0

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa

56 334 0
  • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2016, 19:56

MỤC LỤCTÓM LƯỢCiLỜI CẢM ƠNiiMỤC LỤCiiiDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼviiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTviiiPHẦN MỞ ĐẦU11.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài.11.1. Về góc độ lý luận.11.2. Về góc độ thực tế.22.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.24. Phương pháp thực hiện đề tài.34.1. Phương pháp thu thập dữ liệu34.2. Phương pháp phân tích dữ liệu35.Kết cấu khóa luận.5CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP61.1.Cơ sở lý luận cơ bản về vốn kinh doanh vàphân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp61.1.1. Khái niệm và đặc điểm của vốn kinh doanh61.1.2. Phân loại vốn kinh doanh71.1.3. Vai trò của vốn kinh doanh.91.1.4. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.91.1.5. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.101.1.5.1.Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.101.1.5.2.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động.101.1.5.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định121.2.Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.131.2.1. Phân tích sự biến động tăng (giảm) và cơ cấu vốn kinh doanh131.2.1.1. Phân tích sự biến động tăng (giảm) và cơ cấu tổng vốn kinh doanh.131.2.1.2. Phân tích sự biến động tăng (giảm) và cơ cấu vốn lưu động.131.2.1.3. Phân tích sự biến động tăng (giảm) và cơ cấu vốn cố định141.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.141.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh.141.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động.141.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định.15CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ HÒA162.1.Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa162.1.1.Khái quát về công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa162.1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa162.1.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa172.1.1.3.Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa182.1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa202.1.1.5.Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa qua năm 2013 và 2014.222.1.2.Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa242.1.2.1.Các nhân tố chủ quan242.1.2.2.Các nhân tố khách quan.262.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa thông qua các dữ liệu sơ cấp.282.2.1.Kết quả phiếu điều tra.282.2.1.1.Kết quả phỏng vấn.312.3. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa thông qua các dữ liệu thứ cấp.322.3.1.Phân tích sự biến động tăng (giảm) và cơ cấu vốn kinh doanh tại Công ty.322.3.1.1. Phân tích sự biến động tăng (giảm) và cơ cấu tổng vốn kinh doanh tại Công ty.322.3.1.2. Phân tích sự biến động tăng (giảm) và cơ cấu vốn lưu động tại Công ty.332.3.1.3. Phân tích sự biến động tăng (giảm) và cơ cấu vốn cố định tại Công ty..342.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty.352.3.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh tại Công ty.352.3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty.362.3.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty.38CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ HÒA413.1.Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu tình hình sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa413.1.1.Những kết quả đã đạt được.413.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân423.2. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa443.2.1. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa443.2.1.1. Giải pháp thứ 1: Quản lý tốt các khoản phải thu, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển của VLĐ443.2.1.2. Giải pháp thứ 2: Quản lý chặt chẽ HTK, tăng tốc độ chu chuyển HTK453.2.1.3. Giải pháp thứ 3: Quản lý chặt chẽ, nâng cấp và đổi mới TSCĐ463.2.1.4. Giải pháp thứ 4: Đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên463.2.1.5. Giải pháp thứ 5: Nâng cao công tác phân tích hiệu quả sử dụng VKD473.2.2. Các kiến nghị đối với Nhà nước và cơ quan chức năng có liên quan483.2.2.1. Đối với Nhà nước483.2.2.2. Đối với các Ngân hàng483.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Trang xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa493.3.1. Điều kiện thực hiện giải pháp thứ 1: Quản lý tốt các khoản phải thu, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển của VLĐ493.3.2. Điều kiện thực hiện giải pháp thứ 2: Quản lý chặt chẽ HTK, tăng tốc độ chu chuyển HTK493.3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp thứ 3: Quản lý chặt chẽ, nâng cấp và đổi mới TSCĐ493.3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp thứ 4: Đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên493.3.5. Điều kiện thực hiện Giải pháp thứ 5: Nâng cao công tác phân tích hiệu quả sử dụng VKD50KẾT LUẬN.51TÀI LIỆU THAM KHẢO.52 Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm TÓM LƯỢC Khóa luận công trình nghiên cứu khoa học độc lập, vào nghiên cứu mặt lý luận sở thực tiễn để đưa giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề nghiên cứu đơn vị thực tập Trên sở tính cấp thiết đề tài nghiên cứu, đề tài “Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa” tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận hiệu sử dụng vốn kinh doanh, nội dung phương pháp phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Nguồn vốn yếu tố quan trọng doanh nghiệp trình tồn phát triển Khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh nào, yếu tố công ty cần nghĩ tới nguồn vốn Nhưng có vốn điệu kiện cần, yếu tố định tồn phát triển công ty sử dụng nguồn vốn cho hiệu đem lại lợi nhuận cao tạo nguồn tích lũy, tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh… Dựa kiến thức trang bị trình học tập trường Đại học Thương Mại, kết hợp với trình thực tập công ty, tìm hiểu nghiên cứu tài liệu thân, khóa luận đưa lý luận chung vốn kinh doanh Đồng thời phản ánh thực trạng công tác phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa , khóa luận nêu lên kết đạt tồn trình hoạt động kinh doanh công ty hai năm 2013-2014 Mặt khác từ tồn công tác phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa, khóa luận nêu lên đề xuất nhằm giúp công ty hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm LỜI CẢM ƠN Khoá luận tốt nghiệp phần quan trọng kết học tập trường Đại học hình thức vận dụng lý thuyết vào thực tế Qua trình thực tập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa, với kiến thức học nhà trường, với giúp đỡ nhiệt tình anh chị làm việc văn phòng Công ty, hướng dẫn tận tình thầy cô giáo trường Đại học Thương Mại, cố gắng học hỏi thân, em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo trường Đại học Thương Mại, đặc biệt cô Ths.Phạm Thị Thu Hoài, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em Cảm ơn cô giúp em sửa đề cương thảo giải thích kịp thời thắc mắc em trình viết báo cáo, giúp em hoàn thành báo cáo Tiếp đến em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị làm việc văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa Trong thời gian thực tập Công ty anh chị giúp đỡ em nhiều để em hoàn thành tập cách tốt Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến tất anh chị nhân viên phòng tài kế toán Công ty giúp đỡ em trình thu thập tài liệu, hoàn thiện thân để hoàn thành báo cáo Một lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc quý thầy cô anh chị công tác Công ty dồi sức khoẻ thành công nghiệp cuôc sống Sinh viên thực Nguyễn Thị Phương Linh GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 - Quy trình công nghệ sản xuất công ty CP đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa Sơ đồ 2.2 - Tổ chức máy quản lý sản xuất kinh doanh Công ty CP đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa Sơ đồ 2.3 - Tổ chức máy kế toán công ty CP đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ viết tắt đầy đủ BH & CCDV DN Doanh nghiệp DT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính HĐQT HTK LN NCC NH Ngắn hạn 10 TC Tài 11 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 12 TSCĐ Tài sản cố định 13 Trđ Triệu đồng 14 VCĐ Vốn cố định 15 VCSH Vốn chủ sở hữu 16 VLĐ Vốn lưu động 17 VKD Vốn kinh doanh 18 VNĐ Việt nam đồng Bán hàng cung cấp dịch vụ Hội đồng quản trị Hàng tồn kho Lợi nhuận Nhà cung cấp 19 XHCN Xã hội chủ nghĩa 20 SXKD Sản xuất kinh doanh GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1.1 Về góc độ lý luận Vốn yếu tố đầu vào thiếu doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh Hiệu sử dụng vốn cao kết thu từ lượng vốn bỏ lớn Hiệu sử dụng vốn kinh doanh thể mối quan hệ đầu đầu vào trình sản xuất kinh doanh thông qua thước đo tiền tệ hay cụ thể mối tương quan kết thu với chi phí bỏ Kết thu cao so với chi phí bỏ hiệu sử dụng vốn lớn Việc nâng cao hiệu sử dụng vốn yêu cầu thường xuyên, bắt buộc tất doanh nghiệp Đánh giá hiệu sử dụng vốn giúp ta thấy hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung trình độ quản lý, sử dụng vốn nói riêng Nâng cao hiệu sử dụng vốn bao gồm tổng hợp biện pháp kinh tế - kỹ thuật - tài chính, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn lực doanh nghiệp, từ tác động mạnh mẽ tới hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng quản lý nguồn vốn, làm cho đồng vốn sinh lời tối đa nhằm mục tiêu cuối tối đa hoá giá trị tài sản chủ sở hữu Hiệu sử dụng vốn lượng hoá thông qua tiêu hiệu suất, hiệu sử dụng vốn cố định, vốn lưu động, mức sinh lời tốc độ chu chuyển vốn lưu động Bước sang chế thị trường có quản lý nhà nước hai thập kỷ, hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nước vấn đề nan giải Rất nhiều doanh nghiệp không đứng vững chế thị trường, làm ăn thua lỗ gây thâm hụt nguồn vốn từ ngân sách cấp cho Nhưng bên cạnh có nhiều doanh nghiệp thuộc nghành kinh tế khác đạt thành công, khẳng định vị trí thị trường nước giới Trong bối cảnh khó khăn kinh tế Việt Nam nói chung kinh tế giới nói riêng, phá sản hàng loạt, hệ thống ngân hàng khủng hoảng, nguồn vốn khan hiếm…., vấn đề sử dụng hiệu nguồn vốn yêu cầu cấp thiết, đặt lên hàng đầu GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm 1.2 Về góc độ thực tế Trong thời gian thực tập khảo sát thực tế Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa, em nhận thấy công ty chưa có đội ngũ phân tích riêng, tình hình phân tích hiệu sử dụng vốn công ty nhiều vấn đề yếu như: khoản phải thu nhiều, vốn tiền công ty chiếm tỷ trọng lớn, công ty chưa sử dụng hết công suất TSCĐ, công ty chưa trọng vào việc đầu tư mua sắm nâng cấp TSCĐ, kế hoạch mua vật tư, hàng hoá công ty chưa phù hợp với thực tế dẫn tới tình trạng hàng tồn kho nhiều…Vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh vấn đề cấp bách cần giải Nhận thức tầm quan trọng công tác phân tích hiệu sử dụng vốn trình thực tập công ty, với bảo hướng dẫn tận tình cô Ths.Phạm Thị Thu Hoài em sâu nghiên cứu định chọn đề tài: “ Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa” Thông qua đó, em muốn trình bày cách chi tiết công tác quản lý sử dụng vốn Công ty Mục tiêu nghiên cứu đề tài Các mục tiêu cụ thể cần phải thực trình nghiên cứu đề tài là: - Hệ thống hóa lí luận vốn kinh doanh, tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh làm sở cho nội dung nghiên cứu - Phân tích thực trạng hiệu sử dụng VKD công ty để tìm nguyên nhân, giải pháp hoàn thiện làm để xây dựng kế hoạch cho kỳ sau Qua phân tích, tác giả đánh giá thành tựu mà công ty đạt mặt hạn chế, tồn nguyên nhân - Đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa - Không gian nghiên cứu: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm - Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu liệu năm gần từ Báo cáo tài số liệu có liên quan,đặc biệt năm 2013 2014 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Phương pháp thực đề tài 4.1 Phương pháp thu thập liệu *Phương pháp điều tra trắc nghiệm Em chuẩn bị mẫu phiếu điều tra gồm số câu hỏi điều tra phát 10 phiếu cho ban lãnh đạo công ty kế toán trưởng nhân viên kế toán khác Các câu hỏi mẫu phiếu điều tra câu hỏi có liên quan đến công tác sử dụng vốn mặt hạn chế *Phương pháp vấn Em vấn ban lãnh đạo công ty nhân viên kế toán phòng kế toán tài chủ yếu xoay quanh vấn đề sử dụng vốn kinh doanh công ty Cách thức tiến hành: Em chuẩn bị số câu hỏi có chọn lọc dựa điều tìm hiểu sơ công ty Thời gian vấn người vấn hẹn trước Nội dung vấn tập trung vào vấn đề liên quan đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty năm 2013 2014 Phương pháp áp dụng trường hợp báo cáo kết thu thập liệu sơ cấp nội dung khóa luận 4.2 Phương pháp phân tích liệu *Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh phương pháp chủ yếu sử dụng thường xuyên phân tích kinh tế doanh nghiệp nhằm mục đích nghiên cứu để nhận thức vật, tượng thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ vật, tượng với vật, tượng khác Phương pháp so sánh dùng đề tài nhằm so sánh tiêu bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh năm 2014 so với năm 2013 Qua thấy biến động tăng, giảm từ xác định nguyên nhân biến động So sánh theo chiều dọc để thấy tỷ trọng khoản mục tổng VKD, VLĐ, VCĐ Được áp dụng để phân tích cấu tổng VKD, VLĐ, VCĐ GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm So sánh theo chiều ngang để thấy biến động số tuyệt đối số tương đối khoản mục vốn qua năm Được áp dụng trình phân tích biến động phân tích tổng hợp hiệu sử dụng VKD, VLĐ, VCĐ Công ty *Phương pháp thay liên hoàn Phương pháp thay liên hoàn phương pháp dùng để nghiên cứu tiêu kinh tế tổng hợp chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố, nhân tố thể dạng công thức tích số, thương số kết hợp hai Phương pháp thay liên hoàn dùng đề tài để phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hệ số lợi nhuận vốn kinh doanh thông qua việc thay tiêu lợi nhuận, vốn kinh doanh từ kỳ gốc tới kỳ nghiên cứu Được áp dụng phân tích số liên quan đến hiệu sử dụng VKD, VLĐ, VCĐ *Phương pháp tỷ suất, hệ số Phương pháp tỷ suất, hệ số phương pháp phân tích dùng để phản ánh mối quan hệ so sánh tiêu với tiêu khác có mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại lẫn Từ đó, thấy chất lượng trình SXKD Phương pháp dùng để tính toán phân tích biến động tăng, giảm mối liên hệ tác động phụ thuộc lẫn tiêu nhằm thấy hiệu quản lý sử dụng vốn kinh doanh công ty Được áp dụng phân tích hệ số liên quan đến hiệu sử dụng VKD, VLĐ, VCĐ *Phương pháp lập biểu mẫu, sơ đồ Phương pháp lập biểu mẫu phương pháp phân tích dùng biểu mẫu sơ đồ để phản ánh cách trực quan, có hệ thống, thuận tiện cho việc theo dõi, đối chiếu, so sánh, kiểm tra Các yếu tố biểu mẫu phân tích tên biểu; số thứ tự, đơn vị tính; cột phản ánh tiêu, cột phản ánh số liệu cho cột phản ánh số liệu tính toán từ liệu cho Sơ đồ, biểu đồ, đồ thị thiết kế để thể rõ biến động tăng giảm tiêu kinh tế khoảng thời gian khác GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm Kết cấu khóa luận Ngoài phần: Tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục từ viết tắt, lời mở đầu danh mục tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận tốt nghiệp trình bày chương sau: Chương I: Cơ sở lý luận vốn kinh doanh phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương II: Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa Chương III: Các kết luận đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP Cơ sở lý luận vốn kinh doanh phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đặc điểm vốn kinh doanh  Khái niệm vốn kinh doanh: Đứng góc độ quan điểm khác nhau, với mục đích nghiên cứu khác - có quan niệm khác vốn Theo quan điểm C.Mác – nhìn nhận góc độ yếu tố sản xuất C.Mác cho rằng: “ Vốn tư bản, giá trị đem lại giá trị thặng dư, đầu vào trình sản xuất” Tuy nhiên , C.Mác quan niệm có khu vực sản xuất vật chất tạo giá trị thặng dư cho kinh tế Đây hạn chế quan điểm C.Mác Cách hiểu phù hợp với kinh tế sơ khai- giai đoạn kinh tế học - xuất phát triển Theo “kinh tế học” David Begg cho rằng: Vốn loại hàng hoá sử dụng tiếp tục vào trình sản xuất kinh doanh Có hai loại vốn vốn vật vốn tài Vốn vật dự trữ loại hàng hoá sản xuất hàng hoá dịch vụ khác Vốn tài tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng…Đất - đai không coi vốn Theo giáo trình “Tài doanh nghiệp”của trường đại học Thương mại: Vốn kinh doanh doanh nghiệp toàn lượng tiền cần thiết để bắt đầu trì hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nói cách khác, vốn kinh doanh doanh nghiệp loại quỹ tiền tệ đặc biệt phục vụ cho hoạt động kinh doanh, sản xuất doanh - nghiệp Theo cách tiếp cận vốn kinh doanh phải có trước diễn hoạt động kinh doanh Nói cách khác, vốn kinh doanh doanh nghiệp toàn số tiền đầu tư ứng trước cho kinh doanh doanh nghiệp Với yêu cầu mục tiêu hiệu hoạt động, số vốn ứng trước ban đầu cho kinh doanh phải thường xuyên vận động chuyển hoá hình thái biểu từ tiền tệ sang tài sản khác ngược lại Do đó, xét thời điểm định vốn kinh doanh không vốn tiền mà hình thái tài sản khác Cho nên, hiểu “vốn kinh doanh doanh nghiệp biểu tiền toàn giá trị tài sản huy động, sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời” GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 10 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm doanh thu đồng VLĐ Điều có nghĩa sức sản xuất VLĐ công ty tăng 0.26 lần tương ứng với tỷ lệ tăng 60.30% - Hệ số lợi nhuận trước thuế VLĐ năm 2014 so với năm 2013 giảm 0,02 lần tương ứng với tỷ lệ giảm 28.17% Con số cho ta thấy hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty chưa cao - Số vòng chu chuyển vốn lưu động: Chỉ tiêu cho biết VLĐ quay vòng (tức trải qua chu kỳ kinh doanh) năm Qua bảng cho thấy năm 2014 VLĐ quay 0.65 vòng tăng so với năm 2013 0.28 vòng (tức tăng 72.24%) Điều cho thấy thể suất, hiệu lao động công ty ngày cao - Số ngày chu chuyển VLĐ: tiêu ngược với số vòng quay VLĐ Số ngày luân chuyển VLĐ có xu hướng giảm xuống phản ánh hiệu sử dụng vốn cao phân tích Năm 2013 công ty 960.40 ngày để luân chuyển vòng VLĐ năm 2014 557.60 ngày Điều phản ánh hiệu sử dụng vốn lưu động công ty có xu hướng tăng lên Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh tự do, công ty cần nỗ lực nhằm nâng cao tốc độ luân chuyển VLĐ, nâng cao hiệu hoạt động, đảm bảo chỗ đứng vững phát triển lâu dài công ty - Số vòng chu chuyển HTK: tiêu nói lên mức độ đổi hàng tồn kho,năm 2013 hàng tồn kho quay 0.49 vòng, năm 2014 HTK quay 0.74 vòng tăng 0.25 vòng so với năm 2013 Điều cho thấy hiệu sử dụng HTK công ty tương đối tốt - Số ngày chu chuyển HTK: tiêu ngược với số vòng quay HTK Số ngày luân chuyển HTK có xu hướng giảm xuống phản ánh hiệu sử dụng vốn cao Năm 2013 công ty 729.68 ngày để luân chuyển vòng HTK năm 2014 484.55 ngày Điều phản ánh hiệu sử dụng HTK công ty có xu hướng tăng lên Qua phân tích tiêu ta nói rằng: hệ số DTT/VLĐBQ, số vòng chu chuyển VLĐ, số vòng chu chuyển HTK có xu hướng tăng lên lợi nhuận trước thuế công ty có xu hướng giảm làm cho hệ số LNTT/VLĐBQ giảm nên hiệu sử dụng vốn lưu động công ty chưa cao Vì vậy, Công ty phải mau chóng đề biện pháp kịp thời để nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh chủ yếu tập trung vào VLĐ, giúp Công ty hoạt động có hiệu GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 42 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm 2.3.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định Công ty Là doanh nghiệp sản xuất thi công công trình nên phần VCĐ chiếm phần quan trọng tổng vốn kinh doanh không mà tầm quan trọng không đáng kể, ngược lại việc sử dụng tốt nguồn VCĐ giúp Công ty đạt hiệu cao hoạt động sản xuất kinh doanh Bảng 2.8: Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định Công ty năm 2013 – 2014 ĐVT: Việt Nam đồng STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 8,086,032,72 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế VCĐ bình quân Nguyên giá TSCĐBQ Hệ số DTT/VCĐBQ(lần) Hệ số LNTT/VCĐBQ(lần) Sức sản xuất TSCĐ(lần) Sức sinh lời TSCĐ(lần) Sức hao phí TSCĐ(lần) 12,031,612,726 -824,631,075 -981,043,090 1,010,643,94 577,855,455 1,450,746,05 So sánh 2014/2013 ST TL(%) 3,945,579,99 -156,412,015 48.80 18.97 -432,788,488 -42.82 1,450,746,057 0.00 8.00 20.82 12.82 160.24 -0.82 -1.70 -0.88 108.07 5.57 8.29 2.72 48.80 -0.57 -0.68 -0.11 18.97 -1.76 -1.48 0.28 -15.94 (Nguồn: Báo cáo tài Công ty năm 2013 - 2014) GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 43 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm Qua bảng ta thấy hiệu sử dụng vốn cố định công ty năm 2014 giảm so với năm 2013, cụ thể: - Hệ số doanh thu VCĐ: năm 2014 đồng vốn cố định tham gia vào SXKD kỳ tạo 20.82 đồng doanh thu, năm 2013 đồng vốn cố định tham gia vào SXKD kỳ tạo 8.00 đồng doanh thu Như vậy, hệ số tăng 12.82 đồng so với năm 2013, tương ứng tăng 160.24% Chỉ số chứng tỏ hiệu suất hoạt động SXKD doanh nghiệp có xu hướng tăng - Hệ số lợi nhuận trước thuế VCĐ: Chỉ tiêu năm 2014 giảm 108.07% so với năm 2013 Công ty cần tìm hiểu nguyên nhân doanh thu tăng lợi nhuận lại giảm để góp phần làm hiệu sử dụng VCĐ công ty - Về sức sản xuất TSCĐ: Năm 2013 đồng nguyên giá TSCĐ đem lại cho công ty 5.57 đồng doanh thu, năm 2014 đồng nguyên giá TSCĐ đem lại cho công ty 8.29 đồng doanh thu Điều cho thấy sức sản xuất TSCĐ công ty có xu hướng tăng, chứng tỏ hiệu sử dụng TSCĐ tốt Doanh nghiệp cần phát huy - Về sức sinh lời TSCĐ: Một đồng nguyên giá TSCĐ năm 2014 đem lại lợi nhuận 0.11 đồng so với năm 2013, giảm 18.97% Nguyên nhân chi phí tăng lên làm giảm lợi nhuận công ty làm cho khả sinh lợi giảm đáng kể - Về sức hao phí TSCĐ: Sức hao phí TSCĐ tiêu nghịch đảo tiêu sức sinh lời TSCĐ Nó cho biết năm 2014 để tạo đồng lợi nhuận công ty phải đầu tư -1.48 đồng tăng 0.28 đồng tương ứng tăng 15.94% so với năm 2013 Sức hao phí TSCĐ có xu hướng tăng tức chi phí tăng lên, điều ảnh hưởng không tốt tới lợi nhuận công ty Vì công ty cần có biện pháp để tối thiểu hóa chi phí tối đa hóa lợi nhuận (cụ thể hao phí TSCĐ TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn VCĐ công ty) Tóm lại, để nâng cao hiệu hơn, để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi chất lượng thị trường công ty cần trọng đầu tư thích đáng đổi mới, nâng cấp TSCĐ nhằm không ngừng phát huy hiệu chúng hoạt động kinh doanh công ty GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 44 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ HÒA 3.1.Các kết luận phát qua nghiên cứu tình hình sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa 3.1.1.Những kết đạt Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa công ty hoạt động lĩnh vực xây lắp khẳng định kết kinh doanh ngày khả quan, uy tín công ty ngày đánh giá cao chất lượng công trình Trong năm qua công ty trúng thầu vào nhiều công trình lớn, vị trí công ty ngày khẳng định lĩnh vực xây dựng, giải công ăn việc làm cho nhiều người lao động với mức thu nhập bình quân tháng/người tăng lên, năm 2013 3,65 triệu đồng/người, đến năm 2014 tăng lên đến 4,35 triệu đồng/người, doanh thu lợi nhuận công ty không ngừng tăng lên Công tác tổ chức quản lý sử dụng vốn xí nghiệp thực hiệu làm tăng hiệu hoạt động kinh doanh xí nghiệp, tăng uy tín xí nghiếp thị trường, có tin cậy khách hàng, công ty đối tác liên doanh Đây ưu lớn xí nghiệp