SKKN sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học quyết thắng

29 607 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2016, 19:45

Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG ***************************** MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG Họ tên: Bùi Thị Hải Thu Phó HT Trường Tiểu học Quyết Thắng – Mạo Khê NĂM HỌC: 2008 – 2009 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: 1.1 Về mặt lý luận: Trường học tổ chức sư phạm - xã hội hình thành để thực mục đích định; tổ chức sở hệ thống giáo dục, nơi tập hợp người thực nhiệm vụ chung dạy học, giáo dục đào tạo nhân cách theo mục tiêu đề Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất định chất lượng giáo dục dạy học nhà trường, lẽ lao động sư phạm lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu toàn diện, bổ sung nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm Tính đa dạng, phức tạp hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ giáo viên Hiện tiến hành đổi giáo dục phổ thông, có giáo dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế giới, hoà vào xu toàn cầu hoá, vấn đề nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ giáo viên trở nên cấp bách Một nhà trường mà giáo viên thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chất lượng giáo dục nâng cao theo kịp xu hướng giáo dục thời đại 1.2 Về mặt thực tiễn: Trong thực tế, nhận thức giáo viên tiểu học công tác bồi dưỡng chuyên môn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ vị trí, vai trò công tác nhà trường; việc tổ chức triển khai công tác thiếu tuân thủ nguyên tắc định; nội dung công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều thực chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp đạo triển khai Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng công tác chưa khoa học, không thường xuyên… Đó nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường tiểu học hạn chế Thực tiễn thời gian qua, trường tiểu học địa bàn Quảng Ninh nói chung trường trường Tiểu học Quyết Thắng nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực việc dạy - học.Nhất việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho nghiệp công nghiệp hoá - đạo hoá đất nước yêu cầu xây dựng Tỉnh Quảng Ninh ngang tầm với nước phát triển khu vực, chất lượng đội ngũ giáo viên trường chưa đáp ứng Là cán quản lý nhà trường, băn khoăn với công tác quản lý Chúng xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mắt xích chủ yếu quan trọng hệ thống công tác quản lý Công tác cải tiến đẩy mạnh có tác dụng định tạo nên chuyển biến cao chất lượng dạy học giáo dục nhà trường Vấn đề đặt làm để giữ vững phát huy thành tích dạy học đạt thời gian qua, tiếp tục trì danh hiệu trường chuẩn Quốc gia Với suy nghĩ đó, chọn đề tài "Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trường Tiểu học Quyết Thắng - Thị trấn Mạo Khê.” Mục đích nghiên cứu: Đề tài có mục đích: - Xác định thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng - Xây dựng tổ chức thực nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng nhằm nâng cao chất lượng dạy học Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng Thời gian - Địa điểm nghiên cứu Năm học 2008 – 2009 năm học tiếp tục triển khai vận động, “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với vận động “nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Quản lý dạy học” Cùng việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy học cho đội ngũ giáo viên nhà trường Ngay từ đầu năm học nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa Bằng hoạt động dạy học cụ thể, thông qua dạy giúp giáo viên thực đổi phương pháp dạy học môn học Trong sáng kiến kinh nghiệm Nhà trường xin đề cập, trao đổi “Biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng - Mạo Khê - Đông Triều ” Thời gian từ tháng 9/2008 đến tháng 4/2009 Địa điểm trường Tiểu học Quyết Thắng Mạo Khê Giả thuyết khoa học: Nếu việc cải tiến xây dựng biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng đắn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nhà trường hoạt động dạy học có chuyển biến kết nâng cao Nhiệm vụ nghiên cứu: 5.1 Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng – Đông Triều - Quảng Ninh Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng 5.2 Nghiên cứu thực trạng công tác đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng 5.3 Đề xuất tổ chức thực nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học giáo dục trường Tiểu học Quyết Thắng Phương pháp nghiên cứu: 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc sách, văn để thu nhập tư liệu, thông tin cần thiết cho chương đề tài 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Điều tra (bằng phiếu điều tra) kết hợp với quan sát, đàm thoại, vấn, trò chuyện để nghiên cứu thực trạng biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng - Thực nghiệm sư phạm để thử nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao kết hoạt động dạy học nhà trường Phương pháp sử dụng chương ba - Nghiên cứu sản phẩm hoạt động giáo viên học sinh (giáo án, sổ sách…) để xác định kết công tác dạy - học giáo viên học sinh Phạm vi, giới hạn nghiên cứu: Trong đề tài này, xin giới hạn phạm vi nghiên cứu khuôn khổ số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng nhằm nâng cao chất lượng hiệu dạy học giáo dục Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Trong phần nội dung cần phải nêu được: Thứ nhất: Cơ sở lý luận thực tiễn biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Trường tiểu học Quyết Thắng Thứ 2: Nghiên cứu thực trạng biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Trường tiểu học đề xuất biện pháp đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Quyết Thắng Thứ 3: Thực nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Quyết Thắng kết thực nghiệm Trong phần cần hiểu: Mục đích yêu cầu thực nghiệm Nội dung thực nghiệm Cách tiến hành thực nghiệm Kết thực nghiệm Đó phần tổng quan phần nội dung vấn đề cần nghiên cứu việc đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Quyết Thắng Mạo Khê Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng 2.CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG 2.1 Sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu: Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên vấn đề sớm nhà quản lý lãnh đạo trường học ý quan tâm Họ sử dụng nhiều hình thức khác để bồi dưỡng trình độ lực mặt cho giáo viên, đặc biệt công tác chuyên môn nghiệp vụ dạy học Kết thi dạy giỏi giáo viên kết thi học sinh giỏi học sinh khẳng định việc làm Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng có ý thức ham học hỏi, có trách nhiệm với công tác chuyên môn Ban giám hiệu nhà trường nhận thức rõ vấn đề nên có nhiều biện pháp đạo công tác nhằm nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Song công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường chưa thực khoa học; lãnh đạo nhà trường khuyến khích việc tìm hiểu nghiên cứu để đưa giải pháp hữu hiệu, góp phần đẩy mạnh chất lượng hiệu dạy học nhà trường 2.2 Cơ sở lý luận đề tài: 2.2.1 Căn khoa học: * Yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa Tiểu học: Trong thời đại công nghệ thông tin sinh học phát triển vũ bão, với xu toàn cầu hoá công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, Đảng ta khẳng định "Phát triển giáo dục đào tạo động lực thúc đẩy nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, điều kiện phát huy nguồn Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng lực người - yếu tố để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam): Yêu cầu đổi giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải bồi dưỡng thường xuyên mặt để đáp ứng thực tiễn Theo đường lối đắn Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục đào tạo triển khai đổi chương trình giáo dục bậc học, cấp học, có cấp tiểu học để tiến kịp xu phát triển nước khu vực giới Ở năm học trước, thực thay đổi chương trình sách giáo khoa lớp mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cách đánh giá Xét cấp tiểu học, thấy: Nội dung sách giáo khoa bậc tiểu học tinh giản, tập trung vào kiến thức, kĩ bản, mang tính thiết thực tích hợp nhiều mặt giáo dục, nhiều môn học Phương pháp dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm; nghĩa dạy học phải xuất phát từ người học, người học, nhằm giúp họ có đủ kiến thức đáp ứng đòi hỏi xã hội sở phát huy tối đa tính tích cực sáng tạo người học Vì vậy, đổi phương pháp dạy học lựa chọn kết hợp phương pháp dạy học cổ truyền với phương pháp dạy học đại, phù hợp với đối tượng, nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Hình thức tổ chức phương tiện dạy học cần đổi cho phù hợp với phương pháp nội dung dạy học (dạy theo lớp, theo nhóm cho cá nhân học sinh…) Đổi cách đánh giá kết học tập môn học Toán, Tiếng Việt theo định lượng thang điểm 10, môn học lai đánh giá phiếu nhận xét giáo viên theo mức: Hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A) chưa hoàn thành (B) Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng Trước yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm vững vàng Vì vậy, cải tiến việc đạo sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường công tác thiết thực, cấp bách Điều góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục nhà trường * Nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 Bộ giáo dục Đào tạo: Tiếp tục triển khai vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lồng ghép với vận động “nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” Chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên cán quản lý giáo dục Triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, năm học triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trường học” 2.2.2 Một số vấn đề lý luận đề tài: *Khái niệm đội ngũ giáo viên nhà trường tiểu học: Đội ngũ nhà trường tiểu học bao gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh: đội ngũ giáo viên lực lượng trực tiếp thực công tác chăm sóc giáo dục học sinh, chất lượng đội ngũ giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc nhà trường * Mục tiêu công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường: Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng vững chất lượng để có khả thực nội dung giáo dục toàn diện quy định rõ kế hoạch giảng dạy nhà trường * Cơ cầu đặc điểm đội ngũ giáo viên trường tiểu học: Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng Chủ yếu gồm cán quản lý, giáo viên Ngoài có:nhân viên phục vụ giảng dạy giáo dục như: văn thư, thư viện, phụ tá phòng thí nghiệm, giáo vụ…, lực lượng không tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy giáo dục đóng góp họ thiếu để làm nên chất lượng dạy học giáo dục nhà trường * Vai trò vị trí đội ngũ giáo viên trường tiểu học: Giáo viên lực lượng quan trọng nhà trường, cầu nối học sinh với lực lượng xã hội Giáo viên lực lượng chủ chốt giữ vị trí quan trọng định chất lượng hoạt động giáo dục nhà trường Chất lượng dạy học giáo dục nhà trường phụ thuộc vào trình độ khả đội ngũ giáo viên chủ yếu Do công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cần quan tâm thích đáng, thực thường xuyên, có kế hoạch * Đặc điểm đội ngũ giáo viên trường tiểu học: Giáo viên trường tiểu học đại đa số nữ, thành phần giữ nhiều chức nhiệm vụ nhà trường gia đình xã hội Họ sống giàu tình cảm, dễ cảm thông với nhau, hay trao đổi trò chuyện với nhau; công tác giảng dạy phù hợp với đặc điểm tâm lý nhân cách họ Người giáo viên không người thầy mà người mẹ thứ hai trẻ 1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài: Thực tiễn giáo dục trường tiểu học tỉnh Quảng Ninh khẳng định nhận thức đắn công tác quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chuyên môn, nghiệp vụ phần kế hoạch tổng thể nhà trường Giáo viên phận cấu tổ chức nhà trường 10 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng đầy đủ nội dung hoạt động giáo dục, song vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa đề cập cách mức Hạn chế chưa phân công cụ thể người thực hiện, chưa rõ tiến thời gian, chưa xây dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ, quý, tháng, tuần; kế hoạch tổ chuyên môn chung chung Nguyên nhân thực trạng là: Do số giáo viên chưa thấy hết tầm quan trọng hoạt động giáo dục nhà trường; chưa thực thích thú hăng hái tham gia hoạt động thi đua chuyên môn nghiệp vụ; biện pháp tổ chức chưa phù hợp với người nên chưa kích thích tính tích cực cá nhân; việc xây dựng kế hoạch thường dựa vào kinh nghiệm càun viêt; trình độ, lực giáo viên tổ khối chuyên môn hạn chế; hình thức động viên khen thưởng nhắc nhở phê bình thiếu phong phú, chưa thiết thực - Kết khảo sát việc tổ chức công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường: Việc xã hội tổ chức tiến hành dân chủ, quy chế Nhận xét: Ưu điểm: Có đủ cấu số lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể trình độ học vấn theo cấp cao Hạn chế: Kinh nghiệm, nghiệp vụ tổ chức hình thức, hoạt động để bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên chưa nhiều, số giáo viên chưa nhiệt tình hoạt động Nguyên nhân: thực trạng người chưa ý thức hết tầm quan trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn hoạt động chung trường Ban giám hiệu không bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ 15 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng Có thể công tác bồi dưỡng chuyên môn đạo thường xuyên, song thiếu kế hoạch dài Giáo viên tích cực tham gia hoạt động Ban giám hiệu chưa phân công rõ niệm vụ cho cá nhân công việc cụ thể Công việc chồng chéo, kỷ luật lao động chưa nghiêm Ban giám hiệu xếp phân công công việc chưa khoa học Tinh thần cộng đồng trách nhiệm tổ chuyên môn trường chưa cao Công tác đạo tổ chức hoạt động chuyên môn thiếu biện pháp đạo cụ thể - Kết khảo sát công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường: Do nhận thức chưa rõ ràng vai trò, nhiệm vụ công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường nên chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo giáo viên công tác chuyên môn Việc kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học có tính "dĩ hoà vi quý", thủ tiêu đấu tranh; người né tránh việc nhận xét, phê bình việc làm chưa đúng; việc biểu dương, khen thưởng chuyên môn chưa tạo phấn khích cho người làm tốt công việc Do vậy, hiệu việc kiểm tra, đánh giá, khen thưởng chuyên môn chưa cao Kết luận chương: Sau phân tích thực trạng, thấy ưu điểm, khuyết điểm công tác bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng, có nhiều biện pháp nhằm phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm công tác 16 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng 17 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng 4.CHƯƠNG THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 4.1 Mục đích yêu cầu thực nghiệm 4.1.1 Mục đích: Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên công việc không kết thúc Mục đích công tác nhằm đẩy mạnh phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho tất giáo viên, cán nhân viên nhà trường, giúp giáo viên có đủ lực tham gia vào công đổi giáo dục, nâng cao hiểu biết ch vấn đề giáo dục nói chung, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi xã hội, theo kịp phát triển khoa học kỹ thuật khoa học giáo dục Công tác làm sở cho việc cải tiến giáo dục quốc dân theo hướng vừa đại vừa sát thực tế Việt Nam Đây mục tiêu công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 4.1.2 Một số yêu cầu cần thiết: Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết tốt thì: - Ban giám hiệu phải nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 18 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng - Ban giám hiệu nhà trường cần xác định nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - Tổ chức đạo triển khai thực kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải phần kế hoạch chung, để thể rõ hoạt động giáo dục nhà trường, tổ, khối chuyên môn Mỗi hoạt động bồi dưỡng có mục đích riêng, nội dung phương pháp, phương tiện thực riêng cuối phải Hiệu trưởng đánh giá 4.2 Nội dung thực nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán trường tiểu học là: - Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán giáo viên Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tiếp xúc với phương tiện thông tin báo chí; mặt khác nhà trường cần thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghe báo cáo thời sự, kịp thời phổ biến chủ trương, sách Đảng nhà nước sách địa phương - Bồi dưỡng cho cán giáo viên văn hoá ngoại ngũ, tin học Mọi cán giáo viên vần nắm vững trình độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật làm tốt công tác giảng dạy giáo dục có hiệu Cán giáo viên cần tăng cường sử dụng ngoại ngữ học thêm ngoại ngữ để 19 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng đọc tài liệu nước ngoài, làm phong phú thêm vốn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ văn hoá giới Ban giám hiệu cần tạo điều kiện cho cán giáo viên thời gian kinh phí để khuyến khích họ tích cực trau dồi học tập, nâng cao trình độ ngoai ngữ, tin học… Nhà trường tiếp tục đầu tư xây dựng thư viện trường học có đủ loại sách, tư liệu tham khảo, loại tạp chí, báo chí để giáo viên cán xem nhằm cập nhật thông tin mở rộng hiểu biết Ngoài hiệu trưởng cần thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá với địa phương, tổ chức tham quan di tích lịch sử, nhà bảo tàng, công trình công nông nghiệp, tổ chức buổi thông tin khoa học vấn đề tự nhiên, xã hội… - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên công việc hàng đầu; công việc thiếu suốt trình giảng dạy họ Giáo viên phải có chuyên môn vững vàng sâu rộng Muốn vậy, giáo viên phải bồi dưỡng kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức kỹ để có đủ lực dạy tốt môn học mà phân công Đối với giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn phải bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định Trên sở giáo viên rèn cho khả thể kỹ sư phạm nhuần nhuyễn - Bồi dưỡng lực công tác Năng lực kỹ tổ chức hoạt động giảng dạy - giáo dục, kỹ nhận thức giải tình dạy học - giáo dục Năng lực công tác giáo viên có sở trình rèn luyện, học tập rút kinh nghiệm không ngừng thân đồng nghiệp Mặt khác, hiệu trưởng cần tạo điều kiện cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể hiện, trình hiệu trưởng theo dõi, động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm đóng góp ý kiến cho họ 20 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng - Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học giáo dục độ ngũ giáo viên Viết sáng kiến kinh nghiệm tham gia nghiên cứu khoa học có tác dụng thúc đẩy việc thực nhiệm vụ dạy học tốt hơn, trình độ hiểu biết chuyên môn nâng lên cách Hiệu trưởng cần có hình thức đặc biệt (kết hợp tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động viên cán giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học Có thể hiệu trưởng mời chuyên gia hướng dạy cho giáo viên kiến thức kỹ viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học giáo dục Cần gợi ý đề tài mà giáo viên làm nhằm giải vấn đề mà thực tế nhà trường hạn chế - Bồi dưỡng sức khoẻ cho đội ngũ giáo viên Hiệu trưởng cần thực nghiêm túc chu đáo chế độ, sách lao động, nghỉ hè, nghỉ phép, chế độ khám sức khoẻ, khám bệnh, hưu trí, chế độ nữ công chức… Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ với công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên 4.3 Cách tiến hành thực nghiệm: - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán giáo viên: Chúng ta làm phiếu xin ý kiến giáo viên nhu cầu cá nhân, xác định mức độ quan tâm họ số chủ điểm Sau thu nhập, phân tích, sở lên kế hoạch tổng thể cho năm, xác định nội dung hoạt động ưu tiên, xác định kết đạt sau thực hoạt động bồi dưỡng, xác định danh sách thành viên cho nội dung hoạt động bồi dưỡng - Biện pháp tổ chức đạo việc thực bồi dưỡng cho cán giáo viên Chúng ta tiến hành theo hình thức như: + Bồi dưỡng chỗ: Kinh nghiệm thực cho thấy việc bồi dưỡng chỗ thành công gửi cán học đơn vị, hình thức khích lệ cho người tham gia Cần triệt để khai thác nguồn lực 21 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng có sẵn Công tác bồi dưỡng chỗ cần tiến hành thường xuyên, liên tục có hiệu + Phát động thi giáo viên dạy giỏi cấp sở vào tháng hàng năm + Tổ chức khảo sát môn học cấp sở tất khối lớp nhằm khích lệ lòng tự trọng nghề nghiệp giáo viên + Cử cán bộ, giáo viên tham gia hoạt động bồi dưỡng Phòng giáo dục tổ chức + Giao nhiệm vụ tự bồi dưỡng cho giáo viên Có thể tiến hành biện pháp hình thức cụ thể như: - Xây dựng nhà trường thành số tổ chức học tập - Xây dựng đội ngũ cốt cán chuyên môn - Xây dựng sở vật chất, tạo điều kiện làm việc học tập tốt cho cán giáo viên: tủ sách, xếp thời khoá biểu hợp lý, caỉ tiến lịch họp, chuyên đề cấp trường cấp cum * Một số hình thức tiến hành cụ thể: - Tham gia khoá học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn - Tham gia hội giảng chuyên đề cấp trường, cấp cụm, cấp huyện - Tham dự hội nghị chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy - Trao đổi, giao lưu chuyên môn qua mạng - Tổ chức cho cá nhân tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thân * Ban giám hiệu đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình bồi dưỡng Kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên cần đánh giá cập nhật thường xuyên, cho dù thành công hay thất bại Khi đánh giá cần đưa số tiêu chí như: - Yêu cầu thành viên phát biểu ý kiến đánh giá sau tham gia hội thảo - Yêu cầu giáo viên viết báo cáo hội thảo, tập huấn, thực tế 22 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng - Yêu cầu giáo viên thu hoạch kế hoạch hành động, viết sáng kiến kinh nghiệm từ điều tiếp thu qua khoá tập huấn, hội thảo… - Ban giám hiệu dự dạy với phương châm đánh giá thúc đẩy phát triển nhằm tìm giải pháp để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy giáo dục giáo viên 4.4 Kết thực nghiệm * Học sinh dự thi học sinh giỏi cấp Huyện: 21em dự thi đạt giải cao *Kết tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp sở Năm học 2007 - 2008 - Số giáo viên có kết tiết thi dạy đạt loại Giỏi: 17/17đồng chí, chiếm tỷ lệ 100 % - Số giáo viên có kết tiết dạy đạt loại khá: Trong số giáo viên dự thi cấp Tỉnh : đồng chí Năm học 2008 - 2009 - Số giáo viên có kết tiết thi dạy đạt loại Giỏi: 14 /14đồng chí, chiếm tỉ lệ 100% - Sồ giáo viên có kết tiết thi dạy đạt loại Khá: Trong số giáo viên dự thi cấp Tỉnh: đồng chí Kết luận chương ba: - Biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng tiến hành thực 23 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng nghiệm khoa học năm học 2008 - 2009 cách nghiêm túc cho kết khả quan - Kết thực nghiệm khẳng định tính đắn, khoa học thực thi mang lại chuyển biến rõ rệt công tác bồi dưỡng đội ngũ kết học tập nhà trường KẾT LUẬN CHUNG - Kết nghiên cứu sở lý luận thực tiễn đề tài đắn Qua nhận thức người công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nâng cao - Kết điều tra trường Tiểu học Quyết Thắng khách quan, xác định rõ thực trang công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nói chung biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường nói riêng - Kết thực thực nghiệm sư phạm khẳng định tính đắn khoa học biện pháp đạo mà xây dựng đề tài 24 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo Nhiệm vụ năm học, Nhà xuất Giáo dục Luật Giáo dục Điều lệ trường Tiểu học Điều lệ Công đoàn Tham khảo SKKN ITENET 25 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng 26 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Thời gian - Địa điểm Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi, giới hạn nghiên cứu NỘI DUNG Chương Tổng quan Chương Cơ sở lý luận thực tiễn biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Trường tiểu học Quyết Thắng 2.1 Sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu 2.2 Cơ sở lý luận đề tài nghiên cứu 2.3 Cơ sở thực tiễn đề tài nghiên cứu Chương 3: Nghiên cứu thực trạng biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Trường tiểu học đề xuất