0

Trắc Nghiệm Giao Dịch Viên Vietinbank

20 1,354 9
  • Trắc Nghiệm Giao Dịch Viên Vietinbank

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2017, 10:12

COPY Đề nghị ghi rõ nguồn: ThiNganHang.com TRẮC NGHIỆM GIAO DỊCH VIÊN VIETINBANK Từ 2012 – 2016 (Xem Đáp án Trang 19) Đề thi Giao dịch viên Vietinbank Thời gian thi: 90 phút Năm: 2012 – 2016 Thi viết Câu 1: Sự hài lòng khách hàng sau sử dụng hàng hoá tuỳ thuộc vào: a) Giá hàng hoá cao hay thấp b) Kỳ vọng người tiêu dùng sản phẩm c) So sánh giá trị tiêu dùng kỳ vọng sản phẩm d) So sánh giá trị tiêu dùng hoàn thiện sản phẩm Câu 2: Trong chu kì sống sản phẩm, giai đoạn mà sản phẩm bán nhanh thị truờng mức lợi nhuận tăng nhanh gọi là: a) Bão hoà b) Triển khai c) Tăng trưởng d) Suy thoái Câu 3: Theo lý thuyết Maslow, nhu cầu người xếp theo thứ bậc nào? a) Sinh lý, an toàn, tôn trọng, cá nhân, tự hoàn thiện b) An toàn, sinh lý, tự hoàn thiện, tôn trọng, cá nhân c) Sinh lý, an toàn, xã hội, tôn trọng, tự hoàn thiện d) Không câu Câu 4: Trong trường hợp sau doanh nghiệp nên chủ động tăng | giangblog.com – ThiNganHang.com SÁCH – TÀI LIỆUTHI TUYỂN COPY Đề nghị ghi rõ nguồn: ThiNganHang.com giá? a) Năng lực sản xuất dư thừa b) Cầu mức c) Thị phần có xu hướng giảm d) Nền kinh tế suy thoái e) Không có trường hợp Câu 5: Trong tình doanh nghiệp cần chủ động hạ giá? a) Năng lực sản xuất dư thừa b) Lượng hàng bán không đủ đáp ứng nhu cầu c) Lợi nhuận tăng lên mức cao d) Thị phần chiếm giữ tăng lên e) Khi gặp phải tình trạng “lạm phát chi phí” Câu 6: Quản trị Marketing bao gồm công việc: (1) Phân tích hội thị trường, (2) Thiết lập chiến lược Marketing, (3) Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu, (4) Hoạch định chương trình Marketing, (5) Tổ chức thực kiểm tra hoạt động Marketing Trình tự trình là: a) (2) (3) (4) (5) b) (3) (4) (2) (5) c) (1) (2) (4) (5) d) (3) (2) (4) (5) e) Không câu Câu 7: Khi phân tích môi trường bên doanh nghiệp, nhà phân tích thấy được: a) Cơ hội nguy doanh nghiệp b) Điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp c) Cơ hội điểm yếu doanh nghiệp d) Điểm mạnh nguy doanh nghiệp | giangblog.com – ThiNganHang.com SÁCH – TÀI LIỆUTHI TUYỂN COPY Đề nghị ghi rõ nguồn: ThiNganHang.com e) Tất điểm mạnh, điểm yếu, hội, nguy Câu 8: Marketing mục tiêu phải tiến hành theo bước lớn Công việc nêu bước a) Định vị thị trường b) Soạn thảo hệ thống Marketing Mix cho thị trường mục tiêu c) Phân đoạn thị trường d) Phân chia sản phẩm e) Lựa chọn thị trường mục tiêu Câu 9: Ba doanh nghiệp X, Y, Z hoạt động cạnh tranh ngành mà mức tiêu thụ hàng hoá sau: Doanh nghiệp X: 80.000USD Doanh nghiệp Y: 75.000USD; Doanh nghiệp Z: 45.000USD Theo cách tính thị phần doanh nghiệp Y là: a) 40% b) 42,5% c) 37,5% d) 35% e) Không câu Câu 10: Thứ tự giai đoạn chu kì sống sản phẩm là: a) Tăng trưởng, bão hoà, triển khai, suy thoái b) Triển khai, bão hoà, tăng trưởng, suy thoái c) Tăng trưởng, suy thoái, bão hoà, triển khai d) Không câu Câu 11: Marketing trực tiếp là: a) Sự gặp gỡ khách hàng trực tiếp bán hàng b) Sự kết hợp yếu tố quảng cáo, xúc tiến bán hàng bán hàng cá nhân c) Giúp cho khách hàng lựa chọn đặt hàng thuận lợi tiết kiệm thời | giangblog.com – ThiNganHang.com SÁCH – TÀI LIỆUTHI TUYỂN COPY Đề nghị ghi rõ nguồn: ThiNganHang.com gian d) Cả a & c e) Tất Câu 12: Loại hình toán hàng hóa dịch vụ thông qua ngân hàng phổ biến NHTM là: a) Uỷ nhiệm thu b) Uỷ nhiệm chi c) Nhờ thu d) Séc toán e) Giấy bảo lãnh tiền mặt f) Thanh toán bù trừ g) Séc bảo chi Câu 13: Sau nhận chứng từ toán khách hàng số tiền lớn số chữ ghi chứng từ GDV sẽ: a) chấp nhận b) không chấp nhận c) yêu cầu sửa lại chấp nhận Câu 14: Thời hạn xuất trình Séc tối đa ngày kể từ ngày ký phát? a) ngày b) 10 ngày c) 15 ngày d) 30 ngày Câu 15: Trong trường hợp số tiền chữ số tiền số Séc khác Số tiền làm để toán? a) Số tiền chữ b) Số tiền số | giangblog.com – ThiNganHang.com SÁCH – TÀI LIỆUTHI TUYỂN COPY Đề nghị ghi rõ nguồn: ThiNganHang.com c) Số tiền có giá trị nhỏ d) Yêu cầu khách hàng viết lại tờ Séc Câu 16: Séc chuyển nhượng tối đa lần? a) lần b) lần c) lần d) Nhiều lần Câu 17: Khách hàng đến gửi tiền, GDV phát tiền giả, thu tiền khách, GDV xử lý nào? a) Lập biên bản, ký đóng dấu tiền giả lên tờ tiền, trả lại khách hàng b) Lập biên bản, ký đóng dấu tiền giả, yêu cầu khách hàng đổi tờ khác c) Lập biên bản, ký đóng dấu tiền giả, giữ lại tờ tiền d) Trả lại cho khách hàng yêu cầu khách hàng đổi tờ tiền khác có mệnh giá tương đương Câu 18: Khách hàng đến gửi tiền ngân hàng, GDV nghi ngờ số tờ tiền tiền giả thu tiền khách hàng, GDV xử lý nào? a) Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả yêu cầu khách hàng đổi tờ tiền khác có mệnh giá tương tự b) Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả gửi tờ tiền lên ngân hàng cấp để giám định c) Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả gửi tờ tiền lên ngân hàng cấp để giám định, thông báo cho khách hàng biết kết d) Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả giải thích cho khách hàng biết nguyên nhân Câu 19: Khách hàng đến ngân hàng để đổi tiền bị rách, nát GDV xử lý nào? a) Từ chối đổi tiền b) Chấp nhận đổi tiền thu phí 4% theo tổng mệnh giá số tiền cần | giangblog.com – ThiNganHang.com SÁCH – TÀI LIỆUTHI TUYỂN COPY Đề nghị ghi rõ nguồn: ThiNganHang.com đổi c) Chấp nhận đổi tiền thu phí 4% theo tổng mệnh giá số tiền cần đổi, mức phí tối thiểu cho lần thu đổi 2.000 đồng d) Chấp nhận đổi tiền, không thu phí hay yêu cầu thủ tục giấy tờ Câu 20: Khách hàng đến ngân hàng để đổi tờ tiền polime bị sun biến dạng góc, GDV xử lý nào? a) Từ chối đổi tiền b) Yêu cầu khách hàng viết giấy đề nghị đổi tiền sau thực đổi tiền cho khách hàng c) Yêu cầu khách hàng viết giấy đề nghị đổi tiền nộp lệ phí 5% tổng mệnh giá số tiền cần đổi d) Yêu cầu khách hàng viết giấy đề nghị đổi tiền nộp lệ phí 4% tổng mệnh giá số tiền cần đổi, mức phí tối thiểu cho lần thu đổi 2.000 đồng Câu 21: Thu tiền nợ gốc khoản nợ khó đòi xử lý quỹ dự phòng rủi ro tín dụng hạch toán vào tài khoản nào: a) Tăng thu nhập bất thường b) Tăng quỹ dự phòng c) Giảm chi phí trích d) Tăng khấu hao TSCĐ Câu 22: Khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn vào ngân hàng, kế toán hạch toán tài khoản tiết kiệm theo số tiền nào? a) Số tiền thực nộp khách hàng b) Số tiền gốc c) Số tiền gốc lãi d) Số lãi Câu 23: Theo bạn tài khoản tiền gửi có kỳ hạn tài khoản toán khác ở: | giangblog.com – ThiNganHang.com SÁCH – TÀI LIỆUTHI TUYỂN COPY Đề nghị ghi rõ nguồn: ThiNganHang.com a) Tiền gửi có kỳ hạn hưởng lãi, tài khoản toán không hưởng lãi b) Tiền gửi có kỳ hạn cầm cố, tài khoản toán không cầm cố c) Tiền gửi có kỳ hạn toán định kỳ tháng lần, tài khoản toán toán thường xuyên d) Không phương án Câu 24: Điểm khác biệt tiền gửi toán tiền gửi không kỳ hạn là: a) Tiền gửi không kỳ hạn rút lúc tiền gửi toán rút vào cuổi tháng b) Tiền gửi không kỳ hạn tính lãi lúc tiền gửi toán tính lãi vào cuối tháng c) Tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi khác tiền gửi toán d) Không có đáp án Câu 25: Thu từ dịch vụ ngân hàng chịu thuế VAT: a) Dịch vụ toán b) Dịch vụ bảo lãnh c) Dịch vụ cho vay d) Dịch vụ mở L/C e) Dịch vụ toán & dịch vụ bảo lãnh Câu 26: Lãi đơn là: a) Tiền lãi kì đoạn cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau b) Tiền lãi kì đoạn không cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau c) Chỉ tính lãi đầu kì d) Chỉ tính lãi cuối kì Câu 27: Lãi kép là: a) Tiền lãi kì đoạn cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau | giangblog.com – ThiNganHang.com SÁCH – TÀI LIỆUTHI TUYỂN COPY Đề nghị ghi rõ nguồn: ThiNganHang.com b) Tiền lãi kì đoạn không cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau c) Chỉ tính lãi đầu kì d) Chỉ tính lãi cuối kì Câu 28: Thuế kinh doanh ngoại tệ ngân hàng nộp theo phương pháp nào: a) Trực tiếp b) Gián tiếp c) Khấu trừ d) Không phải nộp Câu 29: Các ngân hàng thương mại thường huy động nguồn vốn thường xuyên hình thức nào? a) Nhận tiền gửi b) Phát hành giấy tờ có giá c) Vay thị trường liên ngân hàng d) Tất phương án Câu 30: Một khách hàng có nhu cầu muốn xem số dư tài khoản nên gọi điện thoại đến nhờ nhân viên ngân hàng GDV sẽ: a) Tra cứu máy tính thông báo cho khách hàng b) Xin thêm thông tin họ tên CMND cung cấp thông tin c) Không thể cung cấp d) Hướng dẫn khách hàng đến ngân hàng để đăng ký xem trực tiếp website CÂU HỎI THI GDV VIETINBANK T3/2016 Thời gian: 26/3/2016 48 câu/60 phút Khách hàng có sổ tiết kiệm USD Vietinbank Khách hàng có nhu cầu rút tiền lãi tiết kiệm GDV cho phép khách hàng? | giangblog.com – ThiNganHang.com SÁCH – TÀI LIỆUTHI TUYỂN COPY Đề nghị ghi rõ nguồn: ThiNganHang.com a) Rút đồng Việt Nam (quy đổi theo tỷ giá mua USD ngày rút) b) Rút đô la Mỹ c) Rút đô la Mỹ đồng Việt Nam tuỳ theo nhu cầu khách hàng Chức Sổ nhật kí quỹ? a) Ghi chép tất khoản thu chi tiền mặt ngày theo chứng từ tiền mặt phát sinh b) Dùng làm lập nhật kí chứng từ c) Tất “Tiền đình lưu hành” theo định ai? a) Thống đốc NHNN b) Chủ tịch nước c) HĐQT NHTM d) Thủ tướng Chính phủ Cách thức đóng dấu, bấm lỗ lên tiền giả? a) Đóng dấu lên mặt trước tờ tiền giả, bấm lỗ lên góc cùng, bên phải tờ tiền b) Đóng dấu lên mặt trước sau tờ tiền giả, bấm lỗ lên góc cùng, bên trái tờ tiền c) Đóng dấu lên mặt trước sau tờ tiền giả, mặt dấu, bấm lỗ phía lỗ phía theo cạnh dài tờ tiền d) Đóng dấu lên mặt sau tờ tiền giả, đóng dấu, bấm lỗ theo cạnh dài tờ tiền Con dấu tiền giả quy định sau: a) Hình chữ nhật, kích thước 20mm x 60mm; phần tên ngân hàng: 7mm x 60mm; phần chữ: "TIỀN GIẢ": 13mm x 60 mm; Sử dụng mực màu đỏ khó phai b) Hình chữ nhật, kích thước 20mm x 60mm; phần tên ngân hàng: 5mm x 60mm ; phần chữ: "TIỀN GIẢ": 15mm x 60 mm; Sử dụng mực màu xanh c) Hình chữ nhật, kích thước 25mm x 60mm; phần tên ngân hàng: 5mm x 60mm ; phần chữ: "TIỀN GIẢ": 20mm x 60 mm; Sử dụng mực màu đỏ | giangblog.com – ThiNganHang.com SÁCH – TÀI LIỆUTHI TUYỂN COPY Đề nghị ghi rõ nguồn: ThiNganHang.com Khách hàng A có nợ nhóm ngân hàng X nợ nhóm ngân hàng Y Vậy ngân hàng X xác định khách hàng A có dư nợ thuộc nhóm mấy? a) Nhóm b) Nợ nhóm c) Nợ nhóm d) Tuỳ theo quy định ngân hàng Thị trường vốn gì? a) Là thị trường mua bán loại vốn ngắn hạn b) Là thị trường mua bán loại vốn trung dài hạn c) Là thị trường mua bán loại vốn ngắn hạn trung dài hạn Tại thời điểm TCTD, khách hàng có tối đa nhóm nợ? a) Chỉ nhóm nợ, nợ nhóm cao b) Có nhóm nợ, tuỳ thuộc vào TCTD cho vay c) Có nhiều nhóm nợ, tuỳ thuộc quy định TCTD cho vay d) Có nhóm nợ TCTD Ở Việt Nam, nhận định sau SAI? a) Lãi suất tiền gửi toán cao lãi suất tiền gửi có kì hạn b) Lãi suất tiền gửi ngoại tệ thấp lãi suất tiền gửi VNĐ c) Lãi suất cho vay VNĐ cao lãi suất cho vay USD d) Lãi suất huy động VNĐ phép thoả thuận không vượt quy định NHNN theo TCTD, thời kỳ 10 Trong trường hợp rủi ro lãi suất xảy với NHTM? a) Nguồn vốn dài hạn cho vay ngắn hạn với lãi suất thả b) Nguồn vốn ngắn hạn cho vay dài hạn với lãi suất cố định c) Nguồn vốn ngắn hạn cho vay dài hạn với lãi suất thả 10 | g i a n g b l o g c o m – ThiNganHang.com SÁCH – TÀI LIỆUTHI TUYỂN COPY Đề nghị ghi rõ nguồn: ThiNganHang.com d) Nguồn vốn dài hạn cho vay dài hạn với lãi suất thả 11 Chứng tiền gửi có thời hạn năm, tiền lãi hàng tháng nhập gốc Đúng hay sai? a) Đúng b) Sai 12 Tất toán trước hạn sổ tiết kiệm trả lãi sau khoản lãi thực trả sẽ: a) Lớn (>) Lãi dự trả b) Bằng (=) Lãi dự trả c) Nhỏ (
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc Nghiệm Giao Dịch Viên Vietinbank, Trắc Nghiệm Giao Dịch Viên Vietinbank, Trắc Nghiệm Giao Dịch Viên Vietinbank

Từ khóa liên quan