0

Skkn một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông số 2 bảo yên

28 374 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2016, 22:10

Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI TRƯỜNG THPT SỐ BẢO YÊN MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG THPT SỐ BẢO YÊN - Họ tên tác giả: Đặng Minh Khương - Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Tổ chuyên môn: Lý - CN - Sinh - Đơn vị công tác: Trường THPT số Bảo Yên Bảo Yên, tháng năm 2014 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên MỤC LỤC Lý chọn đề tài Giải vấn đề 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Hướng nghiệp 2.1.2 Định hướng nghề nghiệp 2.1.3 Mục tiêu hoạt động giáo dục hướng nghiệp 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.3 Thực trạng công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT số huyện Bảo Yên giai đoạn 2.3.1 Đặc điểm tình hình nhà trường 2.3.2 Thuận lợi khó khăn 2.3.2.1 Thuận lợi 2.3.2.2 Khó khăn 2.3.3 Một số tồn công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT số huyện Bảo Yên, Lào Cai 2.4 Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp trường trung học phổ thông số Bảo Yên 2.4.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý cấp giáo viên học sinh xã hội công tác giáo dục hướng nghiệp Trang 4 4 6 7 9 trường phổ thông 2.4.2 Đẩy mạnh tuyên truyền để giáo viên, cán quản lý, phụ huynh học sinh hiểu rõ mục đích công tác hướng nghiệp học sinh phổ thông 2.4.3 Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên làm công tác hướng nghiệp 2.4.4 Phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp 2.4.5 Đa dạng hoá hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp 2.4.6 Một số kết công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT số Bảo Yên năm gần Kết luận 12 13 13 15 18 19 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên Một số kết luận Kiến nghị 3.2.1 Đối với Bộ GD&ĐT 3.2.2 Đối với Sở GD&ĐT PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 20 20 20 21 25 Lý chọn đề tài Hiện đất nước ta chuyển sang giai đoạn với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật cần nguồn nhân lực chất lượng cao đủ đáp ứng cho nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá đất nước Nguồn nhân lực đâu ta phải làm để có nguồn nhân lực chất lượng cao Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Vì nghiệp 10 năm phải trồng Vì nghiệp trăm năm phải trồng người ” Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên Lời dạy Bác rõ tầm nhìn chiến lược lâu dài việc phát triển nguồn nhân lực cho đất nước Để có người có sức khoẻ, có tri thức, có kỹ định nghề nghiệp có ước mơ hoài bão lớn lao hai mà trình giáo dục lâu dài Gia đình - Nhà trường - Xã hội Khi sinh người có lực riêng biệt Là nhà giáo dục phải làm để người bộc lộ lực rèn luyện để phát huy tối đa lực phục vụ cho lợi ích chung xã hội Việc chọn nghề có ý nghĩa định đến tương lai đời người Nếu chọn nghề, sở thích mảnh đất mầu mỡ để ta vùng vẫy, sáng tạo Thật bất công đau đớn người thích vẽ, thích làm thơ mà lại không làm mà phải làm thợ khí, lỗi Ta đổ lỗi cho học sinh, gia đình mà trách việc giáo dục hướng nghiệp cho em chưa tốt Các em không định hướng tư vấn nghề nghiệp cụ thể Để tránh việc xảy từ học tiểu học ta phải quan tâm đến việc hướng nghiệp cho em Nhà trường không dạy chữ, dạy cách làm người mà phải dạy cho em có ước mơ, có hoài bão nghề mà yêu em thích Thông qua giáo dục hướng nghiệp phải hình thành cho em kỹ tối thiểu nghề Nhà trường không trung tâm văn hoá giáo dục mà phải trung tâm thông tin, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao Sản phẩm giáo dục, nhà trường phải người có đức, có tài, có sức khoẻ có kỹ định nghề nghiệp, sẵn sàng tham gia vào hoạt động xã hội hội nhập quốc tế Để làm tốt vấn đề hướng nghiệp cho học sinh năm qua Đảng nhà nước ta quan tâm đến yêu cầu mục đích việc giáo dục hướng nghiệp Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên Giáo dục hướng nghiệp phận nội dung giáo dục phổ thông toàn diện xác định luật giáo dục Nghị TW2 khoá VIII rõ: Trong giáo dục phổ thông “Cần gắn với thực tiễn vùng, địa phương, đến tăng cường công tác hướng nghiệp, đào tạo kỹ thuật lao động dạy nghề phổ thông kỹ cần thiết khác cho công việc kinh tế thị trường cho công cộc công nghiệp hoá - đại hoá đất nước” Chiến lược phát triển giáo dục 2010 - 2020 chủ trương đổi chương trình giáo dục phổ thông nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường giáo dục hướng nghiệp nhằm góp phần tích cực có hiệu vào việc phân luồng học sinh, chuẩn bị cho học sinh vào sống lao động tiếp tục đào tạo phù hợp với lực thân nhu cầu xã hội “Muốn tiến hành công nghiệp hoá, đại hoá, thắng lợi phải phát triển mạnh nghiệp giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực người, yếu tố phát triển nhanh bền vững” Đồng thời Nghị Trung ương khoá VIII cho ngành Giáo dục Đào tạo là: “Cần gắn chặt thực tiễn vùng địa phương đến tăng cường công tác hướng nghiệp, đào tạo kỹ thuật lao động, dạy nghề phổ thông kĩ cần thiết khác cho công việc kinh tế thị trường, công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước ” - Trong văn kiện Đại hội khoá IX Đảng tiếp tục nhấn mạnh: phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ sáng tạo học sinh, đề cao lực tự học, tự hoàn thiện học vấn tay nghề Thực phương châm “Học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất; nhà trường gắn liền với đời sống xã hội” Coi trọng công tác giáo dục hướng nghiệp phân luồng học sinh THPT chuẩn bị vào lao động nghề nghiệp Bước vào bậc học cuối nhà trường phổ thông, tuổi trẻ học đường thường có hoài bão lớn lao gắn liền với sống tương lai họ, không em tự đặt cho câu hỏi “mình làm Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên gì?”, “mình chọn nghề gì”, “nghề hay nhất” không em trăn trở, đắn đo, suy nghĩ, có nghề đáng yêu, đường để đạt tới mục đích sống riêng Tuy vậy, giáo dục hướng nghiệp chưa cấp quản lý giáo dục trường học quan tâm mức, có địa phương trường học chưa thực đầy đủ nội dung giáo dục hướng nghiệp Chất lượng hoạt động hướng nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu học sinh xã hội, học sinh phổ thông cuối cấp học bậc học chưa chuẩn bị chu lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn ngành học phù hợp với thân yêu cầu xã hội Để phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn cách mạng mới, Đảng Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh công tác hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông cho học sinh, nhằm đảo tạo hệ trẻ thành lớp người lao động có đủ phẩm chất, lực thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Do công tác hướng nghiệp trường phổ thông có ý nghĩa quan trọng vấn đề đáng quan tâm người làm công tác giáo dục đào tạo Với mong muốn góp phần nhỏ bé việc nâng cao hiệu đạo hoạt động hướng nghiệp trường phổ thông, qua thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường THPT số Bảo Yên nhiều năm mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp trường trung học phổ thông số Bảo Yên” Giải vấn đề 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Hướng nghiệp Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên Hướng nghiệp hệ thống biện pháp dựa sở tâm lý học sinh học, sinh lý học, y học nhiều khoa học khác để giúp đỡ học sinh chọn nghề phù hợp với lực, sở trường điều kiện tâm sinh lý cá nhân, nhằm mục đích phân bố hợp lý sử dụng có hiệu lực lượng trữ có sẵn đất nước 2.1.2 Định hướng nghề nghiệp Định hướng nghề nghiệp việc thông tin cho học sinh biết đặc điểm hoạt động yêu cầu phát triển nghề xã hội, đặc biệt nghề nơi cần nhiều lao động trẻ tuổi có văn hoá, yêu cầu tâm sinh lý nghề, tình hình phân công yêu cầu điều chỉnh lao động cộng đồng dân cư hệ thống trường lớp đào tạo nghề nhà nước, tập thể tư nhân 2.1.3 Mục tiêu hoạt động giáo dục hướng nghiệp Mục tiêu hoạt động giáo dục hướng nghiệp phát bồi dưỡng phẩm chất nhân cách nghề nghiệp cho học sinh, giúp em hiểu mình, hiểu yêu cầu nghề, hiểu xu phát triển hệ thống nghề xã hội ta Thông qua hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo viên giúp học sinh điều chỉnh động học nghề, sở em định hướng vào việc sản xuất mà xã hội có nhu cầu nhân lực giáo dục hướng nghiệp trường trung học phổ thông phải làm công việc sau: - Giáo dục thái độ lao động ý thức đắn với nghề nghiệp trường trung học phổ thông giáo dục lao động nhằm hình thành có mục đích, có kế hoạch quan điểm, thái độ đắn với lao động, có tri thức lao động, kỹ nghề định học sinh chuẩn bị tâm cho hệ trẻ công dân tương lai sẵn sàng hội nhập với giới việc làm lao động tảng để nhà trường làm tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên - Lao động cầu nối định hướng nghề tham gia học nghề, lý thuyết với thực hành Giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh có hiểu biết khái quát phân công lao động xã hội, cấu kinh tế quốc dân - Sự phát triển đất nước địa phương, làm quen với ngành nghề chủ yếu, nghề bản, đặc biệt nghề truyền thống địa phương Giáo dục hướng nghiệp giúp tìm hiểu khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp học sinh để khuyến khích, hướng dẫn bồi dưỡng khả nghề nghiệp thích hợp - Giáo dục hướng nghiệp giáo dục động viên hướng dẫn học sinh vào ngành nghề mà nhà nước địa phương cần phát triển 2.2 Cơ sở thực tiễn Học sinh THPT phận thiếu niên đến tuổi trưởng thành tiếp cận với hệ thống kiến thức từ trình học tập Trường phổ thông trải nghiệm thực tiễn thông qua dạng lao động gia đình, tổ chức đoàn thể, hàng ngày tiếp nhận dạng thông tin nghề nghiệp điều kiện giúp em hình thành sở xác đáng kiến thức, kỹ đặc biệt trưởng thành đáng kể nhận thức ý nghĩa sống, vị trí thân, có thử thách lao động nghề nghiệp góp phần vào đời sống gia đình tạo tiêu trình thích ứng nghề nghiệp sau Một số học sinh với ý chí vươn lên, từ học phổ thông tích cực học thêm môn học cần thiết tin học, ngoại ngữ… Với đáng quí học sinh THPT, nhiệm vụ hướng nghiệp em không dừng lại mức nâng cao nhận thức hiểu biết kỹ nghề mà trình xác lập điều kiện kiến thức để đưa em hoạt động giới nghề nghiệp, tạo thích ứng mức độ định với nghề lĩnh vực lao động mà họ ưa thích Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên Do phân luồng xã hội, thực tế xúc liên thông hướng nghiệp, đào tạo sử dụng nguồn nhân lực nên tồn thực tế đầu vào trường chuyên nghiệp nhiều, chưa tư vấn hướng nghiệp đầy đủ, đầu dư thừa nguồn nhân lực, chất lượng đào tạo không kiểm soát, nhiều sinh viên trường không đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, phải đào tạo lại Thực tế địa phương huyện miền núi kinh tế gặp nhiều khó khăn, mặt dân trí thấp việc định hướng tư vấn nghề việc vô quan trọng cần thiết để em có việc làm góp phần xoá đói giảm nghèo cho quê hương, hạn chế tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng địa phương việc làm 2.3 Thực trạng công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT số huyện Bảo Yên giai đoạn 2.3.1 Đặc điểm tình hình nhà trường Trường THPT số Bảo Yên thành lập năm 1984 Nằm địa bàn có đặc thù trị: Nơi có di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ ông Hoàng Bảy, hàng ngày có đông khách tới tham quan du lịch Nơi có Quốc lộ 279 chạy qua, nối Phố Ràng – Bảo Hà – Văn Bàn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu văn hóa Bảo Hà với vùng lân cận Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường hầu hết đào tạo qui bậc Đại học, song chất lượng không đồng Một số giáo viên trường lực chuyên môn lực sư phạm hạn chế, kinh nghiệm giảng dạy ít, phương pháp giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu đổi Tất khó khăn bất cập nói ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giáo dục, có công tác giáo dục hướng nghiệp Vì vậy, việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh nhiệm vụ quan trọng giai đoạn Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên 2.3.2 Thuận lợi khó khăn 2.3.2.1 Thuận lợi Đội ngũ giáo viên trường THPT số Bảo Yên tập thể đoàn kết thống nhất, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, tuổi trẻ nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, có tính cộng đồng cao Một số thầy cô giáo lớn tuổi có tay nghề vững, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy sống, mẫu mực sẵn sàng giúp đỡ, dìu dắt hệ trẻ Lực lượng giáo viên trẻ, động, kiến thức vững, ham hoạt động, hăng say có chí tiến thủ Hoạt động dạy học có nề nếp, kỷ cương Chất lượng giáo dục toàn diện giữ vững bước nâng lên Được quan tâm giúp đỡ địa phương Sở Giáo dục Đào tạo hoạt động nhà trường Nhà trường có đủ phòng học khóa phòng học môn 2.3.2.2 Khó khăn Kinh tế nhân dân vùng thấp, trình độ dân trí chưa cao, nhận thức trị thấp so với vùng miền khác tỉnh nên hầu hết phụ huynh học sinh khả định hướng nghề cho em mình, đa số để em tự việc chọn nghề nghiệp giao phó toàn cho nhà trường Chất lượng đầu vào học sinh thấp, không đồng Một số giáo viên lớn tuổi có kinh nghiệm sức bật động giảm, số giáo viên trẻ yếu nghiệp vụ sư phạm, đặc biệt hiểu biết nghề nghiệp xã hội hạn chế Phần lớn học sinh nhà trường thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn em người dân tộc thiểu số nên việc cập nhật thông tin vấn đề nghề nghiệp, xu phát triển kinh tế xã hội đất nước nhiều hạnh chế Một số thôn chưa có điện lưới Quốc gia nên việc xem ti vi truy cập internet 10 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên kết lực lượng giáo dục (nhà trường, gia đình xã hội) hoạt động hướng nghiệp Chức Ban hướng nghiệp nhà trường đạo kế hoạch (soạn thảo, phê chuẩn kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch), đồng thời phận trung gian môi giới liên kết tất thành phần có hệ để đạt mục đích chung hoạt động hướng nghiệp Nhiệm vụ Ban hướng nghiệp bao gồm: - Giúp cho cán bộ, công nhân viên nhà trường, đặc biệt thầy cô giáo, cô giáo, tổ chức đoàn thể giáo viên học sinh nhận thức đầy đủ sâu sắc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung việc tổ chức hoạt động hướng nghiệp trường THPT - Tuyên truyền, vận động tổ chức xã hội có liên quan tham gia vào công tác hướng nghiệp - Kiểm tra, đôn đốc đánh giá theo phần việc, giai đoạn phận hợp thành sở kế hoạch hợp đồng giao tương ứng với đặc điểm hoạt động phận Để thực nhiệm vụ Ban hướng nghiệp cần phải tiến hành công việc cụ thể sau: - Dựa vào kế hoạch quyền địa phương phân bổ lao động phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp cho giáo viên hiểu biết nhu cầu sử dụng nhân lực địa phương khả tiếp nhận học sinh tốt nghiệp trường năm học - Đưa hoạt động hướng nghiệp vào kế hoạch hoạt động chung nhà trường giai đoạn (tháng, học kỳ, năm học) mảng công vịêc (học tập văn hoá, lao động sản xuất hoạt động ngoại khoá…) - Tổ chức trao đổi kế hoạch thực nội dung hướng nghiệp phận chức trường để hoạt động hướng nghiệp triển khai cách đồng 14 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên - Trao đổi với giáo viên tổ chức đoàn thể xã hội nhà trường để thiết lập kế hoạch sử dụng hình thức hướng nghiệp nhằm phát triển hứng thú, sở trường, lực học sinh - Thiết lập kế hoạch cộng tác nhà trường với sở sản xuất quan đào tạo nghề xung quanh nơi trường đóng nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp hiệu hoạt động hướng nghiệp Thực giảng hướng nghiệp theo chương trình Bộ, gặp gỡ trao đổi học sinh sở sản xuất, giúp nhà trường sở kĩ thuật cán công nhân có tay nghề - Phác thảo kế hoạch tham mưu (thời gian mục đích, địa điểm, lực lượng tham gia) 2.4.2 Đẩy mạnh tuyên truyền để giáo viên, cán quản lý, phụ huynh học sinh hiểu rõ mục đích công tác hướng nghiệp học sinh phổ thông Phải coi hướng nghiệp nội dung đào tạo giáo dục lao động, kỹ thuật, dạy nghề, phận giáo dục phổ thông Phải tìm cách để khắc phục khó khăn để hoàn thành giáo dục hướng nghiệp cho học sinh theo yêu cầu, nội dung quy định Phương pháp tuyên truyền: Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, buổi chào cờ, sinh hoạt hướng nghiệp tập thể, giáo dục hướng nghiệp, website nhà trường… 2.4.3 Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên làm công tác hướng nghiệp Về tổ chức nhân sự: bên cạnh ban chuyên môn phụ trách chung dạy học nhà trường, thành lập Ban hướng nghiệp đồng chí lãnh đạo trường làm trưởng ban Các thành viên gồm: Giáo viên chủ nhiệm, đại diện hội cha mẹ học sinh lớp, đoàn niên, giáo viên môn Công nghệ, Tin học, Giáo dục công dân, giáo viên dạy nghề, giáo viên dạy môn Giáo dục hướng nghiệp, tổ trưởng chuyên môn Ban có trách 15 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên nhiệm tư vấn công tác hướng nghiệp cho Hiệu trưởng, tổ chức thực kế hoạch hướng nghiệp dạy nghề theo kế hoạch nhà trường - Bồi dưỡng kiến thức, lực cho đội ngũ cán giáo viên làm công tác hướng nghiệp - Lựa chọn giáo viên cốt cán tham gia lớp tập huấn hướng nghiệp giáo dục đào tạo tổ chức, liên kết với đơn vị sản xuất địa bàn làm ăn có hiệu Bởi sở sản xuất địa phương minh chứng sống cho em định hướng chọn nghề… - Bồi dưỡng kiến thức kinh tế hội đất nước địa phương để làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh - Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, khuyến khích vật chất cho cán giáo viên làm công tác hướng nghiệp dạy nghề 2.4.4 Phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp Giáo viên chủ nhiệm người hết có điều kiện thuận lợi gần gũi hiểu biết học sinh tất mặt, người đứng mũi chịu sào phát triển tập thể cá nhân lớp phụ trách Giáo viên chủ nhiệm phải giúp học sinh biết ý nghĩa việc chọn nghề định hướng nghề nghiệp… Giáo viên chủ nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch định hướng nghề cho học sinh lớp Hàng năm vào đầu năm học giáo viên chủ nhiệm lớp 12 phải làm số phiếu trắc nghiệm điều tra theo mẫu để lấy thông tin học sinh, tham khảo mẫu sau: PHIẾU ĐIỀU TRA 1) Họ tên Lớp 2) Bạn khoanh tròn vào hướng bạn sau tốt nghiệp THPT: 16 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên a) Thi vào đại học, cao đẳng trường dạy nghề b) Đi đội, trở nông thôn sản xuất Điền vào chỗ trống các câu sau: + Thi vào trường Đại học …………… Cao đẳng……………… + Nếu học nghề thích nghề ………………………………… 3) Hãy trả lời câu hỏi: a) Nếu có định trở nhà lao động sản xuất bạn chọn lĩnh vực nào? Tại sao? b) Vì bạn lại chòn nghề mà nghề khác? c) Bạn có chuẩn bị cho nghề định chọn? d) Cha mẹ bạn khuyên bạn gì? e) Nếu trường tổ chức hoạt động ngoại khoá bạn thích hoạt động nhóm nào? f) Môn học bạn thích nhất? g) Bạn có khiếu gì? Từ kết điều tra giáo viên chủ nhiệm định hướng nghề nghiệp cho đối tượng học sinh Ví dụ học sinh có học lực tốt, có nguyện vọng thi Đại học giáo viên giúp học sinh tìm hiểu thông tin trường, lĩnh vực nghề nghiệp mà học sinh yêu thích Tư vấn cho học sinh chọn trường Đại học, Cao đẳng phù hợp với lực học Đối với nhóm học sinh có lực học trung bình, yếu nên định hướng cho học sinh học trường trung cấp, trường dạy nghề giới thiệu học sinh đến nhà máy, công ty cần tuyển dụng lao động 2.4.5 Đa dạng hoá hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp Hoạt động sinh hoạt hướng nghiệp có đặc thù riêng mặt phương pháp tổ chức học tập cho học sinh Tính đặc thù thể vai trò 17 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên chủ thể hoạt động cảu học sinh hoạt động học tập học sinh lặp lại liên tục, có liên quan với nhiều nguồn từ nhà trường góp phần vào việc phát triển tính tích cực hoạt động học sinh có nhiều phương thức tiến hành hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh là: - Tiến hành điều tra hoạt động đầu cấp (lớp 10) cuối cấp (lớp 12) theo mẫu, kiểu chung Ban hướng nghiệp - Hội thảo câu lạc bộ, báo tường, trao đổi với học sinh cũ trường thành đạt, mít tinh, hội diễn, vui chơi - Trao đổi, ký kết hợp đồng, tham quan, báo cáo trao đổi với sở sản xuất, doanh nghiệp - Triển lãm kết học tập đồ dùng trực quan… - Tổ chức diễn đàn, nói chuyện thời sự, nghe báo cáo cán cấp vấn đề: phương hướng phát triển, ngành nghề địa phương thời gian tới… Hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT thực trình giảng dạy môn khoa học Những kiến thức môn học mà học sinh lĩnh hội tạo thành móng cho sị tiếp thu kiến thức nghề nghiệp lẽ hệ thống tri thức bản, chung nhất, tất ngành nghề lấy làm điểm tựa để bồi đắp dần tri thức chuyên ngành cho giai đoạn - Nội dung kiến thức phổ thông bao gồm lượng thông tin phong phú nghề nghiệp: công cụ phương tiện lao động thông qua môn vật lý, công cụ phương tiện tư trình lao động, thông qua môn toán học, biến đổi nguyên vật liệu thông qua môn hoá học, vật lý; Biến đổi vật chất hữu thông qua môn sinh học, hoá học; Quan hệ người với tự nhiên lao động thông qua môn văn học; Điều kiện tự nhiên xã hội trình lao động thông qua môn địa lý, lịch sử; Lịch sử biến đổi tự nhiên xã hội thông qua môn lịch sử… 18 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên Khi học môn liên quan tới nghề nghiệp giáo viên cần lựa chọn lượng thông tin cho phù hợp với đặc thù môn học, vừa ăn nhịp với kinh nghiệm hiểu biết lực học sinh Thông qua môn khoa học học sinh hiểu biết ý nghĩa, công dụng, nguyên lý, sở khoa học qui trình lao động sản xuất qui trình công nghệ, kĩ năng, kĩ xảo thủ thuật tiến hành, thao tác, tư lao động … hình thành thông qua giảng dạy môn: công nghệ kĩ thuật, lao động sản xuất, lao động công ích, dạy nghề phổ thông Trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tham gia tổ chức lực lượng xã hội có vai trò quan trọng tổ chức Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh với tư cách thành phgần hệ thống hướng nghiệp hình thành sở đạo đức lý tưởng hứng thú nghề nghiệp cho học sinh, tham ia tích cực, trướng tiên vào trình giải vấn đề hướng nghiệp Với hình thức phương pháp công tác hướng nghiệp Ban chấp hành Đoàn trường có thể: thuyết trình tọa đàm, trao đổi, hội nghị, thông tin, gặp gỡ, hội, báo chí, giao lưu với sở đoàn nhà trường Đó hướng nghiệp qua hoạt động lớp Trong hệ thống hướng nghiệp nhà trường phối hợp công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, tập thể sư phạm nhà trường với cha mẹ học sinh có ý nghĩa trọng yếu Tiềm hướng nghiệp cha mẹ học sinh lớn, họ thuộc nhiều tầng lớp xã hội, có nghề nghiệp riêng, gần gũi sống hàng ngày học sinh, cha mẹ học sinh người nhạy cảm hết tính chất nghề nghiệp xu phát triển Đây điều mà học sinh chọn nghề lại chưa thấu hiểu Như vậy: đa dạng hoá hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp thông qua sơ đồ sau: 19 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên Hướng Giáo Các môn dục khoa học kỹ Công nghệ thuật LĐSX Hướng nghiệp Lao động công ích tổng xã hội Các nội khoá hợp KT&XH nghiệp Trong tất biện pháp nâng cao lực quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp việc định hướng nghề nghiệp tư vấn nghề quan trọng Nó giúp cho học sinh định hướng hiểu biết khái quát nghề nghiệp từ em đỡ ngỡ ngàng bước chân khỏi mái trường tìm đường mưu sinh lập nghiệp Một số hoạt động giáo dục hướng nghiệp mà trường thực đem lại hiệu cao năm gần là: Đưa học sinh đến tham quan trực tiếp thực hành sở sản xuất (học sinh thực hành nghề trồng rừng nuôi ong công ty ong phát triển miền núi Thanh Xuân), mời chuyên gia đến nói chuyện định hướng nghề nghiệp cho học sinh (mời chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên đến nói chuyện định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp tương lai); tổ chức ngoại khóa tư vấn nghề nghiệp cho học sinh (lập gian triển lãm hình ảnh số nhóm nghề mà nhu cầu xã hội cần); liên kết với trường chuyên nghiệp, công ty để tư vấn nghề nghiệp cho học sinh (nhà trường liên kết với trường Cao đẳng luyện kim Thái Nguyên, trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai, công ty Samsung Việt Nam số trường trung cấp nghề Hà Nội); liên kết website nhà trường với website trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp trường dạy nghề; lập đường dây nóng cử cán tuyển 20 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên sinh trực để trả lời, tư vấn cho học sinh thông tin tuyển sinh; tổ chức hội thảo giáo viên học sinh hoạt động giáo dục hướng nghiệp; tổ chức tuyên truyền pano, tờ rơi thông tin số trường Cao đẳng, trung cấp nghề cho học sinh… 2.4.6 Một số kết công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT số Bảo Yên năm gần Năm học 2010 – 2011: Tỉ lệ học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng chiếm 43,3% tổng số học sinh dự thi Năm học 2011 – 2012: Tỉ lệ học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng chiếm 45% tổng số học sinh dự thi Năm học 2012 – 2013: Tỉ lệ học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng chiếm 46,7% tổng số học sinh dự thi Hầu hết học sinh lại tốt nghiệp không tốt nghiệp học trung cấp nghề tuyển dụng vào công ty, doanh nghiệp sản xuất (Theo kết điều tra cán tuyển sinh) Tỉ lệ học sinh đỗ vào trường tốp đầu như: Học viện cảnh sát, Học viện An ninh, Đại học xây dựng, Đại học Sư phạm Hà Nội…ngày tăng Kết luận Một số kết luận Ở phần đầu đề cập đất nước ta thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, xu kinh tế nhiều thành phần phát triển, xu hội nhập hóa Vì đòi hỏi nguồn nhân lực cách cân đối đòi hỏi cấp bách Đặc biệt tình trạng “Thừa thầy, thiếu thợ” Do nhiệm vụ công tác hướng nghiệp nhà trường THPT có vị trí quan trọng Là người quản lý trường THPT hàng năm nhìn lượng học sinh lớp 12 trường mà phần lớn không thi đỗ Đại học, Cao đẳng, không em rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”, đâu tương lai 21 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên Xuất phát từ sở lý luận, thực trạng công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT nói chung trường THPT số Bảo Yên, Lào Cai nói riêng mạnh dạn đề xuất biện pháp công tác quản lý giáo dục hướng nghiệp trường phổ thông sau: - Tuyên truyền thông tin xác kịp thời nghề yêu cầu sử dụng nghề địa phương - Xã hội hoá công tác hướng nghiệp dạy nghề thông qua công tác tư vấn, phối hợp với tổ chức xã hội, đoàn thể hướng nghiệp dạy nghề Liên kết với công ty, nhà máy cần sử dụng lao động để học sinh tham gia thi tuyển làm công nhân - Xây dựng đội ngũ cán giáo viên làm công tác hướng nghiệp Coi trọng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, xem khâu then chốt - Gia đình có vai trò quan trọng việc đem lời khuyên sát thực tế nghề nghiệp cho em.Xây dựng sở vật chất sử dụng có hiệu sở vật chất thiết bị xã hội hoá nguồn lực cho công tác hướng nghiệp… - Các giải pháp tiến hành đồng bộ, có mối quan hệ tác động hỗ trợ lẫn nhau, không tách bạch rời rạc Bởi tách bạch rời rạc hiệu thấp Kiến nghị 3.2.1 Đối với Bộ GD&ĐT - Ban hành thị cụ thể công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT - Trang bị cho trường THPT thiết bị kỹ thuật mô hình để phục vụ cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp 3.2.2 Đối với Sở GD&ĐT Lào Cai 22 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên - Tiếp tục mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên hướng nghiệp tư vấn nghề tiến tới chuẩn hoá đội ngũ giáo viên làm nhiệm vụ - Cần có đủ tài liệu, chương trình, sách giáo khoa, sách tham khảo giáo dục hướng nghiệp - Có chế độ đãi ngộ thoả đáng cho đội ngũ làm công tác 23 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên PHỤ LỤC Một số hình ảnh công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT năm học 2013 – 2014 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng phát biểu khai mạc tư vấn chọn nghề cho học sinh Đồng chí Dương Đức Huy - chủ tịch UBND huyện Bảo Yên thuyết trình tư vấn hướng nghiệp chọn nghề cho học sinh 24 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên Cán tuyển sinh tuyên truyền ngành An ninh – Quốc phòng Cán tuyển sinh tuyên truyền ngành Sư phạm, Mỹ thuật, Kiến trúc 25 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên Cán tuyển sinh tuyên truyền ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán Cán tuyển sinh tuyên truyền ngành Thủy lợi, Giao thông vận tải, Y dược 26 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên Giáo viên, học sinh cha, mẹ học sinh tham gia buổi tư vấn, hướng nghiệp chọn nghề cho học sinh 27 Đặng Minh Khương – Trường THPT số Bảo Yên TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc VI, VII, VIII, IX, XI Luật giáo dục sửa đổi năm 2005, 2009 Kế hoạch triển khai thực nhiêm vụ năm học 2013 – 2014 trường THPT số Bảo Yên Kế hoạch dạy nghề năm học 2013 – 2014 trường THPT số Bảo Yên Công văn Sở GD&ĐT Lào Cai việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 2014 Báo cáo tổng kết năm học từ 2011 – 2014 trường THPT số Bảo Yên 28 [...]... nhưng kinh tế ở các ngành chưa phát triển, phân công lao động còn hạn chế, lực lượng lao động dư thừa nhiều 2. 4 Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông số 2 Bảo Yên 2. 4.1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý các cấp giáo viên và học sinh cũng như xã hội về công tác giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông Phải coi hoạt động giáo dục hướng nghiệp là một công việc... lời, tư vấn cho học sinh về thông tin tuyển sinh; tổ chức hội thảo giữa giáo viên và học sinh về hoạt động giáo dục hướng nghiệp; tổ chức tuyên truyền bằng các pano, tờ rơi về thông tin một số trường Cao đẳng, trung cấp nghề cho học sinh… 2. 4.6 Một số kết quả về công tác giáo dục hướng nghiệp của trường THPT số 2 Bảo Yên trong những năm gần đây Năm học 20 10 – 20 11: Tỉ lệ học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng... Khương – Trường THPT số 2 Bảo Yên PHỤ LỤC Một số hình ảnh về công tác giáo dục hướng nghiệp của trường THPT năm học 20 13 – 20 14 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng phát biểu khai mạc tư vấn chọn nghề cho học sinh Đồng chí Dương Đức Huy - chủ tịch UBND huyện Bảo Yên thuyết trình tư vấn hướng nghiệp chọn nghề cho học sinh 24 Đặng Minh Khương – Trường THPT số 2 Bảo Yên Cán bộ tuyển sinh đang tuyên truyền... vấn, hướng nghiệp chọn nghề cho học sinh 27 Đặng Minh Khương – Trường THPT số 2 Bảo Yên TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc VI, VII, VIII, IX, XI 2 Luật giáo dục sửa đổi năm 20 05, 20 09 3 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiêm vụ năm học 20 13 – 20 14 của trường THPT số 2 Bảo Yên 4 Kế hoạch dạy nghề năm học 20 13 – 20 14 của trường THPT số 2 Bảo Yên 5 Công văn của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc triển... cũng như thực trạng của công tác giáo dục hướng nghiệp của trường THPT nói chung và trường THPT số 2 Bảo Yên, Lào Cai nói riêng tôi đã mạnh dạn đề xuất các biện pháp trong công tác quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông như sau: - Tuyên truyền thông tin chính xác và kịp thời về nghề và yêu cầu sử dụng nghề ở địa phương - Xã hội hoá công tác hướng nghiệp dạy nghề thông qua công tác tư vấn, phối... động giáo dục hướng nghiệp thông qua sơ đồ sau: 19 Đặng Minh Khương – Trường THPT số 2 Bảo Yên Hướng Giáo Các môn dục khoa học kỹ cơ bản Công nghệ và thuật LĐSX Hướng nghiệp Lao động công ích tổng xã hội Các giờ nội khoá hợp về KT&XH nghiệp Trong tất cả các biện pháp nâng cao năng lực quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp thì việc định hướng nghề nghiệp và tư vấn nghề là quan trọng nhất Nó giúp cho học. .. Khương – Trường THPT số 2 Bảo Yên 2. 3.3 Một số tồn tại trong công tác giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT số 2 huyện Bảo Yên, Lào Cai Nhà trường chưa quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, chương trình nội dung, phương pháp giáo dục hướng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, và đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế xã hội Những năm trước đây đa số học sinh... giáo dục hướng nghiệp 3 .2. 2 Đối với Sở GD&ĐT Lào Cai 22 Đặng Minh Khương – Trường THPT số 2 Bảo Yên - Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên hướng nghiệp và tư vấn nghề tiến tới chuẩn hoá đội ngũ giáo viên làm nhiệm vụ này - Cần có đủ tài liệu, chương trình, sách giáo khoa, sách tham khảo về giáo dục hướng nghiệp - Có chế độ đãi ngộ thoả đáng cho đội ngũ làm công tác này 23 ... Ban hướng nghiệp do một đồng chí lãnh đạo trường làm trưởng ban Các thành viên gồm: Giáo viên chủ nhiệm, đại diện hội cha mẹ học sinh các lớp, đoàn thanh niên, giáo viên các môn Công nghệ, Tin học, Giáo dục công dân, giáo viên dạy nghề, giáo viên dạy bộ môn Giáo dục hướng nghiệp, các tổ trưởng chuyên môn Ban này có trách 15 Đặng Minh Khương – Trường THPT số 2 Bảo Yên nhiệm tư vấn về công tác hướng nghiệp. .. tượng học sinh Ví dụ như những học sinh có học lực tốt, khá có nguyện vọng thi Đại học giáo viên giúp học sinh tìm hiểu thông tin về trường, lĩnh vực nghề nghiệp mà học sinh yêu thích Tư vấn cho học sinh chọn những trường Đại học, Cao đẳng phù hợp với lực học Đối với nhóm học sinh có lực học trung bình, yếu nên định hướng cho học sinh học các trường trung cấp, các trường dạy nghề hoặc giới thiệu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông số 2 bảo yên , Skkn một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông số 2 bảo yên ,

Từ khóa liên quan