0

[HOT] Tuyển tập 40 đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 của các trường chuyên có đáp án và lời giải chi tiết

164 4,299 19
  • [HOT] Tuyển tập 40 đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 của các trường chuyên có đáp án và lời giải chi tiết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2016, 17:25

SỞ GD VÀ ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 153 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 (Học sinh không sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học) Câu 1: Cho hỗn hợp Zn Fe vào dung dịch CuSO4 , phản ứng xong thu chất rắn X gồm kim loại dung dịch Y chứa loại ion Nhận xét sau : A Zn chưa phản ứng hết, Fe chưa phản ứng , CuSO4 phản ứng hết B Zn phản ứng hết, Fe phản ứng hết , CuSO4 dư C Zn phản ứng hết, Fe dư , CuSO4 phản ứng hết D Zn phản ứng hết, Fe chưa phản ứng , CuSO4 phản ứng hết Câu 2: Phân lớp electron nguyên tử X,Y 3sa ; 3pb Biết phân lớp 3s X Y electron Y tạo hợp chất khí với Hidro có công thức H2Y Nhận định sau : A X tan nước tạo dung dịch làm đỏ quì tím B Y tan nước làm quì tím hóa xanh C Liên kết X Y thuộc loại liên kết cộng hóa trị D Số electron độc thân nguyên tử Y gấp lần nguyên tử X Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 1,62g Al 280 ml dung dịch HNO3 1M thu dung dịch X khí NO ( sản phẩm khử nhất) Cho 5,75g kim loại Na 500 ml dung dịch HCl thu dung dịch Y Trộn dung dịch X với dung dịch Y tạo thành 1,56g kết tủa Nồng độ mol dung dịch HCl : A 3M B 0,3M C 0,15M D 1,5M Câu 4: Để phân biệt loại dung dịch H2N-CH2-COOH , CH3COOH ; CH3CH2NH2 cần thuốc thử : A Na kim loại B dd NaOH C Quì tím D dd HCl Câu 5: Hỗn hợp X gồm kim loại Y Z thuộc nhóm IIA chu kỳ liên tiếp bảng tuần hoàn ( MY< MZ) Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thấy thoát V lit khí H2 Mặt khác , cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl dư , sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát 3V lit khí H2 ( thể tích khí đo điều kiện ) Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp X : A 54,54% B 66,67% C 33,33% D 45,45% Câu 6: Cho phát biểu sau : (1) Phenol tan vô hạn nước 660C (2) Phenol có lực axit mạnh ancol etylic (3) Phản ứng vào benzen dễ phản ứng vào nhân thơm phenol (4) Phenol tan tốt etanol (5) Phenol làm quí tím hóa đỏ (6) Phenol phản ứng với Brom điều kiện thường Có phát biểu : A B C D Câu 7: Phát biểu sau : A Phèn chua dùng chất làm nước , khử trùng nước B Phèn chua dùng ngành thuộc da công nghiệp giấy C Dung dịch NaHCO3 có môi trường axit D Nước cứng nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ Câu 8: Cho phản ứng : (1) O3 + dd KI (2) H2S + SO2 (3) KClO3 + HCl đặc ( đun nóng ) (4) NH4HCO3 (t0C) (5) NH3 (khí) + CuO (t0) (6) F2 + H2O (t0) (7) H2S + nước clo (8) HF + SiO2 (9) NH4Cl + NaNO2 (t0) (10) C + H2O (t0) Số trường hợp tạo đơn chất : A B C D 2NH3(khí) Khi nhiệt độ tăng tỷ khối hỗn Câu 9: Cho cân hóa học N2 (khí) + 3H2(khí) hợp khí so với H2 giảm Phát biểu nói cân : A Phản ứng nghịch tỏa nhiệt , cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Phản ứng thuận tỏa nhiệt , cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ C Phản ứng nghịch thu nhiệt , cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ D Phản ứng thuận thu nhiệt , cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ Câu 10: Để đánh giá lượng axit béo tự chất béo người ta dùng số axit Đó số miligam KOH cần dùng để trung hòa lượng axit béo tự có gam chất béo Để trung hòa 14g chất béo cần 15 ml dung dịch KOH 0,1M Chỉ số axit chất béo : A 5,6 B 6,0 C 7,0 D 6,5 Câu 11: Phát biểu : A Khi thủy phân chất béo thu C2H4(OH)2 B Tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu sản phẩm muối ancol C Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch D Phản ứng axit cacboxylic ancol khí có H2SO4 đặc phản ứng chiều Câu 12: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch gồm Pb(NO3)2 0,05M ; AgNO3 0,10M Cu(NO3)2 0,1M , sau thời gian thu 3,84g hỗn hợp kim loại dung dịch X Cho 3,25g Zn vào dung dịch X , sau phản ứng xảy hoàn toàn , thu 3,895g hỗn hợp kim loại dung dịch Y Giá trị m : A 1,428 B 2,242 C 2,856 D 1,575 Câu 13: Dung dịch X thu trộn thể tích dung dịch H2SO4 0,1M với thể tích dung dịch HCl 0,2M Dung dịch Y chứa NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M Đổ 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y , khuấy để phản ứng xảy hoàn toàn thu 200 ml dung dịch X có pH = a m gam kết tủa Y ( Coi H2SO4 điện ly hoàn toàn nấc) Giá trị a m : A 13 1,165 B 2,330 C 2,330 D 1,165 Câu 14: Cho dung dịch sau : saccarozo ; propan-1,2-diol ; etylen glicol ; anbumin ; axit axetic ; glucozo ; andehit axetic ; Gly-Ala Số dung dịch hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường : A B C D Câu 15: Phát biểu sau : A Nitrophotka hỗn hợp NH4H2PO4 KNO3 B Cacbon monoxit silic dioxit oxit axit C Thủy tinh lỏng dung dịch đậm đặc Na2SiO3 K2SiO3 D Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể nguyên tử , photpho đỏ có cấu trúc polime Câu 16: Cho chất : Na2CO3 ; NaHCO3 ; NaHSO4 ; HCl ; BaCl2 ; CuO ; Fe Số cặp chất tác dụng trực tiếp với nhiệt độ thường : A 10 B C D Câu 17: Cho chất rắn dạng bột : SiO2 ; Si ; Cr2O3 ; Al ; CaC2 Số chất tan hoàn toàn dung dịch NaOH loãng dư : A B C D Câu 18: Cho chất : FeS ; Cu2S ; H2S ; Ag ; Fe ; KMnO4 ; Na2SO3 ; Fe(OH)2 ; S Số chất phản ứng với H2SO4 đặc nóng tạo SO2 : A B C D Câu 19: Cho khí H2S tác dụng với chất dung dịch NaOH ; khí Clo ; dung dịch KI ; dung dịch CuSO4 ; nước Clo ; dung dịch KMnO4 môi trường H2SO4 loãng ; khí oxi dư đun nóng ; dung dịch FeCl3 ; dung dịch ZnCl2 Có a trường hợp xảy phản ứng có b trường hợp S-2 bị oxi hóa lên S+6 giá trị a,b : A – B – C – D – Câu 20: Hỗn hợp X gồm Zn , Mg Fe Hòa tan hết 23,40 gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl thu 11,20 lit khí (dktc) Để tác dụng với vừa hết 23,40 g hỗn hợp X cần 12,32 lit khí Clo (dktc) Khối lượng Fe hỗn hợp : A 8,4g B 11,2g C 2,8g D 5,6g Câu 21: Trong số chất hữu chứa (C,H,O) để có phân tử khối 60 có : a chất tác dụng với Na giải phóng H2 ; b chất tác dụng với dung dịch NaOH ; c chất tham gia phản ứng tráng bạc Giá trị a,b,c : A ; ; B ; ; C ; 2; D ; ; Câu 22: Cho phản ứng: o t (1) C2H6 + Cl2  → C2H5Cl + HCl (2) C2H5OH + HBr  → C2H5Br + H2O o t (3) C2H5OH + H2SO4  → C2H4 + H2O (4) C2H4 + Br2  → C2H4Br2 o H SO4 ,t (5) 2C2H5OH  → (C2H5)2O + H2O (6) 2C2H5OH + 2Na  → 2C2H5ONa + H2 Số phản ứng hóa học thuộc loại phản ứng là: A (1);(5);(6) B (1);(4);(6) C (1);(2);(6) D (1);(2);(3);(5) Câu 23: Trong số chất : C2H5OH; CH3NH2 ; CH3NH3Cl ; CH3COONa ; CH3CHO ; CH2 = CH2 ; CH3COOH ; CH3COONH4 ; C6H5ONa Số chất tác dụng với dung dịch HCl loãng : A B C D Câu 24: Cho mô hình thí nghiệm điều chế thu khí hình vẽ sau: Phương trình phản ứng xảy bình đựng nước brom là: A SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2HBr B H2S + 4Br2 + 4H2O H2SO4 + 8HBr C H2S + Br2 2HBr + S D SO2 + Br2+ H2O SO3 + 2HBr Câu 25: Cho 4,96g hỗn hợp Ca , CaC2 tác dụng hết với H2O thu 2,24 lit (dktc) hỗn hợp khí X Đun nóng hỗn hợp khí X có mặt chất xúc tác thích hợp thời gian thu hỗn hợp khí Y Dẫn hỗn hợp khí Y từ từ vào dung dịch nước Brom dư thấy lại 0,896 lit (dktc) hỗn hợp khí Z có tỷ khối với H2 4,5 Khối lượng bình nước brom tăng lên : A 0,8g B 0,54g C 0,36g D 1,04g Câu 26: Hỗn hợp X gồm Al Mg Hòa tan hoàn toàn 15,3g hỗn hợp X dung dịch HNO3 loãng , dư thu dung dịch Y 1,344 lit hỗn hợp khí Y (dktc) gồm khí N2O ; N2 Tỷ khối hỗn hợp Y so với H2 18 Cô cạn dung dịch X cẩn thận thu 117,9g chất rắn khan Số mol khí O2 cần để oxi hóa hết 7,65g X : A 0,3750 B 0,1875 C 0,1350 D 0,1870 Câu 27: Cho 7,52g hỗn hợp gồm Al ; Fe ; Cu vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,6M HCl 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,56g chất rắn có 3,808 lit khí (dktc) thoát Thêm tiếp vào bình 1,7g NaNO3 ; khí phản ứng kết thúc thể tích khí NO (dktc , sản phẩm khử nhất) tạo thành khối lượng muối dung dịch : A 0,672 lit 26,75g B 0,672 lit 27,39g C 0,448 lit 26,75g D 0,048 lit 27,39g Câu 28: Dãy chất giảm dần theo tính axit : A CH2Cl2COOH > CH3CHClCOOH > CH2ClCH2COOH > CH3CH2COOH B CH2ClCH2COOH > CH3CCl2COOH > CH3CHClCOOH > CH3CH2COOH C CH3CH-2COOH > CH3CCl2COOH > CH3CHClCOOH > CH2ClCH2COOH D CH3CCl2COOH > CH3CHClCOOH > CH3CH2COOH > CH2ClCH2COOH Câu 29: Dung dịch X gồm 0,1 mol H+ ; a mol Al3+ ; b mol NO3- ; 0,02 mol SO42- Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch X sau kết thúc phản ứng thu 3,732g kết tủa Giá trị a,b : A 0,02 0,12 B 0,120 0,020 C 0,012 0,096 D 0,02 0,012 Câu 30: Nhận xét không : A Nước giải khát nén khí CO2 áp suất cao có độ chua lớn B Than cháy oxi nguyên chất nhanh cháy không khí C Thực phẩm bảo quản nhiệt độ thấp giữ lâu D Nhiên liệu cháy tầng khí cao nhanh khí cháy mặt đất Câu 31: Trong phản ứng sau, phản ứng làm giảm mạch Cacbon : A Poli (vinyl clorua) + Cl2 B Cao su thiên nhiên + HCl C Poli ( vinyl axetat) + H2O D Amilozo + H2O Câu 32: Chỉ dùng thêm quì tím phân biệt dãy dung dịch sau : A Ba(NO3)2 ; NaOH ; NaCl ; HCl B NH4Cl ; NaCl ; AlCl3 ; HCl C NaOH ; NaClO ; HCl ; NaCl D NaNO3 ; NaOH ; HNO3 ; Ba(NO3)2 Câu 33: Nhận xét không : Trong số các chất : Vinylaxetilen ; axit fomic ; etilen glicol ; axit glutamic ; axetandehit có : A chất tác dụng với AgNO3 / NH3 B chất tác dụng với nước Br2 C chất tham gia phản ứng tráng bạc D chất tác dụng với C2H5OH tạo este Câu 34: Trung hòa 16,60 gam hỗn hợp gồm axit axetic axit fomic dung dịch NaOH thu 23,20g hỗn hợp muối Nếu cho 16,60g hỗn hợp axit tác dụng với dung dịch Na2CO3 thể tích CO2 (dktc) lớn thoát : A 3,36 lit B 6,72 lit C 2,24 lit D 4,48 lit Câu 35: kim loại K ; Al ; Fe ; Cu ấn định không theo thứ tự X ; Y ; Z T Biết X Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy X đẩy kim loại T khỏi dung dịch muối Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội Các kim loại X,Y,Z,T theo thứ tự : A K,Al,Fe,Cu B K,Fe,Al,Cu C Al,K,Cu,Fe D Al,K,Fe,Cu Câu 36: Hợp chất hữu X (C,H,O) có MX < 140 Cho 2,76g gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , sau chưng khô phần có H2O , phần rắn Y chứa muối nặng 4,44g Nung nóng Y O2 dư thu 0,03mol Na2CO3 ; 0,11 mol CO2 ; 0,05 mol H2O Số công thức cấu tạo có X : A B C D Câu 37: Hỗn hợp X gồm Ala-Ala ; Ala-Gly-Ala ; Ala-Gly-Ala ; Ala-Gly-Ala-Gly-Gly Đốt 26,26g hỗn hợp X cần vừa đủ 25,872 lit O2 (dktc) Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu m gam muối khan Giá trị m : A 25,08 B 99,15 C 24,62 D 114,35 Câu 38: Hỗn hợp A gồm andehit acrylic andehit đơn chức X Đốt cháy hoàn toàn 1,72g hỗn hợp A cần vừa hết 2,296 lit khí Oxi Cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 8,5g kết tủa Công thức cấu tạo X : A HCHO B C2H5CHO C C3H5CHO D CH3CHO Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 8,9g amino axit X ( có chức axit) , thu 0,3 mol CO2 ; 0,35 mol H2O ; 1,12 lit N2 (dktc) Biết X sản phẩm phản ứng thủy phân hoàn toàn peptit Công thức cấu tạo X : A CH3CH(NH2)COOH B H2N – CH2 – CH2 – COOH C H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH D H2N – CH2 – CH2 – CH2 – COOH Câu 40: Cho Na lấy dư 10% so với lượng cần thiết vào 100 ml ancol etylic x0 , phản ứng thu 42,56 lit khí B ( điều kiện tiêu chuẩn) m gam chất rắn Biết khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8g/ml ; nước 1g/ ml Giá trị m là: A 174,4 B 56,24 C 126,9 D 183,14 Câu 41: Điện phân với điện cực trơ màng ngăn xốp dung dịch chứa 0,10 mol CuSO4 0,12 mol NaCl đến catot bắt đầu thoát khí dừng lại Thể tích khí (dktc) thu anot : A 1,792 B 1,344 C 0,448 D 0,896 Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm andehit benzoic ; axetandehit ; etandial ; andehit acrylic cần 0,975 mol O2 thu 0,9 mol CO2 0,65 mol H2O Nếu cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu tối đa m1 gam Ag Giá trị m1 : A 54g B 216g C 108g D 97,2g Câu 43: X ancol no mạch hở Cho m gam X tác dụng với CuO dư đun nóng , phản ứng xảy hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 3,2g thu hỗn hợp sản phẩm Y ( có chất hữu D) Tỷ khối Y so với H2 18 Khi đốt cháy hoàn toàn x mol D thu y mol CO2 (y – x) mol H2O Giá trị m : A 5,8g B 8,36 C 6,96 D 7,6 Câu 44: Có phát biểu sau : (1) Amilozo amilopectin có cấu trúc mạch C phân nhánh (2) Xenlulozo tinh bột đồng phân cấu tạo (3) Fructozo Saccarozo có phản ứng tráng bạc (4) Glucozo Saccarozo làm màu nước brom (5) Glucozo Fructozo tồn chủ yếu dạng mạch vòng (6) Este tạo có axit cacboxylic tác dụng với ancol (7) Phản ứng thủy phân este phản ứng chiều (8) Chất béo este glixerol axit cacboxylic (9) Xà phòng muối natri kali với axit béo Số phát biểu : A B C D Câu 45: Chất A có công thức phân tử C3H12N2O3 Chất B có công thức phân tử CH4N2O A,B phản ứng với dung dịch HCl cho khí Z Mặt khác cho A,B tác dụng với dung dịch NaOH A cho khí X B cho khí Y Phát biểu sau : A X,Y,Z phản ứng với dung dịch NaOH B MZ > MY > MX C X,Y làm quì tím hóa xanh D Z vừa phản ứng với NaOH vừa phản ứng với HCl Câu 46: Cho 1,22g hỗn hợp X gồm amin bậc ( có tỷ lệ mol : 2) tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 0,1 M thu dung dịch Y Mặt khác đốt cháy 0,09 mol hỗn hợp X thu m gam khí CO2 ; 1,344 lit N2 (dktc) H2O Giá trị m : A 2,28 B 5,28 C 2,64 D 1,98 Câu 47: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic chức , no , mạch hở ; ancol no đơn chức dãy đồng đẳng dieste tạo axit ancol Đốt cháy hoàn toàn 4,84g X thu 7,26g CO2 2,70g H2O Mặt khác , đun nóng 4,84g X với 80 ml dung dịch NaOH 1M , sau phản ứng xảy hoàn toàn thêm vừa đủ 10 ml dung dịch HCl 1M để trung hòa lượng NaOH dư thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu m gam muối khan, đồng thời thu 896 ml hỗn hợp ancol (dktc) có tỷ khối so với H2 19,5 Giá trị m : A 4,595 B 5,765 C 5,180 D 4,995 Câu 48: Cho thí nghiệm sau : (a) Sục khí CO2 dư vào dd Natri Aluminat (g) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4 (h) Cho NH3 dư vào dd AlCl3 (b) Cho dung dịch NaHCO3 vào dd BaCl2 (c) Cho dd HCl dư vào dd natri Aluminat (i) Sục CO2 dư vào dd Ca(OH)2 (d) dd NaOH dư vào dd AlCl3 (k) Cho AgNO3 vào dd Fe(NO3)2 dư (e) dd NaOH dư vào dd Ba(HCO3)2 (l) Sục khí H2S vào dd AgNO3 Số thí nghiệm thu kết tủa sau phản ứng : A B C D Câu 49: trộn 100 ml dung dịch X(KHCO3 1M ; K2CO3 1M) vào 100 ml dung dịch Y ( NaHCO3 1M Na2CO3 1M) thu dung dịch Z Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch T ( H2SO4 1M HCl 1M) vào dung dịch Z thu V lit CO2 (dktc) dung dịch E Cho Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch F thu m gam kết tủa Giá trị m V : A 82,4g 5,6 lit B 82,4g 2,24 lit C 59,1g 2,24 lit D 23,3g 2,24 lit Câu 50: Trong số chất , chất có tính bazo mạnh : A C6H5NH2 B (C6H5)2NH C p-CH3-C6H5-NH2 D C6H5CH2NH2 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án : C Các phản ứng xảy : Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu Fe + Cu2+ Fe2+ + Cu Chất rắn gồm kim loại => phải Fe Cu => CuSO4 hết Zn hết Dung dịch có ion => Zn2+ ; SO42- Fe2+ => Fe dư phần Câu 2: Đáp án : D Hợp chất Y với H H2Y => Y thuộc nhóm VIA ( 3s23p4) [ có 2e độc thân ] Vì phân lớp 3s X Y 1e => X : 3s1 => X kim loại kiềm (IA) [ có e độc thân ] Câu 3: Đáp án : B nAl = 0,06 mol ; nHNO3 = 0,28 mol Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O => nAl3+ = 0,06 mol ; nH+ dư = 0,04 mol Khi trộn X vào Y thu kết tủa Al(OH)3 => nAl(OH)3 = 0,02 mol +) TH1 : Al3+ dư => nNaOH = 3nAl3+ pứ + nH+ = 3nAl(OH)3 + nH+ = 0,1 mol < 0,25 = nNa Xét dung dịch X ta có : nNaOH = nNa ban đầu – nHCl => nHCl = 0,15 mol => CM(HCl) = 0,3M ( Có đáp án thỏa mãn ) Câu 4: Đáp án : C H2N-CH2-COOH : không làm quì tím đổi màu , CH3COOH : làm quì tím hóa đỏ , CH3CH2NH2 : làm quì tím hóa xanh Câu 5: Đáp án : A Câu 6: Đáp án : B (1) Phenol tan vô hạn nước 660C Đúng (2) Phenol có lực axit mạnh ancol etylic Đúng (3) Phản ứng vào benzen dễ phản ứng vào nhân thơm phenol Sai Phản ứng vào benzen khó (4) Phenol tan tốt etanol Đúng (5) Phenol làm quí tím hóa đỏ Sai Phenol không làm đổi màu quì tím (6) Phenol phản ứng với Brom điều kiện thường Đúng Câu 7: Đáp án : D Phèn chua dùng chất làm nước , khử trùng nước Sai Phèn chua khả khử trùng nước Phèn chua dùng ngành thuộc da công nghiệp giấy Sai Phèn chua không sử dụng công nghiệp giấy Dung dịch NaHCO3 có môi trường axit Sai Dung dịch NaHCO3 có môi trường bazo Nước cứng nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ Đúng Câu 8: Đáp án : C Câu 9: Đáp án : B Do bảo toàn khối lượng số mol hỗn hợp khí vế trái lớn vế phải => MTrái < Mphải Theo đề t0 tăng d/H2 ↓ => M ↓ => cân dịch chuyển theo chiều nghịch => phản ứng nghịch thu nhiệt => phản ứng thuận tỏa nhiệt Câu 10: Đáp án : B nKOH = 0,0015 mol => mKOH = 0,084g = 84 mg => Chỉ số axit = 6,0 Câu 11: Đáp án : C Khi thủy phân chất béo thu C2H4(OH)2 Sai Thủy phân chất béo thu C3H5(OH)3 Tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu sản phẩm muối ancol Sai Có thể ancol andehit xeton Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch Đúng Phản ứng axit cacboxylic ancol khí có H2SO4 đặc phản ứng chiều Sai Là phản ứng thuận nghịch Câu 12: Đáp án : D nZn = 0,05 mol Lại có nNO3 = 2nPb + nAg + 2nCu = 0,08 mol < 2nZn => Y có Zn(NO3)2 : 0,04 mol Bảo toàn khối lượng : mZn + mmuối X = mKL(2) + mmuối Y => mMuối Y = 8,205g Bảo toàn khối lượng với : mFe + mmuối ban đầu = mKL(1) + mmuối X => mFe = m = 1,575g Câu 13: Đáp án : A dd X : nH+ = 2nH2SO4 + nHCl = 0,02 mol , dd Y : nOH = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,04 mol => Trong Y : nOH – nH+ = 0,02 mol = nOH- => COH = 0,1M => pH = 13 Câu 14: Đáp án : B Số dung dịch thỏa mãn : Saccarozo ; Propan-1,2-diol ; etylen glicol ; anbumin ; axit axetic ; glucozo Câu 15: Đáp án : C Nitrophotka hỗn hợp NH4H2PO4 KNO3 Sai Nitrophotka hỗn hợp (NH4)2HPO4 KNO3 Cacbon monoxit silic dioxit oxit axit Sai CO oxit trung tính Thủy tinh lỏng dung dịch đậm đặc Na2SiO3 K2SiO3 Đúng Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể nguyên tử , photpho đỏ có cấu trúc polime Sai P trắng có cấu trúc mạng tinh thể phân tử Câu 16: Đáp án : A Các cặp chất : (Na2CO3 + NaHSO4) ; (Na2CO3 + HCl) ; (Na2CO3 + BaCl2) ; (NaHCO3 + NaHSO4) ; (NaHCO3 + HCl) ; (NaHSO4 + BaCl2) ; (NaHSO4 + CuO) ; (NaHSO4 + Fe) ; (HCl + CuO) ; (HCl + Fe) Câu 17: Đáp án : C Các chất thỏa mãn : Si ; Al ;CaC2 Câu 18: Đáp