0

Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chương i vẽ kĩ thuật cơ sở môn công nghệ 11

23 147 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2016, 06:50

Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 a phn m u I- C s khoa hc ca ti: Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh quỏ trỡnh dy hc l rt cn thit nhm nõng cao cht lng dy hc hiu sõu v nm chc kin thc k thut hc sinh phi tip thu kin thc ch ng, tớch cc Vic ci tin phng phỏp dy hc, i mi cỏch kim tra ỏnh giỏ kin thc vi cỏc b mụn núi chung v mụn cụng ngh (Cụng nghip) l rt cn thit nhm tng hng thỳ hc vi hc sinh v giỳp cỏc em ch ng nm chc kin thc Trong Lut giỏo dc, iu 28, mc cú ghi: Phng phỏp giỏo dc ph thụng phi phỏt huy tớnh tớch cc, t giỏc, ch ng, sỏng to ca hc sinh; phự hp vi c im ca tng lp hc, mụn hc; bi dng phng phỏp t hc, kh nng lm vic theo nhúm; rốn luyn k nng dng kin thc vo thc tin; tỏc ng n tỡnh cm, em li nim vui, hng thỳ hc cho hc sinh Phn v k thut c s l chng u tiờn ca mụn Cụng ngh lp 11 õy l mt ni dung khú, liờn quan n kin thc t nhiờn, nht l kin thc hỡnh hc Mt s ni dung hc sinh ó c lm quen mụn Cụng ngh lp 8, song cỏc em ó c hc khỏ lõu, hn na giỏo viờn dy Trung hc c s thng khụng ỳng chuyờn ngnh nờn kin thc cỏc em ó c hc ri nhng rt m h i vi cỏc lp hc yu thỡ vic dy v hc chng ny vụ cựng khú khn II mc ớch nghiờn cu - Vic dng phng phỏp, k thut dy hc tớch cc ó v ang tr thnh bt buc i vi mi giỏo viờn Tuy nhiờn thc t ging dy nh trng gp khụng ớt khú khn v phng tin, i tng hc sinh, c s vt chtdo ú hiu qu ging dy cũn hn ch Mc ớch: Vn dng phng phỏp dy hc tớch cc vic ging dy mụn Cụng ngh nhm nõng cao hiu qu ca vic dy v hc Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 III i tng v phm vi nghiờn cu - i tng: Chng trỡnh mụn Cụng ngh, bc Trung hc ph thụng, 11 - Phm vi nghiờn cu: Cỏc phng phỏp dy hc phỏt huy tớnh tớch cc hc ca hc sinh vic dy chng I: V k thut c s IV K hoch nghiờn cu Thi gian nghiờn cu - Sỏng kin c tin hnh nghiờn cu t thỏng nm 2012 n thỏng nm 2013 a im nghiờn cu - Trng Trung hc ph thụng n Thi- Huyn n Thi- Tnh Hng Yờn i tng nghiờn cu - Hot ng ging dy v hc mụn Cụng ngh- Chng I: V k thut c s ti lp 11 A4; 11 A7 + Lp thc nghim: 11A4 + Lp i chng: 11 A7 Hai lp cú s hc sinh nh (45 hc sinh), lc hc mụn Cụng ngh nm lp 10 tng ng Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 B- Ni dung: I- Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh thụng qua cỏc phng phỏp dy hc: 1- Phng phỏp m thoi (vn ỏp) dy hc: m thoi thc cht l phng phỏp giỏo viờn t cõu hi hc sinh tr li, ng thi cú th trao i qua li gia giỏo viờn v hc sinh nhm giỳp hc sinh nm kin thc mt cỏch ch ng, tớch cc Trong thc t, nhiu ta quan nim rng c t cõu hi ri hc sinh tr li l cú m thoi Nh vy, ta ó hiu cha ỳng v m thoi Theo tụi, m thoi cú nhiu mc ớch: Cú th m thoi nm li, kim tra kin thc c, m thoi phỏt trin t tỡm kin thc mi, m thoi chng minh, gii thớch mt , ni dung kin thc Vi bi dy k thut kim tra kin thc c, kin thc cú liờn quan n bi dy mi, giỏo viờn t cõu hi ch yờu cu hc sinh nh li kin thc c ó hc khụng cn suy lun Cõu hi loi ny d thc hin, d cõu hi, song cn rừ rng Vớ d 1: Khi dy bi Tiờu chun trỡnh by bn v k thut dy v khỏi nim t l, kin thc ny hc sinh ó gp bn a lớ v th toỏn hc, giỏo viờn ch cn hi: T l l gỡ? Cú my loi t l? Vớ d 2: dy bi hỡnh chiu trc o phi dựng kin thc v hỡnh chiu song song, dy bi phng phỏp hỡnh chiu vuụng gúc phi dựng kin thc phộp chiu vuụng gúc Cõu hi rt n gin: Th no l phộp chiu song song v ng dng? Hoc th no l phộp chiu vuụng gúc v ng dng? Cng cú th dựng cỏc cõu hi t vo bi ging mi di dng "nờu " qua ni dung kin thc c Trong ging bi lm sỏng t mt , mt ni dung kin thc ta phi s dng m thoi kt hp vi trc quan hoc cỏc vớ d minh ho hc sinh d hc, d nh Cỏch m thoi ny thng dựng mt h thng cõu hi ni tip (kt hp vi cỏc phng tin nghe, nhỡn), thy m thoi vi mt hoc nhiu hc sinh nhm tin ti cn bn, cn nm vng Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 Vớ d: Khi dy bi 7: Hỡnh chiu phi cnh, giỏo viờn dựng trc quan (tranh v hỡnh 7.1 Hỡnh chiu phi cnh hai im t ca ngụi nh) va cho hc sinh quan sỏt, gi ý cỏc em tr li cõu hi GV: Hỡnh v biu din ni dung gỡ? HS: Biu din ngụi nh (GV ch trờn hỡnh) GV: Cú nhn xột gỡ v kớch thc cỏc b phn ca ngụi nh trờn hỡnh v? (GV gi ý) HS: Cỏc viờn gch v ca s cng xa cng nh li GV: Cú nhn xột gỡ v cỏc ng thng thc t song song vi nhau? (Cho hc sinh quan sỏt tip tranh v hỡnh Hỡnh chiu phi cnh mt im t ) HS: Cỏc ng thng thc t song song vi cú th ct GV: im ct ny gi l im t, hỡnh biu din ny gi l hỡnh chiu phi cnh GV: (Cho hc sinh quan sỏt hỡnh 7.2 H thng xõy dng hỡnh chiu phi cnh) hi: Trong phộp chiu ny, õu l tõm chiu, mt phng hỡnh chiu, mt phng vt th, mt phng tm mt, ng chõn tri? HS: -Tõm chiu l mt ngi quan sỏt (im nhỡn) - Mt phng hỡnh chiu l mt mt phng thng ng tng tng gi l mt tranh - Mt phng nm ngang trờn ú t cỏc vt th cn biu din gi l mt phng vt th - Mt phng nm ngang i qua im nhỡn gi l mt phng tm mt Mt phng ny ct mt tranh theo ng thng gi l ng chõn tri (tt) (GV: Phõn tớch, hc sinh tr li) Cng cú th giỏo viờn hi trung vo mt hc sinh hoc hi nhiu hc sinh khụng khớ lp sụi ni hn iu ỏng lu ý l giỏo viờn phi nm vng kh nng ca hc sinh nu khụng s mt nhiu thi gian Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 Mt kiu m thoi khỏc kớch thớch cao t ca hc sinh c im ca m thoi loi ny l xõy dng, mt h thng cõu hi - tr li theo dỏng dp nờu Cỏch m thoi ny cú th dựng kim tra, khc sõu kin thc c hoc dy bi mi Cỏc cõu hi t khụng cú ni dung ca bi m ũi hi cỏc em phi suy ngh, da vo kin thc c mi cú th tr li c Sau tr li c cỏc em s nm rt chc kin thc ó tip thu c Mt s vớ d: Khi dy bi Hỡnh chiu vuụng gúc xõy dng c hỡnh chiu vuụng gúc phi da vo phộp chiu xuyờn tõm( ó hc lp 8), vt th chiu c to thnh t cỏc hỡnh hc( hc sinh ó hc lp 8) Vỡ vy dy bi ny hc sinh phi nm chc kin thc Cụng ngh lp 8, cú th a cõu hi: - Hỡnh chiu vuụng gúc da trờn c s ca phộp chiu no? Ni dung ca phộp chiu ú nh th no? -Vt th cỏc hỡnh hc no to thnh? Sau tr li c cỏc em s nm rt chc kin thc ó tip thu c Phng phỏp m thoi cú nhiu u im, song cng cú nhiu hn ch Trong mt bi dy ta khụng nờn lm dng d gõy nhm chỏn mt thi gian iu ỏng lu ý õy l m thoi cho tt giỏo viờn phi xỏc nh rừ mc ớch m thoi xõy dng, cng c n v kin thc no Cõu hi t phi c chn lc cho d hiu, d tr li v phự hp vi trỡnh hc sinh Cao hn, cõu hi phi mang tớnh "gi m", "dn dt" hc sinh i tỡm kin thc Chớnh vỡ yờu cu trờn m giỏo viờn s dng m thoi phi tn nhiu cụng sc chun b cõu hi Yu t quan trng quyt nh s thnh cụng ca phng phỏp ny l ni dung v k thut t cõu hi Mt s yờu cu t cõu hi: - Xỏc nh rừ mc ớch, yờu cu ni dung cn hi - D kin cõu tr li ca hc sinh (tu theo trỡnh hc sinh) d kin cõu hi, gi ý b sung Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 - t cõu hi phi rừ rng, chớnh xỏc, d hiu v phự hp vi trỡnh ca hc sinh Phng phỏp m thoi cn kt hp tt vi cỏc phng phỏp khỏc (nht l phng phỏp trc quan) bi ging mi t kt qu cao Cú th ỏp dng phng phỏp m thoi cho ton bi, thụng thng ta nờn ỏp dng nhng ni dung cn thit v cú th "m thoi" 2- Dy hc nờu bi dy Dy hc nờu ang c nhiu giỏo viờn s dng, ú l mt phng phỏp hay nhng khú ỏp dng v phi tn nhiu cụng sc Trong mt bi dy k thut nu c ỏp dng phng phỏp ny s tr nờn vụ cựng hp dn v cht lng bi ging s cú kt qu khụng ng Phng phỏp dy hc nờu cú u im rt ln kớch thớch t duy, trớ sỏng to khoa hc ca hc sinh im mu cht ca phng phỏp ny l giỏo viờn phi to c cỏc "tỡnh cú " Tỡnh cú l mõu thun khỏch quan ca nhim v nhn thc (mun hiu bit) c hc sinh chp nhn nh mõu thun ni ti ca bn thõn Tỡnh cú phi m bo iu kin: - Phự hp vi mc ớch dy hc to c s ngc nhiờn hp dn - L kin thc mi m hc sinh khụng th gii thớch c bng kin thc c hoc cm thy nh "trỏi ngc" vi kin thc c - Phự hp vi trỡnh hc sinh Trong bi dy k thut tỡnh cú rt a dng to c tỡnh cú giỏo viờn phi da vo ni dung ca bi tỡm nhng mõu thun gia ni dung kin thc mi vi ni dung kin thc c, gia kin thc lý thuyt vi thc hnh (nu cú) T ú giỏo viờn t cõu hi to tỡnh cú cn gii quyt Cú th phõn cỏc loi tỡnh sau bi dy Cụng ngh tụi ó s dng: Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 a Tỡnh cú th hin mõu thun gia tớnh a dng ca tri thc vi s cn thit phi la chn ly mt tri thc hp lý nht (nhiu gii phỏp la chn ly mt) Vớ d 1: biu din vt th ta cú th dựng nhiu phng phỏp biu din nh hỡnh chiu, hỡnh chiu trc o, hỡnh phi cnh nhng bn v k thut phi chn phng phỏp ti u nht Giỏo viờn nờu tỡnh cú (nhiu phng phỏp la chn ly mt) GV: Ti hỡnh chiu trc o cú u im ch dựng mt hỡnh chiu ó biu din c ba chiu vt th li khụng dựng lm phng phỏp chớnh biu din vt th HS: Tr li GV: Ch rừ u nhc ca phng phỏp ny v yờu cu vi vic biu din vt th l phn ỏnh ỳng hỡnh dng v kớch thc tht ca vt th nờn phi s dng hỡnh chiu vuụng gúc (Hỡnh chiu trc ú khụng phn ỏnh ỳng hỡnh dng v kớch thc tht ca vt th) Nh vy, cỏc tỡnh cú rt a dng, iu quan trng nht l phi tỡm c tỡnh cú l nhng mõu thun ca kin thc ó nờu trờn Khụng phi bi dy no, phn ni dung no cng cú tỡnh cú Vỡ vy tu bi, tu ni dung m ỏp dng mt cỏch linh hot khụng gng ộp Khụng nht thit ỏp dng phng phỏp ny cho ton bi m cú th ỏp dng tng phn ni dung v kt hp vi cỏc phng phỏp khỏc bi ging c thnh cụng tt cn lu ý giai on to tỡnh cú mi ch l bc u lm ny sinh iu mun bit vi hc sinh kớch thớch t cho hc sinh Bc quan trng hn ó ny sinh tỡnh cú giỏo viờn phi hng hc sinh nghiờn cu v gii quyt , cng c v dng tri thc õy mi l bc ct yu quan trng giỳp hc sinh nm chc tri thc b Tỡnh th hin mõu thun kin thc ó hc vi yờu cu ny sinh vic tip thu kin thc mi Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 S dng s t dy hc - L k thut dy hc nhm t chc v phỏt trin t duy, giỳp ngi hc truyn ti thụng tin vo b nóo ri a thụng tin ngoi b nóo mt cỏch d dng, ng thi l phng tin ghi chộp sỏng to v hiu qu: + M rng, o sõu v kt ni cỏc ý tng + Bao quỏt c cỏc ý tng trờn mt phm vi sõu rng - Cỏch tin hnh: + T mt ch ln, tỡm cỏc ch nh liờn quan + T mi ch nh li tỡm nhng yu t/ ni dung liờn quan S phõn nhỏnh c tip tc v cỏc yu t/ ni dung luụn c kt ni vi S liờn kt ny s to mt bc tranh tng th mụ t v ch ln mt cỏch y v rừ rng Vớ d 1: Khi dy bi Thc hnh: V cỏc hỡnh chiu ca vt th n gin, v bi Thc hnh: Biu din vt th tụi ó s dng s t trỡnh by cỏc bc tin hnh: Vớ d 2: Khi dy bi Mt ct v hỡnh ct, tụi ó s dng s t cng c, khc sõu ni dung bi hc S dng phiu hc dy hc Vic s dng phiu hc l mt phng tin phỏt trin tớch cc hot ng ca hc sinh Phiu hc giỳp hc sinh lm quen vi mt cỏch kim tra trnh kiu mi Cỏc cõu hi thng khụng phc tp, khụng khú nhng i hi hc sinh phi cỳ phn x nhanh, hiu ý nhanh v la chn cch tr li thch hp nht Mun vy thit k phiu hc theo tinh thn i mi phng phỏp dy hc núi chung v mụn cụng ngh 11 núi riờng l hp lớ v khoa hc nht Bi v: Phiu hc l mt nhng cng c cho phộp cỏ nhõn hot ng hc tp, tit kim thi gian vic t chc cỏc hot ng hc ng thi l cụng c hu hiu vic thu thp v x lớ thụng tin ngc Phiu hc gm nhng t giy ri, in sn nhng cụng vic c lp hoc lm theo nhúm c phỏt cho hc sinh Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 hon thnh mt thi gian ngn ca tit hc Mi phiu cú th giao cho hc sinh vi cõu hi, bi c th nhm dn dt n mt kin thc dt, mt k nng rốn luyn, mt thao tỏc t thm d mt thi trc mt Tụi ó s dng mt s dng phiu hc nh sau: Dng 1: PHIU HC TP C CC BI TP DNG TRC NGHIM NHIU LA CHN Vớ d: Khi ging dy bi Hỡnh chiu vuụng gúc, tụi s dng phiu hc trn lp Tm hiu v tr t vt th v v tr cc hnh chiu trn bn v phng phỏp chiu gúc th nht - Mi hc sinh mt phiu - Thi gian hon thnh pht - Giỏo viờn lu ý hc sinh quan st kt hp hnh v sch gio khoa tm hiu PHIU HC TP HốNH CHIU VUNG GC H v tn hc sinh: Lp: Húy khoanh trn vo ch ci u cõu m em cho l ỳng nht Trong phng phỏp chiu gúc th nht vt th c t v trớ no? a Trc mt phng hnh chiu ng b Trn mt phng hnh chiu bng c Bn tri mt phng hnh chiu cnh d C a, b, c Trong phng phỏp chiu gúc th nht v trớ hnh chiu bng c t õu? a Gỳc bn tri bn v b Gỳc bn phi bn v c Di hnh chiu ng d Trờn hnh chiu ng Trong phng phỏp chiu gúc th nht v trớ hnh chiu ng c t õu? Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 a Gỳc bn tri bn v b Gỳc bn phi bn v c Bn tri hnh chiu cnh d a, b v c Dng 2: PHIU HC TP Cể CC BI TP DNG TRC NGHIM IN KHUYT Vớ d: Khi dy bi Hỡnh chiu trc o, tụi ó s dng phiu hc cng c kin thc sau hc xong bi - Mi hc sinh lm mt phiu - Thi gian pht - Giỏo viờn thu phiu hc theo di hc sinh, nhn xột kp thi hc sinh rỳt kinh nghim - Giỏo viờn a ỏp ỏn ỳng hc sinh t chm kt qu PHIU HC TP HốNH CHIU TRC O H v tn hc sinh: Lp: in vo ch trng hon thin cỏc ni dung sau: Hnh chiu trc o l hnh biu din ba chiu ca vt th c xõy dng bng phộp chiu Cỏc trc OX, OY, OZ c gi l Gúc gia cỏc trc o: X'O'Z', Y'O'Z', X'O'Z' gi l H s bin dng theo trc OX l H s bin dng theo trc OY l H s bin dng theo trc OZ l Hnh chiu trc o vuụng gúc u cú cỏc gúc trc o bng v bng Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 10 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 Hnh chiu trc o vuụng gúc u cỳ h s bin dng l Hnh chiu trc o xiờn gúc cõn cú cỏc o xiờn gúc cõn cú h gúc trc o l dng l Hnh chiu trc s bin 10 Trong hnh chiu trc o vuụng gúc u, nhng hnh trn nm cc mt phng song song vi cỏc mt phng to bin dng thnh hnh Dng PHIU HC TP Cể CC BI TP DNG TRC NGHIM GHẫP ễI Vớ d: Khi dy bi Tiờu chun trỡnh by bn v k thut, tụi ó s dng phiu hc sau hc xong bi cng c kin thc - Thi gian hon thnh pht - Mi hc sinh mt phiu - Cui gi gio viờn a phiu tr li ỳng hc sinh t chm kt qu cho PHIU HC TP TIU CHUN TRốNH BY BN V K THUT H v tn hc sinh: Lp: Chn cm t ct ghộp vi cm t tng ng ct to thnh kớch thc ỳng ca kh giy Ct 1 A0 Ct a 297 210 mm Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 11 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 A1 b 1189 A2 c 420 A3 d 841 A4 e 594 841 mm 297 mm 594 mm 420 mm Chn cm t ct ghộp vi cm t tng ng ct nờu ỳng ng dng ca cc nt v Ct Ct Nột lin m a V ng gii hn mt phn hnh ct Nt lin mnh b V ng bao khut, cnh khut Nột ln súng c V ng tõm, ng trc i xng Nột t mnh d V ng bao thy, cnh thy Nt gch chm mnh e V ng kớch thc, ng giúng, ng gch gch trờn mt ct Chn cm t ct A ghộp vi cm t tng ng ct B nờu ỳng tiờu chun ghi kớch thc trờn bn v k thut A ng kớch thc B a c v bng nột lin mnh, thng k vuụng gúc v vt quỏ vi ng kớch thc khong mm ng giúng kớch thc b Ch tr s kớch thc thc, khụng ph thuc vo t l bn v Ch s kớch thc c c v bng nột lin mnh, song song vi Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 12 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 phn t c ghi kớch thc, u mỳt cú v mi tờn Dy v hc hp tỏc nhúm nh - Bn cht ca hc theo nhúm l lp hc c chia thnh nhúm nh; trao i, tho lun nhng t sau ú c i din trỡnh by trc lp c lp tho lun - Cỏc nhúm c phõn chia mt cỏch ngu nhiờn hoc cú ch ý, n nh c tit hc hay thay i tng phn ca tit hc - Cỏc nhúm cú th c giao cựng mt nhim v hoc nhng nhim v khỏc - Mi thnh viờn nhúm c phõn cụng hon thnh mt phn vic Mi ngi phi lm vic tớch cc khụng li vo mt vi ngi cú hiu bit rng v nng ng hn - Kt qu lm vic ca mi nhúm úng gúp vo kt qu hc chung ca c lp - õy l phng phỏp dy hc giỳp cỏc thnh viờn nhúm chia s cỏc bn khon, kinh nghim ca bn thõn, cựng xõy dng nhn thc mi Bng cỏch núi nhng iu ang ngh, mi ngi cú th nhn rừ trỡnh hiu bit ca mỡnh v ch ó nờu ra, thy mỡnh cn hc hi thờm nhng gỡ Bi hc tr thnh quỏ trỡnh hc hi ln ch khụng phi ch l s tip nhn th ng t giỏo viờn Vớ d 1: Khi dy bi Mt ct v hỡnh ct, tụi ó chia hc sinh lm nhúm tỡm hiu mc II Mt ct v mc III Hỡnh ct Vớ d 2: Khi dy bi Tiờu chun trỡnh by bn v k thut, tụi ó chia hc sinh lm nhúm tỡm hiu mc I Kh giy, mc II T l v mc III Nột v Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 13 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 ii phỏt huy tớnh tớch cc hc ca hc sinh thụng qua cỏc phng tin trc quan, thit b dy hc S dng cụng ngh thụng tin dy hc - Trong quỏ trỡnh dy hc, vic minh ho ni dung kin thc bng cỏc vớ d, hỡnh nh c th l rt cn thit iu ú nh hng khụng nh n vic nm vng tri thc mt cỏch chc chn v sõu sc ca hc sinh V ny, vic s dng mỏy vi tớnh cú lm phng tin cú nhiu li th Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 14 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 - Nh chỳng ta ó bit, kh nng mụ phng i tng ca mỏy vi tớnh l rt ln, kốm theo s lng thụng tin lu tr l khụng nh Rừ rng trng hp ny, ta cú th coi mỏy vi tớnh l mt phng tin dy hc a nng vic mụ phng, gii thớch, cung cp thụng tin v mt i tng no ú, giỳp cho giỏo viờn thc hin c mc ớch s phm ca mỡnh Vớ d 1: Khi dy bi Hỡnh chiu vuụng gúc, tụi ó thit k bi ging trờn phn mm powpoint, kt hp vi mụ hỡnh vt th dy cho hc sinh ni dung ca phng phỏp chiu gúc th nht Vớ d 2: Khi dy bi Thc hnh: V cỏc hỡnh chiu ca vt th n gin, tụi ó thit k v cỏc bi trờn phn mm powpoint hc sinh d quan sỏt, c bit l kớch thc ca vt th Vớ d 3: Khi dy bi Mt ct v hỡnh ct, tụi ó thit k bi ging trờn phn mm powpoint, kt hp vi vt tht, giỳp hc sinh nm bi nhanh hn, giỏo viờn vt v hn Vớ d 4: Khi dy bi Hỡnh chiu trc o, tụi ó thit k bi ging trờn phn mm powpoint, dy phn phng phỏp xõy dng hỡnh chiu trc o, v mụ t c hỡnh chiu trc o vuụng gúc u ca cỏi ke gúc, hỡnh chiu trc o xiờn gúc cõn ca tm m, giỳp hc sinh nm bi nhanh hn, giỏo viờn vt v hn Vớ d 5: Khi dy bi Hỡnh chiu phi cnh, tụi cng ó thit k bi ging trờn phn mm powpoint dy, giỳp hc sinh nm bi nhanh hn, nht l phn h thng xõy dng hỡnh chiu phi cnh S dng phng tin trc quan dy hc - Kin thc chng I V k thut c s ũi hi hc sinh phi t cao, nm chc kin thc hỡnh hc v phi da vo tranh v mi cú th ging dy c, ú tranh v ca B giỏo dc li khụng cú phn ny, hn na khụng phi gi lờn lp no cng s dng cụng ngh thụng tin ging dy c Vỡ vy, Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 15 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 tt c cỏc bi ging chng V k thut c s tụi u v tt c cỏc hỡnh sỏch giỏo khoa lờn giy kh A1 lm giỏo c trc quan Hn th na, dy dy bi Hỡnh chiu vuụng gúc v bi Thc hnh: V cỏc hỡnh chiu ca vt th n gin hay bi Mt ct v hỡnh ct tụi cũn ct xp thnh cỏc mụ hỡnh vt th, giỳp hc sinh d hỡnh dung hn v bi hc t hiu qu cao hn Riờng i vi bi Hỡnh chiu vuụng gúc, tụi cũn s dng bỡa cng lm h thng mt phng vuụng gúc dy hc sinh xoay cỏc mt phng hỡnh chiu bng v mt phng hỡnh chiu cnh mt cỏch c th hn III Kt qu t c Qua thc t ging dy cỏc lp 11 A4, dng cỏc phng phỏp dy hc núi trờn, tụi nhn thy hc sinh cú hng thỳ gi hc, tớch cc tham gia xõy Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 16 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 dng bi, hiu bi trờn lp So vi lp 11 A7 , tụi khụng s dng ht cỏc phng phỏp dy hc nờu trờn th kt qu cui hc k I ca lp 11 A4 cao hn ỏng k, c th nh sau: Lp S s Gii Kh Trung Yu Km bnh 11 A4 45 22 21 0 11 A7 45 15 25 0 IV TN TI, HN CH Chng V k thut l mt chng khú chng trnh lp 11, li lin quan n mt s kin thc ca mt s mụn hc khỏc nờn nu ỏp dng cỏc phng phỏp tụi trnh by trn dy cỏc lp cú lc hc yu th hiu qu cng khng cao c kt lun Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 17 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 t c mc tiờu giỏo dc núi chung, mc tiờu c th mi tit hc núi riờng, cn dng k thut, phng phỏp dy hc tớch cc, ng dng cụng ngh thụng tin l yờu cu cú tớnh cht tt yu Tuy nhiờn vic dng nh th no cho cú hiu qu l phi nghiờn cu, trao i sõu sc Vic dng phi da trờn c s hiu rừ bn cht ca tng k thut, phng phỏp, t ú mi dng vo tng bi c th, tng i tng hc sinh c th S khụng cú mt phng phỏp thc s ti u cho tt c cỏc dng bi, cho mi i tng hc sinh Vi gn 15 nm ging dy mụn Cụng ngh (Cụng nghip) trng ph thụng tụi luụn cú mong mun dự mụn Cụng ngh cha phi l mụn chớnh nh trng, nhng mụn Cụng ngh phi c ging dy tt gúp phn giỏo dc ton din cho hc sinh Qua kinh nghim cỏc nm tụi thy rng nu giỏo viờn luụn ci tin phng phỏp dy b mụn, phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh thỡ hc sinh hc b mụn cng rt thớch thỳ v t kt qu cao Trờn õy l mt s kinh nghip ca tụi phỏt huy tớnh tớch cc hc ca hc sinh hc chng I: V k thut c s (Chng trỡnh Cụng ngh lp 11) Tụi cng ó ỏp dng i vi cỏc chng khỏc v c Chng trỡnh Cụng ngh lp 12, song thi gian cú hn, tụi ch xin trỡnh by phm vi mt chng Khi ỏp dng cỏc phng phỏp trờn tụi thy t hiu qu cao (nh bng kt qu trờn cho thy Tuy nhiờn, ỏp dng cỏc phng phỏp dy hc trờn, tụi thy cũn cú mt s hn ch nh Vớ d: Khi dy hc theo nhúm, khụng gian lp cht so vi s lng hc sinh nờn vic di chuyn tho lun nhúm gp khú khn, mt thi gian n nh, s quan sỏt ca giỏo viờn cng hn ch vic ỏnh giỏ s ch ng, tớch cc ca hc sinh, nht l hc sinh khụng tớch cc vic ỏp dng cỏc phng phỏp tụi trỡnh by trờn t hiu qu cao, tụi xin mnh dn a mt s kin ngh sau: - B giỏo dc nờn cú nhiu sỏch tham kho cho b mụn Cụng ngh núi chung, mụn Cụng ngh Trung hc ph thụng núi riờng Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 18 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 - Cỏc nh trng nờn cú cỏc phng tin, thit b cú th chiu c nhiu gúc phũng hc d quan sỏt hc sinh v chiu c bi lm ca hc sinh hot ng nhúm Hy vng vi ti ca tụi s gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc hc sinh Tuy nhiờn, thi gian cú hn, ti ca tụi chc khụng th trỏnh thiu sút Tụi rt mong c s úng gúp quý bỏu ca cỏc ng nghip b mụn Cụng ngh (Cụng nghip) c ging dy tt hn nh trng ph thụng Tụi xin chõn thnh cm n n Thi, thỏng nm 2013 Tỏc gi Nguyn Th Minh Thun Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 19 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 TI LIU THAM KHO Sch gio khoa Cng ngh 11 Nh xut bn giỏo dc Sch gio vin Cng ngh 11 Nh xut bn giỏo dc 3.Ti liu bi dng giỏo viờn thc hin chng trỡnh, sỏch giỏo khoa lp 11- mụn Cụng ngh (Nh xut bn giỏo dc)- Nm 2007 Bi ging in t Cụng ngh 11-Th vin bi ging in t Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 20 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 MC LC NI DUNG STT A M U TRANG I- C s khoa hc ca ti: II mc ớch nghiờn cu III i tng v phm vi nghiờn cu IV K hoch nghiờn cu B- Ni dung: I- Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh thụng qua cỏc 3 phng phỏp dy hc: 1- Phng phỏp m thoi (vn ỏp) dy 2- Dy hc nờu bi dy 10 S dng s t dy hc 11 S dng phiu hc dy hc 12 Dy v hc hp tc nhỳm nh 12 hc: 13 ii phỏt huy tớnh tớch cc hc ca hc sinh thụng 14 qua cỏc phng tin trc quan, thit b dy hc 14 S dng cụng ngh thụng tin dy hc 14 15 S dng phng tin trc quan dy hc 15 16 III Kt qu t c 16 17 IV TN TI, HN CH 16 18 C kt lun 17 19 TI LIU THAM KHO 19 20 Mc lc 20 Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 21 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 ỏnh giỏ ca hi ng khoa hc trng Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 22 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật sở Môn Công nghệ 11 Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 23 [...]... t i ó chia hc sinh lm 3 nhúm tỡm hiu mc I Kh giy, mc II T l v mc III Nột v Ng- i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 13 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 ii phỏt huy tớnh tớch cc hc tp ca hc sinh thụng qua cỏc phng tin trc quan, thit b dy hc 1 S dng cụng ngh thụng tin trong dy hc - Trong quỏ trỡnh dy hc, vic minh... huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 TI LIU THAM KHO 1 Sch gio khoa Cng ngh 11 Nh xut bn giỏo dc 2 Sch gio vin Cng ngh 11 Nh xut bn giỏo dc 3.Ti liu bi dng giỏo viờn thc hin chng trỡnh, sỏch giỏo khoa lp 11- mụn Cụng ngh (Nh xut bn giỏo dc)- Nm 2007 4 Bi ging in t Cụng ngh 11- Th vin bi ging in t Ng- i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng... Thi 20 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 MC LC NI DUNG STT 1 A M U TRANG 1 2 I- C s khoa hc ca ti: 1 3 II mc ớch nghiờn cu 1 4 III i tng v phm vi nghiờn cu 2 5 IV K hoch nghiờn cu 2 6 7 B- Ni dung: I- Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh thụng qua cỏc 3 3 phng phỏp dy hc: 1- Phng phỏp m thoi (vn ỏp) trong dy 3 9 2- Dy hc nờu vn trong. .. chiu cnh mt cỏch c th hn III Kt qu t c Qua thc t ging dy cỏc lp 11 A4, vn dng cỏc phng phỏp dy hc n i trờn, t i nhn thy hc sinh cú hng thỳ trong gi hc, tớch cc tham gia xõy Ng- i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 16 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 dng bi, hiu bi trờn lp So vi lp 11 A7 , t i khụng s dng ht cỏc phng... giỏo dc nờn cú nhiu sỏch tham kho cho b mụn Cụng ngh n i chung, mụn Cụng ngh Trung hc ph thụng n i riờng Ng- i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 18 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 - Cỏc nh trng nờn cú cỏc phng tin, thit b cú th chiu c nhiu gúc trong phũng hc d quan sỏt hc sinh v chiu c bi lm ca hc sinh khi... v phi da vo tranh v mi cú th ging dy c, trong khi ú tranh v ca B giỏo dc li khụng cú phn ny, hn na khụng phi gi lờn lp no cng s dng cụng ngh thụng tin ging dy c Vỡ vy, trong Ng- i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 15 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 tt c cỏc bi ging chng V k thut c s t i u v tt c cỏc hỡnh trong. .. ho ni dung kin thc bng cỏc vớ d, hỡnh nh c th l rt cn thit iu ú nh hng khụng nh n vic nm vng tri thc mt cỏch chc chn v sõu sc ca hc sinh V vn ny, vic s dng mỏy vi tớnh cú lm phng tin cú nhiu li th Ng- i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 14 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 - Nh chỳng ta ó bit, kh nng mụ phng i. .. Ân Thi 17 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 t c mc tiờu giỏo dc n i chung, mc tiờu c th trong mi tit hc n i riờng, cn vn dng k thut, phng phỏp dy hc tớch cc, ng dng cụng ngh thụng tin l yờu cu cú tớnh cht tt yu Tuy nhiờn vic vn dng nh th no cho cú hiu qu l vn phi nghiờn cu, trao i sõu sc Vic vn dng phi da trờn c s hiu rừ bn cht.. .Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 8 Hnh chiu trc o vuụng gúc u cỳ h s bin dng l 9 Hnh chiu trc o xiờn gúc cõn cú cỏc o xiờn gúc cõn cú h gúc trc o l dng l 8 Hnh chiu trc s bin 10 Trong hnh chiu trc o vuụng gúc u, nhng hnh trn nm trong cc mt phng song song vi cỏc mt phng to bin dng thnh hnh Dng 3 PHIU HC TP Cể CC BI TP... song vi Ng- i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Tr-ờng THPT Ân Thi 12 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy ch-ơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 phn t c ghi kớch thc, u mỳt cú v mi tờn 5 Dy v hc hp tỏc trong nhúm nh - Bn cht ca hc tp theo nhúm l lp hc c chia thnh nhúm nh; trao i, tho lun nhng vn t ra sau ú c i din trỡnh by trc lp c lp tho lun - Cỏc nhúm c phõn chia mt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chương i vẽ kĩ thuật cơ sở môn công nghệ 11 , Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chương i vẽ kĩ thuật cơ sở môn công nghệ 11 ,

Từ khóa liên quan