0

Quan điểm về đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội trong Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng ta đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào trong công cuộc đổi mới hiện nay?

14 1,123 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2016, 13:58

Quan điểm đặc trưng, chất chủ nghĩa xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh Bước biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh công đổi nay? Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người dành hết đời thân để mang độc lập tự cho dân tộc Việt Nam Sau năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người tìm thấy đường, giải pháp cho dân tộc là: đường đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Từ tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa xã hội có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống nhân tư tưởng cộng đồng làng xã Việt Nam, hình thành từ lâu đời lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc Hồ Chí Minh biết đến tư tưởng chủ nghĩa xã hội sơ khai phương Đông, qua "thuyết đại đồng " Nho giáo, chế độ công điền phương đông sở kinh tế tạo nên cố kết cộng đồng bền chặt người Việt Nam Khi nước khảo sát cách mạng giới, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy học thuyết Mác lý tưởng xh nhân đạo, đường thực ước mơ giải phóng dân tộc bị áp khỏi ách nô lệ Đến năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô, lần biết đến "chính sách kinh tế mới" Lênin, nhìn thấy thành tự nhân dân xô-viết co đường xây dựng xã hội I- Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội: 1-Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Hồ Chí Minh tiếp cận tư tưởng chủ nghĩa xã hội từ quan điểm hình thái kinh tế- xã hội Mác Luận điểm Mác-ăngghen xã hội với đặc trưng chất xóa bỏ chế độ người bóc lột người dựa tư hữu tư liệu sản xuất, xóa bỏ tình trạng bị áp trị, nô dịch tinh thần Lênin phát triển luận điểm chủ nghĩa xã hội điều kiện chủ nghĩa tư chuyển sang giai đoạn độc quyền, tức giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 làm cho lý luận trở thành thực: chủ nghĩa xã hội với tư cách xã hội mới, bước phát triển cao tốt đẹp so với chủ nghĩa tư Hồ Chí Minh khẳng định vai trò định sức sản xuất phát triển xã hội chuyển biến từ xã hội sang xã hội Bác khẳng định, lịch sử loài người có hình thức quan hệ sản xuất chính, nhấn mạnh "không phải quốc gia dân tộc trải qua bước phát triển vậy" Bác sớm đến với tư tưởng độ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không trải qua giai đoạn tư chủ nghĩa Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ quan điểm vật lịch sử khoa học, từ giác ngộ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân - giai cấp trung tâm thời đại Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tham gia phong trào công nhân, trở thành người cộng sản Người tìm hiểu viết nhiều giai cấp công nhân (ấn, nhật, trung, thổ nhĩ kỳ ) Tuy hoạt động nước người theo dõi phong trào công nhân Việt Nam Năm 1922, lần đầu công nhân chợ lớn bãi công, Nguyễn Ái Quốc coi "dấu hiệu chứng tỏ giai cấp công nhân bắt đầu giác ngộ lực lượng giá trị mình" "chúng ta phải ghi lấy dấu hiệu thời đại" "Giai cấp công nhân quốc tỏ tình đoàn kết với người anh em lời nói mà thôi, mà phải giác ngộ, giáo dục họ ý thức tổ chức phương pháp tổ chức" Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc Từ đặc điểm lịch sử dân tộc: nước ta không trải qua thời kỳ chiếm hữu nô lệ mang đậm dấu ấn phong kiến phương đông, mâu thuận giai cấp không gay gắt, liệt, kéo dài, phương tây, hình thành quốc gia dân tộc từ sớm; ngày từ buổi đầu dựng nước, liên tục phải đấu tranh chống ngoại xâm, hình thành chủ nghĩa yêu nước truyền thống; Là nước nông nghiệp, lấy đất nước làm tảng với chế độ công điền hình thành cộng đồng thêm bền chặt Tất điều giá trị tinh thần tư tưởng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: tinh thần yêu nước, yêu thường đùm bọc họan nạn đấu tranh, cố kết cộng động quốc gia dân tộc Từ truyền thống văn hóa lâu đời, sắc riêng: văn hóa lấy nhân nghĩa làm gốc, trừ độc, trừ tham, trọng đạo lý; văn hóa mang