0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp quản lí xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường THPT

25 534 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2017, 21:44

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GVCN Ở TRƢỜNG THPT BA ĐÌNH” PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ 1/ Lý chọn đề tài Mục tiêu giáo dục phổ thông truyền thụ tri thức môn khoa học, hình thành chuẩn mực đạo đức, sở đó để rèn luyện kỹ theo mục tiêu chương trình giáo dục Công tác giáo dục vừa khoa học- khoa học giáo dục, vừa nghệ thuật đòi hỏi nhà sư phạm phải thật linh hoạt, phải tuân theo nguyên lý giáo dục, sở khoa học tâm lý khoa học giáo dục Cùng hướng tới hình thành hoàn thiện nhân cách HS có nhiều phương diện tác động: người thầy, mục tiêu nhiệm vụ nhà trường, môi trường giáo dục, lực lượng nhà trường, nội dung chương trình sách giáo khoa, công tác kiểm tra thi cử với hệ thống phương pháp phương tiện tương ứng Trong yếu tố tác động, yếu tố người thầy đóng vai trò nhân tố định đến chất lượng nhân cách HS Trong nhà trường, nhiệm vụ giảng dạy giáo dục hoạt động Hai nhiệm vụ có đặc điểm với nội dung cách thức tác động riêng chúng có mối liên hệ mật thiết, tác động qua lại, hỗ trợ tách biệt Nếu làm tốt công tác tổ chức lớp học từ khâu xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, công tác tổ chức cán bộ, đến quan tâm hỗ trợ phụ huynh để khuyến khích phong trào học tập, đảm bảo nếp kỷ cương, liên kết khâu, yếu tố lớp tảng, điều kiện để GV làm tốt công tác giảng dạy Thông qua dạy chữ để dạy cách làm người Nói cách khác, công tác tổ chức lớp học tốt tạo điều kiện, môi trường đầy đủ để khai thác tối ưu nhân tố, tạo động lực để HS vươn lên học tập rèn luyện Nhà trường bậc trung học phổ thông có khối lớp 10,11,12 với chương trình học thống nước Mỗi khối chia thành nhiều lớp lớp bố trí không 45 HS HS lớp phân chia theo nhiều tiêu chí, tiêu chí trình độ học tập đặt lên hàng đầu Mỗi lớp có nhiều môn học môn bố trí GV định làm công tác giảng dạy GV làm công tác chủ nhiệm Để nâng cao chất lượng giáo dục, cần thiết phải xây dựng, xếp, chọn lựa đội ngũ phù hợp, phải coi trọng GV giảng dạy GVCN, tạo đồng quản lý Trong nhà trường,chất lượng chuyên môn đặt lên hàng đầu, thể rõ lực GV mục tiêu giảng dạy, công tác quản lý- chủ nhiệm lớp thể số Vì vậy, nhà trường chủ yếu quan tâm đến công tác giảng dạy quan tâm đến công tác giáo dục toàn diện, đến đội ngũ GVCN Công tác chủ nhiệm việc khó, công việc nhiều, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, tâm huyết, phải có tầm nhìn lực chuyên môn, hiểu biết khoa học tâm lý sư phạm khoa học giáo dục Do đó, nhiều GV ngại làm chủ nhiệm giỏi chuyên môn giỏi chủ nhiệm ngược lại Quá trình CNH-HĐH đất nước nay,yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày cao, đòi hỏi nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục Cùng với trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, xã hội tồn đan xen, phức hợp yếu tố trái chiều: tốt xấu, cống hiến hưởng thụ, cao thấp hèn, lợi ích trách nhiệm Các yếu tố tác động thường xuyên nhiều đường vào gia đình, nhà trường Trên thực tế, có không trường hợp HS tiêm nhiễm thói hư tật xấu, hành vi trái giáo dục gây nên phiền muộn cho nhà trường, cho phụ huynh HS Do đó, tăng cường công tác quản lý, giáo dục HS yêu cầu tất yếu, đòi hỏi nhà trường, nhà quản lý giáo dục phải có chiến lược cách thức phù hợp việc xây dựng bồi dưỡng đội ngũ GV làm công tác chủ nhiệm lớp Trong năm qua, trường THPT Ba Đình đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ GV, GVCN lớp nhằm tăng cường biện pháp quản lý giáo dục toàn diện HS Bài học rút trình đổi giáo dục, xây dựng nhà trường trở thành trường chuẩn Quốc gia, đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi xây dựng vững mạnh, đồng đội ngũ, đội ngũ GVCN Xuất phát từ lý đó, chọn đề tài: “Một số biện pháp đạo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN trường THPT Ba Đình” với suy tư góp thêm giải pháp nhằm góp phần chấn chỉnh nếp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức HS giai đoạn 2/ Mục đích ý nghĩa nghiên cứu - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đội ngũ GVCN lớp, nêu lên vị trí vai trò GVCN công tác quản lý giáo dục HS - Đề xuất biện pháp đạo bồi dưỡng đội ngũ GV nhằm tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục - Tìm giải pháp đạo bồi dưỡng để nâng cao lực quản lý, giáo dục HS đội ngũ GVCN 3- Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực đề tài, lựa chọn nhiều phương pháp khác nhau: thống kê, phân tích, so sánh, rút ưu nhược để lựa chọn nội dung biện pháp 4- Giới hạn nghiên cứu Đội ngũ GVCN lớp trường THPT Ba Đình năm học 2011- 2012 5- Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài triển khai theo chương: Chƣơng 1: Cơ sở khoa học việc quản lý xây dựng,bồi dưỡng đội ngũ GVCN nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Chƣơng 2: Thực trạng đội ngũ GVCN trường THPT Ba Đình Chƣơng 3: Một số biện pháp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN trường THPT Ba Đình PHẦN II- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ XÂY DỰNG, BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GVCN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN Ở TRƢỜNG THPT 1.1/ Cơ sở lý luận 1.1.1/ Khái niệm quản lý, xây dựng , bồi dưỡng Theo giáo trình quản lý Học viện quản lý giáo dục - Bộ GD-ĐT thì: - “ Quản lý giáo dục hệ thống tác động có ý thức, hợp qui luật chủ thể quản lý cấp đến tất khâu hệ thống nhằm bảo đảm vận hành bình thường quan hệ thống giáo dục, đảm bảo tiếp tục phát triển mở rộng hệ thống mặt số lượng chất lượng” Xây dựng đội ngũ: “Là hệ thống biện pháp tác động có mục đích chủ thể quản lý giáo dục đến đội ngũ GV theo yêu cầu đặt nhằm định hướng cho việc quy hoạch, bồi dưỡng, xếp, sử dụng đội ngũ GV cách thống nhất, khoa học, hiệu quả” Bồi dưỡng: “là trình cập nhật hóa kiến thức thiếu lạc hậu, bổ túc nghề nghiệp, đào tạo thêm củng cố kỹ nghề nghiệp theo chuyên đề Các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người lao động có hội để củng cố mở mang cách có hệ thống tri thức, kỹ chuyên môn, nghề nghiệp sẵn có để lao động có hiệu hơn” Như vậy, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ hệ thống biện pháp thống có mối quan hệ mật thiết Xây dựng đội ngũ để làm tốt công tác bồi dưỡng, sử dụng ngược lại, bồi dưỡng, sử dụng để xây dựng đội ngũ cách hiệu - Đội ngũ GVCN: Trong nhà trường, đội ngũ GV tập thể sư phạm Tập thể sư phạm trường học tổ chức tập thể lao động sư phạm, đứng đầu hiệu trưởng Tập thể sư phạm liên kết GV, CB, NV thành cộng đồng giáo dục có tổ chức, có mục đích thống nhất, có phương thức hoạt động nhằm thực nhiệm vụ giáo dục nhà trường Đội ngũ GV lực lượng chủ yếu, quan trọng tập thể sư phạm nhà trường làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, nhân tố định chất lượng đào tạo nhà trường Vì cần bồi dưỡng để phát triển đội ngũ GV Mục tiêu vai trò phát triển đội ngũ nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực có nâng cao tính hiệu tổ chức thông qua việc giúp cho người GV hiểu rõ công việc, nắm vững nghề nghiệp thực chức năng, nhiệm vụ cách tự giác hơn, với thái độ tốt hơn, nâng cao khả thích ứng họ với công việc tương lai - Chất lượng giáo dục: “Chất lượng giáo dục mục tiêu cần đạt sở giáo dục Chất lượng giáo dục hiểu chung lợi ích, giá trị mà kết học tập đem lại cho cá nhân xã hội, trước mắt lâu dài” Chất lượng phải đáp ứng yêu cầu mục tiêu cá nhân yêu cầu xã hội đặt cho giáo dục Luật Giáo dục khẳng định “1 Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc” - Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng: Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố: yếu tố người như: đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, phụ huynh, cấp uỷ quyền ; yếu tố nội dung chương trình, sách giáo khoa, vấn đề đánh giá thi cử; yếu tố sở vật chất trang thiết bị; yếu tố môi trường giáo dục Trong đó, yếu tố người, đội ngũ người thầy giữ vị trí chủ đạo định Vì vậy, xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ số lượng, đồng cấu, đồng chất lượng yêu cầu đòi hỏi nhà trường Nhiệm vụ nhà quản lý giáo dục phải xây dựng bồi dưỡng đội ngũ GV giỏi chuyên môn, vững trị tư tưởng, thành thục nghiệp vụ, tâm huyết trách nhiệm với nhà trường nồng cốt; xếp, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ giảng dạy giáo dục- công tác chủ nhiệm điều kiện có tính định 1.1.2/ Vai trò, vị trí,chức nhiệm vụ , quyền hạn GVCN a/ Vai trò, vị trí - GVCN lớp thay mặt Hiệu trưởng quản lý giúp lớp tổ chức học tập, rèn luyện đạt mục tiêu đào tạo, GVCN vừa đóng vai trò quản lý hành Nhà nước, vừa đóng vai trò người thầy giáo, đồng thời đóng vai trò người đại diện cho quyền lợi tập thể lớp Người GVCN lớp học vấn đề nêu vừa phải có lực thủ trưởng, lại vừa có lực thủ lĩnh lớp học Năng lực "thủ trưởng" đòi hỏi phải biết mệnh lệnh để học sinh chấp hành định nhà trường Năng lực "thủ lĩnh" đòi hỏi phải biết "liên nhân cách" đồng nghiệp, liên nhân cách HS mà phụ trách thành tập thể biết học hỏi, tập thể biết "học thày không tày học bạn" Người GVCN trước hết người GVBM nên phải tinh thông khoa học môn phụ trách, song vai trò "lĩnh xướng" nên phải cố gắng có kiến thức rộng để phát huy hiệu chung công tác giảng dạy Với tất chức công việc trên, khẳng định GVCN nhà quản lý, nhà quản lý dấu đỏ nhà trường phổ thông có sứ mệnh thiêng liêng Đó người thắp sáng nhân cách toàn vẹn hệ trẻ b/ Chức năng,nhiệm vụ - Dựa vào tình hình thực tế, vạch kế hoạch giúp lớp tổ chức thực chương trình học tập, rèn luyện tháng, học kỳ năm học - Cùng cán lớp theo dõi, đánh giá kết học tập, rèn luyện lớp chủ nhiệm theo tháng, học kỳ năm học; đồng thời báo cáo kết với BGH, PHHS - Nắm tư tưởng, tinh thần thái độ kết học tập, rèn luyện HS ,phối hợp với gia đình đoàn thể để giúp đỡ, cảm hoá HS rèn luyện để trở thành người tốt cho xã hội - Ghi nhận xét, xác nhận vấn đề thuộc quản lý hoạt động lớp - Kết thúc thời gian chủ nhiệm lớp phải hoàn thành hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp cho nhà trường (hoặc người chủ nhiệm mới) - Có thể nói nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm mang đặc trưng mà GVBM thay Vì GVCN cố vấn tất HS lớp Để làm tốt nhiệm vụ mình, GVCN cần huấn luyện, bồi dưỡng khả tự quản cho HS để em có khả tự quản lý tổ chức hoạt động lớp - Để HS đạt chủ động, tích cực, GVCN phải xây dựng ban cán lớp đầy nhiệt huyết, tự tin đoàn kết Chọn HS nằm ban cán lớp phải có lực học tập, có uy tín với bạn bè có khả điều khiển điều khiển hoạt động tập thể lớp Lúc này, GVCN giữ vai trò quan sát, giúp đỡ, uốn nắn điều chỉnh em, người trực tiếp tổ chức điều khiển thay cho HS GVCNcó kịp thời giúp em điều chỉnh trình hoạt động ban cán đạt kết mong muốn GVCN phải biết khêu gợi tiềm sáng tạo em việc đề xuất hoạt động phù hợp với yêu cầu chủ đề tháng, học kì năm học Điều nghĩa GVCN khoán trắng, đứng hoạt động HS mà tham gia để giúp đỡ em vào lúc em gặp khó khăn hoạt động Có GVCN đủ sức thuyết phục, thực chinh phục HS để giáo dục em làm tốt nhiệm vụ Thực tế cho thấy trường tiên tiến Hiệu trưởng xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thạo việc tận tâm c/ Quyền hạn - Được mời dự họp thành viên hội đồng giải vấn đề HS, lớp phụ trách - Được liên hệ với GV dạy lớp chủ nhiệm để phối hợp giáo dục HS - Được liên hệ với tổ trưởng môn, phận có liên quan, Ban Giám hiệu trường để phản ánh tình hình giảng dạy GV, tình hình học tập, rèn luyện HS bảo vệ quyền lợi đáng HS lớp phụ trách - Được gọi HS cá biệt đến nơi làm việc để giáo dục HS mời CMHS đến trường để phối hợp giáo dục cần thiết 1.1.3/ Yêu cầu xây dựng bồi dưỡng Trong nhà trường phổ thông, giáo viên làm công tác chủ nhiệm, trở thành giáo viên chủ nhiệm tốt Các yêu cầu để đạt giáo viên chủ nhiệm tốt có mối quan hệ tương tác lẫn nhau, tạo điều kiện cho a) Tố chất để làm nên GVCN lớp tốt: - Phải có đầy đủ phẩm chất lực người GV XHCN Việt Nam theo quy định Luật giáo dục Điều lệ trường phổ thông - Có hiểu biết sâu sắc đến HS lớp chủ nhiệm, thương yêu HS nhiệt tình công việc Có đủ thời gian vật chất để đầu tư cho công việc - Biết xây dựng kế hoạch chủ nhiệm biết đạo tập thể thực kế