0

TRỌN BỘ BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TỪ 2007 ĐẾN 2017

128 578 1
  • TRỌN BỘ BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TỪ 2007 ĐẾN 2017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2017, 10:21

Có file đính kèm: tổng hợp bài giải chi tiết đề đại học môn hóa từ năm 2007 đến 2017giải chi tiết đề đại học×giái chi tiết đề đại học môn hóa khối b năm 2013×giải chi tiết đề đại học môn hóa khối a 2013×giải chi tiết đề đại học môn hóa khối a năm 2012×giải chi tiết đề đại học môn hóa khối b năm 2012×giai chi tiet hoa 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015 Môn: Hóa Học Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 748 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag=108; Ba = 137 Câu : Phản ứng sau phản ứng oxi hóa – khử? t0 t0 A CaCO3  B 2KClO3  → CaO + CO2 → 2KCl + 3O2 t0 C 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O D 4Fe(OH)2 + O2  → 2Fe2O3 + 4H2O 2 Câu : Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X 1s 2s 2p 3s 3p Số hiệu nguyên tử X A 14 B 15 C 13 D 27 Câu : Lưu huỳnh chất sau vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? A Na2SO4 B H2SO4 C SO2 D H2S Câu 4: Trong ion sau đây, ion có tính oxi hóa mạnh nhất? A Ca2+ B Ag+ C Cu2+ D Zn2+ Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu dung dịch HNO3, thu x mol NO2 (là sản phẩm khử N+5) Giá trị x A 0,15 B 0,05 C 0,25 D 0,10 Câu 6: Kim loại Fe không phản ứng với chất sau dung dịch? A CuSO4 B MgCl2 C FeCl3 D AgNO3 Câu 7: Quặng boxit dùng để sản xuất kim loại sau đây? A Al B Na C Mg D Cu Câu 8: Oxit sau oxit axit? A CaO B CrO3 C Na2O D MgO Câu 9: Phương pháp chung để điều chế kim loại Na, Ca, Al công nghiệp A điện phân dung dịch B nhiệt luyện C thủy luyện D điện phân nóng chảy Câu 10: Thực thí nghiệm sau điều kiện thường: (a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2 (b) Cho CaO vào H2O (c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH (d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 Số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 11: Ở điều kiện thường, kim loại sau không phản ứng với nước? A K B Na C Ba D Be Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe khí Cl2 dư, thu 6,5 gam FeCl3 Giá trị m A 2,24 B 2,80 C 1,12 D 0,56 Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn dung dịch H2SO4 loãng, thu V lít H2 (đktc) Giá trị V A 2,24 B 3,36 C 1,12 D 4,48 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 Câu 14: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 CO dư nhiệt độ cao Khối lượng Fe thu sau phản ứng A 3,36 gam B 2,52 gam C 1,68 gam D 1,44 gam Câu 15: Cho 0,5 gam kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu 0,28 lít H2 (đktc) Kim loại A Ba B Mg C Ca D Sr Câu 16: Chất béo trieste axit béo với A ancol etylic B ancol metylic C etylen glicol D glixerol Câu 17: Khí thiên nhiên dùng làm nhiên liệu nguyên liệu cho nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thành phần khí thiên nhiên metan Công thức phân tử metan A CH4 B C2H4 C C2H2 D C6H6 Câu 18: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 5,2 B 3,4 C 3,2 D 4,8 Câu 19: Cho phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch glixerol (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng với nước brom (c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu số mol CO2 số mol H2O (d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng với dung dịch NaOH Số phát biểu A B C D Câu 20: Chất sau thuộc loại amin bật một? A CH3NHCH3 B (CH3)3N C CH3NH2 D CH3CH2NHCH3 Câu 21: Amino axit X phân tử có nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu dung dịch chứa 37,65 gam muối Công thức X A H2N-[CH2]4-COOH B H2N-[CH2]2-COOH C H2N-[CH2]3-COOH D H2N-CH2-COOH Câu 22: Trong chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất? A CH3CHO B CH3CH3 C CH3COOH D CH3CH2OH Câu 23: Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu A CH3OH B CH3CH2OH C CH3COOH D HCOOH Câu 24: Chất sau không phản ứng với dung dịch axit axetic? A Cu B Zn C NaOH D CaCO3 Câu 25: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh khí SO2 Để hạn chế tốt khí SO2 thoát gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm tẩm dung dịch sau đây? A Giấm ăn B Muối ăn C Cồn D Xút Câu 26: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng A trùng ngưng B trùng hợp C xà phòng hóa D thủy phân Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu sau thu sản phẩm có chứa N2? A Chất béo B Tinh bột C Xenlulozơ D Protein Câu 28: Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu 2,2 gam CH3COOC2H5 Hiệu suất phản ứng este hóa tính theo axit A 25,00% B 50,00% C 36,67% D 20,75% Câu 29: Chất sau không thủy phân môi trường axit? A Xenlulozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Glucozơ Câu 30: Phát biểu sau sai? TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 A Sắt có hemoglobin (huyết cầu tố) máu B Phèn chua dùng để làm nước đục C Trong tự nhiên, kim loại kiềm tồn dạng đơn chất D Hợp kim liti – nhóm siêu nhẹ, dùng kĩ thuật hàng không Câu 31 : Tiến hành thí nghiệm sau điều kiện thường: (a) Sục khí SO vào dung dịch H2S (b) Sục khí F2 vào nước (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc (d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH (e) Cho Si vào dung dịch NaOH (g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 Số thí nghiệm có sinh đơn chất A B C D SO2+ H2S →S + H2O; F2 + H2O→ HF + O2; KMnO4 + HCl →Cl2+ MnCl2 + KCl + H2O Si + NaOH + H2O→ Na2SiO3 + H2 Câu 32 : Hòa tan 1,12 gam Fe 300 ml dung dịch HCl 0,2 M , thu dung dịch X khí H2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 10,23 B 8,61 C 7,36 D 9,15 Dùng bảo toàn e trình: 3nFe=3nNO+2nH2+nAg; nH2=0,02; nFe=0,02; nNO=nH+ dư/4=0,02/4=0,005; nAg=0,005; m kết tủa =0,005*108+0,06*143,5=9,15 Câu 33: Amino axit X chứa nhóm -NH2 nhóm -COOH phân tử Y este X với ancol đơn chức, My = 89 Công thức X, Y A H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOCH3 B H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOC2H5 C H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOC2H5 D H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOCH3 Dùng pp thử đáp ánh cho nhanh; Câu 34: Bảng ghi lại tượng làm thí nghiệm với chất sau dạng dung dịch nước : X, Y, Z, T Q Chất X Y Z T Q Thuốc thử không đổi không đổi không đổi không đổi không đổi Quỳ tím màu màu màu màu màu Dung dịch AgNO3/NH3, đun không có Ag ↓ Ag ↓ nhẹ kết tủa kết tủa kết tủa Cu(OH)2 dung dịch dung dịch Cu(OH)2 Cu(OH)2 Cu(OH)2, lắc nhẹ không tan xanh lam xanh lam không tan không tan kết tủa không có không có Nước brom trắng kết tủa kết tủa kết tủa kết tủa Các chất X, Y, Z, T Q A Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetanđehit B Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic C Anilin, glucozơ, glixerol, anđehit fomic, metanol D Fructozơ, glucozơ, axetanđehit, etanol, anđehit fomic Chỉ chọn B C; nhìn vào bảng chon B phù hợp TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 Câu 35: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (e) Nhiệt phân AgNO3 (g) Đốt FeS2 không khí (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D H2+ CuO →Cu + H2O; AgNO3 →Ag + NO2 + O2; CuSO4 + H2O→ Cu + O2 + H2SO4 Câu 36: Điện phân dung dịch muối MSO4 (M kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi Sau thời gian t giây, thu a mol khí anot Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng số mol khí thu hai điện cực 2,5a mol Giả sử hiệu suất điện phân 100%, khí sinh không tan nước Phát biểu sau sai? A Khi thu 1,8a mol khí anot chưa xuất bọt khí catot B Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí catot C Dung dịch sau điện phân có pH nH2=0,5 mol; bảo toàn e ta có 2*nM+2nH2=4nO2; => nM=3,5 mol; điện phân hết MSO4 bảo toàn e ta có 2*nM=4nO2; =>nO2=1,75 mol; nO2=1,8 mol có khí H2 thoát catot Vậy đáp án A sai Câu 37: Để phân tích định tính nguyên tố hợp chất hữu cơ, người ta thực thí nghiệm mô tả hình vẽ: Phát biểu sau đúng? A Thí nghiệm dùng để xác định nitơ có hợp chất hữu B Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng ngăn hợp chất hữu thoát khỏi ống nghiệm C Trong thí nghiệm thay dung dịch Ca(OH)2 dung dịch Ba(OH)2 D Thí nghiệm dùng để xác định clo có hợp chất hữu Vai trò Ca(OH)2 Ba(OH)2 giống sinh kết tủa trắng Câu 38: Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol Al4C3 y mol Cho lượng nhỏ X vào H2O dư, thu dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4) a gam kết tủa Al(OH)3 Đốt cháy hết Z, cho toàn sản phẩm vào Y 2a gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ x : y TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 A : B : C : D : Dùng pp tự đặt lượng chất; coi a=78; Chú ý TN1 có Al(OH)3+ Ca(OH)2 CaC2+2H2O→Ca(OH)2+ C2H2 x -x -x Al4C3+12H2O→4Al(OH)3+3CH4 y 4y -3y 2Al(OH)3+Ca(OH)2→Ca(AlO2)2+4H2O 2x x x Ở TN1: 4y-2x=78/78=1; TN2: nCO2=2x+3y; CO2+Ca(AlO2)2+3H2O→ 2Al(OH)3+CaCO3 x -x 2x -x CO2+H2O+CaCO3→Ca(HCO3)2 x -x CO2 dư nên kết tủa CaCO3 bị hòa tan hết; Vậy 2x=2*78/78=2; x=1; =>y=3/4; x/y=4/3 Câu 39: Hỗn hợp X gồm hiđrocacbon mạch hở, ankan, anken, ankin, ankadien Đốt cháy hoàn toàn lượng X, thu CO2 H2O có số mol nhau, X gồm A ankan ankin B ankan ankađien C hai anken D ankan anken Đốt ankan tạo nH2O > nCO2; Đốt anken tạo nH2O = nCO2; Đốt ankin(ankađien) tạo nH2O < nCO2; Vậy tư toán học có đáp án D Chú ý: Đốt hỗn hợp (ankan ankin) (ankan ankađien) mà thu nCO2=nH2O số mol thành phần đem đốt nhau; Câu 40: Cho lượng hỗn hợp X gồm Ba Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M CuCl2 0,1M Kết thúc phản ứng, thu 0,448 lít khí (đktc) m gam kết tủa Giá trị m A 1,28 B 0,64 C 0,98 D 1,96 2+ nH2(H2O)=0,01; nOH =2nH2(H2O)=0,02; Cu + 2OH →Cu(OH)2 số mol kết tủa tính theo OH-; nCu(OH)2=0,01; mCu(OH)2=0,98 gam Câu 41: Hỗn hợp X gồm este đơn chức, tạo thành từ ancol Y với axit cacboxylic (phân tử có nhóm -COOH); đó, có hai axit no đồng đẳng axit không no (có đồng phân hình học, chứa liên kết đôi C=C phân tử) Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X dung dịch NaOH, thu hỗn hợp muối m gam ancol Y Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu 896 ml khí (đktc) khối lượng bình tăng 2,48 gam Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thu CO2 3,96 gam H2O Phần trăm khối lượng este không no X A 38,76% B 40,82% C 34,01% D 29,25% Gọi CT chung este: R1COOR2(R1 giá trị trung bình gốc axit) nR2OH=2nH2=0,08; mR2OH-mH2=2,48; => m ancol =2,56; =>M ancol = 32; ancol CH3OH => n este =0,08; => M este =5,88/0,08=73,5; => R1=14,5 => hai este HCOOCH3 a mol CH3COOCH3 b mol ; este lại CnH2n-1COOCH3 c mol Dùng pp thử nghiệm este có đồng phân hình học nên chọn C3H5COOCH3 c mol Ta có: 60a+74b+100c=5,88; 4a+6b+8c=2nH2O=0,44; a+b+c=0,08 => a=0,04; b=0,02; c=0,02; %mC3H5COOCH3=(0,02*100)/5,88*100=34,01% TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 Câu 42: Đun hỗn hợp etylen glicol axit cacboxylic X (phân tử có nhóm -COOH) với xúc tác H2SO4 đặc, thu hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, có chất hữu Y mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2, thu CO2 H2O theo tỉ lệ mol tương ứng : Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, Y phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1: Phát biểu sau sai? A Y tham gia phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol tương ứng : B Tổng số nguyên tử hiđro hai phân tử X, Y C Y phản ứng tráng bạc D X có đồng phân hình học Đễ dàng tính nCO2=0,15; nH2O=0,075; Dễ dàng tìm nO=0,125; Công thức ĐGN Y C6H6O5 trùng với CTPT; Y có cấu tạo HOCH2CH2OOC-C≡C-COOH; từ phát biểu sai axit X HOOC-C≡C-COOH đồng phân hình học Câu 43: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở X (x mol) Y (y mol), tạo glyxin alanin Đun nóng 0,7 mol T lượng dư dung dịch NaOH có 3,8 mol NaOH phản ứng thu dung dịch chứa m gam muối Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn x mol X y mol Y thu số mol CO2 Biết tổng số nguyên tử oxi hai phân tử X Y 13, X Y có số liên kết peptit không nhỏ Giá trị m A 396,6 B 340,8 C 409,2 D 399,4 Dùng pp trung bình: gọi số gốc amino axit n Vậy Tn + nNaOH → muối +1H2O;=> n=3,8/0,7=5,4; số liên kết peptit X Y ≥ nên X Y có từ gốc amino axit trở lên n=5,4 nên X có gốc có chứa 6O; tổng số O =13 nên Y có chứa gốc có O; Vậy x+y=0,7; 5x+6y=3,8; x=0,4; y=0,3; Lại có 0,4*số C(X)=0,3*số C(Y); thử nghiệm suy số C(X)=12; C(Y)=16; Công thức X (Gly)3(Ala)2 0,4 mol; Y (Gly)2(Ala)4 0,3 mol Muối Gly –Na (3*0,4+2*0,3)=1,8 mol Ala-Na (2*0,4+4*0,3)=2 mol Vậy m muối =1,8*(75+22)+2*(89+22)=396,6 gam Câu 44: Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X Y (Mx < My), đồng đẳng Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc, thu hỗn hợp chất hữu Z gồm: 0,08 mol ba este (có khối lượng 6,76 gam) lượng ancol dư Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc) Hiệu suất phản ứng tạo ete X Y A 50% 20% B 20% 40% C 40% 30% D 30% 30% CT chung ancol: ROH 2ROH→ROR+H2O; nROH phản ứng =2nete =0,16; nH2O=nete =0,08; => macol phản ứng =6,76+0,08*18=8,2; =>R=8,2/0,16-17=34,25; ancol X C2H5OH a mol ; Y C3H7OH b mol; Gọi hiệu xuất phản ứng X h1; Y h2 ta có a*h1+b*h2=0,16; 46ah1+60ah2=8,8; => ah1=0,1; bh2=0,06; Bảo toàn khối lượng: 27,2 =mZ + 0,08*18; => mZ=25,76; bảo toàn khối lượng phản ứng đốt cháy ta có; 25,76 + 1,95*32=mCO2+mH2O=88,16 Ta có: 46a+60b =27,2; 44(2a+3b) +18(6a+8b-0,16)/2=88,16; => a=0,2; b=0,3; từ h1=50%; h2=20% Câu 45: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu 1,344 lít NO (đktc) dung dịch Z Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh khí NO Biết phản ứng, NO sản phẩm khử N+5 Số mol HNO3 có Y A 0,78 mol B 0,54 mol C 0,50 mol D 0,44 mol TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 Dung dịch Z phải có HNO3 dư; => dung dịch Z có Fe3+ nên dùng Ct; nFe=(7*8,16+56*3*0,03)/560=0,12; =>nO(X)=0,09 mol; bảo toàn e trình ta có: 2*nFe(tổng)=2nO+3nNO; =>nNO=0,08 mol; Bảo toàn N ta có; nHNO3=2nFe(tổng)+nNO=2*0,21+0,08=0,5 mol; Câu 46: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO a mol Al Sau thời gian phản ứng, trộn đều, thu hỗn hợp chất rắn Y Chia Y thành hai phần Phần phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng) Phần hai phản ứng với dung dịch HCl loãng, nóng (dư), thu 1,12 lít khí H2 (đktc) Giả sử phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 bị khử thành Cr Phần trăm khối lượng Cr2O3 phản ứng A 20,00% B 33,33% C 50,00% D 66,67% Gọi nCr2O3=x; Al + Cr2O3->2Cr+Al2O3 2x x-> 2x 2Al + 3FeO -> 3Fe + Al2O3 y 1,5y Phần 1: từ công thức NaAlO2 ta có nAl = nNaOH = 0,08 mol; Phần 2: Giả sử Al dư; bảo toàn e: 2*nCr+2*nFe+3*nAl dư =2*nH2 2*2x+2*1,5y + 3*(0,08-2xy)=0,1;=>x=-0,07 (loại) Vậy Al hết Từ 2x+y=0,08; 2x+1,5y=0,1; =>x=0,02 mol; y=0,08 mol; %mCr2O3= %nCr2O3=(0,02/0,03)*100%=66,67% Câu 47: Hỗn hợp X gồm chất có công thức phân tử C3H12N2O3 C2H8N2O3 Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu dung dịch Y gồm chất vô 0,04 mol hỗn hợp chất hữu đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm) Cô cạn Y, thu m gam muối khan Giá trị m A 3,12 B 2,76 C 3,36 D 2,97 (CH3NH3)2CO3 + 2NaOH->2CH3NH2+Na2CO3+2H2O 0,5x x-> 0,5x C2H5NH3NO3+NaOH->C2H5NH2+NaNO3+H2O y y -> y x+y=0,04; 124*0,5x+108y=3,4; => x=0,02; y=0,02;m muối = 0,01*106+0,02*(23+62)=2,76 gam; Câu 48: X dung dịch HCl nồng độ x mol/l Y dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau phản ứng thu V1 lít CO2 (đktc) Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu V2 lít CO2 (đktc) Biết tỉ lệ V1:V2 = 4:7 Tỉ lệ x:y A 11:4 B 11:7 C 7:5 D 7:3 nH+=0,1x; nCO3=0,1y TN1: H++CO3->HCO3 0,1y 0,1y + H + HCO3 -> CO2 + H2O nH+ dư = 0,1x-0,1y; có 0,1x-0,1y y= 5/7; x:y = 7/5 Câu 49: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu no , mạch hở (đều chứa C, H, O), phân tử chất có hai nhóm chức số nhóm –OH, -CHO, -COOH Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 4,05 gam Ag 1,86 gam muối amoni hữu Cho toàn TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 lượng muối amoni hữu vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu 0,02 mol NH3 Giá trị m A 1,24 B 2,98 C 1,22 D 1,50 Một muối ROONH4; n muối=nNH3=0,02;0,02*(R+44+18)=1,86; R=31; R –CH2-OH; hai chất HO-CH2CHO 0,01875 mol; HO-CH2COOH x mol; bảo toàn nitơ ta có 0,01875+x=0,02; x= 0,00125 mol; m = 0,01875*60+0,00125*76=1,22 gam Câu 50: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 (trong Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn dung dịch Y gồm H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2) Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 93,2 gam kết tủa Còn cho Z phản ứng với NaOH lượng NaOH phản ứng tối đa 0,935 mol Giá trị m gần giá trị sau đây? A 2,5 B 3,0 C 1,0 D.1,5 Cách 1: Xuất phát từ ý tưởng bảo toàn khối lượng trình phản ứng nSO4=nBaSO4=0,4 mol; suy nH+ =0,8 mol; nAl3+=0,23; nNH4=nOH-4nAl3+=0,015 mol; bảo toàn điện tích với dung dịch Z tính nNa+=0,095 mol; bảo toàn H vế pt ta có 0,8=2nH2+4*nNH4+2nH2O; nH2O=(0,8-0,03-4*0,015)/2=0,355 mol; bảo toàn khối lượng phản ứng ta có: 7,65+0,4*98+0,095*(23+62)=0,23*27+0,4*96+0,095*23+0,015*18+0,355*18+mT mT=1,47 Cách 2: Xuất phát từ ý tưởng dùng phương pháp phân tích thành phần bảo toàn N vế ta có: nNO3=nNH4+ nN(trong sản phẩm khử) nN(trong sản phẩm khử)=0,095-0,015=0,08; gọi k số oxi hóa trung bình sản phẩm khử nitơ; bảo toàn e ta có: 3nAl=8nNH4+(5-k)nN+2nH2; =>k=0,5; Do tổng số mol số oxi hóa sản phẩm khử =0 nên ta có: k*nN+(-2)*nO=0; => nO=0,02 mol; Vậy mT=mN+mO+mH2=0,08*14+0,02*16+0,015*2=1,47 gam CAO ĐẲNG NĂM 2007 Khối A MĐ 231 Câu 1: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21% Kim loại M A Cu B Zn C Fe D Mg Giả sư M(OH)2 pứ là mol M(OH)2 + H2SO4  MSO4+ H2O mol 1mol 1mol  mdd = M+34 + 98/20% = M+524 và mct = M + 96  (M+96)/(M+ 524) =0,2721  M =64  M là Cu Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) 9,9 gam nước Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên A 70,0 lít B 78,4 lít C 84,0 lít D 56,0 lít Gọi hỗn hợp là CxHy + O2  CO2 + H2O BTnt O  2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O  nO2 = 0,625 mol  Vkk = 5.VO2 = 0,625.5.22,4 = 70 lít Câu 3: SO2 thể tính khử phản ứng với A H2S, O2, nước Br2 B dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4 C dung dịch KOH, CaO, nước Br2 D O2, nước Br2, dung dịch KMnO4 SO2 thể hiện tính khử tác dụng với chất oxi hóa mạnh là O2, nước Br2, dd KMnO4  đáp án D Câu 4: Để khử ion Fe3+ dung dịch thành ion Fe2+ dùng lượng dư A kim loại Mg B kim loại Cu C kim loại Ba D kim loại Ag TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 Cu + Fe3+  Cu + Fe2+ ( kim loại Mg dư khử tiếp Fe2+ thành Fe, còn Ba tác dụng với nươc, Ag không pứ) B Câu 5: Trong số dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, dung dịch có pH > A Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa B Na2CO3, NH4Cl, KCl C KCl, C6H5ONa, CH3COONa D NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 pH >  dd muối của bazơ mạnh và axit yếu ( axit yếu: Như phenol, H2CO3, axit hữu cơ)  Đáp án A Câu 6: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan Nồng độ mol (hoặc mol/l) HCl dung dịch dùng A 0,75M B 1M C 0,25M D 0,5M KOH + HCl  KCl + H2O 0,1 x x -nếu axit dư không tính được  axit vừa đủ hoặc còn thiếu hay KOH vừa đủ hoặc dư mct= x.74,5 +( 0,1-x).56 = 6,525  x = 0,05(mol)  CHCl = 0,5  đáp án D Câu 7: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe Pb; Fe Zn; Fe Sn; Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit, số cặp kim loại Fe bị phá huỷ trước A B C D Fe bị phá hủy trước  Fe có tính khử mạnh  các cặp là Fe và Pb; Fe và Sn; Fe và Ni  Đáp án D Câu 8: Thứ tự số cặp oxi hoá - khử dãy điện hoá sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ Cặp chất không phản ứng với A Fe dd CuCl2 B Fe dd FeCl3 C dd FeCl2 dd CuCl2 D Cu dd FeCl3 Đáp án C: vì Cu2+ có tính oxi hóa yếu Fe3+  không oxi hóa được Fe2+  Fe3+ Câu 9: Phản ứng hoá học xảy trường hợp không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng B Al tác dụng với CuO nung nóng C Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng D Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng Phản ứng Al + MxOY ( M là kim loại là phản ưng nhiệt nhôm)  pứ D Câu 10: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm điều kiện thích hợp Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố C, H, N 40,449%; 7,865% 15,73%; lại oxi Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu 4,85 gam muối khan Công thức cấu tạo thu gọn X A CH2=CHCOONH4 B H2NCOO-CH2CH3 C H2NCH2COO-CH3 D H2NC2H4COOH Gọi ctpt là CxHyOzNt  x:y:z:t = 40,449/12 : 7,865: 35,956/16: 15,73/14 = 3,371:7,865:2,247:1,123 = 3: 7:2:1  công thức phân tử là C3H7O2N Tác dụng với dd kiềm dạng RCOOR’ RCOOR + NaOH  RCOONa + R’OH 0,05 mol 0,05 mol  MRCOONa=97 R=30 so sánh đáp án là NH2CH2  Đáp án C Câu 11: Cho chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit Số cặp chất tác dụng với A B C D Phenol tác dụng với natri hiđroxit, etanol tác dụng với axit axetic, axit axetic tác dụng với natri phenolat và tác dụng với natri hiđroxit  có cặp chất tác dụng với Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ X Y CH3COOH Hai chất X, Y A CH3CH2OH CH2=CH2 B CH3CHO CH3CH2OH C CH3CH2OH CH3CHO D CH3CH(OH)COOH CH3CHO Glucozơ  CH3CH2OH  CH3CHO  CH3COOH  đáp án C TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 Câu 13: Cho khí CO (dư) vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu chất rắn Y Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy lại phần không tan Z Giả sử phản ứng xảy hoàn toàn Phần không tan Z gồm A MgO, Fe, Cu B Mg, Fe, Cu C MgO, Fe3O4, Cu D Mg, Al, Fe, Cu Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO Al2O3, MgO, Fe, Cu MgO, Fe, Cu  Đáp án D Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn rượu (ancol) X thu CO2 H2O có tỉ lệ số mol tương ứng : Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X 1,5 lần thể tích khí CO2 thu (ở điều kiện) Công thức phân tử X A C3H8O3 B C3H4O C C3H8O2 D C3H8O nCO2/nH2O = 3/4  nC/nH = 3/8  công thức dạng C3H8Ox C3H8Ox + 4,5 O2  3CO2 + 4H2O  Bt ntO : x+ = +4  x =1  Đáp án D Câu 15: Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu 7,28 gam muối axit hữu Công thức cấu tạo thu gọn X A CH2=CH-COOH B CH3COOH C HCC-COOH D CH3-CH2COOH 2RCOOH + CaCO3 + (RCOO)2Ca + CO2 + H2O 2(R+45) (2R+88+40) 5,76 7,28 >R = 27  axit là CH2=CH-COOH (Có thể dùng tăng giảm khối lượng cứ mol axit  muối khối lượng tăng là 19  naxit = (7,285,76)/19= 0,08  Maxit = 72  CH2=CHCOOH) Câu 16: Cho nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) R (Z = 19) Độ âm điện nguyên tố tăng dần theo thứ tự A M < X < Y < R B R < M < X < Y C Y < M < X < R D M < X < R < Y Dễ dàng  M, R thuộc nhóm IA theo thứ tự từ xuống độ âm điện M >R Y, X thuộc nhóm IA theo thứ tự từ xuống độ âm điện của Y > X M, X thuộc chu kì theo thú tự từ trái sang phải độ âm điện của X > M Vậy độ âm điện theo thứ tự tăng dần là R< M < X < Y Câu 17: Trong công nghiệp, natri hiđroxit sản xuất phương pháp A điện phân dd NaCl, màng ngăn điện cực B điện phân dd NaNO3, màng ngăn điện cực C điện phân dd NaCl, có màng ngăn điện cực D điện phân NaCl nóng chảy Đáp án C : điện phân dd NaC, có màng ngăn điện cực Câu 18: Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H2 (ở đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X A 150ml B 75ml C 60ml D 30ml đáp án là B Câu 19: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) 3,6 gam nước Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 4,8 gam muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X A etyl propionat B metyl propionat C isopropyl axetat D etyl axetat Dựa vào đáp án  X là este no đơn chức mạch hở: CnH2nO2 + O2  CO2 + H2O neste = (meste -12.nCO2-2nH2O)/32 = 0,05 mol  n = nCO2/ neste=  công thức pt là C4H8O2 loại C và A Gọi ct RCOOR’ + NaOH  RCOONa + R’OH 0,05 0,05  MRCOONa = 96  MR = 29  C2H5COOCH3  Đáp án B Câu 20: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3 thu 2,16 gam bạc kết tủa Nồng độ mol (hoặc mol/l) dung dịch glucozơ dùng A 0,20M B 0,10M C 0,01M D 0,02M TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 Câu 4: Phương trình hóa học sau không đúng? A Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 B 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe C 4Cr + 3O2 2Cr2O3 D 2Fe + 3H2SO4(loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2 Dễ dàng  Đáp án D Câu 5: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al 0,04 mol Fe3O4 thời gian, thu hỗn hợp rắn X Hòa tan hoàn toàn X dung dịch HCl dư thu 0,15 mol khí H2 m gam muối Giá trị m A 34,10 B 32,58 C 31,97 D 33,39 + nH = 2.nO + 2.nH2 = 0,62  số mol Cl = 0,62 mol  mmuối = 0,12 27 + 0,12.56 + 0,62 35,5=31,97(gam) Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm ankan anken, thu 0,35 mol CO 0,4 mol H2O Phần trăm số mol anken X A 40% B 50% C 25% D 75% Số mol ankan là 0,4- 0,35= 0,05 mol  số mol anken là 0,15  %nanken = 75% Câu 7: Chất X có công thức phân tử C6H8O4 Cho mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu chất Y mol chất Z Đun Z với dung dịch H 2SO4 đặc, thu đimetyl ete Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu chất T Cho T phản ứng với HBr, thu hai sản phẩm đồng phân cấu tạo Phát biểu sau đúng? A Chất T đồng phân hình học B Chất X phản ứng với H2 (Ni, t0) theo tỉ lệ mol : C Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2 D Chất Z làm màu nước brom Câu 8: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe b mol S khí trơ, hiệu suất phản ứng 50%, thu hỗn hợp rắn Y Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol đơn chức 0,7 mol O (dư), thu tổng số mol khí mol Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy A 8,6 gam B 6,0 gam C 9,0 gam D 7,4 gam Câu 10: Hai este X, Y có công thức phân tử C 8H8O2 chứa vòng benzene phân tử Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa 0,06 mol, thu dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối Khối lượng muối axit cacboxylic có phân tử khối lớn Z A 0,82 gam B 0,68 gam C 2,72 gam D 3,40 gam Câu 11: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch gồm chất tan: A Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2, AgNO3 C Fe(NO3)3, AgNO3 D Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 Câu 12: Trái bảo quản lâu môi trường vô trùng Trong thực tế, người ta sử dụng nước ozon để bảo quản trái Ứng dụng dựa vào tính chất sau đây? A Ozon trơ mặt hóa học B Ozon chất khí có mùi đặc trưng C Ozon chất có tính oxi hóa mạnh D Ozon không tác dụng với nước Câu 13: Trùng hợp hiđrocacbon sau tạo polime dung để sản xuất cao su buna? A 2-metylbuta-1,3-đien B Penta-1,3-đien C But-2-en D Buta-1,3-đien Câu 14: Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C 8H10O, chứa vòng benzen, tác dụng với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 A B C D Câu 15: Dung dịch X gồm 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl- a mol Y2- Cô cạn dung dịch X, thu m gam muối khan Ion Y2- giá trị m A 56,5 B 30,1 C 37,3 D 42,1 Câu 16: Hỗn hợp X gồm chất Y (C 2H8N2O4) chất Z (C4H8N2O3); đó, Y muối axit đa chức, Z đipeptit mạch hở Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,2 mol khí Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu m gam chất hữu Giá trị m A 20,15 B 31,30 C 23,80 D 16,95 Câu 17: Trường hợp sau không tạo CH3CHO? A Oxi hóa CH3COOH B Oxi hóa không hoàn toàn C2H5OH CuO đun nóng C Cho CHCH cộng H2O (t0, xúc tác HgSO4, H2SO4) D Thủy phân CH3COOCH=CH2 dung dịch KOH đun nóng Câu 18: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) KNO 3, thu dung dịch X chứa m gam muối 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 H2 Khí Y có tỉ khối so với H2 11,4 Giá trị m A 16,085 B 14,485 C 18,300 D 18,035 Câu 19: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu dung dịch chứa hai chất tan Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH) 2, thu 2a gam dung dịch Y Công thức X A KHS B NaHSO4 C NaHS D KHSO3 Câu 20: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức đồng đẳng thành hai phần nhau: - Phần tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO NH3 đun nóng, thu 108 gam Ag - Phần hai tác dụng hoàn toàn với H dư (xúc tác Ni, t0), thu hỗn hợp X gồm hai ancol Y Z (M Y < MZ) Đun nóng X với H2SO4 đặc 1400C, thu 4,52 gam hỗn hợp ba ete Biết hiệu suất phản ứng tạo ete Y 50% Hiệu suất phản ứng tạo ete Z A 40% B 60% C 30% D 50% Câu 21: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X NaOH, thu muối axit cacboxylic Y 7,6 gam ancol Z Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan Cu(OH) cho dung dịch màu xanh lam Công thức cấu tạo X A HCOOCH2CH2CH2OOCH B HCOOCH2CH2OOCCH3 C CH3COOCH2CH2OOCCH3 D HCOOCH2CH(CH3)OOCH Câu 22: Axit sau axit béo? A Axit axetic B Axit glutamic C Axit stearic D Axit ađipic Dễ dang  là axit stearic  Đáp án C Câu 23: Ancol sau có số nguyên tử cacbon số nhóm -OH? A Propan-1,2-điol B Glixerol C Ancol benzylic D Ancol etylic Glixerol C3H5(OH)3  Đáp án B Câu 24: Cho phản ứng hóa học : Phản ứng hóa học sau có phương trình ion thu gọn với phản ứng trên? A B C TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 D Dễ dàng  Đáp án là D( phản ứng trung hòa) Câu 25: Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn NH3 thành NO Làm nguội thêm nước vào bình, lắc thu lít dung dịch HNO có pH = 1, lại 0,25a mol khí O2 Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a A 0,1 B 0,4 C 0,3 D 0,2 4NH3 + 5O2  4NO + 6H 2O 4NO + 2O  4NO2 4NO + O2 + 2H2O  4HNO3 Rút gọn NH3 + 8O2  4HNO3 và 0,25a mol O2 dư hay tổng NH3 và O2 phản là 0,75a 0,25a 0,5a 0,25a  a= 0,1/0,25 =0,4  Đáp án B Câu 26: Các dung dịch sau có tác dụng với Al2O3? A NaSO4, HNO3 B HNO3, KNO3 C HCl, NaOH D NaCl, NaOH Al2O3 lưỡng tính  Đáp án là C Câu 27: Hai nguyên tố X Y chu kì bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm IIIA () Phát biểu sau đúng? A Kim loại X không khử ion dung dịch B Hợp chất với oxi X có dạng C Trong nguyên tử nguyên tố X có 25 proton D Ở nhiệt độ thường X không khử Có được ZX + ZY= 51 và ZY –ZX =11 ( Ztb = 25,5  các nguyên tố thuôc chu kì 4) ZX = 20, X là Ca Đáp án đúng là A Câu 28: Tiến hành thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch BaCl2 (b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S (c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa A B.3 C D Chỉ có b và d  Đáp án A Câu 29: Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng : :3 Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin 8,19 gam valin Biết tổng số liên kết peptit phân tử ba peptit X nhỏ 13 Giá trị m A 18,83 B 18,29 C 19,19 D 18,47 - Giả sử đốt mol hỗn hợp X gồm các npeptit A và mpeptit B, kpeptit C với tỉ lệ số mol tương ứng 1:1:3 - Số gốc val/ (n+m+3k) = nval/naminoaxit = 7/23 (tỉ lệ tối giản)  n +m + 3k = 23.a -Với đk n+m + k ≤15 nếu a≥2 n+ m+3k ≥ 46 n+m +k + 2k ≥ 46  n+m+k > 15 ( loại)  n+m + 3k = 23 - gọi x, x, 3x là số mol của A, B, C namino = x(n+m+3k)= 0,23 và nH2O = x(n+m+3k)-5x = 0,18( mol) m= mamino- mH2O= 19,19  đáp án C Câu 30: Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe Fe 3O4 dung dịch chứa 0,1 mol H 2SO4 0,5 mol HNO3, thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol NO a mol NO (không sản phẩm khử khác) Chia dung dịch Y thành hai phần nhau: - Phần tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu 5,35 gam chất kết tủa TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 - Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 20,62 B 41,24 C 20,21 D 31,86 Hỗn hợp X  mFe > 168 10,24/232=7,415nFe >0,132(mol), không có sản phẩm khử nào khác  Fe3+ ½ dd Y  nFe Fe3+) > 0,066 mol, nếu H+ không dư  0,2 mol KOH sẽ tạo kl kết tủa > 0,066.107=7,062 >5,35  axit dư, với 0,2 mol KOH chưa kết tủa hết Fe3+ Quy đổi X thành x mol Fe, y mol O ta có 56x +16y = 10,24 Bt e 3x = 2y + 0,1.3 +a  3x-2y-a=0,3 Số mol H+ pứ = 4.nNO + 2.nNO2+ 2.nO  2y+ 2a = 0,2 Giải hệ  nFe= 0,16 Câu 31: Thực phản ứng sau bình kín: Lúc đầu nồng độ Br2 0,072 mol/l Sau phút, nồng độ Br lại 0,048 mol/l Tốc độ trung bình phản ứng tính theo Br2 khoảng thời gian A mol/(l.s) B mol/(l.s) C mol/(l.s) D mol/(l.s) -4 ΔC= 0,072-0,048= 0,024 Vtb = 0,024/2.60 = 2.10 mol/(l.s)  Đáp án D Câu 32: Kim loại sau tan hết nước dư nhiệt độ thường A Na B Fe C Mg D Al Dễ dàng  kim loại là Na  Đáp án A Câu 33: Trong công nghiệp, để sản xuất axit H 3PO4 có độ tinh khiết nồng độ cao, người ta làm cách sau đây? A Cho dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit B Đốt cháy photpho oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước C Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng D Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit Phương pháp có độ tinh khiết cao là từ photpho  Đáp án B Câu 34: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X, thu 3m gam chất rắn khan Giá trị m A 21,30 B 8,52 C 12,78 D 7,81 Từ tỉ lệ  Nếu phản ứng vừa đủ  mcr < 3m Vậy kiềm dư H3PO4 + mNaOH –mH2O = mcr  phương trình 98m/71 + 0,507.40 – 54m/71=3m  m= 8,52 Câu 35: Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng với axit terephtalic với chất sau đây? A Etylen glicol B Etilen C Glixerol D Ancol etylic Dễ dàng  Etylen glicol  Đáp án A Câu 36: Cho chất sau : etilen, axetilen, phenol (C 6H5OH) , buta-1,3-đien, toluen, anilin Số chất làm màu nước brom điều kiện thường A B C D Mất màu nước Brom: Etilen, Axetilen, phenol, buta-1,3-ddien; Anilin  chất  Đáp án C Câu 37: Ion X2+ có cấu hình electron trạng thái Nguyên tố X A Ne (Z = 10) B Mg (Z = 12) C Na (Z = 11) D O (Z = 8) TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 X: là 1s22s22p63s2  X là Mg  B Câu 38: Một bình kín chứa chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) bột niken Nung nóng bình thời gian, thu hồn hợp khí X có tỉ khối so với H 19,5 Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO dung dịch NH3, thu m gam kết tủa 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc) Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br dung dịch Giá trị m A 76,1 B 92,0 C 75,9 D 91,8 MX= 39  nX = 0,9 mol ( H2 phản ứng hết) X có thể có HC Gọi x, y, z lần lượt là số mol Axetilen, vinylaxetilen, but-1-in: Ta có x+y+z = 0,45 mol 2x+y+z= 0,7 mol Bảo màn mol pi 2x+ 3y+2z= 0,5.2+0,4.3-0,65-0,55=1 x= 0,25, y = 0,1, z= 0,1 mol m = 0,25.26+ 0,1.52+ 0,1.54+ 0,7.107 = 92 Câu 39: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất: CH 3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) tính chất ghi bảng sau: Chất X Y Z T Nhiiệt độ sôi (oC) 182 184 -6,7 -33,4 pH (dung dịch nồng độ 6,48 7,82 10,81 10,12 0,001M) Nhận xét sau đúng? A Y C6H5OH B Z CH3NH2 C T C6H5NH2 D X NH3 pH tăng dần theo dãy: C6H5OH; C6H5NH2; NH3; CH3NH2 X Đáp án đúng là B Y T Z Câu 40: Cho dãy chuyển hóa sau: Công thức X A NaOH B Na2CO3 C.NaHCO3 D Na2O Câu 41: Cho phản ứng sau: (a) (b) Si + dung dịch NaOH → (c) (d) O3 + Ag → (e) (f) Số phản ứng sinh đơn chất A B C D a, b, c, d, e, f  Đáp án D Câu 42: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng với chất sau đây? A Na2CO3 B Mg(NO3)2 C Br2 D NaOH Dễ dàng  đó là Mg(NO3)2 Câu 43: Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 RHCO3 Chia 44,7 gam X thành ba phần nhau: - Phần tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư thu 35,46 gam kết tủa TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 - Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu 7,88 gam kết tủa - Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M Giá trị V A 180 B.200 C.110 D 70 Phần 1:  số mol R2CO3 + số mol RHCO3 = 0,18 mol Phần 2:  số mol R2CO3 = 0,04 mol  Số mol RHCO3 = 0,14 mol  3.( 0,04 [2R+ 60] + 0,14[R+61]) = 44,7  R= 18  Chỉ có NH4 Phần 3: (NH4)2CO3 + 2KOH  2NH3 + K2CO3 + 2H2O NH4HCO3 + 2KOH  NH3 + K2CO3 + 2H2O Tổng số mol KOH phản ứng là 0,36  V = 0,18 l = 180 ml Câu 44: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 dung dịch HCl: Khí Cl2 dinh thường lẫn nước hiđro clorua Để thu khí Cl khô bình (1) bình (2) đựng A dung dịch NaOH dung dịch H2SO4 đặc B dung dịch H2SO4 đặc dung dịch NaCl C dung dịch H2SO4 đặc dung dịch AgNO3 D dung dịch NaCl dung dịch H2SO4 đặc Đáp án: D ( HCl tan nhiều dd NaCl), H2O bị hấp thu bởi H2SO4đ Câu 45: Cho hỗn hợp X gồm Al Mg tác dụng với lít dung dịch gồm AgNO a mol/l Cu(NO3)2 2a mol/l, thu 45,2 gam chất rắn Y Cho Y tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng (dư), thu 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a A 0,25 B 0,30 C 0,15 D 0,20 C1: Giả sử chất rắn Y có kim loại Al( hoặc cả Al, Mg dư)  Bt e toàn bộ quá trình ta có 3a+ 2b= 0,35.2= 0,7 mol  mX < 0,7 24/2 8,4 và a < 0,7/5=0,14  mAg+Cu < 33,04 mY < 33,04 + 8,4 = 41,44 (gam) < 45,2 ( loại) Vậy Y không chứa Al Nếu Y chỉ chứa x mol Ag  ne nhường = 45,2/108 = 0,42 < 0,7 ( loại) Vậy Y chứa a Ag và x mol Cu: hệ pt 108a+ 64x = 45,2 và a+2x= 0,7 a = 0,3; x= 0,2  B C2: Từ đáp án: a= 0,15 Tổng số mol n e của Ag+, Cu2+ nhận là 5a = 0,75 > 0,7  Al và Mg phản ứng hết Hỗn hợp Y có Ag, có thể có hoặc không có Cu ( sau đó làm tươn tự trên) Câu 46: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma (σ) A B C D TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 C3H6  Số liên kết xich ma là 3+6 -1= ( CH2=CH-CH3) ( Hợp chất hữu C, H, O mạch hở  số liên kết xich ma = tổng số nguyên tử -1) Câu 47: Amino axit X phân tử chứa hai loại nhóm chức Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu 17,7 gam muối Số nguyên tử hiđro phân tử X A B C D Gọi công thức X là R(NH2)a(COOH)b + bNaOH  R(NH2)a(COONa)b + bH2O 0,1 0,2 0,1  b=2 Mmuối = 177  MR+ 16a= 177 -67.2= 43  a <  a=1  MR= 27  C2H3a=2 MR = 11  (không tồn tại) X là C2H3(NH2)(COOH)2  số H là  Đáp án C Câu 48: Anđehit axetic thể tính oxi phản ứng sau đây? A B C D Phản ứng A: nhóm CHO C có số oxi hóa là 1+ (CH3CHO )  nhóm CH2OH, C có số oxi hóa là -1 Câu 49: Glucozơ fructozơ A có công thức phân tử C6H10O5 B có phản ứng tráng bạc C thuộc loại đisaccarit D có nhóm –CH=O phân tử Glucozơ và Fructozơ có phản ứng tráng bạc  Đáp án B Câu 50: Có tripeptit (mạch hở) thủy phân hoàn toàn thu sản phẩm gồm alanine glyxin? A B C D Th1: 2Al + 1gly Ala-Ala-Gly Ala-Gly-Ala và Gly-Ala-Ala Th2: 1Al + 2gly Ala-Gly-Gly Gly-Gly-Ala và Gly-Ala-Gly Tổng là Đáp án D ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag=108; Ba = 137 Câu : Cho sơ đồ phản ứng sau: R + 2HCl(loãng) RCl2 + H2 2R + 3Cl2 2RCl3 R(OH)3 + NaOH(loãng) → NaRO2 + 2H2O Kim loại R A Cr B Al C Mg D Fe Cr+2HCl CrCl2+H2 2Cr+3Cl22CrCl3 Cr(OH)3+NaOH NaCrO2+2H2O Câu : Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH 0,1 mol Ba(OH)2, thu m gam kết tủa Giá trị m A 14,775 B 9,850 C 29,550 D 19,700 Số mol OH–:số mol CO2=0,35:0,15=2,73>2=>số mol CO32–=0,15>số mol Ba2+=0,1 =>m=0,1×197=19,7 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 Câu : Cho phản ứng: SO2 + 2KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 Trong phương trình hóa học phản ứng trên, hệ số KMnO4 hệ số SO2 A B C D 5SO2+2KMnO4+2H2OK2SO4+2MnSO4+2H2SO4 Câu 4: Phương trình hóa học sau không đúng? A Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 B 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe C 4Cr + 3O2 2Cr2O3 D 2Fe + 3H2SO4(loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2 Fe+H2SO4 loãngFeSO4+H2 Câu 5: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al 0,04 mol Fe2O4 thời gian, thu hỗn hợp rắn X Hòa tan hoàn toàn X dung dịch HCl dư thu 0,15 mol khí H2 m gam muối Giá trị m A 34,10 B 32,58 C 31,97 D 33,39 Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm ankan anken, thu 0,35 mol CO 0,4 mol H2O Phần trăm số mol anken X A 40% B 50% C 25% D 75% Gọi x phần trăm anken hỗn hợp Câu 7: Chất X có công thức phân tử C6H8O4 Cho mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu chất Y mol chất Z Đun Z với dung dịch H 2SO4 đặc, thu đimetyl ete Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu chất T Cho T phản ứng với HBr, thu hai sản phẩm đồng phân cấu tạo Phát biểu sau đúng? A Chất T đồng phân hình học B Chất X phản ứng với H2 (Ni, t0) theo tỉ lệ mol : C Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2 D Chất Z làm màu nước brom Độ bất bảo hoà=3 Z : CH3OH X : CH3OOC-C(=CH2)-COOCH3 T: HOOC-C(=CH2)-COOH (=>không có đồng phân hình học) Y : NaOOC-C(=CH2)-COONa Câu 8: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe b mol S khí trơ, hiệu suất phản ứng 50%, thu hỗn hợp rắn Y Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 Tỉ lệ a : b A : B : C : D : => => Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol đơn chức 0,7 mol O (dư), thu tổng số mol khí mol Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy A 8,6 gam B 6,0 gam C 9,0 gam D 7,4 gam CxHyO+(x+y/4-0,5)O2xCO2+(y/2)H2O Số mol hỗn hợp sau phản ứng 0,1x+0,05y+0,7-0,1x-0,025y+0,05=1=>y=10 Vì y≤2x+2 0,1×(x+y/4-0,5)4≤xx=4 m=0,1×74=7,4 Câu 10: Hai este X, Y có công thức phân tử C 8H8O2 chứa vòng benzene phân tử Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 đa 0,06 mol, thu dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối Khối lượng muối axit cacboxylic có phân tử khối lớn Z A 0,82 gam B 0,68 gam C 2,72 gam D 3,40 gam Số mol hỗn hợp =6,8:136=0,05 CH3COOC6H5 0,01 mol HCOOCH2C6H5 0,04 mol m=0,01×82=0,82 Dư số liệu 4,7 gam cần muối đủ (vì số mol NaOH>số mol hỗn hợp) Câu 11: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch gồm chất tan: A Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2, AgNO3 C Fe(NO3)3, AgNO3 D Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 Fe+3AgNO3Fe(NO3)3+3Ag Câu 12: Trái bảo quản lâu môi trường vô trùng Trong thực tế, người ta sử dụng nước ozon để bảo quản trái Ứng dụng dựa vào tính chất sau đây? A Ozon trơ mặt hóa học B Ozon chất khí có mùi đặc trưng C Ozon chất có tính oxi hóa mạnh D Ozon không tác dụng với nước Câu 13: Trùng hợp hiđrocacbon sau tạo polime dung để sản xuất cao su buna? A 2-metylbuta-1,3-đien B Penta-1,3-đien C But-2-en D Buta-1,3-đien nCH2=CH-CH=CH2 (-CH2-CH=CH-CH2-)n Câu 14: Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C 8H10O, chứa vòng benzen, tác dụng với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH A B C D C6H5CH(OH)-CH3; C6H5-CH2CH2OH C6H4(CH3)(CH2OH) (o-,m-,p-) Câu 15: Dung dịch X gồm 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl- a mol Y2- Cô cạn dung dịch X, thu m gam muối khan Ion Y2- giá trị m A 56,5 B 30,1 C 37,3 D 42,1 Loại B D Mg2+ phản ứng với CO32– a=0,1×39+0,2×24+0,1×23+0,2×35,5+ (0,1+0,2×2+0,1-0,2):2×96=37,3 Câu 16: Hỗn hợp X gồm chất Y (C 2H8N2O4) chất Z (C4H8N2O3); đó, Y muối axit đa chức, Z đipeptit mạch hở Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,2 mol khí Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu m gam chất hữu Giá trị m A 20,15 B 31,30 C 23,80 D 16,95 Y : (COONH4)2 Z : Gly-Gly Câu 17: Trường hợp sau không tạo CH3CHO? A Oxi hóa CH3COOH B Oxi hóa không hoàn toàn C2H5OH CuO đun nóng C Cho CHCH cộng H2O (t0, xúc tác HgSO4, H2SO4) D Thủy phân CH3COOCH=CH2 dung dịch KOH đun nóng Câu 18: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) KNO 3, thu dung dịch X chứa m gam muối 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 H2 Khí Y có tỉ khối so với H2 11,4 Giá trị m A 16,085 B 14,485 C 18,300 D 18,035 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 Số mol N2=0,025×(22,8-2):26=0,02; số mol H2=0,005 Số mol NH4+=(3,48:24×2-0,02×10-0,05×2):8=0,01 m=3,48:24×95+(0,02×2+0,01)×74,5+0,01.53,5=18,035 Câu 19: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu dung dịch chứa hai chất tan Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH) 2, thu 2a gam dung dịch Y Công thức X A KHS B NaHSO4 C NaHS D KHSO3 Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu dung dịch chứa hai chất tan =>X muối Natri=>loại A a+a=2a=>Không có kết tủa=>loại B,D Câu 20: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức đồng đẳng thành hai phần nhau: - Phần tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO NH3 đun nóng, thu 108 gam Ag - Phần hai tác dụng hoàn toàn với H dư (xúc tác Ni, t0), thu hỗn hợp X gồm hai ancol Y Z (M Y < MZ) Đun nóng X với H2SO4 đặc 1400C, thu 4,52 gam hỗn hợp ba ete Biết hiệu suất phản ứng tạo ete Y 50% Hiệu suất phản ứng tạo ete Z A 40% B 60% C 30% D 50% Trong phần : =>HCHO(0,2);CH3CHO(0,1)(giải hệ 30x+44y=10,4 4x+2y=1) Gọi h hiệu suất tạo ete Z : =>h=0,6 Câu 21: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X NaOH, thu muối axit cacboxylic Y 7,6 gam ancol Z Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan Cu(OH) cho dung dịch màu xanh lam Công thức cấu tạo X A HCOOCH2CH2CH2OOCH B HCOOCH2CH2OOCCH3 C CH3COOCH2CH2OOCCH3 D HCOOCH2CH(CH3)OOCH Y: HOOH MZ=76=>C3H6(OH)2=>X : HCOOCH2CH(CH3)OOCH Câu 22: Axit sau axit béo? A Axit axetic B Axit glutamic C Axit stearic D Axit ađipic Câu 23: Ancol sau có số nguyên tử cacbon số nhóm -OH? A Propan-1,2-điol B Glixerol C Ancol benzylic D Ancol etylic Glixerol : C3H5(OH)3 Câu 24: Cho phản ứng hóa học : Phản ứng hóa học sau có phương trình ion thu gọn với phản ứng trên? A B C D Câu 25: Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn NH3 thành NO Làm nguội thêm nước vào bình, lắc thu lít dung dịch HNO có pH = 1, lại 0,25 mol khí O2 Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a A 0,1 B 0,4 C 0,3 D 0,2 –3 +5 2– Sau phản ứng N +8eN O2+4e2O =>a=0,4 Câu 26: Các dung dịch sau có tác dụng với Al2O3? TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 A NaSO4, HNO3 B HNO3, KNO3 C HCl, NaOH D NaCl, NaOH Al2O3+6HCl2AlCl3+3H2O Al2O3+2NaOH2NaAlO2+H2O Câu 27: Hai nguyên tố X Y chu kì bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm IIIA () Phát biểu sau đúng? A Kim loại X không khử ion dung dịch B Hợp chất với oxi X có dạng C Trong nguyên tử nguyên tố X có 25 proton D Ở nhiệt độ thường X không khử ZX+ZY=51; ZY-ZX=11=>ZX=20 (Ca) ZY=31(Ga) Ca+2H2OCa(OH)2+2H2; Cu2++2OH–Cu(OH)2 Câu 28: Tiến hành thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch BaCl2 (b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S (c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa A B.3 C D Sục khí SO2 vào dung dịch H2S=>S Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl=>AgCl Câu 29: Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng : :3 Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin 8,19 gam valin Biết tổng số liên kết peptit phân tử ba peptit X nhỏ 13 Giá trị m A 18,83 B 18,29 C 19,19 D 18,47 Số mol Ala=0,16 mol số mol Val=0,07 mol Số mol alanin: số mol valin=16:7 7=>1×2:1×2:3×1 16=>1×2:1×2:3×4 (3+3+4)×kkk=1 =>Ala2Val2; Ala2Val2;Ala4Val m=(0,16-0,07):3*401+(0,16-(0,16-0,07):3*4):2*358=19,19 Câu 30: Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe Fe 3O4 dung dịch chứa 0,1 mol H 2SO4 0,5 mol HNO3, thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol NO a mol NO (không sản phẩm khử khác) Chia dung dịch Y thành hai phần nhau: - Phần tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu 5,35 gam chất kết tủa - Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 20,62 B 41,24 C 20,21 D 31,86 H+ dư dung dịch Y : (0,5×0,4-5,35 :107×3)×2=0,1 mol Gọi x,y số mol Fe, Fe3O4 hỗn hợp X 3x+y=0,3+a 56x+232y=10,24 3x+9y+0,1+a=0,5+0,2-0,1 =>x=0,1 ; y=0,02 a=0,02 m=(0,1+0,02×3) :2×107+0,1 :2×233=20,21 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 Câu 31: Thực phản ứng sau bình kín: Lúc đầu nồng độ Br2 0,072 mol/l Sau phút, nồng độ Br lại 0,048 mol/l Tốc độ trung bình phản ứng tính theo Br2 khoảng thời gian A mol/(l.s) B mol/(l.s) C mol/(l.s) D mol/(l.s) V=(0,072-0,048):120= mol/(l.s) Câu 32: Kim loại sau tan hết nước dư nhiệt độ thường A Na B Fe C Mg D Al 2Na+2H2O2NaOH+H2 Câu 33: Trong công nghiệp, để sản xuất axit H 3PO4 có độ tinh khiết nồng độ cao, người ta làm cách sau đây? A Cho dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit B Đốt cháy photpho oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước C Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng D Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit Câu 34: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X, thu 3m gam chất rắn khan Giá trị m A 21,30 B 8,52 C 12,78 D 7,81 Ước lượng NaH2PO4 Na2HPO4 Na3PO4 =>Chất rắn gồm Na3PO4 NaOH dư =>m=8,52 Câu 35: Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng với axit teraphtalic với chất sau đây? A Etylen glicol B Etilen C Glixerol D Ancol etylic nHOOCC6H4COOH+nHOCH2CH2OH(-OHC6H4COOCH2-CH2-O-)n+2nH2O Câu 36: Cho chất sau : etilen, axetilen, phenol (C 6H5OH) , buta-1,3-đien, toluen, anilin Số chất làm màu nước brom điều kiện thường A B C D etilen, axetilen, phenol (C6H5OH) , buta-1,3-đien, anilin Câu 37: Ion X2+ có cấu hình electron trạng thái Nguyên tố X A Ne (Z = 10) B Mg (Z = 12) C Na (Z = 11) D O (Z = 8) Câu 38: Một bình kín chứa chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) bột niken Nung nóng bình thời gian, thu hồn hợp khí X có tỉ khối so với H 19,5 Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO dung dịch NH3, thu m gam kết tủa 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc) Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br dung dịch Giá trị m A 76,1 B 92,0 C 75,9 D 91,8 Số mol khí tạo kết tủa=(0,5×26+0,4×52+0,65×2):39-10,08:22,4=0,45 Gọi x , y , z số mol axetilen , vinylaxetilen but-1-in X x+y+z=0,45 2x+y+z=0,7 Bảo toàn liên kết pi : 2x+3y+2z=0,5×2+0,4×3-(1,55-(0,5×26+0,4×52+0,65×2):39)-0,55=1 =>x=0,25 ; y=0,1; z=0,1=>m=0,25×240+0,1×159+0,1×161=92 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 Câu 39: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất: CH 3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) t ính chất ghi bảng sau: Chất X Y Z T o Nhiiệt độ sôi ( C) 182 184 -6,7 -33,4 pH (dung dịch nồng độ 6,48 7,82 10,81 10,12 0,001M) Nhận xét sau đúng? A Y C6H5OH B Z CH3NH2 C T C6H5NH2 D X NH3 X : C6H5OH (nhiệt độ sôi cao : chất rắn) Y : C6H5NH2 (nhiệt độ sôi cao thứ nhì : chất lỏng) Z,T : khí mà tính bazơ CH3NH2>NH3=>Z CH3NH2 T NH3 Câu 40: Cho dãy chuyển hóa sau: Công thức X A NaOH B Na2CO3 C.NaHCO3 D Na2O Câu 41: Cho phản ứng sau: (a) (b) Si + dung dịch NaOH → (c) (d) O3 + Ag → (e) (f) Số phản ứng sinh đơn chất A B C D (a) CO+H2 (b) Si +2NaOH+H2O →Na2SiO3+2H2 (c) Fe+CO2 (d) O3 +2Ag →Ag2O+O2 (e) 22CuO+4NO2+O2 (f) 2K2MnO4+MnO2+O2 Câu 42: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng với chất sau đây? A Na2CO3 B Mg(NO3)2 C Br2 D NaOH Câu 43: Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 RHCO3 Chia 44,7 gam X thành ba phần nhau: - Phần tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư thu 35,46 gam kết tủa - Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu 7,88 gam kết tủa - Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M Giá trị V A 180 B.200 C.110 D 70 Trong phần : R2CO3 : 0,04 mol RHCO3 : 0,14 0,04×(2R+60)+0,14×(R+61)=44,7:3=>R=18(NH4+) V=(0,04×2+0,14×2):2=0,18 lít=180ml Câu 44: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 dung dịch HCl: TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 Khí Cl2 dinh thường lẫn nước hiđro clorua Để thu khí Cl khô bình (1) bình (2) đựng A dung dịch NaOH dung dịch H2SO4 đặc B dung dịch H2SO4 đặc dung dịch NaCl C dung dịch H2SO4 đặc dung dịch AgNO3 D dung dịch NaCl dung dịch H-2SO4 đặc Bình thứ đựng dung dịch NaCl hấp thụ HCl không hấp thụ Cl2 Cl2+H2O 2H++Cl–+ClO– (1) Sự có mặt Cl- (dung dịch NaCl) làm cân (1) chuyển dịch sang trái làm giảm độ tan Cl2 Bình thứ hấp thụ nước Câu 45: Cho hỗn hợp X gồm Al Mg tác dụng với lít dung dịch gồm AgNO a mol/l Cu(NO3)2 2a mol/l, thu 45,2 gam chất rắn Y Cho Y tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng (dư), thu 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a A 0,25 B 0,30 C 0,15 D 0,20 Giả sử Y có a mol Ag : a=45,2:108=>a=0,4185a=113:590 5a=0,9576>0,35×2 =>Hỗn hợp X có a mol Ag (45,2-108a):64 mol Cu a+(45,2-108a):64×2=0,35×2=>a=0,3 Câu 46: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma (σ) A B C D Proprn : CH3-CH=CH2 =>propen có liên kết σC-C liên kết σC-H Câu 47: Amino axit X phân tử chứa hai loại nhóm chức Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu 17,7 gam muối Số nguyên tử hiđro phân tử X A B C D Số mol nhóm –COOH=2; Mmuối=177=>Maminoaxit=133 (số lẽ =>số nhóm –NH2 số lẽ); =>(H2N)xR(COOH)2=133=>R+16x=43=>x=1 R=27=>X : H2NC2H3(COOH)2=>7H Câu 48: Anđehit axetic thể tính oxi hoá phản ứng sau đây? A B C D =>số oxi hoá giảm xuống=> tính oxi hoá Câu 49: Glucozơ fructozơ A có công thức phân tử C6H10O5 B có phản ứng tráng bạc TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 C thuộc loại đisaccarit D có nhóm –CH=O phân tử Câu 50: Có tripeptit (mạch hở) thủy phân hoàn toàn thu sản phẩm gồm alanin glyxin? A B C D Ala-Ala-Gly; Gly-Ala-Ala; Ala-Gly-Ala; Gly-Ala-Gly; Gly-Gly-Ala; Ala-Gly-Gly TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 ... thức cấu tạo thu gọn X A C6H5CH(OH)2 B HOC6 H4CH2OH C CH3C6H3(OH)2 D CH3OC6H4OH TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2017 Câu... ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50): Câu 45: Cho chất có công thức cấu tạo sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T) Những chất tác... Y phản ứng với kim loại Na hoà tan CaCO Công thức X, Y là: A CH3COOH, HOCH2CHO B HCOOCH3, HOCH2CHO C HCOOCH3, CH3COOH D HOCH2CHO, CH3COOH Câu 33: Phát biểu sau đúng? A Iot có bán kính nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌN BỘ BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TỪ 2007 ĐẾN 2017, TRỌN BỘ BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TỪ 2007 ĐẾN 2017,

Từ khóa liên quan