.5.2 Phương pháp đánh giá hiệu xã hội Đánh giá hiệu xã hội loại sử dụng đất lưu vực hồ Ba Bể thông qua tiêu: Thu hút lao động ha; Giá trị gia tăng trên/ ngày công lao động tỉ lệ hộ chấp nhận kiểu sử dụng đất tính theo % Các tiêu phân cấp thành mức độ khác nhau, bảng phân cấp hiệu xã hội dựa vào kết tổng hợp đánh giá HQXH LUT kiểu sử dụng đất vùng nghiên cứu để phân chia trình bày kết đánh giá HQXH 2.3.5.3 Phương pháp đánh giá hiệu môi trường Trong trình sử dụng đất nông nghiệp việc bố trí trồng hợp lý phải sử dụng phân bón, hoá chất bảo vệ thực vật liều lượng Đồng thời phải có biện pháp bảo vệ đất, ngăn chặn suy thoái xói mòn, rửa trôi chất dinh dưỡng Trong nghiên cứu để đánh giá hiệu môi trường loại sử dụng đất lưu vực hồ Ba Bể lựa chọn tiêu gồm: Tỉ lệ thời gian che phủ mặt đất; lượng phân bón, lượng HCBVTV sử dụng để phòng trừ dịch hại Các tiêu xác định sau: - Chỉ tiêu tỉ lệ thời gian che phủ đất: tính thời gian trồng che phủ kín mặt đất năm, nhiều loại trồng năm tổng thời gian che phủ trồng, với lâu năm tính giai đoạn trồng kinh doanh ổn định tán Các tiêu khác trình bày phần kết nghiên cứu 2.3.5.4 Phương pháp đánh giá tính bền vững LUT kiểu sử dụng đất nông nghiệp Để đánh giá tính bền vững LUT kiểu sử dụng đất, đề tài dựa điểm tổng số tiêu chí, với tổng số điểm tiêu (3 tiêu HQKT, tiêu HQXH tiêu HQMT) đạt mức > 30 điểm xếp bền vững cao (H), 20-30 điểm xếp mức bền vững trung bình ( M) 100cm 70 – 100 cm 50 –
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng bền vững đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tóm tắt), Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng bền vững đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tóm tắt),

Từ khóa liên quan