tính dân chủ; có tính chất khoan dung; dân tộc trọng hiền tại; hiếu học Tư triết học phương đông: coi trọng hòa đồng, đạo đức nhân nghĩa quan niệm, chủ nghĩa xã hội thống với văn hóa, đạo đức, "chủ nghĩa xã hội giai đoạn phát triển cao so với chủ nghĩa tư mặt văn hóa giải phóng người" Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ yêu cầu thực tiễn chủ nghĩa xã hội xu hướng phát triển thời đại Cách Mạng Việt Nam đầu kỷ 20 đặt yêu cầu khách quan tìm ý thức hệ đủ sức vạch đường lối phương pháp cách mạng đắn đem lại thắng lợi cho cách mạng Việt Nam Cách mạng Việt Nam đòi hỏi có giai cấp tiên tiến đại diện cho phương thức sản xuất mới, có hệ tư tưởng độc lập, có ý thức tổ chức trở thành giai cấp tự giác đứng lên làm cách mạng Hồ Chí Minh sớm nhìn thấy phong trào yêu nước Việt Nam rơi vào khủng hoảng đường lối, cách mạng chưa đem lại gỉai phóng dân tộc Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội xuất phát từ thực tiễn cách mạng dân tộc Cách mạng tháng 10 Nga giành thắng lợi mở đường thực cho gỉai phóng dân tộc phương đông: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Nguyễn Ái Quốc bắt đầu truyền bá tư tưởng chủ nghĩa xã hội dân Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa xã hội từ tư độc lập sáng tạo tự chủ Đặc điểm định hướng tư tự chủ sáng tạo là: định hướng tư sở thực tiễn; tìm tận gốc vật, tượng; kết hợp lý trí khoa học tình cảm cách mạng Tư Hồ Chí Minh tư rộng mở văn hóa 2-Quan điểm Hồ Chí Minh đặc trưng, chất chủ nghĩa xã hội: Về chất chủ nghĩa xã hội : Mác, Ăngghen dự kiến phác thảo xã hội với đặc trưng Lênin phát triển quan điểm Mác nêu giai đoạn phát triển phương thức sản xuất mới: giai đoạn thấp giai cấp cao Quan niệm Hồ Chí Minh chất chủ nghĩa xã hội thống với nhà kinh điển nêu Bằng thực tiễn đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta, vào thời điểm khác bác nêu chất chủ nghĩa xã hội là: Làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, người có công ăn việc làm, ấm no sống đời hạnh phúc Mục tiêu giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu Hồ Chí Minh bày tỏ quan niệm chủ nghĩa xã hội Việt Nam không viết hay nói chuyện mà tùy lúc, nơi, tùy đối tượng người đọc người nghe người bày tỏ quan điểm Vẫn theo nguyên lí chủ nghĩa Mác-Lênin chr nghĩa xã hội, với cách diễn đạt ngôn ngữ nói viết Hồ Chí Minh vấn đề đầy chất lí luận trịn phong phú, phức tạp biểu đạt ngông ngữ sống nhân dân Việt Nam, mộc mạc, dung dị, dễ hiểu Hồ Chí Minh có quan niệm tổng quát coi chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội chế độ xã hội bao gồm mặt phong phú, hoàn chỉnh, tỏng người phát triển toàn diện, tự Trong xã hội thế, thiết chế, cấu xã hội nhằm tới mục tiêu giải phóng người Hồ Chí Minh diễn đạt quan diểm chủ nghĩa xã hội Việt Nam số mặt nó, trị, kinh tế, văn hóa xã hội…Với cách diễn đạt Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội, không nên tuyệt đối hóa mặt, tách riêng rẽ mặt mà cần đặt tổng thể chung Về mặt trị, Hồ Chí Minh nêu chế độ dân chủ, người phát triển toàn diện với tinh thần làm chủ Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa xã hội nước ta cách nhấn mạnh mục tiêu lợi ích Tổ quốc, nhân dân, “làm cho dân ta giàu nước mạnh”, “làm Tổ quốc ta giàu mạnh, đồng bào ta sung sướng”, “ nhằm nâng cao đời sống vật chất văn hóa nhân dân” làm cho mòi người ăn no mặc ấm, sung sướng, tự do, “nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc, học hành” “ham muốn bậc mà người trả lời nhà báo, tháng 1-1946 Hồ Chí Minh nêu chủ nghĩa xã hội Việt Nam ý thức động lực toàn dân lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng xã hội trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi dân tộc Cho nên, với động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, sức mạnh tổng hợp kết hợp với sức mành thời đại Đặc trưng tổng quát chủ nghĩa xã hội Việt Nam, theo Hồ Chí Minh, theo Hồ Chí Minh, theo lí luận Mác-Lênin, nghĩa mặt trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Còn vê cụ thể thấy Hồ Chí Minh nhấn mạnh chủ yếu điểm sau: + Đó chế độ trị dân làm chủ, nhân dân lao động chủ nhân dân lao động làm chủ, nhà nước dân, dân, dân,dựa mối đoàn kết dân mà nòng cốt lực lượng công nhân, nông dân trí thức Đảng lãnh đạo Chủ nghĩa xã hội nghiệp thân nhân dân, dựa vào sức mạnh toàn nhân dân để đưa lại quyền lợi cho nhân dân + Chủ nghĩa xã hội chế độ xã hội có kinh tế phát triển cao, gắn liền với phát triển khoa học kĩ thuật Đó xã hội có phát triển kinh tế dựa sở suất lao động xã hội cao, sức sản xuất luôn phát triển với tảng phát triển khoa học, ứng dụng có hiệu thành tựu khoa học kĩ thuật có lợi cho nhân loại + Chủ nghĩa xã hội chế độ xã hội không người bóc lột người Đây vấn đề hiểu chế độ hoàn chỉnh, đạt đến độ chin muồi Trong chủ nghĩa xã hội không bóc lột, áp bất công, thực chế độ sở hữu xã hội tư liệu sản xuất nguyên tắc phân phối lao động Đó xã hội xây dựng nguyên tắc công hợp lý + Chủ nghĩa xã hội xã hội phát triển cao vaen hóa, đạo đức Đó xã hội có hệ thống quan hệ xã hội lành mạnh, công bình đẳng áp lực, bất công dối lập lao động chân tay lao động trí óc, thành thị nông thôn, người giải phóng có điều kiện để phát triển toàn diện Các đặc trưng nêu hình thức thể hệ thống giá trị vừa kế thừa di sản khứ, vừa sang tạo trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội thân điển hình cao tiến trình tiến hóa lịch sử nhân loại Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa xã hội tổng hợp quyện chặt cấu trúc nội nó, hệ thống giá trị làm tảng điều chỉnh mối quan hệ xã hội, độc lập, tự do, bình đẳng, công bằng, dân chủ, bảo đảm quyền người bác ái, đoàn kết hữu nghị… có giá trị taọ tiền đề, có giá trị hạt nhân Tất giá trị đạt loài người vươn đến lý tưởng cao chủ nghĩa xã hội, “ liên hợp tự người lao động” mà C Mác Ăngghen dự báo Ở đó, cá tính người phát triển đầy đủ, lực người phát huy cao nhất, giá trị người thưc toàn diện Nhưng theo Hồ Chí Minh, trình phấn đấu khó khăn, gian khổ, lâu dài, nôn nóng 3- Bước biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Muốn có chủ nghĩa xã hội nhiệm vụ quan trọng phát triển sản xuất Sản xuất mặt trận Trong sản xuất cần đạt được: tính chất sở hữu công cộng: lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng làm chung; chủ nghĩa xã hội người bóc lột người, phải lao động, có quyền lao động, thực công bằng, bình đẳng; chủ nghĩa xã hội phải gắn với phát triển khoa học kỹ thuật văn hóa nhân dân; chủ nghĩa xã hội quần chúng nhân dân tự xây dựng nên lãnh đạo Đảng Có thể khái quát chất chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: Chế độ độ nhân dân làm chủ; có kinh tế phát triển cao, dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất; xã hội phát triển cao văn hóa, đạo đức; xã hội công bằng, hợp lý; công trình tập thể nhân dân nhân dân xây dựng lãnh đạo Đảng Để thực tốt đường bước xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Hồ Chí Minh vạch rõ mục tiêu động lực chủ nghĩa xã hội Trước hết, chế độ trị: nhân dân làm chủ, quyền lực thuộc dân, phủ đầy tớ dân; dân có quyền có nghĩa vụ làm chủ "Nhà nước ta nhà nước dân chủ nhân dân dựa tảng liên minh công nông giai cấp công nhân lãnh đạo" Thứ hai, kinh tế: Xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp nông nghiệp đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến; hình thành sở hữu nhà nước, phải lãnh đạo kinh tế quốc dân Chủ nghĩa xã hội thắng chủ nghĩa tư có suất lao động cao hẳn Công nghiệp hóahiện đại hóa quy luật tất yếu thực nhiều cách khác "Làm trái với Liên Xô Mác-xít" Thứ ba, văn hóa: có văn hóa phát triển cao (vừa mang tính chất xã hội chủ nghĩa, vừa mang tính chất dân tộc - tức văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc) Đó văn hóa lấy hạnh phúc đồng bào, dân tộc làm sở để phát triển, văn hóa "phải sửa đổi thói tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ" "Phải làm cho có lý tưởng, tự chủ, độc lập, tự do" Thứ tư, mối quan hệ xã hội: thực công bằng, dân chủ; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp người với người; quan tâm thực sách xã hội Thứ năm, người xã hội chủ nghĩa, phải có phẩm chất sau: Con người có tinh thần lực làm chủ; có đạo đức : cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có kiến thức khoa học kỹ thuật; có tinh thần sáng