skkn một số biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở TTGDTX

37 499 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2016, 19:07

S GIO DC O TO TNH NG NAI N V: TRUNG TM GDTX LONG KHNH ******* Mó s (Do HKH S GDT ghi) MT S BIN PHP QUN Lí CễNG TC BI DNG CHUYấN MễN CHO I NG GIO VIấN NHM NNG CAO CHT LNG GING DY TRUNG TM GDTX Ngi thc hin : Bch Th o Lnh vc nghiờn cu - Qun lý giỏo dc - Phng phỏp dy hc b mụn - Lnh vc khỏc Cú ớnh kốm: Cỏc sn phm khụng th hin bn in SKKN Mụ hỡnh Phn mm Phim nh Hin vt khỏc Nm hc 2015 BM02-LLKHSKKN S LC Lí LCH KHOA HC I Thụng tin chung v cỏ nhõn H v tờn: Bch Th o Ngy, thỏng, nm sinh: 17/ 07/ 1967 Nam - N: N a ch: 19 Hong Diu - P Xuõn Thanh - TX.Long Khỏnh - ng Nai in thoi: 0613783244 Di ng: 0918.819.313 Fax: Email: bachdaoavgdtx@yahoo.com Chc v: Phú giỏm c trung tõm GDTX Long Khỏnh n v cụng tỏc: Trung tõm giỏo dc thng xuyờn Long Khỏnh II Trỡnh o to - Hc v (hoc trỡnh chuyờn mụn, nghip v) cao nht: - C nhõn Anh Thc s qun lý.(2013) - Nm nhn bng: 1989 - Chuyờn nghnh o to: S phm ting Anh Thc s qun lý III Kinh nghim khoa hc - Lnh vc chuyờn mụn cú kinh nghim: Qun lý chuyờn mụn v Ging dy Ting Anh - S nm kinh nghim: 26 nm * Cỏc sỏng kin kinh nghim ó cú nm gn õy - Phng phỏp dy ng phỏp (Grammar) - Phng phỏp dy to tit hc sinh ng gi hc ngoi ng - Phng phỏp dy c Ting Anh bng cỏch no cho ỳng - Mt s bin phỏp qun lý nhm nõng cao hot ng ph o hc viờn yu kộm ti trung tõm - V cụng tỏc qun lý: Qun lý chuyờn mụn Mc lc I Lí DO CHN TI II C S Lí LUN V THC TIN C s lý lun: Tỡnh hỡnh thc t liờn quan n bin phỏp qun lý ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX tx Long Khỏnh ng Nai 2.Tỡnh hỡnh chung v Trung tõm Thc trng v bin phỏp qun lý ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX tx Long Khỏnh ng Nai Mt s kinh nghim thc t liờn quan n bin phỏp qun lý ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX Vn cn u tiờn gii quyt, nguyờn nhõn III T CHC THC HIN CC GII PHP Ni dung hot ng v cỏch tin hnh 1.Cỏc mc tiờu ca trung tõm v bin phỏp qun lý ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX Cỏc hot ng chớnh * Cỏc hot ng thc hin sau kt thỳc khúa bi dng thỏng * Cỏc hot ng thc hin sau kt thỳc khúa bi dng thỏng * Cỏc hot ng thc hin sau kt thỳc khúa bi dng nm IV HIU QU TI V KT LUN V KIN NGH S liu thng kờ 2.Thnh tớch t c cỏc nm 3.Bi hc kinh nghim VI DANH MC TI LIU THAM KHO VII PH LC I Lí DO CHN TI Cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn thc s ht sc quan trng, v cú tớnh chin lc cao, cú tớnh cht quyt nh cht lng giỏo dc v dy hc ti trung tõm Chỳng ta bit lao ng s phm l lao ng t v y tri thc sỏng to, cụng tỏc ny ũi hi ngi giỏo viờn phi cú kin thc sõu rng v ton din, luụn b sung cỏi mi nhm hon thin ngh thut s phm Vi tớnh a dng, phc ca hot ng ging dy - giỏo dc ny, ũi hi ngi lónh o trung tõm phi thng xuyờn chỳ ý n vic bi dng nõng cao trỡnh lý lun v nghip v cho giỏo viờn Vic qun lý ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX ny phi t hiu qu, ỏp ng c yờu cu ca xó hi giai on hin vi xu th hi nhp ang din mnh m trờn ton cu iu ú xut phỏt t nhng nguyờn nhõn ch yu nh sau: Nguyờn nhõn1: - Trong thc t, nhn thc ca giỏo viờn trung tõm GDTX v cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cũn hn ch, cha ỳng, cha v v trớ, vai trũ ca cụng tỏc ny trung tõm; hoc vic t chc trin khai cụng tỏc ny thiu s tuõn th nhng nguyờn tc nht nh; ni dung ca cụng tỏc bi dng chuyờn mụn nhiu thc hin cha y , thiu k hoch; bin phỏp ch o trin khai cụng tỏc ny cha khoa hc, khụng thng xuyờn ú l nguyờn nhõn thc tin dn n kt qu cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn cỏc trung tõm cũn hn ch Nguyờn nhõn2: - Thc trng i ng nh giỏo ca trung tõm ó ỏp ng c nhu cu ging dy, t chc cỏc hot ng cho hc viờn, nhiờn cũn mt s bt cp C cu giỏo viờn ang mt cõn i gia cỏc mụn hc Cht lng chuyờn mụn nghip v ca i ng cú mt