0

Neomycin

2 122 0
  • Neomycin

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2016, 18:20

NEOMYCIN SULFAT Neomycini sulfas C23H46N6O13.xH2SO4 P.t.l: 615 (dạng base) Neomycin sulfat hỗn hợp muối sulfat chất sản xuất cách nuôi cấy số chủng Streptomyces fradiae chọn lọc, thành phần muối sulfat 2-deoxy-4-O-(2,6diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl)-5-O-[3-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-β-Lidopyranosyl)-β-D-ribofuranosyl]-D-streptamin (neomycin B) Hoạt lực không nhỏ 680 IU mg, tính theo chế phẩm làm khô Tính chất Bột màu trắng trắng ngà, hút ẩm Rất dễ tan nước, khó tan ethanol 96%, thực tế không tan aceton Định tính A Trong phần Neomycin C, vết sắc ký đồ dung dịch thử phải phù hợp vị trí, màu sắc kích thước với vết sắc ký đồ dung dịch đối chiếu (3) B Chế phẩm cho phản ứng A ion sulfat (Phụ lục 8.1) pH Hoà tan 0,1 g chế phẩm nước carbon dioxyd (TT) pha loãng thành 10 ml với dung môi Dung dịch có pH từ 5,0 đến 7,5 (Phụ lục 6.2) Góc quay cực riêng Từ +53,5° đến +59,0°, tính theo chế phẩm làm khô (Phụ lục 6.4) Hoà tan 1,00 g chế phẩm nước pha loãng thành 10,0 ml với dung môi Neamin Không 2% Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4) Bản mỏng: Silica gel H (TT) Dung môi khai triển: Dicloromethan - amoniac - methanol (10 : 20 : 30) Dung dịch thử: Hoà tan 0,250 g chế phẩm nước pha loãng thành 10,0 ml với dung môi Dung dịch đối chiếu (1): Hòa tan 0,5 mg neamin chuẩn (ĐC) 1,0 ml nước Dung dịch đối chiếu (2): Trộn 0,5 ml dung dịch thử 0,5 ml dung dịch đối chiếu (1) Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên mỏng µl thành dải mm dung dịch Để khô vết Triển khai sắc ký tới dung môi cm Sấy mỏng 100 - 105 °C 10 phút Phun thuốc thử ninhydrin kẽm clorid (TT) sấy mỏng 110 °C 15 phút Phun mỏng lần với thuốc thử lại sấy 110 °C 15 phút Trên sắc ký đồ dung dịch thử, vết tương ứng với neamin không đậm vết sắc ký đồ dung dịch đối chiếu (1) Phép thử có giá trị sắc ký đồ dung dịch đối chiếu (2) cho vết tách rõ rệt Neomycin C Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4) Bản mỏng: Silica gel (TT) Dung môi khai triển: Methanol - dung dịch natri clorid 20% (20 : 80) Dung dịch thử: Hoà tan 40 mg chế phẩm nước pha loãng thành 5,0 ml với dung môi Dung dịch đối chiếu (1): Hoà tan 30 mg framycetin sulfat chuẩn (ĐC) nước pha loãng thành 25,0 ml với dung môi Dung dịch đối chiếu (2): Pha loãng 5,0 ml dung dịch đối chiếu (1) thành 25,0 ml nước Dung dịch đối chiếu (3): Hoà tan 40 mg neomycin sulfat chuẩn (ĐC) nước pha loãng thành 5,0 ml với dung môi Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên mỏng µl thành dải mm dung dịch Triển khai sắc ký tới dung môi 12 cm Sấy mỏng 100 - 105 °C 10 phút Phun dung dịch ninhydrin (TT) sấy 100 - 105 °C 10 phút Trên sắc ký đồ dung dịch thử, vết neomycin C (có Rf nhỏ Rf vết chính) không đậm vết dung dịch đối chiếu (1) (15%), phải đậm vết dung dịch đối chiếu (2) (3%) Phép thử có giá trị sắc ký đồ dung dịch đối chiếu (3) có vết với R f nhỏ Rf vết Sulfat Từ 27,0 đến 31,0 % sulfat (SO4) tính theo chế phẩm làm khô Hoà tan 0,250 g chế phẩm 100 ml nước điều chỉnh đến pH 11 amoniac (TT) Thêm 10,0 ml dung dịch bari clorid 0,1 M (CĐ) khoảng 0,5 mg đỏ tía phthalein (TT) Chuẩn độ dung dịch Trilon B 0,1 M (CĐ), dung dịch bắt đầu chuyển màu, thêm 50 ml dung dịch ethanol 96% (TT), tiếp tục chuẩn độ đến màu xanh tím biến ml dung dịch bari clorid 0,1 M (CĐ) tương đương với 9,606 mg sulfat (SO4) Mất khối lượng làm khô Không 8,0% (Phụ lục 9.6) (1,000 g, 60 °C, áp suất không 0,7 kPa, phospho pentoxyd, giờ) Tro sulfat Không 1,0% (Phụ lục 9.9, phương pháp 2) Dùng 1,0 g Định lượng Tiến hành xác định hoạt lực thuốc kháng sinh phương pháp thử vi sinh vật (Phụ lục 13.9) Bảo quản Trong bao bì kín, tránh ánh sáng Loại thuốc Kháng sinh nhóm aminoglycosid Chế phẩm Viên nén, dung dịch uống, dịch nhỏ mắt, nhỏ tai, mỡ tra mắt, mỡ kem bôi da
- Xem thêm -

Xem thêm: Neomycin, Neomycin, Neomycin