biện pháp đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Quyết Thắng 3.1 Đặc điểm tình hình Trường Tiểu học Quyết Thắng 3.2 Nghiên cứu thực trạng Chương 4: Thực nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Quyết Thắng kết thực nghiệm 4.1 Mục đích yêu cầu thực nghiệm 4.2 Nội dung thực nghiệm 4.3 Cách tiến hành thực nghiệm 4.4 Kết thực nghiệm KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 27 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng V NHẬN XÉT HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG Quyết Thắng, ngày 25/05/2009 Hiệu trưởng Nguyễn Thành Thật NHẬN XÉT HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GD - ĐT Quyết Thắng: Ngày 30/04/2009 Người thực Bùi Thị Hải Thu 28 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng 29 [...]... của công tác bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng, tôi đã có nhiều biện pháp mới nhằm phát huy các ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của công tác này 16 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng 17 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng 4.CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG... ngũ giáo viên trong trường Tiểu học là cơ sở khoa học cần thiết để định hướng, chỉ đạo cho quá trình nghiên cứu đề tài 11 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng 3 CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG 3.1 Đặc điểm.. .Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng Do vậy công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho độ ngũ giáo viên là rất cần thiết Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trường tiểu học Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Quyết Thắng. .. Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu 2.3 Cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu Chương 3: Nghiên cứu thực trạng biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường tiểu học và đề xuất biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Quyết Thắng 3.1 Đặc điểm và tình hình của Trường Tiểu học Quyết Thắng 3.2 Nghiên cứu thực trạng Chương 4: Thực nghiệm. .. nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài là đúng đắn Qua đó nhận thức của mọi người về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên được nâng cao - Kết quả điều tra cơ bản ở trường Tiểu học Quyết Thắng là khách quan, đã xác định rõ thực trang công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nói chung và biện pháp chỉ đạo về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của nhà trường nói... chuyên môn trong trường chưa cao Công tác chỉ đạo tổ chức hoạt động chuyên môn thiếu biện pháp chỉ đạo cụ thể - Kết quả khảo sát công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của trường: Do nhận thức chưa rõ ràng về vai trò, nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường nên chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của giáo viên đối với công tác chuyên. .. thực trạng về biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cho thấy: - Một số giáo viên: nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thực sự phấn khích tham gia hoạt động chuyên môn, chưa thấy rõ vai trò của bồi dưỡng chuyên môn đối với công tác của mình - Ban giám hiệu: chưa được bồi dưỡng kiến thức và kỹ... bản cần thiết: Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả tốt thì: - Ban giám hiệu phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 18 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng - Ban giám hiệu nhà trường cần xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực... cho đội ngũ giáo viên: Nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ trong các trường tiểu học là: - Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán bộ và giáo viên Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên được tiếp xúc với các phương tiện thông tin báo chí; mặt khác nhà trường. .. và cách tiến hành: 12 Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng Nội dung khảo sát: - Khảo sát nhận thức của Ban giám hiệu, giáo viên về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên của nhà trường (vai trò, nguyên tắc, khái niệm) - Khảo sát biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên như: xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát, điều chỉnh, đánh giá kết quả ... TRẠNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG... cho đội ngũ giáo viên Trường tiểu học đề xuất biện pháp đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Quyết Thắng Thứ 3: Thực nghiệm biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn. .. khổ số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng nhằm nâng cao chất lượng hiệu dạy học giáo dục Sáng kiến kinh nghiệm – Trường TH Quyết Thắng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan