0

Người đã khiếu nại hành vi tố tụng của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự không được rút khiếu nại của mình nếu không có lý do chính đáng

2 1,955 0
  • Người đã khiếu nại hành vi tố tụng của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự không được rút khiếu nại của mình nếu không có lý do chính đáng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2016, 11:40

Người đã khiếu nại hành vi tố tụng của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự không được rút khiếu nại của mình nếu không có lí do chính đáng Bài tập cá nhân Thủ tục đặc biệt trong Tố tụng Hình sựChuyên mục Bài tập cá nhân, Thủ tục đặc biệt trong Tố tụng Hình sựNgười đã khiếu nại hành vi tố tụng của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự không được rút khiếu nại của mình nếu không có lí do chính đángKhẳng định trên là sai , Vì : Cơ sở pháp lí : Theo Điểm c Khoản 1 Điều 326 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 :“Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại” Giải thích: Theo Điểm c Khoản 1 Điều 326 Bộ luật tố tụng hình sự 2003, thì người đã khiếu nại có quyền rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào nào của quá trình giải quyết khiếu nại và cũng không quy định thêm điều kiện để được rút khiếu nại. Như vậy ta có thể hiểu rằng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đã không đặt ra điều kiện, giới hạn nào cho việc rút khiếu nại. Nên dù nếu không có lí do chính đáng người đã khiếu nại hành vi tố tụng của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự vẫn có quyền được rút khiếu nại của mình. Vậy nên khẳng định trên là sai.Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam quy định như vậy là vì khiếu nại trong tố tụng hình sự là quyền quyền của Công dân, cơ quan, tổ chức (Điều 31), nên việc khiếu nại quyết định hoặc hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng không phải là nghĩa vụ bắt buộc. Vậy nên việc rút khiếu nại cũng phải là quyền của Người có quyền khiếu nại vì vậy không thể hạn chế việc rút khiếu nại bằng các điều kiện mà cụ thể như việc phải có lí do chính đáng. Mặt khác, các nhà làm luật đã lường trước được đến những trường hợp như: người khiếu nại không muốn tiếp tục khiếu nại do không còn hoặc không đủ căn cứ để tiếp tục khiếu nại,người bị khiếu nại đã tự mình khắc phục các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật hoặc đã có sự hòa giải thành giữa người khiếu nại và người bị khiếu nại… Người khiếu nại hành vi tố tụng người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình không rút khiếu nại lí đáng Người khiếu nại hành vi tố tụng người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình không rút khiếu nại lí đáng Khẳng định sai , Vì : - Cơ sở pháp lí : Theo Điểm c Khoản Điều 326 Bộ luật tố tụng hình 2003 : “Rút khiếu nại giai đoạn trình giải khiếu nại” - Giải thích: Theo Điểm c Khoản Điều 326 Bộ luật tố tụng hình 2003, người khiếu nại có quyền rút khiếu nại giai đoạn nào trình giải khiếu nại không quy định thêm điều kiện để rút khiếu nại Như ta hiểu pháp luật tố tụng hình Việt Nam không đặt điều kiện, giới hạn cho việc rút khiếu nại Nên dù lí đáng người khiếu nại hành vi tố tụng người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình có quyền rút khiếu nại Vậy nên khẳng định sai Pháp luật tố tụng hình Việt Nam quy định khiếu nại tố tụng hình quyền quyền Công dân, quan, tổ chức (Điều 31), nên việc khiếu nại định hành vi tố tụng quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nghĩa vụ bắt buộc Vậy nên việc rút khiếu nại phải quyền Người có quyền khiếu nại hạn chế việc rút khiếu nại điều kiện mà cụ thể việc phải có lí đáng Mặt khác, nhà làm luật lường trước đến trường hợp như: người khiếu nại không muốn tiếp tục khiếu nại không không đủ để tiếp tục khiếu nại,người bị khiếu nại tự khắc phục định, hành vi vi phạm pháp luật có hòa giải thành người khiếu nại người bị khiếu nại…
- Xem thêm -

Xem thêm: Người đã khiếu nại hành vi tố tụng của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự không được rút khiếu nại của mình nếu không có lý do chính đáng, Người đã khiếu nại hành vi tố tụng của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự không được rút khiếu nại của mình nếu không có lý do chính đáng, Người đã khiếu nại hành vi tố tụng của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự không được rút khiếu nại của mình nếu không có lý do chính đáng

Từ khóa liên quan