0

Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử lớp 10 THPT

85 324 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2016, 11:57

1 Tờn sỏng kin: Phng phỏp s húa kin thc dy hc lch s lp 10 THPT Lnh vc ỏp dng sỏng kin: Mụn lch s lp 10 THPT Thi gian ỏp dng sỏng kin: Nm hc 20 14-2015 Tỏc gi H v tờn: Mai Th Thựy Dng Nm sinh: 1984 Ni thng trỳ: Yờn Ngha í Yờn Nam nh Trỡnh chuyờn mụn: i hc Chc v cụng tỏc: Giỏo viờn Ni lm vic: Trng THPT M Tho í Yờn Nam nh in thoi: 01649.86.86.68 T l úng gúp to sỏng kin: ng tỏc gi: Khụng cú n v ỏp dng sỏng kin Tờn n v: Trng THPT M Tho a ch: í Yờn Nam nh in thoi: CU TRC CA SNG KIN I IU KIN, HON CNH TO RA SNG KIN II Mễ T GII PHP Thc trng ca vic dy hc lch s bng s hin Mc ớch, nhim v ca ti Cỏc gii phỏp thc hin 3.1 C s lớ lun v phng phỏp s húa kin thc dy hc lch s THPT 3.1.1 Khỏi nim s húa dy hc lch s 3.1.1.1 Quan nim v s v s húa 3.1.1.2 Cỏc loi s c bn dy hc lch s 13 3.2 Phng phỏp s húa kin thc dy hc lch s lp 10 THPT 17 3.2.1 V trớ, ni dung c bn v c im kin thc lch s chng trỡnh lp 10 THPT 17 3.2.1.1 V trớ, ý ngha ca chng trỡnh lch s chng trỡnh lp 3.2.1.2 Ni dung c bn ca chng trỡnh lch s lp 10 THPT 3.2.1.3 c im kin thc lch s chng trỡnh lp 10 THPT 17 18 22 3.2.2 S dng phng phỏp s húa kin thc dy hc lch s lp 10 THPT 23 3.2.2.1 Cỏc bc s húa kin thc dy hc lch s 23 3.2.2.1 Nhng iu cn lu ý 26 3.2.2.2 Phng phỏp s dng 28 3.3 Thc nghim s phm 42 III Hiu qu sỏng kin em li 48 KT LUN 52 PH LC 54 BO CO SNG KIN I IU KIN, HON CNH TO RA SNG KIN Bt c mt nn giỏo dc no, theo ngha rng nht ca nú, khụng ch dng li ch trang b cho ngi hc nhng tri thc, kinh nghim thun tỳy m quan trng hn l rốn luyn cho ngi hc cỏch thc tip cn tri thc, kinh nghim, lm cho h phỏt huy cao nht trớ lc v cú kh nng t lc gii quyt cỏc cuc sng Trong thi i bựng n thụng tin hin nay, tri thc ngy cng phong phỳ, a dng qu thi gian hot ng núi chung v thi gian hc ca ngi l hu hn; cho nờn, dy hc, cn thit phi tỡm nhng phng phỏp to thun li cho ngi hc chim lnh tri thc tt nht thi gian ngn nht v quan trng hn l dy cho ngi hc phng phỏp x lớ thụng tin hin i cú kh nng ng dng rng rói nc ta, nu gii quyt c yờu cu trờn s l ng lc quan trng thỳc y s phỏt trin ca kinh t, xó hi vỡ cụng cuc cụng nghip húa hin i húa hin rt cn cú ngun nhõn lc cú trỡnh khoa hc k thut, cú nng lc sỏng to v kh nng thớch nghi cao m nn giỏo dc nc nh li cha th ỏp ng c Giỏo dc nc ta hin ang tn ti nhiu bt cp: ni dung sỏo mũn, thiu thc t, chm i mi v phng phỏp, gi li giỏo dc nhi nhột, cụng thc, giỏo iu, khụng khai thỏc c tim nng sỏng to, t hc ca hc sinh, bin cỏc em tr thnh nhng ngi th ng, li, khụng cú kh nng t khng nh mỡnh Tỡm kim v ng dng cỏc phng phỏp dy hc mi, cú kh nng khỏc phc nhng hn ch ca phng phỏp dy hc truyn thng, lm tớch cc húa hot ng nhn thc ca hc sinh, phỏt huy nng lc sỏng to ca hc sinh chớnh l vic cn lm thng xuyờn, l lng tõm trỏch nhim ca mi nh giỏo dc Trong nhng thp k gn õy, cỏc nh giỏo dc v cỏc nh tõm lớ hc trờn th gii v nc ta ó v ang c gng tỡm kim nhng phng phỏp dy hc mi hoc thay i cỏch thc thc hin ca cỏc phng phỏp dy hc truyn thng theo hng tớch cc húa hot ng nhn thc ca hc sinh, m xu th ch yu l tip cn v chuyn húa cỏc phng phỏp nghiờn cu khoa hc k thut hin i thnh cỏc phng phỏp dy hc nh trng thụng qua x lớ s phm Kt qu l ó to c mt h thng cỏc phng phỏp dy hc hin i bao gm dy hc bng mỏy tớnh v cỏc phng tin cụng ngh thụng tin hin i, dy hc nờu , dy hc chng trỡnh húa, phng phỏp Graph dy hc Phng phỏp s húa kin thc mt b phn ca phng phỏp Graph dy hc m tụi s cp bỏo cỏo ny l mt phng phỏp dy hc cú giỏ tr thc tin nht nh vic tớch cc húa hot ng nhn thc ca hc sinh, phỏt huy nng lc sỏng to v kh nng t hc ca hc sinh Thc t dy hc phng Tõy, ú cú dy hc lch s, vic s dng phng phỏp s húa kin thc ó ph bin t lõu v tr thnh mt phng phỏp khụng th thiu, giỳp ớch c lc quỏ trỡnh dy hc ca giỏo viờn v quỏ trỡnh t hc ca hc sinh Phng phỏp s húa c bit cú ý ngha quan trng vic phỏt trin t ca hc sinh ng thi trang b cho cỏc em phng phỏp tip cn v x lớ thụng tin, vỡ thit lp c mt s , tc l s húa mt ni dung kin thc, ũi hi hc sinh phi nm chc kin thc, hiu c mi liờn h bn cht gia cỏc kin thc ú v cú kh nng t khỏi quỏt, mụ hỡnh cao S dng thng xuyờn phng phỏp ny s giỳp hc sinh nh lõu, hiu sõu kin thc, rốn luyn k nng, cỏc thao tỏc t v hỡnh thnh nhng phm cht cn thit cho hc v cụng vic Phng phỏp ny tin hnh khụng khú, khụng tn kộm, bt kỡ giỏo viờn no nu cú s u t trớ úc v cụng sc tỡm tũi u cú th thit k c nhng dng s v nhng cỏch thc s dng hu ớch dy hc Cũn hc sinh, nu c thng xuyờn hng dn xõy dng v s dng cỏc dng s s t trang b c cho mỡnh mt phng phỏp t hc hiu qu, cỏc k nng thao tỏc t c bi dng liờn tc, khụng b giỏn on S dng phng phỏp s húa kin thc dy hc lch s l phự hp v cn thit vỡ nn tng ca hc lch s l nm vng kin thc; kin thc lch s li phc vi nhng mi liờn h chng cht v nhiu tru tng m nu giỏo viờn khụng s dng nhng phng phỏp thớch hp s dn n vic hc sinh khụng nh c cỏc kin thc c bn, khụng cú biu tng chớnh xỏc v s kin, khụng nm c bn cht v mi liờn h gia cỏc kin thc ú, c dựng dựng trc quan mụ t hin vt cng khụng th cú mt hiu qu nh ý mun Dy hc lch s cn thit phi to hỡnh nh sinh ng v xỳc cm lch s cho hc sinh S dng phng phỏp s húa cú u th vic h thng húa, khỏi quỏt húa kin thc nhng li thiu hỡnh nh c th v s kin, hin tng Vy liu s dng phng phỏp s húa kin thc dy hc lch s cú mõu thun vi nhim v trờn khụng? Bin phỏp no va cung cp kin thc v rốn luyn k nng cú hiu qu cho hc sinh, va giỳp cho hc sinh cú nhng hỡnh nh lich s c th, sinh ng v giu xỳc cm s dng phng phỏp s húa? Trong dy hc lch s hin nay, vic s dng s húa ó cú nhng khụng nhiu v nht l ch dng li vic s dng s nh mt phng tin dy hc ch cha s dng nh mt phng phỏp dy hc thc th, cú kh nng cng c kin thc v rốn luyn k nng cho hc sinh Xut phỏt t iu kin, hon cnh trờn õy, tụi quyt nh chn ti phng phỏp s húa kin thc dy hc lch s lp 10 THPT nghiờn cu v thc nghim vi hy vng s úng gúp thờm mt phng phỏp hu ớch cụng cuc i mi phng phỏp dy hc lch s hin nay, gúp phn nõng cao cht lng dy hc b mụn ti nghiờn cu ca tụi khụng th trỏnh nhng hn ch, v nht l phm vi mt sỏng kin kinh nghim, tụi khụng th cp ti ton b nhng cú liờn quan n phng phỏp s húa m ch cp n mt s mt c bn, cn thit trc ht dy hc lch s Phm vi ca phng phỏp s húa rt rng, m hin cỏc b mụn t nhiờn ó s dng son giỏo ỏn v thc hin cỏc khõu dy hc trờn lp Trong bỏo cỏo ny, tụi s ch cp ti c s lớ lun, cỏch thc s húa v phng phỏp s dng cỏc s kin thc lch s ch khụng m rng n vic nghiờn cu phng phỏp s húa bi ging II Mễ T GII PHP Thc trng ca vic dy hc lch s bng s hin Thc tin ny c ỳc kt bng phng phỏp quan sỏt, iu tra thc tin thụng qua trũ chuyn vi giỏo viờn b mụn v th hc sinh, v nht l quỏ trỡnh hc mụn lch s ca bn thõn nhiu nm qua, k c thi gian hc mụi trng i hc Trc ht, v quan nim s dng phng phỏp s húa dy hc lch s: T trc n nay, dy hc lch s, ó s dng khụng ớt cỏc loi s dy hc, ph bin l s cu trỳc xó hi, c cu, t chc chớnh quyn Trong chng trỡnh lp 10 sỏch giỏo viờn cng a s , yờu cu giỏo viờn tham kho, cú th phúng to s dng dy hc Lớ lun phng phỏp dy hc lch s xem s l mt phng tin trc quan quy c, khng nh s khụng to c biu tng rừ rng v s kin lch s nhng li cú u th ln vic phõn tớch cỏc c trng, th hin mi quan h nhõn qu ca cỏc s kin, hin tng, t ú hỡnh thnh khỏi nim cho hc sinh Trong thc tin dy hc, s cng c cỏc giỏo viờn s dng khỏ thng xuyờn vỡ nhiu cỏc ni dung kin thc k tip u cn cú mt s th hin Vớ d khúa trỡnh lch s th gii c trung i, qua cỏc bi Xó hi nguyờn thy (2 tit), Xó hi c i (4 tit) giỏo viờn phi liờn tc s dng s v quỏ trỡnh phỏt trin ca ngi xó hi nguyờn thy qua cỏc thi kỡ, s v cu trỳc xó hi c i phng ụng, xó hi chim nụ phng Tõy, s so sỏnh cỏc quc gia c i phng ụng vi cỏc quc gia chim nụ a Trung Hi, s cỏc thnh tu húa c i V phớa hc sinh, vic s dng s khụng hon ton mi l vỡ thng xuyờn phi lm dn ý i cng ụn thi, dn n cn thit lp mt s s khỏi quỏt húa, h thng húa kin thc õy l mt cỏch hc khoa hc v cú hiu qu cao, song v c bn l nhng kinh nghim cỏ nhõn, khụng ph bin Tụi cho rng thc tin s dng s dy hc lch s nh trờn cha khai thỏc c ỳng chc nng v tỏc dng to ln ca s , nht l vic phỏt trin t v nng lc t hc ca hc sinh Theo tụi, thc tin ny tn ti hai khuyt im sau õy: Th nht v ni dung: h thng s s dng dy hc lch s hin nghốo nn v ni dung, thiu hp dn v hỡnh thc v kộm phong phỳ v loi hỡnh, cha k n mt s s cha din t c y , rừ rng ni dung kin thc s m sỏch giỏo viờn cp ti tng s 52 tit hc ca chng trỡnh lp 10 l ớt Nguyờn nhõn ca tỡnh trng ny l s ỏp dng mỏy múc nhng ch dn ca sỏch giỏo viờn Sỏch giỏo viờn a mt s dng s mang tớnh gi m giỏo viờn tham kho s dng, nhng nhiu giỏo viờn li s dng li hon ton h thng s ú nh l mt khuụn mu m khụng cú s gia cụng hay c gng tỡm tũi, sỏng to nhng dng s mi iu ny th hin nhn thc ca a s giỏo viờn v vai trũ, tỏc dng ca vic s dng phng phỏp s húa dy hc lch s cũn cha cao Vớ d: Khi tỏi hin li tỡnh hỡnh nc Phỏp trc nm 1789, tt c cỏc giỏo viờn thng a s v sn trờn giy hoc v trc tip lờn bng ging gii hoc minh cho hc sinh v ch ba ng cp tn ti dai dng lũng xó hi Phỏp Vic lm ny nm no cng lp li nh th, giỏo viờn no cng s dng nh th Th hai v phng phỏp: Phn ln s u c s dng nh mt phng tin minh cho ni dung kin thc Cỏch s dng ny thuc mc s dng thp nht h thng phng phỏp s dng s húa m tụi cp ti bỏo cỏo ny Nú ch cú tỏc dng v mt h thng húa kin thc m khụng cú tỏc dng kớch thớch tinh thn hc ca hc sinh, khụng phỏt trin c t v nng lc t hc ca hc sinh Bi vỡ, vi cỏch s dng ny, giỏo viờn a nhng s ó c dng sn, ri t mỡnh ging gii cu trỳc v ni dung ca s , hc sinh lng nghe ri v li s vo v, cú th ghi hoc khụng ghi li ging ca giỏo viờn Hu qu ca cỏch s dng ny l hc sinh (k c cỏc em chỳ ý nht) khụng th nm vng bn cht , li khụng to mt s hng thỳ no, mt tỏc ng kớch thớch no cho khụng khớ lp hc tr nờn sụi ni Hc sinh khụng c lm vic nh mt ch th trung tõm, cỏc em mt i nhiu c hi t hc v t khng nh mỡnh Rừ rng l hiu qu giỏo dc v phỏt trin t c khụng ln Vớ d: Khi ging v Nh nc M theo Hin phỏp nm 1787, giỏo viờn thng s dng s ó chun b sn hoc t vch ging, cỏch lm ny ch cú th giỳp hc sinh h thng húa kin thc m khụng cú tỏc dng phỏt trin t v cỏc hot ng t lc ca hc sinh Qua thc tin ú, chỳng ta thy s ó c s dng dy hc lch s song cũn ớt v thiu mt phng phỏp s dng ỳng n Nguyờn nhõn ca tỡnh trng ny l cỏc giỏo viờn cha ý thc c tm quan trng ca phng phỏp, cha cú tinh thn tỡm kim, i mi phng phỏp dy hc Trong bỏo cỏo ny tụi s cp ti ny v dng vo chng trỡnh lch s lp 10 THPT Mc ớch, nhim v ca ti 2.1 Mc ớch - Nghiờn cu, hon thin lớ lun v phng phỏp s húa dy hc lch s - xut cỏch xõy dng v s dng hiu qu phng phỏp ú dy hc ca giỏo viờn v t hc ca hc sinh (thụng qua vic dng vo chng trỡnh lch s lp 10 THPT) - Cú c s lý lun tin hnh thc nghim v ng dng thc tin em li hiu qu giỏo dc cao, giỳp giỏo viờn v hc sinh cú phng phỏp dy hc tt 2.2 Nhim v - iu tra thc t phng phỏp s húa dy hc lch s hin - Nghiờn cu lý lun v phng phỏp s húa dy hc trng ph thụng, phõn tớch v chng minh kh nng dng vo dy hc lch s - Nghiờn cu, xõy dng lớ lun v phng phỏp s húa dy hc lch s - Thng kờ v thit lp mi cỏc dng s , xut lý thuyt s húa v phng phỏp s dng s nhng tỡnh c th Cỏc gii phỏp thc hin 3.1 C s lớ lun v phng phỏp s húa kin thc dy hc lch s THPT 3.1.1 Khỏi nim s húa dy hc lch s 3.1.1.1 Quan nim v s v s húa a S S dng thut ng s v v s din thng xuyờn thc t cuc sng nh: s ch ng, s mt lp hc, s cụng viờn Trong dy hc cng s dng nhiu dng s nh: s mch in, s gii toỏn, s vũng tun hon ca nc, s tin húa ca loi ngi, s t chc Liờn hp quc, s chuyn húa cht, s cu trỳc phõn t Vy chỳng ta hiu s l gỡ? T theo ngha Hỏn Vit ngha l bn v, hỡnh v, s hiu theo ngha l s lc, cú ngha l ch trờn nhng nột chớnh, nột ln, b qua nhng nột chi tit Nh vy s hiu theo ngha n gin nht l hỡnh v th hin nhng nột chớnh ca i tng no ú T in ting Vit - 2004 (Vin ngụn ng hc) nh ngha: S l hỡnh v quy c, s lc nhm mụ t mt c trng no ú ca s vt hay mt quỏ trỡnh no ú Trong cun T in ting Vit tng gii v liờn tng- tỏc gi Nguyn Vn m khng nh: S l hỡnh v n gin ca tng phn thuc mt tng th, mi tng quan cỏc phn vi Cỏc cỏch nh ngha trờn õy u cú nhng im chung: khng nh s l hỡnh v nhng n gin, s lc, ch v nhng nột chớnh, nột ch yu; mang tớnh quy c, mụ t c trng ca s vt hay quỏ trỡnh, hoc biu din tng phn ca mt tng th mi tng quan gia cỏc phn vi Nh vy, ngoi yu t i tng phn ỏnh ca s , thỡ im c trng ln nht ca mt s l cỏc quan h - cú th l quan h gia cỏc b phn cu thnh nờn mt h thng (quan h thnh phn, quan h tng ng) nh s t chc mt chớnh quyn, hay cú th l quan h nhõn qu, chuyn tip gia cỏc s kin nh s i lờn ca cuc cỏch mng t sn Phỏp 1789 (Xem ph lc S 30) Ngnh toỏn hc ni im ca lớ thuyt s nh ngha : s l mt hp rng cỏc im v cỏc on m cỏc u mỳt ca chỳng thuc cỏc im ó cho (im cũn gi l nh, on cũn gi l cung hay cnh) nh ngha ny ó xỏc nh chớnh xỏc cu trỳc c bn ca mt s gm hai thnh t: nh v cnh Trong dy hc lch s, s c coi l dựng trc quan quy c nhm c th húa ni dung s kin lch s bng nhng mụ hỡnh hỡnh hc n gin, din t t chc mt c cu xó hi, mt th ch chớnh tr, mi quan h gia cỏc s kin 10 S 21: S th cụng nghip i Vit (th k XVI XVIII) (S dng cho bi 22) Lp cỏc xng ln ng ngoi Sn xut sỳng, v khớ, ỳc tin Nh nc Lp cỏc quan xng Th cụng nghip th k XVI XVIII ng ỳc sỳng, úng thuyn Cú cỏc t chc chuyờn nghip nụng thụn: Gm, la, dt vi, rốn, lm giy Cú cỏc phng th cụng chuyờn nghip thnh th: Trm khm, ỳc bc, ng, mc Nhõn dõn 71 Xut hin cỏc ngh mi: in bn g, lm ng h S 22: S v s phỏt trin i lờn ca phong tro Tõy Sn (S dng cho bi 23) S : S phỏt trin i lờn ca phong tro Tõy Sn 1789 1802 Chin thng Ngc Hi ng a ỏnh tan 29 quõn xõm lc Món Thanh 1788 1786 1785 Xúa b triu Lờ, lm ch ton b t nc Tin Bc, phỏ ranh gii sụng Gianh Gii phúng Thng Long lt h Trnh Chin thng Rch Gm Xoi Mỳt ỏnh tan quõn xõm lc Xiờm 72 1778 ỏnh ui chỳa Nguyn, lm ch ng Trong Nguyn Nhc lờn ngụi hong , lp vng triu Tõy Sn 1771 Dng c ngha Tõy Sn thng o S 23: Tỡnh hỡnh t tng, tụn giỏo, tớn ngng i Vit th k XVI XVIII (S dng cho bi 24) T tng, tụn giỏo, tớn ngng i Vit (Th k XVI XVIII) T tng Tụn giỏo Nho giỏo o giỏo o pht Vn gi c v trớ thng tr, song ang mt dn hiu lc v v trớ c tụn Cú iu kin phỏt trin Nhanh chúng c phc hi, i u l vua chỳa, quan li Sau ú rt phỏt trin 73 Tớn ngng o thiờn chỳa Tớn ngng dõn gian Ti th k XVII, vic truyn o c y mnh, C ng u cú chớnh sỏch cm o C ng Trong v ng Ngoi u cú iu kin phỏt trin S 24: Quỏ trỡnh phỏt trin ca lch s Vit Nam t bui u dng nc n gia th k XIX S dng cho bi 27 T.k VII TCN u t.k X th k XVI u t.k XIX gia t.k XIX Thi kỡ dng nc u tiờn G u ca i Vit phong kin c lp t nc chia ct Thng nht di triu Nguyn Ni dung ch yu? Ni dung ch yu? Ni dung ch yu? Ni dung ch yu? 74 Giỏo viờn dn dt hc sinh tỡm hiu bi theo s vi cỏc yờu cu trờn S chi tit T.k VII TCN u t.k X th k XVI u t.k XIX gia t.k XIX Thi kỡ dng nc u tiờn G u ca i Vit phong kin c lp S i ca Thnh lp t nc chia ct v - S chia ct; Thng nht di triu Nguyn - Tip tc xõy cỏc quc gia c phỏt trin nh + Nam Triu dng chớnh quyn i; nc phong kin >< Bc Triu - Vn Lang c lp Au Lc quõn ch chuyờn + ng ch - Triu i; Ngụ, >< ng ngoi ca h Nguyn - Lõm p inh, Tin Lờ, - Kinh t phc - Chớnh sỏch cm Champa Lý, Trn, H, Lờ hỡ, xut hin o, B quan to - Phự Nam S nhiu ụ - kinh t nụng sm ut 75 th cng - Khi ngha nụng nghip, thng cụng - T tng, tụn dõn nghip giỏo; o Lóo, phỏt trin Thiờn chỳa - Pht giỏo, Nho giỏo giỏo phỏt trin - Khi ngha - Vn hc, giỏo nụng dõn dc, ngh thut S 25: S din bin cỏch mng T sn Anh (S dng cho bi 29) S 25: S din bin cỏch mng T sn Anh (s dng cho bi 29) 1649 Cng hũa 1653 c ti quõn s Quõn ch lp hin Ni chin 1658 (Vua Quc hi) Khụng n nh 1688 1642 76 S 26: S t chc b mỏy nh nc M theo Hin phỏp nm 1787 (S dng cho bi 30) Quc hi (Lp phỏp) i c tri H vin (S i biu theo t l mi bang Bu c Tng thng (Hnh phỏp) Bu c Tũa ỏn (T phỏp) Thng vin (Mi bang i biu) Bu c Ph n (Khụng cú quyn bu c) C tri Bu c Nụ l, th dõn (Khụng cú quyn cụng dõn) 77 Quc hi lp phỏp cỏc bang S 27: S nhng tin ca cuc cỏch mng t sn Phỏp (S dng cho bi 31) Nụng nghip: Phong kin lc hu Cụng thng nghip: TBCN song b kỡm hóm Kinh t Ti chớnh: nguy ngp Nguyờn nhõn bựng n cỏch mng t sn Phỏp Chớnh tr Quõn ch chuyờn ch phn ng Xó hi Mõu thun gia ng cp th ba vi tng l v quý tc T tng Tro lu Trit hc ỏnh sỏng 78 S 28: S ba ng cp (S dng cho bi 31) Quý tc phong kin c hng mi c quyn KT v CT Tng l Khụng phi np thu ng cp th i t sn Nụng dõn T sn Dõn nghốo thnh th Phi np mi th thu 79 T sn va T sn nh S 29: Cỏc chớnh sỏch ca phỏi lp hin (S dng cho bi 31) Tch thu rung t ca phong kin, bỏn cho nụng dõn vi giỏ cao To iu kin phỏt trin cụng thng nghip Chớnh sỏch ca phỏi lp hin Ban b Tuyờn ngụn nhõn quyn v dõn quyn Ban hnh hin phỏp thit lp nn Quõn ch lp hin 80 Sơ đồ 30: Sơ đồ tiến trình Cách mạng t- sản Pháp (S dng cho bi 31) Đỉnh cao Chuyên Giacobanh 02/6/1793 Cộng hòa 10/8/1792 14/7/1789: Quân chủ lập hiến 81 thứ S 31: S hỡnh thnh khỏi nim cỏch mng t sn S dng sau hc xong bi cỏch mng t sn Phỏp hoc bi ụn Khỏi nim cỏch mng t sn Mc tiờu Nhim v ỏnh ch phong kin Thit lp chớnh quyn ca giai cp t sn Lónh o Giai cp t sn (cú th liờn minh vi quý tc t sn húa) ng lc Qun chỳng nhõn dõn 82 Kt qu Tin lờn ch ngha t bn S 32: Phỏt minh mỏy múc cỏch mng cụng nghip Anh (s dng cho bi 32) 176 Phỏt minh mỏy múc cỏch mng cụng nghip Anh Giêm Hagrivơ Et mơn Cacrai 1769 83 Máy kéo sợi Gienni Máy dệt chạy sức n-ớc Crômtơn 177 178 Giêm Oat Cải tiến máy dệt chạy sức n-ớc Máy nc S 33: S v nhng mõu thun dn n chin tranh th gii th hai (1939-1945) S : S xớch s dng minh cho phn c s lớ lun ca sỏng kin Liờn Xụ 84 Ch ngha phỏt xớt T bn dõn ch S 34: S Cỏc mi tn ta v hng cụng Thng Lo iu ng BP ca ch Xuõn 1953- dng ca BSH SH BSH ụng 1954 (S sỏng kin) Hng tin cụng ca quõn ta Hng tin cụng phi hp ca quõn gii phúng Lo v quõn ta Trung lo Tõy Nguyờn Tp on c im ch Hng iu ng binh lc ch 85 [...]... trình lịch sử lớp 10 có thể ứng dụng rộng rãi phương pháp sơ đồ hóa vì như thế kiến thức sẽ được cụ thể hóa, hệ thống hóa, kết hợp với lời giảng của giáo viên và thái độ tích cực học tập của học sinh sẽ giúp các em dễ hiểu, tiếp thu nhanh, có biểu tượng vững chắc về các tri thức lịch sử 3.2.2 Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử lớp 10 THPT 3.2.2.1 Các bước sơ đồ hóa kiến thức trong. .. và sử dụng sơ đồ, có thể lựa chọn các kiểu sơ đồ phù hợp với nội dung kiến thức, vì không phải kiến thức nào cũng có thể sơ đồ hóa tùy ý hay gượng ép mà phải có sự lựa chọn cẩn trọng sao cho hình thức sơ đồ ấy có khả năng tái hiện chính xác nhất, trực quan nhất bản chất của kiến thức 3.2 Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử lớp 10 THPT 3.2.1 Vị trí, nội dung cơ bản và đặc điểm kiến thức. .. nào sử dụng sơ đồ hóa như một phương pháp dạy – học thực thụ mới có thể khai thác, phát huy được hết những thế mạnh của nó trong việc phát triển tư duy của học sinh và nâng cao chất lượng dạy – học 3.1.1.2 Các loại sơ đồ cơ bản trong dạy học lịch sử a Căn cứ vào quan hệ được phản ánh trong sơ đồ Có 3 loại sơ đồ: Sơ đồ định hướng, sơ đồ vô hướng và sơ đồ hỗn hợp Sơ đồ định hướng: Là sơ đồ có sự xác... – Sơ đồ 21) Sơ đồ lưới là sự kết hợp sơ đồ cây và sơ đồ xích d Căn cứ vào mức độ hoàn thiện của sơ đồ Có 4 loại sơ đồ: sơ đồ đầy đủ, sơ đồ khuyết thiếu, sơ đồ câm và sơ đồ bất hợp lý Sơ đồ đầy đủ: là sơ đồ mà tất cả các đỉnh của nó đều được lấp đầy bởi nội dung kiến thức, không thiếu một đỉnh nào, thường dùng như một phương tiện giảng giải, minh họa hay hệ thống hóa, củng cố nội dung kiến thức Sơ đồ. .. đồ: Sơ đồ dùng để nghiên cứu kiến thức mới, sơ đồ dùng để củng cố, hoàn thiện kiến thức và sơ đồ dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức Sơ đồ dùng để nghiên cứu kiến thức mới thường là sơ đồ hệ thống hóa kiến thức của một mục, một bài học, có khi chỉ là một nội dung nhỏ trong bài giúp học sinh lĩnh hội kiến thức mới một cách vững chắc và sâu sắc Sơ đồ dùng để củng cố, hoàn thiện kiến thức thường là sơ đồ. .. một sơ đồ để sử dụng trong dạy học như một đồ dùng tực quan, một phương tiện dạy học Trong báo cáo này, tôi sẽ chứng minh sơ đồ hóa không chỉ là một phương tiện dạy học mà còn là một phương pháp dạy học – phương pháp sơ đồ hóa, vì nó “thể hiện cách thức, chỉ ra con đường tiếp cận đối tượng, là tổ hợp bước đi mà trí tuệ phải theo để tìm ra chân lý, để nhận thức hiện thực khách quan” Và chỉ khi nào sử. .. của đối tượng Phần lớn sơ đồ được sử dụng là sơ đồ nội dung Sơ đồ nội dung bao gồm sơ đồ, đồ thị, biểu đồ, bảng biểu c Căn cứ vào cấu trúc của sơ đồ Có 3 loại sơ đồ: Sơ đồ xích, sơ đồ lưới, sơ đồ cây Sơ đồ xích: là sơ đồ trong đó mọi cặp đỉnh đều có quan hệ liên thông với nhau và đỉnh đầu trùng với đỉnh cuối (còn gọi là sơ đồ vòng), dùng để biểu diễn mối quan hệ giữa các yếu tố trong sự chuyển đổi,... từ thì sơ đồ hóa là một động từ, hiểu theo nghĩa là một hành động, một việc làm, một cách thức; Sơ đồ hóa kiến thức là việc làm cho những kiến thức ấy có những tính chất của một sơ đồ hay là được thể hiện dưới dạng một sơ đồ Theo tôi, sơ đồ hóa kiến thức là cách thức cấu trúc hóa, mô hình hóa một cách trực quan, khái quát và hệ thống các kiến thức theo những mối liên hệ đặc trưng của các kiến thức đó... tối đa hiệu quả của sơ đồ trong dạy học Việc làm này thể hiện đồng thời cả hai mặt khoa học và nghệ thuật trong phương pháp sơ đồ hóa kiến thức Như vậy, khi lập sơ đồ dạy học, ngoài việc đảm bảo những đặc trưng của sơ đồ, ta phải thực hiện một số yêu cầu sau: * Phải đảm bảo tính khoa học: tức là sơ đồ phải thể hiện được những kiến thức cơ bản nhất, chính xác nhất, có thể giúp cho học sinh hiểu sâu bản... sử dụng sơ đồ trong dạy học Việc Sử dụng đa dạng các loại, các hình thức sử dụng sơ đồ trong dạy học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh, không gây nhàm chán và nhất là rèn luyện cho học sinh tư duy nhanh và linh hoạt do phải tiếp cận với nhiều loại sơ đồ khác nhau Ngoài ra cần phải khai thác sơ đồ trên cả hai mặt của nó: như một phương tiện và một phương pháp dạy học e Sử dụng thường xuyên trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử lớp 10 THPT , Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử lớp 10 THPT ,

Từ khóa liên quan