0

skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn ngữ văn lớp 8 THCS”

26 498 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2016, 15:45

ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp PHềNG GIO DC V O TO ễNG TRIU TRNG THCS NGUYN C CNH - - SNG KIN KINH NGHIM ng dng cụng ngh thụng tin ging dy mụn ng lp THCS Tỏc gi: Nguyn Th Ng T: Vn-S-Ngoi ng NM HC 2008-2009 Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp I PHN M U: I.1.L DO CHN TI: Chỳng ta ang sng nhng nm u ca th k XXI- Giai on phỏt trin vt bc ca khoa hc cụng ngh núi chung v s bựng n ca cụng ngh thụng tin núi riờng Tt c ó v ang tỏc ng mnh m vo s phỏt trin ca cỏc ngnh i sng xó hi Trong bi cnh ú giỏo dc ph thụng cng ó ỏp ng c phn no nhng ũi hi cp thit ca s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc, ú l: ng dng cụng ngh thụng tin v cỏc trang thit b dy hc hin i vo vic i mi phng phỏp dy hc nhm phỏt huy mnh m t sỏng to, k nng thc hnh, to hng thỳ hc cho hc sinh nõng cao cht lng gi hc L giỏo viờn ging dy nhiu nm tụi nhn thy, nhng nm gn õy Cụng ngh thụng tin cú tỏc ng mnh m, h tr c lc vo vic i mi phng phỏp dy hc hu ht cỏc trng ph thụng, cỏc b mụn khoa hc t nhiờn, khoa hc xó hi c bit nm hc 2008-2009 ton ngnh trung thc hin cú hiu qu nhng nhim v ca b Giỏo dc v o ú nhim v trng tõm l: tớch cc ng dng cụng ngh thụng tin phc v cụng tỏc dy hc v qun lý giỏo dc Mụn Ng cng nh cỏc mụn hc khỏc, mun t c hiu qu cao v ỏp ng c nhng ũi hi cp thit ca xó hi thỡ phi ng dng Cụng ngh thụng tin v cỏc trang thit b hin i vo cỏc gi dy bi Cụng ngh thụng tin cú tớnh u vit v li ớch vt tri so vi cỏc phng tin dy hc hin i khỏc (nú l thnh tu cú tớnh t phỏ ca loi ngi, l cụng c vụ cựng hiu qu cho vic khai thỏc t liu phc v cho bi ging) c bit s dng Giỏo ỏn in t ging dy mụn Ng l bc ci tin ln giỳp giỏo viờn mang li cho hc sinh nhiu thụng tin h tr cho bi ging cỏc em d dng phỏt huy s sỏng to ca mỡnh khỏm phỏ, tỡm hiu v cm th v giỏ tr ca tỏc phm Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp hc, t ú cỏc em cú kh nng dng kin thc ó hc vo thc t cuc sng mt cỏch linh hot ú l iu m mi giỏo viờn ging dy Ng c bit quan tõm, ng thi cng l mc tiờu, yờu cu ca t nc giai on mi Th nhng khu vc Mo Khờ- ụng Triu hin ,ni cú nn cụng nghip phỏt trin mnh m, khoa hc cụng ngh phỏt trin nhanh, trỡnh dõn trớ ngy mt tin b, thỡ hc sinh cng ln li cng ngi hc vn, khụng yờu thớch mụn Ng Thc t cho thy, v nh cỏc em rt ớt u t thi gian nghiờn cu hc hi, tỡm tũi kin thc Vn hc ,trờn lp cỏc em thng ngi phỏt biu, ớt sỏng to: tc l kh nng c lp sỏng to v cm th Vn hc ca cỏc em rt hn ch ỏp ng kp thi ũi hi v i mi phng phỏp dy hc núi chung, phng phỏp dy Ng Trung hc c s núi riờng v phự hp tỡnh hỡnh xó hi cng nh phự hp vi thc tin a phng , nhm nõng cao hiu xut mt gi lờn lp, tụi ó xõy dng v nghiờn cu ti: ng dng cụng ngh thụng tin ging dy phõn mụn Vn hc lp I.2:MC CH NGHIấN CU TI: Nm hc 2008-2009 mụn Ng lp cng nh cỏc mụn hc khỏc nh trng ph thụng, u thu c nhng thnh qu ỏng k sau nhng nm thay sỏch v i mi phng phỏp dy hc nhng cũn khụng ớt nhng hn ch Vy lm th no khc phc nhng hn ch phng phỏp ging dy mụn Ng núi chung v phõn mụn Vn hc núi riờng, to hiu qu cao mi gi dy, tụi ó nghiờn cu v thc hin ti: ng dng cụng ngh thụng tin ging dy phõn mụn Vn hc lp ti tụi nghiờn cu da trờn c s nhim v nm hc 2008-2009 ca b Giỏo dc-o to,ca s Giỏo dc Qung Ninh v s ch o ca phũng Giỏo dc-o to huyn ụng Triu, ca trng THCS Nguyn c Cnh Mc ớch ti tụi nghiờn cu l phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng ,sỏng to v nng lc cm th Vn hc ca hc sinh, di s hng dn ca thy, vi s h tr ca Cụng ngh thụng tin, hc sinh d dng tỡm hiu, khỏm phỏ kin thc c bn, khỏi quỏt v cm th giỏ tr ni dung- ngh thut ca tỏc phm Vn hc, d dng so sỏnh liờn h vi thc ti, t ú cỏc em cú nhn thc ỳng n v cuc sng v v p tõm hn ngi, cỏc em t bi dng tỡnh cm ca mỡnh, gúp phn to nờn mi quan h tt p gia ngi vi ngi xó hi Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp I.3.THI GIAN- A IM: * Thi gian nghiờn cu: mt nm hc (2008-2009) * i tng v a im nghiờn cu: Hc sinh lp 8A Trng THCS Nguyn c Cnh I.4.ểNG GểP V L LUN- THC TIN: * V lớ lun: Mụn Ng vi nhim v c bit quan trng l cung cp phng tin hc sinh cú kh nng hc tt cỏc mụn hc khỏc, ng thi bi dng t tng tỡnh cm cho cỏc em Vỡ vy ti nghiờn cu ca tụi: ng dng Cụng ngh thụng tin ging dy phõn mụn Ng lp 8khụng ch gúp phn lm cho bi ging Vn hc hay hn, sinh ng hn, ton din hn, phỏt huy kh nng t sỏng to ca hc sinh quỏ trỡnh khỏm phỏ tỡm hiu giỏ tr ni dung- ngh thut ca tỏc phm nhanh hn; hc sinh bit hng ti t tng tỡnh cm cao p,cú nng lc cm th giỏ tr chõn- thin- m m ti nghiờn cu trờn cũn gúp phn ỏp ng c phn no yờu cu cp thit v i mi phng phỏp dy hc theo tinh thn ca ngh quyt TW2 khúa VIII ó (khc phc li truyn th mt chiu, tng bc ỏp dng cỏc phng tin hin i vo quỏ trỡnh dy hc), c bit: ti nghiờn cu trờn ó gúp phn lm sỏng rừ hiu qu vic ng dng Cụng ngh thụng tinvo i mi phng phỏp dy hc theo quan im ch o thc hin nhim v nm hc ca b Giỏo dc v o to nm hc 2008-2009 * V thc tin: Hin nay, khu vc Mo Khờ- ụng Triu l mt trung tõm cụng nghip ln, trỡnh dõn trớ ngy cng cao, hu ht cỏc gia ỡnh v hc sinh u ó tip cn vi Cụng ngh thụng tin Do ú vic nghiờn cu v s dng ti ng dng Cụng ngh thụng tin ging dy phõn mụn Ng lp l phự hp vi thc tin a phng õy l c mt quỏ trỡnh u t ton tõm ton lc la chn, thit k v ging dy cỏc bi ging bng Giỏo ỏn in t cú tỏc dng lm cho gi Vn hc thờm sinh ng, hp dn, giỳp hc sinh yờu thớch, say mờ hc nghiờn cu, nõng cao kin thc Vn hc c chng trỡnh sỏch giỏo khoa v m rng kin thc qua h thng thụng tin Nh vy ti nghiờn cu ca tụi khụng ch ỏp ng c nguyn vng ca nhõn dõn v mc tiờu giỏo dc a phng m cũn gúp phn thỳc y phong tro ng dng Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp Cụng ngh thụng tin ging dy trng THCS Nguyn c Cnh cng nh cỏc trng khỏc huyn ụng triu- Qung Ninh phỏt trin ngy cng rng khp II.Phn ni dung II.1.Chng I:TNG QUAN gúp phn hon thnh nhim v nm hc ng thi ỏp ng kp thi nhng ũi hi bc thit ca xó hi cng nh ca ngnh Giỏo dc v phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin a phng Mo Khờ- ụng Triu, tụi ó mnh dn a nhng bin phỏp tin hnh ca ti nghiờn cu:ng dng Cụng ngh thụng tin ging dy phõn mụn Vn hc lp 8.Ni dung ca ti l c mt quỏ trỡnh iu tra, nghiờn cu, thc nghim vic la chn, thit k v ging dy trờn mỏy vi tớnh mt s bi kiu bi thuc phõn mụn Vn hc lp v kt qu thu c sau mt nm trc tip ging dy õy l mt nhng m cỏc thy cụ giỏo trc tip ging dy trng ph thụng cng nh ton ngnh Giỏo dc v ton xó hi c bit quan tõm hin II.2.Chng 2:NI DUNG VN NGHIấN CU: II.2.1 S lc v c im mụn Ng lp 8A: * Nhng thun li: Nm hc 2008-2009 tụi c nh trng phõn cụng ging dy mụn Ng lp 8A vi tng s 40 hc sinh Phn ln cỏc em l cỏn b, cụng nhõn m, c gia ỡnh rt quan tõm to iu kin u t c v thi gian v phng tin nờn cỏc em cú y sỏch v, ti liu phc v vic hc mụn Ng a s cỏc em ngoan, ham hc v khỏ thnh tho v tin hc Bn thõn tụi l giỏo viờn dy Ng nhiu nm, thng xuyờn hc hi bi dng v chuyờn mụn nghip v, v i mi phng phỏp dy hc, c Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp bit l s kiờn trỡ hc bi dng v nghiờn cu v vic ng dng Cụng ngh thụng tin ging dy, nờn tụi ó ỳc rỳt c mt s kinh nghim ging dy b mụn Ng núi chung v kinh nghim ng dng Cụng ngh thụng tintrong ging dy phõn mụn Vn hc núi riờng Ngoi tụi cũn c Ban giỏm hiu Trng THCS Nguyn c Cnh , t chuyờn mụn ch o v giỳp kp thi: cú chng trỡnh thm lp d gi, trao i kinh nghim v ng dng Cụng ngh thụng tin ging dy phõn mụn Ng lp mt cỏch thng xuyờn v cú hiu qu Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp * Khú khn: - Mt s gia ỡnh mi lm kinh t nờn cha thc s quan tõm n vic hc ca em mỡnh - Mt s gia ỡnh cú iu kin ó sm nh hng cho trung nhiu vo cỏc mụn t nhiờn nờn vụ tỡnh to cho cỏc em li hc v khụng yờu thớch mụn Ng - Ngoi xó hi, nhiu hin tng tiờu cc ny sinh t ngi ln m hc sinh lp tui rt hiu ng, d tip xỳc vi cỏc thnh phn khụng lnh mnh dn n mi chi, li hc - Phng phỏp dy hc truyn thng ó n sõu vo t tng nhiu bc cha m nờn ớt nhiu cng nh hng ti vic chun b bi nh v vic hc bi trờn lp ca hc sinh * Kt qu kho sỏt u nm hc 2008- 2009: + iu tra, kho sỏt v tõm lý hc sinh: Lp 8A: Tng s 40 hc sinh: Cú - hc sinh thớch gi Vn hc - 32 hc sinh khụng thớch gi Vn hc + Kho sỏt cht lng mụn Ng lp 8A Tng s: 40 hc sinh - Loi gii: Khụng - Loi khỏ: 10 - Loi TB: 16 - Loi yu: 14 Vi thc trng trờn, tụi ó khc phc mi khú khn, phỏy huy nhng thun li v phng tin hin i h tr cho dy v hc ú l ng dng Cụng ngh thụng tin vo i mi phng phỏp dy hc gi Ng núi chung v gi hc núi riờng cỏc em tớch cc sỏng to hn vic tip thu, nõng cao v dng kin thc vo thc tin cuc sng II.2.2: Ni dung v cỏc bin phỏp tin hnh ti: ng dng Cụng ngh thụng tin vo ging dy phõn mụn Vn hc lp Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp * Ging dy Vn hc truyn thng trc õy, thy úng vai trũ ch ng, tớch cc gi hc, ch yu thy ging gii thuyt trỡnh, trũ th ng lng nghe, ghi chộp v nh mt cỏch mỏy múc: i vi phng phỏp ny, h thng cõu hi khụng theo cỏc cp m gn nh theo mu sn nờn trũ ớt c phỏt huy s c lp sỏng to ca chớnh mỡnh m hiu qu gi hc phn ln ngh thut din ging ca thy quyt nh * Nhng nm gn õy, mụn Ng cng nh cỏc mụn hc khỏc cú s i mi ton din c cu trỳc chng trỡnh SGK v phng phỏp ging dy i vi phng phỏp ging dy Vn hc hin thy l ngi hng dn t khõu chun b n quỏ trỡnh dy trờn lp v sau tit hc Ngay t khõu hng dn t chc tỡm hiu, khỏm phỏ kin thc, thy ó rt coi trng v to tỡnh trũ trao i vi hoc trao i vi thy v ni dung kin thc M kin thc gi hc l kin thc mang tớnh cht ng tõm liờn quan n ni dung bi ging hoc kin thc liờn quan n cỏc phõn mụn Vn hc- Ting Vit- Tp lm hoc kin thc lch s c liờn kt gi ging dy hc c bit, h thng cõu hi c phõn theo cp nờn thy cú th quan tõm n tng i tng, thy cú th kt hp nhiu phng phỏp, nhiu hỡnh thc dy hc mt bi Sau tit hc thy phi hng dn hc sinh chi tit vic chun b bi nh v lm cỏc bi cho tit hc sau * Hin nay, Cụng ngh thụng tinc ng dng vo ging dy mt s mụn hc ú cú mụn Ng vn.Nhng ng dng Cụng ngh thụng tin ging dy phõn mụn Ng lp khụng phi l s thay i v phng phỏp ging dy Vn hc m ch l gúp phn i mi phng phỏp dy Vn hc l s kt hp hi hũa gia truyn thng v hin i, gia s thnh tho khộo lộo v linh hot ca ngi thy vi s h tr ca mỏy múc hin i h tr cho bi ging gi hc thờm sinh ng, hp dn, hc sinh hng thỳ hc tp, phỏt huy c tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca cỏc em vic tip thu, m rng khc sõu kin thc: t cỏc hỡnh tng ngh thut tỏc phm, gi hc cũn giỳp cỏc em hiu sõu v lch s, hiu nhng kin thc c bn liờn quan n tỏc phm hc T ú, cỏc em bit so sỏnh, ỏnh giỏ nhng thnh cụng v ngh thut ca tng tỏc phm c bit, cỏc em bit cm th v hỡnh tng Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp hc tng tỏc phm c th, bit khỏi quỏt- so sỏnh liờn h vi cỏc tỏc phm hc tng giai on khỏc NI DUNG V PHNG PHP TIN HNH VIC NG DNG CễNG NGH THễNG TIN TRONG GING DY VN HC LP Trc ht tụi xỏc nh ng dng Cụng ngh thụng tin ging dy Vn hc khụng phi l ỏp dng cho tt c cỏc kiu bi m giỏo viờn phi chn bi ging thớch hp nh hng mc tiờu, xỏc nh kin thc trng tõm ca bi dy Sau ú tỡm v chn lc t liu minh b sung, khc sõu kin thc (t liu cú th quột t sỏch ,bỏo, hoc cỏc bng a CD-VCD hay trờn mng In ter net ) Tip theo l xõy dng v thit k bi ging trờn mỏy vi tớnh:õy l bc c bn quyt nh thnh cụng ca gi dy, hot ng ny ũi hi nhiu k thut s dng mỏy tớnh, c bit l phn mm power point, viụlet Ni dung v b cc ca giỏo ỏn Vn hc thit k trờn mỏy vi tớnh ũi hi phi chớnh, xỏc, khoa hc, cú tớnh thm m cao: cỏc mc, kin thc trng tõm v hỡnh nh c liờn kt trờn cỏc slide power point theo ý tng ca giỏo viờn Cui cựng l th hin kch bn trờn mỏy vi tớnh: giỏo viờn va hng dn, t chc hc sinh hot ng va kt hp vi ging bỡnh thu hỳt s chỳ ý v phỏt huy tớnh tớch cc sỏng to ca hc sinh i vi bi ging Vớ d 1: Dy tit 25: Ng Vn 8: Bi: Thụng tin v ngy trỏi t n m 2000 Bc 1: Chn bi ging v xỏc nh kin thc trng tõm ca bi õy l thao tỏc õu tiờn xõy dng mt bi dy hc trờn mỏy vi tớnh, l bc u cho s thnh cụng nờn tụi nh hng mc tiờu bi dy v h thng kin thc trng tõm l rt phự hp vi vic thit k v ging dy trờn mỏy vi tớnh: Bi: Thụng tin v ngy trỏi t nm 2000 l mt bn nht dng, nu ch dy theo phng phỏp truyn thng thỡ hc sinh khụng th cm nhn y tỏc Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp hi ca vic s dng bao bỡ ni lụng vi mụi trng v sc khe ngi nờn tụi ó chn phng phỏp: kt hp gia phng phỏp dy Vn hc truyn thng v vic ng dng cụng ngh thụng tin hng dn hc sinh khỏm phỏ, tỡm hiu, c lp suy ngh v trao i tho lun i n thng nht v ni dung bi hc: Mụi trng l núng bng nht, nú mang tớnh ton cu, mt nhng nguyờn nhõn dn n ụ nhim mụi trng l vic s dng bao bỡ ni lụng v x lớ rỏc thi bao bỡ ni lụng T vic hiu rừ tỏc hi, mt trỏi ca vic s dng bao bỡ ni lụng, hc sinh ng mi ngi hn ch s dng bao bỡ ni lụng v cú ý thc bo v mụi trng Bc 2: Tỡm hiu v la chn ti liu b sung, m rng kin thc cho bi dy: T vic xỏc nh kin thc trng tõm, la chn phng phỏp ging dy phự hp tụi d dng tỡm kim, thu thp v la chn t liu minh v khc sõu kin thc cho hc sinh gúp phn th hin rừ tớnh cht cp nht thụng tin cuc sng ca bn nht dng, tụi ó la chn v sp xp t liu theo th t: + Mt s hỡnh nh v thúi quen s dng bao bỡ ni lụng cuc sng + Mt s hỡnh nh v tỏc hi ca bao bỡ ni lụng i vi mụi trng v sc khe ca ngi + Mt s bin phỏp v bo v mụi trng * Nhng t liu minh cho kin thc ca bi u m bo tớnh chớnh xỏc, khoa hc, tớnh thm m cao, cú tỏc dng tụ m cho ni dung, khc sõu kin thc nhng ch va , khụng ln ỏt ni dung bi ging Bc 3: Xõy dng bi ging trờn mỏy vi tớnh õy l mt nhng bc c bn, quyt nh s thnh cụng ca bi ging nờn thit k bi dy, tụi thc s u t suy ngh, tỡm tũi xõy dng kch bn tht hon ho, m bo tớnh chớnh xỏc, tớnh khoa hc v tớnh thm m tt c cỏc Slide power point Chỳ ý: Tờn bi, tờn mc v kin thc tõm phi gi li cỏc slide Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 10 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp Slide 3: I, GV hng dn hc sinh: Tỡm hiu chung v bn: GV nờu cõu hi v phng ỏn tr li v xut x, kiu loi bn v phng thc biu t chớnh Slide 4: GV hng dn hc sinh c v gii ngha t khú - GV nờu cõu hi v phng ỏn tr li mt s thut ng khoa hc liờn quan n cht liu v c im ca bao bỡ ni lụng Slide 5: II, Phõn tớch bn: 1.GV hng dn hc sinh tỡm hiu b cc bn: Gm cõu hi v phng ỏn tr li v b cc bn, ranh gii v ni dung tng phn bn Slide 6: GV hng dn hc sinh phõn tớch bn Chốn hỡnh nh hc sinh c quan sỏt: - Bao bỡ ni lụng vt ba bói lm tc ng cng thoỏt nc gõy lt li khu dõn c lm tng cỏc loi dch bnh lõy truyn - Bao bỡ ni lụng lm xúi mũn t - Bao bỡ ni lụng vt ba bói lm mt m quan khu du lch v di tớch lch s Slide 7: (Sau hng dn hc sinh quan sỏt) GV nờu cõu hi hc sinh tho lun nhúm v thng nht ý kin v tỏc hi ca bao bỡ ni lụng vi mụi trng Slide 8: GV kt hp hi v phõn tớch v c im húa hc ca plaxtớc v iụxin dn n kt lun v tỏc hi ca bai bỡ ni lụng vi sc khe ngi Slide 9: GV hng dn hc sinh phõn tớch cỏc bin phỏp x lớ rỏc thi ni lụng hin nay: - Chụn lp rỏc thi ni lụng thnh bói ln - t rỏc thi ni lụng - Tỏi ch bao bỡ ni lụng 12 Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp Hc sinh tho lun v thng nht ý kin: Hin Vit Nam cng nh trờn th gii cha cú bin phỏp x lớ trit rỏc thi t bao bỡ ni lụng m gii phỏp ph bin nht l hn ch dựng bao bỡ ni lụng Slide 10: GV hng dn hc sinh tỡm hiu ý ngha ca Thụng tin v trỏi t nm 2000 Vn bn l bc thụng ip, l yờu cu, khuyn ngh i vi mi ngi v ton nhõn loi: hóy cựng bo v mụi trng Phn III: GV hng dn hc sinh tng kt bn Slide 11: GV nờu cõu hi hc sinh trao i tho lun, khỏi quỏt v giỏ tr ni dung v ngh thut ca bn Slide 12: Ton b giỏ tr ni dung v giỏ tr ngh thut ca bn Phn IV: GV hng dn hc sinh tho lun, m rng kin thc v liờn h thc t Slide 13: mt s hỡnh nh hc sinh quan sỏt v cõu hi hc sinh tho lunliờn h thc tin ? Cỏc bc tranh trờn phn ỏnh gỡ? ? Theo em, bo v tt mụi trng, chỳng ta cn lm nh th no? Slide 14: GV hng dn hc sinh quan sỏt mt s vic lm gúp phn bo v mụi trng ca hc sinh trng THCS Nguyn c Cnh Hỡnh nh v hc sinh trng Nguyn c Cnh Tham gia trng cõy xanh Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 13 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp Slide 15: GV hng dn hc sinh h thng li kin thc ton b bi hc Slide 16: GV hng dn hc sinh v nh chun b bi cho tit hc sau Nh vy vic ng dng Cụng ngh thụng tin lm cho gi hc va thõn thin, nh nhng, va sụi ni Cỏc em va c quan sỏt hỡnh nh(v tỏc hi nhiu mt ca bao bỡ ni lụng) va c hng dn, trao i tho lun , phỏt huy tớnh c lp sỏng to ca mỡnh vic phỏt hin, phõn tớch v khỏi quỏt nõng cao : tỏc hi ca bao bỡ ni lụng v trỏch nhim ca mi ngi vi vic bo v mụi trng c bit qua quỏ trỡnh phõn tớch kin thc, cỏc em bit so sỏnh cỏc phn ỏnh bn nht dng vi thc tin cuc sng din hng ngy T ú cỏc em cú ý thc thay i thúi quen s dng bao bỡ ni lụng v gúp phn tuyờn truyn vi mi ngi : Hóy hn ch s dng bao bỡ ni lụng v hóy bo v mụi trng xanh-sch-p vỡ bo v mụi trng chớnh l bo v cuc sng ca chỳng ta Vớ d 2: Dy tit 105: Ng Vn 8: Bi: Thu mỏu Bc 1: Chn bi ging v xỏc nh kin thc trng tõm ca bi Bi: Thu mỏu l mt bn ngh lun nờn rt nhiu ngi cho rng bn ch phự hp vi dy theo phng phỏp truyn thng vỡ hiu qu ca gi dy ch yu ph thuc vo ngh thut s dng ngụn t ca thy quỏ trỡnh lp lun lm sỏng t ngh lun Nhng hc sinh hiu rừ c bn cht c ỏc, gi di, tn bo ca thc dõn Phỏp v s phn thm thng ca nhõn dõn cỏc nc thuc a cuc chin tranh phi ngha qua phộp lp lun sc bộn, Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 14 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp kt hp vi yu t miờu t v biu cm v bỳt phỏp tro phỳng sc so ca Nguyn i Quc thỡ vic kt hp gia phng phỏp dy Vn hc truyn thng vi s h tr ca cụng ngh thụng tin l vụ cựng cn thit Bc 2: Tỡm hiu v la chn ti liu b sung, m rng kin thc cho bi dy: T vic xỏc nh kin thc trng tõm, la chn phng phỏp ging dy phự hp vi kiu ngh lun tụi d dng tỡm kim, la chn t liu minh v lm sỏng t cho cỏc lun im nhm khc sõu v m rng kin thc cho hc sinh Bc 3: Xõy dng bi ging trờn mỏy vi tớnh Khi thit k bi dy, tụi trung u t suy ngh, tỡm tũi xõy dng bi ging tht hon ho, m bo tớnh chớnh xỏc, tớnh khoa hc v tớnh thm m Trong tt c cỏc Slide power point u gi li tờn bi, tờn mc v kin thc tõm Chỳ ý: Vi c trng ging dy bn ngh lun chớnh tr xó hi, thỡ vic tớch hp kin thc vi mụn Lch s, tớch hp vi phõn mụn lm v s h tr ca cụng ngh thụng tin l rt cn thit, nhng ngụn ng ging bỡnh ca giỏo viờn cng s giỳp hc sinh d dng cm nhn c giỏ tr ni dung t tng ca bn Bc 4: Ni dung v phng phỏp tin hnh ging bi: Thu mỏu Trong quỏ trỡnh ging dy trờn mỏy vi tớnh, tụi ó kt hp linh hot phng phỏp ging dy Vn hc truyn thng(phng phỏp ging bỡnh) v cỏc thao tỏc trờn mỏy vi tớnh Phn I: GV kim tra bi c v nờu nh hng bi hc Slide 1: Gm cõu hi v phng ỏn tr li ? Trong chng trỡnh Ng lp 8,em ó hc nhng tỏc phm no ca Nguyn i Quc( H Chớ Minh)?Qua nhng tỏc phm ú em hiu bit thờm iu gỡ v v lónh t kớnh yờu ca dõn tc ta ? * Hc sinh tr li:trong chng trỡnh Ng lp ó hc cỏc tỏc phm ca Nguyn i Quc(H Chớ Minh): Tc cnh Pỏc Bú, Ngm trng, i ng: Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 15 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp Nhng tỏc phm trờn giỳp ta hiu thờm vờ lũng yờu nc, yờu thiờn nhiờn, ngh lc Cỏch mng v nim lc quan ca Bỏc mi hon cnh PhnII: GV hng dn hc sinh tỡm hiu (tit 1)vn bn Thu mỏu GV hng dn hc sinh tỡm hiu mc I Tỡm hiu tỏc gi tỏc phm Slide 2: Tỡm hiu tỏc gi Nguyn i Quc(1890-1969) Gii thiu chõn dung Nguyn i Quc v nh Nguyn i Quc ti i hi ng xó hi Phỏp Tua (nm 1920) Chõn dung Nguyn i Quc Nguyn i Quc ti i hi ng xó hi Phỏp nm 1920 Slide 3: GV hng dn hc sinh tỡm hiu mc 2: Tỡm hiu tỏc phm a, Bn ỏn ch thc dõn Phỏp: GV gii thiu nh chp bn ỏn ch thc dõn Phỏp ? Nờu hon cnh i ca tỏc phm Phng ỏn tr li: Tỏc phm c vit ti Phỏp, vit bng ting Phỏp, c xut bn ln u tiờn ti Pa-ri nm 1926 Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 16 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp Bn ỏn ch thc dõn Phỏp Slide 4: GV hng dn hc sinh tỡm hiu b cc ca tỏc phm v v trớ ca bn Thu mỏu Gm cõu hi v phng ỏn tr li: - B cc ca tỏc phm, Bn ỏn ch thc dõn Phỏp (gii thiu tờn 12 chng ca tỏc phm) -Vn bn thuc chng I ca tỏc phm Slide 5:GV hng dn hc sinh tỡm hiu mc 3: c v tỡm hiu chỳ thớch GV hng dn hc sinh tỡm hiu mc II: Phõn tớch bn Slide 6:Gm cõu hi v phng ỏn tr li mc 1: B cc ca bn ? Cn c vo du hiu sỏch giỏo khoa, bn cú b cc gm my phn tr li: Vn bn gm ba phn Giỏo viờn gii thiu s b cc bn ? Em cú nhn xột gỡ v cỏch t tờn chng, tờn cỏc phn chng Phõn tớch bn: a, Chin tranh v ngi bn x (lun im I): Slide 7: Giỏo viờn nờu cõu hi tỡnh cho hai nhúm: Nhúm 1: Hóy tỡm nhng t ng, hỡnh nh th hin thỏi ca cỏc quan cai tr vi ngi dõn bn x trc chin tranh? Em cú nhn xột gỡ v thỏi ú? Nhúm 2: Tỡm nhng t ng, hỡnh nh th hin thỏi ca cỏc quan cai tr vi ngi dõn bn x chin trnh xy ra? Em cú nhn xột gỡ v thỏi ú? Slide 8: - Phng ỏn tr li ca hai nhúm - Chốn hai bc tranh th hin thỏi ca cỏc quan cai tr vi ngi dõn bn x trc chin tranh v chin tranh xy Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 17 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp Slide 9: GV nờu tỡnh hc sinh tho lun nhúm: ? Em hiu cuc chin tranh vui ti bn Thu mỏu l nh th no? Ti cuc chin tranh bựng n, thc dõn Phỏp li thay i thỏi vi ngi dõn thuc a: (GV tớch hp vi s liu v hu qu ca chin tranh th gii th I) Slide10: Phng ỏn tr li phn tho lun: - Cuc chin tranh vui ti bn Thu mỏu l cuc chin tranh th gii th I : em li li ớch cho ch ngha quc y nhõn dõn cỏc nc thuc a vo ng au kh Mc ớch vic thay i thỏi ca Thc dõn Phỏp i vi ngi dõn thuc a l la gt h , bin h lm bia n cho chỳng cuc chin tranh phi ngha (GV tớch hp vi s liu v hu qu ca chin tranh th gii th I) Slide11: GV hng dn hc sinh phõn tớch tỏc dng ca du ngoc kộp v giỏ tr ngh thut on vn.(GV tớch hp vi ting Vit) Slide12: Gv hng dn hc sinh quan sỏt tranh v nhn xột: cỏc bc tranh phn ỏnh gỡ? Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 18 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp Slide13: GV nờu cõu hi v phng ỏn tr li v s phn ca ngi dõn bn x cuc chin tranh phi ngha ? lm rừ s phn ngi dõn chin tranh, tỏc gi ó chng minh qua nhng dn chng no? Em cú nhn xột gỡ v s phn ca h? => S phn nhng ngi trc tip tham chin, nhng ngi hu phng : Tng s ngi b mng trờn nc Phỏp l tỏm ngi Slide14: GV hng dn hc sinh nhn xột v s liu v ging iu ca cõu cui phn I => S liu c th chớnh xỏc y tớnh thuyt phc, ging va sụi sc cm thự va xút xa au n Phn III : Slide15: GV hng dn hc sinh khỏi quỏt ni dung ? Qua phõn tớch lun im I:Chin tranh v ngi bn x tỏc gi ó lm sỏng rừ gỡ? Giỏo viờn nhn xột cht ý v giỏ tr ni dung ca phn I => Tỏc gi vch trn bn cht gi di, th on tn bo ca thc dõn Phỏp v s phn thm thng ca ngi dõn thuc a cuc chin tranh phi ngha Slide15 : ? Trỡnh by cm nhn ca em sau hc xong lun im I: Chin tranh v ngi bn x: * Giỏo viờn nhn xột v bỡnh, nõng cao giỏ tr ni dung, ngh thut lun im I ng thi liờn h vi t tng, tỡnh cm ca tỏc gi PhnIV: GV hng dn hc sinh m rng kin thc liờn h vi lch s Vit Nam ( giai on trc Cỏch mng thỏng Tỏm 1945), Gii thiu v chớnh sỏch Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 19 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp khai thỏc búc lt thuc a ca thc dõn Phỏp Vit Nam (tng cỏc th thu v t cỏc loi thu vụ nhõn o, búc lt cụng nhõn hm m, n in ) Slide16 : Cng c ni dung tit 1, hng dn hc sinh chun b tit 2(c li bn Thu mỏu v phõn tớch theo cõu hi SGK ) * Vic kt hp gia phng phỏp ging dy Vn hc truyn thng vi s h tr ca cụng ngh thụng tin hin i ó lm thay i khụng khớ gi hc v phng phỏp hc ca hc sinh.Cng dy Vn bn Thu mỏu, nhng trc gi hc thng nng n, khụ khan, n iu, phn ln hc sinh hiu c giỏ tr ca tỏc phm Vn hc thng thụng qua li l phõn tớch v bỡnh ging ca giỏo viờn Nhng ng dng cụng ngh thụng tin vo ging dy thỡ gi hc va thõn thin nh nhng va sụi ni phong phỳ Hc sinh tớch cc, ch ng khỏm phỏ tỡm hiu, phõn tớch nõng cao kin thc thụng qua vic hng dn phõn tớch bỡnh ging ca thy v cỏc thụng qua cỏc dn chng xỏc v bn cht v ti ỏc ca thc dõn Phỏp vi nhõn dõn cỏc nc thuc a m cỏc em c quan sỏt c bit, qua ging dy tit ca bn Thu mỏu hc sinh ó tớch hp c vi kin thc phõn mụn Tp lm vn, mụn Ting Vit v kin thc mụn Lch s.Cỏc em bit ỏnh giỏ, so sỏnh liờn h vi thc tin Vit Nam ng thi bc u bc l c cm ngh chõn thnh ca mỡnh sau hc phn I ca bn Thu mỏu (s cm phn ti ỏc ca thc dõn Phỏp v nim cm thng cho s phn nhõn dõn cỏc nc thuc a cuc chin tranh phi ngha Vi cỏch lm trờn, chớnh l tụi ó thc hin vic ng dng cụng ngh thụng tin ging dy phõn mụn Vn hc lp II 3.Chng 3:PHNG PHP NGHIấN CU, KT QU NGHIấN CU *Phng phỏp nghiờn cu: => Kt hp gia c s lớ lun l ng dng cụng ngh thụng tin vo i mi phng phỏp dy hc ca B giỏo dc, s ch o ca s Giỏo dc Qung Ninh cng nh ca phũng Giỏo dc o to huyn ụng Triu v trng THCS Nguyn c Cnh, vi c thự b mụn Ng lp a phng, quỏ trỡnh nghiờn cu ti, tụi ó s dng nhng phng phỏp c bn nh sau: - Phng phỏp nghiờn cu lớ lun: l phng phỏp nhn thc khoa hc bng ng suy lun da trờn cỏc ti liu v lớ thuyt Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 20 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp - Phng phỏp iu tra giỏo dc: c s dng quỏ trỡnh iu tra kho sỏt v c im mụn Ng lp 8A v tõm lớ hc u nm hc - Phng phỏp m thoi, trao i- tho lun vi giỏo viờn v hc sinh v tõm lớ hc sinh sau hc bn cú ng dng Cụng ngh thụng tin - Phng phỏp thc nghim: Trong gi dy hc, tụi kt hp phng phỏp dy Vn hc truyn thng nh (trao i thuyt trỡnh, phõn tớch, bỡnh ging )vi s h tr ca Cụng ngh thụng tin nhm tng cng hot ng thc hnh, a dng húa cỏc hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ giỳp hc sinh d dng tớch hp cỏc kin thc liờn quan n tỏc phm hc, cỏc em c hot ng bc l s tớch cc, ch ng sỏng to mang bn sc riờng ca mỡnh - Phng phỏp tng kt ỏnh giỏ: S dng hng dm hc sinh ỏnh giỏ khỏi quỏt giỏ tr ni dung ngh thut ca tng tỏc phm hc, kt thỳc tng phn, t giai on hc v kt thỳc c quỏ trỡnh nghiờn cu ti * Kt qa nghiờn cu ti: => Trong sut nm hc 2008-2009 tụi ó thc hin ng dng Cụng ngh thụng tin ging dy phõn mụn Vn hc lp8 ti nghiờn cu ca tụi ó c s dng nh trng v thc s nõng cao c hiu xut ca mt gi lờn lp Tp th lp 8A trc luụn ngi hc thỡ cỏc em ó ham hc v say mờ vi hc hn cỏc mụn hc khỏc Cỏc em c lm quen vi cụng ngh thụng tin hin i nờn thc s phỏt huy c kh nng c lp, tớch cc sỏng to quỏ trỡnh hc ca mỡnh T kin thc bi hc cỏc em d dng so sỏnh, ỏnh giỏ liờn h vi nhng kin thc cỏc mụn hc khỏc v liờn h vi thc tin, cỏc em ó th hin c kh nng cm th ca mỡnh cm th qua cỏc hỡnh tng hc Kt qu iu tra cui nm hc: Lp 8A tng s 40 hc sinh: 38/40 em yờu thớch gi hc Kt qu c th b mụn Ng lp 8A nm hc 2008-2009 nh sau: Tng s hc sinh: 40 em * Hc sinh t loi gii: em * Hc sinh t loi khỏ: 30 em * Hc sinh t loi trung bỡnh: em ( Khụng cú hc sinh t loi yu) Nh vy so sỏnh kt qu kho sỏt u nm hc thỡ b mụn Ng lp 8A cú s tin b rừ rt: T mt lp khụng cú hc sinh gii v s hc sinh yu Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 21 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp kộm chim t l 14/40, sau thc hin ti ng dng Cụng ngh thụng tin ging dy phõn mụn Vn hc hc lp thỡ s hc sinh xp loi trung bỡnh tr nờn t 100%, c bit l ó nõng cao c cht lng mi nhn(7hc sinh gii v 30 hc sinh xp loi khỏ) PHN III: KT LUN V KIN NGH III.1.Kt lun Trờn õy l kt qu c th m tụi thu c quỏ trinh ging dy nghiờn cu ti t c kt qu nh trờn l bn thõn tụi khụng ngng hc hi, tớch ly kinh nghim quỏ trỡnh bi dng chuyờn mụn S giỏo dc Qung Ninh, Phũng giỏo dc ụng Triu t chc ng thi tụi cũn hc c kinh nghim v ng dng Cụng ngh thụng tin vo i mi phng phỏp dy hc t bn bố, ng nghip v ngoi nh trng c bit quỏ trỡnh nghiờn cu thc nghim ti tụi c Ban giỏm hiu trng THCS Nguyn c Cnh v t chuyờn mụn to iu kin giỳp c v thi gian, phng tin, kinh nghim v phng phỏp Ngoi ra, tụi cũn c th hc sinh lp 8A nhit tỡnh ng h tc l ti nghiờn cu ca tụi hon ton ỳng vi c s lớ lun, vi quan im i mi phng phỏp dy ca ngnh, ng thi phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin khu vc Mo Khờ- ụng Triu- Qung Ninh III.2.Kin ngh: Qua vic nghiờn cu v thc hin ti ng dng Cụng ngh thụng tin ging dy phõn mụn Vn hc hc lp nm hc 2008- 2009 tụi xin xut mt s ý kin nh sau: i vi thy: - Cn chp hnh nghiờm chnh ch trng v vic i mi phng phỏp dy hc ca b giỏo dc - Chp hnh tt s ch o ca S giỏo dc, ca Phũng giỏo dc, v ca nh trng Bn thõn khụng ngng hc hi kinh nghim ging dy phng phỏp ti u phự hp vi trỡnh hc sinh khu vc Mo Khờ( ni cú nn cụng nghip phỏt trin mnh) Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 22 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp - Trong quỏ trỡnh ging dy phi nm vng trỡnh ca hc sinh a phng phỏp ging dy phự hp vỡ ng dng cụng ngh thụng tin vo bi ging hc to hng thỳ cho hc sinh, phỏt huy tớnh ch ng sỏng to ca nhng hc sinh khỏ gii cũn i vi hc sinh yu v trung bỡnh, cỏc em thng rt rố, hn ch tham gia tho lun nờn giỏo viờn cn gi m khuyn khớch, ng viờn cỏc em - Phn ln trỡnh Tin hc v Ting Anh ca giỏo viờn cũn hn ch nờn cn phi t giỏc, kiờn trỡ hc hi kinh nghim son ging trờn mỏy vi tớnh, s dng thnh tho phn mm Power point v Violet - ng dng Cụng ngh thụng tin ging dy Vn hc cng nh cỏc phõn mụn khỏc giỏo viờn cn la chn bi dy phự hp, ni dung trỡnh chiu phi chn lc, thit k giỏo ỏn cn m bo chớnh xỏc, khoa hc v thm m, trỏnh lm dng nhiu hỡnh nh, nhiu hiu ng s lm phõn tỏn s chỳ ý ca hc sinh - Trong ging dy, mỏy múc ch l phng tin giỳp cho bi ging hay hn, sinh ng hn song hiu qu tit hc trung phn ln vo vai trũ ca ngi thy c bit l ngh thut ging bỡnh ca giỏo viờn vỡ vy thy luụn to khụng khớ thoi mỏi, to tỡnh hc sinh trao i tho lun, nhm phỏt huy ht kh nng tớch cc sỏng to ca mỡnh v tng phn kin thc i vi hc sinh: - Phi cú s chun b trc bi hc nh theo nh hng ca thy, phn chun b tht chi tit, tht c th - Trong gi hc: Tuyt i nghiờm tỳc, kt hp cỏc giỏc quan( mt nhỡn, tai nghe, úc suy ngm phỏn oỏn ) tớch cc phỏt biu ý kin xõy dng bi, t giỏc v sỏng to quỏ trỡnh tho lun di s hng dn ca thy - Phi nm chc kin thc ca tng bi thỡ mi d dng tớch hp kin thc liờn quan gia cỏc phõn mụn mt tit hc i vi nh trng v lónh o cp trờn - To iu kin v c s vt cht, trang thit b phc v cho vic ging dy v hc c bit l cỏc loi thit b v cụng ngh thụng tin hin i m bo cht lng Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 23 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp - Cn quan tõm, to iu kin v thi gian, kinh phớ cho nhng ngi nghiờn cu chuyờn , ti khoa hc - To iu kin cho hc sinh tip cn vi cụng ngh thụng tin hin i hc sinh cú iu kin m rng kin thc hc ngoi chng trỡnh sỏch giỏo khoa - Kt hp vi giỏo vin b mụn Ng t chc cho hc sinh i tham quan v sinh hot ngoi khúa theo cỏc ch * Trờn õy l nhng suy ngh, vic lm v bi hc kinh nghim ca tụi quỏ trỡnh ging dy, nghiờn cu ti ng dng Cụng ngh thụng tin ging dy phõn mụn Vn hc hc lp ti ca tụi ó c ỏp dng nh trng v t kt qu cao song tụi t thy mỡnh cn hc hi nhiu hn na v ng dng Cụng ngh thụng tin vo vic i mi phng phỏp ging dy i vi b mụn Ng cỏc lp gúp phn nh ca mỡnh a s nghip giỏo dc nhanh chúng ỏp ng y nhng ũi hi cp thit ca xó hi s nghip Cụng nghip húa hin i húa t nc v quỏ trỡnh hi nhp quc t Kớnh mong s gúp ý chõn thnh ca cỏc ng lónh o ti ca tụi c hon chnh hn Tụi xin chõn thnh cm n! Ngi vit N guyễn Thị Ngà Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 24 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp IV TI LIU THAM KH O, PH LC: IV.1: Ti liu tham kho: - Nhng chung v i mi giỏo dc trung hc c s mụn Ng - Ti liu Ng nõng cao lp - Sỏch giỏo viờn lp I+II - Giỏo dc bo v mụi trng mụn Ng THCS - Ti liu bi dng thng xuyờn I+II IV.2: Ph lc: V Nhn xột c a h i ng khoa h c cp trng: Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 25 ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phân môn Văn học lớp Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 26 [...]... yu) Nh vy so sỏnh kt qu kho sỏt u nm hc thỡ b mụn Ng vn lp 8A cú s tin b rừ rt: T mt lp khụng cú hc sinh gii v s hc sinh yu Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 21 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 kộm chim t l 14/40, sau khi thc hin ti ng dng Cụng ngh thụng tin trong ging dy phõn mụn Vn hc hc lp 8 thỡ s hc sinh xp loi trung bỡnh tr nờn t 100%, c bit l ó nõng... chỳng trong cuc chin tranh phi ngha (GV tớch hp vi s liu v hu qu ca chin tranh th gii th I) Slide11: GV hng dn hc sinh phõn tớch tỏc dng ca du ngoc kộp v giỏ tr ngh thut trong on vn.(GV tớch hp vi ting Vit) Slide12: Gv hng dn hc sinh quan sỏt tranh v nhn xột: cỏc bc tranh phn ỏnh vn gỡ? Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 18 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 Slide13:... tr li ? Trong chng trỡnh Ng vn lp 8, em ó hc nhng tỏc phm no ca Nguyn i Quc( H Chớ Minh)?Qua nhng tỏc phm ú em hiu bit thờm iu gỡ v v lónh t kớnh yờu ca dõn tc ta ? * Hc sinh tr li :trong chng trỡnh Ng vn lp 8 ó hc cỏc tỏc phm ca Nguyn i Quc(H Chớ Minh): Tc cnh Pỏc Bú, Ngm trng, i ng: Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 15 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 Nhng... Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 20 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 - Phng phỏp iu tra giỏo dc: c s dng trong quỏ trỡnh iu tra kho sỏt v c im mụn Ng vn lp 8A v tõm lớ hc u nm hc - Phng phỏp m thoi, trao i- tho lun vi giỏo viờn v hc sinh v tõm lớ hc sinh sau khi hc vn bn cú ng dng Cụng ngh thụng tin - Phng phỏp thc nghim: Trong gi dy vn hc, tụi kt hp phng phỏp dy... thõn khụng ngng hc hi kinh nghim trong ging dy ra phng phỏp ti u phự hp vi trỡnh hc sinh khu vc Mo Khờ( ni cú nn cụng nghip phỏt trin mnh) Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 22 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 - Trong quỏ trỡnh ging dy phi nm vng trỡnh ca hc sinh a ra phng phỏp ging dy phự hp vỡ ng dng cụng ngh thụng tin vo bi ging vn hc to hng thỳ cho... n! Ngi vit N guyễn Thị Ngà Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 24 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 IV TI LIU THAM KH O, PH LC: IV.1: Ti liu tham kho: - Nhng vn chung v i mi giỏo dc trung hc c s mụn Ng vn - Ti liu Ng vn nõng cao lp 8 - Sỏch giỏo viờn lp 8 tp I+II - Giỏo dc bo v mụi trng trong mụn Ng vn THCS - Ti liu bi dng thng xuyờn tp I+II IV.2: Ph lc: V Nhn... Đức Cảnh 17 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 Slide 9: GV nờu tỡnh hung hc sinh tho lun nhúm: ? Em hiu cuc chin tranh vui ti trong vn bn Thu mỏu l nh th no? Ti sao khi cuc chin tranh bựng n, thc dõn Phỏp li thay i thỏi vi ngi dõn thuc a: (GV tớch hp vi s liu v hu qu ca chin tranh th gii th I) Slide10: Phng ỏn tr li phn tho lun: - Cuc chin tranh vui ti trong vn bn... ph thuc vo ngh thut s dng ngụn t ca thy trong quỏ trỡnh lp lun lm sỏng t vn ngh lun Nhng hc sinh hiu rừ c bn cht c ỏc, gi di, tn bo ca thc dõn Phỏp v s phn thm thng ca nhõn dõn cỏc nc thuc a trong cuc chin tranh phi ngha qua phộp lp lun sc bộn, Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 14 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 kt hp vi yu t miờu t v biu cm v bỳt phỏp... cho vic ging dy v hc tp c bit l cỏc loi thit b v cụng ngh thụng tin hin i m bo cht lng Nguyễn Thị Ngà Tr-ờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 23 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 - Cn quan tõm, to iu kin v thi gian, kinh phớ cho nhng ngi nghiờn cu chuyờn , ti khoa hc - To iu kin cho hc sinh tip cn vi cụng ngh thụng tin hin i hc sinh cú iu kin m rng kin thc vn hc ngoi chng trỡnh.. .ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 Bc 4: Ni dung v phng phỏp tin hnh ging bi: Thụng tin v ngy trỏi t nm 2000: th hin kch bn trờn mỏy vi tớnh, tụi ó kt hp linh hot cỏc phng phỏp ging dy truyn thng v s thnh tho cỏc thao tỏc trờn
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn ngữ văn lớp 8 THCS” , skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn ngữ văn lớp 8 THCS” ,

Từ khóa liên quan