án : B Các chất thỏa mãn : FeS ; Cu2S ; H2S ; Ag ; Fe ; Na2SO3 ; Fe(OH)2 ; S Câu 19: Đáp án : A Các chất phản ứng : NaOH ; Cl2 ; dd CuSO4 ; nước Clo ; dd KMnO4 / H2SO4 ; O2 (t0) ; dd FeCl3 Các chất phản ứng S-2 S+6 : nước Clo Câu 20: Đáp án : D Bảo toàn e : +) X + HCl : 2nZn + 2nMg + 2nFe = 2nH2 = 1,0 mol +) X + Cl2 : 2nZn + 2nMg + 3nFe = 2nCl2 = 1,1 mol => nFe = 1,1 – 1,0 = 0,1 mol => mFe = 5,6g Câu 21: Đáp án : D CxHyOz có M = 12x + y + 16z = 60 +) z = => 12x + y = 44 => C3H8O +) z = => 12x + y = 28 => C2H4O2 +) z = => 12x + y = 12 (L) _ Chất phản ứng Na tạo H2 :CH3CH2CH2OH; (CH3)2CHOH; CH3COOH; HOCH2 – CHO => chất _ Chất phản ứng với NaOH : HCOOCH3 ; CH3COOH _ Chất tráng bạc : HCOOCH3 ; HOCH2 – CHO Câu 22: Đáp án : C Câu 23: Đáp án : D Các chất thỏa mãn : C2H5OH ; CH3NH2 ; CH3COONa ; CH3COONH4 ; C6H5ONa Câu 24: Đáp án : A Câu 25: Đáp án : A Ca + 2H2O Ca(OH)2 + H2 CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 => mhh đầu = 40nCa + 64nCaC2 = 40nH2 + 64nCaC2 = 4,96g , nX = nH2 + nC2H2 = 0,1 mol => nH2 = 0,06 ; nC2H2 = 0,04 mol Bảo toàn khối lượng : mX = mZ + mkhí hấp thu => mkhí hấp thu = mBình tăng = mX – mZ = 0,8g Câu 26: Đáp án : B nY = 0,06 mol MY = d/H2.MH2 = 36 Áp dụng qui tắc đường chéo : nN2O = nN2 = 0,03 mol Giả sử muối có NH4NO3 với x mol => nNO3 muối KL = 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3 = 0,54 + 8x (mol) => mmuối = 117,9g = 15,3 + 62.( 0,54 + 8x) + 80x => x = 0,12 mol => ne KL = nNO3 muối KL = 1,5 mol Trong 7,65g X có ne KL = ½ 1,5 = 0,75 mol Bảo toàn e : ne KL = 4nO2 => nO2 = 0,1875 mol Câu 27: Đáp án : C nH+ = 2nH2SO4 + nHCl = 0,42 mol , nH2 = 0,17 mol => nH+ dư = 0,08 mol Trong dung dịch chắn có Al3+ Fe2+ với số mol x y => mAl + mFe = 27x + 56y = 7,52 – 2,56 = 4,96g Lại có : 3nAl + 2nFe = 2nH2 (Bảo toàn e) => 3x + 2y = 0,34 => x = 0,08 ; y = 0,05 mol , nNaNO3 = 0,02 mol Khi cho NaNO3 vào xảy phản ứng với Cu trước Fe2+ 3Cu + 8H+ + 2NO3- 3Cu2+ + 2NO + 4H2O => Cu dư muối có : 0,03 mol Cu2+ ; 0,02 mol Na+ ; 0,08 mol Al3+ ; 0,05 mol Fe2+ ; 0,18 mol SO42- ; 0,06 mol Cl=> mmuối = 26,75g VNO = 0,448 lit Câu 28: Đáp án : A Cl nhóm hút e => Càng nhiều Cl nằm nhánh gần so với nhóm COOH khả hút e mạnh => O – H nhóm COOH phân cực Tính axit mạnh Câu 29: Đáp án : A Bảo toàn điện tích : nH+ + 3nAl3+ = nNO3- + 2nSO4 => 3a – b = -0,06 , nOH = nKOH + 2nBa(OH)2 = 0,168 mol ; nBa2+ = 0,012 mol , mkết tủa = mBaSO4 + mAl(OH)3 => nAl(OH)3 = 0,012 mol < 1/3( nOH – nH+) => Có tượng kết tủa tan phần => nAl(OH)3 = 4nAl3+ - (nOH- - nH+) => nAl3+ = a = 0,02 => b = 0,12 Câu 30: Đáp án : D Nước giải khát nén khí CO2 áp suất cao có độ chua lớn Đúng Than cháy oxi nguyên chất nhanh cháy không khí Đúng Thực phẩm bảo quản nhiệt độ thấp giữ lâu Đúng Nhiên liệu cháy tầng khí cao nhanh khí cháy mặt đất Sai Càng lên cao không khí loãng , O2 => cháy chậm Câu 31: Đáp án : D Câu 32: Đáp án : C NaOH làm quì hóa xanh NaClO làm quì hoá đỏ sau màu HCl làm quì hóa đỏ NaCl không làm đổi màu quì tím ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÃ ĐỀ 435 A 11 C 21 A 31 D 41 A D 12 B 22 D 32 B 42 C B 13 A 23 C 33 A 43 A B 14 B 24 A 34 C 44 B B 15 C 25 B 35 C 45 A A 16 C 26 B 36 D 46 A B 17 C 27 D 37 C 47 C D 18 A 28 A 38 C 48 A C 19 B 29 D 39 D 49 D 10 A 20 D 30 A 40 D 50 D SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU (Đề thi có trang) ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN I Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 134 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Cd=112; Ba = 137 Câu 1: Este X có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH3 Tên gọi X A metyl fomiat B etyl fomiat C metyl axetat D etyl axetat Câu 2: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p Vị trí X bảng hệ thống tuần hoàn A X có số thứ tự 13, chu kì 3, nhóm IIIA B X có số thứ tự 14, chu kì 3, nhóm IVA C X có số thứ tự 12, chu kì 3, nhóm IIA D X có số thứ tự 15, chu kì 3, nhóm VA Câu 3: Đun 3,0 gam CH3COOH với 4,6 gam C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu m gam CH3COOC2H5 Biết hiệu suất phản ứng este hoá đạt 50 % Giá trị m A 1,1 B 2,2 C 4,4 D 8.8 Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đồng đẳng thu 6,16 gam CO2 2,52 gam H2O Công thức axit là: A CH3COOH C2H5COOH B C2H3COOH C3H5COOH C HCOOH CH3COOH D C2H5COOH C3H7COOH Câu 5: Khẳng định sau không đúng? A Khí NH3 dễ hoá lỏng, dễ hoá rắn, tan nhiều nước B Trong điều kiện thường, NH3 khí không màu, mùi khai xốc C Liên kết N nguyên tử H liên kết cộng hoá trị có cực D Khí NH3 nặng không khí Câu 6: Phát biểu sau không ? A Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng tráng bạc B Glucozơ fructozơ đồng phân cấu tạo C Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột không thu fructozơ D Phân tử xenlulozơ cấu tạo từ gốc glucozơ Câu 7: Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 cần vừa đủ 3,36 lít khí CO (ở đktc) Khối lượng sắt thu sau phản ứng A 8,4 B 5,6 C 2,8 D 16,8 Câu 8: Lưu huỳnh chất sau vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? A H2SO4 B SO2 C H2S D Na2SO4 Câu 9: Cho 0,2 mol anđehit đơn chức, mạch hở X phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch chứa AgNO3 2M NH3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 87,2 g kết tủa Công thức phân tử anđehit là: A C3H3CHO B C4H5CHO C C3H5CHO D C4H3CHO Câu 10: Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 0,3 mol Na2CO3 Thêm từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X dung dịch Y V lít khí CO2 đktc Thêm vào dung dịch Y nước vôi dư thấy tạo thành m gam kết tủa Tính thể tích V khối lượng m A 11,2 lít CO2 ; 40 gam CaCO3 B 11,2 lít CO2 ; 90 gam CaCO3 C 16,8 lít CO2 ; 60 gam CaCO3 D 11,2 lít CO2 ; 60 gam CaCO3 Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam este đồng phân thu 1,76 gam CO2 0,72 gam H2O Công thức phân tử este là: http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 1/4 – Mã đề thi 143 A C5H10O2 B C4H6O2 C C3H6O2 D C4H8O2 Câu 12: Một loại phân kali có chứa 87% K2SO4 lại tạp chất không chứa kali, độ dinh dưỡng loại phân bón là: A 44,8% B 54,0% C 39,0% D 47,0% Câu 13: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế Clo cách A Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng B Cho F2 đẩy Cl2 khỏi dung dịch NaCl C Điện phân nóng chảy NaCl D Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn Câu 14: Hỗn hợp X gồm metyl metacrylat, axit axetic, axit benzoic Đốt cháy hoàn toàn a gam X sinh 0,38 mol CO2 0,29 mol H2O Khi lấy a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu 0,01 mol ancol m gam muối Giá trị m là: A 12,02 B 25,00 C 12,16 D 11,75 Câu 15: Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm A Chứng minh khả tan tốt nước khí NH3 B Chứng minh khả tan tốt nước khí CO2 C Chứng minh khả tan tốt nước khí HCl D Chứng minh khả tan tốt nước phenolphtalein Câu 16: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C3H5Br3 là: A B C D Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho oxi dư cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch NaOH 32% thu muối Na2HPO4 Giá trị m là: A 75 B 50 C 100 D 25 Câu 18: Cho công thức cấu tạo sau: CH3-CH(OH)-CH=C(Cl)-CHO Số oxi hóa nguyên tử cacbon tính từ phải sang trái có giá trị A +1; -1; 0; -1; +3 B +1; +1; -1; 0; -3 C +1; -1; -1; 0; -3 D +1; +1; 0; -1; +3 Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu dung dịch HNO3, thu x mol NO2 (là sản phẩm khử N+5) Giá trị x A 0,05 B 0,15 C 0,25 D 0,10 Câu 20: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 BaCl2 có số mol chất Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, dung dịch thu chứa: A NaCl, NaOH, BaCl2 B NaCl, NaOH C NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2 D NaCl Câu 21: Đun nóng 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu m gam Ag Giá trị m A 7,20 B 2,16 C 10,8 D 21,6 Câu 22: Có axit: HCl; HBr; HF; HI Tính khử tăng dần theo thứ tự: A HBr; HF; HI;HCl B HCl; HI; HBr; HF C HI; HBr; HCl; HF D HF; HCl; HBr; HI Câu 23: Loại đường sau có nhiều mía: A fructozơ B glucozơ C mantozơ D saccarozơ 26 Câu 24: Cấu hình electron phân lớp X 3p Vậy X thuộc: A Chu kì 2, nhóm VIA B Chu kì 3, nhóm VIIIA C Chu kì 3, nhóm VIA D Chu kì 2, nhóm VIIIA Câu 25: Số đồng phân hợp chất thơm có công thức phân tử C8H10O tác dụng với NaOH là: A B C D Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe khí Cl2 dư, thu 6,5 gam FeCl3 Giá trị m A 2,80 B 2,24 C 1,12 D 0,56 Câu 27: Hợp chất CH3-C(CH3)=CH-C(CH3)2-CH=CH-Br có danh pháp IUPAC A 3,3,5-trimetyl hexa-1,4-đien-1-brom B 1-brom-3,3,5-trimetyl hexa-1,4-đien http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 2/4 – Mã đề thi 143 C 1-brom-3,5-trimetyl hexa-1,4-đien D 3,3,5-trimetyl hexa-1,4-đien-1-brom Câu 28: Khi đun nóng hỗn hợp gồm glixerol axit béo RCOOH R’COOH thu tối đa loại chất béo (tri glixerit)? A B C D Câu 29: Dung dịch sau làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng A NH4NO3 B NaOH C NaCl D HCl Câu 30: Cân sau chuyển dịch theo chiều thuận tăng áp suất? A CaCO3(rắn) CaO(rắn) + CO2(khí) B H2(khí) + I2(khí) 2HI (khí) C N2(khí) + 3H2(khí) 2NH3(khí) D S(rắn) + H2(khí) H2S(khí) Câu 31: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit khí SO2 (ở đktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2 M, sinh m gam kết tủa Giá trị m là: A 11,6 B 17,7 C 21,7 D 10,85 Câu 32: Methadone loại thuốc dùng cai nghiện ma túy, thực chất loại chất gây nghiện “nhẹ” loại ma túy thông thường dễ kiểm soát Công thức cấu tạo hình bên Hãy cho biết CTPT nó? A C17H22NO B C21H29NO C C21H27NO D C17H27NO Câu 33: Thuỷ phân 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% môi trường axit (vừa đủ) dung dịch X Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ m gam Ag, biết phản ứng xảy hoàn toàn giá trị m là: A 13,5 B 7,5 C 6,75 D 10,8 Câu 34: Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 MCl (M kim loại kiềm) Cho 32,65 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu dung dịch Y có 17,6 gam CO2 thoát Dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư 100,45 gam kết tủa Kim loại M là: A Li B Na C K D Rb Câu 35: Cho phản ứng sau: to   (2) Fe + H2SO4 loãng  (1) Fe(OH)2 + H2SO4 đặc  o t  (3) Fe(OH)3 + H2SO4 đặc   (4) Fe3O4 + H2SO4 loãng  o t  (6) FeCO3 + H2SO4 đặc   (5) Cu + H2SO4 loãng + dung dịch NaNO3  Số phản ứng hóa học H2SO4 đóng vai trò chất oxi hóa A B C D Câu 36: Hỗn hợp X gồm este đơn chức A B nhóm -CH2- Cho 6,6g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M thu 7,4g hỗn hợp muối Công thức cấu tạo xác A B A CH3-COOC2H5 H-COOC2H5 B CH3-COO-CH=CH2 H-COO-CH=CH2 C CH3-COOC2H5 CH3-COOCH3 D H-COOCH3 CH3-COOCH3 Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X (C, H, N) lượng không khí vừa đủ (gồm 1/5 thể tích O2, lại N2) khí CO2 , H2O N2 Cho toàn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 39,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch giảm 24,3 gam Khí thoát khỏi bình tích 34,72 lít (đktc) Biết d X O < CTPT X A C2H7N B C3H9N C C3H6N2 D C2H4N2 Câu 38: Hoà tan hoàn toàn 11,2g kim loại Fe 300ml dung dịch HNO3 2M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy có khí NO (duy nhất) thoát Cô cạn dung dịch sau phản ứng ta thu chất rắn khan có khối lượng A 36,3gam B 48,4gam C 39,1gam D 36gam Câu 39: Trong chất có đồng phân cấu tạo CH3-CH=CH2, CH3-CH=CHCl, CH3-CH=C(CH3)2, C6H5CH=CH-CH3 Số chất có đồng phân hình học là: A B C D http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 3/4 – Mã đề thi 143 Câu 40: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 80% thu 44,8 lít khí CO2 (ở đktc) V lít ancol etylic 23o (biết khối lượng riêng C2H5OH 0,8 gam/ml) Giá trị m V là: A 225 0,5 B 225 0,32 C 450 0,5 D 144 0,32 Câu 41: Chất sau phi kim A S B Ne C Al D Fe Câu 42: Dẫn 0,5 mol hỗn hợp khí gồm H2 CO có tỉ khối so với H2 4,5 qua ống đựng 0,4 mol Fe2O3 0,2 mol CuO đốt nóng Sau phản ứng hoàn toàn cho chất rắn ống vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V là: A 20,907 B 3,730 C 34,720 D 7,467 Câu 43: Oxi hóa 9,2 gam ancol etylic CuO đun nóng, thu 13,2 gam hỗn hợp gồm anđehit, axit, ancol chưa phản ứng nước Hỗn hơp tác dụng với Na dư sinh 3,36 lít H2 đktc Phần trăm khối lượng ancol chuyển hóa thành axít là: A 90% B 75% C 50% D 25% Câu 44: Khi xà phòng hóa triolein dung dịch NaOH ta thu sản phẩm A C17H33COONa glixerol B C15H31COONa glixerol C C17H33COONa etanol D C17H33COOH glixerol Câu 45: Giữa saccarozơ glucozơ có đặc điểm giống A chiết xuất từ củ cải đường B có phản ứng thủy phân môi trường axit C bị oxi hóa AgNO3 NH3 D hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam Câu 46: Khi nhiệt độ tăng thêm 100C tốc độ phản ứng tăng lên lần Để tốc độ phản ứng (đang tiến hành 300C ) tăng lên 81 lần, cần phải thức nhiệt độ sau đây? A 300C B 700C C 100C D 2700C Câu 47: Hỗn hợp M gồm vinyl axetilen hiđrocacbon X mạch hở Khi đốt cháy hoàn toàn lượng M thu số mol nước gấp đôi số mol M Mặt khác dẫn 8,96 lít M (ở đktc) lội từ từ qua nước brom dư, đến phản ứng hoàn toàn thấy có 2,24 lít khí thoát (ở đktc) Phần trăm khối lượng X M là: A 27,1% B 9,3% C 40,0% D 25,0% Câu 48: Hỗn hợp X gồm C2H2 H2 có số mol Lấy lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 H2 Sục Y vào dung dịch brom (dư) khối lượng bình brom tăng 10,8 gam thoát 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y A 22,4 lít B 44,8 lít C 33,6 lít D 26,88 lít Câu 49: Trong chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất? A CH3CH3 B CH3COOH C CH3CH2OH D CH3CHO Câu 50: Số lượng đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là: A B C D - - HẾT http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 4/4 – Mã đề thi 143 SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐÁP ÁN KSCL ÔN THI THPT QG LẦN I Môn: HÓA HỌC Mã đề Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 134 C B B C D A B B D A D D A D A C B B A D D D D C D B B A B C D C A A C D A C C A A D C A D B B C B C 209 A D C D A D C D A C B B B A A D D A D C D C C B C B C C B C B A D B D C A C D B C A A B B B A B D A 357 A D B D D D B A B D A C B A A B C B A D C B C C D B D D C A A C B D C B B D C D A A C C C A B B A B 485 A B C B A D C C B A C B A C D D B A A A B A D D C D C C D A C B C B B B D D D A D C C B A A B B B D 570 D B D B B B B B C C D D C D C D A D C A A A D C D D B C D C A A B B C A D C A B C A C D A D B B A A 641 B D D C A C C C A B B D D C C A B A C A B D D B B B C D A C A D D C B D A D A B B A D C C C B A B A SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II MÔN HÓA HỌC 12 Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 134 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Ankin hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung A CnH2n(n≥2) B CnH2n-6(n≥6) C CnH2n+2(n≥1) D CnH2n-2(n≥2) Câu 2: Cho hình vẽ thí nghiệm dùng để phân tích hợp chất hữu Bông CuSO4(khan) Hãy cho biết thí nghiệm bên dùng để xác định nguyên tố Hợp chất hữu hợp chất hữu A Xác định H Cl B Xác định C N C Xác định C H dd Ca(OH)2 D Xác định C S Câu 3: Dãy gồmcác chất tác dụng với dung dịch NaOH là: A metyl axetat, alanin, axit axetic B etanol, fructozơ, metylamin C glixerol, glyxin, anilin D metyl axetat, glucozơ, etanol Câu 4: Các nguyên tố sau X(có điện tích hạt nhân Z=11) , Y(Z=12) ,Z(Z=19) xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái qua phải) sau : A Z,X ,Y B Y , Z ,X C Z, Y,X D Y,X,Z Câu 5: Dung dịch chất sau đâyphản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2? A HCOO-C2H5 B C2H5OH C CH3COOH D CH3-CHO Câu 6: Dãy gồmcác kim loại đượcxếp theo chiều tính khử tăng dần là: A Cu, Mg, Zn B Mg, Cu, Zn C Cu, Zn, Mg D Zn, Mg, Cu Câu 7: Este X có công thức phân tử C2H4O2 Đun nóng 9,0 gamX dung dịch NaOH vừa đủđếnkhi phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam muối Giá trịcủa mlà A 12,3 B 8,2 C 10,2 D 15,0 Câu 8: X este chức có tỉ khối so với H2 83 X phản ứng tối đa với NaOH theo tỉ lệ mol : cho mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 cho tối đa mol Ag Số công thức cấu tạo thỏa mãn thỏa mãn điều kiện X A B C D Câu 9: Trên thếgiới, nhiều người mắc bệnh phổi chứng nghiện thuốc Nguyên nhân khói thuốc có chứa chất A nicotin B aspirin C cafein D moocphin Câu 10: Tiến hành thí nghiệm sau (1) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AgNO3 (2) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S (3) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (5) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa là: A B C D Câu 11: Đổ dung dịch chứa 1,8 mol NaOH vào dung dịch chứa mol H3PO4 Muối thu có số mol : http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang A 0,2 mol NaH2PO4 0,8 mol Na2HPO4 B mol NaH2PO4 C 0,6 mol Na3PO4 D 0,8 mol NaH2PO4 0,2 mol Na2HPO4 Câu 12: Thể tích rượu etylic 900 thu từ 0,1 mol glucozơ (biết tỉ khối rượu nguyên chất 0,8 g/ml) A 6,39 ml B 12,78 ml C 8,18 ml D 6,624 ml Câu 13: Số đồng phân cấu tạo amin bậc có công thức phân tử C3H9N : A B C D Câu 14: Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M HCl 1M thu khí NO m gam kết tủa Xác định m Biết NO sản phẩm khử NO-3 khí H2 bay A 6,4 B 2,4 C 3,2 D 1,6 Câu 15: Cho chất:axitpropionic(X),axitaxetic(Y),ancoletylic(Z)và đimetylete(T) Dãy gồmcác chất đượcsắp xếp theo chiều tăngdần nhiệt độsôi A Z, T, Y, X B T, Z, Y, X C T, X, Y, Z D Y, T, X, Z Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp amin đơn chức, no, bậc 1, đồng đẳng thu tỷ lệ mol CO2 H2O tương ứng 1:2 Công thức amin A C2H5NH2 C3H7NH2 B C4H9NH2 C3H7NH2 C CH3NH2 C2H5NH2 D C4H9NH2và C5H11NH2 Câu 17: Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C 3H6O2 với dung dịch NaOH thu CH3COONa Công thức cấu tạo X A HCOOC2H5 B C2H5COOH C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 18: Cho anken tác dụng H2O xúc tác dung dịch H2SO4 loãng tạo thành ancol (rượu) Hai anken A 2-metylpropen but-1-en B eten but-2-en C eten but-1-en D propen but-2-en Câu 19: Chất có CTCT CH3CH(NH2)COOH có tên gọi là: A Alanin B Valin C Glyxin D Anilin Câu 20: Khi nói vềprotein, phát biểu sauđây sai? A Thành phần phân tử protein có nguyên tố nitơ B Tất protein tan nước tạo thành dung dịch keo C Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu D Protein có phản ứng màu biure Câu 21: Cho cân (trong bình kín): CO (k) + H2O (k) ↔ CO2 (k) + H2 (k) ∆H < Trong yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) Thêm lượng nước; (3) thêm lượng H ; (4) Tăng áp suất chung hệ; (5) dùng chất xúc tác Dãy gồm yếu tố làm thay đổi cân hệ là: A (1), (2), (4) B (1), (4), (5) C (2), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 22: Cho TN hình vẽ, bên bình có chứa khí NH3, chậu thủy tinh chứa nước có nhỏ vài giọt phenolphthalein Hiện tượng xảy thí nghiệm là: A Nước phun vào bình màu B Nước phun vào bình chuyển thành màu hồng C Nước phun vào bình chuyển thành màu xanh D Nước phun vào bình chuyển thành màu tím Câu 23: Chocácdungdịchcócùngnồngđộ:Na2CO3(1),H2SO4(2),HCl(3),KNO3(4) Giá trị pH dung dịch đượcsắp xếp theochiều tăng từ trái sang phải là: A (1), (2), (3), (4) B (4), (1), (2), (3) C (2), (3), (4), (1) D (3), (2), (4), (1) http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang Câu 24: Đun nóng 0,045 mol hỗn hợp A chứa hai peptit X, Y (có số liên kết peptit k m liên kết) cần vừa đủ 120ml KOH 1M , thu hỗn hợp Z chứa muối ly, Ala, al muối ly chiếm 33,832 khối lượng.M t khác, đốt cháy hoàn toàn 13,68 gam A cần dùng 14,364 lít khí O2 (đktc) thu hỗn hợp khí tổng khối lượng CO2 H2O 31,68 gam.Phần trăm khối lượng muối Ala Z gần với: A 50% B 55% C 45% D 60% Câu 25: Cho phát biểu sau: (a) Để xử l{ thủy ngân rơi vãi, người ta dùng bột lưu huznh (b) Khi thoát vào khí , freon phá hủy tần ozon (c) Trong khí quyển, nồng độ CO2, CH4 vượt tiêu chuẩn cho ph p gây hiệu ứng nhà kính (d) Trong khí , nồng độ NO2 SO2 vượt tiêu chuẩn cho ph p gây tượng mưa axit Trong phát biểu , số phát biểu là: A B C D Câu 26: Trong phân tử chất sauđây có chứa nguyên tố nitơ? A Saccarozơ B lucozơ C Etyl axetat D Metylamin Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu thể tích khí CO2 thể tích nước (trong điều kiện nhiệt độ, áp suất) Khi cho 0,01 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trongNH3 thu 0,04mol Ag X A anđehit axetic B Anđehit không no, mạchhở, haichức C anđehitno, mạchhở, haichức D Anđehit fomic Câu 28: Cho biết phản ứng xảy sau: 2FeBr2 + Br2   2FeBr3 (1) 2NaBr + Cl2   2NaCl + Br2 (2) Phát biểu là: A Tính khử Cl- mạnh Br  B Tính oxi hóa Br2 mạnh Cl2 2+  C Tính khử Br mạnh Fe D Tính oxi hóa Cl2 mạnh Fe3+ Câu 29: Cho3,75gam aminoaxit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu 4,85gam muối Công thức X B H2N - CH2 - CH2 -CH2– COOH A H2N - CH2- CH2-COOH D H2N - CH(CH3) - COOH C H2N - CH2 - COOH Câu 30: Cho hợp chất hữu X có công thức C2H10N2O3 Cho 11 gam chất X tác dụng với dung dịch có chứa 12 gam NaOH, đun nóng để phản ứng xẩy hoàn toàn thu hỗn hợp Y gồm hai khí có khả làm đổi màu quz tím ẩm dung dịch Z Cô cạn Z thu m gam chất rắn khan iá trị m là: A 10,6 B 28,4 C 14,6 D 24,6 Câu 31: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm Mg Fe oxi thời gian thu (m + 4,16) gam hỗn hợp X chứa oxit Hòa tan hoàn toàn X dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch Y chứa (3m + 1,82) gam muối Cho AgNO3 dư vào dung dịch Y thu (9m + 4,06) gam kết tủa M t khác hòa tan hết 3,75m gam hỗn hợp X dung dịch HNO3 loãng dư thu dung dịch Z chứa m’ gam muối iá trị m’ : A 107,6 B 161,4 C 158,92 D 173,4 Câu 32: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X NaOH, thu muối axit cacboxylic Y 7,6 gam ancol Z Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam Công thức cấu tạo X A HCOOCH2CH2OOCCH3 B HCOOCH2CH(CH3)OOCH C HCOOCH2CH2CH2OOCH D CH3COOCH2CH2OOCCH3 http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang Câu 33: Hòa tan hoàn toàn m gam Na vào 100ml dung dịch Y gồm H2SO40,5M HCl 1M, thấy thoát 6,72 lít khí (đktc).Hỏi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu gam chât rắn: A 27,85 B 28,95 C 29,85 D 25,89 Câu 34: Hấp thụ hoàn toàn lit CO2(ở đktc) vào bình đựng 200ml dung dịch NaOH 1M Na2CO3 0,5M.Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 19,9 gam chất rắn khan iá trị A 4,48 B 1,12 C 2,24 D 3,36 Câu 35: Hỗn hợp A gồm axit đơn chức,một ancol đơn chức este đơn chức (Các chất A có nhiều 1C phân tử).Đốt cháy hoàn toàn m gam A hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 135 gam kết tủa xuất hiện.Đồng thời khối lượng dung dịch giảm 58,5 gam.Biết số mol ancol m gam A 0,15.Cho Na dư vào m gam A thấy có 2,8 lít khí (đktc) thoát ra.M t khác m gam A tác dụng vừa đủ dung dịch chứa 12 gam NaOH Cho m gam A vào dung dịch nước Brom dư.Hỏi số mol Brom phản ứng tối đa : A 0,75 B 0,6 C 0,7 D 0,4 Câu 36: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)2 nhiệt độ cao không khí thu chất rắn A Fe3O4 B FeO C Fe D Fe2O3 Câu 37: Cho phương trình hóa học: aFe + bH2SO4 → cFe2(SO4)3 + dSO2 ↑ + eH2O Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 38: Để trung hòa dung dịch chứa 0,1 mol NaOH 0,15 mol Ba(OH)2 cần lít dung dịch hỗn hợp chứa HCl 0,1M H2SO4 0,05M ? A lít B lít C lít D lít Câu 39: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy xuất A kết tủa màu nâu đỏ B kết tủa keo trắng, sauđó kết tủa tan dần C kết tủa màu xanh D kết tủa keo trắng, sauđó kết tủa không tan Câu 40: Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóahọc, nguyên tốX (có điện tích hạt nhân Z = 26), X thuộc nhóm A VIIIB B IIA C VIB D IA Câu 41: Dãy gồmcác chất không thamgia phản ứng tráng bạc là: A fructozơ, tinh bột,anđehit fomic B anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ C saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ D axit fomic, anđehit fomic, glucozơ Câu 42: Hai kimloại thường điều chế bằngcách điện phân muối clorua nóng chảy là: A Mg, Na B Cu, Mg C Zn, Cu D Zn, Na Câu 43: Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2 Cho m gam NaOH vào A sau sục CO2 (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biên đổi theo đồ thị (Hình bên) iá trị a + m : A 20,5 B 20,6 C 20,4 D 20,8 Câu 44: Chất sau không phản ứng với dung dịch NaOH? A CuO B CO2 C Cl2 D Al Câu 45: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) cần dùng để hòa tan hoàn toàn 18 gam hỗn hợp gồm Fe Cu có tỷ lệ mol tương ứng : (biết phản ứng tạo sản phẩm khử NO) A lit B 0,6 lit C 0,8 lit D 1,2 lit Câu 46: Ở nhiệt độ thường, dung dịch FeCl2 tác dụng với kim loại A Zn B Ag C Cu D Au Câu 47: Chất X tác dụng với dung dịch HCl Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh kết tủa Chất X A CaCO3 B Ca(HCO3)2 C AlCl3 D BaCl2 http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang Câu 48: Hỗn hợp X gồm etilen propilen với tỷ lệ thể tích tương ứng 3:2 Hiđrat hoá hoàn toàn thể tích X thu hỗn hợp ancol Y, tỷ lệ khối lượng ancol bậc so với ancol bậc hai 28:15 Thành phần phần trăm khối lượng ancol iso-propylic hỗn hợp Y : A 11,63% B 44,88% C 34,88% D 43,88% Câu 49: Polime tổng hợp phản ứng trùng ngưng A poli(vinyl clorua) B poli(etylen-terephtalat) C poliacrilonitrin D polietilen Câu 50: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O BaO Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu 1,12 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y, có 20,52 gam Ba(OH)2 Cho toàn dung dịch Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M, thu m gam kết tủa iá trị m là: A 27,96 B 29,52 C 36,51 D 1,56 - - HẾT SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II MÔN HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU Mã đề 134 D 11 A 21 D 31 D 41 C C 12 B 22 B 32 B 42 A A 13 B 23 C 33 B 43 C A 14 D 24 A 34 B 44 A C 15 B 25 D 35 A 45 C C 16 C 26 D 36 D 46 A C 17 D 27 D 37 A 47 B C 18 B 28 D 38 D 48 C A 19 A 29 C 39 B 49 B 10 D 20 B 30 C 40 A 50 B http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang [...]... CuO ; MgO ; BaSO4 Z + CO -> thu được G : Fe ; Cu ; MgO ; BaSO4 SỞ GD VÀ ĐT LÀO CAI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ và tên thí sinh:………………………………………….SBD:………………………………… Câu 1: Sự sắp xếp nào sau đây theo chi u tăng dần độ tan trong nước ? A C4H10 < C4H9OH < C4H8 (OH)2< C3H5(OH)3... mạnh SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ và tên thí sinh:………………………………………………………… Số báo danh:……………………………………………………………… Câu 1: Hòa tan 8,1 gam Al bằng một lượng dung dịch H2SO4 loãng dư Sau phản ứng thoát ra V lít khí H2 (ở đktc) Giá trị của V là A 4,48 lít B 6,72... => Y3 là este Từ (1) , (2) => Y1 ; Y2 cùng số C = 3 Vì X + H2 -> ancol và X + O2 -> axit => X là andehit thỏa mãn => Y3 là : CH2=CHCOOCH2CH2CH3 ( có 2 pi ) => X là CH2=CH-CHO SỞ GD VÀ ĐT HÀ NỘI CHUYÊN KHTN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh:………………………………………………………… Số báo danh:………………………………………………………………... Câu 12: Đáp án : A Có phản ứng tráng bạc khi trong phân tử có nhóm -CHO Câu 13: Đáp án : A Bảo toàn e : 1.nKL = 2nH2 => nKL = 0,03 mol => MKL = 39g (K) Câu 14: Đáp án : A Các chất phản ứng : Na[Al(OH)4] ; NaOH ; Na2CO3 ; NaClO ; Na2SiO3 ; CaOCl2 Câu 15: Đáp án : B Câu 16: Đáp án : C Câu 17: Đáp án : C Câu 18: Đáp án : B Lòng trắng trứng có protein với nhiều axit amin tạo thành ( lớn hơn 2) => có phản... chất A chỉ có tính bazơ B chỉ có tính oxi hóa C chỉ có tính khử D vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử Câu 21: Cho các phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ (b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau (c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan... a và b ) Đúng Câu 22: Đáp án : C Dựa vào dãy điện hóa kim loại Câu 23: Đáp án : D Độ dinh dưỡng của phân kali tính bằng %mK2O Xét 100g phân có 55g K2O 94g K2O có lượng K trong 149g KCl 55g K2O có lượng K trong 87,18g KCl => %mKCl = 87,18% Câu 24: Đáp án : C Các chất thỏa mãn : glucozo ; etyl fomat Câu 25: Đáp án : B NaOH : H2NCH2COOH ; CH3COOH ; CH3COOCH3 HCl : H2NCH2COOH ; CH3COOCH3 Câu 26: Đáp án. .. trong Y có MY = 36 => Mandehit = 72g => CH2(CHO)2 => ancol là CH2(CH2OH)2 => m = 7,6g Câu 44: Đáp án : C (1) Amilozo và amilopectin đều có cấu trúc mạch C phân nhánh Sai Amilozo không phân nhánh (2) Xenlulozo và tinh bột là 2 đồng phân cấu tạo Sai Vì chúng không cùng khối lượng phân tử (3) Fructozo và Saccarozo đều có phản ứng tráng bạc Sai Saccarozo không có phản ứng (4) Glucozo và Saccarozo đều làm... 19: Đáp án : A 8Al + 3Fe3O4 -> 9Fe + 4Al2O3 Câu 20: Đáp án : D Phản ứng đầu tiên :Fe2+ -> Fe => tính oxi hóa Phản ứng thứ 2 : Fe2+ -> Fe3+ => Tính khử Câu 21: Đáp án : D (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ Đúng Vì Glucozo phản ứng mất màu còn Fructozo thì không (b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau Sai Trong môi trường bazo 2 chất mới chuyển hóa. .. Câu 3: Đáp án : A Dựa vào phương pháp thu khí bằng cách úp ngược ống => khí có khối lượng mol nhỏ hơn không khí ( M < 29 ) Câu 4: Đáp án : B M3+ có p + (e – 3) + n = 79 => M có 2p + n = 79 + 3 = 82 Trong M3+ có : p + (e – 3) = n + 19 => 2p – n = 22 => n = 30 ; p = 26 => Trong M3+ có số e = p – 3 = 23 Câu 5: Đáp án : B 3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 -> 3 C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O Câu 6: Đáp án :... 29: Đáp án : A Các chất phản ứng : H2NCH(CH3)COOH ; C6H5OH ; CH3COOC2H5 ; CH3NH3Cl Câu 30: Đáp án : D Câu 31: Đáp án : D Ta có : nCu : nFe3O4 = 3 : 1 => nCu = 0,3 mol ; nFe3O4 = 0,1 mol Fe3O4 + 8HCl -> 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O Cu + 2FeCl3 -> 2FeCl2 + CuCl2 => nCu dư = 0,3 – 0,1 = 0,2 mol => m = 12,8g Câu 32: Đáp án : C Câu 33: Đáp án : A X có (pi + vòng) = 2 Nếu X phản ứng xà phòng hóa tạo andehit và muối ... ; BaSO4 SỞ GD VÀ ĐT LÀO CAI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ tên... CH2=CHCOOCH2CH2CH3 ( có pi ) => X CH2=CH-CHO SỞ GD VÀ ĐT HÀ NỘI CHUYÊN KHTN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên... 50: Đáp án : D C6H5- nhóm hút e => nhóm cách xa nhóm NH2 lực hút giảm => tính bazo mạnh SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: HÓA HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: [HOT] Tuyển tập 40 đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 của các trường chuyên có đáp án và lời giải chi tiết, [HOT] Tuyển tập 40 đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 của các trường chuyên có đáp án và lời giải chi tiết, [HOT] Tuyển tập 40 đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 của các trường chuyên có đáp án và lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan