0

Bảng công thức tích phân đạo hàm mũ logarit

2 1,597 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2016, 08:30

BẢNG CÔNG THỨC ĐẠO HÀM - NGUYÊN HÀM I Các công thức tính đạo hàm (u v)' (u.v)' u' v' ku ' Hệ Quả: u '.v u.v ' ' v k.u ' u v ' u '.v u.v ' v2 v' v2 II Đạo hàm nguyên hàm hàm số sơ cấp Bảng đạo hàm x ' x    u '   u '.u 1 sin x  '  cos x x   x dx  sin u  '  u '.cos u  cos x  '   sin x  tan x  '  cos1 Bảng ngun hàm  cos u  '  u '.sin u   tan x  tan u  '  cosu ' u  u ' 1  tan u  2  cot x  '  sin1 x   1  cot x   cot u  '  sinu 'u  u ' 1  cot u  2 2 u' u.ln a u' ln u ' u x ln a ln x ' x loga x ' ax ' loga u ' au ' a x ln a ex ' u c  sin xdx   cos x  c  sin  ax  b  dx   a cos  ax  b   c  cos xdx  sin x  c  cos  ax  b  dx  a sin  ax  b   c 1 1 1 dx  tan x  c  cos  ax  b  dx  a tan  ax  b   c  sin2 x dx   cot x  c  sin  ax  b  dx   a cot  ax  b   c  cos x 2 x  a dx  x x  ax  b dx  a ln ax  b  c a x   c  ln a ax  b ax  b  e dx  a e  c ax c ln a  e dx  e u  1   x dx  ln x  c a u u '.ln a  e  '  u '.e ex  ax  b    ax  b  dx  a   x 1  c,   1  1  x  a dx  c Bổ sung: dx x a x arctan a a C x III Vi phân: dy VD: d(ax d(ln x ) b) x ln 2a x dx adx dx , d(tan x ) x a a a C dx a2 x2 arcsin x a C dx x a ln x y ' dx dx d (ax a dx , d(cot x ) cos2 x b ) , d(sin x ) dx sin2 x cos xdx , d(cos x ) sin xdx , x2 a2 C BẢNG CÔNG THỨC MŨõ - LOGARIT I Công thức hàm số Mũ Logarit Hám số mũ  ;a a  a  a a a  a   a.b a    a a a a b ; b   a a : a a    a a b : a  a loga ; loga a a    x  loga b.c loga b b c loga b logb c c x, logb a ;a  loga c loga   loga c.logc b loga b logb a loga  loga  : loga  a  loga b loga c loga b a a ; loga b loga b ; loga a  loga b a    M aM loga x loga   a  a ;  a   a Hàm số Logarit logc b logc a   loga  : loga    loga    II.Một số giới hạn thường gặp lim x x x lim 1  x   e x x  a 1 lim  ln a x 1  x  lim a x x e x 0 a x 0 lim x 0 log 1  x   log e x a a
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng công thức tích phân đạo hàm mũ logarit, Bảng công thức tích phân đạo hàm mũ logarit,