0

Bài thu hoạch cảm tình đảng điểm 10

13 54,827 226
  • Bài thu hoạch cảm tình đảng điểm 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016, 13:55

Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí.Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng).Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG Câu 1: Cần làm phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ thân đồng chí Ngay từ đời Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đội tiên phong chiến đấu, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Đảng tổ chức chặt chẽ, thống ý chí hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức bản, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực mục đích lý tưởng Đảng “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không người bóc lột người, thực thành công chủ nghĩa xã hội cuối chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng) Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ điều kiện: Động vào Đảng đắn, có giác ngộ trị, thừa nhận tự nguyện thực Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ đảng viên; hoạt động tổ chức sở đảng phải người ưu tú, nhân dân tín nhiệm; đảng viên phải gắn với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng chỗ dựa vững cho thực nhiệm vụ đảng viên Xác định động vào Đảng đắn: Bước theo đường Đảng bước không gian lý tưởng toàn dân tộc Tôi không đến với Đảng cao siêu, dù đâu, vị trí nào, nghĩ làm việc cố gắng làm việc tốt Nhưng đứng vào hàng ngũ Đảng, không mục tiêu phấn đấu, mà thế, trình phấn đấu, trưởng thành sống có trách nhiệm Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động sáng, với niên lại mang ý nghĩa cống hiến, lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân Vào Đảng để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân Tuy nhiên, vào Đảng toàn diện, khiếm khuyết mà quan trọng xác định rõ vai trò, trách nhiệm người đảng viên để rèn luyện trưởng thành Không vào Đảng nghĩa phấn đấu, rèn luyện, cống hiến Do nghĩ muốn trở thành Đảng viên phải thực có tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao Phấn đấu vào Đảng nghĩa vụ, trách nhiệm để đóng góp, cống hiến nhiều cho tập thể, cho nhân dân rộng cho quốc gia, dân tộc Khi nhận thức đắn ta có động đúng, có sức mạnh bên động lực hướng dẫn hành động, thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng cho Giữ vững phẩm chất đảng viên, khó khăn không làm ta lùi bước, vững vàng trước thử thách mặt trái chế thị trường, trước cám dỗ tiền bạc, chức quyền Phấn đấu vào Đảng để đứng tổ chức người chung chí hướng đấu tranh xây dựng xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh Vào Đảng phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu theo đường mà Đảng, Bác Hồ nhân dân lựa chọn Cái lớn vào Đảng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, Đảng nhân dân tin cậy, yêu mến Xây dựng động vào Đảng có ý nghĩa quan trọng, điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo theo chế thị trường, đảng viên phải đối mặt với khó khăn, thử thách Nếu người vào Đảng không xác định cho động đắn không vượt qua thử thách, khó khăn Trở thành đảng viên vinh dự, tự hào hết trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến cao siêu, mà trước hết đơn giản phải cố gắng học tập công tác, phấn đấu để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn 2 Rèn luyện lĩnh trị, phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh trị thể nhận thức đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng lựa chọn, thể khí tiết người cách mạng “giàu sang quyến rũ, nghèo khó lay chuyển, uy vũ khuất phục” Để thể lĩnh trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững lập trường giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng trị, có thái độ, kiến rõ ràng, kiên định Bản lĩnh trị hình thành chủ yếu nỗ lực thân trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, tảng tư tưởng Đảng Đạo đức cách mạng kết trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; Bác Hồ dạy: “Đạo đức cách mạng trời xa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong” Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phủ định vai trò, lợi ích cá nhân Lợi ích cá nhân tôn trọng không trái với lợi ích chung cộng đồng Đường lối Đảng kết hợp hài hòa lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể lợi ích cá nhân Đảng luôn tôn trọng quan tâm đến lợi ích cá nhân, đồng thời kiên chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân lên trên, lên trước lợi ích tập thể toàn xã hội Việc có lợi cho cách mạng, cho nhân dân khó mấy, kể hy sinh làm Việc có hại cho cách mạng, cho nhân dân nhỏ tránh Trong suốt đời hoạt động cách mạng mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên Ngay từ năm 1925, giảng Người cho cán cách mạng trẻ tuổi Việt Nam vấn đề “tư cách người cách mệnh”; mối quan tâm hàng đầu Người xây dựng đội ngũ cán đảng viên Đảng thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với nghiệp cách mạng Đảng, giai cấp công nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu độc lập tự Tổ quốc, chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho đảng viên cộng sản Người dặn đảng viên “không phút quên lý tưởng cao phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi đất nước ta toàn giới”; phải biết đặt lợi ích giai cấp, dân tộc lên lợi ích cá nhân, vững vàng trước khó khăn, hoàn cảnh phải đặt lợi ích Đảng lên hết; “lợi ích chung Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng cá nhân phải hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích Đảng” Mỗi đảng viên phải sức tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Nếu chủ nghĩa cá nhân ám ảnh, chi phối, người đảng viên dần tư cách, tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý Vì vậy, muốn giữ tư cách, đảng viên thiết “phải sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến Nếu không cố gắng để tiến bộ, tức thoái bộ, lạc hậu… bị xã hội tiến sa thải” Nâng cao lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu học tập giỏi Để trở thành đảng viên, người phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụcông tác nhiệm vụ tổ chức đảng, đoàn thể giao cho Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán đảng viên thạo trị, mà phải giỏi chuyên môn, lãnh đạo chung chung” Muốn vừa thạo trị, vừa giỏi chuyên môn, đảng viên phải sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin đường lối, sách Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ trị, tư tưởng lực công tác mình” >>> Bài thu hoạch loại giỏi 2015 Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững phát huy truyền thống Đảng, gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, trước hết thể gắn bó với quần chúng nơi làm việc nơi cư trú Muốn trở thành đảng viên, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp, bạn bè đơn vị công tác, với bà làng xóm, khối phố; tôn trọng, chia sẻ giúp đỡ lẫn Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà thân thành viên, phải thể rõ vai trò, khả lãnh đạo, tập hợp quần chúng, phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên Đảng, đoàn viên TNCSHCM phải đoàn viên ưu tú Người muốn vào Đảng phải trọng mở rộng quan hệ xã hội, tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu vận động gia đình, người thân tham gia phong trào địa phương Muốn làm cho quần chúng phấn khởi, tin tưởng, người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng trước quần chúng, hết lòng phục vụ nhân dân Phải yêu kính nhân dân, phải thật tôn trọng quyền làm chủ nhân dân Phải nắm vững quan điểm giai cấp, đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên dựa vào quần chúng, giáo dục phát động quần chúng tiến hành chủ trương, sách Đảng Nhà nước Phải thật thà, thẳng, không giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không kiêu ngạo…Phải chăm lo đến đời sống quần chúng Phải “chí công, vô tư” có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Đảng ta nhiều người, tiến đánh người Đó nhờ có kỷ luật Kỷ luật ta kỷ luật sắt, nghĩa nghiêm túc tự giác” Người yêu cầu đảng viên phải sức góp phần xây dựng giữ vững đoàn kết trí Đảng Bởi lẽ, đoàn kết sức mạnh, then chốt thành công “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, lòng phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đoàn kết, tổ chức lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi đến thắng lợi khác”, tất cán bộ, đảng viên, dù cương vị khác nhau, làm công tác khác nhau, phải đoàn kết trí để làm tròn nhiệm vụ, “giữ gìn đoàn kết trí Đảng giữ gìn mắt mình” Tích cực tham gia xây dựng Đảng sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng sở sạch, vững mạnh trách nhiệm người phấn đấu vào Đảng Tích cực hưởng ứng phong trào, hoạt động triển khai thực chủ trương, nhiệm vụ đảng bộ, chi đề với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao Góp phần tích cực đưa chủ trương, nhiệm vụ vào sống, tạo bước phát triển sở, đơn vị, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống người lao động, phát huy quyền làm chủ nhân dân, đẩy lùi biểu tiêu cực Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân, kết thực chủ trương, sách, nghị Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức Đảng Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến lãnh đạo tổ chức đảng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Tham gia ý kiến hỏi việc giới thiệu đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp ủy; giới thiệu quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp Tham gia góp ý kiến hoạt động quyền đoàn thể, góp phần xây dựng sở trị sạch, vững mạnh Tích cực kiên đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định trị – xã hội sở, đơn vị Góp phần làm thất bại âm mưu thủ đoạn phá hoại phần tử xấu, lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương, sách Đảng, vu cáo, bôi nhọ cán bộ, đảng viên tích cực, trung thực; kích động, chia rẽ đoàn kết, gây rối nội LIÊN HỆ BẢN THÂN Kiên định lập trường cách mạng giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ XHCN, vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách Ra sức phấn đấu lập thân, lập nghiệp, đầu việc thực Đường lối đổi đất nước Đảng, không ngại gian khổ, không sợ khó khắn, dám nghĩ, dám làm, không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu; cống hiến mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội dâu chủ, công bằng, văn minh Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực xã hội tệ nạn xã hội, phê phán biểu mơ hồ, cực đoạn hay tư tưởng sai lệch Học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với nghiệp cách mạng Đảng, giai cấp công nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu độc lập tự Tổ quốc, chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho đảng viên cộng sản Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Hòa đồng, hòa nhã có thái độ đắn với đồng nghiệp nhân dân; thực nghiêm túc đạo cấp trên, xếp công việc cách hợp lý để đạt kết với suất chất lượng cao nhất./ Câu 2: Phân tích nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn Liên hệ thân? I Sự cần thiết học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh gia đoạn Đạo đức vai trò đạo đức đời sống xã hội Đạo đức, hiểu theo nghĩa chung nhất, hình thái ý thức xã hội, bao gồm nguyên tắc, chuẩn mực thang bậc giá trị xã hội thừa nhận Đạo đức có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi người, phù hợp với lợi ích xã hội Đối với nhân, ý thức hành vi đạo đức mang tính “ bổn phận”, diễn cách tự giác, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu tinh thần bên Đạo đức cá nhân chịu tác động dư luận xã hội, kiểm tra người khác xã hội, “tự kiểm tra của” Đạo đức có chức giáo dục, chức điều chỉnh chức phản ánh Với chức giáo dục, chuẩn mực đạo đức tập thể cộng đồng chấp nhận tác động vào ý thức hành vi đạo đức cá nhân, để cá nhân tự giáo dục, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách theo chuẩn mực chung của xã hội Mặt khác, nhận xét, đánh giá hành vi đạo đức người khác, người nhận xét tự điều chỉnh qua làm cho chuẩn mực đạo đức chung xã hội ngày hoàn chỉnh Với chức điều chỉnh, chuẩn mực đạo đức điều chỉnh hành vi cá nhân mối quan hệ người với người xã hội Trong xã hội, quan niệm hành vi đạo đức người khác ngược lại Những chuẩn mực đạo đức cộng đồng toàn xã hội thừa nhận công cụ quan trọng để điều khiển hoạt động chung cộng đồng đồng thời với pháp luật quy định khác Với chức phản ánh, đạo đức phản ánh thực trạng xã hội, tồn xã hội định ý thức xã hội Những mâu thuẫn tồn xã hội thể đạo đức xã hội Một xã hội bị tha hóa đạo đức thể mâu thuẫn tồn xã hội chưa giải Về suy thoái đạo đức, lối sống xã hội Qua 25 năm đổi mới, đất nước ta đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Việc thực dân chủ Đảng xã hội, phát huy quyền làm chủ nhân dân có nhiều tiến bộ… Đa số bộ, Đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, động, sáng tạo công tác, rèn luyện phẩm chất, lương, đóng vai trò nòng cốt công đổi Tuy nhiên, Đảng xã hội ta xuất tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI nhận định: “Tình trạng suy thoái trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực tệ nạn xã hội chưa ngăn chặn, đẩy lùi mà tiếp tục diễn biến phức tạp… làm giảm lòng tin nhân dân Đản Nhà nước” Suy thoái đạo đức, lối sống biểu dạng chủ yếu sau đây: Một là, chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi buông thả, hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu xuất tất tầng lớp xã hội Hai là, tệ tham nhũng, hối lộ, bòn rút công, lãng phí diễn nhiều nghành, nhiều lĩnh vực “trở thành quốc nạn”, gây xúc nhân dân Ba là, hành động hội, “chạy chọt” lợi ích cá nhân phổ biến Bốn là, lời nói không đôi với việc làm, nói làm trái với nghị Đảng; nói nhiều, làm ít; phát ngôn tùy tiện, vô nguyên tắc Năm là, tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước khó khăn, xúc yêu cầu, đòi hỏi đáng nhân dân 10 Sáu là, tình trạng suy thoái đạo đức quan hệ gia đình quan hệ cá nhân với xã hội, như: gia trưởng, vũ phu, bất hiếu… Bảy là, đạo đức nghề nghiệp sa sút, lĩnh vực xã hội tôn vinh Hiện tượng mê tín dị đoan có chiều hướng lan rộng, ảnh hưởng xấu đến phong, mỹ tục trật tự an toàn xã hội Nguyên nhân tình trạng có khách quan chủ quan Về khách quan, trước hết tác động tiêu cực chế kinh tế thị trường, đặc biệt khả kích thích lối sống thực dụng chế Sự tác động đạo đức, lối sống tư sản, hưởng thụ phương Tây vào nước tat điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế bùng nổ mạng thông tin toàn cầu Các lực thù địch, phản động chủ động khuyến khích lố sống ích kỷ, hưởng thụ, thực dụng cán đảng viên, cán lãnh đạo đảng gia đình họ, coi biện pháp thực “diến biến hòa bình” Về nguyên nhân chủ quan, chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò tảng đạo đức ổn định, phát triển xã hội tác động chế kinh tế thị trường đến đạo đức xã hội Trên thực tế, chưa coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống; thiếu tổ chức, phối hợp nghành, cấp Một phận cán lãnh đạo, đảng viên gia đình chưa nêu gương đạo đức, lối sống Tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống nêu có tác động lớn đến nghiệp xây dụng bảo vệ Tổ quốc Nó làm thay đổi, lệch lạc chuẩn mực, thang bậc giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc cách mạng, có tác hại đến trường tồn dân tộc phát triển đất nước Sự suy thoái đạo đức phận cán bộ, đảng viên làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín vai trò lãnh đạo tổ chức đảng, đến công việc tổ chức thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Thực trạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, với nguy khác dẫn đến ổ định trị -xã hội, liên quan đến “Sự sống Đảng, chế độ” 11 Để nâng cao lực sức chiến đấu Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống Đảng xã hội, Hội nghị Trung ương khóa X Đảng ban hành Nghị “Tăng cường lãnh đạo Đảng đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí” Ngày 711-2006, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị số 06CT/TW tổ chức Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn Đảng toàn xã hội Sau năm thực hiện, Cuộc vận động thu hoạch thành tựu đáng khích lệ Để tiếp tục triển khai việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập vào chiều sâu, biến thành công việc thường xuyên, ngày tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên người dân theo tinh thần Nghị Đại hội XI, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Thực tốt thị tiếp tục góp phần quan trọng vào đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống Đảng xã hội II Học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kết tinh truyền thống tốt đẹp dân tộc ta tinh hoa văn hóa nhân loại; tài sản tinh thần vô giá Đảng nhân dân ta Trong trình đấu tranh dựng nước giữ nước, ông cha ta coi trọng đạo đức, hình thành nên chuẩn mực giá trị đạo đức tốt đẹp quan hệ gia đình, cộng đồng xã hội, phù hợp với yêu cầu tồn tại, phát triển dân tộc Đó truyền thống yêu quê hương, đất nước; gắn bó với thiên nhiên, với cộng đồng; đoàn kết, thủy chung, nhân quý trọng nghĩa tình; yêu lao động; dũng cảm, kiên cường, hiếu học, sáng tạo… Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam, Người kế thừa phát kiển, kết hợp với tinh hoa văn hóa, đạo đức nhân loại phương Đông phương Tây, mà Người tiếp thu trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách vô phong phú Tư tưởng đạo đức kết hợp với đạo đức cộng sản 12 Hồ Chí Minh, từ Người xây dựng nên giá trị đạo đức đạo đức cách mạng Trong trình đấu tranh giành bảo vệ độc lập, thống Tổ quốc, xây dựng bảo vệ đất nước, đạo đức – đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh – trở thành tảng động lực tinh thần, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng nhân dân ta vượt qua thử thách, hy sinh, giành độc lập tự do, thống cho Tổ quốc, xây dựng đất nước theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Công đổi đất nước đặt yêu cầu ngày cao trong việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc, giải phóng tiềm cho phát triển Phát huy mạnh mẽ chuẩn mực đạo đức mới, động, sáng tạo, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tâm không chịu mã đói nghèo, đưa đất nước tiến lên nhân loại thời đại, động lực tinh thần to lớn để đẩy mạnh toàn diện công đổi Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh biện pháp để phát huy mặt tích cực, khắc phục tiêu cực đạo đức, lối sống Học tập làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh niềm vinh dự tự hào với cán , đảng viên, người Việt Nam Để xứng đáng cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức rèn luyện, việc học tập làm theo gương đạo đức Người trở thành nhiệm vụ hàng ngày đảng viên người phấn đấu vào Đảng 13 [...]... độ” 11 Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội, Hội nghị Trung ương 3 khóa X của Đảng đã ban hành Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí” Ngày 711-2006, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 06CT/TW về tổ chức Cuộc vận động... và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn xã hội Sau 5 năm thực hiện, Cuộc vận động đã thu hoạch được những thành tựu đáng khích lệ Để tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập này vào chiều sâu, biến thành công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân theo tinh thần Nghị quyết Đại... Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào với mỗi cán bộ , đảng viên, mỗi người Việt Nam chúng ta Để xứng đáng là cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người trở thành nhiệm vụ hàng ngày của mỗi đảng viên và những người đang phấn đấu vào Đảng 13 ... đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đến công việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Thực trạng đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cùng với các nguy cơ khác dẫn đến mất ổ định chính trị -xã hội, liên quan đến “Sự sống còn của Đảng, của chế độ” 11 Để nâng cao... với cộng đồng; đoàn kết, thủy chung, nhân ái quý trọng nghĩa tình; yêu lao động; dũng cảm, kiên cường, hiếu học, sáng tạo… Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, được Người kế thừa và phát kiển, kết hợp với những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại cả phương Đông và phương Tây, mà Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao,...Sáu là, tình trạng suy thoái về đạo đức trong quan hệ gia đình và quan hệ cá nhân với xã hội, như: gia trưởng, vũ phu, bất hiếu… Bảy là, đạo đức nghề nghiệp sa sút, ngay cả trong những lĩnh vực được xã hội tôn vinh Hiện tượng mê tín dị đoan có chiều hướng lan rộng, ảnh hưởng xấu đến thu n phong, mỹ tục và trật tự an toàn xã hội Nguyên nhân của tình trạng trên có cả khách quan... trọng vào cuộc đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội II 1 Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn... thị trường đến đạo đức xã hội Trên thực tế, chúng ta chưa coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống; thiếu sự tổ chức, phối hợp các nghành, các cấp Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, đảng viên và gia đình chưa nêu gương về đạo đức, lối sống Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống nêu trên đã có tác động lớn đến sự nghiệp xây dụng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay Nó đang làm thay đổi, lệch lạc những chuẩn mực, thang... điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và bùng nổ mạng thông tin toàn cầu Các thế lực thù địch, phản động đã chủ động khuyến khích lố sống ích kỷ, hưởng thụ, thực dụng trong cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo đảng và gia đình họ, coi đó là một trong những biện pháp thực hiện “diến biến hòa bình” Về nguyên nhân chủ quan, do chúng ta chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò nền tảng của đạo đức trong... giành và bảo vệ nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ đất nước, đạo đức mới – đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh – đã trở thành nền tảng và động lực tinh thần, là nguồn sức mạnh to lớn để Đảng và nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc, xây dựng đất nước theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Công cuộc đổi mới đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch cảm tình đảng điểm 10, Bài thu hoạch cảm tình đảng điểm 10, Bài thu hoạch cảm tình đảng điểm 10