hoạch - GVCN cần có số kỹ cần thiết như: Kỹ sử dụng phương pháp chủ nhiệm; xây dựng kế hoạch chủ nhiệm; cảm hóa HS; truyền đạt, thuyết phục học sinh; xây dựng tập thể học sinh vững mạnh; kiểm tra, đánh giá kết hoạt động; phối hợp với lực lượng khác (CMHS, Đoàn, Hội….) giáo dục HS; Vì GVCN cán quản lý lớp người dạy giỏi người chủ nhiệm giỏi không thiết Có đồng thuận, có lệch pha thực tế bình thường Tố chất quan trọng GVCN tố chất người hành động Đối tượng quản lý trường học, lớp học người phải giáo hoá, có chương trình cài đặt sẵn mà phải lao vào làm Thấy tổng kết áp dụng tiếp, thấy sai phải điều chỉnh kế hoạch kịp thời huỷ bỏ theo quy trình: xây dựng kế hoạch - thực kế hoạch - kiểm tra kế hoạch - tổng kết vạch kế hoạch Rất cần chủ nhiệm lớp phẩm chất nhiệt tình, sâu sát, cần cù, trí nhớ tốt, quan sát tinh, tâm lí giỏi, có khả xây dựng đội ngũ cán HS GVCN phải vừa thầy vừa bạn học trò b) GVCN lớp gương sáng cho HS noi theo: Làm chủ nhiệm nghệ thuật, đòi hỏi người GV phải gương sáng đạo đức, mẫu mực từ lời ăn tiếng nói, tác phong làm việc trình độ chuyên môn; quan hệ với học trò người bạn lớn, vừa gần gũi, vừa đáng tin cậy; kiên trì giáo dục HS theo kiểu mưa dầm thấm lâu; giáo dục đạo đức phải trở thành thói quen Có người quan niệm rằng, sau cha mẹ, thầy cô người gần gũi với HS hết nên hiểu em nắm rõ hoàn cảnh để có định hướng dạy dỗ then chốt thành công giáo dục Trong lớp học, GVCN người để em noi theo Cách hành động, suy nghĩ, cư xử GV ảnh hưởng nhiều quan niệm HS phụ huynh GV 1.2/ Cơ sở pháp lý Để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giảng dạy giáo dục nhà trường ngành giáo dục, Nhà nước ban hành luật giáo dục, Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành điều lệ trường THPT kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo - Luật giáo dục Điều 15 chương I nói rõ "Nhà giáo giữ vai trò định việc đảm bảo chất lượng giáo dục Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có sách bảo đảm điều kiện cần thiết vật chất tinh thần để nhà giáo thực nhiệm vụ mình…" Về nhiệm vụ nhà giáo, luật giáo dục yêu cầu nhà giáo phải có nhiều tiêu chuẩn, có tiêu chuẩn "Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt Đạt trình độ chuẩn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ" ( Điều 70) Điều 72 - Chương IV nêu nhiệm vụ nhà giáo: "Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hiệu qủa giảng dạy giáo dục" - Điều lệ trường THPT: + Điều 31- mục quy định: Giáo viên chủ nhiệm, nhiệm vụ quy định khoản Điều này, có nhiệm vụ sau đây: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy tiến lớp học sinh; b) Thực hoạt động giáo dục theo kế hoạch xây dựng; c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với giáo viên môn, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội có liên quan việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp học sinh lớp chủ nhiệm góp phần huy động nguồn lực cộng đồng phát triển nhà trường; d) Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ cuối năm học; đề nghị khen thưởng kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm hạnh kiểm kỳ nghỉ hè, phải lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm học bạ học sinh; đ) Báo cáo thường kỳ đột xuất tình hình lớp với Hiệu trưởng - Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 Bộ GD ĐT nêu: “Đối với giáo dục trung học: học sinh trang bị học vấn bản, kỹ sống, hiểu biết ban đầu công nghệ nghề phổ thông, học cách liên tục hiệu chương trình ngoại ngữ để đến cuối thập kỷ thứ hai kỷ 21 có trình độ ngoại ngữ ngang với nước khu vực” 1.3/ Cơ sở thực tiễn Từ thực tiễn giáo dục nhà trường phổ thông nói chung trường THPT Ba Đình nói riêng cho thấy: đội ngũ nhà giáo giữ vị trí chủ đao đóng vai trò định đến chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp giữ vị trí then chốt trình thực mục tiêu nhiệm vụ giáo dục nhà trường - Việc chọn lựa giáo viên làm công tác giảng dạy khó, xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm có lực, thạo việc, tâm huyết trách nhiệm nhà trường , với phụ huynh học sinh lại khó Vì vậy, nhiều giáo viên ngại, chí né tránh làm chủ nhiệm - Thực tế cho thấy, nhà trường , chế đảm bảo cho giáo viên chủ nhiệm giải mối quan hệ lợi ích trách nhiệm, quyền nghĩa vụ chưa thật thoả đáng Các nhà trường trọng đến chất lượng chuyên môn, chất lượng học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào trường đại học trọng đến kỹ sống học sinh sau tốt nghiệp đại học công tác - Trên thực tế, nhiệm vụ GVCN nhiều, GVCN hết không hết việc Ngoài công việc quản lý học sinh, GVCN phải chuẩn bị cách thường xuyên hoạt động sinh hoạt 15 phút, bsinh hoạt cuối tuần, chào cờ đầu tuần, tiết hoạt động GDNGLL hướng nghiệp Trong đó, thời lượng trừ cho GVCN có tiết/ tuần Ở nhà trường, Hiệu trưởng người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Nhà nước quản lý giáo dục học sinh, Hiệu trưởng làm tất việc mà trước hết phải thông qua đội ngũ cán giáo viên, nhân viên, đội ngũ GVCN lớp Chất lượng công tác quản lý đến đâu tuỳ thuộc lớn vào chất lượng đội ngũ GVCN lớp Vì vậy, xây dựng đội ngũ GVCN lớp đủ số lượng, đồng cấu ( Giữa tổ chuyên môn, lứa tuổi, giới tính )và đồng chất lượng yêu cầu công tác quản lý Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG, BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN Ở TRƢỜNG THPT BA ĐÌNH 2.1) Đôi nét giáo dục Nga Sơn Nga Sơn huyện nông ven biển phía đông bắc tỉnh Thanh Hoá với 27 xã thị trấn, 15 nghìn dân, 1/3 theo đạo Thiên chúa Đây vùng chiêm trũng, cách biệt với bên Trong năm qua, kinh tế- xã hội địa phương có bước chuyển mình, song huyện nghèo Những khó khăn kinh tế- xã hội địa phương tác động không nhỏ đến phát triển giáo dục Nhưng tâm cấp uỷ, quyền nhân dân toàn huyện, sở phát huy nội lực ngành giáo dục, chất lượng giáo dục thực bứt phá lên Tuy vậy, so với yêu cầu tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục Nga Sơn đặt yêu cầu cấp thiết, công tác quản lý, giáo dục đạo đức học sinh Công tác quản lý giáo dục học sinh trách nhiệm gia đình, nhà trường xã hội , nhà trường giữ vị trí trung tâm Thực Nghị 02 Huyện uỷ Nga Sơn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngành giáo dục có nhiều đổi việc sử dụng đội ngũ cán quản lý giáo viên, nhấn mạnh đến vai trò giáo viên chủ nhiệm công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh 2.2) Thực trạng công tác giáo dục trƣờng THPT Ba Đình Trường THPT Ba Đình thành lập năm 1963, đến trải qua gần 50 năm xây dựng trưởng thành Nhà trường xây dựng đội ngũ giáo viên vừa “ hồng” vừa “chuyên” Chính điều tạo dựng thương hiệu cho nhà trường đơn vị Anh hùng lao động trường chuẩn Quốc gia Được quan tâm ủng hộ cấp, ngành, nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên, nhà trường liên tục đạt thành tích xuất sắc Nhà trường nhiều năm xếp top 10 trường THPT dẫn đầu ngành giáo dục Thanh Hoá kết thi học sinh giỏi, Bộ GD-ĐT vinh danh top 200 trường THPT chất lượng hàng đầu nước Hàng năm, nhà trường có 70% học sinh xếp loại giỏi học lực từ 98% trở lên xếp loại tốt hạnh kiểm Mục tiêu 10 năm tới xây dựng nhà trường thành trường trọng điểm chất lượng cao theo đề án Huyện uỷ Khó khăn lớn không đồng chất lượng đội ngũ giáo viên chất lượng học sinh Thực tế đặt ra, muốn nâng cao chất lượng văn hoá cần thiết phải tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục nếp kỷ cương, tác phong, hình thành ý thức động học tập đắn cho học sinh Điều đồng nghĩa với việc phải chọn lựa đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tốt, đáp ứng yêu cầu phụ huynh mục tiêu giáo dục nhà trường 2.3) Đánh giá đội ngũ GVCN trƣờng THPT Ba Đình 2.3.1 Đánh giá chung Đội ngũ sư phạm trường THPT Ba Đình có 80 cán giáo viên nhân viên với tuổi đời bình quân 40.Trong có 40% đạt giáo viên giỏi CSTĐ cấp tỉnh, hầu hết giáo viên giỏi CSTĐ sở 100% giáo viên đạt trình độ đào tạo chuẩn, có 12% đạt trình độ chuẩn, 15% đạt trình độ lý luận trị từ trung cấp trở lên Qua đánh giá thi đua hàng năm, nhà trường có 50% giáo viên chủ nhiệm công nhận giáo viên chủ nhiệm tiên tiến giáo viên chủ nhiệm giỏi So với mặt chung toàn tỉnh bậc THPT, đội ngũ sư phạm nhà trường đánh giá đồng chất lượng, tâm huyết với nghiệp giáo dục hệ trẻ, đoàn kết trí Tuy vậy, năm gần đây, khoảng năm tới, thầy cô giáo có kinh nghiệm, đạt thành tích quản lý, giáo dục có tinh thần trách nhiệm cao đến tuổi nghỉ chế độ, hệ giáo viên trẻ đào tạo song thiếu kinh nghiệm, hạn chế phương pháp làm việc khoa học Trong đó, chất lượng tuyển sinh đầu cấp thấp tác động đa chiều xã hội làm cho phận học sinh sa sút động thái độ học tập Do yêu cầu nguồn nhân lực xã hội áp lực thi cử, hầu hết thời gian đại đa số học sinh tập trung vào học, ôn thi vào trường đại học, cao đẳng Nhận thức vai trò vị trí giáo viên chủ nhiệm chưa khẳng định tầm, chí có nơi, có lúc xem giáo viên chủ nhiệm có được, chẳng Vì vậy, chất lượng quản lý, giáo dục kỹ sống, giáo dục đạo đức, lý tưởng, nếp sống văn hoá quan tâm Các nhà trường thay đổi phương thức quản lý mà trực tiếp đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chất lượng giáo dục toàn diện không đáp ứng yêu cầu đặt Thực trạng chung đội ngũ giáo viên nói chung ngành giáo dục đội ngũ giáo viên trường THPT Ba Đình ngày có xu giảm chất lượng Nguyên nhân chất lượng học sinh dự thi vào ngành sư phạm vừa ít, vừa yếu; chất lượng đào tạo trường Đại học sư phạm, nghiệp vụ, kỹ sư phạm không đáp ứng yêu cầu Thực tế thu nhập giáo viên bất cập so với thu nhập xã hội Trong đó, công việc giáo viên chủ nhiệm nhiều, ngày phức tạp chưa có chế độ đãi ngộ thoả đáng GVBM thực tiết thao giảng công nhận GV giỏi cấp quan tâm nhiều đến công tác thi đua khen thưởng, GV làm chủ nhiệm tất bật, suy tư, bỏ nhiều công sức năm may công nhận GVCN giỏi ý, có thời điểm Chính điều đó, GVCN làm không hết trách nhiệm, chí thờ với công việc này, ngại, né tránh Đội ngũ GVCN trường THPT Ba Đình không tránh khỏi thực trạng 2.3.2 Đánh giá lĩnh vực a Về tư tưởng trị, đạo đức ý thức trách nhiệm : - Hầu hết GVCN có lập trường trị vững vàng, có đạo đức sáng, yêu ngành yêu nghề, ý thức trách nhiệm cao nhiệm vụ giao, gương sáng cho HS noi theo Được Hiệu trưởng giao lớp chủ nhiệm, thân người cố gắng học hỏi, sát tình hình HS để phối hợp lực lượng tìm cách làm hay, biện pháp tốt để xây dựng tập thể lớp vững mạnh - Quan điểm giáo dục toàn diện chưa trọng mức, công tác đánh giá HS có lệch pha GV với khoảng thời gian khác Bản thân GV không đủ thời gian vật chất, kỹ công tác chủ nhiệm chưa thành thục, thiếu tính chủ động công tác quản lý Vì vậy, không nắm bắt diễn biến tư tưởng hành vi HS b Về lòng nhân sư phạm Để trở thành GVCN tốt, lực chuyên môn, GVCN cần phải có niềm tin, chỗ dựa tinh thần em, gần gũi, chia sẻ, động viên, khích lệ HS phấn đấu vươn lên Thành công công tác chủ nhiệm biểu nếp kỷ cương, đoàn kết tập thể lớp mà thể môi trường tập thể tin cậy, hợp tác, tôn trọng lẫn Ở đó, em phát triển toàn diện nhân cách, khuyến khích lực sáng tạo, thể rèn “ tôi” theo hệ giá trị chuẩn mực cộng đồng Ở lứa tuổi HS tập làm người lớn, có biểu không theo yêu cầu đặt ra- lẽ tự nhiên Nhiệm vụ người GVCN phải người bạn đồng hành, luôn lắng nghe, thấu hiểu, chỗ dựa tin cậy với lòng bao dung, độ lượng, vị tha để em bọc bạch tâm tư tình cảm, sắc thái trái chiều Trên sở đó, GVCN định hướng cho em giá trị sống, rèn luyện kỹ kiểm soát hành vi Thực tế, đội ngũ GVCN nhà trường đáp ứng yêu cầu Trong chừng mực định, GVCN chưa quán xuyến, kiểm soát hết hành vi em, chưa có tác động tâm lý, chí có lúc tỏ thờ ơ, vô tình Trước sai lầm em, thầy cô đề nghị hình thức kỷ luật cao đưa em khỏi lớp coi hết trách nhiệm mà không ý đến hoàn cảnh riêng tư, đến đặc điểm tâm lý lứa tuổi c Về lực chủ nhiệm Năng lực chủ nhiệm GV thể 10 lĩnh vực Đây điểm cốt yếu người làm công tác quản lý HS Đó khả nắm vững mục tiêu, kế hoạch, khoa học tâm lý, khoa học giáo dục vận dụng vào đối tượng HS cụ thể Đó là: 1.Kỹ tìm hiểu đối tượng HS 2.Kỹ xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp 3.Kỹ quản lí toàn diện hoạt động HS lớp 4.Kỹ giáo dục toàn diện HS giáo dục HS cá biệt 5.Kỹ phối hợp với lực lượng giáo dục khác 6.Kỹ đánh giá kết giáo dục 7.Kỹ xây dựng dư luận tập thể lành mạnh 8.Kỹ xây dựng, bồi dưỡng lực cho đội ngũ cán lớp 9.Kỹ tổ chức hoạt động giáo dục (tổ chức sinh hoạt lớp, tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo chủ đề, hoạt động hướng nghiệp, hoạt động lao động) 10.Kỹ làm việc với hồ sơ chủ nhiệm Trong năm qua, nhà trường tập trung bồi dưỡng hệ thống kỹ đạt thành công định Chất lượng tập thể lớp đạo đức HS có chuyển biến tích cực.HS không học giỏi mà chăm ngoan, có động ý thức học tập đắn, có kỹ ứng xử mực linh hoạt sống Tuy vậy, việc hình thành thực kỹ GVCN chưa đều, có mặt mang tính ứng phó, chủ yếu thủ tục mà chưa trọng đến chất lượng hiệu công việc d Năng lực làm c ng tác x hội hoá giáo dục Lớp học hình ảnh thu nhỏ nhà trường, GVCN vừa “thủ trưởng”, vừa “thủ lĩnh” lớp học Cùng tác động quản lý, giáo dục HS có nhiều lực lượng GVBM, tổ chức, ban đại diện cha mẹ HS GVCN đóng vai trò trung tâm phối hợp huy động lực lượng tham gia động viên khuyến khích phong trào học tập tham gia quản lý giáo dục HS phụ huynh lớp, Ban đại diện CMHS trường, đơn vị đóng địa bàn,tham gia họp với phụ huynh Đa số giáo viên nắm vững nội dung công tác này, song thực lại thụ động Nhiều người xem việc nhà trường, cấp lãnh đạo Trong buổi sinh hoạt lớp, họp phụ huynh, GV chuẩn bị chưa kỹ nên rơi vào diễn giải, thuyết trình vu vơ, hời hợt, chiếu lệ Về phía quản lý, Ban giám hiệu chưa có kế hoạch, đạo sát sao, chưa triển khai cụ thể đầy đủ h Về học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ, tạo hội phát triển Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, bên cạnh công tác bồi dưỡng nhà trường, CB,GV không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nhiều cách khác nhằm nâng cao lực chuyên môn, lực giảng dạy, lực quản lý nhà trường tư tưởng tình cảm mực Số GV giỏi CSTĐ không ngừng tăng lên, ý thức thái độ trách nhiệm công việc ngày cao Do thiếu thời gian vật chất, áp lực chuyên môn nặng nề, việc tự học, tự bồi dưỡng GV không đồng tổ nhóm chuyên môn Chất lượng công tác, hồ sơ hoạt động nhiều mang tính hình thức 2.4 Một số vấn đề đặt việc quản lý xây dựng, bồi dƣỡng đội ngũ GVCN trƣờng THPT Ba Đình Từ thực tiễn công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN trường THPT Ba Đình đặt ra: - Phải nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí đội ngũ GVCN công tác quản lý giáo dục HS Nhà trường thể thống hữu yếu tố Lớp học mắt xích quan trọng GVCN “thủ trưởng” mắt xích Chất lượng giáo dục trọng đến việc thi đỗ tốt nghiệp, đại học mà phải phát triển toàn diện nhân cách Giáo dục không cho phép có phế phẩm sản phẩm đào tạo - Nhiệm vụ công tác quản lý trường THPT Ba Đình phải trọng đến tất khâu, yếu tố trình giáo dục, tảng phải trọng đến đội ngũ GVCN - Yêu cầu trình xây dựng , bồi dưỡng phải thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính kế thừa phát triển Đảm bảo đội ngũ chủ nhiệm vừa phải tinh thông môn khoa học giảng dạy, vừa phải nghệ thuật quản lý, lại vừa phải tâm huyết, trách nhiệm trước HS Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở TRƢỜNG THPT BA ĐÌNH 3.1) Quy hoạch đội ngũ GV - Căn xây dựng kế hoạch : Nhằm phát triển lâu dài, nhiệm vụ phải quy hoạch đội ngũ GV Căn nhiệm vụ tổ nhóm chuyên môn đảm nhiệm nhiệm vụ khác , sở lực, sở trường điều kiện GV để định hướng bố trí nhiệm vụ cho người khoảng thời gian định Mỗi người quy hoạch nhiều chức danh chức danh quy hoạch cho nhiều người, cho phát huy sở trường, lực cá nhân Trên sở quy hoạch chung để làm quy hoạch bố trí GVCN - Yêu cầu: Yêu cầu việc quy hoạch phải đảm bảo công lao động theo Luật Lao động văn quy định Người làm công tác chủ nhiệm phải đảm bảo ổn định năm học - tức hoàn thành khoá chủ nhiệm từ lớp 10 đến lớp 12 Tuỳ theo khối chủ nhiệm, đặc điểm lớp HS để bố trí GV đảm bảo đồng tổ nhóm chuyên môn Việc quy hoạch phải tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch Phải tiến hành từ tổ chuyên môn, khối chủ nhiệm phối hợp để cân đối chung phạm vi toàn trường Cấp uỷ, Ban giám Hiệu, lãnh đạo nhà trường xem xét cụ thể định công khai phương án quy hoạch, làm cho tổ nhóm chuyên môn, tổ chức CB,GV thấy rõ nhiệm vụ phải đảm nhiệm tương lai Trên sở đó, CB,GV định hình biện pháp cần thực để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Việc quy hoạch phải đảm bảo đồng cấu tổ nhóm, lứa tuổi, giới tính Muốn quy hoạch tốt cần phải đánh giá thực trạng đội ngũ, lực sở trường, ý thức thái độ, điều kiện Từng học kỳ năm học, phải có đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ người Quy hoạch để nhằm bồi dưỡng sử dụng, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu người có cách thức để bồi dưỡng sử dụng có hiệu quả, phát huy sở trường khắc phục sở đoản Trong năm qua, nhà trường quy hoạch đội ngũ giáo viên có, có 50/75 đồng chí giáo viên quy hoạch làm chủ nhiệm hầu hết tổ nhóm chuyên môn, có 45 đảng viên, có 30% 50 tuổi 30% 35 tuổi; có 28 nữ 22 nam 3.2) Lựa chọn đội ngũ GVCN vào đầu năm học - Rà soát đội ngũ có năm học, dự kiến lao động cho thành viên: Đầu năm học, sở tình hình thực tế, Ban giám Hiệu, tổ nhóm chuyên môn quy hoạch để lựa chọn đội ngũ GVCN Việc lựa chọn đảm bảo tính khách quan, phù hợp lực sở trường, điều kiện xu phát triển người, tránh việc lắp ghép chủ nhiệm cho đủ số lượng Trên sở đó, Hiệu trưởng Quyết định phân công, giao nhiệm vụ cho GVCN, thành lập khối chủ nhiệm bổ nhiệm khối trưởng, khối phó Đây sở pháp lý công tác quản lý để tổ nhóm, khối, tổ chức chủ động triển khai phối hợp thực nhiệm vụ - Tổ chức hội nghị công tác chủ nhiệm đầu năm : Sau ổn định năm học, tổ chức hội nghị khối chủ nhiệm, rút kinh nghiệm công tác năm trước, triển khai nhiệm vụ năm học mới, triển khai SKKN xếp loại cấp tỉnh công tác chủ nhiệm, triển khai văn quy định Hội nghị bàn bạc, thống kế hoạch, biện pháp quản lý, giáo dục HS, thống tiêu chí đánh giá thi đua, xếp loại HS lớp, xếp loại GVCN, phát động phong trào thi đua ký cam kết thi đua khối lớp Căn kế hoạch chung, GVCN xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cho lớp kế hoạch năm học khối 10, điều chỉnh kế hoạch khối 11,12 hoàn thiện hồ sơ, kiện toàn công tác tổ chức lớp học, kiện toàn Ban đại diện cha mẹ HS lớp, xây dựng nội quy Sau khai giảng năm học, Ban giám hiệu kiểm tra duyệt hồ sơ lớp 3.3) Bồi dƣỡng đội ngũ 3.3.3 Nội dung bồi dưỡng * Bồi dưỡng tư tưởng trị, đạo đức ý thức trách nhiệm GVCN người mẹ hiền thứ HS, để lại dấu ấn sâu sắc nhân cách em Vì vậy, để giáo dục toàn diện em, thầy cô giáo phải toàn diện, phải gương sáng cho HS noi theo Quan điểm giáo dục GVCN phải thống quan điểm giáo dục nhà trường phù hợp quan điểm giáo dục Đảng Dạy chữ gắn với dạy người, dạy nghề, rèn luyện kỹ sống cho HS với thái độ tích cực, ý thức trách nhiệm trước cộng đồng Để làm điều đó, nhà trường thường xuyên quán triệt đường lối, chủ trương, sách, Nghị Đảng cấp; Chỉ thị 03 Bộ Chính trị thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, vận động “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” đến đội ngũ GV thông qua sinh hoạt quan, quan sinh hoạt tổ nhóm, khối chủ nhiệm, tổ chức đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề Định kỳ hàng tháng học kỳ, khối chủ nhiệm họp để đánh giá kết quản lý chất lượng lớp Thông qua để điều chỉnh tăng cường ý thức trách nhiệm GVCNcủa lớp - Bồi dưỡng nghiệp vụ: Nắm tình hình đặc điểm HS: Để làm tốt công tác chủ nhiệm, GVCN phải tìm hiểu, nắm vững đặ điểm tình hình lớp: số HS nam, nữ, dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh gia đình, lực học tập hạnh kiểm, tâm lý đối tượng Thường xuyên theo dõi diễn biến tâm lý, tư tưởng tình cảm, kết phấn đấu học tập rèn luyện em Tất thông tin HS cập nhật hàng ngày, tổng hợp hàng tuần tháng, định kỳ báo cáo vấn đề đột xuất cho Ban giám hiệu Lập kế hoạch: Kế hoạch chủ nhiệm chương trình hành động tương lai lớp chủ nhiệm, nhằm xác định cách xác lớp học muốn đến đâu cần phải làm gì, làm để đạt điều Kế hoạch chủ nhiệm xây dựng cho năm học (gọi kế hoạch chiến lược) xây dựng cho năm học (gọi kế hoạch năm học) Trong kế hoạch năm học có kế hoạch công tác cho tháng, tuần gọi chung Kế hoạch tháng, Kế hoạch tuần Trong trình điều hành hoạt động lớp học, GVCN phải hướng tới đạt mục tiêu định nên có kế hoạch mục tiêu kế hoạch chuyên môn lớp chủ nhiệm Trong trình lập kế hoạch, câu hỏi sau trả lời:Lớp đâu?Lớp tới đâu?Lớp làm gì? làm nào? phương tiện để tới đó?Làm để biết lớp hướng tới đích? Kế hoạch công tác tháng cần xác định:Nguồn thông tin lập kế hoạch tháng bao gồm: Các công việc kế hoạch năm; Các công việc tháng trước tồn lại; Các công việc phát sinh trường giao thêm cho lớp, cho Chi đoàn Nội dung kế hoạch tháng: Các công việc quan trọng tháng; Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc, thời gian thực hiện, người thực hiện; Các công việc chưa xác định lịch cụ thể (nhưng phải làm tháng làm tháng sau) Kế hoạch công tác tuần cần xác định: Nguồn thông tin để lập kế hoạch tuần: Các công việc kế hoạch tháng; Các công việc tuần trước chưa thực xong; Các công việc phát sinh Trường giao thêm cho Lớp, cho Chi đoàn Nội dung kế hoạch tuần: Các công việc quan trọng tuần Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc, thời gian thực hiện, người thực hiện, ghi (yêu cầu kết quả); Các công việc chưa xác định lịch (nhưng phải làm tuần làm tuần sau) Thiết lập ban cán lớp: Ban cán lớp xương sống lớp Ban cán lớp gồm lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó, cán môn, BCH chi đoàn, chi hội Nhiệm vụ GVCN nghiên cứu kỹ HS lớp định hướng cho lớp bầu dân chủ, công khai cán học kỳ năm học GVCN phải thường xuyên bồi dưỡng lực cán cho đội ngũ quản lý lớp để chuyển từ vai trò quản lý sang tự quản lý, xây dựng phong trào tự quản tốt Ở cấp độ chung, nhà trường tổ chức gặp gỡ, tập huấn kỹ cho Lớp trưởng Bí thư chi đoàn lớp + Bầu Ban đại diện CMHS: Cũng Ban cán lớp, Ban đại diện CMHS người đại diện quyền lợi trách nhiệm phụ huynh lớp, trực tiếp làm việc với lớp phối hợp với nhà trường Ban đại diện CMHS trường để giải vấn đề thường ngày Ban đại diện CMHS động, sáng tạo trách nhiệm trợ giúp nhiều cho GVCN Vì vậy, GVCN phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ để có đủ thông tin nhằm tư vấn cho hội nghị phụ huynh chọn lựa phụ huynh có điều kiện, đủ lực, tâm huyết, am hiểu giáo dục tham gia Ban đại diện, đồng thời phải tạo chế phối hợp đồng bộ, ăn ý GVCN với Ban đại diện Ban đại diện với toàn thể phụ huynh lớp Xây dựng nội quy: Nội quy quy định tập thể lớp định theo mục đích định nhằm quy định quyền lợi trách nhiệm thành viên Nội quy lớp theo nội quy nhà trường đặc điểm, yêu cầu ,mục tiêu lớp cần đạt năm học khoá học Nội quy xây dựng cách dân chủ, công khai, đa số thành viên tập thể trí phụ huynh lớp tán thành Nhà trường hướng dẫn GVCN cách thức, nội dung xây dựng Nội quy lớp học thay đổi, điều chỉnh theo học kỳ, năm học cho phù hợp yêu cầu chung Kiểm tra, theo dõi, đánh giá, điều chỉnh: GVCN có Ban cán lớp, Ban đại diện CMHS xong mà phải thường xuyên bám sát lớp, theo dõi để xác lập thông tin lớp.Khâu yếu giáo dục thể kết hồ sơ, từ gây nên tình trạng thiếu thông tin xác đáng HS Vì vậy, qua theo dõi, cập nhật liên tục thông tin diễn biến lớp, HS để có biện pháp kịp thời điều chỉnh thiếu sót, hạn chế phát huy kết đạt được, đánh giá HS, tạo công bằng, bình đẳng giáo dục - Bồi dưỡng phương pháp: 3.1 Phương pháp nghiên cứu đối tượng: Điều tra nắm vững đặc điểm đối tượng giáo dục, nắm vững tình hình kinh tế, văn hóa, giáo dục địa phương để phân loại có tác động thích hợp Phân loại HS tiến hành theo mặt: học lực, hạnh kiểm, sức khỏe, hứng thú, sở trường, khiếu…Qua định hướng giúp đỡ HS phát triển theo lực nguyện vọng 3.2 Phương pháp vận động quần chúng: Xây dựng tập thể vững mạnh thực chất vận động, giáo dục đưa HS vào hoạt động có nề nếp, kỷ luật chặt chẽ, với hoạt động phong phú… Vận động gia đình đoàn thể xã hội tham gia, thống mục tiêu, nội dung phương pháp giáo dục 3.3 Phương pháp tổ chức sinh hoạt tập thể: - Đa dạng hoá nội dung hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp: Mỗi lứa tuổi HS có yêu cầu riêng, hứng thú riêng hoạt động Vì vậy, thay đổi nội dung hình thức tổ chức sinh hoạt lớp cho phù hợp với lứa tuổi HS khác đòi hỏi tất yếu nhà trường Sức hấp dẫn HS, lôi em tham gia tích cực vào hoạt động phụ thuộc nhiều vào thay đổi nội dung hình thức tổ chức Do đó, nội dung tiết sinh hoạt tập thể hàng tuần phải cụ thể, bổ ích, phải gắn với nhu cầu hứng thú HS chúng phải phù hợp với kinh nghiệm trình độ hiểu biết họ, huy động đến mức cao trí tuệ tình cảm tập thể HS… - Thu hút tối đa tham gia HS hướng dẫn, giúp đỡ, cố vấn GV nhằm tăng cường vai trò tự quản HS: Sự tham gia HS vào hoạt động, công việc lớp, trường vừa nhu cầu, vừa quyền HS Việc tham gia tất HS vào sinh hoạt lớp tạo môi trường chung để HS trải nghiệm xúc cảm tích cực, tăng cường giao lưu em, tạo môi trường lớp học mang bầu không khí tin tưởng, thân mật, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ lắng nghe ý kiến Từ tình cảm gắn bó, chia sẻ em hình thành củng cố - Tăng cường nội dung sinh hoạt có liên quan đến công việc chung lớp, phù hợp với nhu cầu sở thích HS: Mỗi lớp, tập thể có công việc chung cần giải quyết, ví dụ xây dựng qui định riêng lớp, xác định tiêu thi đua, xử lí tình nảy sinh tập thể lớp…., cần HS tự thảo luận, trao đổi định Mục đích nhằm nâng cao bầu không khí đoàn kết, tinh thần trách nhiệm … HS lớp Một tập thể lớp đoàn kết với thành viên có tinh thần trách nhiệm cao môi trường giáo dục tốt cho HS Ngoài việc thường xuyên thu hút em vào trình bàn bạc chung tạo em lòng tin vững chúng có vị trí định lớp chúng cố gắng nỗ lực hợp tác với thành viên để hoàn thành công việc giao - Khen chê HS: Thực tế buổi sinh hoạt lớp, thầy cô thường chê học trò nhiều khen ngợi ( 60 - 70% “chê” HS, đáng phải ngược lại) Thầy cô biết khen - chê mực khiến học trò hứng thú học tập.Về nguyên tắc, khen phải nhiều chê để tạo tâm lý tích cực thích khen Khi khen chê HS cần lưu ý: Khen ngợi phải cụ thể, gọi tên phẩm chất; Khên ngợi phải chân thật, gây cảm xúc tích cực nơi người khen; Đối với hành vi tích cực cần khên vừa xuất với em hay mắc khuyết điểm,những em học yếu, nhút nhát….;Khi phê bình HS cần lưu ý phê bình hành vi cụ thể không khái quát hoá thành phẩm chất nhân cách;Khi phê bình không chì chiết, nhắc nhắc lại khuyết điểm xảy từ lâu b Cách thức bồi dưỡng Nhà trường triển khai cách thức bồi dưỡng đội ngũ GVCN thông qua: - Tự học, tự bồi dưỡng - Triển khai văn quy định ngành nhà trường - Thông qua sinh hoạt đầu tuần - Triển khai viết, ứng dụng SKKN công tác chủ nhiệm - Triển khai công tác thi đua - Hội nghị chuyên đề 3.4) Công tác kiểm tra, đánh giá thi đua - Hàng năm, nhà trường tổ chức kiểm tra định kỳ bất thường hồ sơ GVCN, có đánh giá - Xây dựng quy trình cách thức đánh giá thi đua tập thể lớp, HS Hàng tuần, phận văn phòng thống kê, tập hợp kết HS phần mềm quản lý Cách thức đánh giá cho HS cho lớp hội nghị GVCN thống đầu năm học Máy tính tự động tính điểm HS hàng tuần, tổng hợp thành tháng học kỳ, từ quy mức đánh giá hạnh kiểm Từ kết HS, máy tính tự động cập nhật kết lớp có xếp loại tuần tổng hợp học kỳ năm học Đây số liệu tương đối xác trợ giúp cho GVCN khối chủ nhiệm đánh giá, xếp loại HS lớp - Kết phấn đấu lớp đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ GVCN 3.5) Cơ chế phối hợp GVCN với GVBM tổ chức - Nhà trường giao nhiệm vụ cho GVCN đấu mối với GVBM tổ chức để tổ chức thực nhiệm vụ giảng dạy giáo dục, hoạt động giáo dục NGLL GVCN chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn hoạt động tập thể HS - GVCN thông qua GVBM tổ chức để đánh giá, xếp loại HS tháng, học kỳ năm học 3.6) Hiệu đề tài - Công tác xây dựng bồi dưỡng đội ngũ GVCN lớp áp dụng năm học 2011- 2012 đem lại hiệu thiết thực Nhận thức quan điểm lực nghiệp vụ đội ngũ nâng lên bước Chất lượng công tác quản lý giáo dục HS dần vào chất lượng Nề nếp học đường ngày thể rõ nét - So sánh chất lượng đội ngũ GVCN năm học 2010- 2011 với năm học 2011- 2012 Kết khối chủ nhiệm đề xuất hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường đánh giá, xếp loại: TT Năm học GVCN Giỏi đƣợc xếp loại SL % Yếu Khá TB SL % SL % Ghi SL % 20102011 36 13.9 15 41.7 16 44.4 20112012 36 25.0 19 52.8 22.2 - Hiệu công tác chủ nhiệm năm học 2011 2012 so với năm học 2010- 2011: TT Năm học Số lớp Lớp chƣa Lớp xuất Lớp tiên đạt tiên Ghi sắc tiến tiến 20102011 36 15 16 20112012 36 19 - Chất lượng HS hạnh kiểm học lực: TT Năm học 20102011 20112012 Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm Giỏi Khá TB Yếu 119 1072 391 53 1466 147 23 138 17 1458 113 18 1098 345 Kém Tốt Khá TB Yếu PHẦN III- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1/ Kết luận - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mục tiêu cần đạt giáo dục bậc phổ thông, hình thành kỹ để em bước vào sống tự lập Đó trách nhiệm nhà trường - gia đình - xã hội, môi trường giáo dục nhà trường giữ vị trí chủ đạo việc phối hợp lực lượng tham gia quản lý giáo dục em - Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục HS phụ thuộc nhiều vào yếu tố: yếu tố người ( nhà quản lý, GV, HS, phụ huynh, gia đình, xã hội…); yếu tố sở vật chất, thiết bị dạy học ( phòng học, thư viện, sân chơi, bãi tập ); yếu tố chương trình sách giáo khoa, cách đánh giá thi cử, yếu tố môi trường giáo dục Trong yếu tố người đặc biệt người thầy mang tính định - Cùng với xây dựng đồng yếu tố, nhà trường cần tập trung xây dựng bồi dưỡng đội ngũ GV, GVCN ý thức thái độ đến lực công tác 2/ Bài học kinh nghiệm Để xây dựng bồi dưỡng đội ngũ GVCN cần: - Phải nhận thức đầy đủ vai trò đội ngũ nhà giáo GV làm công tác chủ nhiệm Nhà giáo gương sáng, để lại dấu ấn sâu sắc HS Trí dục đức dục yếu tố quan trọng cấu trúc nhân cách cần hình thành HS GVBM GVCN lực lượng trụ cột tác động cách khoa học để hình thành yếu tố Không thể xem nhẹ yếu tố nào, lực lượng Cơ sở giáo dục làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, quan tâm đến đội ngũ GVCN tảng tạo nên chất lượng - Có chiến lược quy hoạch, chọn lựa, bồi dưỡng, bố trí phù hợp, vừa đảm bảo yêu cầu trước mắt, vừa đảm bảo mục đích lâu dài Việc bồi dưỡng phải tiến hành thường xuyên, kiên trì, bản, dân chủ, khoa học, kế thừa Đó trách nhiệm hệ thống trị nhà trường Hiệu công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ GVCN vừa phải tận tâm, vừa phải thạo việc hiệu cuối trưởng thành hệ HS Nói cách khác, phải xây dựng đội ngũ GVCN có tâm, đủ tầm tín 3/ Kiến nghị 3.1 Đối với nhà trường: Cần quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ GVCN lớp, tăng cường vai trò quyền hạn chế độ trách nhiệm khối trưởng chủ nhiệm Trong đó, việc chuyển giao kinh nghiệm chủ nhiệm cần thiết có tác dụng lớn công tác bồi dưỡng đội ngũ làm công tác chủ nhiệm Tăng cường vai trò hỗ trợ gắn kết mối quan hệ GVCN Ban đại diện CMHS lớp giải pháp phối hợp có hiệu 3.2 Đối với Bộ giáo dục trường Đại học - Bộ giáo dục đạo việc xây dựng chương trình môn tâm lý học, giáo dục học thực nghiệm giáo dục phù hợp điều kiện xã hội để làm tư liệu giảng dạy cho sinh viên trường sư phạm -Các trường Đại học sư phạm trình đào tạo cần tổ chức hoạt động thực nghiệm giáo dục cho sinh viên sở giáo dục để sinh viên làm quen với môi trường Nhất phải hướng dẫn sinh viên phương pháp quản lý giáo dục HS Có thể biên soạn tình sư phạm dàn dựng băng đĩa làm tài liệu để GV trường tham khảo [...]... thức quản lý mà trực tiếp là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thì chất lượng giáo dục toàn diện không đáp ứng được yêu cầu đặt ra Thực trạng chung của đội ngũ giáo viên nói chung của ngành giáo dục cũng như đội ngũ giáo viên của trường THPT Ba Đình ngày càng có xu thế giảm về chất lượng Nguyên nhân cơ bản là do chất lượng học sinh dự thi vào các ngành sư phạm vừa ít, vừa yếu; chất lượng đào tạo của các trường. .. HS 2.Kỹ năng xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp 3.Kỹ năng quản lí toàn diện hoạt động của HS trong một lớp 4.Kỹ năng giáo dục toàn diện HS và giáo dục HS cá biệt 5.Kỹ năng phối hợp với các lực lượng giáo dục khác 6.Kỹ năng đánh giá kết quả giáo dục 7.Kỹ năng xây dựng dư luận tập thể lành mạnh 8.Kỹ năng xây dựng, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ lớp 9.Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục (tổ chức... phát triển Đảm bảo đội ngũ chủ nhiệm vừa phải tinh thông bộ môn khoa học mình giảng dạy, vừa phải nghệ thuật trong quản lý, lại vừa phải tâm huyết, trách nhiệm trước HS Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở TRƢỜNG THPT BA ĐÌNH 3.1) Quy hoạch đội ngũ GV - Căn cứ xây dựng kế hoạch : Nhằm phát triển lâu dài, nhiệm vụ phải quy hoạch đội ngũ GV Căn cứ nhiệm vụ tổ nhóm... luận - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là mục tiêu cần đạt được của giáo dục bậc phổ thông, hình thành những kỹ năng cơ bản để các em bước vào cuộc sống tự lập Đó là trách nhiệm của nhà trường - gia đình - xã hội, trong đó môi trường giáo dục trong nhà trường giữ vị trí chủ đạo trong việc phối hợp các lực lượng cùng tham gia quản lý và giáo dục các em - Nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục HS... phải chọn lựa đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tốt, đáp ứng yêu cầu của phụ huynh và mục tiêu giáo dục của nhà trường 2.3) Đánh giá đội ngũ GVCN ở trƣờng THPT Ba Đình 2.3.1 Đánh giá chung Đội ngũ sư phạm trường THPT Ba Đình hiện nay có 80 cán bộ giáo viên nhân viên với tuổi đời bình quân là 40.Trong đó có 40% đạt giáo viên giỏi và CSTĐ cấp tỉnh, hầu hết là giáo viên giỏi và CSTĐ cơ sở 100% giáo viên đạt trình... Công tác quản lý và giáo dục học sinh là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội , trong đó nhà trường giữ vị trí trung tâm Thực hiện Nghị quyết 02 của Huyện uỷ Nga Sơn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngành giáo dục đã có nhiều đổi mới trong việc sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý và giáo dục đạo đức... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG, BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN Ở TRƢỜNG THPT BA ĐÌNH 2.1) Đôi nét về giáo dục Nga Sơn Nga Sơn là huyện thuần nông ven biển phía đông bắc tỉnh Thanh Hoá với 27 xã thị trấn, hơn 15 nghìn dân, trong đó 1/3 theo đạo Thiên chúa Đây là vùng chiêm trũng, cách biệt với bên ngoài Trong những năm qua, nền kinh tế- xã hội của... chuẩn, 15% đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên Qua đánh giá thi đua hàng năm, nhà trường có 50% giáo viên chủ nhiệm được công nhận giáo viên chủ nhiệm tiên tiến và giáo viên chủ nhiệm giỏi So với mặt bằng chung trong toàn tỉnh bậc THPT, đội ngũ sư phạm nhà trường được đánh giá là khá đồng đều về chất lượng, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, luôn đoàn kết nhất trí Tuy vậy, trong... dựng, bồi dƣỡng đội ngũ GVCN ở trƣờng THPT Ba Đình Từ thực tiễn công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN ở trường THPT Ba Đình đặt ra: - Phải nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của đội ngũ GVCN trong công tác quản lý và giáo dục HS Nhà trường là cơ thể thống nhất hữu cơ của các yếu tố Lớp học là mắt xích quan trọng và GVCN là “thủ trưởng” của mắt xích ấy Chất lượng giáo dục không thể chỉ chú trọng đến... tốt về hạnh kiểm Mục tiêu trong 10 năm tới là xây dựng nhà trường thành trường trọng điểm chất lượng cao theo đề án của Huyện uỷ Khó khăn lớn nhất hiện nay là sự không đồng đều về chất lượng của đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh Thực tế đó đặt ra, muốn nâng cao chất lượng văn hoá cần thiết phải tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục nền nếp kỷ cương, tác phong, hình thành ý thức động cơ ... việc quản lý xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Chƣơng 2: Thực trạng đội ngũ GVCN trường THPT Ba Đình Chƣơng 3: Một số biện pháp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ. .. )và đồng chất lượng yêu cầu công tác quản lý Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG, BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN Ở TRƢỜNG THPT BA... trạng đội ngũ GVCN lớp, nêu lên vị trí vai trò GVCN công tác quản lý giáo dục HS - Đề xuất biện pháp đạo bồi dưỡng đội ngũ GV nhằm tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục - Tìm giải pháp đạo bồi dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp quản lí xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường THPT , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp quản lí xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường THPT ,

Từ khóa liên quan