0

TỔNG hợp 500 câu hỏi THI THỬ đại học QUỐC GIA hà nội – PHẦN ĐỊNH LƯỢNG môn toán hay

57 2,138 6
  • TỔNG hợp 500 câu hỏi THI THỬ đại học QUỐC GIA hà nội – PHẦN ĐỊNH LƯỢNG môn toán hay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2016, 16:27

TRUNG TÂM ĐỨC THIỆN BẮC GIANG THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc1991 TỔNG HỢP 500 CÂU HỎI THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – PHẦN ĐỊNH LƯỢNG Câu Số nghiệm phương trình: log ( A, − 6) = log ( − 2) + là: B C D Câu Công thức lượng giác câu sau: A, cos = + B sin = sin C tan = D.cos = +1 Câu Số phức z thỏa mãn: + 2( + ̅) = − có phần thực là: A, −6 C −1 B D Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với =2 , = Hình chiếu S lên o (ABCD) trung điểm H AB, SC tạo với đáy góc 45 Thể tích khối chóp S.ABCD là: A, √ B C D √ Câu Cho ( ): + − + = 0, (2; 2; 3) Mặt cầu (S) qua A, tiếp xúc với (P) có tâm thuộc trục hoành Tâm I có hoành độ là: A, B Câu Tìm phần ảo biết ̅ = − + A, C B 49 D.−1 ? C −9 D 40 Câu Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cân AB=AC=a, I trung điểm CC’ Tính cosin góc (ABC) (AB’I)? A, √ Câu Biết = ∫ A, B √ C D =120o, ’= √ = + ln Giá trị a là: B ln C D TRUNG TÂM ĐỨC THIỆN BẮC GIANG Câu Cho điểm − + THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc1991 (1; 0; 0) (∆): = = Gọi ′ ( , , ) điểm đối xứng M qua (∆) Giá trị là: B −1 A, Câu 10 Nghiệm phương trình cos − cos A, [ B [ = √3(sin + sin ) là: C [ Câu 11 Chọn ngẫu nhiên số từ tập A, D −2 C D Đáp án khác = {1, 2, 3, … ,11} Tính xác suất để tổng số chọn 12? B C D Câu 12 Cho tam giác ABC có (−1; 1; 0), (2; 3; 1), (0; 5; 2), tọa độ trọng tâm G tam giác là: A, ; 3; B ; −3; −1 C ; 3; −1 D ; 3; = −1 D = −1 Câu 13 Nghiệm phương trình + − = là: Đáp số: Câu 14 Hàm số A, = có tiệm cận ngang là: = −2 B =2 C Câu 15 Gọi S tập hợp tất số tự nhiên có chữ số khác lập từ số: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} Chọn ngẫu nhiên số từ S Tính xác suất để số chọn không chia hết cho A, B C D Câu 16 Số phức z thỏa mãn (2 − 1)1 + ) + ( ̅ + 1)(1 − ) = − có phần ảo là: A, B Câu 17 Tìm n biết: + D −1 C = ? Đáp số: 11 Câu 18 Cho < [...]... 2,2), xác định t để ⃗, ⃗, ⃗ đồng phẳng? A, 1 B -2 Câu 325 Tìm đạo hàm của hàm số: Câu 326 Gọi số , , D C 2 D =2 ? B 2 ln 2 A, C + 3(1 + ) + 5 = 0 Tổng phần thực của 2 lần lượt là nghiệm của phương trình: là? A, −2 B −3 C −4 Câu 327 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số = −1, , trục hoành và các đường thẳng C 3 2 − 1 B 2 Câu 328 Cho góc thỏa mãn sin A, = Giá trị của B Câu 329 Cho hàm số... 0 | = | − 2 | là: D Elip 18 TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc1991 + 1 Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị và đường thẳng (d): x = 1 song song với (∆): = −12 + 4? Câu 167 Cho hàm số A, =3 = −2 B +2 =1 Câu 168 Kết quả của tích phân = ∫ A, + =0 C + ln B + = ±2 D là: C + D Câu 169 Tập hợp điểm biểu diễn số phức w, biết w và z... B Câu 209 Gọi số , A, −2 , C √ lần lượt là nghiệm của phương trình: D 2 + 3(1 + ) + 5 = 0 Tổng phần thực của 2 là? B −3 C −4 Câu 210 Nghiệm của phương trình sin 3 − √3 cos 3 + 2 = 4 A, [ B [ C [ D −5 là: D Đáp án khác Câu 211 Cho ⃗(1, , 2), ⃗( + 1,2,1), ⃗(0, − 2,2), xác định t để ⃗, ⃗, ⃗ đồng phẳng? 23 TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc1991 A, 1 B -2 Câu. .. 5 Câu 258 Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số = là: =1 C = −1 D = Câu 259 Tìm nguyên hàm của hàm số sau: ( ) = ∫ A, − ln |1 + cos | + Câu 260 Tính ⃗, ⃗ ⃗ B ln( ế A, 3 + )+ C ln(1 + )+ D ln 1 + + ⃗(4,2,5), ⃗(3,1,3), ⃗(2,0,1) B 2 C 1 D 0 Câu 261 Cho số phức z thỏa mãn: (3 + 2 ) + (2 − ) = 4 + Hiệu phần thực và phần ảo của số phức z là: A, 1 Câu 262 Cho sin A, 5 B 3 = à < C 4 D 6 < Tính tan( − )? B 6 Câu. .. Không tồn tại = A, Hàm số luôn đồng biến Chọn phát biểu sai: B Hàm số không có cực trị = 1 C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng Câu 287 Xác định m để đường thẳng B = = −1 Câu 288 Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn: A, 0 9⇒ >3 17 TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG ∗ C ∀ ∈ D ∀ ∈ ∗ THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc1991 : ( + 1)( + 2) chia hết cho 6 : ( + 1) là số lẻ Câu 158 Parabol = + A, 1... Không xác định 24 TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG Câu 220 Cho THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc1991 (2; 0; 3), ( ): = = Phương trình mặt phẳng (P) chứa (d) sao cho khoảng cách từ M đến (P) lớn nhất là: A, − 8 + 14 − 15 = 0 B C + + 8 − 14 + 15 = 0 − −6=0 Câu 221 Cho hàm số − 8 − 14 − 15 = 0 D = ( ), điểm ( ; ) ∈ ( ) có tổng + là bao nhiêu để độ dài IM ngắn nhất? A, 0 B 1 Câu 222 ℎ... B Câu 108 Cho hàm số = A, Hàm số đạt cực tiểu tại −3 C √ D Đáp án khác + 1 Chọn phát biểu đúng: =2 B A và D đều đúng C Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt D Hàm số đạt cực tiểu tại Câu 109 Cho góc A, = −1 thỏa mãn sin B = Giá trị của = (sin 4 + 2sin 2 ) cos C Câu 110 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các hàm số sau A, B C là? D Đáp án khác = − −3 à = là: D 12 TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG... luôn đồng biến? C < −2 Câu 192 Cho ⃗ = (1; 2), ⃗ = (−3; 1), ⃗ = (6; 5) Tìm m để véc tơ A, D C =2 D ≥3 ⃗ + ⃗ cùng phương với ⃗? D = −2 bằng? B C 3 D Câu 194 Lập phương trình chính tắc của Elip có đỉnh A(-5;0) và đi qua điểm M(3;-1)? 21 TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG + A, THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc1991 =1 + B =5 Câu 195 Nguyên hàm của hàm số ( ) = A, ln + + B – ln + + C =1 D + =1
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG hợp 500 câu hỏi THI THỬ đại học QUỐC GIA hà nội – PHẦN ĐỊNH LƯỢNG môn toán hay, TỔNG hợp 500 câu hỏi THI THỬ đại học QUỐC GIA hà nội – PHẦN ĐỊNH LƯỢNG môn toán hay,

Từ khóa liên quan