0

đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 1 giải tích thầy nguyễn văn lực)

129 1,188 5
  • đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 1 giải tích thầy nguyễn văn lực)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2017, 09:40

ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM 12 – TẬP 1 ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM HÀM SỐ LŨY THỪA – MŨ - LÔGARIT NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG SỐ PHỨC THÁNG 01/2017 1A Sự đồng biến, nghịch biến hàm số SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ HÀM BẬC BA  Tìm khoảng đơn điệu hàm số Câu Hàm số y  x  3x nghịch biến khoảng nào? A  ; 2  B  0;   C  2;0  D  0;4  Câu Cho hàm số y  x  x  x  12, mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hàm số đồng biến khoảng  ; 2  B Hàm số nghịch biến khoảng  1;2  C Hàm số đồng biến khoảng  5;   D Hàm số nghịch biến khoảng  2;5 Câu Hàm số y  x3  3x  3x  đồng biến khoảng nào? A (;1) B (1; ) C ( ; ) D (;1) (1; ) Câu Các khoảng nghịch biến hàm số: y  x  x  1 1 2 2  A  ;   ;  ;      1  2 B   ;   1 2 C  ;    1 2  D  ;    Câu Cho hàm số y  x  x  x  Mệnh đề sau đúng? A Hàm số đồng biến (1;3) B Hàm số nghịch biến khoảng (  ;1) C Hàm số đồng biến khoảng (  ;1) , (3; ) D Hàm số đồng biến khoảng (3; ) Câu Hàm số y   x3  3x  x nghịch biến khoảng sau đây? ; 1);(3; ) A B ( ) C (3; D ( 1; 3) Câu Hàm số y  A x3  x  x đồng biến khoảng nào? B  ;1 C 1;   Câu Khoảng nghịch biến hàm số y  x  x  3x  3 A  ; 1 B  1;3 C  3;   D  ;1 1;   D  ; 1  3;   Câu Cho hàm số y   x  x  x  Khoảng đồng biến hàm số là: 3 A  ;3 B  2;   C D Không có 1A Sự đồng biến, nghịch biến hàm số Câu 10 Cho hàm số y  x  x  x  10 Khoảng đồng biến hàm số là: A  ; 1 B  1;   C D Không có Câu 11 Hàm số y A  3;1 x3 3x 9x đồng biến khoảng nào? B  1;3 C  ; 1  3;   D  ; 3 1;   Câu 12 Các khoảng nghịch biến hàm số y   x3  3x  là: A  ;1 ,  2;   B  0;2  C  2;   Câu 13 Cho hàm số y A Phương trình y ' 3x 3x x Khẳng định vô nghiệm C Hàm số đồng biến D B Hàm số đồng biến ; D Hàm số nghịch biến Câu 14 Các khoảng đồng biến hàm số y  x3  x là: C  1;1 A  ; 1 , 1;   B  1;1 Câu 15 Các khoảng nghịch biến hàm số y  x3  x  20 là: C  1;1 A  ; 1 , 1;   B  1;1 ; D  0;1 D  0;1 Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng  Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu Câu 16 Hàm số y  x  3x  mx  đồng biến A m  B m  C m  D m  Câu 17 Hàm số y   x   m  1 x  nghịch biến điều kiện m là: A m  B m  C m  D m  Câu 18 Cho hàm số y A m   0;4  x3 C m   ;0   4;   m x mx , hàm số đồng biến tập xác định B m   ;0    4;   D m 0; 1A Sự đồng biến, nghịch biến hàm số Câu 19 Cho hàm số: y  biến tập xác định mx x   x  2016 Với giá trị m , hàm số đồng A m  2 B m  2 C m  2  m  2 D Một kết khác Câu 20 Cho hàm số y  x3   m   x   m  1 x  , với giá trị m hàm số đồng biến tập xac định: 7  45 7  45 m 2 7  45 7  45 C m 2 7  45  45 m 2 7  45  45 D m 2 A B 1 m x  2(2  m) x  2(2  m) x  nghịch biến khi: B m  2 C m  D  m  Câu 21 Định m để hàm số y  A  m  Câu 22 Với điều kiện m hàm số y  mx  (2m  1) x  (m  2) x  đồng biến tập xác định nó? A m  B m  C m  D m  Câu 23 Cho hàm số y mx3 (2m 1)x để hàm số nghịch biến ? A Không có giá trị C mx Có giá trị nguyên tham số m B D Vô số giá trị  Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu khoảng K cho trước Câu 24 Hàm số y  x  3mx  nghịch biến khoảng  1;1 m bằng: A B C D 1 Câu 25 Với giá trị m hàm số y  x3  3x  (m  1) x  4m nghịch biến (-1;1) A m  10 B m  10 C m  10 D m  Câu 26 Tìm m để hàm số y   x   m  1 x   m  3 x  10 đồng biến  0;3 12 12 A m  B m  7 C m  R D m  12 Câu 27 Hàm số y A m Câu 28 Hàm số y khi: A m x3 2x mx đồng biến khoảng  0;   B m C m D m 3x 3(2m B m 1)x 6m(m 1)x C m đồng biến khoảng (2; D m ) 1A Sự đồng biến, nghịch biến hàm số Câu 29 Cho hàm số y  x  x  mx  4(1) Tìm tất giá trị tham số m để hàm số (1) đồng biến khoảng (  ; 0)? A m  B m  3 C m  D m  Câu 30 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  2mx  m đồng biến khoảng  ;  A m  B m  D Mọi m C Không có m Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng HÀM BẬC BỐN TRÙNG PHƯƠNG  Tìm khoảng đơn điệu hàm số Câu 31 Hàm số y  x  x  đồng biến khoảng nào? A  1;0  B  1;0  1;   C 1;   D x  x4 Câu 32 Khoảng đồng biến y A (-∞; -1) B (3;4) 2x C (0;1) Câu 33 Khoảng nghịch biến hàm số y   C    A ;  0; 3;  là:   D (-∞; -1) , (0; 1) x  3x  2    3 B  0;   ;              3;  D  3;0  Câu 34 Hàm số y  x  8x3  nghịch biến khoảng: A (6;0) B (0; ) C (; 6) D (; ) Câu 35 Hàm số y  x  x  x  nghịch biến khoảng A (1;0) B (; 2) C D  ; 2  ; 1;0  Câu 36 Bảng biến thiên sau hàm số x    y' 0    y 2    2 1A Sự đồng biến, nghịch biến hàm số x  3x  2 C y  x  x  2 A y  B y   D y  x  2x2 4 x  3x  Câu 37 Cho hàm số y  x  2mx  3m  (1) (m tham số) Tìm m để hàm số (1) đồng biến khoảng (1; 2) A m  B  m  C m  D m  x4  x  , hàm số đồng biến khoảng nào? Câu 38 Cho hàm số y  A  ,0  ; 1,   B  , 1 ;  0,1 C  1,0  ; 1,   D  ,   Câu 39 Hàm số y   A  ;  x  x  nghịch biến khoảng sau đây: B (0; 2) C  2;   D  0;   Câu 40 Các khoảng đồng biến hàm số y   A ( ;  3) (0; 3)   3 2 C  ;   Câu 41 Hàm số y A ( x  x  là: B ( 3;0) ( 3; ) D Trên x4 ; 0) đồng biến khoảng nào? B (1; ) C ( 3; 4) D ( ;1) HÀM PHÂN THỨC  Tìm khoảng đơn điệu hàm số Câu 42 Các khoảng nghịch biến hàm số y  A  ;1 B 1;   2x 1 là: x 1 C  ;   D  ;1 1;   Câu 43 Cho hàm số y  x  Khoảng nghịch biến hàm số là: x A  ;0   0;   B 1;0  C x2  2x  Khoảng nghịch biến hàm số là: x 1 A  ; 1  1;   B 1;   C D Không có Câu 44 Cho hàm số y  D Không có Câu 45 Cho hàm số y  x  Khoảng nghịch biến hàm số là: x A  ; 1 1;   B  1;0   0;1 C D Không có 1A Sự đồng biến, nghịch biến hàm số x  8x  Khoảng nghịch biến hàm số là: x 5 A  ;5  5;   B  5;   C Câu 46 Cho hàm số y  Câu 47 Hàm số y  f (x)  A 1;  2x  nghịch biến trên: x 1 D Không có C  1;   D  ;2  x2 nghịch biến khoảng: x 1 A  ;1 1;   B 1;  C  1;   D  0;   B  ;1 ;1;   Câu 48 Hàm số y  x 2 Khoảng đồng biến hàm số là: x2 A  ; 2   2;   B 1;0  C Câu 49 Cho hàm số y  Câu 50 Cho hàm số y  A  ; 1 Câu 51 Cho hàm số y  A  ; 1 D Không có  x Khoảng đồng biến hàm số là: x 1 B  1;   C D Không có x Khoảng đồng biến hàm số là: x 1 B  1;   C D  1;1 Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng Câu 52 Hàm số có bảng biến thiên hình bên x  y' y A y 2x x     B y 2x x  C y x x D y 2x x 1A Sự đồng biến, nghịch biến hàm số Câu 53 Hàm số sau có bảng biến thiên hình bên: x y' y 1  + +   A y   2x  x 1 B y  2x  x 1 2x  1 x C y  D y  x3 x2 Câu 54 Bảng biến thiên sau hàm số nào? x - y' y + - + - A y  2x  x2 B y  x3 x2 C y  x x2 D y  x 2x  2x  có đồ thị (C) Hãy chọn mệnh đề sai : x2 \ 2 A Hàm số có tập xác định là: D  Câu 55 Cho hàm số y   7  ;0   B Đồ thị cắt trục hoành điểm A  C Hàm số nghịch biến D Có đạo hàm y '  Câu 56 Cho hàm số y 3 ( x  2) f (x ) ax cx b d (ac 0, ad bc 0) D tập xác định hàm số Khẳng định sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng xác định, y ' x D B Hàm số đồng biến khoảng xác định, y ' x D C Hàm số nghịch biến khoảng tập xác định, y ' x D Hàm số nghịch biến khoảng tập xác định, y ' x Câu 57 Cho hàm số y  x 1 Chọn khẳng định x 1 A Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1  1;   B Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  1;   C Hàm số nghịch biến khoảng  ;1 1;   D Hàm số đồng biến khoảng  ;1 1;   1A Sự đồng biến, nghịch biến hàm số Câu 58 Cho hàm số y x Khẳng định A Nghịch biến \ {2} B Nghịch biến D C Nghịch biến khoảng  ;2  ;  2;   D Đồng biến  ;2  ;  2;   Câu 59 Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y  2x  x 1 A Hàm số đồng biến khoảng (–; –1) (–1; +) \ 1 B Hàm số luôn đồng biến C Hàm số nghịch biến khoảng (–; –1) (–1; +) \ 1 D Hàm số luôn nghịch biến 2x 1 Khẳng định sau khẳng định sai? x 1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  B Hàm số không xác định điểm x  C Hàm số nghịch biến D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm có hoành độ  Câu 60 Cho hàm số y  x2  x 1 là: x 1 A Đồng biến khoảng  ;0   2;   Câu 61 Các khoảng đơn điệu hàm số y  Nghịch biến khoảng  0;1 1;2  B Đồng biến khoảng  ;1 Nghịch biến khoảng  0;2  C Đồng biến khoảng  2;   Nghịch biến khoảng  0;2  D Đồng biến khoảng  2;   Nghịch biến khoảng  0;1 x2  2x  Phát biểu sau đúng? x 1 A Hàm số đồng biến khoảng (; 1) nghịch biến khoảng (1; ) B Hàm số nghịch biến Câu 62 Cho hàm số y  C Hàm số đồng biến khoảng (2;4) D Hàm số nghịch biến khoảng (; 1) (1; )  Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu Câu 63 Giá trị m hàm số y  A m  2 B m  2 xm nghịch biến khoảng xác định x 2 C m  2 D m  2 mx  7m  đồng biến khoảng xác định với m xm A 8  m  B 8  m  C 4  m  D 4  m  Câu 64 Hàm số y  1A Sự đồng biến, nghịch biến hàm số Câu 65 Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y  xác định A m  C 2  m  2 x  mx  đồng biến khoảng x 1 B m  D m  2 m  2 Câu 66 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  khoảng xác định A m  Câu 67 Hàm số y  A m  B m  xm đồng biến x 1 C m  D m  x đồng biến  2;   xm B m  C m  Câu 68 Các giá trị tham số m để hàm số y  A 5  m  B 5  m  1 mx  25 nghịch biến khoảng (;1) là: xm C 5  m  D m  1 Câu 69 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  khoản xác định A m  2 m  C 2  m  D m  2  mx nghịch biến 2x  m B 2  m  D m  2 m  HÀM BẬC HAI, HÀM CHỨA CĂN HÀM LƯỢNG GIÁC, LOGARIT Câu 70 Tìm khoảng đồng biến hàm số y  x  x  A  2;   B  ;2  C  ;2   2;   Câu 71 Tìm khoảng nghịch biến hàm số y   x  x  2 A 1;   B  ; 1 C  1;   x  x  C  2;   D D  ; 1  1;   Câu 72 Tìm khoảng nghịch biến hàm số  P  : y  A  2;   B  ;2  D  ;2   2;   Câu 73 Tìm khoảng đồng biến hàm số  P  : y  x  x  A  1;   B  ; 1 C  ; 1  1;   D Câu 74 Khoảng đồng biến hàm số y  x  x A  ;1 B  0;1 C 1;2  D 1;   Câu 75 Cho hàm số y   x Khoảng nghịch biến hàm số là: A  0;2  B  2;0  C  2;2  D 4A Tính toán với số phức Câu 125 Cho số phức z = a + bi thỏa mãn z  2iz   3i Tính S = a2016 + b2017 A S =  34032  32017  D S     2017   34032  32017 C S  52017 B S = Câu 126 Tìm phần thực số phức sau:  (1  i)  (1  i)2  (1  i)3   (1  i)20 A 210  B 210 C 210  D 210  Câu 127 Xét số phức z  1 m (m  R ) Tìm m để z.z   m(m  2i ) B m  1 A m   D m  C m  1  Câu 128 Cho số phức z   mi Xác định m để z số thực A m  0; m   B m  0; m  C m  0; m   3 D m  0; m   Câu 129 Cho (x + 2i)2 = 3x + yi (x, y  R) Giá trị x y bằng: A x = y = x = y = B x = -1 y = -4 x = y = 16 C x = y = x = y = -4 D x = y = x = y = Câu 130 Cho (x + 2i)2 = yi (x, y  R) Giá trị x y A x = y = x = -1 y = -4 B x = y = 12 x=-3 y=-12 C x = y = x = -2 y = -8 D x = y = 16 x=-4 y=-16 Câu 131 Biết z1 b1i, z2 A z1 2i, z2 2i C z1 3i, z2 2i Câu 132 Cho z1 a1 b1i, z2 a2 2i z1 z2 5i Tìm z1 , z2 : B z1 3i, z2 i i D z1 2i, z2 a2 b2i z1 z2 4i z1 z2 A z1 2i, z2 i C z1 2i, z2 2i Câu 133 Biết z1 A z1 C z1 Tìm z1 , z2 : B z1 3i, z2 i D z1 i, z2 i a1 2i, z2 a2 i z1 z2 3i z1 z2 2i, z2 i i Tìm z1 , z2 : B z1 3i, z2 i D z1 i, z2 i 2i, z2 2i Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 1C 11C 21D 31B 41A 2A 12B 22D 32B 42A 3C 13B 23D 33D 43B 4A 14A 24D 34C 44B 5B 15A 25D 35D 45A 6A 16A 26B 36A 46B 7D 17C 27D 37D 47A 8D 18A 28B 38C 48C 9A 19A 29A 39B 49C 10D 20A 30C 40A 50C 114 4A Tính toán với số phức 51D 61A 71D 81A 91C 101A 107C 113A 119C 125B 131C 52A 62C 72B 82B 92B 53B 63C 73A 83A 93A 102A 108D 114A 120A 126B 132C 54C 64B 74A 84A 94C 55A 65C 75A 85D 95C 103A 109C 115D 121A 127C 133A 56A 66B 76C 86A 96A 57D 67D 77D 87A 97D 104C 110A 116A 122A 128D 58C 68B 78A 88C 98A 59C 69A 79A 89C 99A 105C 111B 117A 123A 129B 60C 70B 80D 90A 100C 106A 112D 118A 124A 130C 115 4B Tập hợp điểm - biểu diễn số phức TẬP HỢP ĐIỂM – BIỂU DIỄN SỐ PHỨC Câu Cho số phức z  i(i  1)(i  2) Điểm biểu diễn số phức z là: A M(-1;3) B M(-1;-3) C M(1;-3) D M(1;3) Câu Cho số phức z A M ( 1; 2) C M ( 2;1) Câu Cho số phức z 2i Điểm biểu diễn số phức liên hợp z là: B M ( 1; 2) D M (2; 1) i Điểm biểu diễn số phức ; 4 C M ; 2 là: z ; 4 D M ; 2 A M B M Câu Cho số phức z thoả mãn 1  i  z   2i  Điểm biểu diễn z có toạ độ A (–3;–1) B (–3;1) C (3;–1) D (3;1) Câu Cho số phức z thỏa mãn 1  i  z   i Hỏi điểm biểu diễn z điểm điểm M, N, P, Q hình bên? A Điểm N B Điểm M C Điểm P D Điểm Q Câu Cho phương trình: (1  4i)z  5i  z Điểm biểu diễn z mặt phẳng tọa độ  4  ;   5 A   3  5 3 4 5 5 B  ;  C  ;   4   5  D  ; Câu Cho số phức z thỏa mãn 1  2i  z   i Hỏi điểm biểu diễn z điểm điểm I, J, K, H hình bên y A Điểm K B Điểm H I J C Điểm I D Điểm J - 1 5 H - x K 116 4B Tập hợp điểm - biểu diễn số phức Câu Cho số phức z thỏa mãn: (4  i) z   4i Điểm biểu diễn z là: 23   16 13  9 4  ;  C M  ;   D M  ;    17 17   25 25  5 5 Câu Cho số phức z thỏa mãn 1  2i  z   i Hỏi điểm biểu diễn z điểm  16 11  ;   15 15  A M  B M  điểm M, N, P, Q hình đây? A Điểm P B Điểm Q C Điểm M D Điểm N Câu 10 Cho số phức z thỏa 1  i  z  14  2i Điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng tọa độ Oxy có tọa độ là: A  6;8  B  8;6  C  8;6  D  6; 8  Câu 11 Điểm biểu diễn số phức z thỏa : (1  i ) z  (1  2i) là:  1 7 1 7 1 A   ;  B  ;   C  ;  2 2  2 2 2  1 D   ;    2 Câu 12 Gọi A điểm biểu diễn số phức z 2i B điểm biểu diễn số phức z ' 3i Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hai điểm A B đối xứng qua đường thẳng y x B Hai điểm A B đối xứng qua gốc tọa độ O C Hai điểm A B đối xứng qua trục tung D Hai điểm A B đối xứng qua trục hoành Câu 13 Gọi A điểm biểu diễn số phức z   2i B điểm biểu diễn số phức z '  1  2i Tìm mệnh đề mệnh đề sau : A Hai điểm A B đối xứng qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứng qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng qua gốc tọa độ O D Hai điểm A B đối xứng qua đường thẳng y  x Câu 14 Gọi A điểm biểu diễn số phức z   5i B điểm biểu diễn số phức z '  2  5i Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng với qua gốc tọa độ O D Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y  x Câu 15 Gọi A điểm biểu diễn số phức z , B điểm biểu diễn số phức định sau khẳng định sai? A A B đối xứng qua trục hoành B A B trùng gốc tọa độ z C A B đối xứng qua gốc tọa độ D Đường thẳng AB qua gốc tọa độ z Trong khẳng 117 4B Tập hợp điểm - biểu diễn số phức 4i  6i ; z  1  i 1  2i  ; z  Gọi A, B, C điểm i 1 3i biểu diễn số phức z1 , z , z Nhận xét sau đúng? A Ba điểm A,B,C thẳng hàng B Tam giác ABC tam giác vuông C Tam giác ABC tam giác cân D Tam giác ABC tam giác vuông cân Câu 16 Cho số phức z1  Câu 17 Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1  1  i   i  ; z2   3i; z3  1  3i Tam giác ABC là: A Tam giác cân B Tam giác C Tam giác vuông D Tam giác vuông cân Câu 18 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi M điểm biểu diễn cho số phức z   4i; M ' điểm biểu diễn cho số phức z /  A SOMM '  25 1 i z Tính diện tích tam giác OMM’ 25 15 B SOMM '  C SOMM '  D SOMM '  15 Câu 19 Phương trình x 2 x b có hai nghiệm phức biểu diễn mặt phẳng phức hai điểm A, B Tam giác OAB (Với O gốc tọa độ) b A B C D 3 Câu 20 Tập hợp điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng tọa độ thỏa A Đường tròn bán kính r  B Hình tròn bán kính r  không kể đường tròn bán kính r  C Đường tròn bán kính r  D Hình tròn bán kính r  < Câu 21 Tìm tập hợp điểm M biểu diễn số phức z có phần thực dương thỏa mãn z  A Đường tròn  O;  B Hình tròn  O;  C Nửa hình tròn  O;  nằm bên trái trục tung D Nửa hình tròn  O;  nằm bên phải trục tung Câu 22 Tìm tập hợp điểm M biểu diễn số phức z, thỏa mãn:  z  A Phần hình phẳng nằm hoàn toàn phía hình tròn (O;1) phía hình tròn (O;3) B Hình tròn (O;3) (bỏ gốc tọa độ O) C Hình tròn (O;1) (bỏ gốc tọa độ O) D Đường tròn (O;1) Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 118 4B Tập hợp điểm - biểu diễn số phức Câu 23 Cho số phức z  a  bi; a, b  Để điểm biểu diễn z hình sau, điều kiện y a b A a + b = C a2 + b2 = B 2a + 2b > 2 x D a + b < -2 O Câu 24 Cho hai số phức z  a  bi; a, b  Để điểm biểu diễn z nằm dải (-2; 2) hình trên, điều kiện a b là: y a  B 2  a  b  R A  b   a  2 C   b  -2 x O -2 D a, b  (-2; 2) , nằm đường thẳng có phương Câu 25 Điểm biểu diễn số phức z  a  với a trình là: A y = 2x B y = -x C y = x+ D y = x Câu 26 Điểm M hình vẽ điểm biểu diễn số phức sau đây: y M x A (1 + i)z = – i B (1 - i)z = – i C (1 - i)z = + i D (1 + i)z = + i Câu 27 Cho hai số phức z  a  bi; a, b  Để điểm biểu diễn z hình sau, điều kiện a b y -2 A a b C a b  R O x B a b -2 D a, b  (-2; 2) 119 4B Tập hợp điểm - biểu diễn số phức Câu 28 Cho số phức z  a  bi; a, b  Để điểm biểu diễn z hình sau, điều kiện y a b x O A a -3 b C a, b  (-3; 3) B a b -3 D a  R -3 < b < Câu 29 Tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z số ảo A Trục ảo B Trục thực C Hai đường phân giác y x y x góc tọa độ D Đường phân giác góc phần tư thứ Câu 30 Tập hợp điểm mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thoả mãn điều kiện z số thực dương là: A Trục hoành (trừ gốc tọa độ O) B Truc tung (trừ gốc toạ độ O) C Đường thẳng y = x (trừ gốc toạ độ O) D Đường thẳng y = -x (trừ gốc toạ độ O) Câu 31 Cho số phức z 2i Điểm biểu diễn số phức z A Điểm A C Điểm C B Điểm B D Điểm D Câu 32 Cho số phức z thỏa mãn z   Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w  (1  i 3) z  đường tròn Bán kính r đường tròn A r = B r = C r = D r = 16 Câu 33 Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thõa mãn z   3i  đường tròn có tâm I, bán kính R: A I(4;3), R =2 B B.I(4;-3), R =4 C I(-4;3), R= D I(4; -3), R= 120 4B Tập hợp điểm - biểu diễn số phức Câu 34 Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z  (3  4i )  A Đường tròn tâm I (3; 4) bán kính R  B Đường tròn tâm I (3; 4) bán kính R  C Đường tròn tâm I (3; 4) bán kính R  D Đường tròn tâm I (3; 4) bán kính R  Câu 35 Cho số phức z thỏa mãn z   Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w  2z  i đường tròn Tìm bán kính r đường tròn A r = B r = C r = -2 D r = Câu 36 Cho số phức z thỏa z i Chọn phát biểu đúng: A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường thẳng B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường Parabol C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có bán kính D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có bán kính Câu 37 Tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn cac số phức z thỏa mãn | z  z  | đường thẳng có phương trình là: A x  B x   C y  D y   Câu 38 Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn điều kiện z có phương trình A x (y C (x 1)2 1)2 y 9 i B x (y 1)2 D x (y 1)2 3 đường tròn Câu 39 Tập hợp điểm mặt phẳng biểu diễn số phức z thõa mãn điều kiện z   2i  A Một đường thẳng B Một đường tròn C Một hình chữ nhật D Một hình vuông Câu 40 Tìm tập hợp điểm M biểu diễn số phức Z, thỏa mãn : z  ( z )  1 x B Đường cong y  x 1 C Đường cong y  đường cong y  x x 1 D Đường cong y  đường cong y  x x A Đường cong y  Câu 41 Tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa 1  i  z  2i  A  x  1   y  1  B  x  1   y  1  C  x  1   y  1  D  x  1   y  1  2 2 2 2 121 4B Tập hợp điểm - biểu diễn số phức Câu 43 Cho số phức z thỏa mãn z   3i  2i   2z Tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z là: A 12x  32y  47  B 12x  32y  47  C 12x  32y  47  D 12x  32y  47  Câu 44 Trên mặt phẳng tọa độ, Tìm tập hợp tất điểm M biễu diễn số phức thỏa z z 4i B Đường thẳng 6x-8y-25=0 D Đường thẳng y-2=0 A 2x C Đường thẳng 6x+8y-25=0 Câu 45 Trong mp tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa   mãn: z  i   i z A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I(2, –1), bán kính R= B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I(0, 1), bán kính R= C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I(0, –1), bán kính R= D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I(0, –1), bán kính R= Câu 46 Cho số phức z thỏa z z Chọn phát biểu đúng: A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường thẳng B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường Parabol C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường Elip Câu 47 Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn z  z i 9  A Đường tròn tâm I  ;0  bán kính R  8   9 B Đường tròn tâm I  0;  bán kính R  64  8  9 C Đường tròn tâm I  0;  bán kính R   8 9  D Đường tròn tâm I  0;   bán kính R  8   Câu 48 Tìm tập hợp điểm M biểu diễm số phức z thỏa mãn: z  z A Trục Ox trục Oy C Trục Oy B Trục Ox D Không có điểm M Câu 49 Trong mặt phẳng phức Oxy , cho số phức z thỏa bốn điều kiện I :z z ; II : z.z ; III : z 2i Z có tập hợp biểu diễn đường thẳng A I B I , II , IV : i z 4i C I , IV Hỏi điều kiện để số phức D II , III , IV 122 4B Tập hợp điểm - biểu diễn số phức Câu 50 Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn zi  zi A Điểm O  0;  B Đường tròn tâm I  0;1 , bán kính R  C Trục Oy D Trục Ox Câu 51 Cho số phức z thỏa mãn z 4i w 2z i Trong mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn số phức w đường tròn có tâm I, bán kính R Khi A I  3; 4  , R  B I  4; 5  , R  D I  7; 9  , R  C I  5; 7  , R  Câu 52 Các điểm biểu diễn số phức z   bi;(b  ) mặt phẳng tọa độ, nằm đường thẳng có phương trình là: A x B y C x b D y b Câu 53 Các điểm biểu diễn số ảo nằm đâu mặt phẳng tọa độ A Ox B Oy C O D Ox Oy Câu 54 Số phức z   3i có điểm biểu diễn A B C D Câu 55 Gọi M điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng phức Như thế, số z biểu diễn điểm A Đối xứng với M qua O B Đối xứng với M qua Oy C Đối xứng với M qua Ox D Không xác định Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 1B 11D 21D 31A 41C 51A 2A 12A 22A 32A 42B 52B 3A 13B 23D 33A 43C 53C 4A 14B 24B 34D 44D 54A 5B 15A 25D 35D 45A 6A 16B 26C 36C 46C 7D 17D 27C 37B 47A 8B 18B 28D 38B 48A 9B 19A 29C 39B 49D 10D 20B 30A 40C 50D 123 4C Phương trình phức PHƯƠNG TRÌNH PHỨC Câu Trong C, phương trình (2 - i) z - = có nghiệm là: A z =  i 5 B z =  i 5 C z =  i 5 D z =  i 5 Câu Trong C, phương trình (i+z)( z - + 3i) = có nghiệm là: z  i A   z   3i  z  2i B   z   3i  z  i  z  3i C  D  C 0;1; i D 0; i; i  z   3i  z   5i Câu Tập nghiệm phương trình z  z  A 0; 1; i B 0; 1;i Câu Tìm nghiệm phương trình z  z  3  i; z4    i 2 2 3 i; z   i B z1  0; z2  1; z3   2 2 3 i; z   i C z1  0; z2  1; z3    2 2 3 i; z4   i D z1  0; z2  1; z3   2 2 A z1  0; z2  1; z3  Câu Nghiệm phương trình z   i     2i  là: A z  – i B z  + i C z  – – i Câu Tìm số phức z thỏa mãn z   4i A z1   i ; z2  2  i C z1   i ; z2  2  i D z  – + i B z1   i ; z2  2  i D z1   i ; z2  2  i Câu Nghiệm phức phương trình z là: 2i A z 2i z B z C z 2i D z Câu Số nghiệm thực phương trình z z A B C D Câu Phương trình z 2 z có nghiệm A z i z i B z i z i C z i z i Câu 10 Nghiệm phương trình z  z   là: A 1 B  i C 1  i D z i z i D  i 124 4C Phương trình phức Câu 11 Giải phương trình x x tập số phức Mệnh đề sau ? A Phương trình có nghiệm phức B Phương trình có nghiệm thực C Phương trình có nghiệm thực nghiệm phức D Phương trình vô nghiệm Câu 12 Phương trình z z 11 có số nghiệm phức A B C D Câu 13 Trong phương trình sau, phương trình có nghiệm thực A z z B z z 10 C z 2 z D z z Câu 14 Phương trình A C z 7i z i z 2i có nghiệm z 2i B z i z 2i z D i z 2i z i z 3i z 2i Câu 15 Tìm nghiệm phức phương trình z   A z1  2; z2   3i; z3   3i B z1  2; z2  1  3i; z3   3i C z1  2; z2   3i; z3  1  3i D z1  2; z2  1  3i; z3  1  3i Câu 16 Phương trình z z z có nghiệm phức A B C D Câu 17 Tìm tập hợp nghiệm phức phương trình z  z  z  63  A S  3;3  3i; 3  3i B S  3; 3  3i; 3  3i  C S  3; 3  3i;3   3i  D S  3;3    3i; 3  3i Câu 18 Trong C, phương trình z4 - 6z2 + 25 = có nghiệm là: B z  i; z  i A z  i Câu 19 Phương trình z z có nghiệm A z 2; z i C z 3; z C z  i B z 2; z i D z i D Vô nghiê ̣m 5; z 2i Câu 20 Tập nghiệm phương trình: z  3z   A S  {  1; 2} B S  {i; i 2} C S  {i; i; i 2; i 2} D S   Câu 21 Nghiệm phương trình 3x    3i 1  2i    4i A x i B x Câu 22 Nghiệm phương trình A 5i B 5i C x 5i  i D x 5i   i x  i   2i tập số phức? C i D i 125 4C Phương trình phức Câu 23 Nghiệm phương trình 2ix x 4i tập số phức ? 55 14 55 14 55 14 i i i A B C 29 29 19 19 29 29 D 55 14 i 19 19 Câu 24 Cho z1 2i; z2 2i Phương trình bậc hai với hệ số thực nhận z1 ; z2 làm nghiệm A z 2 z C z 2 z B z 2 z D z z Câu 25 Gọi z1, z2 hai nghiệm phức phương trình z2 – 4z + = Tổng P = |z1| + |z2| bằng: A B C 18 D Câu 26 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z z Khi z1 A 10 B C 14 D 15 z2 bằng: Câu 27 Gọi z1 , z hai nghiệm phức phương trình: z  4z   Khi đó, z12  z22 bằng: A B C D Câu 28 Biết z1 , z2 nghiệm phương trình x  x   Tính T  z12  z22 9 45 A T   B T  C T   D T   4 16 Câu 29 Xác định m để phương trình z z 21 z22 A m i m C m i m mz 3i có nghiệm phức z1 , z B m D m i i i m i m 3 Câu 30 Biết z1 , z2 nghiệm phức phương trình z2  z   Tính A B  C D thõa mãn i i z1 z2  z2 z1 Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng Câu 31 Biết z1, z2 nghiệm phương trình x  x   Tính T  A T   B T  C T   10 1  z1 z2 D T  10 Câu 32 Cho phương trình z  m z  2m   m tham số phức; giá trị m để phương trình có hai nghiệm z1 ; z thỏa mãn z12  z22  10 A m 2 2i; m C m 3i; m 3i 2i B m D m 3; m 3i; m 3i Câu 33 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình z (8 3i ) z 13 11i Khi đó, giá trị A z1 z2 A 39 B 29 C 49 D 19 126 4C Phương trình phức Câu 34 Gọi z1 , z nghiệm phương trình z  z   Tính giá trị biểu thức: A  z1  z2  z1 z2 2 A 10 B 20 C -10 D Câu 35 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình: z2  z   Tìm số phức liên hợp    số phức w   2i z1  z2 ? A w  10  4i B w  10  4i C w  10  4i D w  10  4i Câu 36 Gọi z1, z2 hai nghiệm phức phương trình x3 - 3x2 + 4x – 12 = Tính P  | z1 |  | z2 | A P = B P = 16 C P = D P = - Câu 37 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình z z Khi đó, giá trị biểu thức A z1 z2 A B C D Câu 38 Phương trình A z1 z2 z z 14 có hai nghiệm z1 ; z2 Giá trị biểu thức A 14 B 13 C 14 D 13 Câu 39 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình z z 10 , với z1 có phần ảo dương Phần thực phần ảo số phức w z1 z2 A 5; 15 B 5; 15 C 5; D 5; 15 15 Câu 40 Phương trình z    m  2i  z    m  1 i  có hai nghiệm z1 ; z2 thỏa mãn z12 z2 3z1.z2 A 20 7i m B C -2 D Câu 41 Kí hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị biểu thức A  z1   z2  bằng: A 25 Câu 42 S | z1 | B Gọi | z2 | z1, z2, z3 C 5 ba nghiệm phương D z3 trình Khi | z | A S = B S = C S = D S = Câu 43 Gọi z1 , z2 , z3 , z4 nghiệm phương trình: z  z   Giá trị T  z1  z2  z3  z4 là: A B 2  C 2  D Câu 44 Kí hiệu z1 , z2 , z3 z4 bốn nghiệm phức phương trình z  z  63  Tính tổng T = | z1 | + | z2 | + | z3 | + | z4 | A T  B T  C T   D T   127 4C Phương trình phức z1 , z , z , z bốn nghiệm phương trình z  4z  77  Tính tổng S  z1  z  z  z Câu 45 Kí hiệu A S   11 B S   11 C S  D S  11 Câu 46 Phương trình z4 – z2 – = có nghiệm phức phân biệt Khi tổng môđun nghiệm phức phương trình là: A B  2 C D  Câu 47 Kí hiệu z1 , z2 , z3 , z4 bốn nghiệm phức phương trình z  z  12  Khi tổng T  z1  z2  z3  z4 : A B C 4+2 D 2+ Câu 48 Gọi z1 ; z2 hai nghiệm phương trình z z , với z1 có phần ảo < Xác định phần thực phần ảo số phức w z1 z2 4i A Phần thực C Phần thực 16 55 , phần ảo 4 16 55 , phần ảo 4 16 55 , phần ảo 4 16 55 D Phần thực , phần ảo 4 B Phần thực Câu 49 Gọi z1; z hai nghiệm phức phương trình: z A z1 2z 10 Giá trị biểu thức z A 100 B 10 C 20 D 17 Câu 50 Phương trình z  có nghiệm phức với phần ảo âm A B C D Câu 51 Giải phương trình x  x   tập số phức  D x1   5 5  i ; x2   i 4 4 7 C x1   i i ; x2   4 B x1  A x1  i ; x2   4 i ; x2   4 i i Câu 52 Nghiệm phương trình: z  3z   3  i 23 3  i 23  3  i 23 3  i 23  A z1,2  B z1,2  C z1,2 D z1,2 1A 11A 21A 31A 41C 51B 2C 12A 22C 32A 42D 52B 3D 13A 23C 33A 43B 4D 14A 24A 34C 44D 5A 15A 25B 35B 45A 6A 16A 26C 36C 46B 7A 17B 27A 37A 47C 8A 18B 28A 38A 48A 9A 19A 29A 39A 49C 10D 20C 30B 40A 50C 128 [...]... thị, phương trình x 4 4x 2 A 5 m 1 B 0 m 4 m 1 C 4x 2 0 có 4 nghiệm phân biệt khi 5 m 1 D 3 m 1 y 4 O 1 x Câu 4 Đường cong bên là đồ thị của hàm số: x4  2x 2  2 4 1  2x D y  x 1 B y  A y  x 3  3x  2 C y  2x  1 x 1 x4 Câu 5 Đồ thị hàm số y A 2x 2 1 có dạng: B C y 2 y 2 1 -1 1 1 2 y 2 2 1 x -2 D y 1 x -2 -1 1 2 x -2 -1 1 2 x -2 -1 1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 2 34 1E Đồ thị của hàm số Câu 6 Đồ... B 10 C 15 D 11 Câu 6 Tìm GTLN và GTNN của hàm số f  x   x3  3x 2  5 trên đoạn  1; 1 A Max f  x   5  x  0; Min f  x   1  x  1  1; 1  1; 1 B Max f  x   3; Min f  x   1  1; 1  1; 1  1; 1  1; 1  1; 1  1; 1 C Max f  x   1; Min f  x   1 D Max f  x   2; Min f  x   0 Câu 7 Kết luận giá trị nhỏ nhất của hàm số y   x3  3x  1 trên khoảng (- ;1) là A min... 10 C 19 B 20C 29C 30D 39D 32 1E Đồ thị của hàm số ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Câu 1 Đồ thị hàm số y  x 1 có dạng: 1 x A B C D y y 2 y 3 3 2 2 2 1 1 1 x -2 -1 1 2 y 3 1 x 3 -3 -1 -2 -1 1 2 3 x -3 -2 -1 1 2 x 3 -3 -2 -1 1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 2 3 Câu 2 Đồ thị nào sau đây là đồ thị của hàm số y = x3 + x – 2: B A 4 2 2 1 2 1 2 4 C D 4 4 2 2 1 1 2 2 Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 33 1E Đồ thị của hàm số x4... thẳng nào dưới đây? xm A y  3x  1 B y  3x  1 C y  3x  1 D y  3x  1 Câu 38 Tìm tất cả các điểm M trên đồ thị (C) của hàm số y x x 2 sao cho khoảng cách từ M 1 đến tiệm cận đứng của (C) bằng khoảng cách từ M đến trục Ox A M ( B M ( C M ( D M ( 3 2 3 2 3 2 3 2 13 1 ; 13 1 ; 13 1 ; 13 1 ; 13 2 13 2 13 2 13 2 ), M ( ), M ( 3 2 3 2 13 1 ; 13 1 ; 13 2 13 2 ) ) ) ) 31 1D Đường tiệm cận Câu 39 Cho hàm... 0 hoặc 1  m  2 B 1  m  2 D m  2 Câu 93 Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho hàm số y     0;   4 A m  1 C 1  m  10 tan x  10 đồng biến trên khoảng tan x  m B m  2 D m  0 hoặc 1  m  10 Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 1C 11 D 21D 31B 41A 51D 61A 71C 81B 91B 2D 12 A 22A 32D 42D 52D 62C 72B 82A 92A 3C 13 D 23A 33A 43D 53B 63C 73A 83C 93D 4A 14 A 24A 34C 44A 54C 64A 74B 84D 5C 15 B 25C... max y  2, min y  2  1; 1  1; 1  1; 1  1; 1 D max y  2, min y  1  1; 1  1; 1 21 1C GTLN, GTNN của hàm số Câu 10 Cho hàm số y   x3  3x  5 Chọn phương án đúng trong các phương án sau A max y  5 B min y  3 C max y  3 D min y  7 0;2 0;2  1; 1  1; 1 Câu 11 Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số y  x 4  2 x 2  3 trên  0;2 là: A M  11 , m  2 B M  3, m  2... 1; 1 B Min f  x   2 , không tồn tại Max f  x   2;3  2;3  1; 1  1; 1 C Max f  x   2; không tồn tại Min f  x  D Max f  x   2; Min f  x   1  1; 1  1; 1 Câu 15 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y  x  1  A max y  3  1; 5 B max y  4  1; 5 x2 Câu 16 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y A max y 2;5 1 B max y 2;5 11 4 Câu 17 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y  A min y  1 1; 4... cực đại tại x 33 4 19 1B Cực trị của hàm số Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 1A 11 C 21A 31D 41D 51D 61C 2D 12 C 22C 32C 42C 52D 62D 3A 13 A 23C 33A 43A 53C 4A 14 C 24C 34A 44D 54B 5A 15 C 25B 35A 45D 55A 6A 16 A 26A 36D 46A 56C 7D 17 C 27B 37A 47D 57A 8D 18 A 28A 38C 48B 58C 9D 19 B 29A 39A 49D 59B 10 B 20B 30A 40C 50D 60D 20 1C GTLN, GTNN của hàm số GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ HÀM BẬC BA, BẬC BỐN Câu 1 Giá trị lớn nhất... đúng? x 1 A Đồ thị của hàm số đã cho không có tiệm cận đứng B Đồ thị của hàm số đã cho có một tiệm cận ngang C Đồ thị của hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là x  1 và x  1 D Đồ thị của hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là y  1 và y  1 Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 1B 11 A 21B 31D 2A 12 B 22B 32B 3A 13 B 23B 33C 4B 14 B 24B 34C 5B 15 B 25C 35D 6A 16 B 26B 36D 7D 17 D 27B 37B 8D 18 C 28B 38A 9C 10 C 19 B 20C...   Câu 79 Hàm số y  x ln x luôn đồng biến trên khoảng 1  1  A  ;   B  ;   C  e;    10  e  D 1;   ex  1 Câu 80 Với giá trị nào của m thì hàm số y  x đồng biến trên  2; 1 ? e m 1 A  m  1 B m  1 e 1 1 1 C m  2 hoaëc  m  1 D m  2 e e e Câu 81 Giá trị b để hàm số y  sin x  bx nghịch biến là: A   ;1 B 1;   C 1;   D   ;1 Câu 82 Tìm tất cả các giá trị ...  0, y  2 B max y  2, y   1; 1  1; 1 C max y  2, y  2  1; 1  1; 1  1; 1  1; 1 D max y  2, y  1  1; 1  1; 1 21 1C GTLN, GTNN hàm số Câu 10 Cho hàm số y   x3  3x  ...  C  m  10 tan x  10 đồng biến khoảng tan x  m B m  D m   m  10 Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 1C 11 D 21D 31B 41A 51D 61A 71C 81B 91B 2D 12 A 22A 32D 42D 52D 62C 72B 82A 92A 3C 13 D 23A 33A... 1; 1  1; 1  1; 1  1; 1  1; 1  1; 1 C Max f  x   1; Min f  x   1 D Max f  x   2; Min f  x   Câu Kết luận giá trị nhỏ hàm số y   x3  3x  khoảng (- ;1) A y  B y  1
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 1 giải tích thầy nguyễn văn lực) , đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 1 giải tích thầy nguyễn văn lực) ,