0

đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 1 giải tích thầy nguyễn văn lực)

129 1,194 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2017, 09:40

...  0, y  2 B max y  2, y   1; 1  1; 1 C max y  2, y  2  1; 1  1; 1  1; 1  1; 1 D max y  2, y  1  1; 1  1; 1 21 1C GTLN, GTNN hàm số Câu 10 Cho hàm số y   x3  3x  ...  C  m  10 tan x  10 đồng biến khoảng tan x  m B m  D m   m  10 Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 1C 11 D 21D 31B 41A 51D 61A 71C 81B 91B 2D 12 A 22A 32D 42D 52D 62C 72B 82A 92A 3C 13 D 23A 33A... 1; 1  1; 1  1; 1  1; 1  1; 1  1; 1 C Max f  x   1; Min f  x   1 D Max f  x   2; Min f  x   Câu Kết luận giá trị nhỏ hàm số y   x3  3x  khoảng (- ;1) A y  B y  1
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 1 giải tích thầy nguyễn văn lực) , đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 1 giải tích thầy nguyễn văn lực) ,