cần thiết giai đoạn thị trường cạnh tranh mạnh mẽ Trong trình hoạt động SXKD công ty cố gắng đầu tư trang thiết bị máy móc đại, nâng cao trình độ cán bộ, công nhân , nâng cao chất lượng công trình,…Chính vậy, năm qua công ty trúng thầu vào nhiều công trình lớn, vị trí công ty ngày khẳng định lĩnh vực xây dựng, giải công ăn việc làm cho nhiều người lao động với mức thu nhập bình quân tháng/người tăng lên, năm 2013 3,65 triệu đồng/người, đến năm 2014 tăng lên đến 4,35 triệu đồng/người, doanh thu lợi nhuận công ty không ngừng tăng lên Ngoài công ty có đội ngũ cán động có trình độ quản lý, đạo thi công chặt chẽ đội ngũ công nhân lành nghề Điều góp phần không nhỏ vào kết mà công ty đạt ngày hôm GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 45 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân Bên cạnh thành tựu đạt công ty bộc lộ số hạn chế công tác quản lý sử dụng vốn như: Thứ nhất: Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty có xu hướng giảm sút qua năm, cụ thể: năm 2014 so với năm 2013 vốn lưu động giảm 1,375,591,838 đồng tương ứng với tỉ lệ giảm 7.18% Nguyên nhân công ty chưa có mô hình quản lý vốn lưu động phù hợp Công ty hoạt động chủ yếu dựa vào uy tín lâu năm, tính đến việc cạnh tranh với doanh nghiệp khác ngành, việc điều chỉnh vốn lưu động chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nhu cầu phát sinh trình hoạt động Điều làm cho sản xuất trạng thái bị động, điều chỉnh tiến hành công việc thực Thứ hai: Công tác quản lý vốn lưu động chưa chặt chẽ chưa thật trọng vốn lưu động chiếm tỷ lệ chủ yếu cấu vốn công ty, cụ thể: năm 2014 tỉ trọng VLĐ chiếm 96.85% tăng 1.86% so với năm 2013 Hơn nữa, công ty chưa có tiêu, tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá hiệu sử dụng VLĐ Thứ ba: Các khoản phải thu ngắn hạn năm 2014 giảm 116,612,960 đồng so với năm 2013, tương ứng với tỉ lệ giảm 20.67% Tuy khoản phải thu ngắn hạn có xu hướng giảm cao Điều gây tình trạng vốn bị ứ đọng nhiều khâu toán, gây thiếu vốn trầm trọng Bên cạnh công ty không giảm khoản phải thu số khoản trở thành nợ khó đòi công ty, ảnh hưởng không nhỏ đến việc kế hoạch hóa ngân quỹ công ty tốc độ luân chuyển hiệu sử dụng vốn lưu động Nguyên nhân làm cho khoản phải thu công ty lớn công tác toán hạng mục công trình hoàn thành bị chậm lại Trên thực tế thời gian từ công ty hoàn thành thi công công trình đến bên toán đầy đủ thường lâu nhiều so với thời gian thi công thực tế công trình bên cần có thời gian để thẩm định chất lượng công trình chưa có đủ tiền để toán cho công ty Điều gây khó khăn cho công ty việc thu hồi vốn, dẫn đến hiệu sử dụng vốn bị ảnh hưởng Thứ tư: Trong cấu vốn lưu động hàng tồn kho chiếm tỉ trọng lớn có xu hướng tăng lên, cụ thể: năm 2013 85.56%, năm 2014 tăng lên đến 91.08%, tăng 5.52 % so với năm 2013 Điều chứng tỏ công ty tồn đọng nhiều sản phẩm sản GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 46 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm xuất dở dang, tồn đọng nguyên vật liệu kho Nguyên nhân làm tăng tỷ trọng hàng tồn kho công ty thiếu vốn, công trình muốn hoàn thành tiến độ phải có sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn để đầu tư cho TSCĐ tài sản lưu động cần thiết trình thi công Điều gây khó khăn lớn cho công ty, số liệu cấu nguồn vốn công ty cho thấy phần lớn vốn công ty có chiếm dụng từ khoản nợ ngắn hạn Như công ty đứng trước nguy toán phải trả lãi cao năm Chính công ty cần phải cân nhắc định vay vốn lưu động công ty tổ chức khác dẫn đến số công trình bị thiếu vốn không hoàn thành kế hoạch làm tăng chi phí kinh doanh dở dang công ty Thứ năm: Giá trị TSCĐ năm 2014 so với năm 2013 giảm 264,601,361 đồng, tương ứng với tỉ lệ giảm 33.01%, điều cho thấy hiệu sử dụng TSCĐ lại giảm so với năm trước Nguyên nhân công ty có nhiều TSCĐ hư hỏng không sử dụng nhằm thu hồi vốn cố định để tái đầu tư cho TSCĐ Bên cạnh đó, công ty đầu tư vào TSCĐ, nhập phải trang thiết bị máy móc, công nghệ lạc hậu không phù hợp, không đáp ứng mong muốn kỹ thuật, chất lượng gây lãng phí Công ty áp dụng cách tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng để lập kế hoạch khấu hao cho tài sản năm Đây hạn chế năm đầu hiệu suất làm việc máy móc cao nhiều so với năm cuối, đem lại hiệu kinh doanh cao nhiều giai đoạn cuối Sử dụng phương pháp khấu hao này, giá trị TSCĐ khấu hao hết lượng TSCĐ lại chưa đầu tư đầu tư máy móc không sử dụng được, hiệu Thực tế công ty không trọng đến TSCĐ nên chất lượng, sản phẩm công ty chưa mong muốn, chưa phát huy hết khả sẵn có mình, hiệu sử dụng TSCĐ giảm, gây khó khăn cạnh tranh với doanh nghiệp khác GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 47 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm 3.2 Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa 3.2.1 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa Từ phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn vào kết điều tra trắc nghiệm Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa với kiến thức trang bị nhà trường thực tế công ty, em xin đưa số giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh việc quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty 3.2.1.1 Giải pháp thứ 1: Quản lý tốt khoản phải thu, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ • Lý đưa giải pháp: Từ việc phân tích tình hình VLĐ xuất phát từ hạn chế công ty việc sử dụng VLĐ, ta nhận thấy tỷ trọng giảm khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn tổng vốn lưu động công ty Điều chứng tỏ số vốn lưu động mà công ty bị khách hàng, tổ chức, cá nhân khác chiếm dụng lớn Chính công tác quản lý tài đòi hỏi phải có biện pháp khắc phục, có sách phù hợp cho thu khoản phải thu, giảm tình trạng vốn nhà máy bị chiếm dụng • Nội dung giải pháp: Để đảm bảo ổn định, lành mạnh tự chủ mặt tài chính, tránh bị tồn đọng vốn bị chiếm dụng vốn, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ, từ góp phần sử dụng vốn tiết kiệm, có hiệu quả, công ty cần xiết chặt kỷ luật toán, cụ thể sau: Công ty cần tìm cách thu hồi công nợ sớm tốt, điều động nhân viên trực tiếp thu hồi nợ, tăng chi phí cho việc thu hồi nợ, quản lý khoản thu tính toán chi tiết khoản khách hàng nợ Trước ký hợp đồng với khách hàng, công ty cần cân nhắc kỹ So sánh lợi ích chi phí cho hợp đồng trước đến định cuối cùng.Khi định ký kết hợp đồng cần quy định rõ thời hạn, hình thức toán mức phạt toán chậm so với quy đinh hợp đồng GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 48 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm Sử dụng có hiệu biện pháp thu hồi nhanh chiết khấu bán hàng, giảm giá cho khách hàng mua với số lượng lớn nhằm thúc đẩy khách hàng toán nhanh, hạn chế khoản nợ dây dưa khó đòi Để làm điều này, tỷ lệ chiết khấu công ty đưa phải phù hợp, hấp dẫn khách hàng toán vừa bù đắp chi phí vốn rủi ro mà công ty gặp Định kỳ công ty nên tổng kết, đánh giá công tác tiêu thụ, liệt kê khách hàng quen thuộc, khách hàng mua thường xuyên với khối lượng lớn, khách hàng toán song phẳng Tổ chức hội nghị khách hàng nhằm thu thập ý kiến đóng góp khách hàng, tạo điều kiện cho công tác bán hàng, thu hồi tiền hàng ngày tốt 3.2.1.2 Giải pháp thứ 2: Quản lý chặt chẽ HTK, tăng tốc độ chu chuyển HTK • Lý đưa giải pháp: Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn tỷ trọng năm 2014 tăng so với năm 2013 Điều đồng nghĩa với việc vốn lưu động công ty bị ứ đọng từ làm giảm hiệu sử dụng vốn.Chính vậy, công ty cần trọng đến xác định hàng tồn kho thích hợp để dự đoán số nguyên vật liệu cần cung cấp từ có định dự trữ hàng tồn kho hợp lý Bên cạnh trì mức sản phẩm hàng hóa, tồn kho hợp lý quan trọng cho có đủ sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường không làm ứ đọng vốn góp phần sử dụng tiết kiệm vốn lưu động, nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động • Nội dung giải pháp: Trước mắt công ty phải giải phóng bớt hàng tồn kho cách điều chuyển hàng hóa nguyên vật liệu ứ đọng công ty, xí nghiệp thành viên sang xí nghiệp thành viên khác thiếu hàng hóa, công trình để thực hiện, tạm ngưng nhập dự trữ nguyên vật liệu dư thừa, tiến hành bán với giá thấp giá thị trường phải đảm bảo hòa vốn để thu hồi vốn nhằm tái đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh khác Tiếp đến biện pháp làm giảm chi phí SXKD dở dang kỳ hay nói cách khác đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, giảm thời gian “chết” trình thi công đồng thời nhanh chóng hoàn tất hồ sơ toán yêu cầu bên thực toán hợp đồng 3.2.1.3 Giải pháp thứ 3: Quản lý chặt chẽ, nâng cấp đổi TSCĐ GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 49 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán • Khoa Kế toán – Kiểm Lý đưa giải pháp: TSCĐ máy móc thiết bị công ty giảm, lý số TSCĐ hỏng hóc, lạc hậu sức sinh lời TSCĐ giảm năm 2014, sức hao phí tăng lên Điều cho thấy công tác quản lý TSCĐ công ty chưa tốt, số thiết bị máy móc lạc hậu, số không phù hợp, không sử dụng có hiệu quả, không đáp ứng mong muốn kỹ thuật, chất lượng gây lãng phí Chính vậy, công ty cần quản lý chặt chẽ, nâng cấp đổi TSCĐ • Nội dung giải pháp: Công ty cần tiến hành mở sổ kế toán theo dõi xác toàn TSCĐ có: nguyên giá, khấu hao, giá trị lại theo chế độ kế toán hành, phản ánh trung thực, kịp thời tình hình sử dụng, biến động tài sản trình kinh doanh Đồng thời, công ty phải tiến hành kiểm kê lại TSCĐ theo định kỳ kết thúc năm tài Xác định số tài sản thừa, thiếu, ứ đọng nguyên nhân gây tình trạng để kịp thời đưa giải pháp.Ngoài cần tiến hành phân cấp quản lý TSCĐ cho phận nội công ty, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn đồng thời kiểm kê, đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ năm Đối với TSCĐ thuộc loại lý hay nhượng bán công ty phải tiến hành lập hội đồng đánh giá thực trạng mặt kỹ thuật, thẩm định giá trị tài sản Đối với việc mua sắm TSCĐ cần phương hướng, mục đích.Công ty cần chủ động đầu tư để đổi máy móc, thiết bị Công ty mua sắm TSCĐ phải dựa khả có lao động, khả tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu kỹ lưỡng TSCĐ đầu tư mặt tiến khoa học kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng sản phẩm nhằm tạo sức mạnh cạnh tranh sản phẩm thị trường 3.2.1.4 Giải pháp thứ 4: Đào tạo đội ngũ cán nhân viên • Lý đưa giải pháp: Công tác đào tạo nhân viên công ty chưa trọng làm ảnh hưởng tới suất lao động, chất lượng tiến độ thực dự án Năng suất lao động tác động gián tiếp đến hiệu sử dụng vốn, trình độ người lao động có nâng cao điều hành, sử dụng máy móc đại, tiến tiến, GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 50 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm tiết kiệm chi phí vật tư, từ tăng suất Vì công ty phải nâng cao hiệu sử dụng lao động • Nội dung giải pháp: Công ty cần xếp lại máy quản lý, phân công công việc phù hợp với khả nhân viên, tạo môi trường làm việc thuận lợi giúp cá nhân phát huy tính sáng tạo, nhạy bén công việc, tăng suất lao động, giảm chi phí kinh doanh Từ góp phần tăng hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn cho người lao động, nâng cao lực quản lý người quản lý Với cán công nhân viên làm việc công ty công ty cần tạo điều kiện, gửi học lớp bồi dưỡng chuyên môn, lực lãnh đạo, tổ chức Còn kỹ sư, thợ trực tiếp thi công công ty cần có sách cụ thể, quan tâm tạo điều kiện đặc biệt tiền lương, tiền thưởng nhằm kích thích trình giải phóng sức lao động Công ty cần có thưởng phạt rõ ràng để nhân viên công ty nâng cao suất lao động 3.2.1.5 Giải pháp thứ 5: Nâng cao công tác phân tích hiệu sử dụng VKD • Lý đưa giải pháp: Công tác phân tích hiệu sử dụng VKD công ty trọng hiệu chưa cao Điều làm cho công ty chưa thể tìm hết hạn chế, tồn nguyên nhân làm giảm hiệu sử dụng vốn kinh doanh.Vì vậy, nâng cao công tác phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty cần thiết • Nội dung giải pháp: Công ty cần xây dựng hệ thống tiêu tiêu chuẩn đánh giá hiệu vốn kinh doanh Đây thật hệ thống cần thiết để công ty đánh giá hiệu sử dụng VKD cách xác thiết thực Công ty cần xây dựng phận chuyên trách có vai trò tổng hợp thông tin chung, phận cần có cán theo dõi, giám sát, thu thập thông tin Việc phối hợp cán phòng Kế toán- Tài Công ty với phận kế toán xí nghiệp cần thiết GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 51 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm 3.2.2 Các kiến nghị Nhà nước quan chức có liên quan 3.2.2.1 Đối với Nhà nước Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa hoạt động khuôn khổ hành lang pháp luật Nhà nước Vì sách vĩ mô Nhà nước có ảnh hưởng đến hoạt động công ty Để thực cách thành công giải pháp nâng cao hiệu sử dụng VKD công ty, bên cạnh nỗ lực công ty, cần có hỗ trợ Nhà nước Nhà nước cần tạo điều kiện cho công ty số mặt sau: - Cải thiện sách thuế linh hoạt doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp ngành xây dựng nói riêng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để DN vừa chịu khó khăn chi phí nợ đọng vốn, vừa phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thời hạn quy định - Quy định mức lãi suất hợp lý phù hợp với điều kiện khả phát triển vùng, miền nước - Hoàn thiện xây dựng công bố số tiêu ngành đánh giá mức độ hiệu doanh nghiệp đồng thời phải thường xuyên theo dõi kiểm tra thay đổi hệ thống tiêu nhằm chỉnh sửa cho phù hợp với giai đoạn thời kỳ Để từ có mốc so sánh hiệu hợp lý cho đơn vị kinh tế thi đua phấn đấu nâng cao hiệu hoạt động - Cần phải có sách mở rộng chế vay vốn cho DN tạo điều kiện cho DN vay vốn ngân hàng tổ chức tín dụng nâng cao tổng số vốn huy động DN để DN mở rộng quy mô phát triển phát huy hết nguồn lực DN 3.2.2.2 Đối với Ngân hàng Các Ngân hàng nên đưa nhiều sách lãi suất cho vay phù hợp với doanh nghiệp, vùng tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vốn để kinh doanh Đồng thời đơn giản hóa số thủ tục cho vay giảm bớt số thủ tục không cần thiết Cân đối khả huy động sử dụng vốn trung dài hạn Tăng cường công tác quản lý rủi nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu bền vững GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 52 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm 3.3 Điều kiện thực giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Trang xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa 3.3.1 Điều kiện thực giải pháp thứ 1: Quản lý tốt khoản phải thu, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ Để thực giải pháp công ty cần có phận đánh giá lực tài đối tác trước ký kết hợp đồng, lập sổ chi tiết theo dõi tình hình toán khách hàng có kế hoạch xử lý khoản nợ phải thu khó đòi Ngoài công ty cần xây dựng cho sách toán phù hợp có đội ngũ nhân viên tích cực công tác thu hồi công nợ 3.3.2 Điều kiện thực giải pháp thứ 2: Quản lý chặt chẽ HTK, tăng tốc độ chu chuyển HTK Công ty phải nghiên cứu đưa kết phân tích vấn đề: - Quy mô, nhu cầu dự trữ thường xuyên kỳ kinh doanh trước Khả cung ứng nguyên vật liệu thị trường Đánh giá chuyên gia phân tích thị trường biến động giá cá loại - nguyên vật liệu Nghiên cứu, tìm hiểu chi phí kèm: Chi phí lưu kho, chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản… 3.3.3 Điều kiện thực giải pháp thứ 3: Quản lý chặt chẽ, nâng cấp đổi TSCĐ Công ty cần có đội ngũ cán có chuyên môn, hiểu biết TSCĐ để tiến hành đánh giá, kiểm kê xác giá trị TSCĐ Công ty cần nghiên cứu nhu cầu thị trường tình hình biến động khoa học – kỹ thuật để tiến hành đầu tư, đổi TSCĐ cho phù hợp với thị trường 3.3.4 Điều kiện thực giải pháp thứ 4: Đào tạo đội ngũ cán nhân viên Công ty cần có sách nhân hợp lý để vừa có đội ngũ nhân lực trẻ có trình độ chuyên môn, động công việc, vừa trì cán có kinh nghiệm thâm niên công tác GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 53 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm 3.3.5 Điều kiện thực Giải pháp thứ 5: Nâng cao công tác phân tích hiệu sử dụng VKD Hệ thống tiêu tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng VKD phải xác, phù hợp với mục đích phân tích Đội ngũ nhân viên thực công tác phân tích cần có chuyên môn, đào tạo lòng nhiệt tình hăng say công việc Các phòng ban phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn công việc GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 54 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm KẾT LUẬN Qua phân tích tình hình thực tế sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa, em nhân thấy trình sử dụng vốn Công ty năm vừa qua gặp không khó khăn điều kiện thành lập nên non mặt, nhiên công ty cố gắng nhiều Qua phân tích em thấy thành tựu mà công ty đạt hạn chế tồn cần khắc phục thời gian tới để công ty nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh nhằm góp phần đưa đất nước tiến vào xu hội nhập toàn cầu hoá giai đoạn Tuy nhiên, trình độ lí luận thời gian thực tập công ty hạn chế, nên viết em nhiều thiếu sót Em mong quan tâm, đánh giá thầy cô toàn thể ban lãnh đạo công ty để em hoàn thiện viết Một lần em xin chân thành cảm ơn cô Ths.Phạm Thị Thu Hoài hướng dẫn em hoàn thành báo cáo cách tận tình, chu đáo, với anh chị phòng kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà phát triển hạ tầng Phú Hòa giúp đỡ em trình thực tập hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngàỳ 03 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Phương Linh GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 55 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh Khóa luận tốt nghiệp toán Khoa Kế toán – Kiểm TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp Thương mại- Đại học Thương Mại- PGS.TS Trần Thế Dũng chủ biên- NXB Thống kê-2008 Giáo trình Tài doanh nghiệp – Đại học Thương Mại – Đinh Văn Sơn – NXB Thống kê – 2007 Giáo trình Tài doanh nghiệp – Học viện Tài – PGS.TS Nguyễn Văn Dần chủ biên – NXB Tài – 2008 Phân tích báo cáo tài dự đoán nhu cầu tài doanh nghiệp – Đào Xuân Tiên – Vũ Công Ty Một số tạp chí tài chính, thông tin tài chính, tạp chí Thương Mại, tạp chí kinh tế phát triển Trang web tài : www.gov.com.vn GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 56 SVTH: Nguyễn Thị Phương Linh [...]... trên VCĐ, hệ số lợi nhuận trên VCĐ và hàm lượng vốn cố định CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ VÀ PHÁT 2.1 TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ HÒA Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa GVHD: ThS Phạm Thị Thu Hoài 19 SVTH: Nguyễn... về công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa - Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa - Địa chỉ: Tổ 2 – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội - Điện thoại: 0433.853.138 Fax: 0433.761.159 - Mã số thuế: 0104367098 - Tài khoản số: 45010002460619 tại. .. thu và thanh toán công trình Bàn giao công trình hoàn thành và quyết toán Sơ đồ 2.1 - Quy trình công nghệ sản xuất của công ty CP đầu tư xây dựng nhà và 2.1.1.3 phát triển hạ tầng Phú Hòa (Nguồn: Phòng kế hoạch, kĩ thuật) Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa *Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và. .. trường + Tư vấn lập dự án, đấu thấu các công trình xây dựng (hoạt động trong phạm vi chứng chỉ đăng ký) - Chức năng của công ty: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa thực hiện chức năng giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; thiết kế công trình xây dựng. .. tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Vốn điều lệ: 4.800.000.000đ (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng chẵn) - Ngành nghề kinh doanh: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng + Xây dựng công trình dân dụng + Xây dựng công trình công nghiệp + Xây dựng công trình giao thông thủy lợi + San lấp mặt bằng + Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật,... của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh về lĩnh vực xây dựng là quy trình sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục Việc sản xuất sản phẩm trong lĩnh vực xây dựng phải trải qua nhiều công đoạn Để tổ chức sản xuất sao cho phù hợp với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, Công ty CP đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa. .. giá khá cao, và để có lợi nhuận thì giá báo đi cho chủ đầu tư cao, hoặc là tư ng đương với các công ty khác trên thị trường thì công ty phải chấp nhận lợi nhuận thấp Vì vậy mà nguồn vốn bỏ ra vẫn chưa có được hiệu quả tối ưu 2.2 Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa thông qua các dữ liệu sơ cấp 2.2.1 Kết quả phiếu điều... dụng vốn kinh doanh 1.2.2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh  Mục đích và ý nghĩa: Đánh giá chính xác, có cơ sở khoa học về hiệu quả sử dụng VKD của doanh nghiệp, từ đó đề ra giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng VKD của Công ty  Nguồn tài liệu phân tích: Sử dụng các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty năm 2013 - 2014 như: Doanh. .. lập vào thời điểm cuối năm, là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần thục có thể thực hiện được của chúng (Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính) 2.1.1.5 Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa qua năm 2013 và 2014 Để đánh giá khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà. .. nguồn lực kinh tế đặc biệt là nguồn vốn của doanh nghiệp có tác động rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Vì thế, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là yêu cầu mang tính thường xuyên và bắt buộc đối với doanh nghiệp Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp ta thấy được hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung và quản lý sử dụng vốn nói riêng Theo giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp ... 7,180,320,203 11,479,660,968 4,299,340,765 59.88 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch 20 905,712,524 551, 951, 758 -353,760,766 -39.06 vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài 21 1,463,331 683,808 -779,523... -156,412,015 18.97 (50=30+40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 0 0 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50 -51- 52) 60 -824,631,075 -981,043,090 -156,412,015 18.97 (Nguồn:... 12,075,069 -12,075,069 -100 Chi phí bán hàng 24 0 0 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,719,731,861 1 ,512 ,536,402 -207,195,459 -12.05 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 -824,631,075 -959,900,836
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa, Kết cấu khóa luận., 1 Cơ sở lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, Phương pháp phân tích: Sử dụng phương pháp so sánh, lập biểu so sánh giữa số liệu các năm 2014/2013 của các chỉ tiêu ảnh hưởng đến vốn cố định của doanh nghiệp từ đó làm cơ sở để đưa ra những đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp. phân, *Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh:, Sơ đồ 2.3 - Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty CP đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hòa, Bảng 2.1: Khái quát về kết quả SXKD của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Phú Hoà năm, Câu hỏi: Cơ cấu vốn của công ty hiện nay là gì? Cơ cấu vốn này đã hợp lý chưa?, Bảng 2.8: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty năm 2013 – 2014, CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ HÒA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm