0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)

131 402 0
  • Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2017, 23:07

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THẾ HẢI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI MỘT SỐ XÃ Ở HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THẾ HẢI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI MỘT SỐ XÃ Ở HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐINH NGỌC LAN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực hoàn toàn chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ để thực luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Ma Thế Hải Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến Cô giáo PGS.TS Đinh Ngọc Lan - Ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Phát triển nông thôn, Thầy Cô thuộc Bộ phận Quản lý sau đại học trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn UBND huyện Na Hang; Phòng, ban trực thuộc UBND huyện; UBND xã: Năng Khả, Đà Vị, Côn Lôn hộ gia đình xã cung cấp số liệu thực tế thông tin cần thiết để hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, toàn thể gia đình, ngƣời thân động viên thời gian học tập nghiên cứu đề tài Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Ma Thế Hải Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Ý nghĩa đề tài Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận xây dựng nông thôn 1.1.1 Đặc điểm nông nghiệp, nông thôn 1.1.2 Khái niệm nông thôn 1.1.3 Khái niệm xây dựng nông thôn 1.1.4 Đơn vị nông thôn 1.1.5 Chức nông thôn 1.1.6 Nguồn gốc động lực xây dựng nông thôn 10 1.2 Quan điểm Đảng xây dựng nông thôn 12 1.2.1 Các quan điểm Đảng xây dựng NTM trƣớc Đại hội V [1] 12 1.2.2 Các quan điểm Đảng xây dựng NTM từ Đại hội VI đến 12 1.2.3 Nguyên tắc thực xây dựng NTM giai đoạn 13 1.2.4 Nội dung xây dựng NTM nƣớc ta 14 1.2.5 Các bƣớc xây dựng nông thôn mới: 16 1.2.6 Các tiêu chí để xây dựng mô hình nông thôn 17 1.3 Cơ sở thực tiễn xây dựng nông thôn 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.3.1 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nƣớc giới 17 1.3.2 Tình hình xây dựng nông thôn Việt Nam 20 Chƣơng 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 28 2.2 Nội dung nghiên cứu 28 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 29 2.2.1.Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp 29 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp: 29 2.4 Phƣơng pháp phân tích thông tin 29 2.5 Phƣơng pháp tổng hợp, viết báo cáo 30 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HỆ THỐNG BẢNG BIỂU 31 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Na Hang ảnh hƣởng đến xây dựng nông thôn 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trƣờng 31 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 3.2 Một số đánh giá chung khó khăn huyện Na Hang có ảnh hƣởng đến phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng 44 3.3 Tình hình xây dựng nông thôn huyện Na Hang 45 3.3.1 Kết năm thực Chƣơng trình xây dựng NTM huyện (năm 2012 - 2014) 45 3.3.2 Đánh giá chung 53 3.3.3 Thực trạng xây dựng nông thôn xã nghiên cứu 54 3.3.4 Một số thuận lợi, khó khăn xây dựng NMT huyện Na Hang 91 3.3.5 Những giải pháp thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 Kết luận 104 Kiến nghị 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v PHỤ LỤC 109 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Nghĩa Từ viết tắt BCĐ Ban đạo BQL Ban quản lý CNH-HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSHT Cơ sở hạ tầng HTX Hợp tác xã KTXH Kinh tế xã hội KHKT Khoa học kỹ thuật KTVHXH Kinh tế văn hóa xã hội KHCN Khoa học công nghệ MTQG Mục tiêu quốc gia NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn NS Ngân sách NTM Nông thôn PTNT Phát triển nông thôn QPAN Quốc phòng - an ninh TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân VHXH Văn hoá - Xã hội VSMT Vệ sinh môi trƣờng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Quy hoạch phân loại đất theo mục đích sử dụng huyện Na Hang 33 Bảng 3.2 Hiện trạng sử dung đất huyện Na Hang năm 2014 34 Bảng 3.3: Kết phát triển kinh tế huyện giai đoạn 2012 - 2014 35 Bảng 3.4: Kết phát triển phát triển sản xuất nông nhiệp huyện giai đoạn năm 2012 - 2014 36 Bảng 3.5: Diện tích loại trồng địa bàn huyện Na Hang 37 Bảng 3.6: Số lƣợng gia súc, gia cầm huyện Na Hang (Thời điểm 31/12 hàng năm) 39 Bảng 3.7: Dân số trung bình phân theo giới tính theo thành thị, nông thôn 40 Bảng 3.8: Kết cấu hạ tầng, dịch vụ xã, thị trấn địa bàn huyện 41 Bảng 3.9: Kết huy động nguồn lực thực NTM huyện năm 50 Bảng 3.10: Tổng hợp tình hình thực tiêu chí NTM huyện năm 51 Bảng 3.11: Tổng hợp kết thực tiêu chí NTM huyện năm 52 Bảng 3.12: Một số thông tin xã nghiên cứu thời điểm cuối năm 2014 55 Bảng 3.13: Cách tiếp nhận thông tin chƣơg trình XD NTM ngƣời dân 56 Bảng 3.14: Sự hiểu biết ngƣời dân chƣơng trình xây dựng NTM 57 Bảng 3.15: Đánh giá cán ngƣời dân việc triển khai xây dựng NTM địa phƣơng 58 Bảng 3.16: Những công việc ngƣời dân tham gia vào xây dựng nông thôn địa phƣơng 59 Bảng 3.17: Ý kiến cán xã, thôn khó khăn huy động nguồn lực đóng góp tiền (n = 45) 60 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii Bảng 3.18: Tổng hợp giá trị đóng góp ngƣời dân cho xây dựng NTM xã nghiên cứu (tính đến hết tháng 12/2014) 60 Bảng 3.19: Ý kiến hộ dân việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM (n=90) 61 Bảng 3.20: Nguồn vốn cho xây dựng NTM xã Năng Khả (đến tháng 12/2014) 65 Bảng 3.21: Một số đóng góp nhân dân xã Năng Khả xây dựng NTM 67 Bảng 3.22: Thực trạng quy hoạch thực quy hoạch xã Năng Khả so với tiêu chí xây dựng NTM 68 Bảng 3.23: Thực trạng hạ tầng kinh tế xã hội xã Năng Khả so với tiêu chí xây dựng NTM 69 Bảng 3.24: Thực trạng kinh tế tổ chức sản xuất xã Năng Khả so với tiêu chí xây dựng NTM 70 Bảng 3.25: Thực trạng VHXH, môi trƣờng xã Năng Khả so với tiêu chí xây dựng NTM 72 Bảng 3.26: Thực trạnghệ thống trị xã Năng Khả so với tiêu chí xây dựng NTM 73 Bảng 3.27: Nguồn vốn cho xây dựng NTM xã Đà Vị tính đến tháng 12/2014 78 Bảng 3.28: Đóng góp nhân dân xã Đà Vị vào số các công trình, hoạt động xây dựng NTM (tính đến hết tháng 12/2014) 79 Bảng 3.29: Thực trạng quy hoạch thực quy hoạch xã Đà Vị so với tiêu chí 80 Bảng 3.30: Thực trạng hạ tầng KTXH xã Đà Vị so với tiêu chí 81 Bảng 3.31: Thực trạng kinh tế tổ chức sản xuất xã Đà Vị so với tiêu chí 82 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 105 quan tâm đạo, tập trung lồng ghép nguồn vốn để xây dựng sở hạ tầng nông thôn, sách hỗ trợ xi măng đầu tƣ thêm kinh phí mua vật liệu làm đƣờng giao thông nông thôn, tạo tiền quan trọng đề đẩy mạnh xây dựng NTM địa bàn thời gian Tuy nhiên xây dựng NTM xã nhiều khó khăn, nhận thức số cán bộ, đảng viên ngƣời dân xây dựng NTM chƣa đầy đủ; công tác tuyên truyền, vận động chƣa đƣợc thƣờng xuyên; chƣa có Doanh nghiệp đầu tƣ vào lĩnh vực nông lâm nghiệp; thực trạng NTM xã theo 19 tiêu chí mức thấp, hầu hết xã đạt đƣợc tiêu chí quy hoạch, thuỷ lợi, tỷ lệ lao động có việc làm thƣờng xuyên, hệ thống trị, an ninh vững mạnh; nhiều tiêu chí khó chƣa đạt đƣợc nhƣ: Thu nhập, giao thông, nhà dân cƣ, sở vật chất văn hoá, môi trƣờng, y tế, hộ nghèo, đặc biệt nhu cầu vốn xây dựng NTM lớn, nguồn vốn Trung ƣơng Tỉnh phân bổ so với nhu cầu thực tế, việc huy động nguồn lực nhân dân thấp, đời sống nhân dân khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao Việc lồng ghép nguồn vốn chƣơng trình lúng túng, văn hƣớng dẫn thực chƣơng trình chậm khó thực - Để xây dựng thành công NTM xã cần có giải pháp đồng Qua nghiên cứu tác giả đề xuất nhóm giải pháp chủ yếu nêu luận văn đề cập đến tập chung cho việc thúc đẩy hoàn thành 19 tiêu chí đƣợc quy định Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 Thủ tƣớng phủ, làm sở để xét công nhận đơn vị NTM Đây bƣớc ban đầu, đặt móng cho nghiệp xây dựng NTM, tạo tiền đề để ngƣời dân nông thôn phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần mình, lâu dài, nỗ lực ngƣời dân địa phƣơng, nội lực cộng đồng dân cƣ địa phƣơng yếu tố định đến thành công Chƣơng trình xây dựng NTM địa phƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 106 Kiến nghị Qua kết nghiên cứu từ đề tài này, đề xuất số kiến nghị sau để áp dụng cho Chƣơng trình MTQG, nhằm tăng cƣờng hiệu tham gia cộng đồng xây dựng NTM địa phƣơng nhƣ sau: - Ƣu tiên thực tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức ngƣời dân để có nhìn nhận đắn, tích cực chƣơng trình xây dựng NTM, xác định đầy đủ trách nhiệm, quyền lợi thân, từ vƣơn lên, phấn đấu làm tốt việc xây dựng NTM ngƣời dân, gia đình góp phần xây dựng NTM địa phƣơng cách bền vững - Đánh giá thực kế hoạch, đánh giá kết thực xây dựng NTM, kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp nhằm thực có hiệu - Xây dựng chế quản lý phù hợp quản lý đất đai để khuyến khích thu hút thành phần kinh tế tham gia, đặc biệt doanh nghiệp đầu tƣ phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn - Xây dựng chế bố trí cán chuyên trách cấp huyện cấp xã để thực công tác xây dựng NTM; có hƣớng dẫn chế độ phụ cấp cho cán chuyên trách cán kiêm nhiệm thực công tác xây dựng NTM cấp - Cần xem xét chế huy động nguồn lực cộng đồng từ việc hiến đất, tài sản cho công trình công cộng (giao thông, nhà văn hoá,…) Do không đƣợc đền bù nên gặp khó khăn thực Vì thế, cần quy định trƣờng hợp đặc biệt có đền bù để tạo điều kiện cho xã, thôn để huy động tham gia dân - Duy trì, quản lý, sử dụng có hiệu thành đạt đƣợc đạt đƣợc 04 năm qua (các tiêu chí hoàn thành) làm sở, tiền đề thúc đẩy thực đạt tiêu chí lại Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 107 - Thực sâu rộng công khai dân chủ sở; tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực Chƣơng trình xây dựng NTM TÀI LIỆU THAM KHẢO Tuấn Anh (2012): Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nƣớc giới, http://www.tapchicongsan.org.vn, ngày 09/02/2012 Đặng Cƣờng (2015): Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chƣơng trình mục tiêu quốc gia năm 2014, http://www.nongthonmoi.gov.vn, ngày 23/01/2015 Trƣờng Giang (2011): Kiện toàn Ban đạo Chƣơng trình nông thôn từ trung ƣơng đến sở, http://www.nongnghiep.vn, ngày 16/02/2011 Phan Hiển (2014): Đẩy mạnh thực Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới, http://www.vpcp.chinhphu.vn, ngày 04/06/2014 Cù Trọng Hƣởng (2006), “Lý luận, thực tiễn sách xây dựng Nông thôn Trung Quốc” Sỹ Tuyên - Lê Lâm (2015): Xây dựng nông thôn Đồng Nai, học sức dân, http://www.thanhnien.com.vn ngày 26/02/2015 Đặng Kim Sơn, Phan Sỹ Hiếu (2001), "Phát triển nông thôn phong trào nông thôn (Saemaul Undong) Hàn Quốc" Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam (2015): Kinh nghiệm xây dựng nông thôn Thái Bình, http://www.dangcongsan.vn, ngày 31/03/2015 Cổng thông tin điện tử Bộ Tài (2014): Chính sách An ninh lƣơng thực cần gắn với sách thích hợp đảm bảo thu nhập cho ngƣời sản xuất, http://www.mof.gov.vn, ngày 17/10/2014 10 Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang (2014), Niên giám thống kê huyện Na Hang Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 108 11 Thông báo Văn phòng Chính phủ (2014) Kết luận Thủ tƣớng hội nghị sơ kết 03 năm thực chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn toàn quốc, http://www.vpcp.chinhphu.vn, ngày 04/06/2014 12 Thủ tƣớng Chính phủ (2015): Sau 07 tháng, thêm 600 xã đạt chuẩn nông thôn mới, http:// www.thutuong.chinhphu.vn, ngày 22/01/2015 13 UBND tỉnh Tuyên Quang (2014): Báo cáo sơ kết năm (2011-2013) thực chƣơng trình xây dựng NTM tỉnh Tuyên Quang 14 UBND huyện Na Hang (2015): Báo cáo sơ kết năm (2011-2014) thực chƣơng trình xây dựng NTM huyện Na Hang 15 UBND huyện Na Hang (2015): Báo cáo sơ kết năm (2011-2014) thực chƣơng trình xây dựng NTM huyện Na Hang 16 UBND xã Năng Khả (2015): Báo cáo kết năm (2011-2014) thực chƣơng trình xây dựng NTM xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 17 UBND xã Đà Vị (2015): Báo cáo kết năm (2011-2014) thực chƣơng trình xây dựng NTM xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 18 UBND xã Côn Lôn (2015): Báo cáo kết năm (2011-2014) thực chƣơng trình xây dựng NTM xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 19 Văn kiện kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam: Đại hội III (năm 1960), Đại hội IV (1796), Đại hội V (năm 1982), Đại hội VI (năm 1986), Đại hội VII (1991), Đại hội VIII (năm 1996), Đại hội IX (năm 2001), Đại hội X (năm 2006), Đại hội XI (năm 2011) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 109 PHỤ LỤC Phụ lục 01 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ Việc huy động nguồn lực cộng dồng xây dựng nông thôn Tên ngƣời vấn:……………………………………………… Thời gian vấn: ……………………………………………… I Những thông tin chung cán điều tra Họ tên cán (người vấn): ………………………… Nam/nữ: …… Tuổi: ……… Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cao đẳng Đại học Chức vụ: Địa chỉ: Thôn Xã Huyện : Na Hang; Tỉnh: Tuyên Quang II Thông tin việc huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng NTM Xã ông (bà) triển khai thực chƣơng trình NTM từ bao giờ? Ông (bà) có hiểu rõ chƣơng trình NTM không (mục tiêu, tiêu chí, cách thức triển khai thực hiện)? Có Không Nếu trả lời có hỏi sang câu 4, trả lời không hỏi tiếp từ câu 3 Ông (bà) không hiểu rõ vấn đề chƣơng trình xây dựng NTM? Theo ông (bà) việc triểnkhai xây dựng nông thôn có cần thiết không? Rất cần thiết Cần thiết Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Không cần thiết http://www.lrc.tnu.edu.vn 110 Tại sao? Xã ông (bà) có ban quản lý xây dựng NTM cấp xã không? Có Không Nếu trả lời có hỏi tiếp từ câu 6, trả lời không hỏi tiếp từ câu Ông (bà) đánh giá nhƣ hoạt động ban quản lý xây dựng NTM, có hiệu hay không? Có Không Ý kiến khác Ông (bà) thấy ban quản lý xây dựng nông thôn xã có gặp phải vấn đề khó khăn không? Nếu có khó khăn hỏi tiếp câu 8, không hỏi tiếp câu Theo ông (bà) để giải khó khăn cần có giải pháp gì? Hiện 19 tiêu chí NTM xã đạt đƣợc tiêu chí (tính theo QĐ 491)? 10 Còn tiêu chí xã chƣa đạt đƣợc (ghi cụ thể tên tiêu chí)? 11 Trong tiêu chí chƣa đạt đƣợc tiêu chí ông (bà) cho khó khăn để xã đạt đƣợc? Tại sao? 12 Để ngƣời dân xã hiểu biết chƣơng trình xây dựng nông thôn xã ông (bà) có biện pháp gì? (ghi rõ biện pháp số lần thực biện pháp đó) 13 Ở địa phƣơng ông (bà) cộng đồng tham gia vào hoạt động sau xây dựng nông thôn mới? Tham gia ý kiến vào quy hoạch NTM đề án xây dựng NTM xã Tham gia vào lựa chọn công việc cần làm trƣớc việc làm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 111 sau để thiết thực với yêu cầu ngƣời dân xã phù hợp với khả năng, điều kiện địa phƣơng Quyết định mức độ đóng góp xây dựng công trình công cộng thôn, xã Cử đại diện (Ban giám sát) để tham gia quản lý giám sát công trình xây dựng xã Tổ chức quản lý, vận hành bảo dƣỡng công trình sau hoàn thành 14 Trong hoạt động cộng đồng tham gia vào hoạt động nhiều nhất? (ghi cụ thể tên hoạt động) 15 Ở địa phƣơng ông (bà) ngƣời dân đóng góp cho xây dựng NTM? Tiền Ngày công LĐ Đất đai Ý kiến Khác 16 Trong phƣơng thức đóng góp địa phƣơng ông (bà) ngƣời dân đóng góp phƣơng thức nhiều nhất? 17 Đóng góp ngƣời dân phục vụ cho hoạt động nào? Xây dựng CSHT Hoạt động văn hóa, xã hội Phát triển SX Chỉnh trang nhà Bảo vệ môi trƣờng Khác 18 Các doanh nghiệp, HTX, sở sản xuất kinh doanh hoạt động địa phƣơng ông (bà) có tham gia đóng góp vào chƣơng trình xây dựng NTM không? Có Không Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 112 19 Địa phƣơng có hình thức để vận động doanh nghiệp, HTX, sở sản xuất kinh doanh tham gia đóng góp vào chƣơng trình xây dựng NTM? 20 Ở địa phƣơng ông (bà) doanh nghiệp, HTX, sở sản xuất kinh doanh đóng góp cho xây dựng NTM? Tiền Ngày công LĐ Đất đai Ý kiến Khác 21 Đóng góp doanh nghiệp, HTX, sở sản xuất kinh doanh phục vụ cho hoạt động nào? Xây dựng CSHT Hoạt động văn hóa, xã hội Phát triển SX Chỉnh trang nhà Bảo vệ môi trƣờng Khác 22 Ông (bà) thấy việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, HTX, sở sản xuất kinh doanh cho xây dựng NTM có gặp khó khăn không? Có Không Nếu trả lời có hỏi tiếp câu 23, trả lời không hỏi sang câu 24 23 Theo ông (bà) nguyên dẫn đến việc khó khăn huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, HTX, sở sản xuất kinh doanh cho xây dựng NTM? .24 Việc huy động nguồn lực từ ngƣời dân cho hoạt động xây dựng NTM địa phƣơng ông (bà) có gặp khó khăn không? Có Không (Nếu trả lời có hỏi tiếp câu 25, trả lời không hỏi sang câu 25) 25 Theo ông (bà) nguyên dẫn đến việc khó khăn huy động nguồn lực từ ngƣời dân cho xây dựng NTM? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 113 Chƣa tuyên truyền để ngƣời dân hiểu rõ chƣơng trình NTM Nhận thức ngƣời dân hạn chế Thu nhập hộ dân thấp Hầu hết gia đình có lao động Nguyên khác 26 Để huy động nguồn lực cộng đồng tham gia vào xây dựng chƣơng trình NTM địa phƣơng có biện pháp gì? 27 Theo ông (bà) đánh giá biện pháp biện pháp mang lại hiệu quả, biện pháp không? Tại sao? 28 Theo ông (bà) để giải khó khăn việc huy động nguồn lực cộng đồng địa phƣơng cần có giải pháp gì? 29 Vấn đề mà ông (bà) thấy bất cập chƣơng trình xây dựng nông thôn xã gì? 30 Ông (bà) thấy tham gia Mặt trận Tổ quốc đoàn thể chƣơng trình xây dựng nông thôn xã nào? Đã phát huy tốt vai trò Chƣa phát huy hết vai trò Không phát huy đƣợc vai trò, nguyên nhân: (Nếu trả lời phát huy, chưa phát huy hết vai trò hỏi sang câu 31) 31 Ông (bà) có đề xuất giải pháp để chƣơng trình NTM địa phƣơng thực có hiệu không? Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! Cán tham gia vấn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Người điều tra http://www.lrc.tnu.edu.vn 114 Phụ lục 02: PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Việc huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn Tên ngƣời điều tra: Thời gian điều tra: ngày tháng năm 20 PHẦN I: Thông tin hộ điều tra I Thông tin chung chủ hộ Họ tên chủ hộ: Tuổi: ; Giới tính: Nam Nữ Nơi ở: Thôn: Xã: Huyện: Na Hang; Tỉnh: Tuyên Quang Loại hộ: Giàu: Khá : Trình độ văn hóa chủ hộ: Trung bình: Lớp: /10 Trình độ chuyên môn: Trung cấp: Nghèo: Lớp: /12 Cao đẳng: Đại học: II Phần kinh tế hộ 2.1 Nghề nghiệp hộ Hộ nông Trồng trọt: Chăn nuôi + trồng trọt: Trồng trọt + Chăn nuôi + Lâm nghiệp: Trồng trọt + Chăn nuôi + Nuôi, trồng thủy sản: Hộ nông nghiệp kết hợp với TTCN dịch vụ: 10 Ngành nghề khác (ghi rõ): Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 115 2.2 Nhân lao động 11 Số lao động gia đình Chỉ tiêu Tổng Trong nữ Ghi Số gia đình Số ngƣời độ tuổi lao động Số ngƣời độ tuổi lao động Số ngƣời dƣới độ tuổi lao động (Lao động độ tuổi: Nam từ 15 - 60, nữ từ 15 - 55) 12 Số lao động làm ngoài: Trong tỉnh: Xuất lao động nƣớc Ngoài tỉnh: 13 Hộ có khó khăn lao động không? Không: Có: Nếu có thì: Trình độ lao động thấp: Hay ốm đau: Thiếu lao động: PHẦN II Việc huy động nguồn lực cộng đồng vào xây dựng nông thôn 14 Xin ông (bà) cho biết xã triển khai chƣơng trình nông thôn từ nào? 15 Ông (bà) có biết xã đạt đƣợc tiêu chí nông thôn không? (Cụ thể tiêu chí đạt được) 16 Ông (bà) có biết rõ chƣơng trình xây dựng nông thôn xã không (mục tiêu, tiêu chí, cách thức triển khai thực hiện, vai trò người dân)? Có Không Có nghe nhƣng chƣa hiểu rõ (Nếu trả lời có hỏi sang câu 18, trả lời không chưa rõ hỏi tiếp câu 17) 17 Vấn đề mà ông (bà) thấy chƣa rõ chƣơng trình nông thôn (mục tiêu, tiêu chí, bước triển khai thực hiện, vai trò người dân)? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 116 18 Ông (bà) thấy chủ trƣơng sách Nhà nƣớc xây dựng mô hình nông có cần thiết không? Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác 19 Ông (bà) biết chƣơng trình nông thôn thông qua kênh thông tin nào? Công tác tuyên truyền Tập huấn Các phƣơng tiện thông tin đại chúng Kênh khác 20 Ông (bà) cho biết xã, thôn có thƣờng tổ chức họp để tuyên truyền chƣơng trình xây dựng mô hình nông thôn mới? Có Không 21 Thời gian khoảng xã hay thôn tổ chức lần? (ghi cụ thể xã thôn) ……….ngày ……….tuần ……… tháng 22 Gia đình ông (bà) tham gia đóng góp cho xây dựng NTM? Tiền Ngày công LĐ Đất đai Ý kiến Không đóng góp Khác (Nếu trả lời không đóng góp hỏi tiếp câu 23 chuyển sang câu 30; Nếu trả lời có hỏi tiếp câu 24) 23 Tại gia đình ông (bà) lại không tham gia đóng góp công sức, tiền vào chƣơng trình xây dựng NTM xã mình? 24 Những công việc mà gia đình ông (bà) tham gia vào chƣơng trình xây dựng nông xã mình? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 117 Bầu tiểu Ban xây dựng nông thôn thôn Đóng góp ý kiến vào quy hoạch đề án xây dựng NTM xã Đóng góp ý kiến vào việc lựa chọn nội dung thực trƣớc, nội dung thực sau Xây dựng kế hoạch thực Trực tiếp thi công, thực công trình Tập huấn khuyến nông, khuyến lâm Giám sát thi công công trình Khác 25 Gia đình ông (bà) tham gia đóng góp nhƣ cho hoạt động xây dựng NTM xã? Tiền Các hoạt động mặt Lao động Số ngƣời Số ngày Đơn giá bq Thành tiền tham gia công LĐ (1000đ/ngày) (1000đ) Làm đƣờng bê tông thôn Cải tạo kênh, mƣơng tƣới tiêu…………… Xây dựng nhà văn hóa ………………… ……………… 26 Gia đình ông (bà) có hiến đất cho chƣơng trình xây dựng nông thôn xã không? Có Không - Nếu có, hiến đất: m2 - Tính tiền mặt bao nhiêu? triệu đồng 27 Việc hiến đất có ảnh hƣởng đến công trình phụ trợ gia đình không? (Ghi cụ thể tên công trình phụ trợ bị ảnh hưởng có) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 118 28 Đóng góp gia đình ông (bà) cho chƣơng trình đƣợc huy động từ nguồn nào? a Thu nhập gia đình b Khai thác nguồn tài nguyên sẵn có c Công lao động gia đình d Nguyên liệu sẵn có gia đình e Đi vay ngân hàng, bạn bè… Khác 29 Lý mà gia đình ông (bà) tham gia đóng góp cho chƣơng trình xây dựng nông thôn xã gì? 30 Ông (bà) có vận động ngƣời thân, hàng xóm, bạn bè tham gia vào chƣơng trình xây dựng nông thôn không? Tại sao? 31 Ở xã ông (bà) triển khai phƣơng thức để huy động nguồn lực cộng đồng tham gia vào chƣơng trình xây dựng NTM? 32 Ông (bà) thấy việc đóng góp cho chƣơng trình xây dựng NTM có phù hợp với khả gia đình không? Ngoài khả Trong khả gia đình 33 Theo ông (bà) cách huy động nguồn lực cho xây dựng NTM nhƣ địa phƣơng có phù hợp với điều kiện gia đình xã không? Phù hợp Chƣa phù hợp Khác Nếu chƣa phù hợp sao: 34 Ông (bà) có thấy ngƣời dân địa phƣơng tự nguyện đóng góp công sức tiền cho việc xây dựng NTM xã không? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 119 Có Không Ý kiến khác Tại sao? 35 Từ xã triển khai chƣơng trình xây dựng nông thôn mới, gia đình đƣợc hƣởng lợi gì? 36 Gia đình ông (bà) có ý định đóng góp nhiều cho chƣơng trình xây dựng nông thôn xã không? Có Không Vì sao? 37 Trong việc huy động nguồn lực cộng đồng địa phƣơng cho chƣơng trình xây dựng nông thôn vấn đề khiến ông (bà) không hài lòng nhất? 38 Theo ông (bà) để huy động đƣợc nhiều nguồn lực từ cộng đồng cho chƣơng trình xây dựng NTM cần phải có giải pháp gì?……… 39 Ông (bà) có đề xuất hay kiến nghị cho việc huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng NTM địa phƣơng không?………………………… Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! Người vấn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Chủ hộ http://www.lrc.tnu.edu.vn ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THẾ HẢI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI MỘT SỐ XÃ Ở HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Mã số: 60.62.01.16... Thực trạng xây dựng nông thôn xã nghiên cứu 54 3.3.4 Một số thuận lợi, khó khăn xây dựng NMT huyện Na Hang 91 3.3.5 Những giải pháp thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn huyện Na Hang, tỉnh. .. trạng đề xuất giải pháp xây dựng nông Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn thôn số xã huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ), Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ),

Từ khóa liên quan