cha ỏp ng yờu cu, mt b phn cha gng mu o c li sng, cha tht s l tm gng sỏng cho hc sinh Nguyờn nhõn3: - a s i tng hc viờn trung tõm cú mt s ln tui, va lm va hc, ngh hc nhiu nm nờn vic tip thu kin thc mi tng i chm v khú khn; mt s hc viờn va hc húa va hc ngh nờn hn ch v thi gian cng nh hng n cht lng hc tp; mt s hc viờn cũn thiu ý thc v ng c hc - Chớnh vỡ lý ú, vic u t cho cụng tỏc dy hc trung tõm cng cú phn b hn ch V gúc qun lý chuyờn mụn Bn thõn mun i mi phng phỏp h tr cho cụng tỏc qun lý ch o chuyờn mụn cú hiu qu trung tõm nhm phỏt huy kh nng v xu th phỏt trin ton din mi giỏo viờn trung tõm cng nh hc viờn ti trung tõm giỏo dc thng xuyờn Th nht: i vi hc viờn, cỏc em cha c khuyn khớch v hỡnh thnh ý thc yờu v thớch cỏc mụn hc, nguyn vng chớnh ỏng ca hc viờn l nm c kin thc qua phng phỏp hc m giỏo viờn hng dn ng thi t c lng kin thc c bn cú th ng dng i thng Th hai: L chớnh t phớa giỏo viờn Ngi giỏo viờn cha u t cỏch dy cho phự hp vi tng k nng ca hc viờn ú l lý m bn thõn tụi cng nh tt c cỏc giỏo viờn dy ti trung tõm u trn tr v mong mun cho cỏc hc viờn bit cỏch hc, nm bt kin thc mt cỏch nhanh chúng v d dng Xut phỏt t yờu cu thc t ú, tụi chn ti Mt s bin phỏp qun lý cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX c cỏc cp ngnh quan tõm II C S Lí LUN V THC TIN Cơ sở lý luận: Hc v noi gng o c t tng ca ch tch H Chớ Minh, ng v nh nc ta ó khụng ngng ch o, to iu kin thun li cho vic xõy dng v phỏt trin i ng giỏo viờn thụng qua bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX núi riờng v cỏc ngnh hc núi chung Vi ti sỏng kin kinh nghim cp n vic phỏt trin, i mi cụng tỏc qun lý cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX ny, chỳng ta u bit, quỏ trỡnh dy hc l mt quỏ trỡnh hot ng thng nht gia giỏo viờn v hc sinh, di tỏc dng ch o (t chc, iu khin) ca giỏo viờn, hc sinh t giỏc, tớch cc t chc, t iu khin hot ng hc nhm thc hin tt cỏc nhim v dy hc ó c t Trong ú , i ng giỏo viờn l lc lng cú vai trũ quyt nh to ln nht n cht lng giỏo dc v hc ca hc sinh Cht lng giỏo viờn tt thỡ cht lng giỏo dc mi tt Trung tõm GDTX hay trng hc cú giỏo viờn gii thỡ cht lng hc ca cỏc em mi t hiu qu cao Cú i ng ct cỏn gii, cú i ng giỏo viờn gii, cú tõm huyt vi ngh, cú tinh thn trỏch nhim cao thỡ mc tiờu chung ca nh trng chc chn s t Ngh nghip giỏo viờn l s phỏt trin m mt giỏo viờn cú th t c nh l vic thu thp nhng kinh nghim v th nghim vic ging dy mt cỏch cú h thng ( Glatthorn-1995) Do ú quỏ trỡnh dy hc ca giỏo viờn cng cú cỏc nhim v c bn l: Hỡnh thnh tri thc Rốn luyn cỏc k nng hot ng nhn thc Hỡnh thnh thỏi , tớnh tớch cc xó hi Ngoi ra, qun lý quỏ trỡnh dy hc chớnh l iu khin quỏ trỡnh dy hc lm cho quỏ trỡnh ú c hnh mt cỏch cú k hoch, cú t chc v c ch o, kim tra, giỏm sỏt thng xuyờn nhm tng bc hng v thc hin mc ớch, nhim v dy hc t Song song bờn cnh ú ngi qun lý phi bit t chc ch o thc hin cỏc ni dung c bn ca hot ng dy hc bao gm : * Hon thin t chc ch o dy hc * Ch o xõy dng nn np dy hc * Ch o i mi phng phỏp dy hc * T chc phong tro thi ua "dytt, hc tt" * S dng cỏc bin phỏp nghip v s phm v tõm lý xó hi nhm nõng cao cht lng dy hc - Ngi dy v ngi hc l hai thnh t c bn ca quỏ trỡnh dy hc, ú nng lc ca ngi dy cú vai trũ cc k quan trng Vỡ vy nõng cao cht lng quỏ trỡnh dy hc, nht thit phi thng xuyờn bi dng nõng cao trỡnh ca i ng giỏo viờn ng thi phi tn dng mi ngun lc tng cng c s vt cht, thit b, nht l cỏc ng dng ca k thut cụng ngh thụng tin nõng cao cht lng dy hc ng trc yờu cu v s nghip giỏo dc, o to.Thc hin nhim v ca giỏo dc khụng khỏc ngoi vai trũ ca ngi thy, ngi cụ, vỡ ú l lc lng ch cht ca ngnh, ng thi cng l quyt nh s thnh, bi ca s nghip giỏo dc.Trong cụng tỏc qun lý, phn t sỏng to thng úng vai trũ quan trng nht, ngi qun lý phi to nhng t mi, ý tng hay v mi l, c ỏo nhng phi cú hiu qu cao Do ú vic qun lý ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX hin cng l mt nhng ý tng mi ũi hi phi cú mt i ng giỏo viờn nhit tỡnh v vng vng nghip v ging dy, qua ú nhm giỳp hc viờn trung tõm cú ý thc hc tp, cng c v phỏt trin nhng kt qu ca vic giỏo dc v hc viờn t nh hng cho mỡnh tng lai Cng vỡ nhng ý tng ú m tụi ó mnh dn a Bin phỏp qun lý ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX Vn t l lm th no gi vng v phỏt huy nhng thnh tớch dy hc ó t c thi gian qua, tip tc trỡ c danh hiu m cp trờn ó tin tng v giao phú Xut phỏt t nhng lý khỏch quan v lý ch quan nh ó phõn tớch trờn, vi kinh nghim thc t ging dy v qun lý ca bn thõn kt hp vi nhng kin thc khoa hc qun lý, tụi mnh dn xut trỡnh by ti Bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX gúp phn to nhng ngi cú kin thc, o c phc v s phỏt trin kinh t - xó hi cho nc nh Tuy nhiờn, vi i tng l hc viờn ca TTGDTX chỳng ta thỡ vic dy ca giỏo viờn cng nh vic hc ca hc viờn cú phn khú khn hn so vi cỏc trng ph thụng Do ú tụi mnh dn a quan im v vic ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX tx Long Khỏnh ng Nai Tỡnh hỡnh thc tin c im chung: Trung tõm GDTX Th xó Long Khỏnh c thnh lp theo quyt nh s 2425/ Q.UBT, ngy 11 thỏng nm 1996 ca UBND Tnh ng Nai, trờn c s sỏt nhp cỏc t chc: Trng Bi dng giỏo dc, Trng BTVH Dõn chớnh Long Khỏnh v Chi nhỏnh Trung tõm Tin hc ngoi ng ca Phũng Giỏo dc o to Long Khỏnh Trung tõm t ti ng Hựng Vng, phng Xuõn Hũa, th xó Long Khỏnh, tnh ng Nai in thoi s : 0613 876839, 0613 646996 * i ng cỏn b, giỏo viờn,CNV v s hc viờn: - Tng s lp: 14 ( Nm hc 2013 2014) - Tng s hc viờn: 367 hv( Nm hc 2013 2014) - Trung tõm gm cú 03 t: T hnh chớnh- tng hp; T húa; T Tin hc- ngoi ng- ngh Tng s cỏn b, giỏo viờn, CNV: 14 ngi; ú : Cỏn b qun lý : 02 ngi ( 01 n) S giỏo viờn : 08 ngi ( n 04) Cụng nhõn viờn : 04( n 03) Ngoi ra, trung tõm cũn hp ng giỏo viờn thnh ging dy cỏc lp BTVH, s lng: giỏo viờn Cỏc t chc on th: Chi b: 06 ng ( n) on niờn CSHCM : chi on Hi cha m hc sinh: Ban i din v chi hi Hi ch thp : Ban thng trc v chi hi C s vt cht: S phũng hc : 06 S phũng lm vic : 06 S phũng vi tớnh: 01( 30 mỏy n, 01 mỏy ch) S hi trng : 02 Phũng thit b, thớ nghim: 01 Phũng dy Anh : 01 Phũng thc hnh : 01 Phũng a nng : 01 3.Tỡnh hỡnh thc t liờn quan n Bin phỏp qun lý ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX tx Long Khỏnh ng Nai Thun li: - C s vt cht trung tõm c xõy dng v u t khang trang, cú khuụn viờn xanh sch p, to mụi trng thõn thin vi hc viờn Ngoi trung tõm cú h thng mỏy vi tớnh, mỏy chiu projector, h thng õm thanh, loa i h tr cho thc hin k hoch Cú c hi trng a nng, cú din tớch sõn chi, bói tng i thoỏng - Trung tõm giỏo dc thng xuyờn th xó Long Khỏnh cú i ng t lónh o n cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn rt nhit tỡnh, trỡnh chuyờn mụn vng vng, cú tinh thn trỏch nhim cao, i sng n nh, cú ý thc t hc tp, tỡm hiu nõng cao trỡnh v luụn c gng phn u hon thnh tt mi nhim v c giao (SKKN-2014) - Cú s phi kt hp gia cỏc b phn trung tõm nh: T trng chuyờn mụn, cỏc t trng v húa, tin hc ngoi ng, cụng on, v cỏc on th trung tõmó to nờn mt ng lc ln cho hc viờn hc v cú s thng nht vic t chc cỏc hot ng chuyờn mụn, qun lý cht ch vic dy cng nh vic hc ca hc viờn, ỏp ng nhu cu hc ti a phng Khú khn: - Hin trung tõm ang cũn mt vi giỏo viờn ln tui cha thc s ỏp ng kp thi vi s i mi v phng phỏp dy hc, ng dng cụng ngh thụng tin vo dy hc - B phn chuyờn mụn cũn thiu mt s yu t ti u nht theo dừi, kim tra, k hoch dy v hot ng ca cỏc thnh viờn t mt cỏch thng xuyờn * i vi hc viờn Khú khn ln nht ca trung tõm l i a s hc viờn cú hon cnh khú khn Ngy i lm v ti i hc nờn vic tip thu kin thc rt hn ch Cht lng u vo thp nờn rt khú cho giỏo viờn lờn k hoch ging dy cho phự hp Ngoi cũn cú mt s hc viờn li hc Cũn mt b phn nh thỡ hc viờn khụng xỏc nh c mc ớch ca vic hc Cú hc viờn ch i n lờn lp, nghe giỏo viờn ging bi ri ghi vo nhng ni dung ó hc, thm ch ghi qua loa,ly l, sau ú v nh hu nh khụng xem li bi v khụng hiu c ni dung ú núi lờn iu gỡ, hoc mt s ln tui, theo khụng kp nờn chỏn v dn n tỡnh trng b hc, hoc cha cú phng phỏp v ng c hc ỳng n vic hc (SKKN-2014) * i vi giỏo viờn : - Mt s giỏo viờn cha nm chc nhng nhng yờu cu kin thc ca tng bi dy phự hp vi trỡnh hc viờn Viờc dy hc cũn dn trói, cũn nõng cao kin thc mt cỏch quỏ tựy tin - Mt s giỏo viờn cũn thiu ngh thut cm hoỏ hc viờn, cha tht s gn gi vi cỏc em, cha tht s lng nghe tõm t, tỡnh cm, nguyn vng ca cỏc em nờn khụng gõy c hng thỳ cho hc viờn thớch hc mụn ca mỡnh ph trỏch - Vn cũn mt vi giỏo viờn ln tui cha ng dng CNTT vo bi ging mt cỏch cú hiu qu * i vi ph huynh: 10 Ni dung hot ng v cỏch tin hnh: * Ni dung hot ng CC HOT NG BI DNG GIOVIấN Thi gian Cỏc hot ng Hot ng T thỏng 12/2013 (3 thỏng) Hot ng Hot ng T thỏng 01 06/2014 (6 thỏng) T thỏng 07- Hot ng Ni dung chớnh - Lp k hoch bi dng cỏc hot ng ca giỏo viờn, trung theo dừi cỏc nguyờn tc bi dng - Xõy dng quy ch lm vic Nờu cỏc bin phỏp bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn Nõng cao nhn thc qun lý v phỏt trin i ng giỏo viờn Xõy dng phiu iu tra cho giỏo viờn Hot ng T chc thm dũ ý kin kho nghim Hot ng T chc xõy dng ly ý Mc ớch Nõng cao tay ngh Ngi thc hin Giỏm c, phú giỏm c, giỏo viờn Kt qu cn t Nm bt kp thi nguyn vng ca giỏo viờn mun nõng cao bi dng tay ngh Bit sỏng to, t duy, bi dng v bi dng theo ch Bit nhn thc Chuyờn mụn, giỏo viờn Bit t duy, sỏng to t bi dng cỏc chuyờn cp trờn giao phú Nhn thc v phỏt trin Nhn bit c nhim v v trỏch nhim ca giỏo viờn Nõng cao trỏch nhim, nhim v ca giỏo viờn Nhn bit c Chuyờn mụn, giỏo viờn Giỏo viờn Chuyờn mụn, giỏo viờn Phỏt huy trỡnh t bi dng nõng cao cht lng ging dy Hon thnh cỏc phiu iu tra Giỏo viờn Bit sỏng to t 23 kin t chớnh cỏc giỏo tớnh cht quan viờn v ý kin tr li cõu trng ca ti hi v nghiờn cu cỏc nghiờn cu ti 04/2015 (9 thỏng) Hot ng - Tng cng trao i trc tip vi t trng v giỏo viờn - Nghiờn cu cỏc bỏo cỏo tng kt ca cỏc t - Thm lp, d gi sinh hot chuyờn v sinh hot chuyờn mụn ca cỏc t chuyờn mụn Nõng cao trỡnh chuyờn nghip bi dng v t bi dng ca giỏo viờn Chuyờn mụn vic lm ti nghiờn cu khoa hc hoc sỏng kin kinh nghim Phỏt trin i ng giỏo viờn Nõng cao nng lc bi dng giỏo viờn 24 * Cỏch thc tin hnh kho sỏt: - Gp g, trao i trc tip vi cỏc t trng chuyờn mụn, giỏo viờn trung tõm - Nghiờn cu k s sỏch ghi chộp sinh hot v hot ng chuyờn mụn ca trung tõm v cỏc t chuyờn mụn - Nghiờn cu k bỏo cỏo tng kt ca cỏc t chuyờn mụn - Nghiờn cu cỏc bn, ti liu ch o v hng dn hot ng chuyờn mụn trung tõm m cp trờn ó a - Thm lp, d tit dy hc ca giỏo viờn, d gi sinh hot chuyờn v sinh hot chuyờn mụn ca cỏc t chuyờn mụn *.Tham kho mt s phiu thm dũ (mc l khụng cn thit, mc cn thit, mc rt cn thit ) cú kt qu nh sau: Cỏc bin phỏp STT Mc cn thit% 100 Xõy dng quy ch lm vic ti trung tõm 0 Xõy dng cng c hot ng ca cỏc t chuyờn 0 19.7 70.3 25 75 22.7 77.3 100 mụn D gi GV Tng cng vic kim tra ca Ban Lónh o v cỏc t chuyờn mụn Tổ chức đạo thực nội dung hoạt động dạy học i mi cụng tỏc thi ua ,thc hin tt ch chớnh sỏch Cụng tỏc o to, bi dng nõng cao trỡnh 20.5 79.5 chuyờn mụn 25 IV HIU QU CA TI Cỏc nm gn õy trung tõm u t danh hiu Tp th lao ng xut sc ( 5nm lin) Cht lng giỏo dc ton din ca trung tõm liờn tc c trỡ v gi vng Cú c nhng kt qu trờn ũi hi s n lc c gng ca tt c cỏc lc lng trung tõm, s ng h ca gia ỡnh v cỏc a phng cú hc viờn hc ti trung tõm Sau thc hin cỏc bin phỏp v cỏc gii phỏp nh ó nờu trờn, giỏoviờn cú tin b cỏch dy, truyn ti y kin thc cho hc viờn Cỏc k nng giỏo viờn u thc hin tt, to c iu kin cho hc viờn thc hnh cỏc k nng c trng ca tng b mụn hc Giỏo viờn u c tham gia cỏc lp hun, bi dng nõng cao tay ngh S liu thng kờ: Số l-ợng chất l-ợng đội ngũ cán bộ, giáo viên Số l-ợng Số l-ợng T số Nữ chất l-ợng Năm học 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 12 13 15 15 14 Chuẩn Thạc Tiến sĩ sĩ 7 7 12 12 12 12 12 TC CC lý lý luận luận 3 1 Thnh tớch t c cỏc nm qua: Ni dung thc hin - Tng s CB- GV- Nm hc 2009-2010 Nm hc 2010-2011 Nm hc 2011-2012 Nm hc 2012-2013 Nm hc 2013-2014 12 13 15 15 14 26 CNV - TS Hc viờn - Kt qu lờn lp - Kt qu tt nghip - Hnh kim tt - Hnh kim khỏ - HV gii cp Quc gia - HV gii cp Tnh - HV gii ton din - HV tiờn tin - GV dy gii cp Tnh - GV dy gii cp c s - Chin s thi ua cp Tnh - Chin s thi ua c s 722 645 560 149 367 60,12% 56,90% 71,79% 73,12% 60,32% 80,27% 79,38% 71,15% 69,6% 43,31% 35,73% 43,33% 44,33% 47,15% 37,61% 34,29% 25,59% 34,1% 35,66% 01 02 07 06 05 06 02 05 02 01 52(7,2%) 47(7,28%) 50(8,93%) 42(9,3%) 02 02 07 07 01 02 24(8,3%) 01 08 07 01 01 08 01 04 04 05 V KT LUN V KIN NGH Kt lun S phỏt trin i ng giỏo viờn, cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn cũn ph thuc rt nhiu vo cỏc yu t Trc ht l s n lc ca mi giỏo viờn Ngi ng u ca trung tõm phi l ngi cú tõm, cú tm nhỡn, v phi thc hin cho c s mnh ca tm nhỡn, ngha l phi nm c s mnh phỏt trin ca trung tõm Nh qun lý gii phi cú cỏc bin phỏp qun lý cỏc hot ng ca giỏo viờn, ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX 27 lm c iu ny nh qun lý phi bit lp k hoch phỏt trin trung tõm, c th: lm rừ nh hng tng lai, xỏc nh rừ mc tiờu cỏc u tiờn nhm xõy dng v thc hin iu chnh chin lc cú hiu qu Ngi qun lý phi xõy dng v t chc lm vic cú tớnh chuyờn nghip Ngoi ngi qun lý phi bit thớch nghi mt cỏch sỏng to cú hiu qu trc s thay i, bit s dng nhng ngun lc sn cú v cỏc ngun lc h tr cụng tỏc bi dng mt cỏch cú hiu qu, ch ng c v thi gian Mc ớch cui cựng l nõng cao cht lng dy v hc ti trung tõm Vi ti sỏng kin kinh nghim ny Tụi mnh dn a mt s bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn ti trung tõm nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTXHy vng cỏc bin phỏp, gii phỏp c nờu trờn s c cỏc ng nghip trao i v gúp ý bn thõn c hc hi, rỳt kinh nghim v t hon thiờn thờm Xin trõn trng cm n Kin ngh Trong thi gian qua, kho sỏt thc tin, tụi nhn thy cũn mt b phn giỏo viờn ngi i mi, chm tip thu cụng ngh tiờn tin, ớt s dng cỏc phng tin thit b dy hc Cú giỏo viờn b mụn dy nhiu tit, cú giỏo viờn b mụn dy ớt tit, k hoch bi dng cũn bt cp, cha rừ nột Trờn c s nghiờn cu thc tin, tụi xut cỏc gii phỏp qun lý bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn ti trung tõm nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX cú hiu qu, thỡ rt cn: Lónh o cp trờn cú s quan tõm c bit v cú nhng bin phỏp h tr ỳng mc nh: To iu kin cho giỏo viờn tham gia cỏc lp hun bi dng, nõng cao tay ngh Vớ d: To mi iu kin thun li tt nht cho giỏo viờn; tuyờn dng, khen thng kp thi i vi cỏc giỏo viờn dt bng hc gii quỏ trỡnh hc nõng cao ( Thc s,Tin s ) hoc giỏo viờn hon thnh tt cụng tỏc bi dng v t bi dng ỳng vi chuyờn mụn; quan tõm theo dừi v ỏp ng cỏc nhu cu chớnh ỏng ca giỏo viờn, h tr kp thi nhng khú khn ca giỏo viờn, phi xem õy l nhim v chin lc cn phi thc hin 28 Bi hc kinh nghim Vi mt s th nghim va qua, chỳng tụi xin rỳt bi hc kinh nghim sau õy Qun lý ch o bi dng i ng giỏo viờn phi xõy dng k hoch nõng cao cht lng i ng, phi da trờn cỏc tiờu k hoch ca cp trờn, tỡnh hỡnh thc t v yờu cu phỏt trin ca n v K hoch phi c a bn bc cụng khai i ng v c s ng thun ca i ng giỏo viờn.Trỡnh cỏc cp cú thm quyn phờ duyt v thụng bỏo cụng khai theo dừi thc hin c bit coi trng tinh thn t giỏc, ý thc trỏch nhim vic t hc, t bi dng nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v ỏp ng vi nhim v ca ngnh Xõy dng uy tớn ca ngi lónh o vỡ lónh o trung tõm l ngi ch o v iu hnh cụng vic cho hp lý, l nim tin vng chc cho i ng giỏo viờn ca trung tõm Xõy dng on kt ni b a cht lng dy hc lờn hng u Luụn to mi iu kin thun li cho i ng giỏo viờn tip cn mi phng phỏp ging dy mi v hay, ng dng CNTT vo bi ging Cú s tin tng v nhn nh ỳng n v nng lc ca i ng Luụn hc hi, nghiờn cu, i mi phng phỏp qun lý Ch o cỏc t chuyờn mụn thc hin tt nhim v c giao Xõy dng c lc lng ct cỏn, nng ng, nhit tỡnh, y trỏch nhim y mnh cỏc phong tro thi ua ca trung tõm.Thng xuyờn y mnh cụng tỏc bi dng v t bi dng, coi cụng tỏc ny l then cht v tt yu nõng cao cht lng ging dy Chỳng tụi xỏc nh, cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn ti trung tõm nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX l nhim v quan trng hng u cn c tin hnh thng xuyờn v ú cng l nhim v lõu di m ngi qun lý no cng cn phi quan tõm VI DANH MC TI LIU THAM KHO - Ch th 04-CT/TW 29 - Ti liu hun cho giỏo viờn v vic dy hc kim tra ỏnh giỏ theo chun kin thc k nng ( B Giỏo dc v o to 2013) - Ti liu bi dng cỏn b qun lý trung tõm GDTX 2013 - Giỏo dc nh hng ngh nghip ( Trng i hc Cụng ngh ng Nai) - Giỏo dc giỏ tr sng v k nng sng ( trng i hc Giỏo dc H ni 2012) Cỏc bin phỏp STT Mc Khụng Cn Rt cn thit thit cn thit Xõy dng quy ch lm vic ti trung tõm VII PH LC BIU MU PHIU THM Dề, LY í KIN T CC GIO VIấN 30 Xõy dng cng c hot ng ca cỏc t chuyờn mụn D gi GV Tng cng vic kim tra ca Ban Lónh o v cỏc t chuyờn mụn Tổ chức đạo thực nội dung hoạt động dạy học i mi cụng tỏc thi ua ,thc hin tt ch chớnh sỏch Cụng tỏc o to, bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn BIU MU LY í KIN CC GIO VIấN V THI GIAN HOT NG BI DNG GIO VIấN Thi gian Cỏc hot ng Hot ng T thỏng 12/2013 (3 thỏng) Hot ng Hot ng Ni dung chớnh ng ý Khụng ng ý - Lp k hoch bi dng cỏc hot ng ca giỏo viờn, trung theo dừi cỏc nguyờn tc bi dng - Xõy dng quy ch lm vic Nờu cỏc bin phỏp bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn Nõng cao nhn thc qun lý v phỏt trin i ng giỏo viờn 31 Xõy dng phiu iu tra cho giỏo viờn T chc thm dũ ý kin kho nghim T chc xõy dng ly ý kin t chớnh cỏc giỏo viờn v ý kin tr li cõu hi v nghiờn cu cỏc ti - Tng cng trao i trc tip vi t trng v giỏo viờn - Nghiờn cu cỏc bỏo cỏo tng kt ca cỏc t - Thm lp, d gi sinh hot chuyờn v sinh hot chuyờn mụn ca cỏc t chuyờn mụn Hot ng T thỏng 01 06/2014 (6 thỏng) Hot ng Hot ng T thỏng 07/2014 -07/2015 (1 nm) Hot ng Long Khỏnh, ngy 25 thỏng nm 2015 Ngi vit Bch Th o n v : TTGDTX Th xó Long Khỏnh Tnh ng Nai CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh Phỳc Long Khỏnh ngy 25 thỏng 04 nm 2015 BN KHAI THNH TCH C NHN ( ngh cụng nhn CST cp c s nm hc 2014-2015 ) S YU Lí LCH H v tờn: Bch Th o Nm sinh : 17/ 07/1967 n v cụng tỏc: Trung tõm Giỏo dc thng xuyờn th xó Long Khỏnh Trỡnh hoỏ : 12/ Trỡnh chuyờn mụn: C nhõn ngoi ng, Anh Thc s qun lý Trỡnh chớnh tr: Trung cp 32 Chc v : Phú giỏm c trung tõm GDTX THNH TCH T C TRONG NM HC I Thc hin nhim v chuyờn mụn, lng, cht lng: Trong nm hc qua, c s quan tõm ca Ban lónh o trung tõm v s kt hp cụng tỏc hi hũa nhit tỡnh ca bn thõn v ng nghip Tụi ó t c nhng kt qu nh sau: V cụng tỏc ging dy, chuyờn mụn: Hon thnh mi cụng tỏc chuyờn mụn m bo 100% ngy gi lờn lp Thc hin cụng tỏc ging dy mt cỏch nghiờm tỳc truyn bỏ kin thc y , chớnh xỏc, n tng hc viờn - Vi nhim v c phõn cụng l Phú giỏm c Trung tõm GDTX Long Khỏnh Bn thõn tụi luụn t c gng trao di kin thc, phn u hon thnh tt nhim v c giao; lm vic vi tinh thn trỏch nhim cao, cụng tỏc luụn ch ng phi hp, hp tỏc cựng ng nghip, ng v tip thu ý kin úng gúp ca ng nghip, ng bn thõn phn u hon thnh tt nhim v Tham gia m cỏc lp ting Anh, luyn thi CCQG ting Anh ti trung tõm Trong nm 2014-2015 ó m c cỏc lp hc ting Anh ti trung tõm Cụng tỏc qun lý chuyờn mụn: - Nm bt v theo dừi chuyờn mụn cỏc t sõu sc Gii quyt hp lý mi trng hp v quyn hn ca mt phú giỏm c i vi ng nghip v hc viờn ụn c v x lý cụng vic chuyờn mụn cú hiu qu tt - Tham mu vi Giỏm c cỏc cụng vic m cp trờn a v c gng hon thnh xut sc mi cụng vic c giao - Qun lý chuyờn mụn vng , nghiờm tỳc thc hin cỏc ch th ca cp trờn Theo dừi v kp thi nhc nh, ụn c cụng vic v hon thnh cụng vic c giao V cụng tỏc ng, on th: 33 - i vi cụng tỏc on th: Luụn tuyờn truyn v ng on viờn, giỏo viờn tham gia tớch cc phong tro thi ua yờu nc v cỏc phong tro khỏc t chc cp trờn phỏt ng xõy dng t chc trung tõm ngy cng vng mnh Hng nm cựng vi lónh o Trung tõm tham gia xột tuyn cụng chc, tham gia bỡnh xột thi ua cui nm hc v tham gia xột nõng lng, xột thõm niờn Thc hin bỏo cỏo cho cp trờn y v ỳng thi hn c ụng o ng nghp v hc viờn Trung tõm tớn nhim Trong nm 2014-2015 ó thc hin v trin khai kp thi cỏc Ngh quyt ca cp trờn ra.Thc hin v ph bin chuyờn mụn n tng thnh viờn Trung tõm mt cỏch cú hiu qu, thit thc T chc cho cỏc ng nghip hot ng cú hiu qu, to iu kin phn u v rốn luyn tng thnh viờn ti trung tõm.Tham gia cỏc phong tro tuyn sinh Xung kớch cỏc phong tro VN, TDTT v nht l ng phong tro hin mỏu nhõn o Tham gia d cỏc bui l meeting bi tr t nn ma tỳy, hỳt thuc lỏ trng hc Giỳp cỏc VTN trung tõm tham gia cỏc cuc thi ATGT, phũng chng ma tỳy * Cụng tỏc ng: Luụn n lc phn u hon thnh tt nhim v ca ngi ng viờn, gúp phn xõy dng Chi b sch vng mnh, nm ó gii thiu on viờn u tỳ tham gia lp hc Trung kiờn ti th xó ng xem xột v kt np L mt on viờn Cụng on tớch cc, t ph n gii v luụn gúp phn xõy dng t chc Cụng on vng mnh II Ci tin, gii phỏp hu ớch, sỏng kin - m bo sinh hot chuyờn mụn v d gi ng nghip - Sỏng kin kinh nghim III Hc bi dng, chuyờn mụn nghip v - Tham gia 100% chng trỡnh bi dng nõng cao trỡnh S GDT ng Nai t chc - Luụn phi kt hp vi lónh o trung tõm nõng cao hiu qu qun lý v chuyờn mụn IV Tham gia xõy dng th 34 - Cú tinh thn ý thc th cao, luụn bit t sa sai v luụn quan tõm giỳp S GD&T NG NAI TRUNG TM GDTX LK CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Long Khỏnh, ngy 25 thỏng 04 nm 2015 ng nghip Trung tõm - c bu chn CST cp c s Trờn õy l bn khai thnh tớch cỏ nhõn m thi gian qua bn thõn ó t c Th trng c quan (Ký tờn úng du) Ch tch cụng on Ngi khai Bch Th o BM04-NXGSKKN PHIU NHN XẫT, NH GI SNG KIN KINH NGHIM Nm hc: 2014-2015 Tờn sỏng kin kinh nghim: Cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn ti trung tõm nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX H v tờn tỏc gi: Bch Th o Chc v: P.Giỏm c n v (t): Trung tõm giỏo dc thng xuyờn Long Khỏnh 35 Lnh vc: - Qun lý giỏo dc - Phng phỏp giỏo dc - Phng phỏp dy hc b mụn: Vt Lý - Lnhvckhỏc: Sỏng kin kinh nghim ó c trin khai ỏp dng: Ti n v Trong Ngnh Tớnh mi - gii phỏp thay th hon ton mi, bo m tớnh khoa hc, ỳng n - gii phỏp thay th mt phn gii phỏp ó cú, bo m tớnh khoa hc, ỳng n - Gii phỏp mi gn õy ó ỏp dng n v khỏc nhng cha tng ỏp dng n v mỡnh, tỏc gi t chc thc hin v cú hiu qu cho n v Hiu qu - Gii phỏp thay th hon ton mi, ó c thc hin ton ngnh cú hiu qu cao - Gii phỏp thay th mt phn gii phỏp ó cú, ó c thc hin ton ngnh cú hiu qu cao - Gii phỏp thay th hon ton mi, ó c thc hin ti n v cú hiu qu cao - Gii phỏp thay th mt phn gii phỏp ó cú, ó c thc hin ti n v cú hiu qu - Gii phỏp mi gn õy ó ỏp dng n v khỏc nhng cha tng ỏp dng n v mỡnh, tỏc gi t chc thc hin v cú hiu qu cho n v Kh nng ỏp dng - Cung cp c cỏc lun c khoa hc cho vic hoch nh ng li, chớnh sỏch: Trong T/Phũng/Ban Trong c quan, n v, c s GD&T Trong ngnh - a cỏc gii phỏp khuyn ngh cú kh nng ng dng thc tin, d thc hin v d i vo cuc sng: Trong T/Phũng/Ban Trong c quan, n v, c s GD&T Trong ngnh - ó c ỏp dng thc t t hiu qu hoc cú kh nng ỏp dng t hiu qu phm vi rng: 36 Trong T/Phũng/Ban Trong c quan, n v, c s GD&T Xp loi chung: Xut sc Khỏ Trong ngnh t Khụng xp loi NGI THC HIN XC NHN CA T TH TRNG N V SKKN CHUYấN MễN (Ký tờn, ghi rừ (Ký tờn v ghi rừ h tờn) (Ký tờn v ghi rừ h tờn) h tờn v úng du) 37 [...]... nh ó nờu trờn, giỏoviờn cú tin b trong cỏch dy, truyn ti y kin thc cho hc viờn Cỏc k nng giỏo viờn u thc hin tt, to c iu kin cho hc viờn thc hnh cỏc k nng c trng ca tng b mụn hc Giỏo viờn u c tham gia cỏc lp tp hun, bi dng nõng cao tay ngh S liu thng kờ: Số l-ợng và chất l-ợng đội ngũ cán bộ, giáo viên Số l-ợng Số l-ợng T số Nữ chất l-ợng Năm học 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014... t bi dng nõng cao nng lc s phm, phỏt trin ngh nghip 5 Vn cn u tiờn gii quyt, nguyờn nhõn - Ngi qun lý phi cú bin phỏp qun lý v kh nng t duy, sỏng to xõy dng c k hoch chin lc v k hoch nm hc v cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX v phi sỏt vi tỡnh hỡnh thc t ca trung tõm, cú tớnh kh thi cao Nguyờn nhõn: nõng cao cht lng giỏo dc ton din TTGDTX thỡ mt trong... Phong tro thi ua SKKN Phong tro thi ua ti nghiờn cu khoa hc Bn thõn l mt cỏn b qun lý ca trung tõm Tụi vụ cựng quan tõm v a ra nhng định h-ớng, tỡm tũi cỏc bin phỏp tt nht trong công tác quản lý, tụi luụn bn khon vi cụng tỏc qun lý ca trung tõm v xỏc nh rng: Cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn s l ng lc thỳc y quỏ trỡnh cụng tỏc ca giỏo viờn cng l cụng tỏc ca qun lý Cụng tỏc ny c ci... chuyờn bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX cho phộp tụi a ra mt s gii phỏp di õy: Gii phỏp1: 18 - Ngi qun lý phi xỏc nh cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn l quan trng, thng xuyờn, liờn tc nõng cao cht lng giỏo viờn, nờn xem cụng tỏc bi dng v t bi dng l vic rt cn thit - Phi cú k hoch qun lý, bi dng giỏo viờn mt cỏch c th Lp k hoch... mụn cho i ng giỏo viờn cũn ph thuc rt nhiu vo cỏc yu t Trc ht l s n lc ca mi giỏo viờn Ngi ng u ca trung tõm phi l ngi cú tõm, cú tm nhỡn, v phi thc hin cho c s mnh ca tm nhỡn, ngha l phi nm c s mnh phỏt trin ca trung tõm Nh qun lý gii phi cú cỏc bin phỏp qun lý cỏc hot ng ca giỏo viờn, ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX 27 lm c iu ny nh qun lý phi... phỏp qun lý bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn ti trung tõm nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX cú hiu qu, thỡ rt cn: Lónh o cp trờn cú s quan tõm c bit v cú nhng bin phỏp h tr ỳng mc nh: To iu kin cho giỏo viờn tham gia cỏc lp tp hun bi dng, nõng cao tay ngh Vớ d: To mi iu kin thun li tt nht cho giỏo viờn; tuyờn dng, khen thng kp thi i vi cỏc giỏo viờn dt bng hc gii trong quỏ trỡnh hc nõng cao ( Thc... vic hc tp nh ca con em mỡnh Cũn khoỏng trng mi vic cho nh trng v trung tõm Gia ỡnh hc viờn gp nhiu khú khn v kinh t hoc i sng tỡnh cm nhiu lỳc cng lm cho hc viờn tr khụng chỳ tõm vo hc tp (SKKN- 2014) 4 Mt s kinh nghim thc t liờn quan n bin phỏp ch o cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng ging dy TTGDTX Vi gúc l qun lý v chuyờn mụn, bn thõn t suy ngh v c gng tỡm tũi, hc... Xõy dng quy ch lm vic Nờu cỏc bin phỏp bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn Nõng cao nhn thc qun lý v phỏt trin i ng giỏo viờn Xõy dng phiu iu tra cho giỏo viờn Hot ng 2 T chc thm dũ ý kin kho nghim Hot ng 1 T chc xõy dng ly ý Mc ớch Nõng cao tay ngh Ngi thc hin Giỏm c, phú giỏm c, giỏo viờn Kt qu cn t Nm bt kp thi nguyn vng ca giỏo viờn mun nõng cao bi dng tay ngh Bit sỏng to, t duy, bi dng v bi dng... to, bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn - L mt cỏn b qun lý phi bit sp xp, r soỏt li i ng giỏo viờn, xem xột tỡnh hỡnh giỏo viờn, kp thi ụn c v to mi iu kin cho giỏo viờn tham gia cỏc chng trỡnh nõng cao tay ngh, chuyờn mụn, nghip v ỏp ng ngy cng cao chin lc phỏt trin ca trung tõm Chỳng ta phi c bit coi trng tinh thn t giỏc, ý thc trỏch nhim trong vic t hc, t bi dng ca giỏo viờn nhm nõng cao trỡnh chuyờn... khoa hc cp ngnh - T chc cỏc phong tro vit SKKN, d gi, thm lp, - T chc cỏc phong tro thi ua - T chc cỏc bui chuyờn ti trng, sinh hot t, nhúm chuyờn mụn - To iu kin cho giỏo viờn tham gia cỏc lp hc nõng cao v lý lun chớnh tr, trỡnh chuyờn mụn nghip v (tham gia cỏc lp trung cp lý lun chớnh tr, cỏc lp i hc chớnh quy, ti chc, liờn thụng, v chuyờn mụn) - T chc tt cho giỏo viờn tham gia cỏc lp hc chuyờn

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan