0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực trong giờ đọc văn qua đoạn trích vĩnh biệt cửu trùng đài của nguyễn huy tưởng

29 483 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2017, 21:21

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH CỰC TRONG GIỜ ĐỌC VĂN QUA ĐOẠN TRÍCH: "VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI" NGUYỄN HUY TƯỞNG" I ĐẶT VẤN ĐỀ Tìm tòi, đổi phƣơng pháp dạy học việc làm thƣờng xuyên cần thiết ngƣời giáo viên, ý nghĩa thiết thực việc nâng cao chất lƣợng giảng dạy cho học sinh lên lớp mà tạo thói quen say mê nghiên cứu khoa học cho thầy cô nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu giáo dục thời đại Hiện chƣơng trình phổ thông, tác phẩm văn học đƣợc trích giảng chiếm số lƣợng lớn Do đó, việc tìm tòi, nghiên cứu để tìm phƣơng pháp tìm hiểu, tiếp cận văn có ý nghĩa vô quan trọng, giúp học sinh có phƣơng pháp học tập, nghiên cứu chủ động, sáng tạo theo quan điểm đổi giáo dục Đảng nhà nƣớc ta Trong khuôn khổ viết này, xin mạnh dạn đề xuất vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu dạy học tác phẩm ngữ văn nhà trƣờng phổ thông qua việc xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lí, khoa học theo tinh thần đổi hoạt động dạy học văn nay, mong đem lại hiệu thiết thực Với vốn kinh nghiệm ỏi thời gian có hạn, khó tránh khỏi khiếm khuyết trình thực Mong đồng chí, đồng nghiệp có nhiều ý kiến đóng góp để sáng kiến kinh nghiệm đƣợc hoàn thiện II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC HỌC TÁC PHẨM NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 1.1 Thực trạng: Qua thực tế giảng dạy nhà trƣờng phổ thông, vấn đề đặt thầy trò việc tiếp cận, tìm hiểu tác phẩm văn học gặp phải nhiều khó khăn - Về phía thầy: Trong năm gần đây, việc đổi phƣơng pháp dạy học văn không ngừng đƣợc cải tiến, nhiên chịu ảnh hƣởng phƣơng pháp dạy truyền thống mang tính chất thuyết giảng Việc nêu câu hỏi dạy đƣợc ý nhƣng câu hỏi giảng văn thƣờng mang tính chất vụn vặt, chƣa có tính hệ thống, chƣa phát huy đƣợc tính sáng tạo chủ thể học sinh việc chiếm lĩnh tác phẩm - Về phía học sinh: nhìn cách khách quan, học sinh có tâm lí chung ngại học môn Văn Tâm lí thụ động, trông chờ vào truyền thụ kiến thức thầy phổ biến, dẫn tới tình trạng học vẹt, thầy đọc trò chép, làm cho tác phẩm văn học trở nên khô cứng, chƣa thực thâm nhập vào học sinh - Về dạy lớp: tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy bị hạn chế (thiếu giáo cụ trực quan, thiếu trang thiết bị đại…) 1.2 Kết quả, hiệu thực trạng trên: Là giáo viên trực tiếp đứng lớp, nhận thấy trách nhiệm phải làm để đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi tiết học Nhận thức rõ vấn đề cụ thể riêng sách giáo khoa nhằm đảm bảo tốt kết giảng dạy, nhận thức đƣợc hệ thống văn ý đồ nâng cao chất lƣợng văn sách giáo khoa Ngữ văn THPT qua việc đọc hiểu văn bản.Từ thực trạng trên, để công việc đạt hiệu tốt hơn, mạnh dạn cải tiến nội dung phƣơng pháp tiếp cận, tìm hiểu tác phẩm văn học đƣợc chọn giảng nhà trƣờng phổ thông, nhằm giúp ngƣời thầy tìm đƣợc phƣơng pháp giảng dạy tích cực, khoa học theo hƣớng đổi Đối với học trò nắm đƣợc phƣơng pháp học tập, hiểu văn kĩ sâu tạo đƣợc niềm hứng thú say mê học tập, khơi dậy tính tích cực chủ động sáng tạo, làm thay đổi phƣơng pháp học cũ “thầy đọc- trò chép” mang tính thụ động CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: Căn vào thực trạng trên, để việc tìm hiểu văn đạt kết hơn, xin nêu số giải pháp sau: Giải pháp 1: Hướng dẫn học sinh đọc - hiểu văn (đọc sáng tạo): Trong trình tìm hiểu văn bản, việc đọc văn cần đƣợc ý mức Lâu nay, trƣớc hƣớng dẫn cho học sinh tìm hiểu văn bản, thầy cô thƣờng gọi một, hai học sinh đọc yêu cầu đọc rõ ràng, lƣu loát đủ Tuy nhiên với quan điểm đổi ta cần thấy đƣợc thân việc đọc có nhiều cấp độ: cấp độ thứ đọc thông thƣờng (đọc thuộc không vấp váp ngữ âm, nghĩa từ, biết ngừng giọng chỗ) Cấp độ thứ hai đọc kĩ, đọc sâu, biết đƣợc cách hành văn, xếp ý, dụng ý dùng từ, ngắt câu Cấp độ thứ ba đọc - hiểu thông điệp mà văn gửi đến cho ngƣời đọc Nhƣng quan trọng đọc văn để cảm, để thƣởng thức, để tự phát triển thân, trình đọc, học sinh phải tìm đƣợc nghĩa mà tác giả thể kín đáo văn bản, tiến thêm bƣớc, tìm thấy điều mà ngƣời đọc trƣớc chƣa thấy, thực đọc sáng tạo Khi tìm hiểu văn phải hiểu từ, hiểu câu, hiểu đoạn, hiểu liên kết, hiểu nghĩa toàn Có hiểu nói đến việc hiểu sáng tạo, muốn hiểu phải tôn trọng tính chỉnh thể toàn vẹn, tính liên kết văn Việc cắt xén, suy diễn hiểu sai nghĩa việc làm phản khoa học Do cần rèn luyện cho học sinh phƣơng pháp đọc theo cấp độ từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp có kết Từ việc nhận thức đầy đủ tầm quan trọng khâu đọc văn bản, trƣớc vào tìm hiểu văn bản, ta cần hƣớng dẫn cho học sinh đọc kĩ văn để có cảm nhận Giải pháp 2: Đổi hoạt động dạy học theo hướng tích cực Theo giải pháp này, phải lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên đóng vai trò ngƣời hƣớng dẫn học sinh chiếm lĩnh đơn vị kiến thức Để dạy lớp thực có hiệu quả, trƣớc hết cần phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo, tích cực học sinh việc chiếm lĩnh kiến thức Học sinh vận dụng hiểu biết, kiến thức đƣợc trang bị cấp dƣới để làm sở cần thiết việc tìm hiểu tác phẩm Có thể sử dụng phƣơng pháp đàm thoại, nêu câu hỏi có tính chất gợi mở, đƣa học sinh vào tình có vấn đề để phát huy tính sáng tạo khả phát học sinh vừa nhằm phát triển lực tƣ duy, vừa tạo hứng thú học tập cho học sinh Trong việc nêu câu hỏi vấn đáp có ba phƣơng pháp (mức độ) vấn đáp là: vấn đáp tái hiện, vấn đáp giải thích minh hoạ vấn đáp tìm tòi, ta sử dụng cách linh hoạt với đối tƣợng học sinh cụ thể để đạt hiệu cao Có thể kết hợp với phƣơng pháp đàm thoại việc phân tích giảng giải (đặc biệt từ ngữ mơ hồ khó hiểu), bình giảng chỗ cần thiết để học sinh hiểu sâu hơn, đồng thời tạo rung động thẩm mĩ cần thiết học tác phẩm Cần xác định ngƣời thầy làm ngƣời thƣởng thức văn chƣơng hộ giảng lại hay cho học sinh chép, mà đóng vai trò định hƣớng cho học sinh thâm nhập vào tác phẩm Giải pháp 3: Sử dụng thiết bị dạy học vào giảng Môn Ngữ Văn môn sử dụng phƣơng tiện dạy học (ngoài vài tranh ảnh, tƣ liệu đơn giản, nghèo nàn) Việc sử dụng thiết bị dạy học phù hợp môn Ngữ Văn cần thiết, giúp cho giảng trở nên sinh động hơn, tạo thêm hứng thú học tập cho học sinh, tạo điều kiện để thầy trò có nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận Hiện nay, với phƣơng tiện dạy học đại nhƣ: máy chiếu đa năng, băng đĩa video với tranh ảnh minh hoạ, ngƣời dạy thực dạy giáo án điện tử, điều kiện tốt để nâng cao hiệu dạy CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Yêu cầu chƣơng trình sách giáo khoa nay, dạy không đảm bảo kiến thức đủ, đúng, xác, có trọng tâm mà phải có mở rộng, nâng cao, nghĩa việc hình thành cung cấp kiến thức phải thực bồi dƣỡng đội ngũ học sinh giỏi học Vì dạy học theo quan điểm tích hợp vô cần thiết.Theo có số hình thức tích hợp đòi hỏi ngƣời đứng lớp phải nắm chắc: -Tích hợp ngang: Văn-Tiếng Việt- Tập làm văn -Tích hợp dọc: Lớp 10 (đã học) với lớp 11 (đang học) lớp 12 (sẽ học) -Tích hợp chéo: môn Văn- Sử-Địa-GDCD…… Nhƣng dù tích hợp ngang hay dọc, chéo… định phải đƣợc cụ thể hoá hệ thống tình sƣ phạm đƣợc giáo viên tính toán kĩ lƣỡng nội dung cách thức thực Hệ thống câu hỏi hƣớng dẫn đọc hiểu văn sách giáo khoa thực đƣợc yêu cầu tích hợp Phát huy sách Ngữ văn lớp 10, sách giáo khoa lớp 11,12 tiếp tục phấn đấu theo hƣớng tích cực, song vai trò giáo viên vô quan trọng, hệ thống câu hỏi, giáo viên giúp học sinh khai thác kiến thức để từ nhận thức đƣợc giá trị văn với tƣ cách tác phẩm văn chƣơng 10 riêng văn bản, tác giả làm cho việc tiếp thu kiến thức vừa sâu vừa rộng toàn diện, có hệ thống 3.1.6 Câu hỏi khái quát, tổng hợp vấn đề văn học: Dạng câu hỏi giúp học sinh khái quát, tổng kết lại đơn vị kiến thức vừa tiếp thu cách tổng quát giá trị nội dung giá trị nghệ thuật văn 3.1.7 Câu hỏi thảo luận: Khi vấn đề văn học đƣa có nhiều cách hiểu, nhiều cách lí giải, nhiều cách trả lời giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh thảo luận sau giúp em thống ý kiến Để có đƣợc hệ thống câu hỏi tối ƣu giáo viên cần bám sách giáo khoa, hệ thống câu hỏi hƣớng dẫn sách giáo khoa, sách giáo viên Tùy theo đối tƣợng học sinh mà vận dụng đƣa câu hỏi phù hợp với trình độ học sinh.Trong chƣơng trình sách giáo khoa việc bám sách giáo khoa, sách giáo viên vô quan trọng Khi câu hỏi đƣa cho học sinh trả lời cần có lời dẫn giáo viên, lời dẫn đƣợc ghi đầy đủ, chi 15 tiết giáo án, câu hỏi phải đƣợc gọt giũa, trau chuốt, không vụn vặt đừng khái quát gây nhàm chán khó hiểu học sinh, câu hỏi cần sáng, rõ thu hút đƣợc tích cực xây dựng học sinh, từ tạo không khí học tập sôi nổi, gây hứng thú học môn cho em 3.2 Vận dụng hệ thống câu hỏi vào văn cụ thể: Văn : Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài ( Trích “Vũ Như Tô” - Nguyễn Huy Tưởng ) I Giới thiệu tác giả- tác phẩm Giáo viên gợi cho học sinh nhớ lại tác phẩm đƣợc học chƣơng trình Nguyễn Huy Tƣởng, từ hƣớng học sinh tìm hiểu tác giả tác phẩm, đoạn trích Tác giả: Hỏi:Căn vào phần tiểu dẫn SGK, em nêu nét tác giả Nguyễn Huy Tƣởng? Hỏi: Qua chuẩn bị nhà, em cho điều vừa quen vừa lạ đọc trích đoạn kich Vũ Nhƣ Tô nhà văn Nguyễn Huy Tƣởng? 16 - Nguyễn Huy Tƣởng (1912-1960) xuất thân gia đình nhà nho đất kinh Bắc xƣa - Ông có thiên hƣớng khai thác đề tài lịch sử để xây dựng tác phẩm có qui mô lớn có đóng góp bật thể loại tiểu thuyết kịch - Ông sớm tham gia cách mạng, hoạt động tổ chức văn hoá văn nghệ Đảng lãnh đạo Hỏi: Nét đặc sắc phong cách viết văn ông? -Văn phong giản dị, sáng, vừa đôn hậu, thâm trầm sâu sắc Tác phẩm: Hỏi: Nêu hoàn cảnh sáng tác tác phẩm “Vũ Nhƣ Tô”? Hỏi: Hãy tóm tắt thật ngắn gọn tác phẩm? -Vũ Nhƣ Tô bi kịch lịch sử hồi viết kiện xảy kinh thành Thăng Long khoảng năm 1516-1517 dƣới triều Lê Tƣơng Dực.Tác phẩm đƣợc hoàn thành 1941 - HS khái quát chung tác phẩm, đọc tóm tắt 17 - GV giới thiệu bảng nhân vật máy chiếu in giấy khổ lớn Hỏi: Nêu vị trí đọan trích? - Đoạn trích thuộc hồi thứ V kịch II Đọc hiểu văn băn Đọc: - GV hƣớng dẫn phân vai cho HS đọc đoạn trích - Hƣớng dẫn HS ý dựa vào dẫn sân khấu để thể giọng đọc cho phù hợp với tình kịch + Giọng Đan Thiềm đầy lo lắng, hốt hoảng, cứng cỏi, đau đớn + Giọng Vũ Nhƣ Tô băn khoăn, chất chứa câu hỏi lớn vừa nhức nhối vừa da diết vừa khắc khoải + Giọng quân lính hỗn hào, giọng lũ cung nữ bợ đỡ, lẳng lơ… Phân tích văn a Các mâu thuẫn 18 GV hƣớng dẫn HS tóm tắt việc chính, phát mâu thẫn bƣớc phát triển xung đột cao trào hồi cuối, từ phân tích xung đột kịch: Hỏi: Anh (chị) tóm tắt nội dung hồi V kịch? Hỏi: Đan Thiềm hốt hoảng thông báo: “loạn đến nơi rồi”và thở dài “Biến đến cùng”, theo em “loạn” “biến” xảy hồi V xuất phát từ đâu? Liệu có cách giải khác “loạn” “biến”? - Xuất phát từ: mâu thuẫn nhân dân bọn hôn quân bạo chúa - Quá trình phát triển mâu thuẫn tính tất yếu hồi V.(phân tích) Hỏi: Theo anh (chị) lại có ánh mắt thái độ khác biệt nhƣ nhìn nhận đánh giá Cửu Trùng Đài? Hỏi: Hãy liệt kê lời thoại thể khác biệt Từ đó, anh (chị) mâu thuẫn thứ hai kịch? - HS lí giải, liệt kê khái quát mâu thuẫn - GV chiếu bảng liệt kê, nhận xét, bổ sung 19 Hỏi: Điều tạo nên khác biệt đến đối lập nhìn nhận đánh giá công trình mà Vũ Nhƣ Tô kì vọng? - Ƣớc mơ, khát khao đẹp, chân chính, đƣợc xuất phát từ tâm tha thiết với dân tộc - Nhƣng Cửu Trùng Đài xây cao, mạng ngƣời rẻ mạt, nhân dân điêu đứng, bọn hôn quân bạo chúa vơ vét =>Sự đối lập mâu thuẫn thứ hai: mâu thuẫn quan niệm nghệ thuật cao siêu, tuý muôn đời lợi ích trực tiếp, thiết thực nhân dân Hỏi: Kết thúc kịch, dân chúng hiểu Vũ Nhƣ Tô? Cách hiểu liệu có khác so với trƣớc đây? Hỏi: Liệu Vũ Nhƣ Tô pháp trƣờng tự trả lời đƣợc cho câu hỏi “ta tội gì?” hay câu trả lời không thay đổi “Vô lí Ta tội”? - HS trả lời b Phân tích tâm trạng bi kịch Vũ Như Tô Đan Thiềm 20 *Đan Thiềm: Hỏi: Nguyễn Huy Tƣởng viết tựa đề: “cầm bút chẳng qua bệnh với Đan Thiềm” Dựa vào đoạn trích, anh (chị) lí giải điều mà nhà văn gọi “bệnh Đan Thiềm”? - HS trả lời:“bệnh Đan Thiềm” bệnh đam mê, trân trọng, nâng niu tài, đẹp, bệnh kẻ “biệt nhỡn liên tài” - Giáo viên hƣớng dẫn học sinh phân tích tâm trạng Đan Thiềm đoạn trích Hỏi: Hãy phân tích biểu lòng trân trọng, bảo vệ tài, đẹp Đan Thiềm? - Bà ngƣời khuyên Vũ Nhƣ Tô xây Cửu Trùng Đài lại cách thuyết phục ông trốn Cả hai việc có nghĩa nhất: bảo vệ tài, đẹp - Bà đau đớn nhận thất bại giấc mộng lớn Cửu Trùng Đài.Trong hồi có đến 20 lần nàng thúc giục Vũ Nhƣ Tô trốn đi, lánh đi, chạy đi.Tâm trạng lo lắng, hốt hoảng, van xin tha tội cho ông 21 * Vũ Như Tô: - Giáo viên dẫn dắt: Đoạn trích đỉnh cao bi kịch Vũ Nhƣ Tô Mọi mâu thuẫn âm ỉ trào thành sóng thác hành động kết thúc đầy bi thảm - Giáo viên đặt vấn đề: Trong lớp kịch thứ 5, Đan Thiềm giục Vũ Nhƣ Tô trốn Nàng cảnh báo “ông đừng mơ mộng nữa”, phải tâm trạng đầy bi kịch nghệ sĩ tài hoa Vũ Nhƣ Tô? - Giáo viên gợi mở để học sinh tìm hiểu: Hỏi: Cái tài Vũ Nhƣ Tô lớp kịch đƣợc thể nhƣ nào? Hỏi: Qua tóm tắt, anh (chị) thấy giấc mộng ảo vọng Vũ nhƣ Tô bắt đầu sao? Hỏi: Trong thời khắc đầy biến động dội, thật phũ phàng dội xuống, họ Vũ có mơ? Hỏi: Đâu khoảnh khắc Vũ Nhƣ Tô nhận giấc mộng lớn tan tành? Tâm trạng ông khoảnh khắc ấy? Hỏi: Nỗi đau vỡ mộng bi kịch Vũ Nhƣ Tô thức tỉnh điều gì? 22 - HS trả lời khía cạnh câu hỏi - Giáo viên nhận xét, tổng hợp III Tổng kết: - Giáo viên hƣớng dẫn học sinh phân tích, đánh giá thành công nghệ thuật đoạn trích Hỏi: Anh (chị) đánh giá đặc sắc nghệ thuật đoạn trích? - HS trả lời Hỏi: Anh (chị) nêu ý nghĩa bi kịch Vũ Nhƣ Tô? - HS trả lời đọc phần ghi nhớ SGK Trên hệ thống câu hỏi vận dụng trình giảng dạy văn học Tuy nhiên việc vận dụng ngƣời giáo viên dạy cần linh hoạt, sáng tạo giúp em tiếp cận văn bản, tích cực tìm đến đƣợc kiến thức học cách chủ động, lĩnh hội kiến thức cách sâu hơn, rộng lực tƣ sáng tạo 3.3 Sử dụng có hiệu phương tiện dạy học 23 Để giúp học sinh học tốt môn Ngữ văn cần ý: 100% học sinh phải có SGK Phải đọc trả lời câu hỏi phần hƣớng dẫn học ( phải đọc văn lần trƣớc đến lớp) Ngoài việc trả lời câu hỏi hƣớng dẫn chuẩn bị SGK, giáo viên nêu trƣớc câu hỏi nêu vấn đề phần tổng kết tác phẩm để học sinh suy nghĩ trả lời Đánh dấu câu hỏi chƣa hiểu, chƣa rõ để lên lớp thắc mắc, trao đổi cuối buổi học Từ việc thấy đƣợc vai trò hỗ trợ hiệu thiết bị dạy học, dạy văn cần sử dụng thiết bị dạy học phù hợp, cho đạt hiệu cao - Trƣớc hết phần tiểu dẫn giới thiệu tác giả, tác phẩm sử dụng tranh ảnh, băng hình giới thiệu chân dung, quê quán… tác giả Trong trƣờng hợp cần thiết, sƣu tầm văn (phóng to qua máy chiếu đa để học sinh quan sát) 24 - Ở phần đọc - hiểu văn nên khai thác tối đa tính máy chiếu đa năng, sử dụng hiệu giáo án điện tử (đƣa nội dung dạy vào slide trình chiếu slide chứa câu hỏi đơn vị kiến thức đƣợc trình bày cách sống động, hấp dẫn) Mục đích việc làm tạo điều kiện cho giáo viên học sinh có nhiều thời gian việc tìm hiểu văn (tổ chức trao đổi thảo luận), tạo hứng thú học tập, phát huy tính tích cực chủ động, tránh lối dạy đọc chép, gây thụ động cho học sinh III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT: Kết nghiên cứu: Sau thời gian vận dụng phƣơng pháp dạy học hệ thống câu hỏi tối ƣu nhận thấy: 25 - Giờ dạy văn gây ý, hút em tập trung học tập, động não, suy nghĩ Số học sinh tham gia phát biểu ý kiến tăng lên Nội dung câu trả lời tập trung vào kiến thức trọng tâm không lan man, dài dòng - Giờ học sôi nổi, học sinh nắm đƣợc nội dung tác phẩm lớp So với phƣơng pháp cũ, học sinh giảm đƣợc tình trạng hiểu văn cách hời hợt, cảm thấy khó hiểu dẫn đến tâm lí ngại học, niềm hứng thú, say mê Với cách học tạo cho học sinh thói quen học tập nghiêm túc, khoa học Để kiểm nghiệm kết cách học trên, có tiến hành khảo sát đối tƣợng học sinh, thu thập đƣợc số liệu nhƣ sau: Năm học 2011 - 2012 dạy hai lớp công lập 11C3 11C7 với cách dạy cũ, có tiến hành kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh qua đề tự luận: Cảm nhận em vẻ đẹp thơ Đây thôn Vĩ Dạ Và kết cho thấy: 40% đạt yêu cầu, 60% chƣa đạt yêu cầu 26 Năm học 2012- 2013 với đối tƣợng học sinh công lập, hai lớp 11A5 11A9, sau áp dụng số giải pháp tích cực trên, qua số đề kiểm tra tƣơng tự, kết cho thấy 80% đạt yêu cầu, có 20% chƣa đạt yêu cầu Có thể nói kết khả quan, việc áp dụng phƣơng pháp dạy học theo hƣớng đổi cho thấy số lƣợng học sinh nắm đƣợc kiến thức nhiều hơn, chứng tỏ chất lƣợng dạy học đƣợc nâng lên bƣớc Đề xuất: Căn vào thực tế giảng dạy nhà trƣờng phổ thông nay, thấy cần phải đề xuất số vấn đề sau: 2.1 Tăng cƣờng thêm sở vật chất, đảm bảo trang thiết bị cho việc dạy học, cụ thể là: tăng cƣờng thêm tranh ảnh, băng hình, thiết bị máy móc nhƣ máy chiếu đa năng, băng hình video, tranh ảnh…các công nghệ dạy học tiên tiến 27 2.2 Cần tổ chức tốt hoạt động ngoại khoá, hoạt động để học sinh có điều kiện mở rộng tầm hiểu biết, đa dạng hoá hình thức học tập, ví dụ nhƣ tổ chức cho học sinh tham quan, giao lƣu học hỏi… Trên số đề xuất nhỏ, mong ý kiến góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lƣợng dạy học tác phẩm văn chƣơng nhà trƣờng phổ thông Tôi xin chân thành cảm ơn XÁC NHẬN TRƢỞNG ĐƠN VỊ CỦA THỦ Thanh Hoá, ngày 20 tháng 05 năm 2013 Tôi xin can đoan SKKN viết, không chép nội dung 28 ngƣời khác PHẠM THANH SƠN 29 [...]... là dạng câu hỏi làm nổi bật kiến thức trọng tâm của văn bản Vì vậy giáo viên cần lƣu ý có nhiều 13 câu hỏi dạng này trong quá trình khai thác kiến thức Dạng câu hỏi này đòi hỏi phải tƣ duy, tổng hợp, liên tƣởng, liên hệ nên thƣờng dành cho đối tƣợng học sinh khá, giỏi của lớp 3.1.4 Câu hỏi tích hợp: Dạng câu hỏi tích hợp sử dụng đan xen trong quá trình khai thác kiến thức, kể cả trong các câu hỏi phát... dụng hệ thống câu hỏi vào một văn bản cụ thể: Văn bản : Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài ( Trích “Vũ Như Tô” - Nguyễn Huy Tưởng ) I Giới thiệu tác giả- tác phẩm Giáo viên gợi cho học sinh nhớ lại tác phẩm đã đƣợc học trong chƣơng trình của Nguyễn Huy Tƣởng, từ đó hƣớng học sinh tìm hiểu về tác giả và tác phẩm, đoạn trích 1 Tác giả: Hỏi: Căn cứ vào phần tiểu dẫn SGK, em hãy nêu những nét chính về tác giả Nguyễn Huy. .. thức biểu cảm của văn bản Dạng câu hỏi phát hiện là dạng câu hỏi dễ nên dành cho đối tƣợng học sinh trung bình và yếu 12 3.1.2 Câu hỏi tạo ấn tượng thẩm mỹ: Cảm xúc về văn bản hay chi tiết, hình ảnh trong văn bản nhằm định hƣớng tạo tâm thế thâm nhập, tìm hiểu văn bản và thƣờng đƣợc dùng sau câu hỏi phát hiện hoặc để dùng mở đầu trong hệ thống câu hỏi phân tích, bình… 3.1.3 Câu hỏi phân tích - bình:... pháp trắc nghiệm để củng cố, kiểm tra kiến thức vừa tiếp thu của học sinh để huy động đƣợc sự tham gia tự giác, chủ động, tích cực của học sinh.Theo tôi nghĩ là sự thiết kế một 11 hệ thống câu hỏi tối ƣu trong một bài dạy, hệ thống câu hỏi đó thể hiện rõ nét các phƣơng pháp để học sinh nắm chắc và cảm thụ đƣợc một tác phẩm văn chƣơng 3.1.1 Câu hỏi phát hiện: Mỗi đơn vị kiến thức đều có những câu hỏi phát.. .Qua những năm thực hiện chƣơng trình thay sách Ngữ văn, tôi xin mạnh dạn trình bày những suy nghĩ của mình về hệ thống câu hỏi mang tính tích cực trong một giờ đọc hiểu văn bản của phân môn văn học lớp 11 3.1 Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tác phẩm văn chương theo hệ thống câu hỏi Để giúp học sinh nắm chắc một tác phẩm văn chƣơng đòi hỏi ngƣời giáo viên phải thể hiện... những đơn vị kiến thức cần thiết, giáo viên đƣa ra những câu hỏi phân tích và bình những đơn vị kiến thức đó - Phân tích hình ảnh (a), từ ngữ (b) - Phân tích giá trị, tác dụng nghệ thuật (c) đối với văn bản hoặc đối với đơn vị kiến thức đang phân tích Qua phân tích a,b,c nâng lên tƣ tƣởng tình cảm của ngƣời viết cũng nhƣ ngƣời đọc văn bản Dạng câu hỏi này nhằm phát huy khả năng tƣ duy của học sinh,... cảm thụ, phân tích, bình… - Câu hỏi tích hợp ngang: Tiếng việt- Tập làm văn - Câu hỏi tích hợp dọc: kết hợp các bài trƣớc đã học nhằm củng cố, ôn luyện và khắc sâu kiến thức 3.1.5 Câu hỏi so sánh: Dạng câu hỏi này so sánh kiến thức đang học với kiến thúc đã học trƣớc đó nhằm giúp cho học sinh ôn lại kiến thức cũ, khắc sâu kiến thức mới Từ hiện tƣợng văn học này mà nhớ đến hiện tƣợng văn học trƣớc đó... Hỏi: Qua chuẩn bị bài ở nhà, em hãy cho biết đâu là điều vừa quen vừa lạ khi đọc trích đoạn kich Vũ Nhƣ Tô của nhà văn Nguyễn Huy Tƣởng? 16 - Nguyễn Huy Tƣởng (1912-1960) xuất thân trong gia đình nhà nho của đất kinh Bắc xƣa - Ông có thiên hƣớng khai thác đề tài lịch sử để xây dựng tác phẩm có qui mô lớn và có đóng góp nổi bật ở thể loại tiểu thuyết và kịch - Ông sớm tham gia cách mạng, hoạt động trong. .. bệnh đam mê, trân trọng, nâng niu cái tài, cái đẹp, bệnh của kẻ biệt nhỡn liên tài” - Giáo viên hƣớng dẫn học sinh phân tích tâm trạng của Đan Thiềm trong đoạn trích Hỏi: Hãy phân tích những biểu hiện của tấm lòng trân trọng, hết mình bảo vệ cái tài, cái đẹp của Đan Thiềm? - Bà là ngƣời đã khuyên Vũ Nhƣ Tô xây Cửu Trùng Đài giờ lại bằng mọi cách thuyết phục ông trốn đi Cả hai việc đều có nghĩa duy nhất:... đặt câu hỏi cho học sinh thảo luận sau đó sẽ giúp các em thống nhất ý kiến đúng Để có đƣợc một hệ thống câu hỏi tối ƣu giáo viên cần bám sách giáo khoa, hệ thống câu hỏi và hƣớng dẫn của sách giáo khoa, sách giáo viên Tùy theo đối tƣợng học sinh mà vận dụng và đƣa ra những câu hỏi phù hợp với trình độ học sinh .Trong chƣơng trình sách giáo khoa mới việc bám sách giáo khoa, sách giáo viên là vô cùng quan ... sôi nổi, gây hứng thú học môn cho em 3.2 Vận dụng hệ thống câu hỏi vào văn cụ thể: Văn : Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài ( Trích “Vũ Như Tô” - Nguyễn Huy Tưởng ) I Giới thiệu tác giả- tác phẩm Giáo viên... đọc văn Dạng câu hỏi nhằm phát huy khả tƣ học sinh, đồng thời dạng câu hỏi làm bật kiến thức trọng tâm văn Vì giáo viên cần lƣu ý có nhiều 13 câu hỏi dạng trình khai thác kiến thức Dạng câu hỏi. .. hiểu văn thƣờng đƣợc dùng sau câu hỏi phát để dùng mở đầu hệ thống câu hỏi phân tích, bình… 3.1.3 Câu hỏi phân tích - bình: Sau học sinh phát đơn vị kiến thức cần thiết, giáo viên đƣa câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực trong giờ đọc văn qua đoạn trích vĩnh biệt cửu trùng đài của nguyễn huy tưởng , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực trong giờ đọc văn qua đoạn trích vĩnh biệt cửu trùng đài của nguyễn huy tưởng ,

Từ khóa liên quan