0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THPT thông qua dạy học môn lịch sử

22 632 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2016, 18:25

SNG KIN KINH NGHIM TI: "MT S BIN PHP RẩN LUYN K NNG SNG CHO HC SINH THPT THễNG QUA DY HC MễN LCH S" PHN A: PHN M U 1/ Li m u: Mt ni dung ca phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc ú l rốn luyn k nng sng cho hc sinh Thit ngh, õy l mụt ni dung quan trng, gn lin vi cỏc hot ng giỏo dc nh trng.Viờc lm ny c nhiu ngi ng h v kỡ vng Song , thc t thớ im mt nm qua cho thy õy khụng phi vic mun l lm c, v khụng hn cú kt qu m phi cú s kt hp c gia ỡnh v xó hi Cựng vi xu th, th gii ang cú s thay i sõu sc v mi mt, khoa hc k thut, cụng ngh thụng tin phỏt trin nh v bóo, tỏc ng n nhiu lnh vc ca i sng xó hi Mt s cỏc chun mc o c, quy tc ng x, quy tc sng cng b nh hng c bit l th h tr, cỏc em d dng hc theo, bt chc mt thúi h, tt xu du nhp t th bờn ngoi, th gii trờn mng internet Hc sinh sng xó hi phỏt trin cn phi c trang b nhng k nng thớch hp ho nhp vi cng ng, vi xu th ton cu hoỏ i vi hc sinh, c bit l hc sinh bc trung hc ph thụng cn phi c giỏo dc mt s giỏ tr sng, rốn luyn k nng sng.Theo nghiờn cu mi ca ngnh giỏo dc cú khong 35% sinh viờn trng khụng tỡm c vic lm thiu k nng thc hnh xó hi hn 80% sinh viờn trng b cỏc nh tuyn dng ỏnh giỏ l thiu k nng sng Cỏc em cha bao gi c dy cỏch ng u vi nhng khú khn cuc sng Vỡ vy Giỏo dc giỏ tr sng, rốn luyn k nng sng cng tr nờn cp thit i vi th h tr, bi vỡ cỏc em l nhng ch nhõn tng lai ca t nc, la tui hc sinh l la tui ang hỡnh thnh nhõn cỏch, giu c m, ham hiu bit, thớch tỡm tũi, khỏm phỏ song cũn thiu hiu bit sõu sc v xó hi, cũn thiu hiu bit sõu sc v xó hi, cũn thiu kinh nghim sng, d li b lụi kộo, kớch ng K nng sng c bn ca hc sinh bao gm k nng ng x hp lớ cỏc tỡnh cuc sng, thúi quen v k nng lm vic, sinh hot theo nhúm, k nng ng x hoỏ phũng nga bo lc v cỏc t nn xó hi, suy ngh v hnh ng tớch cc, hc tớch cc giỳp hc sinh rốn luyn c nhng k nng ú ũi hi phi tin hnh ng b nhiu hot ng, t vic trang b lớ thuyt v k nng sng cho n thc hnh rốn luyn k nng sng Vic phi hp vi ph huynh l cc k quan trng, khụng nờn ph thuc quỏ nhiu vo giỏo viờn vỡ giỏo dc k nng sng khụng phi ch ngy mt, ngy hai m l mt quỏ trỡnh lõu di liờn tc Mụn lch s cú nhiu thun li vic giỏo dc, rốn luyn k nng sng cho hc sinh bi ni dung ca bi hc lch s cha ng nhiu bi hc quý bỏu giỏo dc lũng yờu quờ hng,t nc, nim t ho dõn tc, ý thc t ch, tinh thn chin ubuc hc sinh phi dng rt nhiu k nng t sỏng to, phõn tớch ỏnh giỏ, dng v rỳt bi hc b ớch cho bn thõn Chớnh vỡ tụi chn ti ny cựng trao i mt kinh nghim nh cựng cỏc ng nghip vi mong c giỏo dc, hng dn v rốn luyn k nng sng cho hc sinh nht l hoc sinh THPT t c nhiu kt qu tt Trong quỏ trỡnh trin khai tụi c s giỳp tn tỡnh ca b phn chuyờn mụn, ca BGH nh trng nờn ti ó mang li mt s kt qu ỏng k nhng nm hc va qua.Tụi xin trõn thnh cm n BGH, th cỏc thy cụ b mụn v hc sinh cỏc lp 12 ó giỳp tụi hon thnh ti ny Rt mong s giỳp , úng gúp ý kin sỏng kin ny thnh cụng hn v i v thc tin ging dy nh trng 2/ Lớ chn ti: Thc hin ch trng ca b GD v T trin khai giỏo dc k nng sng mt s mụn hc v hot ng giỏo dc cỏc cp hc hot ng giỏo dc giỏ tr sng v rốn luyn k nng sng cho hc sinh va mang tớnh chin lc, va mang tớnh cp bỏch l ng c v cng l nhim v ca nh trng, c quan v ca cha m hc sinh thng xuyờn v lõu di VN thc hin vic nõng cao cht lng giỏo dc ton din th h tr , ỏp ng nhu cu hi nhp quc t v nhu cu phỏt trin ca ngi hc GDDT ó tng bc i mi theo hng t ch yu l trang b kin thc sang trang b nng lc cn thit cho cỏc em hc sinh, phỏt huy tớnh tớch cc t giỏc, ch ng, sỏnh to ca ngi c, phự hp vi tng lp hc, tng cng kh nng lm vic theo nhúm dng kin thc vo thc tin, tỏc ng n tỡnh cm em nhiu nim vui hng thỳ hoc cho hc sinh Giỏo dc k nng sng cỏc mụn hc THPT nhm t mc tiờu trang b cho hc sinh nhng kin thc, giỏ tr thỏi v k nng phự hp, to c hi thun li cho hc sinh s dng ton quyn v bn phn ca mỡnh v phỏt trin ton din v th cht, trớ tu, tinh thn, o c B GD v T a ni dung giỏo dc k nng sng lng ghộp vo cỏc b mụn bc THPT õy l mi ch trng cn thit v ỳng n Tuy nhiờn giỏo dc k nng sng cho hc sinh t hiu qu ũi hi nhiu yu t ch khụng phi t cỏc bi ging Nhiu ý kin cho rng cỏc trng hc hin ó quỏ nng v kin thc, ớt quan tõm n vic giỏo dc k nng sng cho hc sinh dn n cú mt b phn hoc sinh cỏc trng thiu ht hiu bit v mụi trng xung quanh, ng s cn thit cuc sng iu ny cng l mt nhng nguyờn nhõn dn n nhng bt cp hnh vi, li sng o c ca nhiu hc sinh Chớnh s cn thit y bn thõn tụi ó c gng th nghim nhiu bin phỏp xong tụi thy rốn luyn k nng sng cho hc sinh c th hin tt vic lng ghộp vo nhng bi hc lch s Vỡ vy tụi quyt tõm thc hin ti ny 3/ Mc ớch nghiờn cu Tỡm hiu c s lớ lun v phỏp lớ ca ti Xõy dng mụ hỡnh giỏo dc giỏ tr sng rốn luyn k nng sng giỳp hc sinh cú tinh thn , thỏi hc t giỏc , tớch cc, sng cú lớ tng v hoi bóo, ng x, hnh ng mang tớnh nhõn Nú giỳp cho hc sinh cú ý thc bo v v rốn luyn c th , khụng vi phm cỏc t nn xó hi Giỳp hc sinh cú kh nng t thớch ng vi mụi trng xung quanh, t ch, c lp , t tin gii quyt cụng vic t hiu qu cao phong tro Xõy dng trng hc thõn thin , hc sinh tớch cc t cỏc mc tiờu ca giỏo dc ó c nh hng : Hc bit, hc lm, hc cựng chung sng v hc lm ngi 4/ i tng nghiờn cu v phm vi nghiờn cu: a i tng nghiờn cu : ti hng vo nghiờn cu c im cỏc bi dy cú ni dung lng ghộp giỏo dc k nng sng mụn lch s b Phm vi nghiờn cu Tỡm hiu mt s c im c bn ca k nng sng c hỡnh thnh qua vic hc mụn lch s lp 12 trng THPT Hong Hoỏ II- Thanh Hoỏ 5/ Kt qu nghiờn cu: - a s hc sinh nm c ni dung kin thc c bn ca bi hc - Giỳp hc sinh rốn luyn c mt s k nng sng thụng qua cỏc bi hc lch s - Thu hỳt hc sinh ham hc , khỏm phỏ, tỡm tũi, tớch cc ch ng hc PHN B: PHN NI DUNG Chng I: Ni dung nghiờn cu: I Khỏi nim liờn quan : K nng sng: k nng sng l nhng k nng tõm lý- xó hi c bn giỳp cho cỏ nhõn tn ti v thớch ng cuc sng, giỳp cho cỏ nhõn vng vng trc cuc sng K nng sng n gin l cỏc iu cn thit chỳng ta phi bit cú c kh nng thớch ng vi nhng thay i din hng ngy cuc sng II C s lớ lun: C s phỏp lớ: Theo quyt nh s 2994/ QD- BGD T ngy 20/7/2010 ca b GD v T trin khai giỏo dc k nng sng mt s mụn hc v hot ng giỏo dc cỏc cp hc Da trờn nhng nh hng ca t hun tng cng giỏo dc k nng sng cỏc mụn hc ca B cho cỏc cp hc h thng giỏo dc ph thụng C s lớ lun : a)V trớ, nhiờm v giỏo dc k nng sng mụn Lch s - Lp 12 THPT: K nng sng thỳc y phỏt trin cỏ nhõn v xó hi, k nng sng l nhp cu giỳp ngi bin kin thc thnh thỏi , hnh vi v thúi quen tớch cc, lnh mnh - GD k nng sng l yờu cu cp thit i vi th h tr - GD k nng sng nhm yờu cu i mi giỏo dc ph thụng GD k nng sng cho hc sinh nh trng l xu th ca nhiu nc trờn th gii Mụn lch s cú nhim v hỡnh thnh k nng phõn tớch ỏnh giỏ, tng hp rỳt bi hc kinh nghim hc sinh t giỏc hc v cú ý thc t ch cuc sng, cú ý thc xõy dng v bo v t quc b C s tõm lớ v c s lớ lun K nng sng cú th hỡnh thnh t nhiờn, hc c t nhng tri nghim ca cuc sng v giỏo dc m cú Khụng phi i n lỳc c hc k nng sng mt ngi mi cú k nng sng u tiờn Chớnh cuc i nhng tri nghim, va vp, thnh cụng v tht bi giỳp ngi cú c nhng bi hc quý giỏ v k nng sng Tuy nhiờn nu c dy d t sm, ngi s rỳt ngn thi gian hc hi qua tri nghim, s thnh cụng hn K nng sng cn cho sut c cuc i v luụn luụn c b xung , nõng cp phự hp vi s thay i ca cuc sng bin ng hc sinh THPT õy l la tui cỏc em cú nhiu thay i v mt tõm lý , thớch tỡm tũi hc hi cỏc iu mi l Cú em cha c phõn bit cỏi gỡ tt cỏi gỡ xu, iu gỡ nờn lm iu gỡ khụng nờn lm Do ú ngi giỏo viờn phi dn dt cỏc em vt qua nhng khú khn, th thỏch giỳp cỏc em nhn thc sõu sc v nhng vic cn thit phi lm i vi cuc sng ca bn thõn v mi ngi la tui hc sinh 3/ Gii phỏp thc hin : Lng ghộp giỏo dc k nng sng vo mụn hc chớnh khoỏ cho hc sinh l khụng khú thc hin, nhng cn cú cỏi nhỡn mi vi vai trũ ca giỏo viờn v phng phỏp ging dy Phng phỏp ny khụng lm tng thờm ni dung ca mụn hc m lm cho tit hc sinh ng hn, d hiu d tip thu kin thc , bo m s liờn tc v bn vng cho vic hỡnh thnh k nng ca hc sinh 4/ Ni dung giỏo dc k nng sng v nhng bi hc lch s: Tit 16-17 Tờn bi K nng sng cn t Bi 12: Phong tro dõn tc dõn ch Vit Nam t 1919-1925 - K nng t c lp Phỏp hin Phõn tớch so sỏnh Khng nh rỳt kt lun 18-19 Bi 13: Phong tro dõn tc dõn ch Vit Nam t 1925- 1930 - K nng t c lp K nng lm vic nhúm Xõu chui cỏc s kin Rỳt ý ngha, liờn h vi bn thõn 20-21 Bi 14: Phong tro cỏch mng 1930-1935 - K nng t c lp Liờn h thc t Th hin s ng cm, nõng cao tinh thn on kt dõn tc 22 Bi 15: Phong tro dõn ch - Hc sinh trỡnh by bỏo 1936-1939 cỏo ca mỡnh trc th 23-24-25 Bi 16: Phong tro gii K nng t sỏng to phúng dõn tc v tng Nhn xột ỏnh giỏ s ngha thỏng Tỏm kin - 26-27 28- 29 31 32-33 34 Liờn h thc t bn thõn Bi 17: Nc Vit Nam dõn ch cng ho t sau ngy 2- 9-1945 Hiu bit thc t Bi 18: Nhng nm u ca cuc khỏng chin ton quc chng phỏp - Xỏc nh nguyờn nhõn Bi 19: Bc phỏt trin mi ca cuc khỏng chin - K nng t c lp Bi 20: Cuc khỏng chin ton quc chng thc dõn phỏp kt thỳc - K nng nhn nh ễn Nõng cao trỏch nhim Khng nh ng li Nõng cao ý u tranh Phỏt hin Suy oỏn tỡnh - Rỳt kt lun nhn xột - K nng ghi nh Thng kờ, xõu chui tng hp 36-37 Bi 21: Xõy dng ch ngha K nng t phõn xó hi Bc tớch ỏnh giỏ tỡnh hỡnh - Xỏc nh nhim v Xõy dng v phỏp biu ý kin 3941 40- Bi 22: Nhõn dõn hai Xỏc nh nhim v trc tip chin u chng Tinh thn thỏi , hnh quc M xõm lc ng c th 42-43 50 Bi 23: Khụi phc v phỏt trin kinh t xó hi Bc, gii phúng hon ton Nam Xỏc nh nhim v ỏnh giỏ thnh qu Tng kt lch s Vit Nam K nng ghi nh cỏc s t 1919-2000 kin Thng kờ ,xõu chui cỏc s kin Tng kt v rỳt bi hc cho bn thõn III C s thc tin: Quan im hc sinh: K nng sng l cỏi gỡ m h, khụng thit thc, cha cú ý thc trau di k nng sng Quan im giỏo viờn: Giỏo dc k nng sng cho hc sinh l phõn mụn o c, l cụng vic ca ngi khỏc, giỏo viờn ch lo trang b kin thc cho hc sinh Quan im ph huynh: Nhiu ph huynh cho rng giỏo dc em ch yu l nh trng m thiu quan tõm sỏt xao theo dừi din bin tõm lớ ca cỏc em cú bin phỏp kp thi un nn Vic giỏo dc k nng sng trng hc l mi vic lm cn thit khụng th thiu, bờn cnh ú vic khc sõu v to thnh k nng thun phc cho hc sinh l vic lm thng xuyờn khụng bit chớnh l nhng ngi gn gi hc sinh nht l giỏo viờn v ph huynh CHNG II: NGUYấN NHN, THC TRNG V GII PHP I Nguyờn nhõn: Nhng bin i mnh m v kinh t- xó hi ó ang tỏc ng mnh m n i sng ca ngi Nu nh xó hi truyn thng , cỏc giỏ tr xó hi c coi trng v c cỏc cỏ nhõn tuõn th mt cỏch nghiờm tỳc thỡ ang dn b m nht v thay vo ú l nhng giỏ tr mi c hỡnh thnh trờn c s giao thoa gia cỏc nn hoỏ, minh khỏc Vit nam khụng nm ngoi quy lut ú, c bit l cỏc a phng cú tc cụng nghip hoỏ, ụ th hoỏ nhanh chúng Nhng thay i núi trờn cũn nh hng n hot ng giỏo dc cỏi ca gia ỡnh cng cú nhng bin i nht nh Cha m ớt cú thi gian quan tõm n cỏi hn l mt thc t khụng th ph nhn, thay vo ú l cỏc hot ng kinh t, tỡm kim thu nhp Trong nh trng, hin tng quỏ ti vi cỏc mụn hc cng ang gõy nhiu ỏp lc vi ngi hc Cựng vi ú l nhng tỏc ng nhiu chiu ca cỏc ngun thụng tin khỏc t xó hi khin cho gii tr c bit l hc sinh v sinh viờn ang ng trc nhiu thỏch thc ho nhp xó hi Cỏc k nng sng ó b xem nh mt thi gian di - S hng dn ca thy cụ, nh trng v k nng sng cho hc sinh cha tht c th, cha d hiu - Giỏo viờn cha chun b chu ỏo, hng dn hc sinh thc hnh rốn k nng sng cha k - Hc sinh thiu s quan tõm, ớt trau di v k nng sng Nhng nguyờn nhõn trờn ó nh hng khụng ớt n quỏ trỡnh hỡnh thnh k nng sng cho hc sinh II/ Thc trng rốn k nng sng cho hc sinh trng PTTH: Hc l mt nhu cu thng trc ca ngi mi thi i Hc khụng ch dng li cỏc tri thc khoa hc thun tuý m cũn c hiu l mi tri thc v th gii ú cú c nhng mi quan h,cỏch thc ng x vi mụi trng sng xung quanh K nng sng l mt nhng quan trng i vi mi cỏ nhõn quỏ trỡnh tn ti v phỏt trin.chng trỡnh hc hin ang gp nhiu khú khn qỳa nng v kin thc nhng chi thc dng cho i sng hng ngy b thiu vng Hn na, ngi hc ang chu nhiu ỏp lc v hc khin cho khụng cũn nhiu thi gian cho cỏc hot ng ngoi khoỏ, hot ng xó hi iu ny dn n s xung t gia nhn thc , thỏi v hnh vi vi nhng xy cuc sng Mc dự , mt s mụn hc , cỏc hat ng ngoi khoỏ giỏo dc k nng sng c cp n, nhiờn ni dung, phng phỏp , cỏch thc truyn t cha phự hp vi tõm lớ ca la tui nờn hiu qu lng ghộp cũn cha cao Cỏc chuyờn gia cho rng mt khim khit rt ln giỏo dc v o to hc sinh l chỳng ta mi ch nghiờng v o to m coi nh phn giỏo dc ton din cho hc sinh Qua thc t ging dy lp 12, tụi thy k nng sng ca hc sinh cha cao Ch mt s hc sinh cú hnh vi, thúi quen, k nng tt Cũn phn ln cỏc em cú nhn xột ỏnh giỏ v s vic nhng cha cú cỏch ng x, cỏch xng hụ chun mc III Gii phỏp: giỳp hc sinh cú hng thỳ hc tp, phỏt hin k nng cn cú tụi cú mt s gii phỏp sau õy : 1/ Ngi giỏo viờn phi xỏc nh rừ nhim v ca mụn hc v nhim v giỏo dc k nng sng cho hc sinh mụn hc Chỳng ta phi xỏc nh dy hc sinh mụn Lch s giỳp cỏc em rốn kh nng t duy, trớ tng tng phong phỳ Qua ú sng ca cỏc em c tng lờn giỳp cỏc em t tin, cú kh nng ng x, lý lun vng vng cuc sng 2/ Nhng vic cn chun b - Chn nhng k nng cn thit phự hp a phng : - Chn nhng k nng phự hp , gn gi vi hc sinh Cỏc em cú kh nng trc tip thc hnh k nng sau tip cn - GV phi chun b cỏc cõu hi gi ý hng dn hc sinh t xỏc nh cỏc k nng sng cn t - GV cn chun b mt giỏo ỏn lng ghộp tht cn thn( cú nờu c th cỏc k nng hc sinh cn t sau hc bi ny; cỏc k thut dy hc s dng bi dy ; cỏc phng tin cn thit phc v cho tit dy) 3/ T chc cho hc sinh thc hnh k nng sng va tỡm c : Tu theo bi , giỏo viờn t chc cho cỏc em hot ng ti lp vi tỡnh tng t tỡm hng gii quyt , sau ú hc sinh t nờu cỏc k nng m em ó ng dng gii quyt ú Nu khụng th t chc thc hnh c thỡ giỏo viờn hng dn hc sinh t tỡm hiu cỏc tỡnh tng t m cỏc em ó gp cuc sng thng ngy, ghi chộp v nờu cỏch gii quyt ca bn thõn hụm sau trỡnh by trc lp cho cỏc bn nghe v b sung chn cỏch gii quyt ca bn thõn hụm sau trỡnh by trc lp cho cỏc bn nghe v b sung chn cỏch gii quyt tt nht 4/ Vớ d c th: Son ging 10 Bi 20 cuc khỏng chin ton quc chng thc dõn phỏp kt thỳc (1953 1954) Tit: 32,33 I Mc tiờu bi hc V kin thc: - Trỡnh by v phõn tớch c hon cnh dn n õm mu, th on mi ca thc dõn phỏp v can thip M th hin k hoch Na Va - Ch trng ca ta trc cuc phiu lu quừn s mi ca Php - M - Din bin v thng li ca chin cuc ng Xuừn 1953 1954 m nh cao l chin dch lch s in Bin Ph - Nguyn nhừn ch quan v khch quan a n s thng li ca cuc khng chin nm chng thc dừn Php xừm lc - ngha ca s thng li ỳ i vi dừn tc v cc mng nc ta V t tng - Gio dc lng tin vo s lúnh o ca ng - Gio dc hc sinh lng t tn dừn tc V k nng - Gip hc sinh kh nng phừn tch, tng hp s kin v rt nhn nh - Rn luyn k nng c bn lch s II Thit b v ti liu DY hc Lc chin thng lch s in Bin Ph III Tin trỡnh t chc DY hc Kim tra bi c : Cõu 1: Hon cnh, ni dung, ý ngha lch s ca HB ton quc ln th ca ng (2/1951)? Cõu 2: Sau nm 1950 ta ú ginh c th ch ng trn chin trng chnh, ng ú cỳ chnh sch nh th no? 11 Phng phỏp k nng Nhng kin thc c bn cn nm I, m mu mi ca phỏp m *Giỏo viờn phỏt vn: K hoch Nava c xõy dng ụng dng: k hoch nava hon cnh no * Hon cnh: -K nng: Hc sinh theo dừi Sgk v nh li nhng kin thc ó hc tr li cõu hi + Php: khỳ khn v ti chnh, lng tng v chin lc, khng hong v chnh tr ( 18 ln thay i chnh ph, ln Cao y, ln Tng ch huy) nhng li mun tm -Giỏo viờn nhn xột b li thot danh d sung + M: kt thc chin tranh Triu Tin, 7/5/53: Nava c iu ỳ mun can thip sừu vo chin tranh sang ng Dng, n 7/53 ng Dng Nava k hoch mang tn mnh * Ni dung k hoch Nava * Giỏo viờn giỳp hc sinh Chia lm buc: thc hin 18 thng nm c ni dung K Bc 1: phng ng Mim Bc, tn cng hoch chin lc Min Nam Na Va Bc Tin cng chin lc Min Bc, -K nng : hc sinh c ginh thng li v buc ta m phn cỳ li sỏch giỏo khoa, lng nghe, cho chng ghi chộp * Bin php: - Tng vin binh - Cn qut: dn dừn, bt lnh * Giỏo viờn phỏt vn: thc hin c k hoch - Tn cng chin lc trn th Nava ú cỳ nhng chnh sch g? -K nng:hc sinh t duy, 12 tỡm hiu tr li * Giỏo viờn: Qua ni dung ca K hoch Na Va em hóy rỳt im chớnh ca K hoch - K nng: hs phõn tớch ni dung K hoch trỡnh by im chớnh ca k hoch Na va l trung binh lc xõy dng mt lc lng c ng mnh ginh thng li quõn s quyt nh II CUC TIN CNG CHIN LC chuyn bi thnh thng NG XUN 1953 1954 V CHIN DCH IN BIN PH 1954 Cuc tin cng chin lc ng Xuừn 1953 1954 * Gv phỏt vn: ng trc tnh hnh ỳ ta ú cỳ ch * Ch trng ca ta: trng g? Tp trung lc lng nh vo nhng -hs c sỏch giỏo khoa phỏt hng quan trng m ch tng i yu: hin : Ch trng tiu dit sinh lc ch, gii phỳng t ng li ca ta rt ch ng thi phừn tn lc lng ca chng ng kp thi vi Phng chừm chin lc: tch cc, ch ng, c ng linh hot; nh n chc, tin n chc, chc thng th nh cho k thng, khng chc thng th kin quyt * Cỏc cuc tin cụng chin lc: khng nh Chin dch Tõy Bc : Thỏng 12 -1953 gii phúng th xó Lai Chõu, buc Phỏp phi 13 Gv: Trnh by trn s cừm, h/s nghin cu thm SGK Chin cuc ng Xuừn 1953 1954 iu quõn tng cng cho in Biờn Ph, bin ni õy thnh ni trung quõn th hai ca Phỏp Chin dch Trung Lo: u thỏng 12 -K nng: hs theo dừi, lng 1953 liờn quõn Lo- Vit gii phúng th xó nghe, ghi chộp Th Kht, uy hip Xờnụ buc ch phi tng quõn cho Xờnụ, ni õy tr thnh ni trung binh lc th ba ca Phỏp Chin dch Thng Lo: Thỏng 1-1954, liờn quõn Lo Vit gii phúng lu vc sụng Nm Hu v tnh Phongxalỡ, buc Phỏp tng quõn cho Luụng Phabang v Mng Si Ni õy tr thnh ni trung quõn th t ca ch Chin dch Tõy Nguyờn : Thỏng 1954 ta gii phúng th xó Kon Tum, uy hip Plõyku ch phi tng cng lc lng cho Plõyku õy tr thnh ni trung quõn th nm ca Phỏp * Gv: Nhỡn vo kt qu ta t c v nhng hot ng i phú ca ch cỏc em cú nhn xt gỡ? - Hs t nờu nhn xột:Nhng cuc tn cụng ca ta buc ch phi phõn tỏn lc lng i phú vi Chin dch in Bin Ph ( 1954 ) ta K hoch Na Va bc * m mu ca Php - M: u b phỏ sn - Thu ht lc lng ca ta, bin in Bin * Gv: Ti ta m chin Ph thnh trung từm ca k hoch Nava dch in Biờn Ph? - Xừy dng in Bin Ph thnh c im - K nng: hs t duy, phõn mnh quyt chin chin lc vi ta tớch tỡm tũi xỏc nh v trớ quan trng ca BP * Ch trng ca ta: im quyt chin 14 * Gv:Xừy dng in Bin chin lc, chun b vi tinh thn chin Ph Php M cỳ ừm mu thng g? - hs : T duy, tng tng cỏch b phũng ca Phỏp v s chun b chu ỏo ca ta BP B phng: 49 c im chia lm 03 phừn khu: Bc: Himlam-c lp-Bn ko Trung Từm: Mng Thanh, A1, C1, Nam: Hng Cm * Gv:Trc ừm mu ỳ ca Php ta ú cỳ ch trng nh th no? - K nng: hs theo dừi sgk tr li * Din bin: Chia lm t: * Gv: Dng bn trnh by din bin chin dch - t 1: t 13 -17/3/1954 ta tn cng c im Him Lam v ton b phừn khu bc BP tiu dit gn 2000 ch Chia lm t: - t 2: t 30/3 -26/4/1954 ta tn cng c t 1: 13-17/3/54:tn cụng im pha ng phừn khu Mng Thanh phõn khu Bc - t 3: T 01/5 -7/5/1954 ta ng lot tn t 2: 30/3-26/: tn cụng cng phừn khu trung từm v phừn khu phõn khu Trung Tõm Nam tiu dit cc c im cn li t : 01/5-7/5/1954: tn Chiu 7/5 ta nh vo s ch huy bt cụng phõn khu Nam sng tng Ct v ton b tham mu - K nng : hs quan sỏt lc ch ,t thy c tớnh 15 cht ỏc lit ca chin dch, õy l chin dch lch s trn ng nm chõu, lng ly a cu T ú hc sinh sc sụi khớ th tinh thn cỏch mng v t ho v kt qu thng li ca chin dch * Gv: theo em cuc tin cụng chin lc ụng xuõn 1953-1954v chin thng lch s BP cú ý ngha lch s gỡ? Kt qu: Thng li hon ton - Trong ng Xuừn 1953 -1954 v chin dch BP ta ú loi vng chin u 128 200 tn ch - Ring chin dch BP ta tiu dit ton b 16200 tn ch, bn ri 62 my bay thu ton b v kh v phng tin chin tranh ngha: - ừy l thng li ln nht cuc khng chin chng Php - p tan hon ton k hoch NaVa, ging mt n quyt nh vo ý ch xừm lc - K nng: hs suy ngh , a ca thc dừn php ý kin tho lun, v - Lm xoay chuyn cc din chin tranh khng nh ý ngha ng Dng to iu kin thun li cho cuc u tranh ngoi giao III HIP NH GINEV NM 1945 V VIC LP LI HA BốNH NG DNG Hi ngh Gi ne v GV trỡnh by v hon cnh triu hi ngh , yờu cu Hip nh Gi nev hc sinh tỡm hiu ni dung a Ni dung: SGK ca hi ngh - K nng: hs theo dừi sgk b Hn ch: tỡm hiu ni dung ca hip - Vit Nam ch gii phỳng t v tuyn 17 nh tr ( trc ỳ rng ln hn) * Gv: Hip nh Ginev l mt thng li ca ta trn - Cmphuchia khng cỳ vng kt lnh vc ngoi giao, th - Lo ch cỳ hai tnh: Sm na v Phong x nhng hip nh Ginev l ny cỳ nhng hn ch g? 16 - K nng : hs phõn tớch ni dung hip nh, nhn nh , rỳt nhn xột Hn ch ny cc mi quan h quc t a li, ch yu l cc nc ln * Gv: Hip nh Ginev c ký kt cỳ ý ngha nh c ngha : M khng th Quc t hỳa th no i vi cch mng ng Dng nc ta? - Php chm dt chin tranh Vit Nam, - hs: Suy ngh, liờn h vi bo hiu s sp ca ch ngha thc dừn hon cnh c th ca VN c rỳt ý ngha - Min bc c gii phỳng, to iu kin bnh xừy dng CNXH: hu phng thng nht nc nh - Thng li gia u tranh quừn s trn chin trng vi u tranh ngoi giao trn bn hi ngh V NGUYN NHN THNG LI V NGHA LCH S CA CUC KHNG CHIN * Gv: Theo em cuc khỏng CHNG PHP chin chng phỏp thng li Nguyn nhừn thng li l nhng nguyờn nhõn no? Nguyn nhừn ch quan: - K nng: hs suy ngh, da vo kin thc Sgk tr li.T ú khng nh c ng li lónh o ỳng n ca ng v phỏt huy tinh thn on kt quc t - Cỳ ng li chnh tr v quừn s ng n + Vn dng CN Mc Lnin vo hon cnh nc ta: CM dừn tc kt hp vi CM XHCN, CN yu nc gn cht vi CN quc t v sn, giung cao ngn c c lp dừn tc v CNXH 17 + ng li ng n: ton an, ton din, lừu di, t lc cnh sinh Trong dỳ im ct yu nht l chin tranh nhừn dừn, to nn th trn c nc nh gic + Cỳ s lúnh o ca mt trn Vit Minh v sau ny l mt trn Lin Vit (3/3/51) + Quừn i vi ba th quừn v cỳ chin lc v chin thut hp lý tng giai on c th ca cch mng - Ton dừn mt lng di s lúnh o ca ng v c lp dừn tc - Cỳ hu phng vng mnh * Nguyn nhừn khch quan - S lin kt ca cch mng nc Vit Min Lo * Gv: Cuc khng chin nm chng Php thng li ú cỳ ý ngha nh th no i vi dừn tc ta? - S gip ca cc nc XHCN v cc lc lng yu chung bnh th gii, ỳ cỳ nhừn dừn Php ngha ca cuc khng chin chng S thng li ny cỳ ý ngha Php g cho cch mng th gii? * Trong nc: - K nng:hs suy ngh t - Php phi tha nhn c lp ca nc c lp,xõy dng ý ng Dng, ph tan ừm mu ko di v kin, tho lun m rng chin tranh D ca M - Khng chin thng li, ta ú bo v c thnh qu cu cch mng thng Tm, Min Bc hon ton gii phỳng, to iu kin tin ln CNXH * Th gii: - Ging n mnh vo ch ngha thc dừn, m u s sp ca ch ngha thc dừn c 18 S KT BI HC - Sau bi hc giỏo viờn yờu cu hs gp sỏch v li bng trớ nh v tng tng ca mỡnh hóy thuyt trỡnh li cuc tin cụng chin lc ụng- Xuõn 1953- 1954 v chin dch BP - hs xõu chui cỏc s kin nờu thng li vang di ca chin dch - Rỳt bi hc kinh nghim v ý ngha lch s ca bi hc DN Dề RA BI TP: - H/S làm tập SGK., đọc trớc V Kết nghiên cứu: Qua việc tiến hành soạn giảng kết giảng dạy giáo dục rèn kĩ sống cho học sinh có tiến Trong tiết học học sinh hào hứng, tích cực hoạt động số học sinh yếu giảm dần, nhiều học sinh giỏi tăng lên rõ rệt Thời gian Số Giỏi Khá Yếu bình SL Học kỳI Trung % SL % SL % SL % 40 2,5% 16 40% 21 52.5 % % Học kỳ II 40 7.5% 18 45% 18 45% 2.5% 12.5 % 55% 13 32.5 % 0% Cả năm 40 22 PHN C KT LUN Qua vic nghiờn cu ti, tụi vic giỏo dc v rốn k nng sng cho hc sinh THPT l mt vic lm rt khú Tuy vy, tụi cng t rỳt cho mỡnh bi hc kinh nghim vụ cựng quý giỏ 19 GV cn nm c phng phỏp c trng vic giỏo dc v rốn k nng sng cho hc sinh, bit la chn phng phỏp, k thut dy hc phự hp, kt hp hỡnh thc dy hc hp lý nhm phỏt huy tớnh ch ng ca hc sinh s giỳp cỏc em phỏt huy cao trớ tu, cm xỳc, nng ng, sỏng to hc v giao tip Tụi thy õy cng l c s bc u khng nh rng: t chc gi hc dy lng ghộp giỏo dc v rốn k nng sng cho hc sinh lp 12, ũi hi ngi GV phi dng tri thc, k nng nghip v s phm mt cỏch hp lý ng thi a ỏp dng l hon ton cú c s khoa hc phự hp vi thc t ging dy hin Cuc sng luụn bin i, vy khụng th cú mt giỏo trỡnh cng nhc v k nng sng Mt nhng yờu cu quan trng thc hin vic lng ghộp giỏo dc k nng sng Mt nhng yờu cu quan trng thc hin vic lng ghộp giỏo dc k nng vo bi hc trờn lp l giỏo viờn phi tỡm c mi liờn h gia cỏc k thut dy hc vi ni dung rốn luyn k nng sng Chng hn, vi hc sinh THPT, hỡnh thnh nhúm k nng nhn thc bao gm: Nhn thc bn thõn, xõy dng k hoch, xỏc nh im mnh, im yu ca bn thõn, khc phc khú khn t mc tiờu, t tớch cc v t sỏng to Giỏo viờn cn sỏng to rt nhiu tỡnh bi hc hc sinhqua ú t hỡnh thnh cỏc k nng ny lm tt nhim v ny, ũi hi giỏo viờn mt tinh thn trỏch nhim v kh nng sỏng to cao Giỏo dc k nng sng ch thc s cú hiu qu ngi thy cú tõm huyt, s kiờn nhn v u t thi gian Giỏo dc k nng sng khụng phi ch l cụng vica giỏo viờn, nh trng m ca c xó hi,cng ng PHN D NGH nõng cao cht lng ging dy v hc tụi xin ngh nh trng t chc nhiu bui hi tho v tit dy lng ghộp giỏo dc v rốn k nng sng cho hc sinh, chỳng tụi cú iu kin giao lu, hc hi kinh nghim ca cỏc ng chớ, ng nghip Thi gian nghiờn cu v thc nghim ti cha di nờn khụng trỏnh nhng thiu sút Tụi kớnh mong cỏc ng nghip, Ban giỏm hiu nh trng, S giỏo dc v o to gúp thờm ý kin ti ca tụi c hon thin XC NHN CA TH Thanh Húa, ngy 15 thỏng 05 nm 2013 TRNG N V Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh 20 vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc (Ký v ghi rừ h tờn) Ngi vit ti Lờ Th Nht 21 22 [...]... bi hc kinh nghim v ý ngha lch s ca bi hc 5 DN Dề RA BI TP: - H/S làm bài tập trong SGK., đọc trớc bài mới V Kết quả nghiên cứu: Qua việc tiến hành soạn giảng kết quả giảng dạy giáo dục rèn kĩ năng sống cho học sinh của tôi có tiến bộ Trong tiết học học sinh hào hứng, tích cực hoạt động hơn số học sinh yếu kém giảm dần, nhiều học sinh khá giỏi tăng lên rõ rệt Thời gian Số bài Giỏi Khá Yếu bình SL Học. .. % SL % 40 1 2,5% 16 40% 21 52.5 % 2 5 % Học kỳ II 40 3 7.5% 18 45% 18 45% 1 2.5% 5 12.5 % 55% 13 32.5 % 0 0% Cả năm 40 22 PHN C KT LUN Qua vic nghiờn cu ti, tụi vic giỏo dc v rốn k nng sng cho hc sinh THPT l mt vic lm rt khú Tuy vy, tụi cng t rỳt ra cho mỡnh bi hc kinh nghim vụ cựng quý giỏ 19 GV cn nm c phng phỏp c trng vic giỏo dc v rốn k nng sng cho hc sinh, bit la chn phng phỏp, k thut dy hc... thng li ca chin cuc ng Xuừn 1953 1954 m nh cao l chin dch lch s in Bin Ph - Nguyn nhừn ch quan v khch quan a n s thng li ca cuc khng chin 9 nm chng thc dừn Php xừm lc - ớ ngha ca s thng li ỳ i vi dừn tc v cc mng nc ta 2 V t tng - Gio dc lng tin vo s lúnh o ca ng - Gio dc hc sinh lng t tn dừn tc 3 V k nng - Gip hc sinh kh nng phừn tch, tng hp s kin v rt ra nhn nh - Rn luyn k nng c bn lch s II Thit b... giỳp hc sinh Chia lm 2 buc: thc hin trong 18 thng nm c ni dung K Bc 1: phng ng Mim Bc, tn cng hoch chin lc Min Nam Na Va Bc 2 Tin cng chin lc Min Bc, -K nng : hc sinh c ginh thng li v buc ta m phn cỳ li sỏch giỏo khoa, lng nghe, cho chng ghi chộp * Bin php: - Tng vin binh - Cn qut: dn dừn, bt lnh * Giỏo viờn phỏt vn: thc hin c k hoch - Tn cng chin lc trn th Nava ú cỳ nhng chnh sch g? -K nng:hc sinh t... bin i, do vy khụng th cú mt giỏo trỡnh cng nhc v k nng sng Mt trong nhng yờu cu quan trng thc hin vic lng ghộp giỏo dc k nng sng Mt trong nhng yờu cu quan trng thc hin vic lng ghộp giỏo dc k nng vo bi hc trờn lp l giỏo viờn phi tỡm ra c mi liờn h gia cỏc k thut dy hc vi ni dung rốn luyn k nng sng Chng hn, vi hc sinh THPT, hỡnh thnh nhúm k nng nhn thc bao gm: Nhn thc bn thõn, xõy dng k hoch, xỏc... ghộp giỏo dc v rốn k nng sng cho hc sinh, chỳng tụi cú iu kin giao lu, hc hi kinh nghim ca cỏc ng chớ, ng nghip Thi gian nghiờn cu v thc nghim ti cha di nờn khụng trỏnh khi nhng thiu sút Tụi kớnh mong cỏc ng nghip, Ban giỏm hiu nh trng, S giỏo dc v o to gúp thờm ý kin ti ca tụi c hon thin XC NHN CA TH Thanh Húa, ngy 15 thỏng 05 nm 2013 TRNG N V Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh 20 vit, khụng sao... hc sinh, bit la chn phng phỏp, k thut dy hc phự hp, kt hp hỡnh thc dy hc hp lý nhm phỏt huy tớnh ch ng ca hc sinh s giỳp cỏc em phỏt huy cao trớ tu, cm xỳc, nng ng, sỏng to trong hc tp v giao tip Tụi thy õy cng l c s bc u khng nh rng: t chc gi hc dy lng ghộp giỏo dc v rốn k nng sng cho hc sinh lp 12, ũi hi ngi GV phi vn dng tri thc, k nng nghip v s phm mt cỏch hp lý ng thi a ra ỏp dng l hon ton cú... ú cỳ ch * Ch trng ca ta: trng g? Tp trung lc lng nh vo nhng -hs c sỏch giỏo khoa phỏt hng quan trng m ch tng i yu: hin vn : Ch trng tiu dit sinh lc ch, gii phỳng t ai ng li ca ta rt ch ng thi phừn tn lc lng ca chng ng kp thi vi Phng chừm chin lc: tch cc, ch ng, c ng linh hot; nh n chc, tin n chc, chc thng th nh cho k thng, khng chc thng th kin quyt * Cỏc cuc tin cụng chin lc: khng nh 1 Chin dch Tõy... tng cng cho in Biờn Ph, bin ni õy thnh ni tp trung quõn th hai ca Phỏp 2 Chin dch Trung Lo: u thỏng 12 -K nng: hs theo dừi, lng 1953 liờn quõn Lo- Vit gii phúng th xó nghe, ghi chộp Th Kht, uy hip Xờnụ buc ch phi tng quõn cho Xờnụ, ni õy tr thnh ni tp trung binh lc th ba ca Phỏp 3 Chin dch Thng Lo: Thỏng 1-1954, liờn quõn Lo Vit gii phúng lu vc sụng Nm Hu v tnh Phongxalỡ, buc Phỏp tng quõn cho Luụng... suy ngh , a ca thc dừn php ra ý kin tho lun, v - Lm xoay chuyn cc din chin tranh khng nh ý ngha ng Dng to iu kin thun li cho cuc u tranh ngoi giao III HIP NH GINEV NM 1945 V VIC LP LI HA BốNH NG DNG 1 Hi ngh Gi ne v GV trỡnh by v hon cnh triu tp hi ngh , yờu cu 2 Hip nh Gi nev hc sinh tỡm hiu ni dung a Ni dung: SGK ca hi ngh - K nng: hs theo dừi sgk b Hn ch: tỡm hiu ni dung ca hip - Vit Nam ch gii
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THPT thông qua dạy học môn lịch sử , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THPT thông qua dạy học môn lịch sử ,

Từ khóa liên quan