tạo, nhạy bén với Đó động lực quan trọng để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Phải quan tâm đến phụ nữ (1 nửa xã hội), phải giải phóng phụ nữ, xây dựng bình đẳng nam-nữ Để bước lên chủ nghĩa xã hội nhanh chóng vững động lực chủ nghĩa xã hội vô quan trọng Vì cần phát huy nguồn động lực cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội: vốn, khoa học công nghệ, người (năng lực người); lấy người làm động lực định "Chủ nghĩa xã hội xây dựng với giác ngộ đầy đủ lao động sáng tạo hàng chục triệu người" Phát huy động lực người hai phương diện: cộng đồng cá nhân Phát huy động lực cộng đồng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết- động lực chủ yếu để phát triển đất nước Phát huy sức mạnh cá nhân sở kích thích hành động gắn liền với lợi ích vật chất đáng người lao động; "phải chăm nom đến chỗ ăn, chỗ ở, việc làm nhân dân" "Nếu dân đói, Đảng Chính phủ có lỗi Nếu dân rét, đảng phủ có lỗi" Tác động trị tinh thần sở phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động ý thức làm chủ Sau vấn đề dân chủ thực công xh, đặc biệt phân phối phải theo nguyên tắc: "không sợ thiếu, sợ không công bằng" Tránh bình quân, Bác nêu hiệu khoán thưởng Thưởng phạt công minh "Khoán điều kiện chủ nghĩa xã hội " Sử dụng vai trò điều chỉnh nhân tố tinh thần khác như: văn hóa, đạo đức, pháp luật hoạt động người Bước lên chủ nghĩa xã hội khó tránh khó khăn việc khắc phục nhứng khó khăn Bác quan tâm Cần phải cố gắng ngăn chăn: Căn bệnh thoái hóa, biến chất cán Chống chủ nghĩa cá nhân - Bác coi kẻ thù ác chủ nghĩa xã hội; chống tham ô lãng phí - Bác coi bạn đồng minh thực dân phong kiến; chống bè phái đoàn kết nội bộ; chống chủ quan, bảo thủ, giáo điều; chống lười biếng Theo Bác bệnh phá hoại đọa đức cách mạng, làm suy giảm uy tín ngăn trở nghiệp cách mạng đảng, bác gọi giặc nội xâm II- Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh công đổi nay: Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam bao quát vấn đề cốt lõi, nhất, sở vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác – lênin Đó sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh tài sản vô giá, sở lí luận kim nan cho việc kiên trì, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa Dảng ta, dồng thời gợi mở nhiều vấn đề xác định hình thức, biện pháp bước lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm dân tộc xu vận động thời đại ngày Công đổi Đảng ta khởi xướng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI ( tháng 12-1986) kết tổng kết vấn đề lý luận thực tiễn sinh động phong trào cách mạng nước sau năm 1975 Trong năm đổi toàn diện đất nước, Đảng cộng sản Việt Nam 10 lãnh đạo toàn Đảng toàn dân thực cương lĩnh, đường lối xây dựng đất nước thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội đạt dược thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tạo lực cho đường phát triển nước ta Cùng với tổng kết lý luận – thực tiễn , quan niệm Đảng chủ nghĩa xã hội ngày sát thực, cụ thể hóa Nhưng trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, bên cạnh thời vận hội, nước ta phải đổi mặt với hang loạt thách thức, khó khăn bình diện quốc tế, điều kiện thực tế nước tạo nên Trong bối cảnh đó, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội, cần tập trung giải vấn đề quan trọng Kiên trì mục tiêu độc lập chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh người tìm đường giải phóng đân tộc Việt Nam Dưới lãnh đạo Đảng, nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sau giành dược độc lập dân tộc phải lên chủ nghĩa xã hội, quy luật tiến hóa trình phát triển xã hội loài người Chỉ có chủ nghĩa xã hội đáp ứng khát vọng toàn dân tộc: độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân, cơm no áo ấm cho người Việt Nam Thực tiễn phát triển đất nước cho thấy, độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực chủ nghĩa xã hội sở đảm bảo vững cho độc lập dân tộc Hiện nay, tiến hành đổi toàn diện đât nước muc tieu dân giầu nước manh, xã hội công dân chủ văn minh tiêp tục đường cách mạng độc lập gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh Đổi mới, thế,l trình vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, thay đổi mục tiêu Tuy nhiên, chấp nhận kinh tế’ thị trường, chủ dộng hội nháp kinh tế quốc tế, phải tận dụng mặt tích cưc nó, đồng thời ngăn chặn 11 mặt tiêu cực nó, bảo dẩm nhịp độ phát triển nhanh bền vững tất mặt xã hội, sử dụng thành tựu khoa học kĩ thuật để xây dựng kinh tế phát triển, xã hội công bằng, tinh thần đạo đức Phát huy quyền làm chủ nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất nguồn lực, trước hết nội lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức Công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức đường tất yếu phải đất nước ta Chúng ta phải tranh thủ thành tựu cách mạng khoa học công nghệ, điều kiện giao lưu, hội nhập quốc tế để nhanh chóng biến nước ta thành nước công nghiệp theo hướng đại, sánh vai với cường quốc năm châu theo nguyện ước Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh dẫn: xây dựng chủ nghĩa xã hội sư nghiệp toàn dân, Đảng lãnh đạo, phải đem tài dân, sức dân, dân làm lợi cho dân Theo tinh thần ngày công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức phải dựa vào nguồn lực nước Nguồn lực nhân dân ,của người Việt Nam bao gồm trí tuệ, tài sức lao động, cải thật to lớn Để phát huy tốt sức mạnh dân tộc nhằm xây dựng phát triển đất nước, cần giai vấn đề: Tin dân, dựa vào dan, xác định quyền làm chủ dân; chăm lo đời sống nhân dân để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực tốt chiến lược đại đoàn kết dân tộc Đồng thời, Đảng ta kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải biết tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi, tận dụng tối đa sức mạnh thời đại Ngày nay, sức mạnh thời đại tập trung cách mạng khoa học công nghệ xu hướng toàn câu hóa Chúng ta cần 12 sức tranh thủ tối đa hội xu thết tạo để nâng cao hiệu hợp tác quốc tế Muốn vậy,chúng ta phải có đường lối trị độc lập, tự chủ Tranh thủ hợp tác phải đôi với việc thường xuyên khơi dậy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc chân người Việt Nam nhằm góp phần làm gia tăng tiềm lực quốc gia Chủ động hội nhập kinh tế phải gắn liền với nhiệm vụ trao dồi lĩnh sắc văn hóa dân tộc, cho niên thiếu niên Chỉ có lĩnh cốt cách văn hóa dân tộc sâu sắc mạnh mẽ loại trừ yếu tố độc hại, tiếp thu tinh hoa văn hóa loài người, làm phong phú văn hóa dân tộc Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng , lãng phí , thực cần kiệm liêm chính, chí công vô tư để xây dựng chủ nghĩa xã hội Thực mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, phát huy quyền làm chủ nhân dân cần có vai trò lãnh đạo Đảng Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền , Đảng “ đạo đức, văn minh” Cán Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân Bằng giải pháp thiết thực, cụ thể, hình thành đội ngũ cán liêm khiết tận trung với nước tận hiếu với dân Giáo dục tầng lớp nhân dân ý thức biết cách làm giàu cho đất nước , hăng hái đẩy mạnh tăng gia sản xuất kinh doanh gắn liền với tiết kiệm để xây dựng nước nhà Đất nước Việt Nam ngày phát triển, trở nên động bạn bè giơi đánh giá cao… ngày hôm nhờ có 13 đương đắn mà Hồ Chủ tịch vạch Những thành tựu quan trọng mà nhân dân ta đạt thời gian qua, đặc biệt 20 năm đổi mới, thực tế không phủ nhận Con đường tới cách mạng nước ta có nhiều hội thuận lợi, gặp không thách thức, khó khăn, sau nước ta gia nhập WTO Chúng ta tin tưởng rằng, sánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội, với kiên định mục tiêu, lý tưởng đạo đức xã hội chủ nghĩa lãnh đạo sáng tạo, đắn Đảng, nhân dân ta bước thực thắng lợi nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 14 [...]... nước ta đang có nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít thách thức, khó khăn, nhất là sau khi nước ta gia nhập WTO Chúng ta tin tư ng rằng, dưới sánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, với sự kiên định mục tiêu, lý tư ng và đạo đức xã hội chủ nghĩa cùng sự lãnh đạo sáng tạo, đúng đắn của Đảng, nhân dân ta sẽ từng bước thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo... những thời cơ vận hội, nước ta đang phải đổi mặt với hang loạt thách thức, khó khăn trên cả bình diện quốc tế, cũng như trong đi u kiện thực tế trong nước tạo nên Trong bối cảnh đó, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng nhất Kiên trì mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh là người... độc lập dân tộc là đi u kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc Hiện nay, chúng ta đang tiến hành đổi mới toàn diện đât nước vì muc tieu dân giầu nước manh, xã hội công bằng dân chủ văn minh là tiêp tục con đường cách mạng độc lập gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh Đổi mới, vì thế, l là quá trình vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định.. .đã lãnh đạo toàn Đảng toàn dân thực hiện cương lĩnh, đường lối xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội và đạt dược những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới cho con đường phát triển của nước ta Cùng với tổng kết lý luận – thực tiễn , quan niệm của Đảng về chủ nghĩa xã hội ngày càng sát thực, cụ thể hóa Nhưng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, ... hoa của văn hóa loài người, làm phong phú văn hóa dân tộc Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm sạch bộ máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng , lãng phí , thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư để xây dựng chủ nghĩa xã hội Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân cần có vai trò lãnh đạo của Đảng Xây dựng Đảng Cộng sản Việt. .. đân tộc Việt Nam Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân đã đấu tranh giành độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sau khi giành dược độc lập dân tộc phải đi lên chủ nghĩa xã hội, vì đó là quy luật tiến hóa trong quá trình phát triển xã hội của loài người Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng được khát vọng của toàn dân tộc: độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân, cơm no áo ấm cho mọi người Việt Nam.. . kiệm để xây dựng nước nhà Đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, trở nên năng động và được bạn bè thế giơi đánh giá cao… sở dĩ chúng ta được như ngày hôm nay là nhờ có con 13 đương đúng đắn mà Hồ Chủ tịch đã vạch ra Những thành tựu quan trọng mà nhân dân ta đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong hơn 20 năm đổi mới, là một thực tế không ai có thể phủ nhận được Con đường đi tới của cách... nghệ, của đi u kiện giao lưu, hội nhập quốc tế để nhanh chóng biến nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu theo nguyện ước của Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn: xây dựng chủ nghĩa xã hội là sư nghiệp toàn dân, do Đảng lãnh đạo, phải đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân Theo tinh thần đó ngày nay công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với sự phát... thời, Đảng ta đã kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải biết tranh thủ đi u kiện quốc tế thuận lợi, tận dụng tối đa sức mạnh của thời đại Ngày nay, sức mạnh của thời đại tập trung ở cuộc cách mạng khoa học và công nghệ xu hướng toàn câu hóa Chúng ta cần 12 ra sức tranh thủ tối đa cơ hội do xu thết tạo ra để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế Muốn vậy,chúng ta phải... dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là thay đổi mục tiêu Tuy nhiên, khi chấp nhận kinh tế’ thị trường, chủ dộng hội nháp kinh tế quốc tế, chúng ta phải tận dụng các mặt tích cưc của nó, đồng thời ngăn chặn 11 những mặt tiêu cực của nó, bảo dẩm nhịp độ phát triển nhanh bền vững trên tất cả các mặt xã hội, sử dụng thành tựu khoa học kĩ thuật để xây dựng nền kinh tế phát triển, xã hội công bằng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm về đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội trong Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng ta đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào trong công cuộc đổi mới hiện nay?, Quan điểm về đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội trong Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng ta đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào trong công cuộc đổi mới hiện nay?,

Từ khóa liên quan